MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 797         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

714. - Hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

 

716. - Hotărâre privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP”

 

726. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

 

727. - Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

 

730. - Hotărâre pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

731. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei

 

732. - Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

168. - Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(2) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, delegat, detaşat sau care se deplasează în interesul serviciului, se reglementează prin acte normative specifice.

Art. 2. - (1) în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum, în cazul în care rezultă o modificare mai mare de 10% a acestuia, Ministerul Finanţelor Publice poate actualiza cuantumul indemnizaţiei de deplasare, indemnizaţiei de detaşare şi al alocaţiei de cazare, prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Actualizările prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice, aprobate în condiţiile legii.

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, ordonatorii principali de credite pot emite norme metodologice proprii.

Art. 4. - (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activităţi în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) în situaţia în care organizatorul instructajelor sau al altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa şi/sau cazarea participanţilor, aceştia nu beneficiază de indemnizaţia de delegare şi/sau alocaţia de cazare, după caz.

(3) Nu sunt asimilate instructajelor sau altor activităţi în legătură cu sarcinile de serviciu, în sensul prezentei hotărâri, misiunile de instrucţie, exerciţiile militare, tragerile şi aplicaţiile în tabere sau în poligoane pe teritoriul României, executate de personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - În tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 714.

 

ANEXĂ

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

 

Art. 1. - (1) Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5) Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi, nu se acordă alocaţie zilnică de cazare, iar indemnizaţia de delegare se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.

(6) Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

Art. 2. - (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care participă la misiuni de instrucţie, exerciţii militare, trageri şi aplicaţii, în tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanţă mar mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităţilor nu permite înapoierea la sfârşitul zilei de lucru în localitatea în care îşi au locui permanent de muncă, beneficiază pe perioada executării acestor tipuri de misiuni de indemnizaţie de delegare.

(2) Pe perioada executării acestor tipuri de misiuni, personalul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de alocaţia de cazare.

Art. 3. - (1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, precum şi persoana cu funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiază pe perioada deplasării în interesul serviciului în alte localităţi din ţară de indemnizaţie de delegare în cuantumul prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică, în mod corespunzător, şi personalului care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) Persoana detaşată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 20 lei/zi.

(2) Persoanei detaşate într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru i se asigură cazarea gratuită de către autoritatea sau instituţia publică la care este detaşată, în clădiri ori în spaţii închiriate de aceasta în condiţiile legii.

(3) Personalului detaşat în condiţiile alin. (2) i se poate deconta chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea cazării în condiţiile prevăzute la alin. (2). Suma zilnică în limita căreia se compensează chiria nu va putea depăşi limita alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(4) Numărul zilelor calendaristice pentru care se acordă indemnizaţia de detaşare este cel prevăzut în actul administrativ prin care s-a dispus detaşarea.

Art. 5. - (1) Persoana care în perioada delegării îşi pierde temporar capacitatea de muncă, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, beneficiază de indemnizaţia de delegare şi de alocaţia de cazare, după caz.

(2) Persoana care în perioada detaşării îşi pierde temporar capacitatea de muncă, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, beneficiază şi de indemnizaţia de detaşare, precum şi de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) pe timpul spitalizării.

Art. 6. - (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, după cum urmează:

a) la călătoria cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low-cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;

b) la călătoria cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;

c) la călătoria cu navele de călători, după tariful clasei I;

d) la călătoria cu mijloace de transport auto şi transport în comun:

e) la călătoria cu mijloace de transport auto ale autorităţilor sau instituţiilor publice, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;

f) la călătoria cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosinţa angajatului.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare sau de detaşare, cu excepţia celor efectuate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), se face numai pe baza legitimaţiilor de călătorie. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare.

(3) Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cuşetei este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km.

(4) Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferată după tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanţă, persoana care exercită funcţia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director şi adjunct al acestora, precum şi cea care îndeplineşte altă funcţie asimilată acestora, în condiţiile legii.

(5) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj se includ în cheltuielile de transport care se decontează.

Art. 7. - (1) Deplasarea cu autoturismul, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f), se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, atât pentru persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul, cât şi pentru persoanele din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice care se deplasează împreună cu aceasta. În acest caz, persoana delegată sau detaşată în proprietatea sau folosinţa căreia se află autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.

(2) Distanţa cea mai scurtă dintre localităţi este distanţa calculată pe drumuri publice; pentru stabilirea distanţelor se va utiliza un calculator de rute.

(3) în vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi ale art. 8 alin. (4), documentele justificative emise pe perioada deplasării vor fi avute în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului.

Art. 8. - (1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, care se deplasează, în interesul serviciului, în alte localităţi din ţară, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, indiferent de distanţa şi de mijlocul de transport folosit.

(2) De aceleaşi drepturi şi condiţii beneficiază şi persoana care ocupă o funcţie asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică.

(3) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul aflat în proprietate sau folosinţă, persoanele prevăzute la alin. (1)--(3) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanta cea mai scurtă.

(5) în cazul în care deplasarea se efectuează cu mijloace de transport auto ale autorităţilor sau instituţiilor publice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, aceasta se realizează cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Art. 9. - În cazul în care condiţiile de transport permit ca persoana detaşată sau persoana delegată într-o localitate Situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu, după terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detaşată sau delegată, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dacă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru plata alocaţiei zilnice de delegare sau a indemnizaţiei de detaşare şi cazării şi dacă prin aceasta nu se afectează bunul mers al activităţii la locul detaşării sau delegării, în această situaţie nu se acordă indemnizaţia de detaşare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz.

Art. 10. - Se decontează drept cheltuieli de transport şi:

a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

b) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori locul de cazare, precum şi cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile;

c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării sau detaşării;

d) taxele pentru trecerea podurilor;

e) taxele de traversare cu bacul;

f) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;

g) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 11. - Cheltuielile de transport se decontează şi în următoarele cazuri:

a) persoana este chemată, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegată sau detaşată;

b) persoana întrerupe delegarea sau detaşarea şi se înapoiază în localitatea în care se află locul permanent de muncă, din cauza incapacităţii temporare de muncă, dovedită cu certificat medical.

