MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 792         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

81. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

712. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.360. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.361. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.362. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.366. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

 

3.067. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea unor reglementări contabile

 

Rectificări la:

 - Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018

 - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

Având în vedere modificările şi completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă â Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018, cu modificările ulterioare, care au exclus din categoria veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală şi reglementarea lor separată,

ţinând cont de faptul că, până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală erau incluse în categoria veniturilor supuse impozitului pe venit care se luau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar după această dată excluderea lor din categoria veniturilor din activităţi independente a afectat o categorie importantă de persoane, în sensul neîndeplinirii de către acestea a condiţiilor de eligibilitate în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, urmată de diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru aceste persoane,

având în vedere impactul social al modificărilor aduse Codului fiscal asupra acestei categorii importante de persoane care lucrează în mass-media, producători de valori culturale, în brevetări de invenţii, desene, modele şi altele, şi care realizează acest tip de venituri, se impun modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, este necesară introducerea categoriei veniturilor din activităţi de proprietate intelectuală în categoria veniturilor care se iau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În absenţa acestor modificări, persoanele care au născut după 23 martie 2018 şi care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală vor primi un cuantum diminuat faţă de cuantumul calculat pentru o persoană care a născut până la aceasta dată.

Mai mult, în prezent, în condiţiile în care părintele a realizat exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, dreptul în sine la indemnizaţie pentru creşterea copilului este afectat prin neluarea în calcul nu doar a veniturilor, ci chiar a perioadei în care a fost realizat numai acest tip de venit, aceasta, după 23 martie 2018, nemaifiind perioadă de eligibilitate.

În considerarea faptului că aspectele prezentate reprezintă situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru persoanele îndreptăţite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare sunt:

a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit şi, după caz. a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;

b) veniturile rezultate după scăderea contribuţiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) se iau în calcul sumele încasate de persoana îndreptăţită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora.

(4) în cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

(5) în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în ţară, cât şi în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în ţară.

(6) Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate.”

3. La articolul 13 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaraţia fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;”.

Art. II. - (1) Persoanele îndreptăţite care au solicitat acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei cuantum a fost stabilit fără a fi luate fin calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Pentru persoanele cărora li s-a stabilit cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a stabili noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care aceste documente sunt deja depuse.

(3) Cuantumul stabilit potrivit alin. (2) se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Diferenţele de sume între cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, calculat potrivit alin. (2), şi cuantumul plătit până la data stabilirii noului cuantum se plătesc până la data de 31 decembrie 2018.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va actualiza în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASIL1CA-VIOR1CA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 81.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit precizate mai sus.

(2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şt pe perioada practicii în producţie.

(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4) începând cu anul şcolar 2018-2019 cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 712.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând m considerare Referatul de aprobare nr. 292.698/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructuri] de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2018.

Nr. 1.360.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului  finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.12

INVPPS - 6506519-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni Sediul: aleea Dumbrava nr. 2 - incinta S.C. Agrotech. - S.R.L., municipiul Buzău, judeţul Buzău înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri fundare la nr. 593/11.07.2018 CIF 39635629

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP23 Canal Vest

Clădire staţie de pompare Suprafaţă construită = 23,10 mp Suprafaţă desfăşurată = 23,10 mp Regim de înălţime - parter

UAT Săhăteni, judeţul Buzău

12.958,0

2

9.2.8.6

INVPPS - 6506521-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - reţea de conducte cu o lungime de 8.430 m şi antene cu o lungime de 23.688 m, care deserveşte suprafaţa brută de 1.350 ha şi suprafaţa netă de 1.350 ha

UAT Săhăteni, judeţul Buzău

961.956,0

3

9.1.6

INVPPS - 6506517-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP23 Canal Vest

Suprafaţă teren = 341,20 mp

UAT Săhăteni, judeţul Buzău

198,0

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.696/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate Obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2018.

