MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 266/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 266         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

41. - Hotărāre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale şi de modificare a Directivei 2011/24/UE - COM (2018) 51 final

 

42. - Hotărāre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele utilitare uşoare, şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2

 

44. - Hotărāre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate īn mod legal īn alt stat membru - COM (2017) 796 final

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

128. - Hotărāre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale şi de modificare a Directivei 2011/24/UE - COM (2018) 51 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/120 din 14.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei:

(1) Constată că temeiul juridic al propunerii de regulament se īntemeiază pe prevederile articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Acest articol oferă un temei juridic corespunzător obiectivelor propunerii, şi anume eliminarea unor divergenţe existente īn cadrul pieţei interne pentru tehnologii medicale.

Īn conformitate cu articolul 114 alineatul (3) din TFUE, īn elaborarea propunerii a fost luat īn considerare un nivel īnalt de protecţie a sănătăţii umane, preconizāndu-se că ea va īmbunătăţi disponibilitatea unor tehnologii medicale inovatoare pentru pacienţii din UE.

(2) Alegerea formei juridice este regulamentul, avāndu-se īn vedere faptul că un element esenţial al propunerii constă īn stabilirea unor proceduri şi structuri pentru cooperarea īn cadrul activităţilor comune la nivelul Uniunii.

(3) Constată că prezenta propunere de regulament respectă principiul subsidiarităţii deoarece numai o acţiune la nivelul Uniunii poate elimina deficienţele actualului model de cooperare UE īn domeniul evaluării tehnologiilor medicale (ETM).

(4) Constată că prezenta propunere respectă principiul proporţionalităţii prin oferirea unor soluţii necesare la problemele existente. Propunerea va evita orice interferenţă cu competenţele statelor membre īn deciziile privind accesul la tehnologiile medicale evaluate la nivelul Uniunii. Evaluarea domeniilor ETM specifice unor contexte (de exemplu, economic, organizaţional, etic) şi procesul de luare a deciziilor privind stabilirea preţurilor şi rambursarea vor rămāne la nivelul statelor membre.

De asemenea, propunerea va asigura faptul că, atunci cānd se efectuează ETM, metodologiile şi procedurile aplicate sunt mai predictibile īn īntreaga UE, iar atunci cānd vor fi supuse unei evaluări clinice comune, astfel de evaluări nu vor fi repetate.

(5) Subliniază importanţa prezentei propuneri de regulament avānd īn vedere faptul că această temă va fi una din cele mai importante acţiuni ale Preşedinţiei Romāniei a Consiliului UE īn domeniul Sănătate, dată fiind posibilitatea īncheierii negocierilor şi a adoptării acestei propuneri legislative īn prima parte a anului 2019.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 19 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 41.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele utilitare uşoare, şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/127 din 14.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei:

(1) Constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

(2) Consideră că:

1. Menţinerea unui nivel de ambiţie realist care să permită industriei auto să se adapteze, respectiv cu efecte reduse asupra ocupării forţei de muncă īn acest sector trebuie să fie un deziderat real bazat pe situaţia concretă a industriei din toate statele membre.

2. Propunerea unor ţinte prea ambiţioase ar putea să conducă la:

a) o creştere a costurilor pentru producători, descurajānd producţia şi achiziţionarea de autoturisme noi īn UE cu efecte inclusiv asupra ocupării forţei de muncă;

b) costul ridicat al unui autovehicul nou ar putea determina creşterea vānzărilor de maşini la māna a două şi implicit cu impact asupra calităţii aerului;

c) plata unor sancţiuni pentru neīndeplinirea ţintelor de către producători;

d) riscul de a nu atinge obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumate prin Acordul de la Paris, dacă nu sunt reduse suficient emisiile din sectorul transport.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, iar opinia cuprinsă īn această hotărāre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 19 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate īn mod legal īn alt stat membru - COM (2017) 796 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/116 din 13,03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei:

(1) Consideră că Regulamentul propus respectă principiul subsidiarităţii deoarece acţiunile īntreprinse la nivelul statelor membre nu pot soluţiona problemele legate de aplicarea principiului recunoaşterii reciproce īn cadrul pieţei unice. Numai procedurile la nivel UE pot garanta faptul că autorităţile naţionale aplică principiul īn acelaşi mod, permiţānd astfel īntreprinderilor să beneficieze de un tratament egal, indiferent de ţara īn care acestea īncearcă să īşi comercializeze produsul.

