MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

685. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

 

687. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

689. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

 

690. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

693. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză

 

696. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

879. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

 

880. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 155181, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 685.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

155181

8.19.01

42-31

Localitatea Orăştie,

Str. Armatei nr. 16,

judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne CUI 25949915

12.089.518,24

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 221/2018.

Art. 2. - După preluare, imobilul se utilizează de către Ministerul Apărării Naţionale ca spaţii de cazare pentru studenţii Academiei Tehnice Militare.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale monitorizează respectarea prevederilor art. 2, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 687.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului situat în municipiul Bucureşti, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică, număr carte funciară, numere cadastrale

Valoarea de inventar a bunului care se înregistrează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale (lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

*

8.19.01

Imobil**

Municipiul Bucureşti,

strada Preda Spătarul nr. 13A-B, 19 B,

sectorul 5

1. Construcţie - 234850-C1:

- suprafaţă construită - 836 mp

- suprafaţă desfăşurată - 3.329 mp

Valoare contabilă - 2.819.798 lei

2. Teren:

Suprafaţa terenului - 1.490 mp

Valoare contabilă - 865.745,88 lei

CF 234850 Nr. cad. 234850

3.685.543,88 lei

Municipiul Bucureşti, domeniul public

CUI - 4267117

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229


* Nr. MFP se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice la înregistrarea bunului imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

** Ministerul Apărării Naţionale va acorda un indicativ numeric imobilului, pentru identificare şi evidenţă, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul proprietăţii imobiliara în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 91/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 26 septembrie 2008.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 689.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia) pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare, ca urmare a măsurătorilor cadastrale

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

37083

8.19.01

45-115

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba

(U.M. 0338 Alba Iulia)

(CUI) 4331430

Localitatea Alba Iulia,

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18,

judeţul Alba

Suprafaţă teren: 10.515 mp

Suprafaţa construită: 1.642 mp

CF nr. 102720

1.972.810,32

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa, judeţul Constanţa, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru realizarea unor lucrări de modernizare în punctul de trecere a frontierei Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria),

Art. 2. - Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 1 nu se realizează lucrările de modernizare, acesta revine în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, în condiţiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să iniţieze procedurile necesare în acest sens.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 690.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, care trece în domeniul public al comunei Lipniţa, judeţul Constanţa, şi care se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

transferat

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică a imobilului care se transmite

Valoarea de inventar

(lei)

162902

8.19.01

49-174

Satul Carvăn,

comuna Lipniţa,

judeţul Constanţa

Statul român, domeniul public MAI - Garda de Coastă

CUI 29521430

Comuna Lipniţa, judeţul Constanţa

Teren în suprafaţă de 6.818 mp;

CF nr. 102292

213.741,05

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind omologarea de tip a tahografelor; a senzorilor de mişcare, a modelelor de foale de înregistrare sau de cârd de tahograf, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere oh a limitatoarelor de viteză

2. Titlul capitolului I „Definiţii şi dispoziţii generale” se abrogă.

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foale de înregistrare sau de cârd de tahograf, precum şi la autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză.”

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

*Art. 2 - în sensul prezentei hotărâri se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere.”

5. Titlul capitolului II „Norme privind tahografele” se abrogă.

6. Articolul 3 se abrogă.

7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectuează numai de către operatori economici autorizaţi de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare RAR, în conformitate cu Reglementările privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Activitatea de inspecţie a tahografelor se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).

(3) Eliberarea autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (2). de către RAR, este condiţionată de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate din reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).

(4) RAR efectuează la operatorii economici autorizaţi audituri privind procedurile aplicate şi capabilitatea tehnică o dată la doi ani şi asigură supravegherea activităţii prin audituri tehnice inopinate.

(5) Cheltuielile aferente activităţilor efectuate de RAR şi prevăzute la alin. (2)-(4) se suportă integral de către operatorii economici.

(6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecţiei tahografelor, inclusiv prin reinspectarea tahografelor efectuată de către RAR în atelierul operatorului economic autorizat, precum şi controlul modului de efectuare a reparaţiilor tahografelor.

(7) Operatorii economici autorizaţi trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză, gestionat de RAR.

(8) Operatorii economici autorizaţi trebuie să ţină evidenţa operaţiunilor efectuate asupra tahografelor, precum şi a datelor stabilite în reglementările tehnice prevăzute la alin. (1).