Nr. 1.361.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Desenarea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.12/6484721

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni

Sediul: Str. Râului nr. 419, municipiul Craiova, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri fundare la nr. 566/6.02.2018

CIF 39338806

Clădire staţie de pompare SPP1 Terasa CA1

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 115,8 mp

Suprafaţă desfăşurată = 131,06 mp

Regim de înălţime - parter + et.

UAT Gângiova,

judeţul Dolj

2140

1.8.6/26448206

Reţea interioara aferentă staţiei SPP1 Terasa CA1

Reţea conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 1.295 ha,

L = 24.212 ml

UAT Gângiova,

judeţul Dolj

46.101

9/6496237

Teren aferent staţiei de pompare 1NM

Suprafaţa totală de 370,47 mp

UAT Gângiova,

judeţul Dolj

279

2

1.8.12/26448208

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou Sediul: str. Nicolae Bălcescu nr. 32, municipiul Băileşti, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 563/26.01.2018

CIF 38901528

Construcţie Staţie SPP5

Clădire staţie de pompare Geoagiu

Suprafaţă construită = 120 mp

Suprafaţă desfăşurată = 120 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Seaca de Câmp,

judeţul Dolj

1.172

1.8.6/26448210

Reţea interioară aferentă SPP5 Seaca

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 481 ha,

L = 17.472 ml

UAT Seaca de Câmp,

judeţul Dolj

2

9/26448212

Teren aferent staţiei de pompare 4

Suprafaţa totală de 800 mp

UAT Seaca de Câmp,

judeţul Dolj

186

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292,697/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar, în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2018.

Nr. 1.362.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru Irigaţii Denistepe din Judeţul Tulcea

 

Nr.

crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publica nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

1.8.6/INVPPS - 6508237-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe Sediul: Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 184/3.11.2006 CIF 19202922

Amenajare interioară irigaţii aferentă plot 12 CD1-8 UAT Mihai Bravu

Amenajare interioară irigaţii

Lungime totală-14.615 m

UAT Mihai Bravu, judeţul

Tulcea

17.333,87

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 292,050/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 5 şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. IV alin. (3) din Legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 12 septembrie 2018.

Nr. 1.366.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, precum şi cu respectarea dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispoziţiile anexei nr. 1 „Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018.

Art. 2. - Prezenta procedură nu se aplică pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente care:

a) sunt situate în intravilanul localităţilor:

b) sunt ocupate cu pajişti permanente care nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei. În acest caz se aplică dispoziţiile legii, precum şi ale actelor aprobate în executarea actului primar, în domeniu.

Art. 3. - (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, în vederea amplasării obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanţă, se aprobă după cum urmează:

a) prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţeană, pentru terenurile în suprafaţă de până la 100 ha. inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafaţa de peste 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Modelul deciziei de scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor, este prevăzut la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Modelul deciziei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor, este prevăzut la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenţa procedură.

 

CAPITOLUL II

Documentaţia şi modul de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilanul localităţilor

 

Art. 4. - (1) Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se emite în baza următoarei documentaţii:

a) cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate;

b) certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau act în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;

c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

d) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului, valabil încheiat;

e) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului - În original;

f) extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei, după caz;

g) certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă;

h) studiul pedologie şi agrochimie pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

j) avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale;

k) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii;

l) proces-verbal de verificare în teren privind existenţa/ inexistenţa construcţiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, întocmit de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţeană;

m) hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în condiţiile legii, după caz;

n) hotărârea consiliului judeţean/consiliului local din care să rezulte că lucrările fac obiectul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională şi sunt iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz;

o) adeverinţa emisă de primărie prin care se atestă suprafaţa totală de pajişte înregistrată la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol şi dacă există suprafeţe de teren ocupate CU pajişti permanente în excedent pe raza teritorială a acesteia;

p) adeverinţa emisă de primărie din care să rezulte suprafaţa de teren neproductiv, situat în raza teritorială a acesteia, deţinut de beneficiar şi/sau altă persoană fizică/juridică ori aflat în domeniul public/privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, egală cu suprafaţa de teren ce face obiectul solicitării scoaterii definitive din circuitul agricol, după caz; adeverinţa se prezintă în cazul în care se solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol, fiind eliberată în baza informaţiilor din registrul agricol şi însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. 5 alin. (3);

q) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu dispoziţiile art. 3;

r) alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. m) şi n), care se prezintă în copie, a documentului prevăzut la lit. q) care se emite de către structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a documentelor prevăzute la lit. o) şi p) care se depun în original.

