MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

697. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

710. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.357. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

 

4.829. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea (revizuire) din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 1 (E 68) Braşov-Sibiu, km 173 + 800 - km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

«Art. 21. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, în condiţiile legii, potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzuta în anexa nr. 2.”

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

»Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, sunt în cuantum de 37,218 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 65 „Cheltuieli aferente Programelor cu Finanţare Rambursabilă”, articolul 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2010.

(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. III. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 697.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010)

 

LISTA

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localităţii Şinca din judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

UAT

Judeţul

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/Parcela iniţială

Nr. cadastral

Categorie

folosinţă

Suprafaţa totală acte

(mp)

Carte funciară

Suprafaţă de expropriat

(mp)

Intravilan/

Extravilan

Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

Şinca

Braşov

Marcu Maria

T49/PS 1656/2

82/1

Ps

16.757

FCF

3.472

Extravilan

3.374,78

2

Şinca

Braşov

Bulenciu Gheorghe

T49/PS 1656/3

69/1

Ps

5.709

FCF

1.922

Extravilan

1.868,18

3

Şinca

Braşov

Matau Maria

T49/PS 1656/4

70/1

Ps

21.658

FCF

4.017

Extravilan

3.904,52

4

Şinca

Braşov

Popa Gheorghe

T49/PS 1656/5

75/1

Ps

10.112

FCF

476

Extravilan

462,67

5

Şinca

Braşov

Staneasa Leonte

T48/PS 1643/14

65/1

Ps

5.432

FCF

33

Extravilan

32,08

6

Şinca

Braşov

Popa Maria

T48/PS 1643/15

64/1

Ps

4.601

FCF

305

Extravilan

296,46

7

Şinca

Braşov

Roita Maria

T48/PS 1643/13

88/1

Ps

4.979

FCF

624

Extravilan

606,53

8

Şinca

Braşov

Catoiu Leonte

T48/PS 1643/12

61/1

Ps

1.597

FCF

251

Extravilan

243,97

9

Şinca

Braşov

Muşina Gheorghe

T49/PS 1656/7

73/1

Ps

7.309

FCF

327

Extravilan

317,84

10

Şinca

Braşov

Nicalau Gheorghe

T48/PS 1643/11

63/1

Ps

6.069

FCF

392

Extravilan

381,02

11

Şinca

Braşov

Catoi Aurel

T48/PS 1643/10

66/1

Ps

2.894

FCF

183

Extravilan

177,88

12

Şinca

Braşov

Matau Maria

T48/PS 1643/9

80/1

Ps

4.724

FCF

1.465

Extravilan

1.423,98

Şinca

80/2

Ps

3.259

Extravilan

3.167,75

13

Şinca

Braşov

Roita Maria

T48/PS 1643/8

89/1

Ps

13.189

FCF

854

Extravilan

830,09

Şinca

89/2

Ps

12.335

Extravilan

11.939,62

14

Şinca

Braşov

Staneasa Rafira

T48/PS 1643/7

78/1

Ps

3.503

FCF

222

Extravilan

215,78

15

Şinca

Braşov

Grama Cornel

T49/PS 1656/8

74/1

Ps

7.387

FCF

115

Extravilan

111,78

16

Şinca

Braşov

Catoiu Leonte

T49/PS 1656/9

72/1

Ps

9.092

FCF

500

Extravilan

486,00

17

Şinca

Braşov

Grama Ioan

T49/PS 1656/10

71/1

Ps

3.805

FCF

54

Extravilan

52,49

18

Şinca

Braşov

Staneasa Paulina

T48/PS 1643/6

79/1

Ps

6.048

FCF

224

Extravilan

217,73

19

Şinca

Braşov

TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

T48/PS 1558

91/1

Ps

65.862

FCF

70

Extravilan

68,04

20

Şinca

Braşov

TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

T46/PS 1554

76/1

Ps

39.286

FCF

223

Extravilan

216,76

Şinca

76/2

Ps

164

Extravilan

159,41

21

Şinca

Braşov

Grama Ioan

T42/PS 1436

68/1

Ps

6.736

FCF

126

Extravilan

122,47

22

Şinca

Braşov

Schneider Valeria

T42/PS 1339/2

77/1

Ps

585.436

FCF

684

Extravilan

664,85

23

Şinca

Braşov

Popa Gheorghe

T42/PS 1333/1

62/1

Ps

184.949

FCF

1721

Extravilan

1.672,81

24

Şinca

Braşov

Solchea Aurel

T8/A83/2

81/1

A

19.643

FCF

174

Extravilan

187,92

Şinca

81/2

A

260

Extravilan

280,80

25

