MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 803         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

684. - Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României

 

719. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

720. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Baylor Marea Neagră ca fiind de utilitate publică

 

721. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Nazhmudinov Omaraskhab

                    

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Având în vedere obligativitatea de transpunere a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi â motorinei, denumită în continuare Directiva 2015/652/CE, şi a Directivei (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, denumită în continuare Directiva 2015/1.513/CE, se impune luarea măsurilor necesare pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

Luând în considerare faptul că la nivelul Comisiei Europene, Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene se negociază pachetul Energie curată pentru toţi europenii, inclusiv actualizarea Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care stabileşte cadrul de reglementare şi măsurile de facilitare în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030 ale Uniunii Europene privind clima şi energia, alinierea la standardele impuse de legislaţia premergătoare acestui pachet reprezintă o urgenţă în contextul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului.

Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a reduce şi mai mult emisiile de gaze cu efect de seră şi contribuţia semnificativă pe care combustibilii utilizaţi în transportul rutier o aduc la reducerea cantităţii de emisii, statele membre trebuie Să impună furnizorilor de combustibili sau de energie reducerea cu cel puţin 6%, până la data de 31 decembrie 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viaţă per unitate de energie generate de combustibilii utilizaţi în Uniunea Europeană pentru autovehiculele rutiere, utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarele agricole şi forestiere, ambarcaţiunile de agrement atunci când nu se află pe mare, precum şi prin folosirea electricităţii destinate utilizării de către vehiculele rutiere.

Luând în considerare faptul că ţinta pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră este corelată cu stabilirea unei contribuţii maxime a componentei de biocarburanţi în benzine şi motorine, fapt ce impune luarea măsurilor imediate de către producătorii de carburanţi pentru retehnologizarea sau adaptarea în consecinţă a fluxurilor tehnologice în scopul respectării condiţiilor de introducere pe piaţă a carburanţilor,

având în vedere obligaţia statului român de a introduce pe piaţă benzine cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în volum începând cu data de 1 ianuarie 2019, fapt ce presupune adaptarea de către furnizori a proceselor tehnologice într-un mod fezabil şi rezonabil, astfel încât la data menţionată aceştia să se poată conforma, la rândul lor, obligaţiilor asumate de statul român în prealabil,

având în vedere necesitatea unei transpuneri complete a prevederilor Directivei 2015/652/CE şi ale Directivei 2015/1.513/CE, în cadrul prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează concordanţa între ţinta de reducere cu minimum 6% a gazelor cu efect de seră prevăzută în Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi ţinta de minimum 10% energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport prevăzută la art. 3 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE, transpusă prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin urmare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii urgente, care nu suferă amânare, prin asigurarea tuturor pârghiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de către factorii implicaţi.

Întrucât îndeplinirea de către furnizori a măsurilor de retehnologizare sau adaptare a fluxurilor tehnologice la noile cerinţe obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2019 presupune acordarea unei perioade rezonabile, de cel puţin patru luni, pentru îndeplinirea acestei obligaţii, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură transpunerea celor două directive pentru care Comisia Europeană a declanşat două cauze, respectiv Cauza 2017/0273 pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2015/652/CE şi Cauza 2017/0540 pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2015/1,513/CE, şi ţinând cont de faptul că România risca declanşarea procedurii de infiringement în cazul în care nu asigura transpunerea celor două directive mai sus menţionate.

Neadoptarea acestui act normativ şi recurgerea la procedura legislativă obişnuită ar determina, ulterior, sesizarea României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi obligarea la plata unor amenzi şi/sau penalităţi cauzate de imposibilitatea României de a stabili specificaţiile tehnice, metodele de calcul şi structura de raportare bazate pe considerente de sănătate şi mediu, ale carburanţilor folosiţi de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ţinând cont că obligaţia de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

TITLUL I

Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide, precum şi specificaţiile tehnice, metodele de calcul şi structura de raportare bazate pe considerente de sănătate şi mediu ale carburanţilor folosiţi de autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi. respectiv, de cele echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, ţinând seama de cerinţele tehnice ale acestor motoare, şi obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica carburanţilor utilizaţi pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole şi forestiere, navelor de navigaţie interioară şi ambarcaţiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum şi electricităţii utilizate de către vehiculele rutiere.