Art. 5. - (1) Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a),

c) şi d) din ordonanţă se realizează cu obligaţia beneficiarului să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz, sub cea prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţă.

(2) Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente situate în extravilan pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) din ordonanţă se realizează cu obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), în vederea îndeplinirii obligaţiei de recuperare, efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din ordonanţă se realizează pe terenurile neproductive identificate în adeverinţa prevăzută la alin. (1) lit. p), în baza:

a) angajamentului beneficiarului privind efectuarea lucrărilor pe terenul neproductiv deţinut de către acesta;

b) convenţiei privind efectuarea lucrărilor de către beneficiar pe terenurile neproductive aparţinând altor deţinători, încheiată între aceştia şi beneficiar.

(4) Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente situate în extravilan pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a),

c) şi d)din ordonanţă se realizează, fără obligaţia de recuperare, până la echivalarea suprafeţei de pajişti din România cu suprafaţa prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţă.

(5) Fac excepţie de la obligaţia prevăzuta la art. 5 alin. (4) din ordonanţă obiectivele de interes public local aprobate prin hotărârea consiliului local.

(6) Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, prevăzute la art. 1, se face cu respectarea art. 5 alin. (8) din ordonanţă.

Art. 6. - (1) Aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se face pentru perioada şi în condiţiile prevăzute la art. 93 alin. (1) din lege.

(2) Prelungirea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 93 alin. (2) din lege.

(3) Aprobarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se emite în condiţiile prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentaţii:

a) cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate;

b) certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;

c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

d) acordul proprietarului pentru prelungirea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul;

e) memoriu justificativ pentru solicitarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol;

f) decizia eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenul pentru care se solicită prelungirea perioadei;

g) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

h) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificarea documentaţiei:

i) alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.

(4) în situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarul are obligaţia achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1 din lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (6) din lege. Aprobarea scoaterii definitive se emite cu respectarea prevederilor art. 5, în baza documentaţiei prevăzute la alin. (2), completată cu următoarele documente:

a) cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate;

b) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat;

c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

d) acordul proprietarului pentru prelungirea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul;

e) copia deciziei eliberate pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului pentru care se solicită scoaterea definitivă;

f) adeverinţa emisă de primărie prin care se atestă suprafaţa totală de pajişte înregistrată la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol şi dacă există suprafeţe de teren ocupate cu pajişti permanente în excedent pe raza teritorială a acesteia;

g) adeverinţa emisă de primărie din care să rezulte suprafaţa de teren neproductiv, situat în raza teritorială a acesteia, deţinut de beneficiar şi/sau altă persoană fizică/juridică ori aflat în domeniul public/privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, egală cu suprafaţa de teren ce face obiectul solicitării scoaterii definitive din circuitul agricol, după caz; adeverinţa se eliberează în baza informaţiilor din registrul agricol, fiind însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. 5 alin. (3);

h) memoriu justificativ pentru solicitarea scoaterii definitive din circuitul agricol;

i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

j) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificarea documentaţiei;

k) alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (4) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentelor prevăzute la alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. j) care se emit de către structura de specialitate din Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a documentelor prevăzute la alin. (4) lit. f) şi g) care se depun în original.

Art. 7. - (1) în situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciara, documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) se completează cu planul topografic cu reprezentarea suprafeţelor solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, recepţionat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii, însoţit de tabelul centralizator semnat şi ştampilat de primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.

