MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 276/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

78. - Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 

321. - Decret pentru promulgarea Legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 

79. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

322. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

80. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

323. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

153. - Decizie privind numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

402. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege se aplică personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plăţii acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal şi pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii.

(2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.

(3) Se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii drepturilor de natură salarială prevăzute la alin. (1), consecinţă a constatării Curţii de Conturi sau a altor structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatorii acestora.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata de către personalul prevăzut la art. 1 a sumelor reprezentând venituri de natură salarială, pentru care Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum şi orice formă de recuperare a acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a recalcula salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la art. 1 aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 78.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 321.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 6 noi alineate, alineatele (101)-(106), cu următorul cuprins:

«(101) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate.

(102) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi Ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.

(103) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

(104) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condiţiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate şi cumulul de funcţii.

(105) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin, (10) şi criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(106) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.»“

2. La articolul unic, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Sporul pentru persoanele cu handicap

Art. 22. - (1) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.

(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav şi accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018.»“

3. La articolul unic, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 29. - (1) în cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.»“

4. La articolul unic, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

„101. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

«(11) Autorităţile şi instituţiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor transmite Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.

(12) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (11)se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.»

102. La articolul 38 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;»“.

5. La articolul unic, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 şi 112, cu următorul cuprins:

„111. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);».

112. La articolul 38 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

«d1) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 aprilie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de prezenta lege pentru anul 2022;»“.

6. La articolul unic, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

„121. La articolul 38 alineatul (3), după litera I) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

«j) prin excepţie de la lit. a), cuantumul sporului prevăzut la art. 22 alin. (1) se acordă începând cu drepturile aferente lunii martie, fără a se depăşi limita prevăzută la art. 25.»“.

7. La articolul unic, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 151 şi 152, cu următorul cuprins:

„151. La anexa nr. I, capitolul I, litera A, punctul 2, numerele curente 1,2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

«1.

Inspector şcolar general*)

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Inspector şcolar general adjunct*)

S

7871

8678

3,15

3,47

.......................................................................

4.

Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*)

S

7250

7871

2,90

3,15»

 

152. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - (1) Pentru personalul didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.»“

8. La articolul unic, după punctul 16 se introduc şase noi puncte, punctele 161-166, cu următorul cuprins:

„161. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, numărul curent 7 din tabel se abrogă.

162. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«NOTĂ:

1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi şi al managerului general va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.

2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.

3. Nivelul de salarizare al funcţiei de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează şi pentru funcţia de director general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

4. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.»

163. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 2 din tabel se introduce numărul curent 21, cu următorul cuprins:

 

«21

Director de îngrijiri

7,5»

 

164. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 4 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«4.

Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare

 

165. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 4 din tabel se introduce numărul curent 41, cu următorul cuprins:

 

«41.

Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare

7,5»

 

166. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«6.

Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)

7,5»“

 

9. La articolul unic, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

„181. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.1, numărul curent 4 din tabel se abrogă

10. La articolul unic, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 şi partea introductivă a tabelului se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Anul 2022

Coeficient»“

 

11. La articolul unic, după punctul 19 se introduc şapte noi puncte, punctele 191-197, cu următorul cuprins:

„191. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, numărul curent 4 din tabel se abrogă.

192. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), subpunctul c.4, nota de subsol *2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.»

193. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, punctul 2 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a,1 nr. crt. 1-13,16 şi 17, 19-21 şi lit. b.1 nr. crt. 1,2, 5, 11.»

194. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

«51. Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.»

195. La anexa nr. II, capitolul I, titlul punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«3. Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare»

196 La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul literei a) de la subpunctul 3.1 şi numerele curente 2 şi 3 din tabel S9 modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază - lei -

Coeficient

Anul 2022

Grad l

Grad II

Grad I

Grad II

 

«a) Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică

 

.......................................................................

2.

Contabil-şef

S

5417

6750

2,17

2,70

 

.......................................................................

3.

Şef centru

S

5315

6750

2,13

2,70»

 

197. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlurile subpunctelor 3.2 şi 3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică

.......................................................................

3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridic㻓.

12. La articolul unic, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu următorul cuprins:

„211. La anexa nr. III, capitolului, punctul ii, litera a), numărul curent 1 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«1.

Manager (director general/director)

S

6563

8301

2,63

3,33»“

 

13. La articolul unic, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„22. La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază - lei -

Coeficient

Anul 2022

.......................................................................

«5.

Prim-grefier, grefier şef secţie, grefier-şef, grefier arhivar şef, grefier şef cabinet

M

 

7546

3,02

6.