(9) Operatorii economici autorizaţi trebuie să notifice RAR mărcile sigiliilor şi datele electronice de securitate utilizate, precum şi informaţiile necesare privind datele electronice de

securitate utilizate, prevăzute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.”

8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifică în ceea ce priveşte funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor de către producător sau de reprezentantul acestuia, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).”

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, personalul operatorilor economici autorizaţi care efectuează inspecţia tahografelor trebuie să fie atestat de către RAR în ceea ce priveşte competenţa profesională, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) Pentru obţinerea atestării, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare şi să urmeze în prealabil un program de instruire organizat de un producător de tahografe sau de un producător de dispozitive de inspecţie a tahografelor agreaţi de RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1),

(3) Programul de instruire prevăzut la alin. (2) poate fi organizat şi de reprezentanţi ai producătorilor de tahografe sau ai producătorilor de dispozitive de inspecţie a tahografelor, împuterniciţi în acest scop de aceştia şi agreaţi de RAR.”

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Inspecţiile periodice ale tahografelor montate pe autovehicule se efectuează la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).”

11. Titlul capitolului III „Norme privind limitatoarele de viteză” se abroga.

12. Articolele 8 şi 9 se abrogă.

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

- Art. 10. - (1) Activitatea de instalare sau reparare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) Activitatea de inspecţie a limitatoarelor de viteză se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizaţi de către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(3) Eliberarea autorizaţiei tehnice pentru operatorii economici prevăzuţi Sa alin. (1) şi (2), de către RAR, este condiţionată de asigurarea cerinţelor de obiectivitate şi neutralitate prevăzute în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(4) RAR efectuează la operatorii economici autorizaţi audituri privind procedurile aplicate şi capabilitatea tehnică o dată la 2 ani şi asigură supravegherea activităţii prin audituri tehnice inopinate.

(5) Cheltuielile aferente activităţilor efectuate de RAR şi prevăzute la alin. (2)-(4) se suportă integral de către operatorii economici.

(6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecţiei limitatoarelor de viteză, inclusiv prin reinspecţia acestora efectuată de către RAR în atelierul operatorului economic autorizat.

(7) Operatorii economici autorizaţi trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză, gestionat de RAR.”

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Inspecţiile periodice ale limitatoarelor de viteză trebuie efectuate la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) Viteza maximă reglată trebuie să fie indicată pe o plăcuţă aplicată într-un loc vizibil.”

15. Titlul capitolului IV „Contravenţii şi sancţiuni” se abrogă.

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni potrivit legii penale, următoarele fapte:

a) efectuarea de activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de către operatori economici având autorizaţia tehnică anulată sau de către operatori economici neautorizaţi;

b) efectuarea de activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de către operatori economici având autorizaţia suspendată sau cu termenul de valabilitate expirat ori fără menţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare;

c) efectuarea de activităţi de inspecţie a tahografelor de către operatori economici utilizând personal având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;

d) atestarea efectuării inspecţiilor tahografelor sau ale limitatoarelor de viteză instalate pe un vehicul, fără prezentarea acestuia;

e) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză stabilite în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1);

f) divulgarea codului de securitate al cârdului de atelier sau utilizarea cârdului de atelier de către altă persoană decât titularul cârdului;

g) atestarea efectuării inspecţiilor tahografelor având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital;

h) aplicarea de sigilii a căror marcă aparţine unui alt operator economic sau de sigilii a căror marcă nu a fost notificată către RAR, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1);

i) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei, constatată CU ocazia controlului efectuat de RAR în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) sau ale art. 10 alin. (6);

j) nerespectarea prevederilor privind evidenţa operaţiunilor efectuate asupra tahografelor, precum şi a datelor prevăzute la art. 4 alin. (8);

k) nerespectarea prevederilor art. 5 privind certificarea tahografelor noi sau reparate în ceea ce priveşte funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor;

l) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către personalul RAR în rapoartele de supraveghere;

m) împiedicarea, sub orice formă, a personalului RAR de a exercita atribuţiile de serviciu;

n) nerespectarea obligaţiilor de notificare prevăzute la art. 4 alin. (9).”

17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. d), g), h), j) şi m);

b) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. a), b), c), i) şi k);

c) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. f), e), I) şi n).

(2) în cazul comiterii faptelor prevăzute la art. 12, pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a operatorilor economici şi/sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a personalului implicat în activitatea de inspecţie a tahografelor, după caz, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(3) în urma rezultatelor auditurilor tehnice prevăzute la art. 4 alin. (6) sau la art. 10 alin. (6), RAR poate anula inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză în cazurile stabilite prin reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).”