Propunerea respectă principiul proporţionalităţii, asigurānd un echilibru īntre autonomia īn materie de reglementare de care dispun statele membre pentru stabilirea nivelului de protecţie pe care acestea īl consideră necesar pentru realizarea intereselor publice legitime şi necesitatea de a aborda problema obstacolelor rămase īn calea liberei circulaţii a mărfurilor comercializate īn mod legal īn alte state membre.

(2) Solicită clarificări asupra următoarelor aspecte:

a) relaţia dintre propunerea de regulament privind recunoaşterea mutuală a mărfurilor şi sectoarele mărfurilor parţial armonizate;

b) procedura de autorizare prealabilă. Īn Romānia, sistemele de certificare obligatorii pentru casele de marcat nu sunt, īn sine, proceduri administrative, astfel nefiind clar dacă sunt sau nu sub incidenţa procedurii de autorizare prealabilă.

(3) Propune:

a) decalarea termenului de aplicare cu 2 ani, avānd īn vedere necesitatea unei perioade de conformare atāt pentru operatorii economici, cāt şi pentru autorităţile publice, precum şi necesitatea elaborării cadrului legislativ naţional de aplicare a Regulamentului adoptat;

b) declaraţia de conformitate UE să fie separată de declaraţia de recunoaştere reciprocă, respectiv declaraţia de recunoaştere reciprocă să fie anexată celei de conformitate UE, deoarece includerea declaraţiei de recunoaştere reciprocă īn cea de conformitate UE poate crea confuzii autorităţilor de supraveghere a pieţei la momentul controlului efectuat;

c) introducerea īn conţinutul declaraţiei de recunoaştere reciprocă a informaţiilor privind aspectele neacoperite de legislaţia comunitară aplicabile produsului comercializat care este parţial armonizat,

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea 1, iar opinia cuprinsă īn această hotărāre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 19 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 44.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute īn bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităţilor şi proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, cuprinse la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018.

Art. 3. - (1) Suma de 115.763 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, altele decāt cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018, respectiv īn anexa la prezenta hotărāre, īn cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse īn formularul A1, prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

(3) Solicitările cuprinse īn formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar, pānă la data de 10 a fiecărei luni, sau trimestrial, pānă la data de 10 a primei luni din trimestru.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse īn formularul A1 din anul 2018 se transmit Departamentului pentru Relaţii interetnice īn termen de 3 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

(5) Netransmiterea formularului A1 īn termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) echivalează cu neincluderea sumei īn creditele bugetare solicitate Secretariatului General al Guvernului, īn vederea deschiderii acestora.

Art. 4. - (1) Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute īn legea bugetului de stat pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, altele decāt cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat īn baza dispoziţiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare, potrivit prevederilor art. 56 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

(2) Sumele rămase necheltuite la sfārşitul anului la organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale se reportează īn anul următor, putānd fi utilizate cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parţială a activităţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale sunt următoarele:

a) cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securităţii şi pazei acestora, precum şi pentru cheltuieli conexe de expertiză şi audit;

b) cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii;

c) cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului;

d) cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii, precum şi de manuale şcolare;

e) cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media;

f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la īntruniri ale membrilor, conform statutului, şi la alte asemenea manifestări, organizate īn ţară şi īn străinătate;

g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/ perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi īn domeniul managementului operaţional, organizate īn ţară şi īn străinătate;

h) cheltuieli pentru investiţii īn bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor şi comunităţii;

i) cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale;

j) cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale;

k) asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară, audit.

(2) Prin cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securităţii şi pazei acestora, precum şi pentru cheltuieli conexe de expertiză şi audit se īnţelege: cheltuieli necesare bunei funcţionări, cum ar fi chiria, taxa de concesionare, impozit şi alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, servicii de poştă, telecomunicaţii şi internet, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb şi consumabile pentru mijloacele de transport proprii sau īnchiriate, servicii specializate cu caracter financiar-contabil, servicii specializate īn domeniul resurselor umane şi īn cel al achiziţiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente; servicii de pază, protecţie şi P.S.I. prestate de societăţi specializate sau de personal calificat īn domeniu; servicii de expertiză şi audit, īn legătură cu imobilele organizaţiilor (sedii, sucursale/filiale, centre culturale şi comunitare).

(3) Prin cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii se īnţelege: cheltuieli directe şi indirecte cu salariile; salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora stabilite prin negociere īn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile aferente acestora; contracte civile; transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări īn ţară şi īn străinătate; servicii specializate de medicina muncii.

