MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 octombrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 523 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

267. - Decizie privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

268. - Decizie privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.385. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.332. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 523

din 17 iulie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Rosemary Băzăvan în Dosarul nr. 5.622/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.504D/2017.

2. La apelul nominal se prezintă personal autoarea excepţiei. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicita admiterea acesteia. În acest sens, arată că dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 încalcă prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie, întrucât demnitatea sa a fost atinsă prin notificarea emisă de rectorul Universităţii Politehnice din Bucureşti, în care i s-a comunicat că nu corespunde profesional, fără a fi motivată această concluzie. Neexistând o motivare a acestei notificări, i-a fost îngrădit dreptul la apărare, deoarece nu poate să-şi dovedească acele aptitudini profesionale supuse verificării. Dispoziţiile de lege criticate sunt contrare şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, care prevede că încheierea contractului individual de muncă se realizează după verificarea aptitudinilor profesionale, iar modalităţile de verificare sunt stabilite în contractul colectiv de muncă. Dispoziţiile criticate din Codul muncii nu detaliază însă cine şi în ce mod se realizează verificarea aptitudinilor profesionale în perioada de probă. Prin urmare, consideră că art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 reprezintă, în realitate, un paralelism legislativ, contrar dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 şi creează o situaţie confuză. Totodată, susţine că sunt încălcate şi prevederile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare, deoarece notificarea angajatorului nu poate fi, în mod real, contestată în fapt şi în drept, iar angajatorul este plasat într-o poziţie de forţă. Mai arată că sunt încălcate şi dreptul la un nivel de trei decent şi dreptul la muncă, deoarece legiuitorul nu a ţinut cont de persoanele care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a obţine ajutorul de şomaj. În sfârşit, susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare şi prevederilor constituţionale referitoare la dreptul la petiţionare.

4. Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 18 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 5.622/3/2017, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin, (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Rosemary Băzăvan.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că textele de lege criticate contravin prevederilor art. 16, art. 21, art. 41, art. 47, art. 51 şi art. 52 din Constituţie. În acest sens, arată că, prin aplicarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, nu a fost respectat caracterul obligatoriu al prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, deoarece perioada de probă pentru personalul auxiliar prevăzută în acest document era de 30 de zile calendaristice şi nu de 90 de zile calendaristice, aşa cum prevede textul de lege amintit. Astfel, se creează o situaţie discriminatorie, deoarece există personal încadrat pe Funcţii similare căruia i s-a aplicat perioada de probă de 30 de zile calendaristice şi nu de 90 de zile calendaristice, aşa cum s-a prevăzut în cazul său.

7. De asemenea, arată că nu i s-a oferit posibilitatea reală de a-şi demonstra abilităţile profesionale şi nu s-a prevăzut exact în contractul individual de muncă care este perioada de probă.

8. Totodată, susţine că trebuie menţionat exact ce verificări ale aptitudinilor profesionale se fac şi în ce constau acestea. În caz contrar, consideră că i se îngrădeşte dreptul de a demonstra că este competentă profesional, cu atât mai mult cu cât funcţia a fost ocupată pe baza unui concurs, organizat potrivit prevederilor legale, iar diploma de absolvire a studiilor superioare atestă competenţele profesionale însuşite

9. Autoarea excepţiei susţine şi că, drept urmare a dispoziţiilor de lege criticate, angajatorul are posibilitatea de a dispune abuziv concedierea salariatului, printr-o notificare scrisă, fără preaviz şi fără a fi necesară motivarea. Or, consideră că evaluarea aptitudinilor profesionale ar trebui consemnată într-un proces-verbal, în care să fie menţionat rezultatul verificărilor. De asemenea, consideră că se fac discriminări între salariaţi, unii dintre aceştia fiind supuşi unei evaluări unice, în timp ce alţii sunt verificaţi de mai multe ori. Totodată, consideră că, de vreme ce iniţial a fost angajată în temeiul evaluării de către o comisie de concurs, încetarea contractului individual de muncă ar trebui să fie supusă şi ea evaluării unei comisii.

10. Autoarea excepţiei mai arată că dispoziţiile de lege criticate din Codul muncii contravin art. 41 şi 47 din Constituţie, întrucât, deşi se prevede că salariatul beneficiază de toate drepturile, legiuitorul nu a ţinut cont şi de cei care nu au vechime continuă de 12 luni pentru a beneficia de şomaj.