18. Titlul capitolul V „Dispoziţii finale” se abrogă.

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

»Art. 16. - Aparatura utilizată în atelierele operatorilor economici autorizaţi trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia privind activitatea de metrologie.”

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) RAR ţine evidenţa autorizaţiilor eliberate operatorilor economici, precum şi a celorlalte date stabilite în reglementările tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin (6), RAR are acces la baza de date de evidenţă a cârdurilor de atelier a Autorităţii Rutiere Române - ARR.”

21. Articolul 18 se abrogă.

Art. II. - (1) Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este desemnată ca autoritate naţională pentru omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foale de înregistrare sau de cârd de tahograf.

(2) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea şi datele de contact ale autorităţii prevăzute la alin. (1) şi, după caz, furnizează ulterior actualizări ale acestora.

Art. III. - Începând cu data de 1 ianuarie 2020 nu se mai acordă autorizaţii noi şi nu se mai prelungeşte valabilitatea celor existente în cazul operatorilor economici care nu respectă prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din prezenta hotărâre.

Art. IV. - În termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor modifică şi completează Reglementările privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008.

Art. V. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepţia art. I pct. 9 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 şi a art. IV care intră în vigoare la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 693.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 4,1, a), b).12, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Titlurile de stat destinate populaţiei sunt titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică: titlurile de stat pot fi răscumpărate şi/sau pot face obiectul unui transfer al dreptului de proprietate înainte de scadenţă. Răscumpărarea anticipată se realizează la valoarea nominală cu deducerea cheltuielilor aferente specificate la subpunctul 8;

2. La punctul 4.1 .a), b).12, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de înregistrare şi raportare prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin Intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi respectiv prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - SA”

3. La punctul 4.1.a), b).12, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Prevederile subpct. 2 şi 8 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 696.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani – Borcea

(fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102.255/NM din 20.08.2018 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 1.394/1.418 din 27.10.2017, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa nr. 5.930 din 12.09.2017, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi nr. 8.171 din 19.09.2017, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 9/ANP/2018, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 162.439 din 24.05.2018, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54.838 din 16.05.2018 şi Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 7.736 din 14.05.2018,

în temeiul prevederilor art. 20 şi art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2018.

Nr. 879.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani – Borcea

(fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

 

Art. 1. - ROSPA0012 Braţul Borcea împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova), denumite în continuare arii naturale protejate (ANP), au fost înfiinţate după cum urmează:

1. ROSPA0012 Braţul Borcea a fost desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare. Silul Natura 2000 ROSPAOG12 Braţul Borcea este situat pe teritoriile administrative ale judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, regiunea biogeografică stepică.

2. ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare. Situl Natura 2000 ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti este situat pe teritoriile administrative ale judeţelor Călăraşi şi Ialomiţa, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, regiunea biogeografică stepică.

3. ROSCI0278 Borduşani - Borcea a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare. Situl Natura 2000 ROSCI0278 Borduşani - Borcea este situat în procent de 100% pe teritoriul administrativ al judeţului Ialomiţa, în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, regiunea biogeografică stepică. Situl se suprapune parţial cu ROSPA0012 Braţul Borcea şi cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova.

4. Pădurea Canton Hăţiş (IV.34) a fost desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, nu se suprapune cu celelalte 3 arii protejate enumerate mai sus, dar a fost propusă pentru atribuirea în custodie împreună cu acestea. Pădurea Canton Hăţiş este o rezervaţie naturală de tip forestier, ce se întinde pe teritoriul administrativ al comunei Borduşani, judeţul Ialomiţa, în lunca joasă îndiguită a Dunării.

Art. 2. - Scopul ANP este conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de animale, plante şi habitate de interes conservativ prevăzute în anexele nr. 2,3,4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Limitele ANP menţionate la art. 1 au fost stabilite prin actele normative prin care au fost înfiinţate. Acestea sunt puse la dispoziţia factorilor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), în format shapefile, având sistemul naţional de referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

Art. 4. - ANP sunt situate în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, pe următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

a) ROSPA0012 Braţul Borcea - judeţul Călăraşi: Borcea, Dichiseni, Jegălia, Modelu, Roseţi, Unirea, şi judeţul Ialomiţa: Borduşani, Feteşti, Făcăeni, Stelnica;

b) ROSCI03Î9 Mlaştina de la Feteşti - judeţul Călăraşi: Borcea şi judeţul Ialomiţa: Feteşti;

c) ROSCI0278 Borduşani-Borcea - judeţul Ialomiţa: Borduşani, Făcăeni, Giurgeni, Vlădeni;

d) IV.34 Pădurea Canton Hăţiş - judeţul Ialomiţa: Borduşani.