Şinca

Braşov

Standavid Aurel

T5/A42/1

87/1

A

1.861

FCF

865

Extravilan

934,20

26

Şinca

Braşov

Opreafenea Toader

T5/A42/2

83/1

A

2.685

FCF

347

Extravilan

374,76

27

Şinca

Braşov

Gociu Leonte

T17/A432/2

86/1

A

5.139

FCF

535

Extravilan

577,80

28

Şinca

Braşov

Finghis Nicolaie

T3/A 27/1/1

84/1

A

2.203

FCF

28

Extravilan

30,24

29

Şinca

Braşov

Alecu Maria

T3/A 27/1/2

85/1

A

3.811

FCF

222

Extravilan

239,76

30

Sinea

Braşov

TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

T48/PS 1621

94/1

Ps

18.810

FCF

143

Extravilan

139,00

31

Şinca

Braşov

Nicalau Victor

T48/F 1627

92/1

F

22.475

FCF

329

Extravilan

319,79

32

Şinca

Braşov

Gociu Rafira

T41/F 1615

95/1

F

4.796

FCF

370

Extravilan

359,64

33

Şinca

Braşov

TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

T41/F 1317

67/1

F

17.310

FCF

161

Extravilan

156,49

34

Şinca

Braşov

TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

T48/PS 1626

93/1

Ps

919.955

FCF

339

Extravilan

329,51

Şinca

93/2

Ps

228

Extravilan

221,62

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

38.019

 

37.217,02

 

*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor aferente organizării acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Consiliului Naţional al Audiovizualului, în bugetul de stat pentru anul 2018, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 50 mii lei, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. 1 pct. 3 şi cap. 2 pct. 2 din partea I a Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea unui număr de maximum 70 de persoane - 30 străine şi 40 române.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura Corina Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 710.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

 

Nr. crt.

Tip cheltuială

Limita maximă

1

Cocktail

50 lei/persoană

2

Masă oficială

200 lei/persoană

3

Cheltuieli de masă

100 lei/persoană

4

Trataţii, pauză de cafea

20 lei/persoană

5

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor (inclusiv bilete CityBus)

100 lei/persoană

6

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

7

Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferinţe şi dotări)

13.000 iei

8

Materiale informative şi de lucru

50 lei/persoană

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

 

Nr. crt.

Obiectul

Suma

(lei)

1

Cheltuieli de masă/masă oficială/cocktail/trataţii uzuale

- cocktail în data de 3 octombrie 2018 pentru maximum 70 de persoane (străini şi români) x 50 lei/persoană = 3.500 lei

- masă oficială în data de 4 octombrie 2018, 70 de persoane (străini şi români) x 200 lei/persoană = 14.000 lei

- cheltuieli de masă în data de 5 octombrie 2018, 30 de persoane (străini) x 100 lei/zi/persoană = 3.000 lei

- alte cheltuieli, cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii pentru 70 de persoane (străini) x 2 zile x 20 lei/persoană = 2.800 lei

23.300

2

Cheltuieli privind cadouri de protocol 10 delegaţii x 200 lei = 2.000 lei

2.000

3

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali (inclusiv bilete CityBus), 30 de persoane (străini) x 100 lei/persoană = 3.000 lei

3.000

4

Cheltuieli privind vizita la Palatul Parlamentului, 30 de persoane (străini) x 40 lei = 1.200 lei

1.200

5

Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferinţe şi dotări)

13.000

6

Materiale informative şi de lucru

70 de persoane x 50 lei/persoană = 3.500 lei

3.500

7

Alte cheltuieli

4.000

 

TOTAL

50.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292.699/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 92, art. 93 alin. (1)-(21) şi art. 931 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1)-(21), art. 931, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi în conformitate cu dispoziţiile art. IV din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.”

2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă după cum urmează:”.

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

„m1) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);”.

