MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 285/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 285         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 795 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

145. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

228. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 795

din 5 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Frontera Trading - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 112/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.091D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 7 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 112/196/2016, Judecătoria Brăila - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1ddd privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Excepţia a fost invocată de Societatea Frontera Trading - S.R.L. din Brăila într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de constatare a contravenţiei.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt confuze, deoarece nu fac deosebire clară între operatorul economic şi utilizatorul casei de marcat [art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999], iar când este vorba de sancţiune, aceasta se aplică doar operatorului economic (art. 11), chiar dacă nu acesta a săvârşit contravenţia, ci utilizatorul efectiv al casei de marcat. În acest context, menţionează faptul că operatorul economic nu este utilizatorul efectiv al casei de marcat, ci angajaţii săi, în calitate de vânzători. Arată că principiul personalităţii răspunderii - atât în materie penală, cât şi în materie contravenţională, consacră regula conform căreia, obligaţia de a avea o anumită conduită ce decurge dintr-o normă penală, cât şi răspunderea care decurge din nesocotirea obligaţiei, au caracter personal. Acest principiu pune în evidenţă faptul că pedeapsa va fi aplicată numai aceluia care a săvârşito infracţiune sau a încălcat o normă imperativă, în această situaţie, consideră că răspunderea este personală a angajatului utilizator al casei de marcat, şi nu a operatorului economic, cum în mod neclar se deduce din actul normativ criticat, altfel încât se poate ajunge în situaţia abuzivă, precum cea din speţă, în care persoana juridică - operatorul economic să fie sancţionată pentru fapte constând în nerespectarea/ încălcarea unor dispoziţii legale săvârşite de către o persoană fizică, angajată a societăţii. În concluzie, consideră că sintagma „operator economic”, din cuprinsul prevederilor legale criticate ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, încalcă prezumţia de nevinovăţie, ca aspect esenţial al preeminenţei dreptului într-o societate democratică, consacrat de art. 1 alin. (3) din Constituţie, şi ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, instituită de art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

6. Judecătoria Brăila - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecă torn l-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut de către instanţa de judecată în dispozitivul de sesizare, îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Din examinarea notelor scrise depuse la dosar şi din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în realitate, obiectul excepţiei îl constituie art. 1 alin. (1) şi (2) referitor la obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale, art. 4 care defineşte o serie de termeni, şi anume, bonul fiscal, rola-jurnal, jurnalul electronic, raportul fiscal de închidere zilnică şi care stabileşte, totodată, obligaţiile utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale, art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. e)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, care prevăd faptele ce constituie contravenţii în accepţiunea acestui act normativ, precum şi sancţiunile aplicabile acestora.

11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 45 care prevăd că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate, art. 23 alin. (12) potrivit cărora „Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii”, şi celor ale art. 135 alin. (1) care prevăd c㠄Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, în acest sens, fiind, spre exemplu, Decizia nr. 76 din 2 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2012, Decizia nr. 836 din 23 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2011, sau Decizia nr. 36 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 8 iunie 2017, prin care Curtea a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale.

13. Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, Curtea reţine că aceasta este neîntemeiată, întrucât, aşa cum rezultă din economia textelor criticate, acestea prevăd, în esenţă, faptul că operatorii economici sunt obligaţi să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale, fără a stabili vreo excepţie de la această obligaţie, fiind prevăzută totodată şi obligaţia acestora de a emite bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale pe care trebuie să le înmâneze clienţilor.

14. În ceea ce priveşte critica art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, Curtea a statuat că textul legal criticat reglementează obligaţiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale, obligaţii de natură să prevină evaziunea sau frauda fiscală, ceea ce nu este, însă, de natură să afecteze deplina exercitare a drepturilor fundamentale invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Curtea a reţinut, astfel, că legiuitorul este liber să reglementeze referitor la răspunderea contravenţională a persoanei juridice, întrucât nicio normă din Legea fundamentală nu interzice reglementarea unei astfel de răspunderi (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 128 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2016, paragraful 19). Totodată, Curtea a subliniat că reglementarea criticată reprezintă opţiunea legitimă a legiuitorului, ce are ca scop impunerea unei discipline fiscale necesare într-o economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.