(4) Prin cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului se īnţelege: taxe de participare la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională; achiziţii de servicii de perfecţionare şi formare profesională.

(5) Prin cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii precum şi de manuale şcolare se īnţelege: editare, redactare şi tehnoredactare, tipărire, traducere, difuzare, cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru īnvăţămāntul obligatoriu; abonamente publicaţii; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, alte bunuri şi servicii necesare, piese de schimb pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar proprii, utilizate, īnchirieri de mijloace şi echipamente necesare, comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice; chiria, taxa de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor īn care se desfăşoară activitatea de editare, tipărire şi distribuţia de carte, publicaţii, precum şi de manuale şcolare.

(6) Prin cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media se īnţelege: editare, redactare, traducere, tipărire, realizare, distribuţie şi difuzare, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile, recuzită, achiziţie şi/sau īnchiriere de spaţii de emisie, cheltuieli aferente utilizării de frecvenţe radio, īnchiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), īnchiriere şi amenajare spaţiu necesar, transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări īn ţară īn scopul realizării şi difuzării de materiale multimedia şi emisiuni radio şi/sau tv, onorarii; chirie, taxa de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor īn care se desfăşoară activitatea de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia şi de presă scrisă, realizare şi difuzare de emisiuni radio-tv.

(7) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la īntruniri ale membrilor, conform statutului, şi alte asemenea manifestări, organizate īn ţară şi īn străinătate, se īnţelege: īnchiriere şi amenajare spaţiu necesar, īnchiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică pe orice suport, transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări īn ţară şi īn străinătate, trataţii, taxe de participare pentru persoane participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate īn cadrul organizaţiei; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei īn calitatea sa de membru īn organizaţii neguvemamentale, internaţionale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale.

(8) Prin cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/ perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi īn domeniul managementului operaţional, organizate īn ţară şi īn străinătate, se īnţelege: īnchirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio şi/sau tv, recuzită şi amenajarea spaţiului necesar, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, trataţii, cadouri, premii īn obiecte, īn bani, burse, onorarii, taxe de participare, editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică pe orice tip de suport, achiziţii de bunuri şi servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice.

(9) Prin cheltuieli pentru investiţii īn bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor şi comunităţii se īnţelege: investiţii īn bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor şi comunităţii, īn scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase.

(10) Prin cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale se īnţelege: cheltuieli privind īnregistrarea naţională sau internaţională a mărcilor; cheltuieli privind īnregistrarea mărcii comunitare; cheltuieli privind īnregistrarea naţională sau internaţională a desenelor sau a modelelor; cheltuieli privind īnregistrarea desenelor sau a modelelor comunitare; cheltuieli privind īnregistrarea drepturilor de autor; cheltuieli privind folosirea unor opere, de exemplu: remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale īn scop ambiental, contravaloarea īnchirierii operelor de artă etc.; cheltuieli ocazionate cu realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli aferente contractelor de licenţă; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.

(11) Prin cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale se īnţelege: cofinanţarea programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale; participarea prin activităţi susţinute financiar īn cadrul programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale, cofinanţate.

(12) Prin asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară, audit se īnţelege: servicii de asistenţă juridică, expertiză judiciară şi extrajudiciară, taxe notariale, audit, privind activitatea organizaţiilor, cu excepţia serviciilor de expertiză şi audit, īn legătură cu imobilele organizaţiilor.

Art. 6. - (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale raportează Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar, pānă la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se īntocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale raportează trimestrial, pānă la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se īntocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut īn anexa la prezenta hotărāre.

Art. 7. - Formularele A1, A2, A3 vor fi semnate de preşedintele asociaţiei sau de persoana īmputernicită īn acest sens conform prevederilor statutului şi vor fi certificate de responsabilul financiar-contabil.

Art. 8. - Angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor din sumele cuprinse īn anexă se realizează numai īn moneda naţională (leu).

Art. 9. - Organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu completările ulterioare, şi evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.

Art. 10. - (1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora īn limitaşi destinaţiile cuprinse īn anexă, respectarea disciplinei financiare īn vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale.

(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale au obligaţia de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate īn utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi īn cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2017 şi reportate īn anul 2018, īn conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele necesare organizaţiilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale transmise de acestea şi solicită lunar sau trimestrial Secretariatului General al Guvernului creditele bugetare care urmează a fi deschise, conform formularelor A1.

