MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 274/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 274         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 742 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

346. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general

 

401/835. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 742

din 23 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rotărescu în Dosarul nr. 235/57/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.105D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, şi menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie. În acest sens indică deciziile nr. 284 din 4 mai 2017, nr. 264 din 10 mai 2016 şi nr. 608 din 6 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea nr. 42 din 6 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 235/57/2016, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rotărescu într-o cauză privind soluţionarea unei cereri de chemare în judecată aflate în faza verificării şi regularizării acesteia, potrivit art. 200 din Codul de procedură civilă.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale deoarece petentul, după primirea comunicării prin care i se solicită să achite taxa judiciară de timbru, formulează cerere de reexaminare sau cerere de acordare a ajutorului public judiciar, iar, până la soluţionarea acestor cereri, expiră termenul de 10 zile prevăzut de art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată fiind anulată potrivit aceluiaşi temei.

6. Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă: „(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului I se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).”;

- Art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013: „(2) Dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei. Prin aceeaşi comunicare instanţa îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării. Dispoziţiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce priveşte complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanţa însă nu va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, decât după soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru. “

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 din Constituţie, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi pe cele ale art. 24 privind dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia nu critică, în sine, conţinutul normativ al art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi al art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă, ci modalitatea în care instanţa de judecată a procedat la aplicarea acestor prevederi legale în cauza concretă dedusă judecăţii.

15. Răspunzând unor critici similare cu cele formulate în prezenta cauză cu referire la dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 Curtea, prin Decizia nr. 608 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 24 noiembrie 2015, a reţinut că acestea nu vizează un viciu de neconstituţionalitate intrinsec al normei juridice examinate, ci privesc, în realitate, aspecte legate de procesul concret de interpretare şi aplicare a acesteia de către instanţa de judecată. Or, asemenea operaţiuni de interpretare şi aplicare a textului de lege criticat la diferitele circumstanţe ce caracterizează fiecare litigiu în parte nu ţin de competenţa Curţii Constituţionale, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate astfel formulată apare ca fiind inadmisibilă.

16. Curtea a mai subliniat că reglementarea de către legiuitor a condiţiilor de exercitare a unui drept, subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite. Mai mult, obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Ioan Rotărescu în Dosarul nr. 235/57/2016 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.

..............................................................................................................................................

(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judeţean de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale.”

2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 7 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7. semnează documente tehnice bilaterale şi tratate internaţionale în domeniul sanitar-veterinar, elaborează şi negociază tratate internaţionale sau alte documente care cad sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în condiţiile art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

................................................................................................................

15. Stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru: anunţarea, declararea, notificarea internă şi internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, deţinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice. hormonale, beta-agoniste ori a altor substanţe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerţul intracomunitar, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrană concentrată pentru animale de companie; inspecţii şi controale sanitar-veterinare; organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum şi pentru alte activităţi specifice domeniului sanitar-veterinar;”,

3. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„24. semnează documente tehnice bilaterale şi tratate internaţionale în domeniul siguranţei alimentelor, elaborează şi negociază tratate internaţionale sau alte documente care cad sub incidenţa Legii nr. 590/2003, în condiţiile art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;”,

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autoritatea şi unităţile din subordine realizează controlul respectării legislaţiei aplicabile în domeniile de activitate, prin personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control, respectiv prin personalul care, în mod direct sau indirect, potrivit atribuţiilor specifice stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, contribuie în actul oficial de control,”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, numit prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, şi de 3 vicepreşedinţi, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, în condiţiile legii.”

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 303, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui.”

7. La articolul 5, alineatul (8) se abrogă.

8. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de câte un director executiv, medic veterinar, ajutat de un director executiv adjunct, medic veterinar.

..............................................................................................................................................

(4) Numărul circumscripţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, precum şi redimensionarea acestora se stabilesc, în funcţie de complexitatea activităţii, de numărul de unităţi, precum şi de numărul de animale, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.”

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură integral de la bugetul de stat.”

10. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Pentru activităţile specifice, numărul de autovehicule este cel prevăzut în anexa nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii, autolaboratoarele având consum nenormat.

(2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autovehicule, conform anexei nr. 3; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare poate fi stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii, autoagregatele pentru dezinfecţie şi autolaboratoarele având consum nenormat.”

11. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene în a căror structură sunt organizate şi funcţionează posturile de inspecţie la frontieră dispun, suplimentar, de câte un autolaborator pentru posturile de inspecţie la frontieră.”

12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 2, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate este de 5.317, din care 1.362 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

14. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice

Total

din care:

.1.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

20

13 autoturisme, aferente activităţilor specifice de control, supraveghere şi monitorizare

7 autolaboratoare”

 

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale unităţilor din subordinea acesteia, precum şi stabilirea drepturilor salariate aferente se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Stelian Caramitru

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 136.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Număr maxim de posturi = 303 posturi

(inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui)

 

 

 

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINETUL

PREŞEDINTELUI

 

 

 

CONSILIUL CONSULTATIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII

INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENTA *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE - SUBSECRETAR DE STAT

 

 

VICEPREŞEDINTE - SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI LOGISTICĂ DOCUMENTARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE - SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT INFRASTRUCTURI CRITICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

 

SERVICIUL CERCETARE, PROGRAME ŞI IMPLEMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ

 

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 

 

DIRECŢIA COORDONARE LABORATOARE ŞI PRODUSE MEDICINALE VETERINARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA SĂNĂTATEA ANIMALELOR

 

DIRECŢI A BUNĂSTAREA  ŞI NUTRIŢIA ANIMALELOR

 

DIRECŢIA SIGURANŢA ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA

 

DIRECŢIA SIGURANŢA ALIMENTELOR DE ORIGINE NONANIMALĂ

 

 

DIRECŢIA INSPECŢII ŞI CONTROL OFICIAL

 

DIRECŢIA EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI GESTIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT-EXPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢII SUBORDONATE **):

1) INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ

2) INSTITUTUL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ

3) INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

4) DIRECŢIILE SANITAR-VETERINARE ŞI PENTRU ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  (42 DE DIRECŢII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) - Se organizează la nivel de compartiment

** ) - Instituţii cu personalitate juridică proprie, aflate în subordinea A.N.S.V.S.A. conform prevederilor legale

- se întruneşte la convocare, preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general

 

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului medicină de urgenţă nr. SP2312 din 16.03.2018,

în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, încheiat între managerul general şi Ministerul Sănătăţii, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Utilizarea acestui model de contract este obligatorie. În cuprinsul contractelor încheiate pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Se aprobă lista indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general al serviciului de ambulanţă judeţean, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Valorile indicatorilor din anexa nr. 2 sunt propuse de Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii pe baza negocierilor directe dintre acesta şi managerii generali, în funcţie de resursele avute la dispoziţie şi specificul fiecărui judeţ. Acestea devin parte integrantă din contractul de management.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 octombrie 2007.

Art. 4. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi persoanele care ocupă funcţia de manager general în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 346.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT DE MANAGEMENT

al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului /al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

I. Părţile contractului

1. Ministerul Sănătăţii reprezentat prin ..................................................,

pe de o parte, şi

2. Managerul general persoană fizică, domnul/ doamna .................................................., domiciliat/domiciliată în .................................................., str. .................................................. nr. ....., judeţul/sectorul .................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ................... nr. ..................................................,codul numeric personal .................................................., în calitate de manager general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului ................................................../al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, cu sediul în localitatea .................................................., pe de altă parte,

am convenit încheierea prezentului contract de management.

II. Obiectul contractului

Organizarea, conducerea şi administrarea Serviciului de Ambulanţă al Judeţului ..................................................,/al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, pe baza indicatorilor cuprinşi în proiectul de management, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi a indicatorilor de performanţă a activităţii managerului general, în scopul furnizării de servicii medicale de urgenţă şi altor servicii medicale, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi încetează la data ......................................... .