Art. 12. - Nu se decontează următoarele cheltuieli:

a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;

b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de către autoritatea sau instituţia publică, transportul gratuit în interesul serviciului;

c) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana, după terminarea delegării sau detaşării, a rămas să îşi efectueze concediul de odihnă sau pentru alte motive personale;

d) cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care persoana detaşată sau delegată întrerupe perioada pentru care a fost detaşată sau delegată, pentru motive personale.

Art. 13. - Persoana care are locul permanent de muncă în altă localitate decât aceea în care îşi are domiciliul nu beneficiază, pe timpul cât este trimisă în delegare sau detaşare în localitatea de domiciliu, de alocaţie de delegare sau indemnizaţie de detaşare şi cazare gratuită. Acestei persoane i se decontează numai cheltuielile de transport, conform art. 7 şi art. 10-12.

Art. 14. - (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice încadrat pe funcţii pentru care, prin fişa postului, are stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la alin. (1) se efectuează de regulă lunar, pe baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, în care trebuie să se specifice mijloacele de transport utilizate şi cheltuielile efectuate, însoţită de documente justificative.

(3) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament se poate face numai cu aprobarea ordonatorului de credite, la propunerea conducătorului compartimentului din care fac parte persoanele care efectuează aceste deplasări, pe bază de fundamentări din care să rezulte că acest sistem este mai economic decât decontarea călătoriilor individuale, verificate şi vizate de către conducătorul compartimentului financiar-contabil.

(4) Funcţiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventă în interesul serviciului în cadrul localităţii se stabilesc de către ordonatorii principali de credite atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru autorităţile şi instituţiile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(5) Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat în condiţiile prezentului articol este permisă numai pentru transportul în interesul serviciului, nu şi pentru deplasările personalului de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu.

Art. 15. - (1) Persoana delegată sau detaşată are dreptul să primească un avans, stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de detaşare aferente unei perioade de 30 de zile calendaristice.

(2) Acordarea şi justificarea avansului se fac în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 16. - Persoanele delegate sau detaşate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 şi 8, au obligaţia de a obţine pe ordinul de deplasare viza conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se deplasează sau a locţiitorului acestuia, cu indicarea datei şi a orei sosirii şi plecării.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6 600 CP”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 716.

 

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP”

 

Regimul navigaţiei pe Dunăre este reglementat de Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre (Convenţia Dunării), semnată la Belgrad la 18 august 1948 (ratificată prin Decretul nr. 298/1948). “

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi (AFDJ) a fost înfiinţată pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 şi 31 din Convenţia Dunării, prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, cu modificările ulterioare.

Conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 492/2003, cu modificările ulterioare, AFDJ are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor.

Pentru menţinerea navigabilităţii în condiţii deosebite, cauzate de temperaturi foarte scăzute care conduc la îngheţarea fluviului, AFDJ dispune de o singură navă specializată pentru spargerea gheţii, remorcherul maritim multifuncţional PERSEUS care are 6.600 CP, clasa de gheaţă G60 şi zonă nelimitată de navigaţie, fiind una dintre cele două nave construite şi echipate pentru acest fel de operaţiuni din România. Nava are un caracter strategic pentru România.

Remorcherul a fost construit în anul 1989 la Şantierul Naval Brăila pentru a naviga în zona de navigaţie nelimitată şi a fi folosit pentru:

- salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate;

- spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila (km 175), nava având clasă de gheată G60;

- manevra navelor maritime în radă şi port;

- participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor sau pe cheu;

- manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin;

- aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 de agitaţie al mării;

- remorcaje maritime de linie.

În prezent nava este în stare de funcţionare precară, echipamentele şi sistemele funcţionând la limită, cu performanţe reduse şi consumuri mari de combustibil şi lubrifianţi.

Nava are următoarele caracteristici principale:

 

- lungime maximă

68,73 m

- lăţime

16,50 m

- pescaj

6,50 m

- deplasament

4.067 tone

- greutate navă goală

2.400 tone

- putere motoare principale

Tip MAN - REŞIŢA 6L40/54A-2X3.300 CP

- viteza maximă

13,8 noduri

- echipaj minim de siguranţă

24 de persoane

 

Având în vedere achiziţionarea unei nave noi cu aceleaşi dimensiuni şi aceiaşi parametri tehnici de funcţionare ar costa aproximativ 25-30 milioane euro şi faptul că la spargerea gheţii este importantă greutatea navei şi grosimea tablei din care este construit corpul navei, care în cazul navei PERSEUS este în stare bună (15% uzură), s-a considerat oportună şi necesară modernizarea acestei nave.

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2017 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP” s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP”. Valoarea totală aprobată a investiţiei, inclusiv TVA (în preţuri 2015; 1 euro = 4,45 lei), este de 44.862.000 iei, bugetul fiind eşalonat astfel:

- Anul 1.320.000 lei;

- Anul II 21.939.000 lei;

- Anul III 21.603.000 lei.

În cursul anului 2016 (considerat anul I în cadrul eşalonării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului) s-a elaborat documentaţia tehnică (proiectul tehnic) în vederea realizării lucrărilor de modernizare şi retehnologizare, precum şi pentru transferul de clasă. Proiectul a fost realizat de SHIP DESIGN GROUP Galaţi, în baza Contractului nr. 48 din 14.07.2016 şi a fost avizat de societatea de clasificare SUREAU VERITAS.

Contravaloarea elaborării şi avizării documentaţiei a fost de

1.140.000 lei, inclusiv TVA.

Astfel, pentru efectuarea lucrărilor de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă PERSEUS urma să fie alocată diferenţa de sumă, în cuantum de 43.722.000 lei, inclusiv TVA (36.741.176 lei, exclusiv TVA), eşalonată pe anii II şi III ai proiectului.

În data de 12.07.2017, AFDJ a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 1.777.048, în vederea demarării procedurii de achiziţie publică a serviciilor de modernizare şi retehnologizare a remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă PERSEUS - 6.600 CP. Anunţul a fost anulat la data-limită de depunere a ofertelor, respectiv 21.09.2017, din cauza neînscrierii niciunui participant.