Art. 5. - Respectarea prezentului regulament este Obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul acestor situri, în concordanţă cu prevederile art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. – Responsabilitatea administrării ANP revine custodelui desemnat de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 7. - Accesul/Vizitarea în ANP se poate face solitar sau în grupuri organizate. În ANP sunt interzise acţiuni care ar putea pune în pericol elementele de biodiversitate, respectiv:

a) abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice natură:

b) abandonarea sau depozitarea substanţelor toxice în perimetrul ANP sau în imediata apropiere a acestora (500 m);

c) distrugerea sau degradarea panourilor informative, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor, barierelor, plăcilor, stâlpilor, a semnelor de delimitare sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice şi a altor mijloace de amenajare şi semnalizare;

d) intrarea în incinta oricărui stabiliment atribuit conservării biodiversităţii, loc îngrădit, pieţe de monitoring, semnalizate prin orice mijloace;

e) aprinderea focului sau orice alte activităţi care pot provoca incendii.

Art. 8. - Circulaţia cu autovehicule este permisă numai pe drumurile publice, de exploatare forestieră sau de exploatare agricolă până în dreptul indicatoarelor, semnelor sau barierelor care limitează accesul. Restricţiile de acces nu se aplică vehiculelor care deservesc interesele de management ale sitului şi ale administratorilor de terenuri din zonă.

Art. 9. - Pentru diminuarea deranjului asupra biodiversităţii şi evitarea accidentelor în ANP, viteza maximă de deplasare pe drumurile de exploatare agricolă şi forestieră este de 5 km/h.

Art. 10. - Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de custode, are drept de acces şi control pe toate terenurile deţinute cu orice titlu din ANP.

Art. 11. - Tarifele încasate de către custode sunt percepute în conformitate cu lista de tarife aprobată de către Ministerul Mediului.

Art. 12. - Se exceptează de la plata tarifului de vizitare următoarele categorii:

a) personalul şi voluntarii custodelui;

b) elevii şi pensionarii;

c) personalul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;

d) membrii Academiei Române;

e) împuterniciţii custodelui, inclusiv reprezentanţii altor instituţii sau autorităţilor administraţiei publice aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

f) localnicii care au domiciliul în una dintre localităţile suprapuse ANP;

g) persoanele cu dizabilităţi;

h) personalul forţelor de ordine;

i) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de cercetare;

j) reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului şi ai structurilor din subordine;

k) proprietarii şi administratorii de terenuri, precum şi titularii de activităţi.

Art. 13. - Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în ANP se vor executa numai lucrările prevăzute de amenajamentele silvice aprobate, cu respectarea obiectivelor de conservare ale speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

Art. 14. - Pe suprafaţa unui hectar de pădure se vor păstra cel puţin 9 arbori scorburoşi şi bătrâni ce au diametrul mai mare de 90 cm. În situaţia în care pe suprafaţa unui hectar de pădure numărul de arbori scorburoşi şi bătrâni cu diametrul de 90 cm este mai mic de 9 se vor menţine toţi arborii care prezintă aceste caracteristici,

Art. 15. - Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Managementul speciilor de interes cinegetic din ANP se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, precum şi de prevederile planului de management, după aprobarea acestuia.

Art. 17. - Planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planul de management aprobat al ANP,

Art. 18. - Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte custodele despre intenţia de organizare a evaluării vânatului.

Art. 19. - Faptele ilegale din domeniul vânătorii pot fi semnalate de personalul custodelui şi sancţionate de instituţiile statului cu atribuţii în zona ANP,

Art. 20. - Este interzis pescuitul pe lacurile Bentul Mare, Bentul Mic şi Bentul Mic - Cotoi, cu excepţia pescuitului recreativ, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 159/1.266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicarea pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejata şi a legislaţiei în vigoare referitoare la pescuitul recreativ.

Art. 21. - Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei specifice din domeniu.

Art. 22. - Orice activitate de introducere a speciilor de plante şi animale alohtone în ANP se supune prevederilor Ordinului ministrul mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional.