2. Prezentul contract de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.

IV. Durata muncii

Norma de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, cu respectarea prevederilor legale privind munca suplimentară:

a) repartiţia programului de lucru se face după cum urmează ................... (ore zi/ore noapte/inegal, în funcţie de necesităţi);

b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) conform titlului III, cap. I, secţiunea 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, timpul de muncă al managerului general poate fi repartizat uniform sau inegal, în funcţie de necesităţile obiective specifice regiunii/judeţului;

d) orele suplimentare se efectuează în condiţiile legii.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

A.1. Drepturile managerului general

Managerul general are, în principal, următoarele drepturi:

1. primirea unei sume lunare brute de .................. lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând:

a) salariul de bază lunar brut: .................. lei;

b) alte drepturi salariale, după caz .................. lei;

2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual, de .................. zile lucrătoare, conform prevederilor legale;

4. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;

5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii,

8. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii serviciului, având acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;

9. dreptul de a fi sprijinit de Ministerul Sănătăţii şi de comitetul director în rezolvarea problemelor de strategie, organizare, funcţionare şi eficientizare a serviciului, precum şi în activitatea de identificare de surse pentru creşterea veniturilor serviciului, în condiţiile legii;

10. dreptul de a fi sprijinit de către Ministerul Sănătăţii şi de comitetul director în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;

11. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de către Ministerul Sănătăţii, de comitetul director şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;

12. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de administrare;

13. dreptul de a revoca coordonatorii compartimentelor, staţiilor şi substaţiilor, precum şi directorii din subordine în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin 6 luni;

14. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractului individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract de management;

15. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;

16. dreptul de a deconta cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu şi/sau formare profesională, în ţară şi în străinătate, potrivit legii;

17. dreptul de a desfăşura activitate medicală în cadrul serviciului de ambulanţă respectiv, cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective.

A.2. Obligaţiile managerului general

Managerului general îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

1. de a îndeplini obligaţiile ce îi revin conform prezentului contract de management;

2. de a reprezenta instituţia pe care o conduce, în raport cu terţe entităţi/persoane fizice şi juridice;

3. de a respecta disciplina muncii;

4. de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în serviciu;

5. de a respecta secretul de serviciu;

6. de a îndeplini dispoziţiile cu caracter obligatoriu trasate de către Ministerul Sănătăţii;

7. de a informa Ministerul Sănătăţii asupra activităţii serviciului;

8. de a informa Ministerul Sănătăţii asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea serviciului;

9. de a informa Ministerul Sănătăţii asupra activităţii serviciului şi de a pune la dispoziţie acestuia documente referitoare la activitatea medicală şi economico-financiară a unităţii, cu respectarea legii drepturilor pacientului.

A.3. Drepturile Ministerului Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii are, în principal, următoarele drepturi:

1. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru managerul general;

2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

3. la informare asupra activităţii serviciului putând solicita documente referitoare la activitatea medicală şi economico-financiară a unităţii, cu respectarea legii drepturilor pacientului;

4. să evalueze anual activitatea managerului, conform indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018;

5. de a revoca managerul generai, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al ministrului sănătăţii ca urmare a evaluării anuale sau în cazul constatării neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin din prezentul contract;

6. de a controla activitatea managerului general, ori de câte ori consideră că este necesar;

7. de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea serviciului.

A 4. Obligaţiile Ministerului Sănătăţii

Ministerului Sănătăţii îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

1. să susţină, să sprijine şi să îndrume managerul general în toate aspectele legate de funcţia deţinută;

2. să acorde managerului general toate drepturile ce decurg din contractul de management, contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

3. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de management;

4. să informeze managerul general asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

5. să asigure managerului general resursele, în vederea realizării obligaţiilor acestuia, ce derivă din legislaţia în vigoare, precum şi în vederea implementării prevederilor legislative, generale şi specifice, în vigoare;

6. să ofere suport consultativ privind strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate;

7. să furnizeze, la cererea managerului general, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, implementarea de protocoale de practică medicală, colectare şi analiză de date pentru indicatori de performanţă;

8. să urmărească îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai activităţii, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.

VI. Atribuţii

Managerul general are, în principal, următoarele atribuţii:

B.1. În domeniul strategiei serviciilor medicale:

1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, luând în considerare şi prezenţa altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementarităţii, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului se depune la Serviciul medicină de urgenţă şi se avizează de Ministerul Sănătăţii; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;

2. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

3. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică şi reorganizarea, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

4. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adaptate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, luând în considerare resursele disponibile şi specificul local;

5. colaborează cu autorităţile publice locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu alte unităţi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenţă prespitalicească în cazul intervenţiilor individuale, precum şi în cazul intervenţiilor la calamităţi în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în conformitate cu necesităţile cetăţenilor, specificul local şi cu prevederile legale în vigoare;

6. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenţie din dotare în limita resurselor financiare şi umane;