În urma consultării şantierelor navale care au capacitatea tehnică şi administrativă de a realiza lucrările solicitate a rezultat motivaţia neînscrierii acestora la procedura de achiziţie publică, această având la bază insuficienţa bugetului alocat, raportat la amploarea lucrărilor cuprinse în documentaţia tehnică.

În urma reevaluării caietului de sarcini, prin care s-a urmărit renunţarea la unele lucrări şi dotări, ce nu afectau obţinerea clasei navei, precum şi preluarea în sarcina AFDJ a unor cheltuieli aferente asigurării navei, a aprovizionării cu combustibili şi lubrifianţi pe perioada probelor, precum şi pentru asigurarea supravegherii lucrărilor de societatea de clasificare, s-a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 181.759 din 30,12,2017. Şi acest anunţ a fost anulat în data de 12,03.2018, data-limită de depunere a ofertelor, din acelaşi motiv, respectiv neînscrierea niciunui participant la procedura de achiziţie publică. Din nou, potenţialii executanţi au considerat insuficient bugetul alocat.

În consecinţă, AFDJ a solicitat proiectantului SHIP DESIGN GROUP Galaţi revizuirea documentului P 1246-800-002, cu privire la estimarea costurilor de realizare a modernizării şi retehnologizării remorcherului PERSEUS la nivelul preţurilor anului 2018.

În urma analizării evoluţiei principalilor indicatori economici, cu impact asupra preţurilor, respectiv creşterea preţurilor producţiei industriale, inflaţia EU, indicele preţurilor de reparaţii nave, precum şi a tendinţelor mondiale de creştere a industriei navale, costurile de retehnologizare la nivelul anului 2018 sunt în valoare de: 50.343.404 lei, fără TVA, respectiv 59.908.651 lei, inclusiv TVA.

În subsidiar, prin Avizul nr. 35/44/22,05,2018 Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor a reaprobat favorabil „Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheată «PERSEUS» - 6.600 CP”.

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi

Amplasament: port Galaţi

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

mii lei

59.908

 

(în preţuri valabile în luna mai 2018; 1 euro = 4,55 lei)

 

 

 

 

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

1.140

 

- Anul II

INV

mii lei

29.160

 

- Anul III

INV

mii lei

29.608

 

 

 

 

- Capacităţi:

 

 

a) instalaţia de propulsie - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP;

 

 

b) centrala electrică compusă din:

 

 

- două diesel generatoare de marş cu putere nominală minimă de 630 KVA;

 

 

- un diesel generator de avarie/staţionare cu putere nominală minimă de 165 KVA;

 

 

c) instalaţie de remorcare cu o forţă de tracţiune de minimum 100 tf.

 

 

- Durata de realizare a investiţiei luni

36

 

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi din alte surse de finanţare legal constituie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 4 ianuarie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul fondurilor europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

 

A.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET

Termenul de clasificare

1.

Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate 1)

50 de ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel strict secret

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate de Ministerul Fondurilor Europene la solicitarea instituţiilor abilitate, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

50 de ani

4.

Documentaţii-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistenţă tehnică, provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare. (de exemplu, organigrame, ordine, state de funcţii şi personal, norme metodologice, atribuţii specifice etc.)

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

5.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

 

B.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel SECRET

Termenul de clasificare

1.

Programul de prevenire şi apărare a scurgerii de informaţii clasificate 2)

30 de ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel secret

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate de Ministerul Fondurilor Europene la solicitarea instituţiilor abilitate, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

30 de ani

4.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

5.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

În conformitate cu termenul stabilit de emitent


1) Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a informaţiilor protejate, conform prevederilor art. 120 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, în funcţie de nivelul maxim de clasificare a informaţiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

 

Având în vedere prevederile art. 37, 39 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1)-(10) şi alin. (12) şi art. 18 din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (11) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, a terenului forestier în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) este compus din terenul forestier în suprafaţă de 20,8787 ha aflat în proprietatea publică a statului, terenul forestier în suprafaţă de 1,3379 ha aflat în proprietatea publică a municipiului Vulcan, terenul forestier în suprafaţă de 7,9097 ha aflat în proprietatea privată a persoanelor juridice şi terenul forestier în suprafaţă de 12,0052 ha aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice.