4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentelor prevăzute la alin. (1) lit. m), care se prezintă în copie, şi a documentului prevăzut la alin. (1) lit. m1) care se emite de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

5. La articolul 5, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se face pentru perioada prevăzută la art. 93 alin. (1) din lege.

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate prelungi în condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (2) din lege, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentaţii:.

6. La articolul 5 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);\

7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) în situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligaţia de a achita jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1 la lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (6) din lege. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:

a) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat:

b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă:

c) memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol.

(22) în situaţia în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Aprobarea scoaterii definitive se emite în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:

a) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat;

b) copia deciziei eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;

c) acordul pentru transferul garanţiei, precum şi al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar;

d) memoriu justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol.”

8. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentele prevăzute la alin. (2)-(22) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (2) lit. h) care se emite de către structura de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (2) se completează cu planul topografic pe care sunt evidenţiate suprafeţele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii, însoţit de tabelul centralizator semnat şi ştampilat de primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.

(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele şi prenume Se/de nu mi rea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestuia, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, seria şi numărul CI/BI, suprafeţele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoţit de copia planului parcelar semnat şt ştampilat de primărie şi recepţionat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară competent în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietăţii. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoţit de un plan de încadrare tarla, semnat şi ştampilat de primărie cu menţiunea «terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietăţii», cu identificarea zonei pentru care se solicita scoaterea temporară din circuitul agricol.”

10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentaţiei şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar în condiţiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, şi o comunică beneficiarului.”

11. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Documentaţia pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se depune de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană, cu excepţia avizului emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificarea documentaţiei şi a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în condiţiile prevăzute la art. 11, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei şi o transmite către direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.”

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităţilor se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (5) din lege şi ale art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmită de către direcţia pentru agricultură judeţeană, calculat în baza dispoziţiilor anexei nr. 1 la lege, cu respectarea valorilor tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în baza documentaţiei depuse de către beneficiar.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6) din lege.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele MADR la Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN R039 TREZ 7005057X XXOO 0354.

(5) Pentru verificarea şi confirmarea încasării tarifelor la Fondul de ameliorare a fondului funciar, structura de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia de a transmite, în format electronic, la solicitarea direcţiei pentru agricultură judeţeană şi/sau a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care emite avizul, extrasul de cont privind încasarea.

(6) Răspunderea pentru întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu prevederile alin. (2), revine direcţiei pentru agricultură judeţene.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 septembrie 2018.

Nr. 1.357.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

(2) Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

(3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020.

(5) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat la repartizarea computerizată şi care, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat pot fi repartizaţi, de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale, respectându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăşi numărul maxim de 30 de elevi la clasă.

(6) La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.

(7) Comisia Naţională de Admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar2019-2020.

(8) Comisia Naţională de Admitere poate stabili, prin procedură:

a) modalitatea de înscriere a candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ, care poate diferi de cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1);

b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, alta decât cea menţionată în metodologia prevăzută la alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

(9) în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8), prin procedură se stabilesc şi modalităţile de completare şi transmitere a fişelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date şi de comunicare a rezultatelor acestor candidaţi.

Art. 3. - (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

(2) în cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.

(3) Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de aptitudini şi la probele de limbă modernă sau maternă sunt recunoscute în orice judeţ sau în municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de judeţul sau sectorul din municipiul Bucureşti în care candidaţii au susţinut probele respective.

Art. 4. - (1) Candidaţii care participă la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, de birourile/oficiile informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale. Structura, durata, conţinutul şi baremul de evaluare şi notare pentru proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.

(2) Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi, pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere.

(3) Calculul mediei de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se face în conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2019-2020 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010, cu modificările ulterioare. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

(5) Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/a VII l-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională.

(6) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.

(8) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (7) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

(9) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (8), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Art. 6. - Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă.

În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Art. 7. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 4.829.