11. În critica sa, autoarea excepţiei invocă şi atitudinea abuzivă a angajatorului, care i-a cerut să îndeplinească sarcini ce nu corespundeau postului pe care era angajată, ceea ce încalcă principiul bunei-credinţe, consacrat de art. 57 din Constituţie. Totodată, abuzivă este şi utilizarea mai multor modalităţi succesive de verificare profesională la încadrarea în muncă.

12. În sfârşit, susţine că sunt încălcate şi prevederile constituţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, întrucât îi este limitat dreptul de a se apăra în faţa justiţiei în lipsa unei motivări a deciziei de încetare a contractului individual de muncă.

13. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că textele criticate se aplică fără discriminare tuturor categoriilor de salariaţi, acestea neîngrădind dreptul părţilor de a urma procedura contencioasă prin contestarea notificării emise de angajator. De asemenea, arată că nu sunt încălcate nici dispoziţiile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, întrucât posibilitatea angajatorului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept, şi nu o încălcare a sa. Aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, art. 31 din Codul muncii instituie posibilitatea angajatorului, dar şi a angajatului, de a evalua condiţiile exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce reies din contractul individual de muncă, având posibilitatea de a înceta raporturile de muncă fie la sfârşitul perioadei de probă, fie la termenul stabilit, fie chiar anterior. Aşadar, pe durata perioadei de probă, raporturile de muncă au un caracter precar, nefiind consolidate decât după expirarea acestei perioade şi numai dacă salariatul corespunde profesional postului în care este încadrat ori dacă este mulţumit de acel post şi doreşte să continue activitatea. Beneficiul sistării raporturilor de muncă prin simpla notificare serveşte ambelor părţi ale contractului. Se instituie o modalitate simplificată de încetare a raporturilor de muncă, prin intermediul căreia părţile au posibilitatea de a denunţa unilateral raporturile de muncă, fără a fi ţinute de obligaţiile ce trebuie respectate cu prilejul concedierii ori al demisiei. Pentru aceste motive, situaţia nu poate fi comparată cu aceea a încetării contractului de muncă pentru necorespundere profesională în temeiul art. 61 lit. d) din Codul muncii, cauză aplicabilă salariaţilor care nu se mai află în perioada de probă, întrucât, în cazul acestora, raportul de muncă nu mai are un caracter precar, de testare a aptitudinilor salariatului, astfel că angajatorul trebuie să motiveze decizia sa de desfacere a contractului de muncă. Prin urmare, nu se poate susţine existenţa unei diferenţe nejustificate de tratament juridic între salariaţii aflaţi în perioada de probă şi ceilalţi salariaţi, situaţiile în care se află aceştia fiind evident diferite.

14. De asemenea, instanţa de judecată consideră că nu poate fi reţinută nici încălcarea dreptului la protecţie socială a angajaţilor, întrucât acest drept fundamental nu are un conţinut concret, urmând a îmbrăca forme diferite, în funcţie de situaţia avută în vedere. Astfel, salariatul care încheie un contract individual de muncă pe o perioadă de probă cunoaşte precaritatea acestui contract, el însuşi putând avea iniţiativa de a înceta raporturile de muncă fără preaviz. Prin urmare, nu ar putea beneficia de o protecţie sporită, care să confere un alt caracter raporturilor juridice încheiate. Cu toate acestea, deşi angajatorul nu trebuie să îşi motiveze decizia de încetare a contractului individual de muncă, o eventuală atitudine abuzivă a acestuia ar putea fi contestată în faţa instanţei de judecată în virtutea principiului bunei-credinţe în desfăşurarea relaţiilor de muncă, principiu consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar şi de art. 57 din Constituţie.

15. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale mai arată şi că, în opinia sa, aspectele invocate de autoarea excepţiei vizează probleme de aplicare a legii, şi nu aspecte de neconstituţionalitate.

16. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

17. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi invocă, în acest sens, cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 334 din 10 aprilie 2012 şi Decizia nr. 587 din 1 octombrie 2015.

18. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Astfel, atât reglementarea perioadei de probă, cât şi prevederile art. 80 alin. (1) din Codul muncii, care stabilesc că, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, nu aduc atingere prevederilor art. 16 din Constituţie, deoarece textele legale criticate se aplică, fără discriminare, tuturor salariaţilor aflaţi în ipoteza normei. De asemenea, consideră că nu este afectat accesul liber la justiţie, din moment ce orice persoană vătămată în drepturile sale se poate adresa instanţei de judecată, care, în funcţie de probele propuse, încuviinţate şi administrate, se pronunţă asupra caracterului concedierii, dar şi în privinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară deciziei de concediere. Totodată, apreciază că susţinerea autoarei excepţiei privind încălcarea dreptului la muncă este neîntemeiată, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Constituţie, orice persoană are libertatea de a-şi alege locul de muncă. Or, posibilitatea angajatului de a denunţa unilateral contractul de muncă pe durata perioadei de probă constituie o realizare a acestui drept, iar nu o încălcare a lui. În final, precizează că nici criticile de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 47, art. 51, art. 52 şi art. 57 din Constituţie nu pot fi reţinute.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (3) şi art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea f, nr. 345 din 18 mai 2011, dispoziţii potrivit cărora:

- Art. 31 alin. (1) şi (3): „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.[...]