(2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale şt alocate acestora se vor īncadra, la nivelul īntregului an, īn limita aprobată prin anexă şi īn repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 12. - (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea īn ceea ce priveşte respectarea destinaţiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale īn procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor īntocmite de organizaţii conform art. 6.

(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică īncadrarea īn destinaţiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizaţii īn termenele prevăzute la art. 6.

Art. 13. - Suma de 4.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau īn parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, īntocmite de iniţiatori, īn limita sumei prevăzute īn programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a VI-a.

(2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, şi a proiectelor de combatere a intoleranţei, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Art. 15. - Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activităţi şi proiecte Interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice ori īn parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli īntocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice īn ceea ce priveşte legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.

Art. 16. - Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 14 şi 15 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

Art. 17. - (1) Suma de 4.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 se utilizează de Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, şi proiecte de combatere a intoleranţei prevăzute la art. 14 şi 15 care vizează:

a) promovarea diversităţii etnice, a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi a dialogului intercultural;

b) cultivarea bunei cunoaşteri şi īnţelegeri īntre minorităţile naţionale, precum şi īntre majoritate şi minorităţi naţionale;

c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;

d) promovarea de politici şi proiecte de combatere a intoleranţei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale;

f) īntărirea capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusiv īn parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;

g) contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea proiectului transnaţional Dunărea „Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursă umană - RARE”, cod proiect: DTP1 -1 - 320 - 4.1;

h) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.

(2) Activităţile şi proiectele se pot realiza prin:

a) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, īntālniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate īn ţară şi īn străinătate;

b) organizarea şi participarea la evenimente culturale, interculturale şi sportive desfăşurate īn ţară şi īn străinătate care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, tārguri etc.);

c) organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate īn ţară şi īn străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);

d) organizarea şi participarea la acţiuni īn cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvemamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;

e) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri. programe de pregătire, formare şi perfecţionare īn ţară şi īn străinătate, īn domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi īn domeniul managementului instituţional şi organizaţional, īn scopul īntăririi capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;

f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);

g) comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;

h) comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale, materiale de informare;

i) vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul Romāniei, conform prevederilor legale īn vigoare;

j) achiziţionarea de spoturi (publicitare), īnchirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare īn mass-media şi internet;

k) reconfigura rea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;

l) achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo, servicii de design şi programare, branding, identitate vizuală;

m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări īn domeniul relaţiilor interetnice;

n) achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă īn gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă īn relaţii cu publicul;

o) realizarea de campanii de informare publică şi imagine;

p) abonamente la publicaţii īn domeniu;

q) realizarea de programe şi emisiuni īn parteneriat cu Societatea Romānă de Radiodifuziune şi Societatea Romānă de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;

r) alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinānd minorităţilor naţionale.

(3) Pentru activităţile şi proiectele interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:

a) cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările īn ţară ale salariaţilor Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării īn altă localitate, precum şi īn cazul deplasării, īn cadrul localităţii, īn interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările īn străinătate ale persoanelor salariate īn cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului romān trimis īn străinătate pentru īndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

c) comunicaţii telefonice şi internet;

d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) Sa un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare īn regim de maximum 3 stele īn structuri de cazare turistice, pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Reiaţii Interetnice sau īn parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau īn parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

f) transport recuzită (costume, decoruri;, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau īn parteneriat, precum şi pentru proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

g) trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;

h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare īn ţară şi īn străinătate, taxe de vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru deplasări īn străinătate şi asigurări medicale;

i) premiul pentru literatura īn limba maternă şi premiul pentru literatura īn limbile minorităţilor naţionale, precum şi premii īn obiecte;

j) onorarii şi transport (auto, feroviar, naval şi aerian) pentru lectori, traineri, formatori īn cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, precum şi pentru artişti şi meşteşugari īn cadrul spectacolelor, expoziţiilor, tārgurilor;

k) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoţionale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine; achiziţia de servicii de publicitate, de consultanţă īn gestionarea şi evaluarea proiectelor, de consultanţă īn relaţii cu publicul, achiziţii de servicii de design şi programare, branding, identitate vizuală;

l) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, tārgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare şi managementul datelor, servicii de catering, servicii de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, īnchirierea, amenajarea şi decorarea/dotarea spaţiilor destinate manifestărilor; īnchiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare şi lumini, de traducere, echipamente informatice şi audiovideo.