 

ANEXA Nr. 1

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

 

 

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

1 februarie 2019

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

28 februarie 2019

Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

13 mai 2019

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR), prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi

Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

15-24 mai 2019

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

31 mai 2019

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

20 mai-7 iunie 2019

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

11 iunie 2019

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

12 iunie 2019

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

2 iulie 2019

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice

3 iulie 2019

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, CU notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere Probele de aptitudini

8-9 mai 2019

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

13-14 mai 2019

înscrierea pentru probele de aptitudini

15-17 mai 2019

Desfăşurarea probelor de aptitudini

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

24 mai 2019

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, câtre comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

11 iunie 2019

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată

2 iulie 2019

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

3 iulie 2019

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

4 iulie 2019

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

8-9 mai 2019

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

13-14 mai 2019

înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă(*)

15-17 mai 2019

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)

24 mai 2019

Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

27-29 mai 2019

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4 iunie 2019

Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

5 iunie 2019

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată

 

 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

15 mai 2019

Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

10-14 iunie 2019

Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi(**)

9-10 iulie 2019

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată

9-10 iulie 2019

înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând aplicaţia informatică centralizată

 

(*) Documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea 1h clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi modeme de circulaţie internaţională pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 14 mai 2019.

(**) în mod excepţional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

 

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cel din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

3-7 iulie 2019

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VII l-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VII l-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere

3-7 iulie 2019

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

4-8 iulie 2019

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată

8 iulie 2019

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere

judeţean/al municipiului Bucureşti

9 iulie 2019

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

10 iulie 2019

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională

10-11 iulie 2019

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată

12 iulie 2019

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

12 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15-18 iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

18 iulie 2019

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

19, 22 şi 23 iulie 2019

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate

 

A două etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

23 iulie 2019

Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

24-25 iulie 2019

înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26 şi 29 iulie 2019

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24-30 iulie 2019

Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

31 iulie-1 august 2019

Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată

1 august 2019

Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

 

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

10 mai 2019

Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

5 iulie 2019

Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

15-18 iulie 2019

înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020

19, 22 şi 23 iulie 2019

Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

 

 

ANEXA Nr. 2

 

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020, cu excepţia colegiilor naţionale militare

 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a VIII-a;

EN  = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

* Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, în acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

 

II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2019-2020

 

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MA = media de admitere calculată conform punctului I;

NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; MFA = media finală de admitere.

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

FOSTA SECŢIE A TREIA

 

HOTĂRÂRE

(revizuire)

din 5 decembrie 2017

în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României

(Cererea nr. 36.900/03)

 

Strasbourg

 

Definitivă 5 martie 2017

Hotărârea a rămas definitivă în temeiul art. 44 § 2 din Convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă, în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României [cerere de revizuire a hotărârilor din 25 noiembrie 2008 (fond) şi din 3 martie 2015 (reparaţie echitabilă)],

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (fosta Secţie a treia), reunită într-o cameră compusă din: Helena Jäderblom, preşedinte, Luis Lopez Guerra, Kristina Pardalos, Helen Keller, Valeriu Griţco, Iulia Motoc, Jolien Schukking, judecători, şi Fatoş Araci, grefier adjunct de secţie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 14 noiembrie 2017, pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea nr. 36.900/03 îndreptată împotriva României, prin care şapte resortisanţi ai acestui stat, domnii Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, Gheorghe Negulescu şi George Negulescu şi doamnele Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu („reclamanţii”), au sesizat Curtea la 5 septembrie 2003, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia”).

2. Printr-o hotărâre din 25 noiembrie 2008, Curtea a declarat cererea admisibilă şi a hotărât că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, din cauza neacordării unei despăgubiri pentru privarea de proprietate suferită de reclamanţi. De asemenea, Curtea a decis să acorde reclamanţilor în solidar suma de 4.000 euro (EUR) pentru cheltuielile de judecată şi a rezervat soluţionarea problemei aplicării art. 41 din Convenţie în ceea ce priveşte prejudiciul material.

3. Printr-o hotărâre din 3 martie 2015, Curtea a decis să acorde reclamanţilor Adrian Toşcuţă şi Paul Ion Şerban Toşcuţă suma de 1.665.000 EUR, în solidar, şi reclamanţilor Dănuţ Negulescu, Gheorghe Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu suma de 630.000 EUR, în solidar, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material, şi suma de 2.300 EUR, tuturor reclamanţilor în solidar, cu titlu de cheltuieli de judecată.