(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.”;

- Art. 80 alin. (1): „(1) în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. “

22. Autoarea excepţiei consideră că aceste texte de lege contravin următoarelor prevederi constituţionale: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 41 referitor la dreptul la muncă, art. 47 privind nivelul de trai, art. 51 referitor la dreptul la petiţionare şi art. 52, care se referă la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

23. Curtea reţine că, la termenul din 17 iulie 2018, autoarea excepţiei a invocat direct, în faţa instanţei de contencios constituţional, critici de neconstituţionalitate raportate la prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. Cu privire la această susţinere, Curtea reţine că, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, părţile trebuie să îşi motiveze, în scris sau oral, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, adică să indice prevederile şi/sau principiile din Constituţie pretins a fi încălcate de dispoziţiile de lege criticate. Astfel invocată în faţa instanţei de judecată, excepţia de neconstituţionalitate trebuie pusă în discuţia părţilor, iar instanţa de judecată trebuie să îşi formuleze opinia cu privire la temeinicia excepţiei, toate acestea fiind menţionate în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, de exemplu Decizia nr. 234 din 17 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 4 august 1997, „Actul de sesizare a Curţii Constituţionale este încheierea pronunţată de instanţă în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate. Litigiul constituţional se desfăşoară în limitele determinate de actul de sesizare.” De asemenea, prin Decizia nr. 24 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004, Curtea a reţinut că „litigiul constituţional se desfăşoară numai în limitele determinate prin încheierea de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părţi.” Astfel, Curtea reţine că este necesar a se distinge între situaţia în care, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, autorul excepţiei invocă şi alte temeiuri de neconstituţionalitate decât cele arătate prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în faţa instanţei de judecată (în scris sau oral), adică se invocă şi alte dispoziţii sau principii din Constituţie pretins a fi încălcate de textele de lege criticate, ceea ce este inadmisibil, şi, pe de altă parte, situaţia în care autorul excepţiei îşi expune argumentele pentru care susţine că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, fără a indica temeiuri de drept noi, păstrând Urnitele sesizării - limite referitoare, pe de-o parte, la dispoziţiile de lege criticate, şi, pe de altă parte, la temeiurile constituţionale invocate, însă putând aduce argumente noi celor deja arătate în faţa instanţei de judecată care a sesizat Curtea Constituţională, ceea ce este în concordanţă cu prevederile Legii nr. 47/1992 (în acelaşi sens, Decizia nr. 722 din 6 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 20 ianuarie 2017, paragraful 29). Or, având în vedere că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate se află în prima ipoteză, invocând noi temeiuri de neconstituţionalitate, respinge aceste critici ca fiind inadmisibile

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că o primă critică invocată de autoarea acesteia se referă la termenul de 90 de zile calendaristice în care se poate desfăşura perioada de probă, în cazul salariaţilor cu funcţii de execuţie, susţinând că în contractul colectiv de muncă este prevăzut un termen mai scurt, de care însă nu a beneficiat, fiind discriminată în raport cu alţi salariaţi. De asemenea, arată că, în contractul individual de muncă, nu s-a prevăzut care este exact perioada de probă.

25. Curtea constată, însă, că toate aceste critici se referă la aspecte ce vizează aplicarea legii, iar pretinsa discriminare dintre salariaţi este tot rezultatul modului în care au fost aplicate dispoziţiile legale şi contractuale. Or, controlul de constituţionalitate vizează conformitatea dispoziţiilor de lege cu prevederile Legii fundamentale, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, şi nu modul de aplicare a legii, a cărui examinare revine competenţei instanţelor de judecată.

26. Aceeaşi concluzie se desprinde şi în privinţa criticilor autoarei excepţiei prin care aceasta arată că nu a avut posibilitatea să îşi demonstreze abilităţile profesionale, întrucât nu a fost informată cu privire la modul în care va fi evaluată şi, în plus, i-au fost solicitate sarcini care nu erau prevăzute în fişa postului.