Art. 18. - Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau īn parteneriat, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

Art. 19. - Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

Art. 20. - (1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de pānă la 30% din valoarea contractelor de finanţare īncheiate pentru derularea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinānd minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, pānă la data de 23 noiembrie 2018, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. Īn caz contrar, sumele avansate se restituie integral pānă la data de 7 decembrie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIOR1CA DĂNC1LĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Lacziko Enikő Katalin,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018*

 

Nr. crt.

Organizaţia

Sume aprobate

- mii lei -

1

Asociaţia Italienilor din Romānia - RO.AS.IT.

2.600,81

2

Asociaţia Liga Albanezilor din Romānia

2.194,53

3

Asociaţia Macedonenilor din Romānia

2.938,18

4

Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”

17.043,29

5

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din Romānia

6.688,89

6

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Romānia

4.006,72

7

Forumul Democrat al Germanilor din Romānia

9.558,17

8

Uniunea Democrată Maghiară din Romānia

26.157,48

9

Uniunea Armenilor din Romānia

5.215,95

10

Uniunea Bulgară din Banat - Romānia

4.315,76

11

Uniunea Croaţilor din Romānia

3.074,45

12

Uniunea Culturală a Rutenilor din Romānia

1.855,85

13

Uniunea Democrată Turcă din Romānia

4.711,56

14

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din Romānia

4.259,31

15

Uniunea Elenă din Romānia

4.665,56

16

Uniunea Polonezilor din Romānia

3.159,12

17

Uniunea Sārbilor din Romānia

4.775,17

18

Uniunea Ucrainenilor din Romānia

8.542,20

 

TOTAL

115.763,00

 

*) Repartizare aprobată īn şedinţa plenară a Consiliului Minorităţilor Naţionale din data de 17 ianuarie 2018.

 

Formular A1

Organizaţia ..........................................

 

Suma solicitată de la bugetul de stat

pentru luna .................................... sau trimestrul ........ 2018

(lei)

 

1

Suma totală solicitată de la bugetul de stat

 

 

Cheltuieli necesare estimate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018

Suma solicitată

 

 

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securităţii şi pazei acestora, precum şi cheltuieli conexe de expertiză şi audit

 

2

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

3

Cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului

 

4

Cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii, precum şi de manuale şcolare

 

5

Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media

 

6

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la īntruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate īn ţară şi īn străinătate

 

7

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi īn domeniul managementului operaţional, organizate īn ţară şi īn străinătate

 

8

Cheltuieli pentru investiţii īn bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor şi comunităţii

 

9

Cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale

 

10

Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale

 

11

Asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară, audit

 

 

Preşedinte

Responsabil financiar-contabil

Nume, prenume ..........................................

Nume, prenume ..........................................

Semnătură, ştampilă

Semnătură,

..........................................

..........................................

 

Formular A2

Organizaţia ..........................................

 

Cheltuieli efectuate īn luna 2018 pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018

Suma cheltuită

 

 

- lei -

1

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de īntreţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securităţii şi pazei acestora, precum şi pentru cheltuieli conexe de expertiză şi audit. (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1,5), din care:

 

 

1.1 funcţionarea sediilor, sucursalelor/filialelor, ale centrelor culturale şi comunitare

 

1.2 servicii specializate cu caracter financiar-contabil, īn domeniul resurselor umane şi īn cel al achiziţiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc

 

1.3 lucrări de īntreţinere şi reparaţii

 

1.4 cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi pazei

 

1.5 cheltuieli conexe de expertiză şi audit

 

2

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii (2.1 + 2.2) din care:

 

 

2.1. cheltuieli de personal

 

2.2. cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

3

Cheltuieli necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului

 

4

Cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii, precum şi de manuale şcolare (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4), din care:

 

 

4.1 carte

 

4.2 publicaţii

 

4.3 manuale şcolare

 

4.4 cheltuieli necesare realizării activităţii de editare, tipărire şi distribuţie de carte, publicaţii, precum şi de manuale şcolare

 

5

Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4), din care:

 

 

5.1 cheltuieli necesare activităţii de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media

 

5.2 cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia

 

5.3 cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea materialelor de presă scrisă

 

5.4 cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea unor emisiuni radio-tv

 

6

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la īntruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate īn ţară şi īn străinătate (6.1 + 6.2 + 6.3), din care:

 

 

6.1 īntruniri ale membrilor īn ţară conform statutului

 