(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestuia, cod unic de înregistrare/codul de identificare fiscală, seria şi numărul CI/BI, suprafeţele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor, în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoţit de copia planului parcelar semnat şi ştampilat de primărie şi recepţionat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietăţii. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoţit de un plan de încadrare tarla, semnat şi ştampilat de primărie cu menţiunea „terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietăţii”, cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol.

Art. 8. - (1) Documentaţia pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se depune de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, sau nota de completare a documentaţiei şi o transmite la direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.

(3) Avizul prevăzut la alin. (2) se emite după verificarea documentaţiei prevăzute la art. 4, art. 5, art. 6 alin. (3) şi (4) şi art. 7, precum şi după verificarea încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, achitat de către beneficiar în contul prevăzut la art. 11 alin. (5).

(4) Direcţia pentru agricultură judeţeană emite decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe care o comunică beneficiarului.

(5) în cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de emitere a avizului necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentaţia se respinge.

Art. 9. - Documentaţia pentru adoptarea hotărârii Guvernului privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) se depune şi se înregistrează de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii avizului şi iniţierii proiectului de hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - În cazul în care documentaţia cuprinde date eronate, documentaţia se restituie fără soluţionarea cererii cu privire la aprobarea scoaterii din circuitul agricol.

 

CAPITOLUL III

Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar

 

Art. 11. - (1) Scoaterea definitivă a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (5) din lege şi art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmite de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în baza documentaţiei depuse de către beneficiar, şi acesta este calculat cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.

(3) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de caicul întocmite de către direcţia pentru agricultură judeţeană, calculat în baza dispoziţiilor anexei nr. 1 la lege, cu respectarea valorilor tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie, aprobate anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în baza documentaţiei depuse de către beneficiar.

(4) Prin excepţie de la alin. (1) nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute la art. 5 alin (3) din ordonanţă care se încadrează în dispoziţiile art. 92 alin. (6) din lege.

(5) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN R039 TREZ 7005057X XX000354.

(6) Pentru verificarea şi confirmarea încasării tarifelor la Fondul de ameliorare a fondului funciar, structura de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia de a transmite, în format electronic, la solicitarea structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care emite avizul, extrasul de cont privind încasarea.

(7) Restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 „Procedură privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018.

(8) Răspunderea pentru întocmirea notei de calcul pentru plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu prevederile alin. (2), revine direcţiei pentru agricultură judeţene.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 12. - Decizia sau hotărârea Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, reprezintă actul prin care se aprobă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan.

Art. 13. - Documentaţiile privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, în vederea realizării unor investiţii, se întocmesc pentru fiecare obiectiv în parte, cu plata corespunzătoare a tarifelor aferente Fondului de ameliorare a fondului funciar.

Art. 14. - Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a categoriei de folosinţă curţi-construcţii, ca urmare a aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se face la cererea proprietarului/beneficiarului, în baza deciziei sau hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 15. - (1) Beneficiarul în favoarea căruia s-a emis decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, are obligaţia respectării şi îndeplinirii condiţiilor şi recomandărilor menţionate în cuprinsul acesteia.

(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană, prin personalul de specialitate şi structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, verifică modul în care sunt respectate condiţiile şi recomandările menţionate în decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan.

Art. 16. - (1) Situaţia actualizată a aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, întocmită de către direcţia pentru agricultură judeţeană, se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situaţia centralizată a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol.

Art. 17. - O copie a deciziei sau a hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, precum şi a documentului de plată a tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se transmit de către direcţia pentru agricultură judeţeană structurii de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, lunar, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, însoţite de situaţia centralizatoare a acestor documente.

Art. 18. - Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere definitivă său temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se întocmeşte în 3 exemplare, unul pentru beneficiar, unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unul pentru direcţia pentru agricultură judeţeană, care se reţin în arhiva acestor structuri. La fiecare exemplar se anexează decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol sau nota de completare/nota de respingere, în original.

