MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 426 din 21 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi, în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

694. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

261.134/3.023/2.050. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 426

din 21 Iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şif în special, a celor ale art. 8 din acest act normativ

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Ion Netotu în Dosarul nr. 23.859/3/2015/a1 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.160D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.658D/2017, având ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Excepţia a fost ridicată de Titi Mirică în Dosarul nr. 28.391/3/2011* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.160D/2017 şi nr. 1.658D/2Q17, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.658D/2017 la Dosarul nr. 1.160D/2017, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 27 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 23.859/3/2015/a1 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Ion Netotu cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect reexaminarea încheierii prin care a fost respinsă cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

10. Prin încheierea din 25 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 28.391/3/2011* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Titi Mirică cu ocazia soluţionării unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar, sub forma scutirii, reducerii sau eşalonării plăţii taxei judiciare de timbru stabilită de instanţa de judecată.

11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că reglementarea criticată contravine Legii fundamentale, fără a preciza, însă, în ce anume constă pretinsa contrarietate, limitându-se doar la enumerarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la previzibilitatea legii şi a celor privind accesul liber la justiţie.

12. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată, referindu-se doar la admisibilitatea acesteia, menţionând doar faptul că prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, care reglementează formele ajutorului public judiciar, au legătură cu soluţionarea cererii de reexaminare,

13. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, actul normativ criticat fiind conform cu normele constituţionale considerate a fi încălcate.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

15. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 657 din 11 mai 2010, prin care s-a reţinut că reglementarea criticată este conformă cu dispoziţiile art. 21 şi 24 din Constituţie, precum şi cu cele ale art. 6 şi 13 din Convenţie, având în vedere că atât accesul la justiţie, cât şi dreptul la apărare, sunt asigurate tuturor persoanelor beneficiare ale ajutorului public de stat. Mai mult, atât prevederile legale criticate, cât şi ordonanţa de urgenţă, în ansamblul său, constituie o garanţie suplimentară a accesului efectiv la justiţie, mai ales pentru persoanele aflate în situaţiile menţionate în cuprinsul ordonanţei.

16. Avocatul Poporului învederează faptul că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prilej cu care şi-a exprimat punctul de vedere, pe care îl menţine şi în prezentele cauze, şi care a fost reţinut, spre exemplu, în deciziile nr. 383/2014, nr. 374/2014, nr. 39/2015, nr. 532/2015, şi nr. 485/2016, în sensul constituţionalităţii reglementării legale criticate.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate H constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în special cele ale art. 8 din acest act normativ, potrivit cărora, „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România. “

20. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), referitoare la previzibilitatea legii, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi celor ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorii acesteia s-au limitat doar la invocarea încălcării normelor constituţionale mai sus menţionate, fără să arate, însă, în mod concret, în ce anume constă pretinsa contrarietate a acestora faţă de reglementarea legală criticată. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate, întrucât instanţa de contencios constituţional nu se poate substitui autorilor excepţiei în ceea ce priveşte identificarea şi formularea unor motive de neconstituţionalitate.

22. Prin Decizia nr. 1313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Curtea Constituţională a statuat că orice excepţie de neconstituţionalitate trebuie să aibă o anumită structură inerentă şi intrinsecă care va cuprinde 3 elemente, şi anume: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat. În condiţiile în care primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Astfel, motivarea, în sine, a excepţiei, ca element al acesteia, nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci, dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin urmare, materialitatea motivării excepţiei nu este o condiţie sine qua non a existenţei acesteia. De aceea, Curtea a constatat că „în situaţia în care textul de referinţă invocat este suficient de precis şi clar, astfel încât instanţa constituţională să poată reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, ea este obligată să analizeze pe fond excepţia de neconstituţionalitate şi să considere deci că autorul acesteia a respectat şi a cuprins în excepţia ridicată cele trei elemente menţionate.”

23. Raportat la cele mai sus menţionate, Curtea subliniază că, în cauzele de faţă, doar indicarea temeiurilor constituţionale nu este suficientă pentru determinarea, în mod rezonabil, a criticilor vizate de autorii excepţiei. În acelaşi sens s-a statuat şi prin Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, prilej cu care Curtea a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condiţiile În care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că „Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi”.