(3) Introducerea pe piaţă a carburanţilor care îndeplinesc cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă nu poate fi interzisă, limitată sau împiedicată

Art. 2. - (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri;

a) autoritate competentă - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi realizează politica guvernamentală în sectorul energiei;

b) activitatea de eşantionare - prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

c) benzină - orice combustibil destinat funcţionării motoarelor cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor şi care se clasifică la unul dintre codurile din nomenclatura combinată (NC) 2710 11 31,2710 11 41,2710 11 45 şi 2710 11 49 prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în concordanţă cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;

d) biocarburant - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) biocarburanţi cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor - biocarburanţi ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producţiei care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanţi şi au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10);

f) biolichid - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) bitum natural-orice sursă de materii prime de rafinărie, care prezintă o greutate API, American Petroleum Institute - Institutul American al Petrolului, de 10 grade sau mai puţin atunci când se află într-un zăcământ la locul de extracţie, definită în conformitate cu metoda de testare a Societăţii americane pentru testare şi materiale, ASTM, (1) D287, care are o viscozitate medie anuală la temperatura din rezervor mai mare decât cea calculată prin ecuaţia: Viscozitate (Centipoise) = 518,98e-0,038T, unde T reprezintă temperatura exprimată în grade Celsius, care intră sub incidenţa definiţiei nisipurilor bituminoase conform codului din nomenclatura combinată NC 2714, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, şi la care mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracţie minieră sau prin drenaj gravitaţional îmbunătăţit din punct de vedere termic, unde energia termică este derivată în principal din alte surse decât însăşi sursa de materii prime;

h) buletin de trasabilitate pentru ciclul de viaţă - documentul şi/sau setul de documente necesar pentru stabilirea emisiilor nete de CO2, CH4 şi N2O atribuite unui carburant şi oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate, în fiecare etapă relevantă a ciclului de viaţă, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul şi distribuţia, prelucrarea şi arderea, indiferent de locul de pe teritoriul României în care se produc emisiile respective, în conformitate cu datele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

i) combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică produşi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi - combustibili lichizi sau gazoşi diferiţi de biocarburanţi, al căror conţinut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă şi care sunt utilizaţi în transport;

î) comercializare - are înţelesul de „punere la dispoziţie pe piaţă”, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

j) culturi bogate în amidon - culturi care cuprind în special cereale, indiferent dacă se utilizează doar seminţele sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde, tuberculilor şi rădăcinoaselor, cum ar fi cartofi, topinambur, batate, cassava şi igname, precum şi culturi de bulbo-tuberculi, ca de exemplu taro şi taro polinezian;

k) emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă - toate emisiile nete de CO2, CH4 şi N2O care pot fi atribuite carburantului respectiv şi oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante începând cu extragerea sau cultivarea, precum şi schimbările aduse utilizării terenului, transportul şi distribuţia, prelucrarea şi arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;

l) emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalate în CO2 asociată carburantului sau energiei furnizate şi împărţită la conţinutul total de energie al carburantului sau la energia furnizată; pentru carburant, exprimată ca valoarea sa calorică inferioară;

m) emisii generate în amonte - toate emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate înainte ca materiile prime să ajungă la o rafinărie sau la o instalaţie de prelucrare unde a fost produs carburantul, astfel cum se menţionează în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;

n) filiera de producţie - originea biocarburanţilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă;

o) furnizor - operator economic înregistrat ca plătitor de accize pentru importul şi/sau producţia şi/sau comercializarea carburanţilor, după caz;