B.2. În domeniul managementului economico-financiar:

1. aprobă, urmăreşte şi răspunde de realizarea planului anual de achiziţii publice;

2. propune lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director, şi îl transmite Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, până cel târziu în data de 15 octombrie, pentru anul bugetar următor;

3. propune bugetul de cheltuieli al serviciului, defalcat pe titluri, capitole şi articole bugetare, precum şi repartizarea acestuia pe trimestre şi îl transmite Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, până cel târziu în data de 15 octombrie, pentru anul bugetar următor;

4. propune şi răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor scrise, fundamentate, ale membrilor comitetului director, ale conducătorilor de compartimente, staţii şi substaţii, din structura serviciului;

5. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul economic;

7. Îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator de credite, conform legii;

8. Împreună cu comitetul director, gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli ale serviciului, în conformitate cu legea;

9. negociază şi încheie contracte de furnizare de servicii medicale, în condiţiile legii;

10. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, în funcţie de resursele aprobate de ordonatorul principal de credite, conform legii;

11. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu;

B.3. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:

1. Întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă a activităţii, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018. În situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;

2. indicatorii din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018 sunt raportaţi către Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii şi utilizaţi de către această structură în analiza generală a activităţii serviciului respectiv;

3. nominalizează coordonatorii de structuri/programe şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;

4. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din serviciu;

5. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naţionale şi internaţionale din domeniu, precum şi a reglementărilor legale în vigoare;

6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de serviciu, elaborate şi coordonate de directorul medical în cadrul serviciului;

7. negociază şi încheie, în numele şi pe seama serviciului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii, în condiţiile legii, pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale asigurate în zona de competenţă;

8. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor, echipamentelor şi a materialelor sanitare necesare intervenţiei în scopul asigurării asistenţei medicale adecvate de urgenţă şi transportului în deplină siguranţă a pacienţilor, în conformitate cu actele normative în vigoare;

9. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, În conformitate cu reglementările legale în vigoare;

10. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

12. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea medicală a serviciilor publice de ambulanţă şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

B.4. În domeniul managementului resurselor umane:

1. aprobă regulamentul intern al serviciului;

2. aprobă fişele de post;

3. Înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;

4. transmite necesarul de personal pe categorii şi locuri de muncă Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii;

5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director;

6. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

7. numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciului, în condiţiile legii;

8. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, conform legislaţiei în vigoare;

9. realizează evaluarea performanţelor profesionale anuale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

10. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului propus de către comitetul director, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile din serviciul respectiv de ambulanţă;

11. negociază, semnează şi monitorizează respectarea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;

12. Încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director;

13. poate prelungi, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

14. reziliază contractele de administrare în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta;

15. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către unitate şi de către personalul medical din subordine;

16. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în cadrul serviciului de ambulanţă respectiv, în condiţiile legii;

B.5. În domeniul managementului administrativ:

1. urmăreşte şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şt funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

2. urmăreşte respectarea regulamentului intern;

3. reprezintă serviciul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

4. Încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii;

5. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;

6. Încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii;

7. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;

8. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor asistaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului;

9. pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea serviciului;

10. prezintă Ministerului Sănătăţii, Serviciului medicină de urgenţă, informări periodice cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

11. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

12. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

13. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea serviciului;

14. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

15. Împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

16. propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, Serviciului medicină de urgenţă, un înlocuitor pentru perioadele de indisponibilitate;

17 răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării serviciului de ambulanţă, în condiţiile legii, precum şi de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;

18. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

19. implementează prevederile legale în domeniu şi asigură buna funcţionare a sistemului de relaţii cu publicul/furnizarea informaţiilor publice şi relaţia cu mass-media;

20. asigură publicarea pe pagina de internet a serviciului şi transmiterea către Serviciul medicină de urgenţă a tuturor modificărilor din structura de conducere, precum şi a modificărilor datelor de contact ale persoanelor din aceasta;

21. asigură transmiterea solicitărilor de finanţare către Serviciul medicină de urgenţă până la data de 18 a fiecărei luni;

22. asigură lunar transmiterea datelor medicale şi economico-financiare aferente activităţii serviciului către Serviciul medicină de urgenţă până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;

23. asigură transmiterea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 346/2018 trimestrial până la data de 5 a lunii ulterioare încheierii trimestrului.