Art. 19. - Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, constituie o procedură distinctă şi nu face parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii în sensul art. 2 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. - În cazul obţinerii certificatului de urbanism în scopul emiterii autorizaţiei de construire în vederea amplasării construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) din ordonanţă, acesta este valabil şi pentru documentaţia întocmită conform prezentei proceduri.

Art. 21. -. (1) Procedurile iniţiate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se finalizează conform legislaţiei în vigoare la data înregistrării cererilor.

(2) Cererile înregistrate după intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se restituie beneficiarilor în vederea înregistrării unor noi cereri pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ ..........................................

 

DECIZIA

Nr. din

 

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente,

având în vedere cererea beneficiarului .......................................... nr. .......................................... înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană cu nr. .......................................... din ..........................................

în baza următoarelor documente:

1. certificatul de urbanism nr. .......................................... din .......................................... emis de către ..........................................;

2. memoriul justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor;

3. studiul pedologie şi agrochimie nr. .......................................... din ..........................................;

4. avizul tehnic nr. .......................................... din .......................................... pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare;

5. hotărârea consiliului judeţean/consiliului local nr. .......................................... din ..........................................emisă de Primăria .........................................., judeţul .........................................., după caz;

6. avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. .......................................... din .......................................... după caz,

în scopul realizării obiectivului de investiţii .......................................... de către beneficiar .......................................... pe terenul situat în .........................................., judeţul .........................................., în suprafaţă de .........................................., înscris în cartea funciară nr. .........................................., tarlaua nr. .........................................., parcela nr. .........................................., număr cadastral ..........................................,

direcţia pentru agricultură judeţeană emite

DECIZIA

privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol pentru terenul cu suprafaţă de .......................................... mp, categoria de folosinţă .........................................., clasa de calitate .........................................., situat în extravilanul localităţii .........................................., judeţul .........................................., înscris în CF nr. .........................................., tarlaua nr. .........................................., parcela nr. .........................................., număr cadastral ..........................................

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii.

Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandări,

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Director executiv,

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ..........................................

...............................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ

 

DECIZIA

Nr. .......................................... din ..........................................

 

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente,

având în vedere cererea beneficiarului nr. înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană cu nr. .......................................... din ..........................................

în baza următoarelor documente:

1. certificatul de urbanism nr. .......................................... din .......................................... emis de către ..........................................;

2. memoriu justificativ pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor;

3. studiul pedologie şi agrochimie nr. .......................................... din ..........................................;

4. avizul tehnic nr. .......................................... din .......................................... pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare;

5. hotărârea consiliului judeţean/consiliului local nr. .......................................... din .......................................... emisă de Primăria .........................................., Judeţul .........................................., după caz;

6. avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. .......................................... din .........................................., după caz,

în scopul realizării obiectivului de investiţii .......................................... de către beneficiar .......................................... pe terenul situat în .........................................., judeţul .........................................., în suprafaţă de .........................................., înscris în cartea funciară nr. .........................................., tarlaua nr. .........................................., parcela nr. .........................................., număr cadastral ..........................................,

direcţia pentru agricultură judeţeană emite

DECIZIA

privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenul cu suprafaţă de .......................................... mp, categoria de folosinţă .........................................., clasa de calitate .........................................., situat în extravilanul localităţii .........................................., judeţul .........................................., înscris în CF nr. .......................................... tarlaua nr. .........................................., parcela nr. .........................................., număr cadastral .........................................., pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data .......................................... .

 

Beneficiarul aprobării are obligaţia de a reda în circuitul agricol terenul având datele de identificare menţionate mai sus, la clasa de calitate şi categoria de folosinţă avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii.

Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandări,

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Director executiv,

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ..........................................

...............................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea unor reglementări contabile

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 28 alin, (81) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după cum urmează:

1. După subsecţiunea 4.13.5. „Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile” se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.6. „Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar”, cu următorul cuprins:

„4.13-6. Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar

4231. - Entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).

4232. - Dividendele repartizate conform pct. 4231 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»).”

2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 sa introduce contul 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” (A).

