MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 264/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

126. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

 

129. - Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

 

130. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

 

133. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

134. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

131. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

 

132. - Decizie privind eliberarea domnului Alexandru-Vasile Oprean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

211. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

ACTE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

43. - Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

„r) unitatea de management al paşaportului biologic al sportivilor - laboratorul de control doping acreditat de către Agenţia Mondială Anti-Doping desemnat de către Agenţia Naţională Anti-Doping, custodele paşaportului biologic.”

2. La articolul 3 alineatul (7), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) rezultatelor ciclurilor anterioare de planificare a distribuirii testelor;”.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ofiţer de control doping pentru efectuarea testărilor doping sunt:

a) să fi participat la cel puţin 3 instruiri;

b) să nu se afle în conflict de interese;

c) să aibă calificările adecvate pentru a recolta sânge venos atunci când se doreşte recoltarea de probe de sânge.”

4. La articolul 8, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) să se asigure că organizatorul manifestării sportive are acordul părinţilor sau, după caz, al reprezentantului legal, pentru testarea sportivilor minori,”

5. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Biletele extrase sunt semnate de reprezentanţii celor două echipe şi de observatorul federal şi sunt păstrate în plic sigilat de către ofiţerul de control doping Plicul şi biletele extrase se desigilează cu 5 până la 15 minute înainte de încheierea meciului numai în prezenta ofiţerilor de control doping.”

6. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Sportivii şi, dacă este necesar, reprezentanţii celor două echipe vor fi notificaţi cu privire la selecţia lor la finalul meciului.”

7. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

(21) înştiinţarea sportivului minor se face în prezenţa unei persoane majore.

(22) Opinia sportivului minor cu privire la reprezentare este luată în considerare pe tot parcursul şedinţei de recoltare a probelor biologice, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate.

(23) în cazul în care sportivul minor renunţă la reprezentant, ofiţerul de control doping are obligaţia de a desemna o terţă persoană care să asiste la şedinţa de recoltare a probelor biologice.”

8. La articolul 19 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) orice alte circumstanţe rezonabile stabilite de ofiţerul de control doping, cu luarea în considerare a oricăror instrucţiuni ale autorităţii de testare, dar nu mai mult de două ore.”

9. La articolul 19 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) orice alte circumstanţe rezonabile stabilite de ofiţerul de control doping, cu luarea în considerare a oricăror instrucţiuni ale autorităţii de testare, dar nu mai mult de trei ore;”.

10. La articolul 29 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) formular suplimentar - Paşaportul biologic al sportivului.”

11. Articolul 33 se abrogă.

12. Articolul 35 se abrogă.

13. La articolul 37, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Sportivului i se oferă posibilitatea de a asista la aruncarea urinei reziduale care nu va fi trimisă la analiză.”

14. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dacă prima probă este prea diluată, sportivului i se recomandă să nu se mai hidrateze până la emiterea unei probe care să îndeplinească cerinţele cu privire la densitatea specifică pentru analiză.”

15. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ofiţerul de control doping trebuie să se asigure că sportivului îi sunt oferite condiţii confortabile, să rămână aşezat, cu picioarele pe podea, timp de cel puţin 10 minute înainte de recoltarea probei.”

16. La articolul 47, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

,,(41) Dacă proba nu a fost recoltată în condiţiile prevăzute la alin. (4), ofiţerul de control doping menţionează în formularul suplimentar de raport-comentarii informaţiile cu privire la natura, durata şi intensitatea efortului. O copie a formularului suplimentar de raport-comentarii va fi pusă la dispoziţia Unităţii de management al paşaportului biologic al sportivilor şi experţilor.”

17. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie să conţină:

a) două eprubete Aşi B;

b) alt echipament, specificat de laboratorul autorizat sau acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping.”

18. La articolul 49, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

(91) în afara competiţiei, proba de sânge se recoltează împreună cu proba de urină, cu excepţia cazului în care strategia de testare inteligentă prevede altfel.”

19. La articolul 49, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(10) în cazul probelor ce urmează a fi folosite în programul vizând paşaportul biologic al sportivului, după terminarea recoltării probei de sânge, oficialul pentru recoltarea probei de sânge omogenizează sângele manual răsturnând uşor eprubeta de cel puţin 3 ori şi sportivul va rămâne să observe proba până în momentul sigilării kitului securizat.”

20. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Proba sigilată va fi păstrată într-o manieră care să protejeze integritatea, identitatea şi securitatea ei, înainte de transportarea de la staţia de control doping către laborator.”

21. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Termometrul trebuie:

a) să înregistreze temperatura în grade Celsius cel puţin o dată pe minut;

b) să înregistreze timpul în GMT;

c) să raporteze profilul de temperatură în timp în format text, cu o linie pe măsurătoare urmând formatul «AAAA-LL-ZZ, HH: MMT»;

d) să aibă un ID unic de cel puţin şase caractere.

(4) Ofiţerul de control doping sau oficialul pentru recoltarea probei de sânge porneşte termometrul înainte de recoltarea probei şi îl introduce în echipamentul de păstrare şi transport.

22. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) în cazul recoltării probei pentru paşaportul biologic al sportivului, ofiţerul de control doping foloseşte formularul Paşaportul biologic al sportivului - formular suplimentar aprobat în condiţiile art. 29 alin. (3). Dacă astfel de formulare nu sunt disponibile, informaţiile solicitate prin aceste formulare vor fi completate de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport-comentarii.”

23. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

„Art. 521. - Cerinţele şi procedura privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conform anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.”

24. La articolul 53, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Ofiţerul de control doping are obligaţia de a depozita probele în genţi şi de a le transporta sau expedia, în cel mai scurt timp posibil, la laboratorul de control doping desemnat de autoritatea de testare, în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii.

(2) Transportul este asigurat prin mijloace sigure autorizate de autoritatea de testare şi se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping, în baza formularului de transport şi predare a probelor doping.”

25. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Probele de sânge trebuie transportate într-un echipament care să menţină integritatea probei în timp, având în vedere modificările temperaturii externe.”

26. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 561 şi 562, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - În cazul sportivilor cu dizabilităţi, ofiţerul de control doping verifică echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de dizabilitate, pentru a se asigura că nu vor fi afectate identitatea, securitatea şi integritatea probei.

Art. 562. - (1) Sportivul trebuie să deţină controlul asupra echipamentului de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia situaţiei în care este solicitată asistenţă pentru sportivii cu dizabilităţi.

(2) Asistenţa suplimentară poate fi oferită, în circumstanţe excepţionale, oricărui sportiv, de către reprezentantul acestuia sau de personalul pentru recoltarea probei, pe parcursul şedinţei de recoltare, atunci când este autorizat de către sportiv şi acceptat de către ofiţerul de control doping.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea (, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Doina Ofelia Melinte

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 126.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 142 alin. (2), art. 146 alin. (5) şi art. 149 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Miniştrii, inclusiv persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de ministru, precum şi miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut în anexa nr. V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarii de stat şi persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în limita unui plafon maxim de 14.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut în anexa nr. V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Persoanele care ocupă funcţii de viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti, beneficiază, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi propuse în vederea vânzării.

(2) Persoanele prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi propuse în vederea vânzării.

Art. 3. - (1) Persoanele prevăzute la art. 146 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi înalţii funcţionari publici, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru spaţiul deţinut pe baza contractului de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care, în fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu, respectiv nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi propuse în vederea vânzării.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarei general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 129.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

os. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

60.850

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

60.655

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

48.780

 

2

 

Venituri financiare

5

195

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

58.750

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

58.590

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9,637

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2,300

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

43.637

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

41.838

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

38.133

 

 

 

C2

bonusuri

14

3,705

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

902

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

897

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3,016

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

160

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.100

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

336

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.764

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.764

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

176

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

970

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

794

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2.042

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

2.042

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

58

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.470

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

125

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

389

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.489

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

639

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.489

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.200

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.206

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.828,19

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.804,46

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

50,28

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

9,84

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

965

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

88

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGISTRUL AUTO ROMÂN - R.A.

Calea Griviţei nr. 391 A, sector 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R01590236

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

404.343,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

404.053,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

290,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

281.026,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

281.002,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

50.882,00

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

34.700,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

157.752,00

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

151.885,00

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

126.490,00

 

 

 

C2

bonusuri

14

25.395,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

125,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

2.264,00

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.418,00

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

37.668,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

24,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

123.317,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

19.731,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

103.586,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

103.586,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

9.502,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

56.543,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

47.043,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

63.863,00

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

63.863,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.669

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.669

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

6.891,2S

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5.793,64

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

242,09

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

242,09

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

695,02

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

52,00

 

*) Rd.S0 = Rd.1S4 din Anexa da fundamentare nr. 2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 134.