15. burtea a reţinut, de asemenea, că legiuitorul a reglementat inviolabilitatea proprietăţii private în condiţiile legii organice, ceea ce are semnificaţia instituirii unor limite în exercitarea dreptului de proprietate. Reglementarea unor contravenţii şi a sancţiunilor aplicabile acestora are drept consecinţă diminuarea patrimoniului operatorului economic, dar aceasta este o măsură justificată obiectiv şi raţional, de imperativul protejării interesului social şi al ordinii de drept, prin adoptarea unor reguli specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 308 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 25 iulie 2013 şi Decizia nr. 128 din 10 martie 2016, paragraful 16). Curtea a reţinut, de asemenea, că instanţa de judecată are posibilitatea şi, totodată, obligaţia ca, administrând întregul material probatoriu, să constate în ce măsură fapta contravenientului este sau nu săvârşită cu vinovăţie şi să anuleze procesul-verbal, în măsura în care fapta nu este săvârşită cu vinovăţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 828 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2012 şi Decizia nr. 128 din 10 martie 2016, paragraful 18).

16. Curtea a subliniat că stabilirea unor contravenţii şi a unor sancţiuni reprezintă o opţiune legitimă a legiuitorului care dă expresie, în contextul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, preocupării statului pentru a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Reglementarea contravenţiei este justificată de imperativul protejării interesului social şi al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală. Or, operatorul economic în activitatea căruia s-a constatat săvârşirea unei contravenţii nu poate invoca principiul libertăţii economice, în condiţiile în care acesta nu respectă prevederile legale.

17. Curtea a constatat, totodată, că textele legale criticate reprezintă norme coercitive, instituind sancţiuni contravenţionale pentru operatorii economici care nu respectă dispoziţiile legale referitoare la justificarea sumelor de bani găsite la punctele de vânzare aparţinând operatorilor economici. Consecinţa încălcării acestor dispoziţii legale o constituie confiscarea sumelor a căror provenienţă nu poate fi justificată. De asemenea, Curtea a reţinut că sancţiunea suspendării activităţii unităţii care nu a respectat obligaţiile stabilite de lege reprezintă o măsură prin care statul dă expresie obligaţiilor instituite prin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie şi nu aduce atingere libertăţii comerţului sau valorificării factorilor de producţie.

18. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) şi celor ale art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin Decizia nr. 76 din 2 februarie 2012r Curtea a constatat Că textele de lege criticate nu instituie o răspundere obiectivă, întrucât, fiind vorba de săvârşirea unor contravenţii, nu se poate aplica niciodată o sancţiune contravenţională în lipsa elementului vinovăţiei, care este de esenţa acesteia. Existenţa sau inexistenţa vinovăţiei este un element al stării de fapt,a cărei apreciere este de atributul exclusiv al instanţei de judecată, căreia persoana sancţionată contravenţional i se poate adresa fără nicio îngrădire, beneficiind în mod corespunzător, de toate garanţiile dreptului la un proces echitabil.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Frontera Trading - S.R.L. din Brăila în Dosarul nr. 112/196/2016 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 145.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Elemente de identificare

Administratorul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

1

105160

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Alba Iulia

S parţial + P + 2E

Sc = 2.352 mp

Sd = 9.084 mp

S teren = 3.069 mp

CF nr. 72670

România

Judeţul Alba

Municipiul Alba Iulia

Piaţa Ion C. Brătianu nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

2

107924

8.29.09

Imobil

Garaj Curtea de Apei Alba Iulia

P

Sc = 573 mp

S teren = 573 mp

CF nr. 72670

România

Judeţul Alba

Municipiul Alba Iulia

Piaţa Ion C. Brătianu nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

3

36696

8.29.09

Imobil

Judecătoria Piteşti

S + D + P+1E

Sc - 608 mp

Sd = 2.432 mp

S teren = 2.295 mp

CF nr. 97671

România

Judeţul Argeş

Municipiul Piteşti

Str. Eroilor nr. 49

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

4

25865

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie din Râmnicu Vâlcea

– sediu Tribunal Vâlcea

S + P + Mez + 1E

Sc = 1.032 mp

Sd = 2.728 mp

S teren = 3.006 mp

CF nr. 51095

România

Judeţul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Careu Scuarul Revoluţiei nr. 2

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

5

28294

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgu-Neamţ

P

Sc - 400 mp

Sd = 400 mp

S teren = 1.320 mp

CF nr. 55400

România

Judeţul Neamţ

Oraşul Târgu-Neamţ

Str. Ştefan cel Mare nr. 53

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

6

34818

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie Suceava

- sediu pentru:

- Curtea de Apel Suceava

- Tribunalul Suceava

- Judecătoria Suceava

Ds + P + 2E

Sc = 3.394 mp

Sd = 12.535 mp

S teren = 10.004 mp

CF nr. 47961

România

Judeţul Suceava

Municipiul Suceava

Str. Ştefan cel Mare nr. 62

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

7

160872

8.29.09

Imobil

Judecătoria Fălticeni

S + Ds + P + 4E

Sc = 585 mp

Sd = 3.320 mp

CF nr. 33517

România

Judeţul Suceava

Municipiul Fălticeni

Str. Republicii nr. 23

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

8

152063

8.29.09

Imobil

Tribunalul Botoşani

D + P + 5E

Sc = 1.496 mp

Sd = 4.699,83 mp

CF nr. 54193

CF nr. 54193 -C1

România

Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

Str. Maxim Gorki nr. 8

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

9

39057

8.29.09

Imobil

Judecătoria Dorohoi şi construcţii - anexă

D + P+1E

Sc = 869 mp (C1 = 782 mp,

C2 = 65 mp,

C3 = 22 mp)

Sd = 1.651 mp (C1 = 1.564 mp,

C2 = 65 mp,

C3 = 22 mp)

S teren - 1.941 mp CF nr. 54521

România

Judeţul Botoşani

Municipiul Dorohoi

Str. Poştei nr. 60

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

10

100619

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 6

S + P+1E

Sc = 941 mp

Sd = 2.610 mp

S teren = 1.318 mp

CF nr. 244404

România

Municipiul Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ştirbei Vodă nr. 115

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

11

38597

8.29.09

Imobil

Judecătoria Urziceni

P+ 1E

Sc = 610 mp

Sd = 1.129 mp

S teren = 2.392 mp

CF nr. 22902

România

Judeţul Ialomiţa

Municipiul Urziceni Str. Al. I. Cuza nr. 9

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265341

12

38598

8.29.09

Imobil

Judecătoria Feteşti

P + M

Sc = 519 mp

Sd = 700 mp

S teren = 1.062 mp

CF nr. 25574

România

Judeţul Ialomiţa

Municipiul Feteşti

Str. Călăraşi nr. 422

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

13

154588

8.29.09

Imobil

Teren pentru sediu Tribunal Ilfov şi Judecătoria Buftea

S teren = 10.010 mp

CF nr. 58326

România

Judeţul Ilfov Oraşul Buftea

Str. Ştirbei Vodă nr. 53 A

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

14

159969

8.29.09

Imobil

Judecătoria Turcia

S + P + 2E

Sc - 1.132 mp

Sd = 3.141 mp

S teren = 7.322 mp

CF nr. 60143

România

Judeţul Cluj

Municipiul Turda

Piaţa Romană nr. 12

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

15

156185

8.29.09

Imobil

Judecătoria Năsăud

D + P + 2E

Sc = 784 mp

Sd = 2.541 mp

S teren = 3.857 mp

CF nr. 28755

România

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Oraşul Năsăud

Str. Vasile Născu nr. 49

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

16

39868

8.29.09

Imobil

Tribunalul Sălaj

S + P + 2E + M

Sc = 695 mp

Sd = 3.383 mp

CF nr. 66682

România

Judeţul Sălaj

Municipiul Zalău

Str. T. Vladimirescu nr. 10

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

17

163503

8.29.09

Imobil

Teren pentru construire sediu Judecătoria Constanta

St = 2.350 mp

CF nr. 245451

România

Judeţul Constanţa

Municipiul Constanţa

Str. Traian nr. 33

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

18

40211

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgu Cărbuneşti

P + 3E Sc = 679 mp

Sd = 1.953 mp

S teren = 1.336 mp

CF nr. 38390

România

Judeţul Gorj

Oraşul Târgu Cărbuneşti

Str. Trandafirilor nr. 45

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

19

40213

8.29.09

Imobil

Judecătoria Novaci

Corp A - P + 1 Corp B - D + P

Sc = 727 mp

Sd = 1.454 mp

S teren = 1.403 mp

CF nr. 38288

România

Judeţul Gorj

Oraşul Novaci

Str. Parângului nr. 92

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

20

38156

8.29.09

Imobil

Tribunalul Mehedinţi + Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

S + P + 2E + M

Sc = 1.489 mp

Sd = 3.606,76 mp

S teren = 3.206 mp

CF nr. 59736

România

Judeţul Mehedinţi

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 14

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

21

38157

8.29.09

Imobil

Judecătoria Vânju Mare

S + P + 3 (C1);