6.2 alte asemenea manifestări īn ţară şi īn străinătate

 

6.3 cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei īn calitate de membru īn organizaţii neguvernamentale internaţionale, nepolitice din domeniul drepturilor omului şi minorităţilor naţionale

 

7

Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi īn domeniul managementului operaţional, organizate īn ţară şi īn străinătate (7.1 + 7.2 + 7.3), din care:

 

 

7.1 acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane īn ţară şi străinătate

 

7.2 tabere, schimburi de experienţă, programe de pregătire, de formare şi perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn ţară şi străinătate

 

7.3 acţiuni īn domeniul managementului operaţional

 

8

Cheltuieli pentru investiţii īn bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor şi comunităţii (8.1 + 8.2), din care:

 

 

8.1 bunuri mobile

 

8.2 bunuri imobile

 

9

Cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale

 

10

Cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale (10.1 + 10.2), din care:

 

 

10.1 Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale

 

10.2 Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale

 

11

Asistenţă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară, audit (11.1 + 11.2+ 11.3 + 11.4), din care:

11.1 asistenţă juridică

11.2 taxe notariale

11.3 expertiză juridică şi extrajudiciară

11.4 audit

 

12

Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat īn luna 2018

 

 

Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

Preşedinte

Responsabil financiar-contabil

Nume, prenume ..........................................

Nume, prenume ..........................................

Semnătură, ştampilă

Semnătură,

..........................................

..........................................

 

Formular A3

 

Raport privind cheltuielile efectuate īn trimestrul 2108, pe destinaţii, conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

- Model -

 

Organizaţia

 

Reprezentant legal (nume, prenume şi funcţie)

 

Perioada de raportare

 

Sama solicitată de la bugetul de stat pentru perioada de raportare

 

Suma propuşi pentru cheltuieli din alte surse

 

Suma aprobaţi prin deschidere īn trimestrul

 

 

Tulul cheltuieli efectuate din suinii proveniţii de la bugetul de stat īn trimestrul 2018

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

şi valoare defalcată

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate

a

b

c

d

e

1.

Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi  sucursalelor /filialelor acestora, ale centrelor culturale şi comunitare, pentru lucrări de iul reţinere şi reparaţii ale imobilelor aferente, pentru asigurarea securităţii şi pazei acestora, precum >i cheltuieli conexe de expertiză şi audit (1.I.+ 1.2.+1.3.+ 1.4.+1.5.). din care:

 

1.1. Funcţionarea sediilor şi sucursalelor/ filialelor, ale centrelor culturale şi comunitare

1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, īn domeniul resurselor umane şi īn cel al achiziţiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc

1.3. Lucrări de īntreţinere şi reparaţii imobile

1.4. Cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi pazei

1.5. Cheltuieli conexe de expertiză şi audit

 

 

 

 

 

1.1. Lista sediilor şi sucursalelor, filialelor, centrelor culturale şi comunitare

Īn proprietatea organizaţiei contract de īnchiriere - contract de comodat / altă formă juridică

Alte menţiuni

* se vor specifica tipul (sediu principal, secundar, sediu filială/ sucursală, centru cultural, centru comunitar) şi localitatea unde se află

 

* īn cazul contractelor de īnchiriere şi comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi contractante

 

 

 

 

1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, īn domeniul resurselor umane şi īn cel al achiziţiilor, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc

Tipul serviciilor

Suma

 

1.3. Lista lucrărilor de īntreţinere şi reparaţii imobile

Īn proprietatea organizaţiei / contract de īnchiriere/ contract de comodat / altă formă juridică

Stadiul lucrărilor (finalizat/nefinalizat)

* se vor specifica imobilul la care s-au realizat lucrările şi localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Lista obiectivelor la care se asigură securitatea ei paza

Īn proprietatea organizaţiei / contract de īnchiriere/ contract de comodat / altă formă juridică

Alte menţiuni

* se vor specifica imobilul la care s-au asigurat securitatea şi paza şi localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Cheltuieli conexe de expertiză şi audit

Tipul serviciului

Suma

* se vor specifica imobilul pentru care s-au asigurat expertiză şi audit, precum şi localitatea

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

2.

Cheltuieli de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii (2.1.+2.2.) din care:

 

2.1. Cheltuieli de personal

2.2. Cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii

 

 

 

 

 

2.1. Cheltuieli de personal

Valoarea totală a contribuţiilor plătite către stat

Nr. angajaţi

Nr. colaboratori

Alte menţiuni

 

 

 

 

 

 

2.2. Cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncit

Cheltuieli aferente deplasărilor, cheltuieli pentru servicii specialitate de medicina muncii

Suma aferentă fiecărui tip de cheltuială

 

* se va specifica tipul cheltuielii

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

3.