(3) Terenul forestier în suprafaţă de 20,8787 ha, aflat în proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, este localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Bolintin (2.7951 ha) în UP III Malu Spart. u.a. 18A% = 0,1336 ha. u.a. 12 A% = 0,2125 ha, u.a. 12 C% = 0,5956 ha, u.a. 10 B% = 0,1732 ha, u.a. 11 A% = 0,5591 ha, u.a. 6 A% = 0,1435 ha, u.a. 6 B% = 0,1130 ha, u.a. 6 D% = 0,1488 ha, u.a. 6 B% = 0,0618 ha, DF 125% = 0,0127 ha, u.a. 7 D% = 0,2063, u.a. 7 B% = 0,2339 ha, u.a. 8 B% = 0,0954 ha, u.a. 8 A% = 0,1057 ha, pe raza Ocolului Silvic Slăveşti (0,2046 ha) în U.P. IV Cartojani, u.a. 383 A% = 0,1672 ha, u.a. 383 C% = 0,0353 ha, u.a. 383 D% = 0,0021 ha, pe raza Ocolului Silvic Slatina (0,0856 ha) în U.P. IV Oporelu, u.a. 124 V% = 0,0473 ha, u.a. 196% = 0,0383 ha, pe raza Ocolului Silvic Bălceşti (0,8169 ha) în U.P. I Bălceşti, u.a. 210% = 0,2514 ha, u.a. 211 B% = 0,3084 ha, în U.P. III G iu Ieşti, u.a. 223 C% = 0,1765 ha, u.a. 223 E = 0,0806 ha, pe raza Ocolului Silvic Hurezani (0,7125 ha) în U.P. V Amărăzuia, u.a. 36 I% = 0,0585 ha, u.a. 36 F% = 0,0328 ha, u.a. 36 B% = 0,0015 ha, u.a. 36 G% = 0,0158 ha, u.a. 184 K% = 0,0668 ha, u.a. 184 L% = 0,0009 ha, u.a. 185 B% = 0,0241 ha, în U.P. VII Plosca, u.a. 32% = 0,1722 ha, u.a. 68% = 0,3399 ha, pe raza Ocolului Silvic Cărbuneşti (5,8556 ha) în U.P. I Scoarţa, u.a. 1A % = 0,2624 ha, u.a. 125 M% = 0,0898 ha, u.a. 39 M% = 0,2383 ha, u.a. 37 M% = 0,0219 ha, u.a. 39 R% = 0,7856 ha, u.a. 38 R% = 0,2849 ha, u.a. 38 M% = 0,1225 ha, u.a. 40 R% = 0,0075 ha, u.a. 40 M% = 0,4295 ha, u.a. 34 R% = 0,4253 ha, u.a. 34 M% = 0,7391 ha, în U.P. II Hurezani, u.a. 57 A% = 0,4832 ha, u.a. 57 B% = 0,0862 ha, u.a. 35 B% = 0,1090 ha, u.a. 35 D% = 0,1465 ha, u.a, 30 E% = 0,2244 ha, în U.P. III Cărbuneşti, u.a. 231 B% = 0,7879 ha, u.a. 55 C% = 0,3742 ha, în U.P, IV Vierşani, u.a. 56 A% = 0,0945 ha, u.a. 56 C% = 0,0197 ha, u.a. 55A% = 0,1232 ha, pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu (2,4590 ha) în U.P. III Bârseşti, u.a. 158 C% = 0.2985 ha, u.a. 134 D% = 0,0974 ha, u.a. 132 E% = 0,0974 ha, u.a. 131 C% = 0,0337 ha, u.a. 129 R2% = 0,0218 ha, în U.P. IV Curtişoara, u.a. 119 E% = 0,2366 ha, u.a. 119 D% = 0,0912 ha, u.a. 121% = 0,0501 ha, u.a. 122 F% = 0,2804 ha, u.a. 50% = 0,2000 ha, u.a. 125% = 0,0168 ha, în U.P. V Dăneşti, u.a. 6 R% = 0,0910 ha, u.a. 7 R% = 0,1555 ha, u.a. 17 R%= 0,1405 ha, u.a. 17C% = 0,4436 ha, u.a. 16 R% = 0,0488 ha, u.a. 181 R% = 0,1518 ha, u.a. 180 R% = 0,0039 ha, pe raza Ocolului Silvic Lupeni (0,0400 ha) în U.P. I Straja, u.a 157D% = 0,0101 ha, în U.P. VII Dealul Babii u.a. 157D% = 0,0084 ha, u.a. 158D% = 0,0124 ha, u.a. 159D% = 0,0091 ha, pe raza Ocolului Silvic Timişoara (7,9094 ha) în U.P V Honos, u.a. 8 A% = 0,0135 ha, u.a. 21 A% = 0,0348 ha, u.a. 21 E% = 0,5254 ha, u.a. 22 B% = 1,1915 ha, u.a. 27 A% = 0,5727 ha, u.a. 28 A% = 1,3076 ha, u.a. 28A2% = 0,1832 ha, u.a. 28C1% = 0,0500, u.a. 28C2% = 0,1030 ha, u.a. 28 D% = 0,1229 ha, u.a. 29V2% = 1,9013 ha, u.a. 62D% = 0,0084 ha şi u.a. 82% = 1,8951 ha.

(4) Terenul forestier în suprafaţă de 1,3379 ha, aflat în proprietatea publică a municipiului Vulcan şi administrarea Ocolului Silvic Carpatina (1,3379 ha), este localizat astfel: în U.B. I Primăria Vulcan, u.a. 122R = 0,0123, u.a. 122 A= 0,5597 ha, u.a. 104 A = 0,0991 ha şi u.a. 102R = 0,6668 ha.

(5) Terenul forestier în suprafaţă de 7,9097 ha, aflat în proprietatea privată a persoanelor juridice, este localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Jiul, Obştea de Moşneni Schela (0,5200 ha) în U.P. I Schela, u.a. 7 B = 0,0288 ha, u.a. 7R1 = 0,2579 ha, u.a. 28 = 0,1291 ha, u.a. 31 = 0,1042 ha, pe raza Ocolului Silvic Carpatina, Asociaţia Composesorală Straja Sterminos Gruni Zănoaga (1,8783 ha), în U.B. I S.S.G.Z. u.a. 1 = 0,5262 ha, u.a. 2 = 0,3473 ha, u.a. 4 A = 0,4204 ha, u.a. 4 B = 0,3062 ha, u.a. 6 A = 0,2173 ha, u.a. 6 B = 0,0609 ha, pe raza Ocolului Silvic Lupeni, Asociaţia Composesorală 15 Vulcan (0,7537 ha), în U.P. I Dealu Babii, u.a. 1 A% = 0,3069 ha, u.a. 1R% = 0,0398 ha, u.a. 2% = 0,2385 ha, u.a. 155% = 0,1685 ha, pe raza Ocolului Silvic Retezat, Asociaţia Composesorală Nobili Zeicani (2,5433 ha), în U.P. Asociaţia Composesorală Nobili Zeicani, u.a. 70 A = 0,8562 ha, u.a. 70 B = 0,3348 ha, u.a. 71A= 0,0072 ha, u.a. 73 A = 0,0113 ha, u.a. 74 A = 0,7387 ha, u.a. 74 M1 = 0,0331 ha, u.a. 74 M2 = 0,2356 ha, u.a. 79 = 0,0093 ha, u.a. 105 = 0,3171 ha, pe raza Ocolului Silvic Retezat, Biserica Ortodoxă Zeicani (0,6374 ha), în U.P. Sarmisegetusa, u.a. 74 B = 0,0502 ha, 75 = 0,5872 ha, pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, Composesorat Bucova (1,5770 ha), în U.P. I Bucova, u.a. 69 C = 0,3495 ha, 69 D = 0,4271 ha, 70 B = 0,5713 ha, 73 A=0,1724 ha şi în U.P. II Bucova, u.a. 176 = 0,0567 ha.