24. Aşa fiind, Curtea constată că, dat fiind caracterul general al dispoziţiilor constituţionale invocate, precum şi lipsa explicitării pretinsei relaţii de contrarietate a prevederilor legale criticate faţă de acestea, nu se poate identifica în mod rezonabil nicio critică de neconstituţionalitate, astfel încât excepţia formulată într-o atare manieră este inadmisibilă.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în special ale art. 8 din acest act normativ, excepţie ridicată de Ion Netotu în Dosarul nr. 23.859/3/2015/a1 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI M-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi de către Titi Mirică în Dosarul nr. 28.391/3/2011* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a Vil l-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 694.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018

 

Sector 01- Bugetul de Stat

 

 

 

 

- MII LEI –

Cap Sub Parag

Titlu Art. Al

Denumire indicator

PROGRAM RECTIFICAT 2018

0

1

2

3

 

 

TOTAL VENITURI

1.209316

 

 

I. VENITURI CURENTE

877.177

 

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

877.177

3310

 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

853.419

33 10 08

 

Venituri din prestări de servicii

853.419

3510

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

15.643

35 10 50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

15.643

36 10

 

Diverse venituri

8.115

36 10 50

 

Alte venituri, din care:

8.115

 

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologiei

7.623

 

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

492

 

 

IV. SUBVENŢII

332.139

42 10

 

Subvenţii de la bugetul de stat

305.898

42 10 38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

219.455

 

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

1.980

 

 

Credite externe pentru investirii (BDCE V)

28.000

 

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

189.025

 

 

Construcţii

188.731

 

 

Alte active fixe

294

 

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

450

42 10 39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integrai din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

86,443

45 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

8.645

45 10 15

 

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

3.045

45 10 15 02

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

3.032

45 10 15 03

 

Prefinanţare

13

45 10 16

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

5.600

45 10 16 01

 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

5.600

48 10

 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

17,596

48 10 01

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1.863

48 10 01 01

 

Sume primite În contul plăţilor efectuate în anul curent

1.863

48 10 11

 

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

15,124

 

 

48101103

 

Prefmanţare

15,124

481016

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

609

481016 03

 

Prefmanţare

609

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

I

Credite de angajament

3.126.771

 

II

Credite bugetare

1.441.506

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

 

 

I

Credite de angajament

2.457.860

 

II

Credite bugetare

871.595

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

I

Credite de angajament

493.620

 

II

Credite bugetare

493.620

70 04 00

20

BUNURI SI SERVICII

 

 

I

Credite de angajament

303.970

 

II

Credite bugetare

232,420

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE IMN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

I

Credite de angajament

5.958

 

II

Credite bugetare

5.958

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

 

 

I

Credite de angajament

1,619.421

 

II

Credite bugetare

104,706

70 04 00

59

ALTE CHELTUIELI

 

 

I

Credite de angajament

6.891

 

II

Credite bugetare

6.891

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

 

 

I

Credite de angajament

28.000

 

II

Credite bugetare

28.000

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

I

Credite de angajament

668.911

 

II

Credite bugetare

569.911

70 04 00

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

 

 

I

Credite de angajament

3,126.771

 

II

Credite bugetare

1.441.506

70 04 00

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

 

 

I

Credite de angajament

1.222.099

 

II

Credite bugetare

1.130.008

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

 

 

I

Credite de angajament

1,222.099

 

II

Credite bugetare

1,130,008

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

 

 

I

Credite de angajament

841.213

 

II

Credite bugetare

749.122

70 04 00

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

I

Credite de angajament

493.620

 

II

Credite bugetare

493.620

70 04 00

10 01

Cheltuieli salariale în bani

 

 

I

Credite de angajament

462.546

 

 

II

Credite bugetare

462.546

70 04 00

10 0101

Salarii de baza

 

 

I

Credite de angajament

456.302

 

II

Credite bugetare

456302

70 04 00

10 0106

Alte sporuri

 

 

I

Credite de angajament

3.072

 

II

Credite bugetare

3.072

70 04 00

10 0112

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

I

Credite de angajament

1.965

 

II

Credite bugetare

1.965

70 04 00

10 0113

Indemnizaţii de delegare

 

 

I

Credite de angajament

1.129

 

II

Credite bugetare

1.129

70 04 00

10 0114

Indemnizaţii de detaşare

 

 

I

Credite de angajament

15

 

II

Credite bugetare

15

70 04 00

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

I

Credite de angajament

63

 

II

Credite bugetare

63

70 04 00

10 02

Cheltuieli salariale în natura

 

 

I

Credite de angajament

13.682

 

II

Credite bugetare

13.682

70 04 00

10 02 06

Vouchere de vacanta

 

 

I

Credite de angajament

13.682

 

II

Credite bugetare

13.682

70 04 00

10 03

Contribuţii

 

 

I

Credite de angajament

17.392

 

II

Credite bugetare

17.392

70 04 00

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

I

Credite de angajament

4.239

 