Cheltuieli pentru perfecţionarea şi formarea continuii a personalului

 

 

 

 

 

 

Tematică

Nr. total participanţi

Locul şi perioada de desfăşurare

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

4.

Cheltuieli pentru editarea, tipărirea şi distribuţia de carte, publicaţii precum şi de manuale şcolare (4.1. + 4.2. + 4.3.+4.4.) din care:

 

4.1. Carte

4.2. Publicaţii

4.3. Manuale şcolare

4.4. Cheltuieli necesare realizării activităţii de editare, tipărire şi distribuţie de carte, publicaţii precum şi de num nalt şcolare

 

 

 

* nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9

 

4.1. Carte

Titlu

Autor

Nr. ediţie / Tiraj

Suma

 

 

 

 

* nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9

 

 

 

 

 

 

4.2. Publicaţii

Titlu

Autor

Nr. apariţii/ Tiraj

Suma

 

 

 

 

* nut se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9

 

 

 

 

 

 

4.3. Manuale şcolare

Titlu

Tiraj

Suma

 

 

 

* nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 9

 

 

 

 

 

4.4. Cheltuieli necesare realizării activităţii de editare, tipărire şi distribuţie de carte, publicaţii precum şi de manuale şcolare*

Tip cheltuieli

Suma

Localitatea/ īn proprietatea organizaţiei/contract de īnchiriere/ contract de comodat/ altă formă juridică

* se vor raporta īn cazul īn care realizarea activităţii de editare, tipărire şi distribuţie de carte, publicaţii precum şi de manuale şcolare se desfăşoară īn alte imobile decāt cele de la pct. 1

 

 

* se vor preciza localitatea şi īn cazul contractelor de īnchiriere şi comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi contractante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

5.

Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia fi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media (5.1.+5.2.+5.3+-5.4) din care:

 

5.1. Cheltuieli necesare activităţii de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv. precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media

5.2. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia

5.3. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor de presă scrisă

5.4. Cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv

 

 

 

 

 

5.1. Cheltuieli necesare activităţii de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv. precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media

Tip cheltuială

Suma

Localitatea/īn proprietatea organizaţiei / contract de īnchiriere/ contract de comodat altă formă Juridică

 

* cheltuielile necesare funcţionării spatiilor īn care se realizează materialele multimedia se var raporta la acest punct doar īn căzui īn care suni alte imobile decāt cele prevăzute la pct. I şi pct.4

 

 

* Localitatea şi īn cazul contractelor de īnchiriere şi comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi contractante

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia

Tipul

Titlul

Nr. de

exemplare

Tipuri de cheltuieli/servicii

Suma

*drepturile de autor aferente realizării materialelor multimedia se vor raporta la punctul9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor de presă scrisă

Tipul

Titlul

Nr. de exemplare

Tipuri de cheltuieli/servicii

Suma

* drepturile de autor aferente realizării materialelor de presă scrisă se vor raporta la punctul 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Cheltuieli pentru realizarea unor emisiuni radio-tv

Tipul

Titlul

Nr. de

Emisiuni /

durata

Tipuri de cheltuieli/servicii

Suma

* drepturile de autor aferente realizării emisiunilor radio-tv se vor reporta la punctul 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată şi valori defalcate

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

6.

Cheltuieli pentru organizarea/ participarea la īntruniri ale membrilor şi alte asemenea manifestări organizate īn ţară şi īn străinătate (6.1+6.2+6.3), din care:

 

6.1. Īntruniri ale membrilor īn ţară conform statutului

6.2. Alte asemenea manifestări īn ţară şi īn străinătate

6.3. Cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei īn calitate de membru ba organizaţii neguvemamentale internaţionale, nepolitice din domeniul drepturilor omului şi minorităţilor naţionale

 

 

 

 

 

 

Numărul īntrunirilor

Nr. participanţi

Suma

6.1. Īntruniri ale membrilor īn ţară conform statutului

 

 

 

 

 

Numărul īntrunirilor

Nr. participanţi

Locul şi perioada de

desfăşurare

Suma

6.2. Alte asemenea manifestări īn tară şi īn străinătate

 

 

 

 

 

 

Denumirea organizaţiei internaţionale

Valoarea contribuţiei/cotizaţiei

Perioada pentru care se cotizează/ contribuie

6.3. Cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei īn calitate de membru īn organizaţii neguvemamentale internaţionale, nepolitice din domeniul drepturilor omului şi minorităţilor naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

7.