27. De altfel, cu privire la sarcinile trasate de angajator, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 657 din 30 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, a reţinut că „o eventuală atitudine abuzivă a acestuia - spre exemplu obligarea salariatului la executarea unor sarcini de serviciu care nu corespund funcţiei sau postului ocupat - ar putea fi contestată în faţa instanţei de judecată în virtutea principiului bunei-credinţe în desfăşurarea relaţiilor de muncă, principiu consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar şi de art. 57 din Constituţie.”

28. În ceea ce priveşte critica referitoare la posibilitatea încetării contractului individual de muncă exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz şi fără a fi necesară motivarea acesteia, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, Curtea constată că acest aspect a mai fost analizat în jurisprudenţa sa. Astfel, prin Decizia nr. 653 din 17 mai 2011, Curtea â arătat că „art. 31 din Codul muncii instituie posibilitatea angajatorului, dar şi a angajatului de a evalua condiţiile exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce reies din contractul individual de muncă, având posibilitatea de a înceta raporturile de muncă fie la sfârşitul perioadei de proba, fie la termenul stabilit, fie chiar anterior.

Aşadar, pe durata perioadei de probă, raporturile de muncă au uri caracter precar, nefiind consolidate decât după expirarea acestei perioade şi numai dacă salariatul corespunde profesional postului în care este încadrat ori dacă este mulţumit de acel post şi doreşte să continue activitatea. Beneficiul sistării raporturilor de muncă prin simpla notificare serveşte ambelor părţi ale contractului . Astfel se instituie o modalitate simplificată de încetare a raporturilor de muncă, prin intermediul căreia părţile au posibilitatea de a denunţa unilateral raporturile de muncă, fără a fi ţinute de obligaţiile ce trebuie respectate cu prilejui concedierii ori al demisiei. Pentru aceste motive, situaţia nu poate fi comparată cu aceea a încetării contractului de muncă pentru necorespundere profesională în temeiul art. 61 lit. d)din Codul muncii, cauză aplicabilă salariaţilor care nu se mai află în perioada de probă, întrucât în cazul acestora raportul de muncă nu mai are un caracter precar, de testare a aptitudinilor salariatului, astfel că angajatorul trebuie să motiveze decizia sa de desfacere a contractului de muncă.”

29. Distinct de cele arătate în decizia menţionată, Curtea, prin Decizia nr. 334 din 10 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 358 din 28 mai 2012, a reţinut că „regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă pe parcursul perioadei de probă a fost expres reglementat de legiuitor ca fiind unul special faţă de cele pentru care nu se stabileşte o atare perioadă. De aceea, pentru a verifica aptitudinile profesionale ale angajatului, legiuitorul a introdus şi o condiţie specială, aplicabilă raportului de muncă astfel încheiat, şi anume notificarea prevăzută la art. 31 alin, (3) din Codul muncii, notificare ce nu trebuie motivată şi care echivalează cu faptul că aptitudinile profesionale ale angajatului nu corespund cerinţelor postului. Este o decizie discreţionară luată de angajator, acesta deţinând o poziţie care presupune inclusiv luarea unei atare decizii. De altfel, clauza contractuală criticată încurajează perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, fiind convenită şi agreată de ambele părţi la încheierea contractului.”

30. Tot prin Decizia nr. 334 din 10 aprilie 2012, Curtea a analizat critica vizând pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 şi a reţinut că „textele criticate nu împiedică angajaţii ale căror contracte individuale de muncă încetează în timpul perioadei de probă, potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii, să se adreseze justiţiei pentru a contesta notificarea emisă de angajator şi de a beneficia de toate mijlocele şi garanţiile procesuale prevăzute în acest sens de legea procesual civilă.”

31. Cât priveşte susţinerea autoarei excepţiei referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Curtea constată că aceasta vizează o pretinsă omisiune de reglementare, textul de lege negarantând primirea ajutorului de şomaj, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de stagiu de cotizare. Or, Curtea apreciază că această critică este inadmisibilă, întrucât urmăreşte modificarea şi completarea dispoziţiilor de lege referitoare la acordarea ajutorului de şomaj, fapt ce excedează competenţei sale, aşa cum rezultă din prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora: „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

32. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Rosemary Băzăvan în Dosarul nr. 5.622/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII l-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 iulie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ilie Mario Rafael în funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

În temeiul art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie Mario Rafael se numeşte în funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 1 octombrie 2018.

Nr. 267.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este coordonat de Ministerul Economiei.

(3) Preşedintele Comitetului este secretarul general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.

(4) Componenţa nominală a Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(5) Secretariatul tehnic al Comitetului şi logistica necesară sunt asigurate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive.