p) introducere pe piaţă - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

q) motorină - orice combustibil destinat funcţionării motoarelor cu aprindere prin compresie - motoare diesel şi care se clasifică la unul dintre codurile de la NC 2710 19 41 până la NC 2710 19 49, prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în concordanţă cu Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;

r) motorinele destinate utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, tractoarele agricole şi forestiere şi ambarcaţiunile de agreement - orice combustibil lichid derivat din petrol care se încadrează în codurile NC 2710 19 41 şi NC 2710 19 45, destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere prin compresie menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi în Hotărârea Guvernului nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE;

s) organism de verificare de terţă parte - entitate independentă de furnizor şi de autoritatea competentă, care realizează verificările prevăzute la art. 12 alin. (5) din prezenta ordonanţa de urgenţă;

ş) reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit şi silvicultură - reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, acvacultură, pescuit şi silvicultură; această categorie de reziduuri nu include reziduurile din industriile sau prelucrarea conexe;

t) reziduu de prelucrare - o substanţă care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizate direct de un proces de producţie; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producţie, iar procesul nu se modifică în mod intenţionat pentru a-l produce;

ţ) standard de carburant - un standard de carburant care se bazează pe ciclul de viaţă al emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de combustibili fosili în anul 2010, astfel cum este menţionat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă;

u) şisturi bituminoase - orice sursă de materii prime pentru rafinării situată într-o formaţiune de roci, care conţine kerogen solid şi care intră sub incidenţa definiţiei şistului bituminos conform codului NC 2714 stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. Mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracţie minieră sau prin drenaj gravitaţional îmbunătăţit din punct de vedere termic;

v) ţiţei convenţional - orice materie primă pentru rafinării care prezintă o greutate API mai mare de 10 grade atunci când este situată într-un zăcământ la locul de origine, măsurată în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287 şi care nu intră sub incidenţa definiţiei aferente codului NC 2714 astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun;

w) deşeu - potrivit definiţiei prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; substanţele care au fost modificate sau contaminate intenţionat pentru a corespunde definiţiei respective nu sunt vizate de această definiţie;

x) materiale lignocelulozice - materiale compuse din lignină, celuloză şi hemiceluloză, precum biomasa obţinută din păduri, culturile lemnoase energetice şi reziduurile şi deşeurile din industria de prelucrare a lemnului;

y) materiale celulozice de origine nealimentară - materii prime compuse mai ales din celuloză şi hemiceluloză şi care au un conţinut de lignină mai scăzut decât materialele lignocelulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare şi furajere, precum palele, tulpinile de porumb, pleava şi cojile, culturile ierboase energetice cu conţinut scăzut de amidon, precum raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant, culturi de protecţie anterioare şi ulterioare culturilor principale, reziduuri industriale, inclusiv cele provenite din culturi alimentare şi furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri şi proteine, şi materiale provenite din biodeşeuri;

z) valoarea efectivă - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producţie a biocarburanţilor, calculată în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă;

aa) valoare tipică - o estimare a reducerii reprezentative a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producţie a biocarburanţilor;

bb) valoare implicită - o valoare derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminaţi şi care poate, în anumite condiţii specificate de prezenta ordonanţă de urgenţă, să fie utilizată în locul unei valori efective.

(2) în căzut în care intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi noile coduri din Nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

Art. 3. - (1) Se admite comercializarea către consumatorul final numai a benzinei care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Se permit comercializarea către consumatorul final pe perioada verii, aşa cum este definită în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, a benzinei cu conţinut de etanol cu o presiune a vaporilor de maximum 60 kPa, precum şi depăşirea autorizată a presiunii vaporilor menţionată în anexa nr. 8 la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu condiţia ca etanolul folosit să fie un biocarburant.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final numai benzină cu un conţinut de biocarburanţi, după cum urmează:

a) până la data de 31 decembrie 2018, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4,5% în volum;

b) de la data de 1 ianuarie 2019, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 8% în volum.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii pot să comercializeze către consumatorul final şi benzină cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de la data de 1 ianuarie 2019, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente se poate stabili comercializarea către consumatorul final a unor cantităţi de benzină cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v şi cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m, care să nu afecteze semnificativ atingerea ţintei cuprinse în art. 9 alin. (1) şi care să asigure protejarea motoarelor cu aprindere prin scânteie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a unor combustibili cu valori superioare de etanol şi oxigen.