II

Credite bugetare

4.239

70 04 00

10 03 02

Contribuţii pentru asigurări de şomaj

 

 

1

Credite de angajament

139

 

11

Credite bugetare

139

70 04 00

10 03 03

Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate

 

 

I

Credite de angajament

1.393

 

II

Credite bugetare

1.393

70 04 00

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de munca şi boli profesionale

 

 

I

Credite de angajament

62

 

II

Credite bugetare

62

70 04 00

10 03 05

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajaţi

 

 

I

Credite de angajament

575

 

II

Credite bugetare

575

70 04 00

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

I

Credite de angajament

205

 

II

Credite bugetare

205

70 04 00

10 03 07

Contribuţia asiguratorie pentru manca

 

 

I

Credite de angajament

9.547

 

II

Credite bugetare

9.547

 

70 04 00

10 03 08

Contribuţii plătite de angajator în numele angajatului

 

 

I

Credite de angajament

1.232

 

II

Credite bugetare

1.232

70 04 00

20

BUNURI SI SERVICII

 

 

I

Credite de angajament

301.540

 

II

Credite bugetare

229.990

70 04 00

20 01

Bunuri şi servicii

 

 

I

Credite de angajament

154.900

 

II

Credite bugetare

86.491

70 04 00

20 0101

Furnituri de birou

 

 

I

Credite de angajament

1.943

 

II

Credite bugetare

1.943

70 04 00

20 0102

Materiale pentru curăţenie

 

 

I

Credite de angajament

504

 

II

Credite bugetare

504

70 04 00

20 01 03

încălzit, iluminat şi forţa motrica

 

 

I

Credite de angajament

17.394

 

II

Credite bugetare

12.434

70 04 00

20 01 04

Apa, canal şi salubritate

 

 

I

Credite de angajament

1.110

 

II

Credite bugetare

1.110

70 04 00

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

I

Credite de angajament

68.151

 

II

Credite bugetare

21.109

70 04 00

20 01 06

Piese de schimb

 

 

I

Credite de angajament

5.386

 

II

Credite bugetare

5.386

70 04 00

20 01 07

Transport

 

 

I

Credite de angajament

376

 

II

Credite bugetare

376

70 04 00

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

I

Credite de angajament

7.408

 

II

Credite bugetare

5.138

70 04 00

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

I

Credite de angajament

22.391

 

II

Credite bugetare

18.378

70 04 00

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

I

Credite de angajament

30,237

 

II

Credite bugetare

20.113

70 04 00

20 02 00

Reparaţii curente

 

 

I

Credite de angajament

16.022

 

II

Credite bugetare

13.803

70 04 00

20 03

Hrana

 

 

I

Credite de angajament

308

 

II

Credite bugetare

308

70 04 00

20 03 01

Hrana pentru oameni

 

 

I

Credite de angajament

308

 

II

Credite bugetare

308

70 04 00

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

I

Credite de angajament

2.177

 

 

II

Credite bugetare

1.431

70 04 00

20 04 01

Medicamente

 

 

I

Credite de angajament

14

 

II

Credite bugetare

14

70 04 00

20 04 02

Materiale sanitare

 

 

I

Credite de angajament

37

 

II

Credite bugetare

37

70 04 00

20 04 03

Reactivi

 

 

I

Credite de angajament

2.118

 

II

Credite bugetare

1.372

70 04 00

20 04 04

Dezinfectanţi

 

 

I

Credite de angajament

8

 

II

Credite bugetare

8

70 04 00

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

I

Credite de angajament

4,248

 

II

Credite bugetare

4.248

70 04 00

20 05 01

Uniforme şi echipament

 

 

I

Credite de angajament

1.061

 

II

Credite bugetare

1.061

70 04 00

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

I

Credite de angajament

164

 

II

Credite bugetare

164

70 04 00

20 05 30

Alte obiecte de inventar

 

 

I

Credite de angajament

3.023

 

II

Credite bugetare

3.023

70 04 00

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

I

Credite de angajament

4.371

 

II

Credite bugetare

4.195

70 04 00

20 06 01

Deplasări interne, detaşări. transferări

 

 

I

Credite de angajament

3.857

 

II

Credite bugetare

3,857

70 04 00

20 06 02

Deplasări în străinătate

 

 

1

Credite de angajament

514

 

II

Credite bugetare

338

70 04 00

20 09 00

Materiale de laborator

 

 

I

Credite de angajament

1.134

 

11

Credite bugetare

1.134

70 04 00

20 11 00

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

 

 

I

Credite de angajament

153

 