Grefier şef serviciu

M

 

7019

2,81

7.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul I

S

Peste 20 ani

5417

2,17

S

15-20 ani

5315

2,13

S

10-15 ani

5212

2,08

S

5-10 ani

5110

2,04

S

Baza 6 luni - 5 ani

5008

2,00

8.

Grefier, grefier statistician, grefier

documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul II

S

Peste 20 ani

5315

2,13

S

15-20 ani

5212

2,08

S

10-15 ani

5110

2,04

S

5-10 ani

5008

2,00

S

Baza 6 luni - 5 ani

4905

1,96

9.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist debutant

S

Baza 0-6 luni

3950

1,58

 

.......................................................................

11.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, treapta II

M

Peste 20 ani

5110

2,04

ivi

15-20 ani

5008

2,00

M

10-15 ani

4905

1,96

M

5-10 ani

4819

1,93

M

Baza 6 luni - 5 ani

4561

1,82

12.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, debutant

ivi

Baza 0-6 luni

3750

1,50

13.

Tehnician criminalist din cadrul parchetelor

M

Peste 20 ani

5212

2,08

M

15-20 ani

5110

2,04

M

10-15 ani

5008

2,00

M

5-10 ani

4905

1,96

M

Baza 1-5 ani

4819

1,93

14.

Tehnician criminalist debutant

M

Baza 0-1 ani

3750

1,50»“

 

14. La articolul unic, după punctul 23 se introduc douăzeci şi două de noi puncte, punctele 231-2322, cu următorul cuprins:

m231. La anexa nr. V, capitolul V, numerele curente 4-7 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

 

.......................................................................

«4.

Expert criminalist, gradul I (10 ani vechime în specialitate)

S

Peste 20 ani

8700

3,48

S

15-20 ani

8176

3,27

S

10-15 ani

7443

2,98

S

5-10 ani

7129

2,85

S

Baza 1-5 ani

6920

2,77

5.

Expert criminalist, gradul II (7 ani vechime în specialitate)

S

Peste 20 ani

7761

3,10

S

15-20 ani

7065

2,83

S

10-15 ani

6767

2,71

S

5-10 ani

6568

2,63

S

Baza 1-5 ani

6270

2,51

6.

Expert criminalist, gradul III (4 ani vechime în specialitate)

S

Peste 20 ani

7000

2,80

S

15-20 ani

6705

2,68

S

10-15 ani

6508

2,60

S

5-10 ani

6213

2,49

S

Baza 1-5 ani

5629

2,25

7.

Expert criminalist, gradul IV (1 an vechime în specialitate)

S

Peste 20 ani

5975

2,39

S

15-20 ani

5704

2,28

S

10-15 ani

5590

2,24

S

5-10 ani

5063

2,03

S

Baza 1-5 ani

4797

1,92»

 

232. La anexa nr. V, capitolul VIII, articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Funcţia similară în plată pentru magistraţii-asistenţi, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curţii Constituţionale se determină potrivit art. 2 alin. (8) şi art. 4 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, prin raportare la funcţiile corespunzătoare de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Curtea Constituţională, după caz.»

233. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Compensaţia prevăzută Ea alin. (1) se acordă şi personalului din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi celui din structurile din domeniul informaţii pentru realizarea securităţii naţionale din Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.»

234. La anexa nr. VI, capitolul II, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.

235. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 26. - (1) De indemnizaţia prevăzută la art. 25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

(2) în cazul misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială, membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate beneficiază de o indemnizaţie de 10% din solda de funcţie.»

236. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 65, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 65. - (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale:

.......................................................................

(4) în situaţia în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din care provin, pe funcţii stabilite potrivit alin. (5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcţii. În acest caz, diferenţa până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.

(5) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin se prevăd funcţii în statele de organizare „Anexa M", în condiţiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care provin, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.»

237. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 66. - (1) Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celui încadrat pe funcţiile prevăzute în statele de organizare „Anexa M”, este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcţiei îndeplinite în instituţia unde acesta este detaşat.»

238. La anexa nr. VI, capitolul II, articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 93. - Drepturile specifice prevăzute la art. 20, 32, 33, 34 şi art. 45 alin. (2)-(5) din prezenta anexă nu se iau în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute Ea art. 25 alin. (2) din prezenta lege.»

239. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de la litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«NOTĂ:

1. Salariul de bază de la nr. crt. 1 se aplică şi funcţiei de secretar general al Curţii Constituţionale.

2. Salariul de bază de la nr. crt. 3 se aplică şi funcţiei de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor/Senatului pe lângă Parlamentul European.

3. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.»

2310. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, litera e), după tabel se Introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:

«NOTA:

1. Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 1-7 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul

Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei

Prezidenţiale.

2. Echivalarea salariată a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei

Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.»

2311. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, tabelul de la litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei –

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1.