3. La capitolul 16 „Funcţiunea conturilor” se introduce funcţiunea contului 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”, cu următorul cuprins:

„Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.

În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:

- suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).

În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:

- suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457);

- sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).

Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar.”

4. După punctul 601 se Introduc» un nou punct, punctul 602, cu următorul cuprins:

„602. - (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

(2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.”

Art. II. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

„91. - (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situaţii financiare interimare formate din situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

(2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative.”

2. După punctul 173 se introduc două noi puncte, punctele 1731 şi 1732, cu următorul cuprins:

„1731. - Entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).

1732. - Dividendele repartizate conform pct. 1731 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plătit» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»).”

3. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduce contul 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” (A).

4. La capitolul 11 se introduce funcţiunea contului 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”, cu următorul cuprins:

„Contul 463

Cu ajutorul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.

În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate 1h cursul exerciţiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar.

În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate 1h cursul exerciţiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale, precum şi sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii.

Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar.”

Art. III. - (1) Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

(2) în vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(3) Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(4) Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

Art. IV. - (1) Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.

(2) Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

- numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;

- calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi clin România);

- numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Art. V. - Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 septembrie 2018.

Nr. 3.067.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Regio Călători” - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017, pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 şi 491 bis din 14 iunie 2018, se fac următoarele rectificări:

1. la Actul adiţional nr. 4 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A., aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016:

- la art. II, partea dispozitivă, în loc de: „... se introduce alineatul (16)...:” se va citi: .... se introduce alineatul (17)...:”;

- la art. I, în loc de: Art. f “se va citi: Art. 3”;

- la art. II (referitor la marcarea textului propus), în loc de: „(16J”se va citi: „(17)”;

2. la Actul adiţional nr. 4 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători - S.R.L., aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016;

- la art. I, partea dispozitivă, în loc de: „... şi se completează cu alineatul (14)”se va citi:«... şi se completează cu alineatul (15)”;

- la art. I, în ioc de: „Art. 1” se va citi: Art. 3”;

- la art. I (referitor la marcarea textului propus), în loc de: „(14)”se va citi: „(15)”;

3. la Actul adiţional nr. 4 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Transferoviar Călători” - S.R.L., aprobat prin H.G. nr. 231/30.03,2016;

- la art. I, partea dispozitivă, în loc de: „... şi se completează cu alineatul (14)”se va citi: şi se completează cu alineatul (15)”;

- la art. I, în ioc de: .Art. 7”se va citi; Art. 3”;

- la art. I (referitor la marcarea textului propus), în loc de: „(14)”se va citi: „(15)”;

4. la Actul adiţional nr. 4 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Softrans” - S.R.L., aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016:

- la art. I, partea dispozitivă, în loc de: şi se completează cu alineatul (14)”se va citi: şi se completează cu alineatul (15)”;

- la art. I, în ioc de: „Art. 1” se va citi: Art. 3”;

- la art. I (referitor la marcarea textului propus), în loc de: „(14)”se va citi: „(15)”;

5. la Actul adiţional nr. 2 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al „Regio Călători” - S.R.L., aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017:

- la art. I, în loc de: Art. 7” se va citi: Art. 3”;

- la art. ii, partea dispozitivă, în loc de: „...se introduce alineatul (16)”se va citi: „... se introduce alineatul (15)”;

- la art. II (referitor la marcarea textului propus), în foc de: „(16)” se va citi: „(75)7

6. la Actul adiţional nr. 1 din 23.05.2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/21.12.2017:

- la art. I, în loc de: „Art. 1” se va citi: Art. 3”;

- la art. II, partea dispozitivă, în loc de: se introduce alineatul (16)...” se va citi: „... se introduce alineatul (15). .”;

- la art. II (referitor la marcarea textului propus), în loc de: „(76)n se va citi: „(15)”.

 

În Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018, se face următoarea rectificare:

- la art. 143, în loc de: „...la capitolul I al titlului /,...” se va citi: la capitolul I al Udului II,...”