4. La 6 noiembrie 2015, Guvernul a solicitat revizuirea hotărârilor pronunţate la 25 noiembrie 2008 şi 3 martie 2015, ca urmare a descoperirii unui fapt nou legat de reclamantul Gheorghe Negulescu, care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenţă decisivă asupra soluţionării cauzei şi care, la momentul pronunţării hotărârilor, nu era cunoscut de Curte şi nu putea, în mod rezonabil, să fie cunoscut de Guvern. Acesta şi-a întemeiat cererea pe art. 80 din Regulamentul Curţii.

5. La 1 martie 2016, Curtea a examinat cererea de revizuire şi a decis să acorde reprezentantului reclamanţilor un termen pentru prezentarea de observaţii.

6. Printr-o scrisoare din 25 mai 2016, soţia domnului Gheorghe Negulescu a comunicat decesul acestuia din urmă, care a avut loc la 21 octombrie 2015. Aceasta nu a prezentat observaţii în răspuns la cererea de revizuire şi nici nu a indicat eventualii moştenitori al defunctului.

ÎN DREPT

Cu privire la cererea de revizuire

7. Guvernul solicită revizuirea hotărârilor pronunţate la 25 noiembrie 2008 şi 3 martie 2015 şi declară că domnul Gheorghe Negulescu nu a avut niciodată calitatea de victimă a vreunei încălcări a dreptului său de proprietate asupra bunului în cauză, deoarece acesta vânduse partea care i se cuvenea din bunul respectiv în 1996, cu mult timp înainte de introducerea cererii în faţa Curţii. Guvernul susţine că a luat cunoştinţă de acest lucru abia cu ocazia demersurilor efectuate în vederea executării hotărârii Curţii din 3 martie 2015.

8. Curtea reaminteşte că, în temeiul art. 44 din Convenţie, hotărârile sale sunt definitive şi că, în măsura în care contestă acest caracter definitiv, procedura de revizuire, neprevăzută de Convenţie, dar instituită de Regulamentul Curţii, are un caracter excepţional: de unde şi cerinţa privind examinarea strictă a admisibilităţii oricărei cereri de revizuire a unei hotărâri a Curţii, în cadrul unei astfel de proceduri [Pardo împotriva Franţei (revizuire - admisibilitate), 10 iulie 1996, pct. 21, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-111, Gustafsson împotriva Suediei (revizuire - fond), 30 iulie 1998, pct. 25, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-V, şi Stoicescu împotriva României (revizuire), nr. 31.551/96, pct. 33, 21 septembrie 2004].

9. Curtea trebuie aşadar să stabilească dacă este necesară revizuirea hotărârilor pronunţate la 25 noiembrie 2008 şi 3 martie 2015 în conformitate cu art. 80 din Regulamentul său, care, în măsura relevantă, este redactat astfel:

„În cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenţă decisivă cu privire la soluţia unei cauze judecate deja şi care, la momentul pronunţării hotărârii, nu era cunoscut de Curte şi nu putea, în mod rezonabil, să fie cunoscut de parte, aceasta din urmă poate [...] să sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hotărâri. [...]”

10. Prin urmare, trebuie să se stabilească dacă aceste condiţii sunt îndeplinite în speţă [Pennino împotriva Italiei (revizuire), nr. 43.892/04, pct. 11, 8 iulie 2014, şi Petroiu şi alţii împotriva României (revizuire), nr. 30.105/05, pct. 11 şi următoarele, 14 iunie 2016].

11. Curtea observă pentru început că domnul Gheorghe Negulescu se număra printre reclamanţii care au sesizat Curtea în prezenta cauză.

12. În Hotărârea sa din 25 noiembrie 2008, aceasta a declarat că anularea în 2002 a titlurilor de proprietate ale reclamanţilor asupra a două terenuri de 6.581 m2 şi 2.500 m2, situate în Bucureşti, a constituit o privare de proprietate şi, ţinând seama de faptul că nu li s-a acordat nicio despăgubire, a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Curtea subliniază, de asemenea, că din documentele furnizate de Guvern reiese că, în 1996, domnul Negulescu, care era coproprietar asupra terenului de 2.500 m2, vânduse unui terţ partea lui din teren, de 834 m2. Această vânzare, cu privire la care Curtea nu a fost informată de către reclamant, a avut loc înainte de anularea titlului de proprietate şi înainte de introducerea cererii în faţa Curţii.