(6) Terenul forestier în suprafaţă de 12,0052 ha, aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice, este localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Costeşti (0,1034 ha) în U.P. II Izvorul u.a. 78 A = 0,1034 ha, pe raza Ocolului Silvic Slatina (2,8475 ha) în U.P. VI Spineni, u.a. 292 = 0,1504 ha, u.a. 276 = 0,2805 ha, în U.P. IV Oporelu, u.a. 313 A=0,0912 ha, u.a. 207 A = 0,1255 ha, u.a. 197 A = 0,1136 ha, u.a. 124 A = 0,4551 ha, u.a. 253 A = 0,3244, în U.P. IV Optaşi, u.a. 281 C = 0,2443 ha, u.a. 282 = 0,6520 ha, u.a. 152 = 0,0260 ha, u.a. 281A = 0,3845 ha, pe raza Ocolului Silvic Drăgăşani (0,1378 ha), în U.P. V Pesceana, u.a. 19C% = 0,0114 ha şi u.a, 19D% = 0,1264 ha, pe raza Ocolului Silvic Bălceşti (3,6926), în U.P. I Bălceşti, u.a. 214 = 0,2550 ha, în U.P. IV Geamăna, u.a. 66 B = 0,2222 ha, u.a. 66 C = 0,5548 ha, 66 F = 0,1560 ha, u.a. 122 = 0,2358 ha, u.a. 138 B = 0,3857 ha, în U.P. V Cerna, u.a. 120 D = 0,1386 ha, u.a. 121 A = 0,4811 ha, u.a. 121 B = 0,2808 ha, u.a. 122 A = 0,4723 ha, u.a. 122 C = 0,0632 ha, u.a. 122 E = 0,0911, u.a. 122 G = 0,3560 ha, pe raza Ocolului Silvic Hurezani (0,9582 ha), în U.P. V Amărăzuia, u.a. 184 H% = 0,0058 ha, u.a. 184 N% = 0,1025 ha, u.a. 185 B% = 0,0081 ha, u.a. 89 C% = 0,0654 ha, u.a. 89 E% = 0,3654 ha, u.a. 89 F% = 0,0837 ha, u.a. 89 G% = 0,0053 ha, u.a. 36 I% = 0,1495 ha, u.a. 36 B% = 0,0006 ha, în U.P. VII Plosca, u.a. 40 B% = 0,1719 ha, pe raza Ocolului Silvic Cărbunesti (1,1599 ha), în U.P. I Scoarţa, u.a. 7 F% = 0,0522 ha, în U.P. II Hurezani, u.a. 35 B% = 0,0492 ha, u.a. 35 D% = 0,2106 ha, în U.P. III Cărbunesti, u.a. 239% = 0,0099 ha, în U.P. IV Vierşani, u.a. 56 A% = 0,3899 ha, u.a. 55 A% = 0,0614 ha, u.a. 56 B% = 0,0268 ha, u.a. 55 B% = 0,1922 ha, u.a. 202% = 0,0506 ha, u.a. 201% = 0,1171 ha, pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu (2,8783 ha), în U.P. IV Curtişoara, u.a. 49% = 0,1210 ha, u.a. 50 A% = 0,0845 ha, u.a, 116 A% = 0,2623 ha, u.a. 118 B% = 0,3125 ha, în U.P. V Dăneşti, u.a. 7 B% = 0,3311 ha, u.a. 16 B% = 0,3788 ha, u.a. 18A% = 0,0668 ha, u.a. 180 B% = 0,2415 hat u.a. 181 E% = 0,2621 ha, u.a. 181 A% = 0,8177 ha, pe raza Ocolului Silvic Lupeni (0,0840 ha), în U.P. I Vulcan u.a, 122 A = 0,0101 ha, în U.P. VII Dealu Babii u.a, 61 C = 0,0739 ha, pe raza Ocolului Silvic Pui (0,1435 ha), în U.P III Baru, u.a. 103 D = 0,0635 ha şi u.a. 124 E% = 0,080 ha.