P (C2 - arhivă);

P (C3 - garaj)

Sc = 362 mp (C1) + 95 mp (C2) + 46 (C3) = 503 mp

Sd = 1.219 mp (C1) + 95 mp (C2) + 46 (C3) = 1.360 mp

S teren = 1.913 mp CF nr. 51446

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Vânju Mare

Aleea Viilor nr. 9

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

22

38158

8.29.09

Imobil

Judecătoria Baia de Aramă

P + E (C1); P (C2 - garaj); P (C3 - depozit combustibil); P (C4 - magazie);

P (C5 - magazie)

Sc = 391 (C1) + 46 (C2) + 57 (C3) + 21 (C4) + 31 (C5) = 546 mp

Sd = 750 (C1) + 46 (C2) + 57 (C3) + 21 (C4) + 31 (C5) = 905 mp

S teren = 1.857 mp CF nr. 50456

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Baia de Aramă

Str. Nicu Pereanu nr. 8

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

23

38160

8.29.09

Imobil

Judecătoria Strehaia

Sp + P + 2E Sc = 495,20 mp

Sd = 1.296,58 mp

S teren = 1.793 mp

CF nr. 51207

CF nr. 51207 -C1

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Strehaia

Str. Republicii nr. 201

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

24

156596

8.29.09

Imobil

Judecătoria Orşova

D + P + 1E Sc = 1.041 mp

Sd = 2.959 mp

CF nr. 51359 -C1

România

Judeţul Mehedinţi

Municipiul Orşova

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16 C

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

25

26701

8.29.09

Imobil

Teren aferent Palatului Justiţiei Galaţi

S teren = 3.558 mp CF nr. 120848

România

Judeţul Galaţi

Municipiul Galaţi

Str. Brăilei nr. 153

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

26

39149

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie Brăila - sediu pentru:

- Tribunalul Brăila

- Judecătoria Brăila

- parchetele de pe lângă instanţele brăilene

D + P + 3E

Sc = 1.337 mp

Sd = 5.876 mp

CF nr. 86914

România

Judeţul Brăila

Municipiul Brăila

Calea Călăraşilor nr. 47

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

27

39150

8.29.09

Imobil

Teren Palatul de Justiţie Brăila

St = 2.720 mp

CF nr. 86914

România

Judeţul Brăila

Municipiul Brăila

Calea Călăraşilor, nr. 47

Ministerul Justiţiei/

C U I 4265841

28

159776

8.29.09

Imobil

Teren pentru construirea Palatului de Justiţie Vrancea

S teren = 11.338 mp

CF nr. 53279

România

Judeţul Vrancea

Municipiul Focşani

Str. Lupeni nr. 7

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

29

36280

8.29.09

Imobil

Judecătoria Adj ud

P

Sc = 929,42 mp

Sd - 929,42 mp

S teren = 4.007 mp

CF nr. 56422

România

Judeţul Vrancea

Municipiul Adjud

Str. Copăceşti nr. 2

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

30

59296

8.29.09

Imobil

Judecătoria Vaslui

S + P + 1E

Sc = 1.042 mp

Sd = 2.023 mp

CF nr. 74524 - C1

CF nr. 74524 - C2

CF nr. 74524 - C3

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Vaslui

Str. Ing. Badea Romeo nr. 13

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

31

59297

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bârlad

D + P + 2E

Sc =1.277 mp

Sd = 5.116 mp

S teren = 2.074 mp

CF nr. 77454

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Bârlad

Bd. Republicii nr. 277

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

32

59298

8.29.09

Imobil

Judecătoria Huşi

P

Sc = 594 mp

Sd = 594 mp

S teren = 1.655 mp

CF nr. 72593

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Huşi,

Str. Alexandru Giugaru nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265341

33

26621

8.29.09

Imobil

Tribunalul Prahova + Judecătoria Ploieşti

D + P + 1E

Sc = 1.082 mp

Sd = 3.246 mp

Clădire anexă = 82 mp

S teren = 1.484 mp

CF nr. 134651

România

Judeţul Prahova

Municipiul Ploieşti

Str. Gh. Lazăr nr. 6

Ministerul Justiţiei/ C.U.I, 4265841

34

26622

8.29.09

Imobil

Judecătoria Mizil

P

Sc = 252 mp

Sd = 252 mp

S teren = 673 mp

CF nr. 20664

România,

Judeţul Prahova,

Oraşul Mizil,

Şos. M. Bravu nr. 71

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

35

136615

8.29.09

Imobil

Judecătoria Moreni şi anexe

P + 2E

Sc = 1.156 mp

Sd = 1.970 mp

S teren = 3.612 mp

CF nr. 72195

România

Judeţul Dâmboviţa

Municipiul Moreni

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 91

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

 