Manager public, grad profesional superior

S

8750

3,50

2.

grad profesional principal

S

8000

3,20

3.

grad profesional asistent

S

7500

3,00»

 

2312. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, nota de subsol *) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«*) Funcţii publice de stat. stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru Reformă Fiscală şi unităţilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaţionale, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.»

2313. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază.»

2314. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«3. Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcţionarii publici din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi funcţionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 1 şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»

2315. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

«6, Salariile de bază prevăzute la Ut, c), majorate conform pct. 3, se aplică şi funcţiilor de conducere din cadrul Secretariatului general al Curţii Constituţionale.»

2316. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, tabelul de la lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director general, comisar general prim-adjunct

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct

S

7871

8678

3,15

3,47

3.

Director, şef compartiment, inspector-şef, comisar şef divizie, comisar şef secţie, director executiv

S

7871

8678

3,15

3,47

4.

Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef, inspector-şef adjunct, şef sector, comisar-şef adjunct, comisar-şef secţie divizie, director executiv adjunct, comisar şef secţie adjunct

S

7568

8375

3,03

3,35

5.

Şef serviciu, comisar şef divizie secţie

S

7164

7871

2,87

3,15

6.

Şef birou, şef oficiu

S

6861

7568

2,74

3,03»

 

2317. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»

2318. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul III, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia viceprimarului, a vicepreşedintelui consiliului judeţean sau a viceprimarului municipiului Bucureşti, după caz, care cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 16 alin. (2).» statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază.»“

2319. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1, litera a), numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)

Salariul de bază - lei -

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad î

Grad II

«3

Şef departament

S

9476

11055

3,79

4,42»

 

2320. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul /, punctul 2, subpunctul 2.4, litera b), punctele 1 şi 2 de la notă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«1. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

2. Personalul prevăzut la lit. a) şi b) beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»

2321. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8, după punctul 1 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

«11. Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 2-8 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei

Prezidenţiale.

12. Echivalarea salarială a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei

Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.»

2322. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«1. Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor

15. La articolul unic, punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celui prevăzut la pct. 1 şi 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. li lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»“

16. La articolul unic, după punctul 24 se introduc şapte noi puncte, punctele 241 -247, Cu următorul cuprins:

241. La anexa nr. Viii, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 1, după punctul 3 de la notă se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

«33. Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»

242. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, litera b), numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«1.

Inspector de concurenţă superior

S

7900

3,16»

 

243, La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2, după punctul 4 al notei se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

«5. Personalul Consiliului Concurenţei beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%.»

244. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 3, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

«5. Personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 10%.»

245. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 4, litera b), textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«NOTĂ:

1. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-6 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

2. Personalul Agenţiei Naţionale pentru Integritate beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»

246, La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, tabelul de la litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director general

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Director general adjunct

S

7871

8678

3,15

3,47

3.

Director, inspector-şef, şef sector, şef compartiment

S

7871

8678

3,15

3,47

4.

Director adjunct, inspector-şef adjunct, contabil-şef, inginer-şef

S

7568

8072

3,02

3,23

5.

Şef serviciu, şef secţie

S

6861

7568

2,74

3,03

6.

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S

6300

6660

2,52

2,66»

 

247. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul III, sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi nota 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.»“

17. La articolul unic, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul l, litera a), numerele curente 5 şi 6 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

«5.

Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor-şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru

S

5212

6550

2,08

2,62

6.

Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie

S

5110

5730

2,04

2,29»“

 

18. La articolul unic, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„28. La anexa nr. IX, litera B, titlul „Curtea de Conturi” şi numărul curent 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Curtea de Conturi*)

 

14.

Preşedinte

11,50»“

 

19.. La articolul unic, punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„29. La anexa nr. IX, litera B, după tabel se introduce o notă de subsol,*), cu următorul cuprins:

«*) Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi.»u

Art. II. - Începând cu luna aprilie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.

Art. III. - Prevederile art. 26 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu data de 1 aprilie 2018.

Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

(2) Plata majorării prevăzute la alin. (1) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.

(3) în cazul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, limita de 3% prevăzută la alin. (2) se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

(4) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

(5) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (1), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(6) în anul 2018, dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, care se aplică în mod corespunzător.

Art. V. - Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. - În cuprinsul art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017, prin sintagma personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 se înţelege tot personalul din cadrul acestor instituţii, cu excepţia celui prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 79.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 322.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul civil din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare. precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017, beneficiază începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă de majorarea cuantumului brut al salariului de bază stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază, în mod similar, de prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. Drepturile băneşti cuvenite se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de la bugetul de stat.

(6) Pentru personalul pensionat, drepturile prevăzute la alin. (5) se plătesc într-o singură tranşă.

