MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 268/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

74. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

304. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

308. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

309. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Sunt recunoscuţi şi protejaţi ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau juridice, care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii, precum şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale şi care au dreptul cei puţin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

(5) Este considerat utilizator orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acţiuni condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia şi care nu acţionează în calitate de consumator/

2. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condiţiile prevăzute la art. 130 lit. d),”

3. La articolul 1065, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) în sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când este pusă la dispoziţia publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără fir, în aşa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locui şi la momentul ales în mod individual.”

4. La articolul 107, alineatele (5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) în vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(5), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanţilor şi importatorilor de suporturi şi aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi cuantumurile remuneraţiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele şi suporturile din domeniul sonor şi audiovizual şi pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se negociază în două comisii.

...................................................................................................

(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere.”

5. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe îşi exercită drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

6. La articolul 123, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe are următoarele drepturi ce se cuprind obligatoriu în statutul organismelor de gestiune colectivă:

a) de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere, de alte obiecte protejate sau teritorii autorizează, pe bază de mandat scris, un organism de gestiune colectivă pentru gestionarea acestora, indiferent de naţionalitate, de reşedinţă sau de locul de stabilire a organismului de gestiune colectivă sau a titularului de drepturi;

b) de a acorda licenţe pentru utilizările necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere şi de alte obiecte protejate;

c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivă, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie să depăşească 6 luni;

d) de a încasa remuneraţiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs înainte de intrarea în vigoare a revocării sau restrângerii mandatului de gestiune.

(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot restrânge exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (4) prin impunerea condiţiei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care fac obiectul revocării sau al retragerii, să fie încredinţate unui alt organism de gestiune colectivă.

(6) în cazul în care autorizează un organism de gestiune colectivă, autorii sau titularii de drepturi îşi dau acordul, în formă scrisă, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau tip de opere şi alte obiecte protejate.

(7) Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, dar care au o legătură juridică directă cu acesta, prin lege, cesiune, licenţă sau printr-un alt tip de contract decât cel de mandat, au următoarele drepturi:

a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptăţit să primească remuneraţii;

b) de a fi informaţi cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;

c) de a primi răspuns în scris, motivat şi în cel mai scurt timp posibil, la plângerile formulate, referitoare la autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, reţinerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă.

(8) Organismul de gestiune colectivă informează autorii sau titularii de drepturi în privinţa drepturilor prevăzute la alin. (4) şi (7), precum şi în privinţa condiţiilor aferente dreptului prevăzut la alin. (4) lit. b), înainte de a obţine acordul acestora pentru gestionarea oricărui drept, a oricărei categorii de drepturi sau a oricărui tip de opere şi de alte obiecte protejate.”

7. La articolul 1231 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora;”.

8. La articolul 1231 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) dreptul de licenţiere multiteritorială online a utilizărilor operelor muzicale.”

9. La articolul 1232 alineatul (1), litera f) se abrogă.

10. La articolul 1232, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum şi la lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea şi controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii.”

11. După articolul 1234 se introduce un nou articol, articolul 1235, cu următorul cuprins:

„Art. 1235. - (1) Autorii sau titularii de drepturi pot încredinţa, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entităţi de gestiune independente.

(2) Entităţile de gestiune independente sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ce funcţionează potrivit reglementărilor legale privind societăţile şi al căror obiect de activitate unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale îl reprezintă gestionarea drepturilor de autor sau drepturilor conexe.

(3) Entităţile de gestiune independente nu pot fi deţinute sau controlate, direct sau indirect, total sau parţial, de autori sau titularii de drepturi şi nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.

(4) Entităţile de gestiune independente au obligaţia ca în termen de 15 zile de la înfiinţare să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra acestui lucru, în vederea luării în evidenţă.

(5) Producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore şi audiovizuale, organismele de radiodifuziune şi televiziune, editorii, managerii sau impresarii nu pot funcţiona sau acţiona ca entităţi de gestiune independente.

(6) Entităţile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu autorii sau titularii de drepturi de autor sau drepturi conexe, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(7) Entităţile de gestiune independente sunt autorizate să reprezinte autorii sau titularii de drepturi în relaţia cu organismele de gestiune colectivă, pe baza contractelor prevăzute la alin. (6) şi în limitele impuse de prezenta lege.

(8) Entităţile de gestiune independente au următoarele obligaţii:

a) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le plătească autorilor sau titularilor de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;

b) să furnizeze informaţii autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor acestora;

c) să furnizeze informaţii organismelor de gestiune colectivă şi altor entităţi de gestiune colectivă, la solicitarea acestora, cu privire la repertoriul gestionat;

d) să acorde licenţe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în limita repertoriului gestionat;

e) să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

f) să întocmească un raport anual privind numărul, modalitatea şi termenul de soluţionare a plângerilor, pe care îl publică pe pagina proprie de internet;

g) să asigure autorilor sau titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de plată a acestora către autori sau titularii de drepturi;

h) să acorde asistenţă de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate, la cererea acestora.

(9) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (8).”

12. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 124. - (1) Organismele de gestiune colectivă sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal, gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe dreptului de autor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le este încredinţată de către mai mulţi autori sau titulari de drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora.

(2) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă, în exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi; organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.

(3) în sensul alin. (1), gestiunea colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate include acordarea de licenţe, monitorizarea utilizării drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării acestor drepturi, colectarea, repartizarea şi plata sumelor cuvenite autorilor sau titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe, provenite din remuneraţiile plătite pentru exploatarea drepturilor gestionate sau din investirea veniturilor obţinute din drepturi.”

13. După articolul 126 se introduc trei noi articole, articolele 1261-1263, cu următorul cuprins:

„Art. 1261. - (1) Toţi membrii organismului de gestiune colectivă au dreptul de a participa şi dreptul de a vota în cadrul adunării generale a membrilor.

(2) Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, prin publicarea informaţiilor privind data, locul şi ordinea de zi, atât pe pagina de internet, cât şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv electronic,

(3) în cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală nu se întruneşte cvorumul statutar, adunarea generală se va reconvoca În termen de cel mult 15 zile. Hotărârile adunării generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor care si-au exprimat votul.