II

Credite bugetare

153

70 04 00

20 12 00

Consultanta şi expertiza

 

 

I

Credite de angajament

2.123

 

II

Credite bugetare

2.123

70 04 00

20 13 00

Pregătire profesionala

 

 

I

Credite de angajament

1.658

 

II

Credite bugetare

1.658

70 04 00

2014 00

Protecţia muncii

 

 

I

Credite de angajament

732

 

II

Credite bugetare

732

70 04 00

201600

Studii şi cercetări

 

 

 

I

Credite de angajament

3.193

 

II

Credite bugetare

3.193

70 04 00

20 22 00

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

 

 

I

Credite de angajament

1.027

 

II

Credite bugetare

1.027

70 04 00

202300

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

 

 

I

Credite de angajament

666

 

II

Credite bugetare

666

70 04 00

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

 

 

I

Credite de angajament

35

 

II

Credite bugetare

35

70 04 00

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

 

 

I

Credite de angajament

35

 

II

Credite bugetare

35

70 04 00

20 25 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

I

Credite de angajament

289

 

II

Credite bugetare

289

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

 

 

I

Credite de angajament

108.504

 

II

Credite bugetare

108.504

70 04 00

20 30 01

Reclama şi publicitate

 

 

1

Credite de angajament

691

 

II

Credite bugetare

691

70 04 00

20 30 02

Protocol şi reprezentare

 

 

I

Credite de angajament

726

 

II

Credite bugetare

726

70 04 00

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

 

 

I

Credite de angajament

2.295

 

II

Credite bugetare

2.295

70 04 00

20 30 04

Chirii

 

 

I

Credite de angajament

3.438

 

II

Credite bugetare

3.438

70 04 00

20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

 

 

I

Credite de angajament

2

 

II

Credite bugetare

2

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

I

Credite de angajament

101.352

 

II

Credite bugetare

101.352

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE

 

 

I

Credite de angajament

358

 

II

Credite bugetare

358

70 04 00

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

 

 

I

Credite de angajament

354

 

II

Credite bugetare

354

70 04 00

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

352

 

II

Credite bugetare

352

70 04 00

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

 

 

 

I

Credite de angajament

2

 

II

Credite bugetare

2

70 04 00

5617

MECANISMUL FINANCIAR SEE

 

 

I

Credite de angajament

4

 

II

Credite bugetare

4

70 04 00

5617 03

Cheltuieli neeligibile

 

 

I

Credite de angajament

4

 

II

Credite bugetare

4

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

 

 

I

Credite de angajament

38.804

 

II

Credite bugetare

18.263

70 04 00

58 01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

 

 

I

Credite de angajament

10.032

 

II

Credite bugetare

2.211

70 04 00

58 01 01

Finanţare naţionala

 

 

I

Credite de angajament

960

 

II

Credite bugetare

55

70 04 00

58 01 02

Finanţare Externa Nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

8,020

 

II

Credite bugetare

2.058

70 04 00

58 01 03

Cheltuieli neeligibile

 

 

I

Credite de angajament

1.052

 

II

Credite bugetare

98

70 04 00

58 11

Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

 

 

I

Credite de angajament

27.749

 

II

Credite bugetare

15.433

70 04 00

58 11 01

Finanţare naţionala

 

 

I

Credite de angajament

4.162

 

II

Credite bugetare

2,315

70 04 00

58 11 02

Finanţare Externa Nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

23.587

 

II

Credite bugetare

13.118

70 04 00

58 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

 

 

I

Credite de angajament

1.023

 

II

Credite bugetare

619

70 04 00

58 16 02

Finanţare Externa Nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

1.013

 

II

Credite bugetare

609

70 04 00

58 16 03

Cheltuieli neeligibile

 

 

I

Credite de angajament

10

 

II

Credite bugetare

10

70 04 00

59

Alte cheltuieli

 

 

I

Credite de angajament

6.891

 

II

Credite bugetare

6.891

70 04 00

5917

Despăgubiri civile

 

 

I

Credite de angajament

175

 

II

Credite bugetare

175

71 04 00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

 

 

 

I

Credite de angajament

6.716

 

II

Credite bugetare

6.716

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

I

Credite de angajament

380.886

 

II

Credite bugetare

380.886

70 04 00

71

Active nefinanciare

 

 

I

Credite de angajament

380.886

 

II

Credite bugetare

380.886

70 04 00

7101

Active fixe

 

 

I

Credite de angajament

311.147

 

II

Credite bugetare

311.147

70 04 00

710101

Construcţii

 

 

I

Credite de angajament

181.944

 