Art. 2. - Comitetul are ca scop analizarea tuturor aspectelor care ar putea prezenta consecinţe sau riscuri ca urmare a diseminării libere a informaţiilor, datelor ori documentaţiilor gestionate de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, care privesc tipurile, cantităţile şi caracteristicile deşeurilor radioactive şi care sunt prevăzute în legislaţia în vigoare, precum şi furnizarea unor soluţii legislative viabile pentru armonizarea legislaţiei din domeniu.

Art. 3. - (1) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii.

(2) în situaţia în care Comitetul apreciază ca fiind necesară o expertiză suplimentară, la şedinţe pot participa şi reprezentanţi autorizaţi la nivel corespunzător din cadrul altor organizaţii, instituţii şi autorităţi publice relevante.

(3) Convocarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către preşedintele Comitetului.

Art. 4. - Rezultatele analizei, precum şi propunerile de soluţionare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate se consemnează într-un raport pe care Comitetul îl supune aprobării Guvernului, prin memorandum.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 1 octombrie 2018.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru analizarea unor neconcordanţe de ordin legislativ, cuprinse În Hotărârea Guvernului nr. S/560/2011 pentru aprobarea Listei categoriilor de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Economiei şi unităţile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Funcţia în Comitet

1.

Paraschiv Cornelia

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

Secretar general

Preşedinte

2.

Dima Mariana Alice

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

Director

Membru

3.

Teodorescu Cornel

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

Manager public

Membru

4.

Chirică Radu Gheorghe

Ministerul Economiei

Consilier

Membru

5.

Paraschiv Gheorghe

Ministerul Energiei

Consilier personal al ministrului

Membru

6.

Sandu Mircea Dumitru

Ministerul Energiei

Consilier

Membru

7.

Drăguşin Mitică

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucureşti - Ministerul Cercetării şi Inovării

Director

Membru

8.

Teodoru Cosmin Dorin

Ministerul Mediului

Director general

Membru

9.

Osiceanu Georgeta Gabriela

Ministerul Mediului

Consilier

Membru

10.

Dogaru Daniela Maria

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Consilier

Membru

11.

Săndulescu Dănuţ

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive

Consilier

Membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP15 Dealul Viei şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.899/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de Îmbunătăţiri funciare preluată de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 21 septembrie 2018.

Nr. 1.385.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din Infrastructura secundară de Irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni din judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.12

INVPPS-6506471-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 15 Dealul Viei

Sediul: comuna Merei, satul Dealul Viei, judeţul Buzău

înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare la nr. 595/09 08.2018

CIF 39750857/14.08.2018

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 15 Canal Vest

Clădire staţie de pompare - 1 buc.

Suprafaţa construită = 21,08 mp

Suprafaţa desfăşurată = 21,08 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Merei judeţ Buzău

43.147,0

9.2.8.6

IN VPPS-6506473-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - reţea conducte cu o lungime de 4.020 m şi antene cu o lungime de 17.239 m, care deserveşte suprafaţa brută de

775 ha şi suprafaţa netă de 774 ha

UAT Merei judeţ Buzău

609.654,0

9.1.6

IN VPPS-6491481-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 15 Canal Vest

Suprafaţă teren = 619,40 mp

UAT Merei judeţ Buzău

532,68

2

9.2.8.12

IN VPPS-6506557-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii SPP 1 Săhăteni Sediul: Str. Cantonului nr. 5, comuna Săhăteni, judeţul Buzău

înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare la nr. 596/21.08.2018 CIF 39792798

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 1

Canal Vest 2

Clădire staţie de pompare - 1 buc.

Suprafaţa construită = 33,8 mp

Suprafaţa desfăşurată = 33,8 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Săhăteni judeţ Buzău

7.057

9.2.8.6

INVPPS-6506559-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - reţea conducte cu o lungime de 4.900 m şi antene cu o lungime de 28.545 m, care deserveşte suprafaţa brută de 1.719 ha şi suprafaţa netă de 1.716 ha

UAT Săhăteni judeţ Buzău

1.405.282

9.1.6

INVPPS-6491491-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 1 Canal Vest 2

Suprafaţă teren = 2.616,3 mp

UAT Săhăteni judeţ Buzău

1.517,45

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 4.263 din 27.09.2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 şi 314 bis din 3 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, anexa 1.9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 1, anexa 1.12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 1, anexa 1.20 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. În anexa nr. 1, anexa 1.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

5. În anexa nr. 2, anexa 2.9.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