(4) Adunarea generală decide cel puţin în privinţa următoarelor aspecte:

a) politica generală de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi;

b) politica generală privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;

c) politica generală de investiţii, în ceea ce priveşte veniturile provenite din drepturi şi orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;

d) politica generală privind reţinerile din veniturile provenite din drepturi şi din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;

e) politica de gestiune a riscurilor;

f) aprobarea oricărei achiziţii, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile;

g) aprobarea fuziunilor şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a achiziţiilor de alte entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi;

h) aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire de garanţii pentru împrumuturi;

i) aprobarea dării de seamă anuale;

j) aprobarea salariilor sau plăţilor cuvenite directorului general, membrilor consiliului director şi membrilor comisiilor interne.

(5) Adunarea generală poate delega organului care exercită funcţia de supraveghere, prin hotărâre, competenţele prevăzute la alin. (4) lit. e)-h).

Art. 1262. - (1) Organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a asigura posibilitatea participării şi exprimării votului pentru toţi membrii săi în cadrul adunării generale.

(2) Fiecare membru al organismului de gestiune colectivă are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa şi vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiţia ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese.

(3) Condiţiile de participare şi instrucţiunile de exercitare a votului sunt prevăzute expres în împuternicire, aceasta fiind valabili pentru o singură adunare generali.

(4) în cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat.

Art. 1263. - (1) Darea de seamă anuală se întocmeşte în maximum 8 luni de la sfârşitul exerciţiului financiar din anul precedent.

(2) Darea de seamă anuală se publică pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, unde rămâne la dispoziţia publicului minimum 5 ani, şi conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) bilanţul contabil, contul de venituri şi cheltuieli şi o situaţie a fluxurilor de trezorerie;

b) un raport al activităţilor din exerciţiul financiar;

c) informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor, conform dispoziţiilor art. 130 lit. b);

d) lista organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista reprezentanţilor locali;

e) informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor interne, precum şi alte beneficii acordate acestora;

f) informaţiile privind remuneraţiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;

g) informaţii financiare privind comisionul reţinut autorilor sau titularilor de drepturi pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, care să conţină cel puţin date cu privire la costurile reale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate, şi acolo unde costurile sunt indirecte şi nu pot fi atribuite uneia sau mai multor categorii de drepturi, justificări cu privire la acestea, inclusiv veniturile provenite din investirea, plasamentele şi depozitele bancare ale comisionului;

h) informaţii financiare privind suma totală repartizată şi suma totală plătită autorilor sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizare, inclusiv datele la care au fost efectuate plăţile, cu defalcarea acestora pe perioade de colectare/repartiţie;

i) informaţii financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată, precum şi cu privire la suma totală repartizată şi neplătită titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizare, cu indicarea perioadelor în care au fost colectate aceste sume, a motivelor întârzierilor şi a modului de evidenţiere a sumelor;

j) informaţii financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum şi modul utilizării acestora;

k) informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum şi comisioanele de gestiune şi alte reţineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări şi pe organisme de gestiune colectivă;

l) informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate şi plătite altor organisme de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum şi comisioanele de gestiune şi alte reţineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări şi pe organisme de gestiune colectivă, cu indicarea perioadei de colectare/repartiţie;

m) informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate şi plătite în mod direct autorilor sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări, cu indicarea perioadei de colectare/repartiţie;

n) un raport special, dacă este cazul, cu privire la sumele reţinute în scopul prestării de servicii sociale, culturale şi educaţionale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări, precum şi modalitatea de utilizare a acestora.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) referitoare la comision şi alte reţineri se prezintă atât ca valoare, cât şi ca procent, comparativ cu remuneraţiile colectate în exerciţiul financiar în cauză, defalcate pe categorii de drepturi.

(4) Informaţiile contabile şi financiare prezentate în darea de seamă se verifică de organul care îndeplineşte funcţia de supraveghere, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării adunării generale anuale, iar raportul întocmit, inclusiv rezervele exprimate în acesta, se reproduc integral în darea de seamă.”

14. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 127. - (1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde cel puţin dispoziţii cu privire la:

a) condiţiile de aderare şi cazurile de refuz privind acordarea calităţii de membru;

b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor autorilor sau titularilor drepturilor de autor, pe baza principiului egalităţii de tratament;

c) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau de alte obiecte protejate, precum şi data intrării în vigoare a revocării sau a retragerii;

d) drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

e) modalitatea de stabilire şi de achitare a taxei de aderare şi a cotizaţiilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;

f) modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi repartizate membrilor şi regulile aplicabile repartizării remuneraţiilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului autorului sau titularului de drepturi, precum şi cele aplicabile drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;

g) nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt mai mici decât costurile gestiunii;

h) reguli privind regimul sumelor care nu au putut fi repartizate sau care nu au fost revendicate;

i) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;

j) modalităţile de stabilire a comisionului datorat de autori sau titularii de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării;

k) modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;

l) regulile generale privind utilizarea veniturilor provenite din drepturi şi a veniturilor derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;

m) prevederi referitoare la exercitarea funcţiei de supraveghere;

n) prevederi referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a organelor de conducere.

(2) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie supusă aprobării,

(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează avizul prevăzut la alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare în cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.

(4) în termen de 10 zile de la data desfăşurării adunării generale în cadrul căreia modificarea a fost aprobată, organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a depune modificarea statutului, avizul şi hotărârea adunării generale la instanţa judecătorească, în vederea înregistrării modificării.

(5) Hotărârile judecătoreşti definitive privind înregistrarea modificărilor la statut se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data comunicării.

(6) Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.”

15. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - (1) Mandatul de gestiune colectivă este acordat direct, prin contract scris, de către autor sau titularul de drepturi de autor sau drepturi conexe.

(2) Exercitarea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate restrânge în niciun fel drepturile patrimoniale ale autorului sau titularului de drepturi.