ANEXA Nr. 2

 

TRANSMITEREA IMOBILELOR

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

Elemente de identificare

Administratorul de la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

1

105160

8.29.09

Curtea de Apei Alba Iulia

S parţial + P + 2E Sc = 2.352 mp Sd = 9.084 mp S teren = 3.069 mp CF nr. 72670

România

Judeţul Alba

Municipiul Alba Iulia

Piaţa Ion C. Brătianu nr. 1

16.121.352,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Alba Iulia/

C.U.I. 17683900

2

107924

8.29.09

Garaj Curtea de Apel Alba Iulia

Sc - 573 mp S teren - 573 mp CF nr. 72670

România

Judeţul Alba

Municipiul Alba Iulia

Piaţa Ion C. Brătianu nr. 1

692.493,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Alba Iulia/

C.U.I. 17683900

3

36696

8.29.09

Judecătoria Piteşti

S + D + P + 1E Sc = 608 mp Sd = 2.432 mp S teren = 2.295 mp CF nr. 97671

România

Judeţul Argeş

Municipiul Piteşti

Str. Eroilor nr. 49

4.591.661,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Argeş/

C.U.I. 4318083

4

25865

8.29.09

Palatul de Justiţie din Râmnicu Vâlcea - sediu Tribunal Vâlcea

S + P + Mez, + 1E Sc = 1.032 mp Sd = 2.728 mp S teren = 3.006 mp CF nr. 51095

România

Judeţul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Careu Scuarul Revoluţiei nr. 2

6.655.800,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vâlcea/

C.U.I. 2540767

5

28294

8.29.09

Judecătoria Târgu-Neamţ

P

Sc = 400 mp Sd = 400 mp S teren = 1.320 mp CF nr. 55400

România

Judeţul Neamţ

Oraşul Târgu-Neamţ

Str. Ştefan cel Mare nr. 53

326.394,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Neamţ/

C.U.I. 174145454

6

34818

8.29.09

Palatul de Justiţie Suceava

- sediu pentru:

- Curtea de Apel Suceava

- Tribunalul Suceava

- Judecătoria Suceava

Ds + P + 2E Sc = 3.394 mp Sd = 12.535 mp S teren = 10.004 mp CF nr. 47961

România

Judeţul Suceava

Municipiul Suceava

Str. Ştefan cel Mare nr. 62

22.379.000,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Suceava/

C.U.I. 17043928

7

160872

8.29.09

Judecătoria Fălticeni

S + Ds + P + 4E Sc = 585 mp Sd = 3.320 mp CF nr. 33517

România

Judeţul Suceava

Municipiul Fălticeni

Str. Republicii nr. 23

10.256.624,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Suceava/

C.U.I. 4244415

8

152063

8.29.09

Tribunalul Botoşani

D + P + 5E Sc = 1.496 mp Sd = 4.699,83 mp CF 54193 CF 54193 -C1

România

Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

Str. Maxim Gorki nr. 8

9.674.310,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Botoşani/

C.U.I. 4557919

9

39056

8.29.09

Judecătoria Botoşani şi construcţii-anexă

D + P + 2E Sc = 972 mp (C1 “ 915 mp,

C2 = 57 mp)

Sd = 3.071 mp (C1 = 3.014 mp.

C2 = 57 mp)

S teren = 3.777 mp CF nr. 63276

România

Judeţul Botoşani

Municipiul Botoşani

Bd. Mihai Eminescu nr. 38

5.221.756,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Botoşani/

C.U.I. 4557919

10

39057

8.29.09

Judecătoria Dorohoi şi construcţii-anexă

D + P + 1E Sc = 869 mp (C1 = 782 mp, C2 = 65 mp, C3 = 22 mp)

Sd = 1.651 mp (C1 = 1.564 mp, C2 = 65 mp, C3 = 22 mp)

S teren = 1.941 mp CF nr. 54521

România

Judeţul Botoşani

Municipiul Dorohoi

Str. Poştei nr. 60

2.419.574,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Botoşani/

C.U.I. 4557919

11

39058

8.29.09

Judecătoria Săveni şi construcţii-anexă

P + 1E Sc = 781 mp (C1 = 721 mp,

C2 = 60 mp)