(7) Ocuparea temporară din fondul forestier naţional a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic Bolintin, în UP III Malu Spart. u.a. 18 A% = 0,1336 ha, u.a. 12 A% = 0,2125 ha, u.a. 12 C% = 0,5956 ha, u.a. 10 B% = 0,1732 ha, u.a. 11 A% = 0,5591 ha, u.a. 6 A% = 0,1435 ha, u.a. 6 B% - 0,1130 ha, u.a. 6 D% = 0,1488 ha, u.a. 6 B% = 0,0618 ha, u.a. 7 D% = 0,2063, u.a. 7 B% = 0,2339 ha, u.a. 8 B% = 0,0954 ha, u.a. 8 A% = 0,1057 ha, pe raza Ocolului Silvic Slăveşti, în U.P. IV Cartojani, u.a. 383A% = 0,1672 ha, u.a. 383 C% = 0,0353 ha, u.a. 383 D% = 0,0021 ha, pe raza Ocolului Silvic Slatina, în U.P. IV Oporelu, u.a. 196% = 0,0383 ha, pe raza Ocolului Silvic Bălceşti, în U.P. I Bălceşti, u.a. 210% = 0,2514 ha, u.a. 211 B% = 0,3084 ha, în U.P. III Giuleşti, u.a. 223 C% = 0,1765 ha, u.a. 223 E = 0,0806 ha, pe raza Ocolului Silvic Hurezani, în U.P. V Amărăzuia, u.a. 361% = 0,0585 ha, u.a. 36 F% = 0,0328 ha, u.a. 36 B% = 0,0015 ha, u.a. 36 G% = 0,0158 ha, u.a. 184 K% = 0,0668 ha, u.a. 184 L% = 0,0009 ha, u.a. 185 B% = 0,0241 ha, în U.P. VII Plosca, u.a. 32% = 0,1722 ha, u.a. 68% = 0,3399 ha, pe raza Ocolului Silvic Cărbuneşti, în U.P. I Scoarţa, u.a. 1 A% = 0,2624 ha, u.a. 125 M% = 0,0898 ha, u.a. 39 M% = 0,2383 ha, u.a. 37 M% = 0,0219 ha, u.a. 38 M% = 0,1225 ha, u.a. 40 M% = 0,4295 ha, u.a. 34 M% = 0,7391 ha, în U.P. II Hurezani, u.a. 57 A% = 0,4832 ha, u.a. 57 B% = 0,0862 ha, u.a. 35 B% = 0,1090 ha, u.a. 35 D% = 0,1465 ha, u.a. 30 E% = 0,2244 ha, în U.P. III Cărbuneşti, u.a. 231 B% = 0,7879 ha, u.a. 55 C% = 0,3742 ha, în U.P. IV Vierşani, u.a. 56 A% = 0,0945 ha, u.a. 56 C% = 0,0197 ha, u.a. 55 A% = 0,1232 ha, pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu, în U.P. III Bârseşti, u.a. 158 C% = 0,2985 ha, u.a. 134 D% = 0,0974 ha, u.a. 132 E% = 0,0974 ha, u.a. 131 C% = 0,0337 ha, în U.P. IV Curtişoara, u.a. 119 E% = 0,2366 ha, u.a. 119 D% = 0,0912 ha, u.a. 121% = 0,0501 ha, u.a. 122 F% = 0,2804 ha, u.a. 50% = 0,2000 ha, u.a. 125% = 0,0168 ha, în U.P. V Dăneşti, u.a. 17 C% = 0,4436 ha, pe raza Ocolului Silvic Timişoara, în U.P. V Honos, u.a. 21 E% = 0,5254 ha, u.a. 22 B% = 1,1843 ha, u.a. 27 A% = 0,5727 ha, u.a. 28 A% = 1,3076 ha, u.a. u.a. 28 D% = 0,1229 ha, pe raza Ocolului Silvic Carpatina, în U.B I Primăria Vulcan, u.a. 122A55 0,5597 ha, u.a. 104A = 0,0991 ha, pe raza Ocolului Silvic Jiul, în U.P. I Scheia, u.a. 7 B = 0,0288 ha, u.a. 7R1 = 0,2579 ha, u.a. 28 = 0,1291 ha, u.a. 31 = 0,1042 ha, pe raza Ocolului Silvic Carpatina, în U.B. I S.S.G.Z. u.a. 1 = 0,5262 ha, u.a. 2 = 0,3473 ha, u.a. 4A = 0,4204 ha, u.a. 4 B = 0,3062 ha, u.a. 6 A = 0,2173 ha, u.a. 6 B = 0,0609 ha, pe raza Ocolului Silvic Lupeni, Asociaţia Composesorală 15 Vulcan, în U.P. I Dealu Babii, u.a. 1 A% = 0,3069 ha, u.a. 2% = 0,2385 ha, u.a. 155% = 0,1685 ha, pe raza Ocolului Silvic Retezat, Asociaţia Composesorală Nobili Zeicani, în U.P, Asociaţia Composesorală Nobili Zeicani, u.a. 70 A = 0,8562 ha, u.a. 70 B = 0,3348 ha, u.a, 71 A = 0,0072 ha, u.a. 73 A= 0,0113 ha, u.a. 74 A = 0,7387 ha, u.a. 74 M1 = 0,0331 ha, u.a. 74 M2 = 0,2356 ha, u.a. 79 = 0,0093 ha, u.a. 105 = 0,3171 ha, pe raza Ocolului Silvic Retezat, Biserica Ortodoxă Zeicani, în U.P. Sarmisegetusa, u.a. 74 B = 0,0502 ha, 75 = 0,5872 ha, pe raza Ocolului Silvic Valea Bistrei, Composesorat Bucova, în U.P. I Bucova, u.a. 69 C = 0,3495 ha, 69 D = 0,4271 ha, 70 B = 0,5713 ha, 73 A = 0,1724 ha şi în U.P. II Bucova, u.a. 176 = 0,0567 ha, pe raza Ocolului Silvic Costeşti, în U.P. Ii Izvorul u.a. 78 A = 0,1034 ha, pe raza Ocolului Silvic Slatina, în U.P. VI Spineni, u.a. 292 = 0,1504 ha, u.a. 276 = 0,2805 ha, în U.P, IV Oporelu, u.a. 313 A= 0,0912 ha, u.a. 207 A= 0,1255 ha, u.a. 197 A = 0,1136 ha, u.a. 124 A = 0,4551 ha, în U.P. IV Optaşi, u.a. 281 C = 0,2443 ha, u.a. 282 = 0,6520 ha, u.a. 152 = 0,0260 ha, u.a. 281A = 0,3845 ha, pe raza Ocolului Silvic Drăgăşani, în U.P. V Pesceana, u.a. 19C%=0,0114 ha şi u.a. 19D%=0,1264 ha, pe raza Ocolului Silvic Bălceşti, în U.P. I Bălceşti, u.a. 214 = 0,2550 ha, în U.P. IV Geamăna, u.a. 66 B = 0,2222 ha, u.a. 66 C = 0,5548 ha, u.a. 122 = 0,2358 ha, u.a. 138 B = 0,3857 ha, în U.P. V Cerna, u.a. 120 D = 0,1386 ha, u.a. 121 A = 0,4811 ha, u.a. 121 B = 0,2808 ha, u.a, 122 A = 0,4723 ha, u.a, 122 C = 0,0632 ha, u.a, 122 E = 0,0911 ha, pe raza Ocolului Silvic Hurezani, în U.P. V Amărăzuia, u.a. 184 H% = 0,0058 ha, u.a. 185 B% = 0,0081 ha, u.a. 89 C% = 0,0654 ha, u.a. 89 E% = 0,3654 ha, u.a. 89 F% = 0,0837 ha, u.a. 89 G% = 0,0053 ha, u.a. 36 I% = 0,1495 ha, u.a. 36 B% = 0,0006 ha, în U.P. Vil Plosca, u.a. 40 B% = 0,1719 ha, pe raza Ocolului Silvic Cărbunesti, în U.P. I Scoarţa, u.a. 7 F% = 0,0522 ha, în U.P. II Hurezani, u.a. 35 B% = 0,0492 ha, u.a. 35 D% = 0,2106 ha, în U.P. III Cărbuneşti, u.a. 239% = 0,0099 ha, 1h U.P. IV Vierşani, u.a. 56 A% - 0,3899 ha, u.a. 55 A% - 0,0614 ha, u.a. 56 B%= 0,0268 ha, u.a. 55 B% = 0,1922 ha, u.a. 202% = 0,0506 ha, u.a. 201% = 0,1171 ha, pe raza Ocolului Silvic Târgu Jiu, în U.P. IV Curtişoara, u.a. 49% = 0,1210 ha, u.a. 50 A% = 0,0845 ha, u.a. 116Â% = 0,2623 ha, u.a. 118 B% = 0,3125 ha, în U.P. V Dăneşti, u.a. 7 B% = 0,3311 ha, u.a. 16 B% = 0,3788 ha, u.a. 18 A% = 0,0668 ha, u.a. 180 B% = 0,2415 ha, u.a. 181 E% = 0,2621 ha, u.a. 181 A% = 0,8177 ha, pe raza Ocolului Silvic Lupeni, în U.P. I Vulcan u.a. 122 A = 0,0101 ha, în U.P. VII Dealu Babii u.a. 61 C = 0,0739 ha, pe raza Ocolului Silvic Pui, în U.P. III Baru, u.a. 103 D = 0,0635 ha şi u.a. 124 E% = 0,080 ha.