13. Pentru a stabili dacă faptele aflate la originea unei cereri de revizuire sunt „de natură să exercite o influenţă decisivă”, în sensul art. 80 § 1 din Regulament, acestea trebuie să fie examinate în raport cu hotărârea Curţii a cărei revizuire este solicitată (Pardo, citată anterior, pct. 22).

14. În speţă, Curtea constată că terenul de 834 m2 nu se mai afla în patrimoniul domnului Negulescu la momentul introducerii cererii şi al pronunţării hotărârii din acţiunea principală, acesta pierzându-si astfel calitatea de victimă în sensul art. 34 din Convenţie. În opinia Curţii, această situaţie constituie într-adevăr un fapt „de natură să exercite o influenţă decisivă” în raport cu hotărârea din acţiunea principală.

15. În ceea ce priveşte „absenţa cunoaşterii faptelor descoperite”, condiţie impusă de art. 80 din Regulament, Curtea Observă că domnul Gheorghe Negulescu îşi vânduse terenul printr-un înscris sub semnătură privată. Prin urmare, nu i se poate reproşa în mod rezonabil Guvernului că nu a avut cunoştinţă de acesta. De altfel, acesta din urmă susţine că a aflat de actul în cauză abia în 2015, atunci când terţul cumpărător a informat Guvernul cu privire la existenţa acestui act (supra, pct. 7).

16. În aceste condiţii şi ţinând seama de specificitatea cauzei, Curtea constată că Guvernul nu putea „în mod rezonabil" să fi ştiut de existenţa acestor fapte.

17. Ţinând seama de cele de mai sus, Curtea consideră că este necesară revizuirea hotărârilor din 25 noiembrie 2008 şi 3 martie 2015.

18. În ceea ce priveşte Hotărârea sa din 25 noiembrie 2008, Curtea subliniază că punctul 8 din aceasta are următorul conţinut:

„8. La 11 martie 1993, comisia locală i-a pus pe P.N. şi reclamanţii Gheorghe Negulescu şi Maria Negulescu în posesia a două terenuri în suprafaţă totală de 34.400 m2, din care 31.900 m2 erau situaţi în extravilan, iar 2.500 m2 în intravilan. Cei 2.500 m2 făceau parte din terenul de 9.081 m2 atribuit anterior parohiei. La 24 august 1993, comisia municipiului le-a acordat un titlu administrativ de proprietate pentru o suprafaţă totală de 34 400 m2.”

19. Ţinând seama de noile elemente de fapt, aceasta apreciază că paragraful citat anterior trebuie să aibă următoarea redactare:

„8. La 11 martie 1993, comisia locală i-a pus pe P.N. şi reclamanţii Gheorghe Negulescu şi Maria Negulescu în posesia a două terenuri în suprafaţă totală de 34.400 m2, din care 31.900 m2 erau situaţi în extravilan, iar 2.500 m2 în intravilan. Cei 2.500 m2 făceau parte din terenul de 9.081 m2 atribuit anterior parohiei. La 24 august 1993, comisia municipiului le-a acordat un titlu administrativ de proprietate pentru o suprafaţă totală de 34.400 m2.

Terenul de 2.500 m2 a făcut obiectul unui partaj între reclamanţi şi reclamantul Gheorghe Negulescu a devenit proprietarul unei parcele de 834 m2. La 26 martie 1996, printr-un înscris sub semnătură privată, acesta a vândut parcela respectivă unui terţ.”

20. În continuare, Curtea subliniază că punctul 30 din această hotărâre se citeşte după cum urmează: „30. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. De asemenea, Curtea subliniază că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Aşadar, este necesar să fie declarat admisibil.”

21. Ţinând seama de noile elemente de fapt, aceasta apreciază că paragraful citat anterior se citeşte astfel:

„30. În privinţa reclamantului Gheorghe Negulescu, Curtea observă în primul rând că acesta din urmă şi-a vândut bunul înainte de data introducerii cererii în faţa Curţii. Prin urmare, apreciază că domnul Gheorghe Negulescu nu poate pretinde că este victima vreunei încălcări a dreptului său la respectarea bunurilor, în sensul art. 34 din Convenţie.