Sd = 1.372 mp (C1 = 1.312 mp,

C2 = 60 mp)

S teren = 2.195 mp CF nr. 50442

România

Judeţul Botoşani

Oraşul Săveni

Str. Dr. Ciucă nr. 1

2.298.421,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Botoşani/

C.U.I. 4557919

12

39059

8.29.09

Judecătoria Darabani

D + P + 1E Sc = 552 mp (C1 = 420 mp, C2 = 113 mp, C3 = 19 mp)

Sd = 1.116 mp (C1 = 984 mp, C2 = 113 mp, C3 = 19 mp) S teren = 2.953 mp CF nr. 51120

România

Judeţul Botoşani

Oraşul Darabani

Str. 1 Decembrie nr. 160

1.974.178,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Botoşani/

C.U.I. 4557919

13

100619

8.29.09

Judecătoria Sectorului 6

S + P + 1E Sc = 941 mp Sd = 2.610 mp S teren = 1.318 mp CF nr. 244404

România

Municipiul Bucureşti Sector 1

Str. Ştirbei Vodă nr. 115

8.008.090.41

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bucureşti/

C.U.I. 4340633

14

38594

8.29.09

Tribunalul Ialomiţa + Judecătoria Slobozia

P + 3E

Sc = 1.548 mp Sd = 4.082 mp S teren = 2,649 mp CF nr. 37369

România

Judeţul Ialomiţa

Municipiul Slobozia

Bd. Cosminului nr. 12

10.865.090,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Ialomiţa/

C.U.I. 4506931

15

38597

8.29.09

Judecătoria Urziceni

P + 1E

Sc = 610 mp Sd = 1.129 mp S teren = 2.392 mp CF nr. 22902

România

Judeţul Ialomiţa

Municipiul Urziceni

Str. Al. I. Cuza nr. 9

1.507.280,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Ialomiţa/

C.U.I. 4506931

16

38598

8.29.09

Judecătoria Feteşti

P + M

Sc = 519 mp Sd - 700 mp S teren = 1.062 mp CF nr. 25574

România

Judeţul Ialomiţa

Municipiul Feteşti

Str. Călăraşi nr. 422

1.620.310,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Ialomiţa/

C.U.I. 4506931

17

154588

8.29.09

Teren pentru sediu Tribunal Ilfov şi Judecătoria Buftea

S teren = 10.010 mp CF nr. 58326

România

Judeţul Ilfov

Oraşul Buftea

Str. Ştirbei Vodă nr. 53 A

1.335.194,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Ilfov/

C.U.I. 29342362

18

163003

8.29.09

Teren pentru construire sediu Tribunal Teleorman şi Judecătoria Alexandria

S teren = 7,770 mp CF nr. 23869

România

Judeţul Teleorman

Municipiul Alexandria

Şos. Turnu Măgurele Nr. 4

1.027.300,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Teleorman/

C.U.I. 4469078

19

159969

8.29.09

Judecătoria Turda

S + P + 2E

Sc = 1.132 mp Sd = 3.141 mp S teren = 7.322 mp CF nr. 60143

România

Judeţul Cluj

Municipiul Turda

Piaţa Romană nr. 12

4.144.579,79

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Cluj/

C.U.I. 4565300

20

156185

8.29.09

Judecătoria Năsăud

D + P + 2E Sc = 784 mp Sd = 2.541 mp S teren = 3.857 mp CF nr. 28755

România

Judeţul Bistriţa-Năsăud

Oraşul Năsăud

Str. Vasile Născu nr. 49

7.523.933,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Bistriţa-Năsăud/

C.U.I. 4426832

21

39868

8.29.09

Tribunalul Sălaj

S + P + 2E+ M Sc = 695 mp Sd - 3.383 mp CF nr. 66682

România

Judeţul Sălaj

Municipiul Zalău

Str. T. Vladimirescu nr. 10

5.066.513,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Sălaj/

C.U.I. 4792205

22

163503

8.29.09

Teren pentru construire sediu Judecătoria Constanţa

St = 2.350 mp CF 245451

România

Judeţul Constanţa

Municipiul Constanţa

Str. Traian nr. 33

4.873.187,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Constanta/

C.U.I. 4700953

23

40211

8.29.09

Judecătoria Târgu Cărbuneşti

P + 3E Sc = 679 mp Sd = 1.953 mp S teren = 1.336 mp CF nr. 38390

România

Judeţul Gorj

Oraşul Târgu Cărbuneşti

Str. Trandafirilor nr. 45

1.754.000,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Gorj/

C.U.I. 5374529

24

40213

8.29.09

Judecătoria Novaci

Corp A - P + 1 Corp B - D + P Sc = 727 mp Sd = 1.454 mp S teren = 1.403 mp CF nr. 38288