(3) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivă autorul, titularul de drepturi de autor, o entitate de gestiune independentă sau alte organisme de gestiune colectivă şi asociaţii de autori sau titulari de drepturi, care îndeplinesc condiţiile de aderare prevăzute în statut.

(4) Organismul respectiv este obligat să accepte gestionarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.

(5) Organismul de gestiune colectivă poate refuza acordarea calităţii de membru în cazul în care titularul:

a) nu face dovada drepturilor pretinse;

b) nu depune repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate;

c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să îi fie gestionate de organismul de gestiune colectivă;

d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleaşi drepturi asupra aceloraşi opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte protejate pentru care solicită gestionarea;

e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin excludere;

f) a fost condamnat, printr-o decizie rămasă definitivă, la pedeapsa cu amendă penală sau cu închisoarea, pentru infracţiuni prevăzute de legislaţie din domeniul proprietăţii intelectuale.

(6) în cazul În care situaţia prevăzută la alin. (5) lit. f) intervine ulterior aderării, organismul de gestiune colectivă poate hotărî asupra menţinerii sau încetării calităţii de membru.

(7) Statutul organismelor de gestiune colectivă poate cuprinde şi alte motive de refuz al acordării calităţii de membru, cu condiţia ca acestea să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii. Refuzul acordării calităţii de membru se motivează în scris

(8) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectivă nu se moşteneşte.”

16. Articolul 1291 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1291. - (1) în cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un autor sau un titular de drepturi de autor nu este asociat la niciun organism de gestiune colectivă, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, desemnat ca atare de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizia directorului general.

(2) în cazul în care sumele datorate autorilor sau titularilor de drepturi nu pot fi repartizate, deoarece nu au putut fi identificaţi sau localizaţi, iar excepţia de la acest termen nu se aplică, aceste sume se înscriu separat în conturile organismului de gestiune colectivă.

(3) Revendicarea sumelor prevăzute la alin. (2) de către autori sau titularii de drepturi se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.

(4) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris şi electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate, şi va conţine următoarele informaţii, dacă sunt cunoscute:

a) titlul operei sau al obiectului protejat;

b) elementele de identificare a artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau a videogramelor;

c) numele editorului sau al producătorului respectiv;

d) orice alte informaţii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.

(5) Pentru identificarea şi localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, în termen de 3 luni de la data efectuării repartiţiei, organismul de gestiune colectivă pune informaţii privind operele şi alte obiecte protejate la dispoziţia:

a) membrilor pe care îi reprezintă sau a entităţilor care reprezintă titulari de drepturi;

b) organismelor de gestiune colectivă din domeniul respectiv, precum şi celor cu care a încheiat acorduri de reprezentare, după caz;

c) publicului, pe pagina proprie de internet.

(6) Pentru identificarea şi localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, organismul de gestiune colectivă are obligaţia să verifice toate evidenţele la care are acces.”

17. După articolul 1291 se introduc două noi articole, articolele 1292 şi 1293, cu următorul cuprins:

„Art. 1292. - (1) Drepturile, obligaţiile, responsabilităţile şi incompatibilităţile directorului general, ale membrilor consiliului director şi ale membrilor celorlalte comisii care funcţionează în cadrul organismului de gestiune colectivă se stabilesc prin statut. Directorul general este membru al consiliului director şi prezidează şedinţele acestuia.

(2) Membrii organismului de gestiune colectivă nu au dreptul la remuneraţii pentru funcţiile deţinute, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Directorul general şi membrii consiliului director au obligaţia să completeze şi să prezinte adunării generale o declaraţie individuală anuală, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, care să conţină următoarele informaţii;

a) orice interese avute în organismul de gestiune colectivă;

b) orice sumă primită de la organismul de gestiune colectivă pe durata exerciţiului financiar anterior, inclusiv sub formă de salarii, plăţi compensatorii sau alte beneficii de natură pecuniară şi nepecuniară:

c) orice sumă primită din partea organismului de gestiune colectivă pe durata exerciţiului financiar anterior, în calitate de autor sau titular de drepturi;

d) orice conflict existent sau potenţial între interesele personale şi cele ale organismului de gestiune colectivă sau dintre obligaţiile faţă de organismul de gestiune colectivă şi îndatoririle faţă de altă persoană fizică sau juridică.

(4) Directorul general nu poate deţine alte funcţii, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul altui organism de gestiune colectivă;

b) în cadrul unei entităţi de gestiune independentă:

c) în calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate în domeniul de gestiune al organismului de gestiune.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune la adunarea generală şi se înscrie într-un registru special.

(6) Formatul declaraţiei prevăzute /a alin. (3) se stabileşte prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 1293. - (1) în scopul supravegherii şi monitorizării permanente a activităţii desfăşurate de organismul de gestiune colectivă, de directorul general şi de consiliul director, la nivelul fiecărui organism de gestiune colectivă funcţionează un organ cu funcţie de supraveghere, format dintr-un număr impar de membri.

(2) în cadrul organului de supraveghere, reprezentarea diverselor categorii de membri ai organismului de gestiune colectivă trebuie să fie echitabilă şi echilibrată.

(3) Fiecare membru al organului de supraveghere are obligaţia completării declaraţiei prevăzute la art. 1292 alin. (3), în termen de 10 zile de la numire.

(4) Organul de supraveghere se întruneşte periodic şi are cel puţin următoarele atribuţii:

a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de adunarea generală, conform art. 1261 alin. (5);

b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către directorul general şi consiliul director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, în special a politicilor prevăzute la art. 1261 alin. (4) lit. d);

c) orice alte atribuţii prevăzute prin statut.

(5) Organul de supraveghere întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, îl prezintă adunării generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.”