Art. 2. - (1) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1, cuprinse în amenajamentele silvice în vigoare, se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1, aferentă proprietăţilor mai mici de 10 ha, pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente silvice potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşeşte 5 mc/an/ha se scade din volumul de recoltat din anii următori.

(3) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş, prin operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere

(4) Cheltuielile efectuate pentru exploatarea masei lemnoase se suportă de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş.

(5) Masa lemnoasă rezultată în urma defrişării vegetaţiei forestiere de pe terenurile forestiere prevăzute la art. 1 revine proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, respectiv proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, şi administratorului, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului.

(6) Pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice, pentru care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a emis declaraţia de asumare proprie a răspunderii, ca urmare a imposibilităţii obţinerii acordului proprietarilor, sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 185/2016.

(7) Valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere şi eliberarea documentelor de însoţire a masei lemnoase rezultate, în situaţia prevăzută la alin. (6), se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, la solicitarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş.

(8) Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase, în situaţia prevăzută la alin. (6), se virează Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş de către ocolalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, în termen de 30 de zile de la data încasării.

(9) Cheltuielile de valorificare a masei lemnoase, în situaţia prevăzută la alin. (6), se suportă de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş.

Art. 3. - Ocuparea temporară a terenului forestier prevăzut la art. 1 se face pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul forestier naţional a conductelor aferente proiectului de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

Art. 4. - (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrare la Ministerul Apelor şi Pădurilor, garanţia pentru ocuparea temporară a terenului prevăzut la art. 1, în suprafaţă de 42,1315 ha, în cuantum de 5583480,17 lei, din care suma de 4346639,20 lei cu Ordinul de plată nr. 208 din 23.03.2018 şi suma de 1236840,97 lei cu Ordinul de plată nr. 436 din 25.06.2018.

(2) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) de către ocoalele silvice care asigură administrarea se va face numai după achitarea de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (5) şi (6) de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice se va face numai după achitarea de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b)-e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 alin. (6), pentru care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş a emis declaraţia de asumare proprie a răspunderii, ca urmare a imposibilităţii obţinerii acordului proprietarilor, obligaţiile băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care trebuie achitate potrivit alin. (3), se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 185/2016.

Art. 5. - (1) l-a dezafectarea obiectivului, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia redării în circuitul silvic a terenului prevăzut la art. 1.

(2) Terenurile forestiere prevăzute la art. 1 alin. (7) se redau apt de a fi împădurite şi fără restricţii în ceea ce priveşte reinstalarea vegetaţiei forestiere.

(3) Terenurile forestiere prevăzute la alin. (2) se redau în circuitul silvic la categoria de folosinţă „păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi”.

(4) Terenurile forestiere aferente u.a. DF125%, u.a. 157D%, u.a. 158D%, u.a. 159D%, u.a. 62D%, u.a. 124V%, u.a. 29V2%, u.a, 28A2%, u.a. 28C1%, 28C2%, u.a. 129R%, 6R%, 7R%, 16R%, 17R%, 181 R%, 18QR%, 122R%, 102R%, 7R1 %, 1R% şi, respectiv, u.a. 184N% se redau în circuitul silvic la categoria de folosinţă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: „terenuri afectate gospodăririi pădurilor - drumuri forestiere, terenuri pentru hrana vânatului, clădiri-curţi, terenuri cultivate pentru nevoile administraţiei, culoare pentru linii electrice” şi, respectiv, „terenuri neproductive”.

Art. 6. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia efectuării lucrărilor de refacere a funcţionalităţii drumurilor auto forestiere, pe cheltuială proprie, în cazul suprafeţelor din u.a. DF125% = 0,0127 ha, u.a. 157D% = 0,0084 ha, u.a. 158D% = 0,0124 ha, u.a. 159D% = 0,0091 ha, imediat după instalarea conductei şi a facilităţilor aferente acesteia, a asigurării şi permiterii utilizării acestora la capacitatea şi calitatea iniţială, fără a impune restricţii de circulaţie pe toată durata de existenţă în fondul forestier naţional a conductei. În perioada de execuţie a lucrărilor, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va lua măsuri pentru asigurarea circulaţiei pe drumurile forestiere, astfel încât să fie evitată întreruperea circulaţiei.