România

Judeţul Gorj

Oraşul Novaci

Str. Parângului nr. 92

1.450.700,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Gorj/

C.U.I. 5374529

25

38156

8.29.09

Tribunalul Mehedinţi + Judecătoria Drobeta-Turnu Severi n

S + P + 2E + M Sc = 1.489 mp Sd = 3.606,76 mp S teren = 3.206 mp CF nr. 59736

România

Judeţul Mehedinţi

Municipiul Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 14

4.325.806,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Mehedinţi/

C.U.I. 4426654

26

38157

8.29.09

Judecătoria Vânju Mare

S + P + 3 (C1);

P (C2 - arhivă);

P (C3 - garaj)

Sc = 362 mp (01) + 95 mp (C2) + 46 (C3) = 503 mp Sd = 1.219 mp (C1) + 95 mp (C2) + 46

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Vânju Mare

Aleea Viilor nr. 9

4.368.343,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Mehedinţi/

C.U.I. 4426654

 

 

 

 

(C3) = 1.360 mp S teren = 1.913 mp CF nr. 51446

 

 

 

 

27

38158

8.29.09

Judecătoria Baia de Aramă

P + E (C1);

P (C2 - garaj);

P (C3 - depozit combustibil);

P (C4 - magazie);

P (C5 - magazie)

Sc = 391(C1) +

46 (C2) + 57 (C3) +

21 (C4) + 31 (C5) = 546 mp

Sd = 750 (C1)+ 46 (C2) + 57 (C3) + 21 (C4) +

31 (C5) = 905 mp S teren = 1.857 mp CF nr. 50456

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Baia de Aramă

Str. Nicu Pereanu nr. 8

699.126,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Mehedinţi/

C.U.I. 4426654

28

38160

8.29.09

Judecătoria Strehaia

Sp + P + 2E Sc = 495,20 mp Sd = 1.296,58 mp S teren = 1.793 mp CF nr. 51207 CF nr. 51207 - C1

România

Judeţul Mehedinţi

Oraşul Strehaia

Str. Republicii nr. 201

4.541.821,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Mehedinţi/

C.U.I. 4426654

29

156596

8.29.09

Judecătoria Orşova

D + P + 1

Sc = 1.041 mp Sd = 2.959 mp CF nr. 51359 -C1

România

Judeţul Mehedinţi

Municipiul Orşova

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16 C

7.909.450,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Mehedinţi/

C.U.I. 4426654

30

26701

8.29.09

Teren aferent Palatului Justiţiei Galaţi

S teren = 3.558 mp CF nr. 120848

România

Judeţul Galaţi

Municipiul Galaţi

Str. Brăilei nr. 153

948.050,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel Galaţi/

C.U.I. 17043103

31

161299

8.29.09

Teren pentru construire sediu nou Judecătoria Galaţi

S teren = 7.772 mp CF nr. 121893 CF nr. 121894

România

Judeţul Galaţi

Municipiul Galaţi

Bd. George Coşbuc nr. 249

2.356.792,79

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Galaţi/

C.U.I. 3126756

32

39149

8.29.09

Palatul de Justiţie Brăila - sediu pentru:

- Tribunalul Brăila

- Judecătoria Brăila

- parchetele de pe lângă instanţele brăilene

D + P + 3E

Sc = 1.337 mp Sd = 5.876 mp CF nr. 86914

România

Judeţul Brăila

Municipiul Brăila

Calea Călăraşilor nr. 47

10.685.529,85

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Brăila/

C.U.I. 4584867

33

39150

8.29.09

Teren Palatul de Justiţie Brăila

St = 2.720 mp CF nr. 86914

România

Judeţul Brăila

Municipiul Brăila

Calea Călăraşilor nr. 47

2.016.728,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Brăila/

C.U.I. 4584867

34

159776

8.29.09

Teren pentru construirea Palatului de Justiţie Vrancea

S teren = 11.338 mp CF nr. 53279/2010

România

Judeţul Vrancea

Municipiul Focşani

Str. Lupeni nr. 7

5.647.719,75

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vrancea/

C.U.I. 4297673

35

36280

8.29.09

Judecătoria Adjud

P

Sc = 929.42 mp Sd = 929.42 mp S teren = 4.007 mp CF nr. 56422

România

Judeţul Vrancea

Municipiul Adjud

Strada Copăceşti nr. 2

1.544.616,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vrancea/

C.U.I. 4297673

36

163518

8.29.09

Palatul de Justiţie laşi - Curtea de Apei laşi şi Tribunalul laşi

2Ds + P + 5E

Sc = 2 648 mp Sd = 15.806 mp CF nr. 126771 - C1

România

Judeţul laşi

Municipiul laşi

Str. Elena Doamna nr. 1A

49.456.851,50

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Curtea de Apel laşi/

C.U.I. 17006032

37

59296

8.29.09

Judecătoria Vaslui

S + P + 1E Sc = 1,042 mp Sd = 2.023 mp CF nr. 74524 - C1 CF nr. 74524 - C2 CF nr. 74524 - C3

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Vaslui

Str. Ing. Badea Romeo nr. 13

5.099.034,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vaslui/

C.U.I. 7072330

38

59297

8.29.09

Judecătoria Bârlad

D + P + 2E Sc =1.277 mp Sd= 5.116 mp S teren = 2.074 mp CF nr. 77454

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Bârlad

Bd. Republicii nr. 277

11.642.100,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vaslui/

C.U.I. 7072330

39

59298

8.29.09

Judecătoria Huşi

P

Sc = 594 mp Sd = 594 mp S teren = 1.655 mp CF nr. 72593

România

Judeţul Vaslui

Municipiul Huşi

Str. Alexandru Giugaru nr. 1

1.866.956,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Vaslui/

C.U.I. 7072330

40

26621

8.29.09

Tribunalul Prahova + Judecătoria Ploieşti

D + P + 1E

Sc = 1.082 mp Sd = 3.246 mp Clădire anexă = 82 mp S teren = 1.484 mp CF nr. 134651

România

Judeţul Prahova

Municipiul Ploieşti

Str. Gh. Lazăr nr. 6

10.505.375,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Prahova/

C.U.I. 2998315

41

26622

8.29.09

Judecătoria Mizil

P

Sc = 252 mp Sd = 252 mp S teren = 673 mp CF nr. 20664

România

Judeţul Prahova

Oraşul Mizil

Şos. M. Bravu nr. 71

373,481,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Prahova/

C.U.I. 2998315

42

136615

8.29.09

Judecătoria Moreni şi anexe

P + 2E

Sc = 1.156 mp Sd = 1.970 mp S teren = 3.612 mp CF nr. 72195

România

Judeţul Dâmboviţa

Municipiul Moreni

Str. 22 Decembrie 1989 nr. 91

5.371.195,00

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

Tribunalul Dâmboviţa/

C.U.I. 4344317

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.432/AC din 21.02.2018 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 13/CJ din 6.02.2018,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă recoltarea unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică în raza aeroporturilor Aurel Vlaicu - Băneasa şi Henri Coandă - Otopeni, după cum urmează:

a) Corvus frugilegus - 1.500 de exemplare;

b) Corvus corone cornix - 1.500 de exemplare;

c) Corvus monedula - 300 de exemplare

d) Pica Pica - 1.500 de exemplare;

e) Phasianus colchicus - 100 de exemplare;

f) Perdix perdix - 100 de exemplare;

g) Sturnus vulgaris - 1.500 de exemplare;

h) Streptopelia decaocto - 100 de exemplare;

i) Anas piatyrynchos - 20 de exemplare;

j) Ardea cinerea - 20 de exemplare;

k) Lepus europaeus - 20 de exemplare;

l) Vanellus vanellus - 20 de exemplare.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 31 decembrie 2018.

(2) Recoltarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se va face prin împuşcare.

(3) Recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Lunca Bucureşti, denumită în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 228.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

- model –

 

Solicitant ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

................................................................................................................................

Numărul exemplarelor ..........................................................................................

Stadiul de dezvoltare ...........................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare ..........................................................

Starea exemplarelor după prelevare ..................................................................

Locul de prelevare ..............................................................................................

................................................................................................................................

Data prelevării .....................................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor .................................................................

................................................................................................................................

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ................................................

Semnătura .....................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.