18. Articolul 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 130. - Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să acţioneze în interesul membrilor pe care îi reprezintă şi să nu impună acestora obligaţii care nu sunt necesare în mod obiectiv pentru protecţia drepturilor şi a intereselor lor sau pentru gestionarea eficientă a drepturilor acestora;

b) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii. Organismele de gestiune colectivă răspund în termen de maximum 10 zile la cererea acestora, indicând orice alte informaţii necesare acordării licenţei. În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu intenţionează să acorde licenţa neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul în scris;

c) să elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul în care modul de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către autorii sau titularii de drepturi;

d) să încheie, în numele membrilor care le-au acordat mandat sau pe baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să depună toate diligentele necesare pentru repartizarea şi plata acestora, în cel mai scurt timp, către membrii săi sau către alte organisme de gestiune colectivă, inclusiv în temeiul acordurilor de reprezentare, potrivit prevederilor din statut;

f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;

g) să asigure tratament egal membrilor, inclusiv autorilor sau titularilor de drepturi ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, în privinţa comisionului de gestiune şi a regulilor privind colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor;

h) să actualizeze în permanenţă bazele de date conţinând lista de membri şi repertoriile acestora;

i) să asigure accesul propriilor membri, fără discriminare, la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;

j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la membrii săi, în limita obiectului de activitate;

k) să asigure autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor

l) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu membrii săi, autorităţile publice şi utilizatorii;

m) să asigure corespondenţa cu membrii, utilizatorii şi cu organismele de gestiune colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice;

n) să protejeze interesele membrilor, în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de acorduri de reprezentare, în formă scrisă, cu organismele similare din străinătate;

o) să acorde asistenţă de specialitate membrilor săi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate;

p) să prezinte în sistemul informatic pe care îl deţin date şi informaţii actuale, corecte şi complete în vederea organizării evidenţei şi a simplificării plăţii remuneraţiilor provenind din dreptul de autor şi drepturile conexe de către utilizatori, precum şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate. Informaţiile existente în sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

q) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, plângerilor, în special în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor, revocarea mandatului sau retragerea drepturilor, condiţiile de aderare, colectarea sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, reţinerile şi repartizarea acestora;

r) să păstreze separat în conturile sale veniturile provenite din drepturi sau derivate din investirea acestor drepturi, precum şi orice active proprii pe care le-ar putea deţine acesta şi orice venituri care provin din aceste active, din comisioanele de gestiune sau din alte activităţi;

s) să încheie contracte sau acorduri de reprezentare, prin care mandatează un alt organism de gestiune colectivă să gestioneze drepturile pe care le reprezintă.”

19. Articolul 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) în vederea iniţierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevăzuţi la alin. (3) lit. b) şi c) trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de lista părţilor propuse pentru negociere şi elementele de identificare ale acestora, metodologiile propuse a fi negociate, precum şi dovada notificării acestora în vederea negocierii. Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum şi lipsa dovezii notificării atrag respingerea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere.

(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15 zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii solicitante.

(3) Comisia de negociere a metodologiilor este constituită din:

a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte un domeniu de creaţie şi pentru o categorie de drepturi;

b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor, la nivel naţional, şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe propria răspundere. Instituţiile publice, inclusiv societăţile publice de radiodifuziune şi de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la declararea cifrei de afaceri;

c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor la nivel local sau, în lipsa acestora, a reprezentanţilor a 2 utilizatori locali notificaţi de organismele de gestiune colectivă şi care depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor acordul de participare în respectiva comisie.

(4) în funcţie de propunerea primită în vederea emiterii deciziei de constituire a comisiei de negociere, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate convoca şi desemna în comisia de negociere orice entitate care are un interes legitim.

(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunica părţilor prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de entitatea solicitantă.”

20. Articolul 1311 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1311. - (1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c), ţinându-se seama de următoarele criterii principale;

a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere şi alte obiecte protejate şi domeniul pentru care se poartă negocierea;

b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;

c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reciprocitate;

d) proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f) veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul pentru a cărui utilizare se negociază metodologiile;

g) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele de gestiune colectivă.

(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita în negocieri, de la aceeaşi categorie de utilizatori, fie remuneraţii forfetare, fie remuneraţii procentuale stabilite ca parte procentuală din veniturile obţinute de fiecare utilizator prin activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul sau, în lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare. Pentru activitatea de radiodifuzare, organismele de gestiune colectivă pot solicita numai remuneraţii procentuale, diferenţiate prin directă proporţionalitate cu ponderea utilizării de către fiecare utilizator - organism de televiziune sau de radiodifuziune, a repertoriului gestionat colectiv în această activitate.

(3) Remuneraţiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică şi ponderea utilizării drepturilor în cauză, ţinând seama de caracteristicile şi de sfera de utilizare a operelor şi a altor obiecte protejate, precum şi de valoarea economică a serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă şi utilizatorii motivează modul de stabilire a acestor remuneraţii.

(4) Remuneraţiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protecţie prevăzute de lege.

(5) în cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 123\ metodologiile se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) fit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.”

21. Articolul 1312 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1312. - (1) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot recurge la mediere.

(2) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

(3) înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii care a iniţiat procedura de negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 10 zile de la data depunerii.

(4) Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, cum ar fi:

a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau potenţial referitoare la dispoziţiile art. 1361 alin. (4), art. 1362, art. 1363 alin. (1) lit. a)-c) şi e) şi alin. (3);

b) litigii cu unul sau mai mulţi titulari de drepturi referitoare la dispoziţiile art. 1361 alin. (4) şi art. 1362-1366;

c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispoziţiile art. 1362-1365.

(5) în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, părţile au obligaţia notificării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obţinut, cu respectarea regulilor aplicabile notificării actelor juridice.

(6) în cazul în care părţile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau mediere, pot să se adreseze, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau (5), instanţei judecătoreşti.

(7) Hotărârea definitivă cu privire la metodologii se comunică părţilor, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licenţă sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.

(9) Metodologiile stabilite conform prevederilor alin. (3) sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(10) Sunt interzise clauzele oricărui contract-licenţă neexclusivă şi ale oricărei metodologii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încalcă regulile de concurenţă prevăzute de articolele 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în special cele care:

a) stabilesc şi impun utilizatorilor remuneraţii inechitabile sau orice alte condiţii de tranzacţionare a licenţelor neexclusive inechitabile;

b) aplică, în raporturile cu utilizatorii, remuneraţii inegale sau alte condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

c) condiţionează încheierea contractelor-licenţă neexclusivă de acceptarea de către utilizatori a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu dispoziţiile legale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.”