(7) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999.

(8) Sumele reprezentând indemnizaţia de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează.”

3. La articolul 13 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

„h) închirierea de autoturisme pentru organizarea vizitelor oficiale şi de stat ale delegaţiilor străine în România, precum şi închirierea de autoturisme, pe plan local, necesare pentru deplasarea delegaţiilor oficiale şi de însoţire ale României în străinătate;

i) achiziţiile destinate realizării acţiunilor şi activităţilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (1), (2) şi (4) nu se aplică Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.”

5. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin. (1) nu se aplică instituţiilor publice locale definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,”

6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) Posturile pentru care se aprobă ocuparea În condiţiile alin. (2) se stabilesc de către ordonatorul de credite, prin raportare la necesităţile instituţionale, din totalul posturilor vacante existente în cadrul instituţiei sau autorităţii publice, cu încadrarea în numărul de posturi rezultat prin aplicarea procentului potrivit alin. (2) şi în cheltuielile de personal aprobate prin buget.”

7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de învăţământ preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior şi institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul didactic şi de cercetare.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), instituţiile din cadrul autorităţii judecătoreşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi serviciile publice de ambulanţă pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantării acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.”

8. După articolul 39 se introduc patru noi articole, articolele 391-394, cu următorul cuprins:

„Art. 391. - După articolul 57 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 58, cu următorul cuprins:

«Art. 58. - (1) Transferul stocurilor de produse păstrate în rezervele de stat, aflate în domeniul privat al statului, între unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se realizează fără plată în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii, la preţurile de înregistrare din contabilitate.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (1)-(3), precum şi de la prevederile art. 297 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru transferul stocurilor, efectuat în condiţiile alin. (1), respectiv dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată se amână până la încasarea, respectiv plata taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a scoaterii produselor din rezervele de stat, conform legii.

(3) Pentru produsele păstrate în rezervele de stat transferate în condiţiile alin. (1) şi (2), unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emit facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor transferate, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată se achită cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).

(4) Fondurile necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată la data scoaterii produselor din rezervele de stat, în condiţiile legii, se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral din venituri proprii care funcţionează pe lângă fiecare unitate teritorială subordonată, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

(5) Transferul produselor energetice păstrate în rezervele de stat, între unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se realizează în cadrul antrepozitului fiscal, aprobat conform legislaţiei în vigoare.

(6) Transferurile efective între unităţile teritoriale subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.»

Art. 392. - Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, creditele bugetare şi de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru cheltuielile cu bunurile şi serviciile, precum şi cele de capital se repartizează integral.

Art. 393. - La articolul 9 din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iulie 2015, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(7) în execuţia bugetului Ministerului Apărării Naţionale programele majore sunt subprograme bugetare în cadrul unui singur program bugetar »

Art. 394. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare.”

Art. II. - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11- - (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.”

2. La articolul 38 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv unităţile conexe, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6);”.

3. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.2, textul de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

1. Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» nu poate Fi mal mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.

2. Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcţia de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale şi judeţene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.

3. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.”

4. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, stabilite prin regulamente specifice, reprezintă gărzi obligatorii.”

5. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 4 de la notă se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

„41. Salariile de bază prevăzute la lit. c) şi d) se aplică şi personalului din cadrul Gărzilor Forestiere.

42. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.”

6. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, după punctul 4 de la notă se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.”

Art. III. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de director general şi director general adjunct în cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prevăzute în capitolul II al anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 80.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 323.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin Mihalache se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în domeniul infrastructurii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 153.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

 

Văzând Referatul nr. S.P. 2.857 din 28 martie 2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 699 pct. 11 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă lista medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, cu denumirile comune internaţionale, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 402.

 

ANEXĂ

 

LISTA

privind denumirile comune internaţionale (DCI) pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană

 

Nr. crt.

DCI

Cod ATC

1

Fibrinogen uman

B02BB01

2

Combinaţii (factori de coagulare)

B02BD01

3

Factor VIII de coagulare

B02BD02

4

Complex de antiinhibitori ai coagulării

B02BD03

5

Factor IX de coagulare

B02BD04

6

Factor VIII de coagulare şi factor Von Willebrand

B02BD06

7

Factor XIII de coagulare

B02BD07

8

Albuminum humanum

B05AA01

9

Proteine plasmatice umane de grup sanguin A, B, AB, 0

B05AA02

10

Imunoglobulină umană normală

J06BA01

11

Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară

J06BA02

12

Imunoglobulină anti-D

J06BB01

13

Imunoglobulină antihepatitică B

J06BB04

14

Imunoglobulină antirabică umană

J06BB05

15

Combinaţii (fibrinogen + trombină)

B02BC30

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.