 

ANEXĂ

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

REGIA AUTONOMĂ RASIROM

Bucureşti, str. Pinul Alb nr. 3, sector 2

Cod unic de înregistrare: RO7061781

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

57.325

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

57.284

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

41

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

54.414

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

54.364

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

43.016

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

182

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.785

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

9.769

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

8.800

 

 

 

C2

bonusuri

14

969

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

741

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

222

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

381

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

50

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.911

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

490

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.421

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2-421

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

240

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.331

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.331

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.090

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.263

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.263

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

117

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

107

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

7.188

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

6854

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

535

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

949

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

 

9

 

Plăţi restante

56

264

10

 

Creanţe restante

57

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

 

Având în vedere Adresa Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 288/I.G. din 22 februarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.063 din 22 februarie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, CU modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctele 2, 3 şi 5 din anexa „Lista membrilor Consiliului de Programare Economică la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 24 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

„2. Aurel Iancu - academician, Academia Română

3. Marius-Corneliu Marinaş - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie

5. Cristian Florin Ciurlău - conferenţiar universitar doctor, Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate".

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Alexandru-Vasile Oprean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1.542 din 7 martie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.373 din 7 martie 2018,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Vasile Oprean se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 132.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera n) a articolului 1 şi anexa nr. 14 ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare

cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 noiembrie 2017.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 2 martie 2018.

Nr. 209.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera t) a articolului 1 şi anexa nr. 21 ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 57 din 19 ianuarie 2018.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 2 martie 2018.

Nr. 211.

 

ACTE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

 

Având în vedere dispoziţiile art. 179 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Pentru titularii nou-licenţiaţi, valoarea iniţială a RABfr (k) init utilizată la calculul venitului aferent primului an de reglementare se determină pe baza valorii imobilizărilor corporale şi necorporale existente în funcţiune şi utilizate la desfăşurarea activităţii de furnizare reglementată.

(2) Pentru titularii nou-licenţiaţi constituiţi în urma unui proces de divizare, astfel cum este prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. a), valoarea RABfr este valoarea reglementată rămasă a bazei de active reglementate aferente societăţilor din care aceştia s-au divizat, incluzând activele intrate în societate pe parcursul anului în care s-a realizat divizarea, diminuată cu valoarea reglementată a bazei de active reglementate care rămâne la societatea din care s-a divizat.

(3) Pentru titularii nou-licenţiaţi constituiţi în urma unui proces de fuziune prin contopire, astfel cum este prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. c), valoarea RABfr a titularului de licenţă de furnizare se determină prin însumarea valorilor reglementate rămase ale bazelor de active reglementate aferente societăţilor participante la procesul de fuziune.”

2. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, care va avea următorul cuprins:

„Art. 191. - Pentru titularii licenţiaţi care au participat la un proces de fuziune prin absorbţie, astfel cum este prevăzut la art. 32 alin. (1) lit. b), valoarea RABfr aferentă societăţii absorbante se determină prin însumarea valorilor reglementate rămase ale bazelor de active reglementate aferente societăţilor implicate în procesul de fuziune prin absorbţie.”

3. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) în cazul divizării unui operator licenţiat sau fuziunii cu un alt operator licenţiat, veniturile şi preţurile reglementate se stabilesc după cum urmează:

a) în situaţia divizării unui operator licenţiat, din care rezultă unul sau mai mulţi titulari de licenţă noi, până la aprobarea unui venit unitar permis noului titular de licenţă de furnizare, ca societate beneficiară a divizării, acesta va prelua ultimul venit unitar aprobat societăţii din care s-a divizat, precum şi preţurile reglementate;

b) în situaţia fuziunii prin absorbţie cu un alt operator licenţiat, până la aprobarea noului venit unitar permis societăţii absorbante, rămân în vigoare atât ultimul venit unitar aprobat absorbantului, cât şi preţurile reglementate;

c) în situaţia fuziunii cu un alt operator licenţiat, din care rezultă un nou titular de licenţă, acesta înaintează ANRE documentaţia privind stabilirea venitului aferent anului de reglementare, odată cu depunerea documentelor necesare obţinerii licenţei de furnizare.”

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 23 martie 2018.

Nr. 43.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.