22. La articolul 1313, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1313. - (1) Organismele de gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c) pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în cazul negocierilor prevăzute la art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

23. La articolul 133, alineatele (2), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi domeniu de creaţie, organismele beneficiare stabilesc printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul respectiv;

c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

...................................................................................................

 (5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la mediere sau se poate adresa instanţei judecătoreşti.

...................................................................................................

 (8) Prevederile art. 134 alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător şi organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.”

24. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 134, - (1) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiilor şi a altor sume de la utilizatori, cele de repartizare a acestora către autori sau titularii de drepturi, precum şi cele privind aspecte importante ale gestiunii colective se iau de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;

b) remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu pot fi asimilate veniturilor acestora;

c) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a încălcării dreptului de autor ori drepturilor conexe se cuvin şi se repartizează titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;;

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează şi se plătesc membrilor săi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate, cu excepţia cazului în care aceste termene nu pot fi respectate din motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, a titularilor de drepturi sau de stabilirea corespondenţelor dintre informaţiile privitoare la opere şi alte obiecte protejate, pe de o parte, şi titularii de drepturi, pe de alta, sau în cazul în care membrii săi sunt împiedicaţi de motivele prevăzute mai sus să respecte acest termen;

e) nivelul minim de la care se poate face plata se prevede în statut;

f) dispoziţia prevăzută la lit. e) se aplică inclusiv în relaţia dintre organismul de gestiune colectivă desemnat colector unic şi organismele beneficiare;

g) în cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate remuneraţiile, cu excepţia cazului în care organismul de gestiune colectivă este împiedicat să respecte acest termen din motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor sau a titularilor de drepturi;

h) comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut autorilor sau titularilor de drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor. Comisionul datorat de membri şi de titularii de drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă se reţine la momentul efectuării repartiţiei şi nu poate depăşi 15% din sumele repartizate individual;

i) comisionul reţinut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic, cumulat cu comisionul reţinut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecăruia;

j) comisionul reţinut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic se reţine din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul efectuării plăţii;

k) comisionul de gestiune se aplică pentru fiecare drept gestionat;

l) comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum şi În cazul contractelor de reprezentare;

m) organismele de gestiune colectivă pot decide ca revocarea sau retragerea mandatului de gestiune colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipuri de opere şi de alte obiecte protejate să intre în vigoare numai la sfârşitul exerciţiului financiar.

(2) Organismele de gestiune colectivă păstrează separat în conturi:

a) sumele colectate, evidenţiate în conturi analitice distincte pentru flecare sursă de colectare;

b) orice venituri prevăzute în statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii, taxele de aderare, cotizaţiile, donaţiile, sponsorizările, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea veniturilor, evidenţiate în conturi analitice distincte;

c) sumele nerevendicate, evidenţiate şi păstrate, de către organismul reprezentativ, în conturi analitice distincte timp de 3 ani de la data notificării.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. c), sumele nerevendicate se utilizează conform prevederilor din statut.

(4) Organismele de gestiune colectivă nu au dreptul de a utiliza veniturile provenite din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi în alte scopuri decât repartizarea către autori sau titularii de drepturi, cu excepţia reţinerii comisioanelor de gestiune şi a serviciilor prevăzute la alin. (6).

(5) în cazul în care un organism de gestiune colectivă investeşte veniturile provenite din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, acest lucru trebuie să se realizeze în interesul comun al membrilor săi, în conformitate cu politica prevăzută la art. 1261 alin. (4) lit. c) şi e) şi cu respectarea următoarelor reguli:

a) dacă există un potenţial conflict de interese, organismul de gestiune colectivă se asigură că investiţia se realizează exclusiv în interesul membrilor săi;

b) activele se investesc într-un mod care să asigure siguranţa, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea portofoliului în întregul său;

c) activele sunt diversificate în mod corespunzător, pentru a se evita dependenţa excesivă de un anumit activ şi acumulările de riscuri la nivelul întregului portofoliu.

(6) în cazul în care, prin statut, se prevede posibilitatea ca un organism de gestiune colectivă să poată presta servicii sociale, culturale sau educaţionale finanţate prin intermediul reţinerilor din veniturile provenite din drepturi sau din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi, aceste servicii se prestează pe baza unor criterii echitabile, în special în ceea ce priveşte accesul la aceste servicii şi amploarea lor.

(7) Utilizatorii au obligaţia să furnizeze organismelor de gestiune colectivă în termenul şi în formatul convenit sau prestabilit informaţiile pertinente aflate la dispoziţia lor cu privire la utilizarea drepturilor reprezentate de organismul de gestiune colectivă, care sunt necesare pentru colectarea veniturilor provenite din drepturi şi pentru repartizarea şi plata către autori sau titularii de drepturi a sumelor datorate. Organismele de gestiune colectivă şi utilizatorii ţin seama, în măsura posibilului, de standardele facultative de la nivel de sector, cu privire la formatul în care trebuie puse la dispoziţie aceste informaţii.”

25. Articolul 1341 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1341 - (1) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienţa, modul de calcul al drepturilor şi reţinerile aplicate, precum şi verificarea concordanţei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.

(2) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, pe pagina proprie de internet, cel puţin următoarele informaţii actualizate:

a) statutul;

b) lista membrilor, a organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista responsabililor locali;

c) metodologiile în baza cărora colectează remuneraţiile cuvenite membrilor, precum şi deciziile prin care organismul de gestiune colectivă a fost desemnat colector;

d) denumirea colectorului unic, în cazul în care remuneraţiile sunt colectate prin intermediul acestuia;

e) contractele standard de acordare a autorizaţiilor neexclusive;

f) lista acordurilor de reprezentare încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă, denumirea acestora, precum şi lista contractelor de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate;

g) modalităţile de colectare şi repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, precum şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;

h) procedurile de soluţionare a plângerilor şi situaţia litigiilor şi a medierilor;

i) informaţii privind adunările generale desfăşurate în ultimii 5 ani, cum ar fi: data şi locul convocării, ordinea de zi şi hotărârile adoptate, după caz;

j) darea de seamă anuală.