II

Credite bugetare

181.944

70 04 00

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

I

Credite de angajament

116.223

 

II

Credite bugetare

116.223

70 04 00

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

 

 

I

Credite de angajament

3.068

 

II

Credite bugetare

3.068

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

 

 

I

Credite de angajament

9.912

 

II

Credite bugetare

9.912

70 04 00

71 03

Reparaţii capitale aferente active fixe

 

 

I

Credite de angajament

69.739

 

II

Credite bugetare

69.739

70 04 00

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

 

 

I

Credite de angajament

1.899.072

 

II

Credite bugetare

305.898

70 04 00

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

 

 

I

Credite de angajament

1,897.092

 

II

Credite bugetare

303.918

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

 

 

I

Credite de angajament

1.609.067

 

II

Credite bugetare

114.893

70 04 00

20

BUNURI SI SERVICII

 

 

I

Credite de angajament

450

 

II

Credite bugetare

450

70 04 00

20 30

Alte cheltuieli

 

 

I

Credite de angajament

450

 

II

Credite bugetare

450

70 04 00

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

I

Credite de angajament

450

 

II

Credite bugetare

450

70 04 00

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

 

 

I

Credite de angajament

1.580.617

 

II

Credite bugetare

86.443

70 04 00

58 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

 

 

 

I

Credite de angajament

1.580.617

 

II

Credite bugetare

86.443

70 04 00

58 03 01

Finanţare naţionala

 

 

I

Credite de angajament

236.884

 

II

Credite bugetare

12.756

70 04 00

58 03 02

Finanţare Externa Nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

1J43.522

 

II

Credite bugetare

73.476

70 04 00

58 03 03

Cheltuieli neeligibile

 

 

I

Credite de angajament

211

 

II

Credite bugetare

211

70 04 00

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

 

 

I

Credite de angajament

28.000

 

II

Credite bugetare

28.000

70 04 00

65 01 00

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (BDCE V)

 

 

I

Credite de angajament

28.000

 

II

Credite bugetare

28.000

70 04 00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

I

Credite de angajament

288.025

 

II

Credite bugetare

189.025

70 04 00

71

Active nefinanciare

 

 

I

Credite de angajament

288.025

 

II

Credite bugetare

189.025

70 04 00

71 01

Active fixe

 

 

I

Credite de angajament

288.025

 

II

Credite bugetare

189.025

70 04 00

71 01 01

Construcţii

 

 

I

Credite de angajament

287.731

 

II

Credite bugetare

188.731

70 04 00

71 01 30

Alte active fixe

 

 

I

Credite de angajament

294

 

II

Credite bugetare

294

80 01 30

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale si de munca

 

 

I

Credite de angajament

1.980

 

II

Credite bugetare

1.980

80 01 30

01

CHELTUIELI CURENTE

 

 

I

Credite de angajament

1.980

 

II

Credite bugetare

1.980

80 01 30

20

BUNURI SI SERVICII

 

 

I

Credite de angajament

900

 

II

Credite bugetare

900

80 01 30

20 23 00

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

 

 

I

Credite de angajament

900

 

II

Credite bugetare

900

80 0130

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

I

Credite de angajament

1.080

 

II

Credite bugetare

1.080

80 0130

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

I

Credite de angajament

1.080

 

II

Credite bugetare

1.080

70 04 00

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

01

CHELTUIELI CURENTE

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

56.16

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

56 16 02

Finanţare externa nerambursabila

 

 

I

Credite de angajament

5.600

 

II

Credite bugetare

5.600

70 04 00

99 10

Deficit*)

-232.190

 

*) Deficitul pentru anul 2018 va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel:

Excedent an 2014 = 359.092 mii lei

Excedent an 2015 = 310.854 mii lei

Deficit an 2016 = 42.634 mii lei

Deficit an 2017 = 182.128 mii lei

TOTAL = 445.184 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 261.134 din 21 august 2018

Nr. 3.023 din 4 septembrie 2018

Nr. 2.050 din 28 august 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie-S.A., prevăzut în anexa care fac» parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Anton Anton

Eugen Orlando Teodorovici

Elena Solomonesc,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S. A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

24.191

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

0

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

24.191

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

19.965

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8,765

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.857

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

18 213

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.713

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

3.795

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

3,195

 

 

 

C2

bonusuri

14

600

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1,785

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

133

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

-18,018

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

11.200

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.226

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

4.226

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

4.226

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

300

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

2.263

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

2.263

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.963

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

864.910

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

9.007

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

36

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

33

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

8.801

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

7.205

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

0

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

825

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

0