MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 281/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 281         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

187/1.134/1.677. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PĂDURILOR

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 187 din 27 februarie 2018

Nr. 1.134 din 6 martie 2018

Nr. 1.677 din 26 martie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.587 din 27.02.2018,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobata cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Unităţile cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul finanţelor publice,

Ioan Deneş

Lia-Olguţa Vasilescu

Eugen Orlando Teodorovici

 


*) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr.1

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturăriţa

Adresa: Str. Pieţii nr. 7, localitatea Horezu, judeţul Vâlcea

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

905

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

905

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

905

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

905

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

107

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

6

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

785

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

769

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

695

 

 

 

C2

bonusuri

14

74

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

16

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

7

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

11

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

11

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.614

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.417

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

82

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

82

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 2

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Călimani

Adresa: comuna Şaru Domei, satul Şaru Domei nr. 54 C, judeţul Suceava

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.473

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.473

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.473

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.473

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

332

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.098

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.075

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

1.001

 

 

 

C2

bonusuri

14

74

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

23

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

38

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

D

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

114

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

114

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

114

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

17

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

16

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

16

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.557

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.255

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

92

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

92

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 3

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş

Adresa: Izvorul Mureşului nr. 664, judeţul Harghita

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

951

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

951

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

951

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

951

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

136

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

811

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

794

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

722

 

 

 

C2

bonusuri

14

72

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

17

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

Q

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

12

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.389

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.986

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

79

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

79

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 4

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa

Adresa: localitatea Şasea Română nr. 236, judeţul Caraş-Severin

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.427

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.427

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.427

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.427

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

300

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.090

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.068

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

971

 

 

 

C2

bonusuri

14

97

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

22

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

20

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

35

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

35

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

35

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

55

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

20

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.711

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.611

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

95

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

95

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 5

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Cozia

Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.220

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.220

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.220

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.220

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

126

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.068

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.047

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

930

 

 

 

C2

bonusuri

14

117

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

21

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

22

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

86

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

86

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

48

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

26

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

12

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

40

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

40

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

15

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.561

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.289

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

81

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

81

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 6

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei

Adresa: Str. Uzinei nr. 9, Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.651

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.651

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.651

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.651

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

338

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.113

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.091

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

970

 

 

 

C2

bonusuri

14

121

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

22

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

195

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

62

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

62

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

62

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

82

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

82

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

17

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.162

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.740

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

97

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

97

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 7

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului

Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, localitatea Tulcea, judeţul Tulcea

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.444

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.444

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.444

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.444

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

275

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

5

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.144

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.120

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

1.031

 

 

 

C2

bonusuri

14

89

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

24

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

20

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

344

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

344

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

344

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

90

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

90

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

17

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.451

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.142

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

85

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

85

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 8

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei

Adresa: Strada Principală nr. 1445, localitatea Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.350

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.350

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.350

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1,350

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

183

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.161

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

1.134

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

1.021

 

 

 

C2

bonusuri

14

113

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

27

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

15

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

15

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

15

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

19

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

4.917

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.925

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

71

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

1.000

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0

 

ANEXA Nr. 9

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Administraţia Parcul Naţional Piatra Craiului

Adresa: str. Topliţa nr. 10, localitatea Zărneşti, judeţul Braşov

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.375

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.375

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.375

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.375

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

310

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

8

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

975

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

955

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

335

 

 

 

C2

bonusuri

14

71

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

0