În privinţa celorlalţi reclamanţi, Curtea constată că respectivul capăt de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. De asemenea, Curtea subliniază că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Aşadar, este necesar să fie declarat admisibil.”

22. În consecinţă, dispozitivul Hotărârii din 25 noiembrie 2008 trebuie să se citească astfel:

„1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 de reclamanţii Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu, şi inadmisibilă în ceea ce îl priveşte pe reclamantul Gheorghe Negulescu; [...]

5. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească în solidar reclamanţilor Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, suma de 4.000 EUR (patru mii euro) pentru toate cheltuielile, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; [...]”

23. În ceea ce priveşte Hotărârea sa din 3 martie 2015, Curtea subliniază că, în dispozitivul acesteia, a inclus obligaţia ca statul să îi repună pe reclamanţi în posesia terenurilor în litigiu sau să le plătească următoarele sume:

„1. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, să îi pună pe primii doi reclamanţi în posesia efectivă asupra celor 6.581 mp de teren şi să îi pună pe ceilalţi cinci reclamanţi în posesia efectivă asupra celor 2.500 mp de teren şi că trebuie să asigure tuturor reclamanţilor eliberarea unui titlu de proprietate asupra terenului lor;

b) că, în absenţa măsurilor prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească primilor doi reclamanţi în solidar, suma de 1.665.000 EUR (un milion şase sute şaizeci şi cinci de mii de euro) pentru prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

c) că, în absenţa măsurilor prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească celui de-al treilea, al patrulea şi al cincilea reclamant, precum şi celei de-a şasea şi a şaptea reclamante, în solidar, suma de 630.000 EUR (şase sute treizeci de mii de euro) pentru prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

d) că statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească reclamanţilor în solidar suma de 2.300 EUR (două mii trei sute de euro), care trebuie convertită în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; [...]”

24. Curtea apreciază că schimbările intervenite în situaţia de fapt au consecinţe asupra sumelor acordate în solidar cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material şi cu titlu de cheltuieli de judecată. Aceasta consideră că trebuie să acorde o sumă cu acest titlu doar reclamanţilor Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu. Prin urmare, această parte a dispozitivului trebuie să fie modificată în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

în unanimitate,

CURTEA:

1. hotărăşte să admită cererea de revizuire a Hotărârii din 25 noiembrie 2008;

în consecinţă,

„1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 de reclamanţii Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu şi inadmisibilă în ceea ce îl priveşte pe reclamantul Gheorghe Negulescu; [...]

5. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie să plătească în solidar reclamanţilor Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, suma de 4.000 EUR (patru mii euro) pentru toate cheltuielile, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; [...]”

2. hotărăşte să admită cererea de revizuire a Hotărârii din 3 martie 2015;

în consecinţă,

„1. hotărăşte:

a) că statul pârât trebuie, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, să îi pună pe reclamanţii Adrian Toşcuţă şi Paul Ion Şerban Toşcuţă în posesia efectivă asupra celor 6.581 m2 de teren şi să îi pună pe reclamanţii Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu în posesia efectivă asupra celor 1.666 m2 de teren şi că trebuie să asigure tuturor reclamanţilor eliberarea unui titlu de proprietate asupra terenului lor;

b) că, în absenţa măsurilor prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească primilor doi reclamanţi în solidar suma de 1.665.000 EUR (un milion şase sute şaizeci şi cinci de mii de euro) pentru prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

c) că, în absenţa măsurilor prevăzute la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească reclamanţilor Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu în solidar suma de EUR 420.000 (patru sute douăzeci de mii de euro) pentru prejudiciul material, care trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit;

d) că statul pârât trebuie, în acelaşi termen de trei luni, să plătească reclamanţilor Adrian Toşcuţă, Paul Ion Şerban Toşcuţă, Dănuţ Negulescu, George Negulescu, Maria Negulescu şi Sevastiţa Negulescu în solidar suma de 2.300 EUR (două mii trei sute de euro), care trebuie convertită în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; [...]”

Redactată în limba franceză şi apoi comunicată în scris la 5 decembrie 2017, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

 

PREŞEDINTE HELENA JÄDERBLOM

Grefier adjunct,

Fatoş Araci