(6) Furnizorii de benzină sunt obligaţi să afişeze spre informare consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile şi uşor lizibile, care să conţină următoarele:

a) conţinutul de biocarburanţi;

b) cifra octanică „research”;

c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);

d) indicarea standardului de produs aplicabil;

e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conţinutul de etanol din benzină depăşeşte valoarea de 5% în volum sau conţinutul de oxigen din benzină depăşeşte 2,7% m/m, pe etichetă se include şi următorul text de avertizare:

„Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.1;

f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include şi următorul text de avertizare:

„Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici.”

(7) Producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.

Art. 4. - (1) Introducerea pe piaţă a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă.

(2) Prin excepţie de la alin. (1) se permit introducerea pe piaţă şi comercializarea unor cantităţi de benzină cu un conţinut de plumb care nu depăşeşte 0,15 g/f, până la maximum 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România, destinate a fi utilizate exclusiv de către vehicule de colecţie aparţinând unui tip caracteristic şi distribuite prin intermediul grupurilor specifice interesate.

(3) Un furnizor care optează pentru situaţia prevăzută la alin. (2) notifică autoritatea competentă, probând cantităţile care vor fi introduse pe piaţă şi/sau comercializate în scopul utilizării exclusive de către vehicule de colecţie aparţinând unui tip caracteristic care nu pot funcţiona sau funcţionează defectuos prin utilizarea benzinei fără tetraetil de plumb.

(4) Autoritatea competentă aplică excepţia prevăzută la alin. (2) în ordinea primirii notificărilor prevăzute la alin. (3) şi cu respectarea limitei de 0,03% din totalul vânzărilor de benzină din anul precedent înregistrate în România.

Art. 5. - (1) Se permite comercializarea către consumatorul final numai a motorinei care corespunde specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 9 alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final numai motorină cu un conţinut de biocarburanţi de minimum 6,5% în volum.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de la data de 1 ianuarie 2019, pentru asigurarea protejării în condiţii de iarnă severă a motoarelor cu aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a combustibililor prevăzuţi la alin. (1), se poate utiliza un conţinut minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la 250°C pentru motorină diesel şi motorină să fie înlocuit cu un punct maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180°C.

(4) Furnizorii de motorină sunt obligaţi să afişeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie uşor lizibile, care să conţină următoarele:

a) conţinutul de biocarburanţi, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi - EMAG;

b) cifra cetanică;

c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);

d) indicarea standardului de produs aplicabil;

e) în cazul în care, în cadrul standardului de produs aplicabil, conţinutul de EMAG din motorină depăşeşte valoarea de 7% în volum, se include şi următorul text de avertizare:

„Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant “;

f) în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se include şi următorul text de avertizare:

„Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici.”

(5) Producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din motorină care poate fi utilizat şi folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând motorină.

(6) Se admit introducerea pe piaţă şi comercializarea motorinei în care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,1% în masă, precum şi a carburanţilor lichizi, alţii decât motorina respectivă, care pot fi utilizaţi de navele de navigaţie interioară şi de ambarcaţiunile de agrement, doar în cazul în care conţinutul de sulf al carburanţilor lichizi respectivi nu depăşeşte conţinutul maxim permis al motorinei de 10 mg/kg.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), motorina destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, de către tractoarele agricole şi forestiere şi de către ambarcaţiunile de agrement, pentru a ţine seama de contaminările minore din lanţul de aprovizionare, poate fi introdusă pe piaţă şi/sau comercializată în cazul în care conţinutul de sulf nu depăşeşte 20 mg/kg.