Art. 23. - Activitatea de capturare a resurselor acvatice vii din interiorul ANP în scop industrial se va face cu avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. - Activitatea pastorală se supune următoarelor reglementări:

a) păşunatul animalelor domestice este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Custodele are dreptul de a verifica în teren respectarea gradului de încărcare cu animale a acestor păşuni pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra biodiversităţii şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate;

b) păşunatul se efectuează în perioada 1 aprilie - 30 noiembrie a fiecărui an. În afara acestei perioade prezenţa animalelor domestice pe păşuni este interzisă:

c) păşunatul şi tranzitarea pădurilor cu animale domestice către zonele de păşune, adăpat şi adăpostire se supun Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) proprietarii stânelor au obligativitatea de a nu lăsa câinii liberi atunci când oile nu sunt la păşunat;

e) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic a terenurilor aflate pe raza ANP se supune prevederilor art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) este interzisă incendierea vegetaţiei în oricare perioadă a anului dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, caz în care este obligatoriu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului. Nu se admit nici incendieri controlate ale miriştilor, stufului, tufărişurilor, vegetaţiei de pe diguri, zone agricole şi altele asemenea:

g) curăţarea păşunilor de arbuşti se poate face numai în perioada 1 octombrie - 15 martie.

Art. 25. - Pentru protecţia biodiversităţii mediului acvatic din interiorul ANP se interzice:

a) spălarea de vehicule, autovehicule, utilaje, aparatură, materiale, recipiente, produse şi altele asemenea, în apele naturale de suprafaţă sau pe malurile acestora;

b) deversarea apelor uzate, fecaloid menajere, a detergenţilor şi substanţelor toxice în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie şi iazuri;

c) introducerea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în apele naturale de suprafaţă;

d) introducerea în apele de suprafaţă a substanţelor explozive, tensiunii electrice, narcoticelor sau a altor substanţe periculoase;

e) interzicerea tăierii stufului în perioada 1 martie -

31 octombrie.

Art. 26. - Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică din ANP se supune prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - În ANP sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare, depozitare, prelucrare şi comercializare a organismelor vii modificate genetic.

Art. 28. - Cultivarea terenurilor arabile se supune reglementărilor specifice în domeniu:

a) este interzisă folosirea de fertilizanţi, erbicide şi pesticide din categoria celor care sunt interzise pentru a fi aplicate în România;

b) îngrăşămintele organice naturale (gunoiul de grajd, mustul de gunoi de grajd, urină, dejecţiile, lichide sau semifluide, compostul şi îngrăşămintele verzi în amestec cu materiale vegetale folosite la aşternut) pot fi aplicate în afara lunilor de iarnă şi după retragerea apelor de primăvară;

c) este interzisă tăierea arborilor solitari, pâlcurilor de arbori şi aliniamentelor de arbori/arbuşti din interiorul parcelelor agricole sau de la marginea acestora fără avizul custodelui.

Art. 29. - Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale localităţilor care au suprafeţe din ANP incluse în teritoriile lor administrative. Pe teritoriul ANP realizarea de construcţii permanente sau temporare se face cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu avizul custodelui. Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul ANP, dar care ar putea afecta în mod semnificativ ariile, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ANP, avându-se în vedere obiectivele de conservare ale acestuia, conform prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 30. - Administratorii căilor de comunicaţii rutiere au obligaţia de a nu afecta habitatele naturale în cazul executării lucrărilor de întreţinere care pot afecta zonele din afara amprizei drumului.

Art. 31. - Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ANP se va desfăşura cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

Art. 32. - Persoanele şi instituţiile care derulează activităţi de cercetare pe teritoriul ANP vor transmite custodelui rezultatele cercetării, în situaţia în care aceste informaţii sunt publice.

Art. 33. - Recoltarea de probe din ANP pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material educativ se poate face numai cu acordul custodelui, iar solicitantul va specifica în cerere informaţiile privind calitatea, cantitatea şt locul de prelevare a probelor.

Art. 34. - Activitatea de repopulare în ANP cu specii de plante şi animale extincte se poate face pe baza unor studii avizate de unităţile de cercetare şi cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

Art. 35. - Activităţile turistice de pe teritoriul ANP vor fi monitorizate de către custode, acesta putând face recomandări sau impune restricţii la faţa locului cu privire la problemele apărute în buna desfăşurare a activităţilor turistice.

Art. 36. - Deschiderea de trasee turistice, întreţinerea marcajelor turistice şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul custodelui şi după omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 37. - Organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, cursuri sau tabere, care presupun accesul pe teren în ANP, se face numai cu avizul custodelui,

Art. 38. - Turiştii sau localnicii care desfăşoară activităţi de picnic în sit au obligativitatea respectării prevederilor Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic.