6. În anexa nr. 2, anexa 2.12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

7. În anexa nr. 2, anexa 2.21 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

8. În anexa nr. 2, anexa 2.25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenţii ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea activităţii lunii octombrie 2018.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Liliana Maria Mihai

 

Bucureşti, 27 septembrie 2018,

Nr. 1.332.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa 1.91a Ordinul nr. 299/2017)

 

UNITATEA SANITARĂ: ........................................................................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulina şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Număr de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, pe tip de terapie

Nr. total bolnavi

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale cu medicamente

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

Cheltuieli pentru pompe de insulină

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină

insulină

ADO

ADO + insulină

insulină

ADO

ADO + insulină

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

C9

C10

C11

C12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

transmiter

senzori

consumabile

C13

C14

C15

C16

C17

C18

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru pompe de insulină

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină

Cheltuieli pentru sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

Cheltuieli pentru sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:

transmiter

senzori

consumabile

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C2S

C26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulina şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare pompe în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare pompe intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare pompe consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare pompe în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 - C7

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C9

C10

C11

C12 = C9 + C10 -C11

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare sistema de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare sisteme de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare sistema de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare sistema de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C13

C14

C1S

C16 = C13 + C14- C15

C17

C18

C19

C20 = C17 + C18- C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei inclus în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C21

C22

C23

C24 = C21 +C22- C23

C25

C26

C27

C28 = C25 + C26 - C27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare senzori pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sistemele de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C29

C30

C31

C32 = C29 + C30 - C31

C33

C34

C35

C36 = C33 + C34 - C35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 = C8 din tabelul 1

C7 = C11 din tabelul 1

C11 = C12 din tabelul 1

C15 = C21 din tabelul 1

C19 = C22 din tabelul 1

C23 = C23 din tabelul 1

C27 = C24 din tabelul 1

C31 = C25 din tabelul 1

C35 = C26 din tabelul 1

 

Tabel 3 - Situaţia bolnavilor cu diabet zaharat automonitorizaţi şi a bolnavilor evaluaţi prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Număr bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulina automonitorizaţi

Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

Număr dozări hemoglobina glicozilată

Cheltuieli pentru bolnavii cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi

Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor prin dozarea HbA1c

copii

adulţi

copii

adulţi

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit.

............................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa 1.121a Ordinul nr. 299/2017)

 

UNITATEA SANITARĂ: ........................................................................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

 

Raportare pentru ..................................................................................................................................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de imunodeficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Nr. bolnavi cu boii rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Scleroza tuberoasă

Osteogeneză imperfectă

Epidermoliză buloasă

Atrofie musculară spinală

medicamente

materiale sanitare

Total

medicamente

materiale sanitare

Total

C15

C16

C17

C18 = C16 + C17

C19

C20

C21 = C19 + C20

C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În tabel nu se includ bolnavii care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum.

 

Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză tip II

(sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de imunodeficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare boli rare:

Total cheltuieli

Scleroza tuberoasă

Osteogeneză imperfectă

Epidermoliză buloasă

Atrofie musculară spinală

medicamente

Materiale sanitare

Total

medicamente

Materiale sanitare

Total

C15

C16

C17

C18 .= C16 + C17

C19

C20

C21 = C19 + C20

C22

C23 = C1 + .... + C15 + C18 + C21 + C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În tabel nu se includ cheltuielile aferente bolnavilor care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum.

 

Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente/materiale sanitare pentru;

Valoare medicamente/materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitală

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

 

 

 

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

 

 

 

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 

 

 

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

 

 

 

Scleroza tuberoasă

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă-medicamente

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă-materiale sanitare

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - medicamente

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - materiale sanitare

 

 

 

 

Atrofie musculară spinală

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2

C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2

C3 Boala Pompe = C4 din tabelul 2

C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2

C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2

C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2

C3 HTPA = C10 din tabelul 2

C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2

C3 Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive = C12 din tabelul 2

C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroza tuberoasă = C15 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2

C3 Amiotrofie musculară spinală = C22 din tabelul 2

C3 TOTAL = C23 din tabelul 2

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa 1.20 la Ordinul nr. 299/2017)

 

UNITATEA SANITARĂ: ........................................................................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -

SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL EPILEPSIEI REZISTENTE LA TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu epilepsie pentru care s-au utilizat materiale sanitare, trataţi prin:

Nr. total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Proceduri microchirurgicale

implant de stimulator al nervului vag

implant de dispozitiv stimulare cerebrală profundă

Proceduri microchirurgicale

implant de stimulator al nervului vag

implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Tip de procedură

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumata în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

Proceduri microchirurgicale

 

 

 

 

Implant de stimulator al nervului vag

 

 

 

 

Implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 proceduri microchirurgicale = C5 din tabelul 1

C3 implant de stimulator al nervului vag = C6 din tabelul 1

C3 implant de dispozitiv medical = C7 din tabelul 1 C4 TOTAL = C8 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa 1.24 la Ordinul nr. 299/2017)

 

UNITATEA SANITARĂ: ........................................................................................