Cheltuieli pentru organizarea, participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale. sportive, simpozioane. schimburi de experienţă, tabere, cursuri de  formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi īn domeniul managementului operaţional organizate īn ţară şi īn străinătate (7.1 +7.2+7.3), din care:

 

7.1. Acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane īn ţară şi īn străinătate

7.2. Tabere, schimburi de experienţă, cursuri de formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn ţară şi īn străinătate

7.3. Acţiuni īn domeniul managementului operaţional

 

 

 

 

 

Tip acţiune

Nr. de acţiuni īn ţară

Nr. de acţiuni īn străinătate

Nr.

beneficiari

(estimativ)

Sama

7.1. Acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane īn ţară şi īn străinătate

 

 

 

 

 

7.2. Tabere, schimb un de experienţă, cursuri de formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu īn ţară şi īn străinătate

 

 

 

 

 

7.3. Acţiuni īn domeniul managementului operaţional

* rugăm a se specifica exact tematica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

8.

Cheltuieli pentru investiţii īn bonuri mobile şi imobile necesare desfigurării activităţilor organizaţiilor şi comunităţii (8.1.+8.2), din care:

 

8.1. Bunuri mobile

8.2. Bunuri imobile

 

 

 

 

 

 

Numărul investiţiilor

Sumă investiţii

8.1. Bunuri mobile

 

 

 

8.2. Bunuri imobile

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei )

Total valoare realizată

(lei )

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

9.

Cheltuieli privind asigurarea proprietăţii intelectuale

 

 

 

 

 

 

Beneficiar

Forma ele proprietate intelectuală

Titlu

Suma

 

 

* se menţionează tipul cheltuielilor

 

* nu se vor include cheltuielile referitoare la editarea, realizarea, tipărirea şi distribuţia materialelor, operelor, manuscriselor etc.  pentru care se asigură cheltuielile de drept de autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

10.

Cheltuieli plivind co finanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din Conduri naţionale. europene şi internaţionale (10.1 + 10.2), din care:

 

10.1. Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale

10.2. Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale

 

 

 

 

 

 

Denumirea proiectului şi perioada ele derulare

Autoritatea finanţatoare

Procent

cofinanţare

Suma

10.1. Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2. Cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizare din fonduri europene şi internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare totală estimată

(lei)

Total valoare realizată

şi valori defalcate

(lei)

Procent de realizare total c/b

(%)

Justificare/explicaţii privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate

11.

Asistentă juridică, taxe notariale, expertiză juridică şi extrajudiciară. undit (11.1 + 11.2 + 11.3 + l1.4), din care:

 

11.1. Asistenţă juridicii

11.2. Taxe notariale

11.3. Expertiză juridică şi extrajudiciară

11.4. Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Asistenţă juridică

Obiectul şi perioada de valabilitate a contractului

Suma

Alte menţiuni

 

* se va preciza valoarea contractelor de asistenţă juridică īn funcţie de obiectul lor

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Taxe notariale

Obiectul

Suma

Alte menţiuni

* se vor preciza obiectul taxelor notariale şi valoarea totală a taxelor notariale plătite īn perioada de referinţă

 

 

 

 

11.3. Expertiză juridică şi extrajudiciară

Obiectul

Suma

Alte menţiuni

* īn cazul īn care expertiza se referă la imobilele prevăzute la pct. 1, acestea se vor menţiona doar la punctul 1.7.

* se va preciza obiectul expertizei

 

 

 

 

 

 

 

11.4. Audit

Obiectul

Suma

Alte menţiuni

* īn cazul īn care auditul se referă la imobilele prevăzute la pct. 1, acestea se vor menţiona doar la punctul 1.7.

* se va preciza obiectul auditului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Total cheltuieli īn perioada de raportare (12.1 + 12.2), din care:

 

 

 

 

 

12.1. cheltuieli efectuate din suma de la bugetul de stat (1+2+3+4+5+6+7+S+9+10+11)

 

 

 

 

12.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

 

 

 

 

 

Preşedinte

Responsabil financiar-contabil

Nume, prenume ....................................

Nume, prenume  ....................................

Semnătura, ştampilă  ....................................

Semnătura  ....................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.
\