Art. 39. - Este interzisă perturbarea liniştii în spaţiile deschise din interiorul ANP prin orice fel de mijloace: pocnitori, artificii, folosirea de echipamente audio (ce depăşesc limitele legale), cu excepţia zgomotelor produse de echipamentele folosite pentru îndepărtarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic.

Art. 40. - Sunt interzise aprinderea şi eliberarea lampioanelor pe teritoriul ariilor naturale protejate şi în proximitate, la mai puţin de 1 km.

Art. 41. - Pe teritoriul ANP, regimul deşeurilor se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel;

b) depozitarea deşeurilor se face cu respectarea condiţiilor legale;

c) autorităţile administraţiei publice locale de pe raza ANP au responsabilitatea asigurării colectării şi transportării deşeurilor menajere din localităţi la punctele de colectare a deşeurilor;

d) autorităţile administraţiei publice locale de pe raza ANP au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ;

e) deţinătorii de terenuri cu orice titlu de proprietate au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de curăţare a terenurilor de deşeurile abandonate.

Art. 42. - Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă.

Art. 43. - Modalitatea de emitere a avizului se realizează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 44. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 45. - Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Art. 46. - Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului regulament vor fi remediate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte11.

Art. 47. - Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custode şi de către personalul organelor statului cu competenţe în zona ANP.

Art. 48. - Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

Art. 49. - Orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi/proiecte/planuri pe suprafaţa ANP are obligaţia de a asista personalul custodelui în activitatea de verificare şi control al activităţilor al căror titular este şi de a permite prelevarea de probe din teren şi furnizarea de informaţii.

Art. 50. - În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, precum inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii şi altele asemenea, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, iar custodele va participa activ, în măsura posibilităţilor, la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

Art. 51. - Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării iui, în baza recomandărilor ce derivă din studii sau monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate,

Art. 52. - Prezentul regulament poate fi consultat de către factorii interesaţi pe pagina proprie de internet a custodelui şi va fi pus la dispoziţia consiliilor locale de pe raza ANP.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102.256/NM din 20.08.2018 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 1.392/1.418 din 27.10.2017, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău nr. 10,808 din 14,09.2017, Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova nr. 11.969 din 15.09.2017, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 9/ANP/2018, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 162.439 din 24.05.2018, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54.838 din 16.05.2018 şi Adresa Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 7,736 din 14.05,2018,

în temeiul prevederilor art. 20 şi art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2018.

Nr. 880.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

 

Art. 1. - Situl ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, denumit în continuare sit, a fost declarat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Situl include în totalitate rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, şi este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Ialomiţa, în comuna Jilavele, Regiunea de dezvoltare Sud.

Art. 3. - Limitele sitului şi ale rezervaţiei au fost stabilite prin actele normative prin care au fost declarate şi instituite. Acestea sunt puse la dispoziţia factorilor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), în format shapefile, având sistemul naţional de proiecţie Stereografîc 1970.

Art. 4. - Situl este situat pe teritoriul administrativ al judeţelor Ialomiţa, Prahova şi Buzău, în regiunile de dezvoltare 3 Sud-Muntenia şi 2 Sud-Est. Localităţile care au raza teritorială în acest sit Natura 2000 sunt:

a) judeţul Ialomiţa: Adâncată, Armăşeşti, Bărbuleşti, Jilavele;

b) judeţul Prahova: Baba Ana, Boldeşti-Grădiştea, Ciorani, Colceag, Fulga, Sălciile;

c) judeţul Buzău: Amaru, Glodeanu Sărat, Mihăileşti, Movila Banului, Săhăteni.

Art. 5. - Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sitului, în concordanţă cu art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6, - Responsabilitatea administrării sitului revine custodelui desemnat de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 7. - Accesul/Vizitarea în sit se poate face solitar sau în grupuri organizate. În sit sunt interzise acţiuni care ar putea pune în pericol elementele de biodiversitate, respectiv:

a) abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice natură;

b) abandonarea sau depozitarea substanţelor toxice în perimetrul sitului sau în imediata apropiere a acestuia (500 m);

c) distrugerea sau degradarea panourilor informative, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor, barierelor, plăcilor, stâlpilor, a semnelor de delimitare sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice şi a altor mijloace de amenajare şi semnalizare;

d) intrarea în incinta oricărui stabiliment atribuit conservării biodiversităţii, loc îngrădit sau pieţe de monitoring, semnalizate prin orice mijloace;

e) aprinderea focului sau orice alte activităţi care pot provoca incendii.