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(iei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi cu anevrism aortic trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin intervenţii de chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii congenitale cardiace tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

număr de adulţi cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/adult cu malformaţii congenitale cardiace tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei

acute

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de leucemiei acută

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

 

P rog ram/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

număr de procesoare de sunet (partea externă)

 

cost mediu/procesor de sunet (partea

externă)

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea HbA1c

 

tarif/dozare de hemoglobină glicozilată

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

 

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme

cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme

cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală

 

cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

 

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

tarif/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi trataţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi tratat

 

 

Întocmit.

............................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa 2.9.1 la Ordinul nr. 299/2017)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................................................................................

programul naţional DE diabet zaharat - medicamente, pompe de insulina, materiale consumabile pentru pompe de insulina

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie, a pompelor de insulină şi seturilor de consumabile şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cărora li s-au eliberai medicamente, pe tip de terapie

Nr. total bolnavi

Insulina

ADO

ADO + insulina

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

Unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale cu medicamente

Insulină

ADO

ADO + insulină

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

C11

C12

C13 = C11 + C12

C14

C15

C16 = C14 + C15

C17

C18

C19 = C17 + C18

C20 = C13 + C16 + C19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale

consumabile pentru pompele de insulină

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

Număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale

consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

Număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:

transmiter

senzori

consumabile

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru pompe de insulină

Cheltuieli pentru materiale

consumabile pentru pompele de insulină

Cheltuieli pentru sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

Cheltuieli pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

Cheltuieli pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:

transmiter

senzori

consumabile

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente, a pompelor de insulina şi a seturilor de consumabile pentru pompele de insulină (lei)

 

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare pompe în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare pompe intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare pompe consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare pompe în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C1

C2

C3

C4 = CI + C2-C3

C5

C6

C7

C8 = C5 + CB-C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru pompele de insulină în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare sisteme de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare sisteme de monitorizare continuă a glicemiei intrate la cursul perioadei de raportare

Valoare sisteme de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cumul perioadei de raportare

Valoare sisteme de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C9

C10

C11

C12 = C9 + C10- C11

C13

C14

C15

C16 = C13 + C14- C15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C17

C18

C19

C20 = C17 + C18- C19

C21

C22

C23

C24 = C21 + C22 - C23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei inclus în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrat în cursul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumat în cursul perioadei de raportare

Valoare transmiter pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare senzori pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C25

C26

C27

C28 = C25 + C26 - C27

C29

C3Q

C31

C32 = C29 + C30 - C31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Valoare consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sisteme de pompe de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare consumabile pentru sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C33

C34

C35

C36 = C33 + C34 - C35

 

 

 

 

 

C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 1

C7 = C23 din tabelul 1

C11 = C22 din tabelul 1

C15 = C23 din tabelul 1

C19 = C24 din tabelul 1

C23 = C25 din tabelul 1

C27 = C26 din tabelul 1

C31 = C27 din tabelul 1

C35 = C28 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa 2.121a Ordinul nr. 299/2017)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................................................................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză tip II

(sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză tip I

(sindromul Hurler)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de imunodeficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:

Scleroză tuberoasă

Osteogeneză imperfectă

Epidermoliză buloasă

Atrofie musculară spinala

medicamente

materiale sanitare

Total

medicamente

materiale sanitare

Total

C15

C16

C17

C18 - C16 + C17

C19

C20

C21 = C19 + C20

C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În tabel nu se includ bolnavii care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum.

 

Tabel 2 - Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei)

(medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:

Boli neurologice degenerative inflamator-imune forma cronice

Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

Boala Fabry

Boala Pompe

Tirozinemie

Mucopolizaharidoză lip II (sindromul Hunter)

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:

Afibrinogenemie congenitală

Sindrom de imunodeficienţă primară

HTPA

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:

Total cheltuieli

Scleroză tuberoasă

Osteogeneză imperfectă

Epidermoliză buloasă

Atrofie musculară spinală

medicamente

Materiale sanitare

Total

medicamente

Materiale sanitare

Total

C15

C16

C17

C18 = C16 + C17

C19

C20

C21 = C19 + C20

C22

C23 = C1 + ....+ C15  +  C18 + C21 + C22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În tabel nu se includ cheltuielile aferente bolnavilor care au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum.