B.6. alte atribuţii:

1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie de avere, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la numirea în funcţie;

2. actualizează declaraţiile prevăzute la pct. 1 ori de câte ori intervin schimbări care trebuie înscrise în ele. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data modificării sau încetării funcţiilor ori activităţilor.

VII. Incompatibilităţile şi conflictul de interese

1. Funcţia de manager general este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor pct. IV lit. a);

b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori ai serviciului de ambulanţă unde managerul general îşi desfăşoară activitatea;

c) deţinerea mai multor funcţii de manager salarizate sau nesalarizate;

d) deţinerea unei funcţii de conducere salarizate în cadrul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau al filialelor locale ale acestora ori al organizaţiilor sindicale de profil;

e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Constituie conflict de interese:

a) deţinerea de părţi sociale, acţiuni sau interese personal ori de către soţul/soţia, rudele sau afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu serviciul de ambulanţă respectiv;

b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului general a funcţiei de membru în comitetul director sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul serviciului de ambulanţă la care persoana în cauză exercită funcţia de manager general;

c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul general sau soţul/soţia, rudele şi afinii lor până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei.

VIII. Răspunderea părţilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea ne corespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract de management, părţile răspund potrivit prevederilor legii.

2. Managerul general răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse serviciului de ambulanţă pe care îl conduce prin orice acte contrare intereselor acestuia.

IX. Forţa majoră

1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şl/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită de lege

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

4. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.

X. Modificarea contractului de management

Prevederile prezentului contract de management se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

Orice modificare se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi va constitui parte integrantă a acestui contract.

XI. Încetarea contractului de management

Prezentul contract de management încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din funcţie a managerului general, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai activităţii ca urmare a evaluării activităţii anuale;

c) în situaţia existenţei unei culpe grave, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului general;

d) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;

e) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului general;

f) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

g) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare, constatate de către instituţiile abilitate care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;

h) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

i) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

j) în cazul în s-a dispus arestarea managerului general, în condiţiile legii.

XII. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.

XIII. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului model de contract de management pot fi completate cu dispoziţii specifice, inclusiv indicatori de performanţă, corelaţi cu specificul fiecărui serviciu public de ambulanţă.

XIV. Legislaţie aplicabilă

Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.

Prezentul contract de management s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

 

Ministerul Sănătăţii,

reprezentată prin ..................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Serviciul de ambulanţă judeţean/SABIF ..................................................

reprezentat prin manager general ..................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

 

INDICATORI

de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă şi punctajele de evaluare a acestora

 

Nr. crt.

Date necesare pentru evaluarea indicatorilor de performanţă

Valoarea realizată lin perioada evaluată

(nr.)

1.

Proporţia intervenţiilor medicale de urgenţă efectuate cu echipaje tip C2/B1 din totalul intervenţiilor efectuate de compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

2.

Proporţia intervenţiilor medicale de urgenţă efectuate cu echipaj tip B2 din totalul intervenţiilor efectuate de compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

3.

Proporţia intervenţiilor medicale de urgenţă de cod roşu efectuate cu echipaje tip C2/B1 din totalul intervenţiilor efectuate de compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

4.

Proporţia intervenţiilor medicale de urgenţă de cod roşu efectuate cu echipaje tip C2/B1 din totalul intervenţiilor cod roşu efectuate de compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

5.

Proporţia pacienţilor asistaţi de echipaje tip ECU (de către personal angajat) din totalul intervenţiilor efectuate pentru ECU (echipaj consultaţii de urgenţă)

 

6.

Proporţia intervenţiilor de cod roşu din totalul intervenţiilor efectuate în compartimentul de asistenţă

medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

7.

Proporţia intervenţiilor de cod galben din totalul intervenţiilor efectuate în compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat

 

8.

Proporţia intervenţiilor de cod verde efectuate către echipajele de urgenţă (echipaje C2/B1/B2) din totalul consultaţiilor de urgenţă la domiciliu

 

9.

Proporţia pacienţilor asistaţi la domiciliu de asistenţi de pe echipajele de tip B2 fără transport la spital (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

Nr. crt.

indicatori de performanţă

Valoarea negociată

(%)

Valoarea realizată

(% din valoarea negociata)

A. Indicatori de management al resurselor umane

1.

Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al serviciului de ambulanţă

 

 

2.

Proporţia personalului medical cu pregătire specifică în asistenţa medicală de urgenţă (cu atestat în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească)

 

 

3.

Proporţia ambulanţierilor/conducătorilor auto din numărul total al personalului operativ (medici, asistenţi medicali, ambulanţieri, conducători auto, operatori registratori de urgenţă, dispecer, radiotelefonişti conform art. 114 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

4.

Proporţia conducătorilor auto cu curs de ambulanţier din totalul conducătorilor auto

 

 

5.

Proporţia personalului care a urmat cursuri de pregătire profesională continuă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă din totalul de personal medical în perioada evaluată

 

 

6.

Proporţia personalului care a urmat cursuri de pregătire profesională continuă în domeniul primului ajutor medical de urgenţă din totalul de conducători auto/ambulanţieri în perioada evaluată

 

 

7.

Proporţia personalului din dispecerat care a urmat cursuri de pregătire profesională continuă în domeniu din total personal din dispecerat în perioada evaluată

 

 

8.

Proporţia personalului nonoperativ care a urmat cursuri de pregătire profesională continuă în domeniu din total personal nonoperativ angajat

 

 

TOTAL

 

B. Indicatorii de utilizare a echipamentului din dotare MS va stabili valoarea minimă admisă a indicatorilor în funcţie de gradul de uzură al ambulanţelor, resursele umane disponibile pentru fiecare tip de echipaj şl numărul ambulanţelor din flecare tip.

9.

Proporţia ambulanţelor tip C2 în serviciu din totalul ambulanţelor tip C2 din dotare/12 ore

 

 

10.

Proporţia ambulanţelor tip C2 în serviciu din totalul ambulanţelor tip C2 din dotare funcţionale din punct de vedere tehnic

 

 

11.

Proporţia ambulanţelor tip B1/2 în serviciu din totalul ambulanţelor tip B1/2 din dotare/12 ore

 

 

12.

Proporţia ambulanţelor tip B1/2 în serviciu din totalul ambulanţelor tip B1/2 din dotare funcţionale din punct de vedere tehnic

 

 

13.

Proporţia ambulanţelor de urgenţă (B1/2 şi C2) din parcul activ cu un singur echipaj/ambulanţă. (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

14.

Proporţia ambulanţelor de urgenţă (B şi C) din parcul activ cu două echipaje/ambulanţă. (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

15.

Proporţia ambulanţelor de urgenţă (B şi C) din parcul activ cu 3 sau mai multe echipaje/ambulanţă

 

 

16.

Proporţia misiunilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu, în care deplasarea s-a făcut utilizând ambulanţe tip B1/2 sau C2 din totalul consultaţiilor de urgenţă la domiciliu

 

 

TOTAL

 

C. Indicatorii de utilizare a serviciilor asigurate

17.

Proporţia intervenţiilor de cod roşu efectuate de către echipajele de consultaţii la domiciliu din totalul urgenţelor de cod roşu. (Punctajul maxim se obţine pentru o

valoare minimă negociată.)

 

 

18.

Proporţia intervenţiilor de cod galben efectuate de către echipajele de consultaţii la domiciliu din total urgenţe de cod galben, (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

19.

Proporţia intervenţiilor de cod verde efectuate de către echipajele de consultaţii la domiciliu din total cod verde

 

 

TOTAL

D. Indicatorii economico-financiari

20.

Execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat (conform filei de buget pe capitole şi titluri)

 

 

TOTAL

E. Indicatorii de calitate

Se vor corela cu posibilităţile de raportare prin baze de date comune etc., după caz.

21.

Rata mortalităţii pe timpul transportului din totalul pacienţilor asistaţi şi transportaţi cu echipajele de urgenţă (C2: B1/2) (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

22.

Rata mortalităţii la locul solicitării a cazurilor asistate de echipajele de urgenţă, cu excepţia cazurilor găsite în stop cardiac la sosire.

(Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă negociată.)

 

 

23.

Rata solicitărilor de cod roşu la care a plecat o ambulanţă în mai puţin de 2 minute de la alertare

 

 

24.

Rata solicitărilor de cod roşu la care s-a ajuns cu prima ambulanţă în mediu urban în mai puţin de 15 minute de la alertare

 

 

25.