Art. 8. - Circulaţia cu autovehicule este permisă numai pe drumurile publice, de exploatare forestieră sau de exploatare agricolă până în dreptul indicatoarelor, semnelor sau barierelor care limitează accesul. Restricţiile de acces nu se aplică vehiculelor care deservesc interesele de management ale sitului şi ale administratorilor de terenuri din zonă.

Art. 9. - Pentru diminuarea deranjului asupra biodiversităţii şi evitarea accidentelor în sit, viteza maximă de deplasare pe drumurile de exploatare agricolă şi forestieră este de 5 km/h.

Art. 10. - Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de custode, are dreptul de acces şi control pe terenurile deţinute cu orice titlu din sit.

Art. 11. - Tarifele încasate de către custode sunt percepute în conformitate cu lista de tarife aprobată de către Ministerul Mediului.

Art. 12. - Sunt exceptate de la plata tarifului de vizitare următoarele categorii:

a) personalul şi voluntarii custodelui;

b) elevii şi pensionarii;

c) personalul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;

d) membrii Academiei Române;

e) împuterniciţii custodelui, inclusiv reprezentanţii altor instituţii sau autorităţilor administraţiei publice aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

f) localnicii care au domiciliul în una dintre localităţile suprapuse sitului;

g) persoanele cu dizabilităţi;

h) personalul forţelor de ordine;

i) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de cercetare;

j) reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului şi ai structurilor din subordine;

k) proprietarii şi administratorii de terenuri, precum şi titularii de activităţi.

Art. 13. - Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 r cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Managementul speciilor de interes cinegetic din sit se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi se ţine cont de măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, precum şi de prevederile planului de management, după aprobarea acestuia.

Art. 15. - Planurile de management cinegetic vor fi corelate cu prevederile planului de management aprobat al sitului.

Art. 16. - Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte custodele despre intenţia de organizare a evaluării vânatului.

Art. 17. - Faptele ilegale din domeniul vânătorii pot fi semnalate de personalul custodelui şi sancţionate de instituţiile statului cu atribuţii în zona sitului.

Art. 18. - Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei specifice din domeniu.

Art. 19. - Orice activitate de introducere a speciilor de plante şi animale alohtone în sit se supune prevederilor Ordinului ministrul mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4Aşi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional.

Art. 20. - Activitatea de capturare a resurselor acvatice vii din interiorul sitului în scop industrial se va face cu avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21. - Activitatea pastorală se supune următoarelor reglementări:

a) păşunatul animalelor domestice este reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Custodele are dreptul de a verifica în teren respectarea gradului de încărcare cu animale a acestor păşuni pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra biodiversităţii şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate;

b) păşunatul se efectuează în perioada 1 aprilie - 30 noiembrie a fiecărui an. În afara acestei perioade prezenţa animalelor domestice pe păşuni este interzisă:

c) păşunatul şi tranzitarea pădurilor cu animale domestice către zonele de păşune, adăpat şi adăpostire se supun Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) proprietarii stânelor au obligativitatea de a nu lăsa câinii liberi atunci când oile nu sunt la păşunat;

e) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate pe raza sitului se supune prevederilor art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) este interzisă incendierea vegetaţiei în oricare perioadă a anului dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, caz în care este obligatoriu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului. Nu se admit nici incendieri controlate ale miriştilor, stufului, tufărişurilor, vegetaţiei de pe diguri, zone agricole şi altele asemenea;

g) curăţarea păşunilor de arbuşti se poate face numai în perioada 1 octombrie - 15 martie.

Art. 22. - Pentru protecţia biodiversităţii mediului acvatic din interiorul sitului se interzic:

a) spălarea de vehicule, autovehicule, utilaje, aparatură, materiale, recipiente, produse şi altele asemenea în apele naturale de suprafaţă sau pe malurile acestora;

b) deversarea apelor uzate, fecaloid menajere, a detergenţilor şi substanţelor toxice în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie şi iazuri;

c) introducerea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în apele naturale de suprafaţă;

d) introducerea în apele de suprafaţă a substanţelor explozive, tensiunii electrice, narcoticelor sau a altor substanţe periculoase;

e) tăierea stufului în perioada 1 martie - 31 octombrie.

Art. 23. - Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică din sit se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24. - În sit sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare, depozitare, prelucrare şi comercializare a organismelor vii modificate genetic.