 

Tabel 3 - Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)

 

Medicamente/ materiale sanitare pentru;

Valoare medicamente/materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente/materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

Boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme cronice

 

 

 

 

Boli neurologice degenerative/inflamator - imune forme acute

 

 

 

 

Boala Fabry

 

 

 

 

Boala Pompe

 

 

 

 

Tirozinemie

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

 

 

 

Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

 

 

 

Afibrinogenemie congenitala

 

 

 

 

Sindrom de imunodeficienţă primară

 

 

 

 

HTPA

 

 

 

 

Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

 

 

 

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

 

 

 

Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

 

 

 

Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

 

 

 

Scleroză tuberoasă

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - medicamente

 

 

 

 

Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - medicamente

 

 

 

 

Epidermoliză buloasă - materiale sanitare

 

 

 

 

Atrofie musculară spinală

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 2

C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 2

C3 Boala Fabry = C3 din tabelul 2 C3 Boala Pompe = CA din tabelul 2

C3 Tirozinemie = C5 din tabelul 2

C3 Mucopolizaharidoză tip li (sindromul Hunter) = C6 din tabelul 2

C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C7 din tabelul 2

C3 Afibrinogenemie congenitală = C8 din tabelul 2

C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C9 din tabelul 2 C3 HTPA = C10 din tabelul 2

C3 Polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină = C11 din tabelul 2

C3 Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive = C12 din tabelul 2

C3 Purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 2

C3 Hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) = C14 din tabelul 2

C3 Scleroză tuberoasă = C15 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - medicamente = C16 din tabelul 2

C3 Osteogeneză imperfectă - materiale sanitare = C17 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - medicamente = C19 din tabelul 2

C3 Epidermoliză buloasă - materiale sanitare = C20 din tabelul 2

C3 Amiotrofie musculară spinală = C22 din tabelul 2

C3 TOTAL = C23 din tabelul 2

 

Tabel 4 - Situaţia bolnavilor cu boli rare şi a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)

 

Nr. bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Nr. total bolnavi

Mucoviscioză copii

Mucoviscioză adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

Fibroză pulmonară idiopatică

Distrofie musculară Duchenne

Angioedem ereditar

Neuropatie optică ereditară Leber

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare –

 

Cheltuieli cu medicamentele pentru:

Cheltuieli totale

Mucoviscioză

copii

Mucoviscioză

 adulţi

Scleroză laterală amiotrofică

Sindrom Prader Willi

Fibroză pulmonară idiopatică

Distrofie musculară Duchenne

Angioedem ereditar

Neuropatie optică ereditară Leber

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18 = C9+...+ C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit.

............................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa 2.21 la Ordinul nr. 299/2017)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................................................................................

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ -

SUBPROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL EPILEPSIEI REZISTENTE LA TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1 - Situaţia bolnavilor pe tipuri de tratament şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu epilepsie pentru care s-au utilizat materiale sanitare, trataţi prin:

Nr. total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

Proceduri microchirurgicale

implant de stimulator al nervului vag

implant de dispozitiv medical

Proceduri microchirurgicale

implant de stimulator al nervului vag

implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2

C5

C6

C7

C8 = C5 + C6 + C7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 - Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

 

Tip de procedură

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

Proceduri microchirurgicale

 

 

 

 

Implant de stimulator al nervului vag

 

 

 

 

Implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C3 Proceduri microchirurgicale = C5 din tabelul 1

C3 Implant de stimulator al nervului vag = C6 din tabelul 1

C3 Implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă = C7 din tabelul 1

C4 TOTAL = C8 din tabelul 1

 

Întocmit.

............................

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................................................................................

 

Raportare pentru .........................................................................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac

 

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare. tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

număr de adulţi cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/adult cu malformaţii congenitale cardiace tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de leucemie acută

 

 

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

număr procesoare de sunet (partea externă)

 

cost mediu/procesor de sunet (partea externă)

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulina

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină

 

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat tip I beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

 

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii)

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulţi)

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulţi)

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică

 

cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică

 

număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne

 

cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne

 

număr de bolnavi cu angioedem ereditar

 

cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar

 

număr de bolnavi cu neuropatie optică Leber

 

cost mediu/bolnav cu neuropatie optică Leber

 

număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală

 

cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav copii cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi trataţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi tratat

 

 

Întocmit.

............................