(3) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puţin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii, pentru perioada la care se referă informaţiile:

a) sumele repartizate, sumele plătite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum şi orice sume repartizate şi neplătite, pentru orice perioadă;

b) comisionul de gestiune reţinut şi orice alte reţineri stabilite prin acordul de reprezentare

(4) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (2) lit. f), se încheie în formă scrisă, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalităţilor de plată.

(5) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia autorilor sau titularilor de drepturi cărora le-au repartizat venituri provenite din drepturi sau în beneficiul cărora au efectuat plăţi în perioada la care se referă informaţiile, cel puţin o dată pe an, prin orice mijloace, inclusiv electronice, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cei puţin următoarele informaţii:

a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectivă a fost autorizat de către autor sau titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea sa;

b) sumele repartizate membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;

c) cuantumul sumelor plătite de organismul de gestiune colectivă membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;

d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate şi plătite membrului respectiv, cu excepţia cazurilor în care organismul de gestiune colectivă nu poate furniza aceste informaţii din raţiuni obiective, legate de raportările efectuate de către utilizatori;

e) comisionul de gestiune reţinut, defalcat pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;

f) orice reţineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaţionale;

g) orice remuneraţii sau venituri provenite din drepturi repartizate autorului sau titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.

(6) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de drepturi nemembri, dar care au o legătură directă cu organismul de gestiune, precum şi organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv electronice, cel puţin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii:

a) veniturile provenite din drepturi repartizate, sumele plătite de organismul de gestiune colectivă defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum şi orice venituri provenite din drepturi repartizate pentru orice perioadă, care sunt neachitate:

b) reţineri operate în contul comisioanelor de gestiune;

c) orice reţineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaţionale;

d) informaţii privind orice licenţe acordate sau refuzate cu privire la opere şi alte obiecte protejate care fac obiectul acordului de reprezentare;

e) hotărâri adoptate de adunarea generală a membrilor, în măsura în care aceste hotărâri sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor în temeiul acordului de reprezentare.

(7) într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, următoarele:

a) darea de seamă anuală;

b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, comisiile interne şi de organul de supraveghere;

c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale;

d) salariile individuale ale angajaţilor;

e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;

f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;

g) situaţia litigiilor;

h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director;

i) declaraţiile de incompatibilitate şi venituri.

(8) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

(9) în cadrul unui organism de gestiune colectivă funcţionează comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, desemnată de adunarea generală, formată din 5 membri, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere sau de supraveghere.

(10) Persoanele care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate pot sesiza, în termen de 3 zile, comisia prevăzută la alin. (9). Comisia este obligată să răspundă, în termen de 7 zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât şi directorului general.

(11) Comisia prevăzută la alin. (9) întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl înaintează adunării generale şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(12) Organismul de gestiune colectivă pune cel puţin următoarele informaţii, prin mijloace electronice şi fără întârzieri nejustificate, la dispoziţia oricărui organism de gestiune colectivă în numele căruia gestionează drepturi în temeiul unui acord de reprezentare sau a oricărui titular de drepturi ori a oricărui utilizator:

a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite:

b) în cazul în care, din cauza domeniului activităţii desfăşurate de organismul de gestiune colectivă, astfel de opere sau alte obiecte protejate nu pot fi stabilite, tipurile de opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează şi teritoriile acoperite.”

26. După articolul 1341 se introduce un nou articol, articolul 1342, cu următorul cuprins:

„Art. 1342. - Entităţile de gestiune independente au obligaţia să pună la dispoziţia autorilor sau titularilor de drepturi cărora le gestionează drepturile, prin orice mijloace, inclusiv electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar şi, la cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii:

a) orice date de contact pe care entitatea a fost autorizată de către autor sau titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea acestuia;

b) sumele repartizate autorului sau titularului de drepturi;

c) cuantumul sumelor plătite de entitatea de gestiune independentă autorului sau titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;

d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate şi plătite autorului sau titularului de drepturi, CU excepţia cazurilor în care entitatea de gestiune independentă nu poate furniza aceste informaţii din raţiuni obiective legate de raportările efectuate de către utilizatori;

e) sumele reţinute pentru activitatea de gestiune a drepturilor de autor sau drepturilor conexe;

f) orice remuneraţii repartizate autorului sau titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.”

27. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 135. - (1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la desfăşurarea adunării generale:

a) darea de seamă anuală;

b) repertoriul actualizat;

c) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.”

28. La titlul III capitolul I, după secţiunea a III-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a IV-a, cuprinzând articolele 1361-1367, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a IV-a

Acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă

Art. 1361. - (1) în sensul prezentei legi, prin licenţă multiteritorială se înţelege o licenţă privind dreptul de reproducere şi dreptul de comunicare publică, care include şi dreptul de punere la dispoziţia publicului, pe internet sau alte reţele de calculatoare, şi care acoperă teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Cele două drepturi pot fi gestionate separat.

(2) Drepturi online asupra operelor muzicale înseamnă oricare dintre drepturile prevăzute la alin. (1) şi care sunt necesare pentru prestarea unui serviciu online.

(3) Prin operă muzicală licenţiată multiteritorial pentru drepturile online se înţelege orice operă muzicală, inclusiv cele cuprinse în operele audiovizuale. Sunt exceptate de la prevederile prezentului titlu operele muzicale sub forma partiturilor.

(4) Prin furnizor de servicii muzicale online, denumit în continuare furnizor, se înţelege orice persoană fizică sau juridică, care este responsabilă de conţinutul serviciului muzical online, prin intermediul căruia sunt reproduse în scopul comunicării publice opere muzicale. Furnizorii sunt obligaţi să raporteze cu exactitate utilizarea reală a acestor opere.