Art. 25. - Cultivarea terenurilor arabile se supune reglementărilor specifice în domeniu:

a) este interzisă folosirea de fertilizanţi, erbicide şi pesticide din categoria celor care sunt interzise pentru a fi aplicate în România;

b) îngrăşămintele organice naturale (gunoiul de grajd, mustul de gunoi de grajd, urina, dejecţiile, lichide sau semifluide, compostul şi îngrăşămintele verzi în amestec cu materiale vegetale folosite la aşternut) pot fi aplicate în afara lunilor de iarnă şi după retragerea apelor de primăvară;

c) este interzisă tăierea arborilor solitari, a pâlcurilor de arbori şi aliniamentelor de arbori/arbuşti din interiorul parcelelor agricole sau de la marginea acestora.

Art. 26. - Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale localităţilor care au suprafeţe din sit incluse în teritoriile lor administrative. Pe teritoriul sitului realizarea de construcţii permanente sau temporare se Tace cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu avizul custodelui. Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru managementul sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ situl, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra sitului, avându-se în vedere obiectivele de conservare ale acestuia, conform prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - Administratorii căilor de comunicaţii rutiere au obligaţia de a nu afecta habitatele naturale în cazul executării lucrărilor de întreţinere care pot afecta zonele din afara amprizei drumului.

Art. 28. - Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului se va desfăşura cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

Art. 29. - Persoanele şi instituţiile care derulează activităţi de cercetare în sit vor transmite custodelui rezultatele cercetării, în situaţia în care aceste informaţii sunt publice.

Art. 30. - Recoltarea de probe din sit pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material educativ se poate face numai cu acordul custodelui, iar solicitantul va specifica în cerere informaţiile privind calitatea, cantitatea şi locul de prelevare a probelor.

Art. 31, - Activitatea de repopulare în sit cu specii de plante şi animale extincte se poate face pe baza unor studii avizate de unităţile de cercetare şi cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

Art. 32. - Activităţile turistice de pe teritoriul sitului vor fi monitorizate de către custode, acesta putând face recomandări sau impune restricţii la faţa locului cu privire la problemele apărute în buna desfăşurare a activităţilor turistice.

Art. 33. - Deschiderea de trasee turistice, întreţinerea marcajelor turistice şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul custodelui şi după omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 34. - Organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, cursuri sau tabere, care presupun accesul pe teren în sit, se face cu avizul custodelui.

Art. 35. - Turiştii sau localnicii care desfăşoară activităţi de picnic în sit au obligativitatea respectării prevederilor Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic.

Art. 36. - Este interzisă perturbarea liniştii în spaţiile deschise din interiorul sitului prin orice fel de mijloace: pocnitori, artificii, folosirea de echipamente audio (ce depăşesc limitele legale), cu excepţia zgomotelor produse de echipamentele folosite pentru îndepărtarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic.

Art. 37. - Sunt interzise aprinderea şi eliberarea lampioanelor pe teritoriul ariilor naturale protejate şi în proximitate, la mai puţin de 1 km.

Art. 38. - Pe teritoriul sitului, regimul deşeurilor se reglementează astfel:

a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel;

b) depozitarea deşeurilor se face cu respectarea condiţiilor legale;

c) autorităţile administraţiei publice locale de pe raza sitului au responsabilitatea asigurării colectării şi transportării deşeurilor menajere din localităţi la punctele de colectare a deşeurilor;

d) autorităţile administraţiei publice locale de pe raza sitului au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ;

e) deţinătorii de terenuri cu orice titlu de proprietate au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de curăţare a terenurilor de deşeurile abandonate.

Art. 39. - Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea custodelui este interzisă.

Art. 40. - Modalitatea de emitere a avizului se realizează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 41. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 42. - Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie, dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Art. 43. - Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului regulament vor fi remediate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.

Art. 44. - Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custode şi de către personalul organelor statului cu competenţe în zona sitului.

Art. 45. - Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

Art. 46. - Orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi/proiecte/planuri pe suprafaţa sitului are obligaţia de a asista personalul custodelui în activitatea de verificare şi control al activităţilor al căror titular este şi de a permite prelevarea de probe din teren şi furnizarea de informaţii.

Art. 47. - În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, precum inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii şi altele asemenea, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, iar custodele va participa activ, în măsura posibilităţilor, la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

Art. 48. - Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui, în baza recomandărilor ce derivă din studii sau monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate.

Art. 49. - Prezentul regulament poate fi consultat de către factorii interesaţi pe pagina proprie de internet a custodelui şi va fi pus la dispoziţia consiliilor locale de pe raza sitului.