Rata solicitărilor de cod roşu la care s-a ajuns în mediu rural în mai puţin de 20 de minute de la alertare

 

 

26.

Rata solicitărilor la care pacientul a fost transportat cu alt mijloc înaintea sosirii ambulanţei

 

 

27.

Procentul apelurilor la care s-a răspuns în dispeceratul medical în mai puţin de 20 de secunde - se solicită la 112.

 

 

28.

Indicele de corelare între cod de culoare şi tipul de echipaj alocat

 

 

TOTAL

TOTAL GENERAL

 

Punctajul maxim cumulat pe aceşti indicatori este de ............. puncte.

Valoarea minimă care poate fi acumulată este de 75% din punctajul maxim negociat.

Sub valoarea minimă activitatea managerului este considerată ineficientă.

Indicatorii care nu au fost realizaţi sunt punctaţi cu 0 sau cu un procent din punctajul maxim corespunzător fiecărui indicator, care este stabilit în urma negocierilor cu Serviciul medicină de urgenţă.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 401 din 27 martie 2018

Nr. 835 din 27 martie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.843 din 27 martie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.088/27.03.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul dispoziţiilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, nota 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Notă

privind situaţiile speciale

 

Situaţii speciale

Cod

Suspiciune de accident de muncă

1

Suspiciune de boală profesională

2

Accident rutier

3

Vătămare corporală

4

Internare nevoluntară conform Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată

5”

 

2. În anexa nr. 2, titlul notei 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Notă 2

privind criteriile de internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”

3. În anexa nr. 3, punctul 3, subpunctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă şi poate avea maximum 10 caractere.”

4. În anexa nr. 3, punctul 3, subpunctul 3.23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG”.

5. În anexa nr. 3, punctul 5, codul tipului de trimitere 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

Pentru tipul internării BI MF (2), Bl MS (3) şi alte (9), se completează seria Bl cu seria biletului de internare şi nr. Bl cu numărul biletului de internare.”

6. În anexa nr. 4, nota 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Notă 1

privind criteriile de Internare prevăzute în Normele metodologice de aplicare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru căra reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Criterii de internare

Cod

Urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore

1*)

Diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu

2**)

Epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare

3**)

 

*) Criteriul de internare «cod 1» se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 88, 89, 96 şi 97 din lista prevăzută la cap. I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.

Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 59 din lista de la punctul B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, În cazul în care serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 59 din lista de la punctul B.3.2 sunt acordate asiguraţilor se completează «cod 2».

7. Anexa nr. 5 se modifică şt se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. În anexa nr. 6, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Codul de identificare a mamei - CID mamă”.

9. În anexa nr. 7, la secţiunea „Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)”, punctul 10 „Tipul de serviciu de spitalizare de zi” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 34 şi 35 din lista prevăzută la lit. 8 pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018 şi se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan-Teohari Vulcănescu

 

INSTRUCŢIUNI

privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)

 

Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, pct. B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2, pct. B.4.1 şi pct. B.4.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul „Foale de observaţie clinică generală”.

2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului şi poate avea maximum 10 caractere.

3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1,2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:

1 - fără bilet de internare;

2 - bilet de internare de la medicul de familie (Bl MF);

3 - bilet de internare de la medicul specialist (Bl MS);

5 - internare la cerere;

9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.

Pentru tipul internării Bl MF (2), Bl MS (3) şi alte (9) se completează seria Bl cu seria biletului de internare şi nr. Bl cu numărul biletului de internare.

4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ.

5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018:

- C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat” - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018;

- S: pentru serviciile medicale de tip „serviciu” - de la lit. B pct. B.3subpct. B.3.1 şi B.3.2, pct. B.4.1 şi pct. B.4.2, din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.

6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:

- M: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat” de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018;

- C: pentru serviciile medicale de tip „caz rezolvat”, de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.

7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.

7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din coloana „Semnalare boală profesională”, din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data şi ora de început a vizitei, precum şi data şi ora de sfârşit a vizitei. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.

9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.

10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.

11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.

12. Rubrica „Alte examene de specialitate” se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.

13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip „serviciu” se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3, pct. B.4.1. şi pct. B.4.2. din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018.

Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.

Pentru spitalizarea de zi de tip „caz rezolvat”, secţiunea „Servicii efectuate” nu se completează.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.