(5) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) are capacitatea de a identifica cu exactitate, integral sau parţial, operele muzicale, teritoriile acoperite, drepturile şi autorii sau titularii de drepturi corespunzători pentru fiecare operă muzicală sau fiecare parte a acesteia, pe care este autorizat să le gestioneze;

b) are capacitate de prelucrare electronică a datelor necesare pentru administrarea licenţelor, de identificare şi monitorizare a utilizării repertoriului, de colectare, repartizare şi plată a remuneraţiilor datorate membrilor săi şi de emitere a facturilor către utilizatori;

c) utilizează coduri unice pentru identificarea autorilor sau titularilor de drepturi şi a operelor muzicale, ţinând cont de standardele şi practicile din domeniu, elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii Europene;

d) utilizează mijloace adecvate pentru a soluţiona cu rapiditate şi eficacitate neconcordanţele identificate între datele şi informaţiile deţinute de acesta şi alte organisme de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale.

Art. 1362. - (1) La cererea furnizorilor, a altor organisme de gestiune colectivă sau a membrilor pe care îi reprezintă, organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale furnizează, prin mijloace electronice, informaţii actualizate care să permită identificarea repertoriului muzical online pe care îl gestionează, inclusiv:

a) operele muzicale gestionate;

b) drepturile gestionate integral sau parţial;

c) teritoriile acoperite.

(2) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale adoptă măsuri pentru a proteja acurateţea şi integritatea datelor deţinute, pentru a controla reutilizarea acestora şi pentru a proteja informaţiile sensibile din punct de vedere comercial.

(3) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale permite membrilor, altor organisme de gestiune colectivă şi furnizorilor să solicite o rectificare a datelor prevăzute la alin. (1), atunci când aceştia consideră că datele sunt inexacte. În cazul în care aceste solicitări sunt justificate, organismul de gestiune colectivă corectează, în regim de urgenţă, datele sau informaţiile deţinute.

Art. 1363. - (1) Cu privire la gestionarea drepturilor online asupra operelor muzicale licenţiate multiteritorial, organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale are următoarele obligaţii:

a) să monitorizeze utilizarea operelor muzicale pe care le gestionează, integral sau parţial, de către furnizorii cărora le-a acordat o licenţă multiteritorială pentru drepturile respective;

b) să asigure mijloacele electronice necesare furnizorilor, pentru raportarea utilizării reale a operelor muzicale licenţiate multiteritorial pentru drepturile respective. Pentru schimbul electronic al acestor date, se utilizează cel puţin o metodă de raportare care ţine cont de standardele sau practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii Europene;

c) după raportarea utilizării reale de către furnizori, să emită facturile şi să le transmită acestora, în cel mai scurt timp, inclusiv prin mijloace electronice, utilizând cel puţin un format care ţine cont de standardele sau de practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internaţional sau în cadrul Uniunii Europene;

d) să repartizeze şi să plătească, cu exactitate şi fără întârzieri, remuneraţiile datorate autorilor sau titularilor de drepturi ale căror opere muzicale au fost utilizate în temeiul acestor licenţe, furnizând la fiecare plată informaţii despre perioada şi teritoriile în care au avut loc aceste utilizări, sumele colectate de la fiecare furnizor şi repartizate, comisionul şi alte reţineri aplicate;

e) să asigure mijloacele electronice prin care autorii sau titularii de drepturi ale căror opere muzicale sunt incluse în propriul repertoriu, precum şi cei care i-au încredinţat gestiunea drepturilor online, să îi furnizeze informaţii privind operele lor muzicale sau drepturile aparţinând acestora, precum şi teritoriile pentru care mandatează organismul de gestiune colectivă.

(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) se aplică şi în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale în conformitate cu prevederile art. 1364. Organismul de gestiune colectivă care mandatează este responsabil pentru repartizarea ulterioară a acestor sume către autori sau titularii de drepturi şi pentru informarea acestora, cu excepţia situaţiei în care organismele de gestiune colectivă convin altfel.

(3) Dispoziţiile alin. (1) lit. e) se aplică şi în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale în conformitate cu prevederile art. 1364 şi 1365, cu excepţia cazului în care acestea convin altfel.

(4) Organismul de gestiune colectivă poate refuza să accepte rapoarte transmise de furnizori într-un format protejat prin drepturi exclusive dacă organismul permite utilizarea pentru raportare a unui standard acceptat la nivel de sector pentru schimbul electronic de date.

(5) Furnizorul nu poate refuza să accepte factura din cauza formatului acesteia în cazul în care organismul de gestiune colectivă utilizează un standard acceptat la nivel de sector.

(6) Facturile prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să cuprindă date exacte şi cel puţin titlul operelor şi drepturile licenţiate, integral sau parţial, precum şi informaţii privind utilizările reale puse la dispoziţie de furnizor.

(7) Furnizorul poate contesta exactitatea informaţiilor cuprinse în facturile emise de unul sau mai multe organisme de gestiune colectivă, care au ca obiect aceleaşi drepturi online pentru aceeaşi operă muzicală.

(8) în cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale, organismul de gestiune colectivă mandatat repartizează remuneraţiile colectate cu exactitate şi fără întârziere.

Art. 1364. - (1) Orice acord de reprezentare în baza căruia un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale din propriul repertoriu are caracter neexclusiv. Organismul de gestiune colectivă mandatat gestionează aceste drepturi în mod nediscriminatoriu.

(2) Organismul de gestiune colectivă care mandatează îşi informează membrii în privinţa principalelor condiţii ale acordului de reprezentare, inclusiv în privinţa duratei acestuia şi a costului serviciilor prestate de organismul de gestiune colectivă mandatat.

(3) Organismul de gestiune colectivă mandatat are obligaţia informării organismului de gestiune colectivă care mandatează cu privire la condiţiile în care sunt acordate licenţele multiteritoriale pentru drepturile online, inclusiv natura utilizării, toate dispoziţiile referitoare la comisionul de acordare a licenţei sau care influenţează acest comision, durata licenţei, perioadele contabile şi teritoriile vizate,

Art. 1365. - (1) în cazul în care un organism de gestiune colectivă nu acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale aflate în propriul repertoriu, acesta solicită încheierea unui acord de reprezentare unui alt organism de gestiune colectivă care:

a) agregă alte repertorii şi nu acordă licenţe multiteritoriale exclusiv pentru propriul repertoriu;

b) nu se limitează la agregarea de drepturi privind aceleaşi opere în scopul acordării de licenţe comune pentru dreptul de reproducere şi dreptul de comunicare publică.