Art. 7. - Garda Forestieră Bucureşti, Ocolul Silvic Ploieşti, Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, Garda Forestieră Timişoara, Ocolul Silvic Bolintin, Ocolul Silvic Slăveşti, Ocolul Silvic Slatina, Ocolul Silvic Bălceşti, Ocolul Silvic Drăgăşani, Ocolul Silvic Hurezani, Ocolul Silvic Cărbuneşti, Ocolul Silvic Târgu Jiu, Ocolul Silvic Jiul, Ocolul Silvic Lupeni, Ocolul Silvic Timişoara, Ocolul Silvic Carpatina, Ocolul Silvic Retezat, Ocolul Silvic Valea Bistrei, Ocolul Silvic Costeşti, Ocolul Silvic Pui şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA. Mediaş răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 727.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La litera C numărul curent 2, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „173”.

2. La litera C numărul curent 3, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „103”.

3. La litera C numărul curent 4, coloana a 3-a va avea următorul cuprins: „267”.

4. La litera D numărul curent 4, coloana a 4-a va avea următorul cuprins: „524”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 730.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 5 iunie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) invitarea în ţară a unui număr de maximum 100 de persoane pentru Seminarul/Reuniunea Industry Advisory Panel privind securitatea fluxurilor energetice transfrontaliere şi problematica tehnologiilor inteligente, în perioada 25-30 noiembrie 2018.”

2. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 731.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 391/2018)

 

NORMATIV DE CHELTUIELI

aferente Seminarului/Reuniunii Industry Advisory Panel privind securitatea fluxurilor energetice transfrontaliere şi problematica tehnologiilor inteligente 25-30 noiembrie 2018

 

Nr. crt.

Acţiuni

Cantitate

Limită maxima

1.

Închiriere sală de conferinţă pentru 100 de participanţi, inclusiv echipament tehnic (ecran, videoproiector, sonorizare, flipchart, markere), apă plată şi apă minerală pentru toţi participanţii

1 sală

10.000 lei

2.

Închiriere 4 plasme diagonala 42” pentru vizualizarea prezentărilor în sala de conferinţă

4 plasme 42” pentru vizualizarea prezentărilor în sala de conferinţă

200 lei/ecran

3.

Servicii de traducere:

 

 

3.1. Închiriere cabine de interpretare engleză/rusă/română

- 3 cabine de interpretare engleză/ rusă/română

- 2.000 lei/cabină

3.2. Angajare 6 translatori

- 6 translatori

- 2.000 lei/traducător

3.3. Închiriere sistem cu căşti wireless traducere simultană pentru 100 de participanţi

- sistem cu 100 căşti de traducere

- 25 lei/cască

4.

Pauzele de cafea pentru 100 de participanţi includ: apă minerală/plată, cafea filtru şi selecţie de ceaiuri, patiserie

2 pauze de cafea pentru 100 de participanţi

10 lei/pauză/persoană

5.

Dejun pentru 100 de participanţi - tip bufet

1 dejun pentru 100 persoane

110 lei/persoană

6.

Închiriere 1 salon pentru conferinţa de presă (pupitre cu microfoane, microfoane pe stativ, scaune, spliter pentru presă, serviciu de apă şi cafea în sală)

închiriere 1 salon pentru conferinţa de presă

3.000 lei

 

Achiziţionare materiale promoţionale:

 

 

7.

7.1. pachet participant: ecuson, mapă plastifiată cu buzunar A4, pixuri, notebook personalizat;

-100 de pachete

12 lei/pachet

7.2. pachet organizator: ecuson, clipboard, pix;

- 30 de pachete

7 lei/pachet

7.3. călăreţi plexi;

-10 călăreţi plexi

20 lei/călăreţ

7.4. perete curb;

- 1 perete curb

3.000 lei

7.5. roll-up-uri;

- 2 roll-up-uri

200 lei/buc.

7.6. autocolant;

- 3 bucăţi autocolant branduire pupitre

200 lei/buc.

7.7. banner

- 1 bucată banner

400 lei

8.

Alte cheltuieli neprevăzute

10% din total cheltuieli (10% din 53.310 lei)

5.331 lei

 

 

 

 

 

Total: 58.641 lei

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, al cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, se modifică în bulevardul Constantin Brâncuşi nr. 6A, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj.

Art. 3. - Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Târgu Jiu, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 732.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de Investiţii „Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investiţiei;

Unitatea administrativ-teritorială municipiul Târgu Jiu, după realizarea investiţiei;

Amplasament: municipiul Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi nr. 6A, judeţul Gorj

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

 

 

 

(în preţuri valabile la data de 26.01.2018,1 euro = 4,6658 lei),

mii lei

118.772

 

din care C + M

mii lei

85.896

 

- Valoarea finanţată de M.D.R.A.P., prin „CNI” - S.A.,

mii lei

103.816

 

din care C + M

mii lei

74.243

 

- Valoarea finanţată de U.A.T. municipiul Târgu Jiu,

mii lei

14.956

 

din care C + M

mii lei

11.653

 

- Valoare rest de executat, inclusiv TVA

 

 

 

(în preţuri valabile la data de 26.01.2018, 1 euro = 4,6658 lei),

mii lei

23.301

 

din care C + M

mii lei

18.757

 

din care:

 

 

 

- Valoarea finanţată de M.D.R.A.P., prin „CNI” - S.A.;

mii lei

17.950

 

- Valoarea finanţată de U.A.T. municipiul Târgu Jiu

mii lei

5.351

 

- Capacităţi:

 

 

 

- locuri în tribune

nr.

12.515

 

- suprafaţa construită

mp Ac

12.329

 

- suprafaţa desfăşurată

Mp Ad

35.096

 

- Durata totală de realizare a investiţiei

luni

50

 

- Durata rest de executat a investiţiei

luni

4

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi de la bugetul local al U.A.T. municipiul Târgu Jiu, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi ab)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2019, rata reglementată a rentabilităţii (RRR), exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicată la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari este de 5,66%.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. - La data de 1 ianuarie 2019 se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 146/2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 19.09.2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 17 septembrie 2018.

Nr. 168.