(2) Organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea are următoarele obligaţii:

a) să accepte cererea, dacă acordă deja licenţe multiteritoriale pentru aceeaşi categorie de drepturi online asupra unor opere muzicale aflate în repertoriul unuia sau mai multor organisme de gestiune colectivă;

b) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, organismului de gestiune colectivă solicitant;

c) să gestioneze repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în aceleaşi condiţii pe care le aplică în cazul gestionării propriului repertoriu;

d) să includă repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în toate ofertele pe care le adresează furnizorilor.

(3) Comisionul de gestiune reţinut organismului de gestiune colectivă solicitant nu poate depăşi costurile rezonabile suportate de organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea.

(4) Organismul de gestiune colectivă solicitant pune la dispoziţia organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea repertoriul şi informaţiile necesare pentru acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online.

(5) în cazul în care informaţiile prevăzute la alin. (4) sunt insuficiente sau furnizate într-o formă care nu permite organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea să se conformeze cerinţelor prezentului articol, acesta din urmă are dreptul să factureze costurile contractate în limite rezonabile pentru îndeplinirea acestor cerinţe sau să excludă operele pentru care informaţiile sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate.

Art. 1366. - (1) Autorii sau titularii de drepturi care au autorizat un organism de gestiune colectivă să le gestioneze drepturile online asupra operelor muzicale pot retrage mandatul acordat, în cazul în care acesta nu acordă licenţe multiteritoriale sau nu solicită altui organism de gestiune colectivă încheierea unui acord de reprezentare în acest sens.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), autorii sau titularii de drepturi au posibilitatea de a acorda ei înşişi sau prin intermediul unei alte sau altor părţi licenţele multiteritoriale, retrăgându-şi drepturile din organismul de gestiune colectivă iniţial, în măsura necesară şi având posibilitatea să lase aceleaşi drepturi pentru acordarea de licenţe monoteritoriale.

Art. 1367. - (1) Dispoziţiile prevăzute la art. 1361--1366 nu se aplică în cazul licenţelor multiteritoriale acordate de organismele de gestiune colectivă pentru:

a) opere muzicale necesare unei societăţi de radiodifuziune pentru a comunica sau a pune la dispoziţia publicului programele sale de radio sau de televiziune simultan sau ulterior acestei transmisii;

b) orice material online produs de societatea de radiodifuziune sau pentru aceasta, care are un caracter auxiliar faţă de transmisia iniţială, în scopul completării, previzualizării sau revizualizării programului, inclusiv avanpremierele.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă conduc la denaturarea concurenţei cu alte servicii care oferă consumatorilor acces online la opere muzicale sau individuale şi nu trebuie să conducă la practici restrictive, cum ar fi împărţirea pieţei sau a clienţilor.”

29. La articolul 138 alineatul (1), literala h) şi i) sa modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h) controlează, pe cheltuială proprie, din oficiu sau în urma unei sesizări scrise, respectarea legislaţiei din domeniu, funcţionarea şi activitatea organismelor de gestiune colectivă, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic al acestora, şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;

i) colaborează cu autorităţile similare din statele membre ale Uniunii Europene în scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe;”.

30. Articolul 1383 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1383. - (1) în cazul în care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constată, în urma unui control programat sau a unei sesizări, că organismul de gestiune colectivă nu respectă obligaţiile impuse prin prezenta lege, cu excepţia celor a căror încălcare se pedepseşte contravenţional sau penal, dispune măsurile necesare intrării în legalitate şi acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor un termen de 3 luni pentru îndeplinirea acestora.

(2) Măsurile dispuse conform alin. (1) trebuie să fie clare, precise şi cu indicarea temeiului legal pe care se bazează.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea măsurilor dispuse, iar în cazul în care constată că acestea nu au fost îndeplinite decide suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(4) împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se poate face plângere prealabilă, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Măsura suspendării se revocă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după îndeplinirea măsurilor dispuse conform alin. (1).

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul entităţilor de gestiune independente, pentru prevederile legale care vizează aceste entităţi.”

31. Articolul 1384 se abrogă.

32. Articolul 1392 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1392. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5);

b) încălcarea prevederilor art. 88 şi 89;

c) încălcarea prevederilor art. 107 alin, (3);

d) încălcarea prevederilor art. 1235 alin. (4) sau (8);

e) încălcarea prevederilor art. 130 lit. b), e). g), i), k), l), p) şi q) şi ale art. 135 alin. (1);

f) fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;

g) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.”

33. La articolul 1394, alineatul (2) se abrogă.

34. La articolul 1394, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru repetarea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1), care a avut ca rezultat săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 1396 în termen de un an, organul constatator poate aplica şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de până la 6 luni.”

35. La articolul 1395, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1392 şi 1394 se constată şi se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de ofiţerii ori de agenţii de poliţie din cadrul poliţiei locale sau al Ministerului Afacerilor Interne cu competenţe în domeniu.”

36. La articolul 140 alineatul (1), litera g) se abrogă.

37. La articolul 1512 după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265 din 11 octombrie 2011;”.

38. La articolul 1512, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84 din 20 martie 2014.”

Art. II. - (1) Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe au obligaţia modificării statutelor, în acord cu prevederile cuprinse la art. I, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Metodologiile prevăzute la art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate.

(3) Dispoziţiile din metodologiile elaborate conform art. 131 şi 1311 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin prevederi referitoare la sume/remuneraţii fixe sau minime aplicabile în cazul radiodifuzării, contrare dispoziţiilor art. 1311 alin. (2), astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, nu se mai aplică începând cu data împlinirii unui termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea i.

Art. III. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 martie 2018.

Nr. 74.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 martie 2018.

Nr. 304.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având În vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 172/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat Nae Niculae, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, delegat procuror militar şef al Secţiei judiciare din cadrul acestei unităţi de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 308.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 171/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat Gheorghe Rusu, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, delegat în funcţia de prim-procuror adjunct la această unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 309.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.