(8) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă este permisă aditivarea carburanţilor cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentraţie de maximum 2 mg mangan/litru.

Art. 6. - (1) în cazul aducerii la cunoştinţa autorităţii competente a unor evenimente excepţionale ce conduc la o schimbare bruscă în aprovizionarea cu ţiţei sau în aprovizionarea cu produse petroliere şi care fac dificilă respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, autoritatea competentă informează Comisia Europeană despre această situaţie, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulţi parametri ai benzinei şi motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.

(2) în cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea competentă poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.

Art. 7. - (1) Autoritatea competentă monitorizează respectarea cerinţelor prevăzute la art. 3-5, în privinţa calităţii benzinei şi a motorinei, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Autoritatea competentă stabileşte un sistem de monitorizare a calităţii carburanţilor în conformitate cu cerinţele standardului relevant, sistemul de FQMS: SR EN 228, SR EN 590, SR EN 14274, SR EN 14275. Acest sistem de monitorizare urmează a fi aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea competentă acceptă utilizarea unui sistem voluntar de monitorizare a calităţii carburanţilor, cu condiţia ca un astfel de sistem să fie recunoscut de Comisia Europeană. Furnizorii care aderă la un astfel de sistem au obligaţia de a informa autoritatea competentă.

(3) Prelevarea probelor de benzină şi motorină din cadrul sistemului de monitorizare se efectuează conform standardului SR EN ISO/IEC 17020 şi evaluarea conformităţii acestora se realizează conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, de către organisme de inspecţie de terţă parte, recunoscute de autoritatea competentă pe baza acreditării emise de către Asociaţia de acreditare din România - RENAR, organismul naţional de acreditare, sau de către orice organism de acreditare conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(4) Furnizorii finali de benzină şi motorină sunt obligaţi să permită Organismelor de inspecţie de terţă parte, recunoscute de autoritatea competentă, prelevarea probelor de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii carburanţilor.

(5) începând cu anul 2019, furnizorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să raporteze autorităţii competente, în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic, pe suport hârtie şi electronic şi În conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă, informaţii privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă în anul precedent, detaliate pe sortimente şi regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă

(6) începând cu anul 2019, până la data de 31 august a fiecărui an calendaristic, autoritatea competentă prezintă Comisiei Europene un raport conţinând informaţii privind calitatea combustibililor la nivel naţional pentru anul calendaristic precedent, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(7) Autoritatea competentă raportează volumele totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă la nivel naţional, precum şi volumele introduse pe piaţă de benzină fără plumb şi motorină cu un conţinut maxim de sulf de 10 mg/kg, atât centralizat, cât şi în regiunile definite conform anexei din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(8) Autoritatea competentă utilizează instrumentele ReportNet ale Agenţiei Europene de Mediu, disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului, pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu formularele prezente în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(9) Cheltuielile aferente activităţilor incluse în sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (2) sunt suportate de către autoritatea competentă, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

Art. 8. - (1) Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitate de energie de carburantul şi energia furnizate sunt toţi acei furnizori care comercializează către consumatorul final următoarele produse: benzină, motorină şi motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigaţie interioară, tractoarele agricole şi forestiere şi ambarcaţiunile de agrement.

(2) Furnizorii de energie electrică şi prestatorii de servicii de încărcare cu energie electrică destinate utilizării de către autovehiculele rutiere pot decide să contribuie la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă demonstrează că pot măsura şi monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.

(3) La solicitarea autorităţii competente, autorităţile publice locale şi/sau regiile autonome/societăţile care realizează serviciul de transport public raportează cantităţile de energie electrică utilizate de autovehiculele rutiere aflate în administrarea lor, dacă demonstrează că pot măsura şi monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.

(4) Furnizorii de biocarburanţi destinaţi utilizării în sectorul aviaţiei adresează autorităţii competente solicitarea de a contribui la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în măsura în care pot demonstra faptul că biocarburanţii respectivi îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10).

(5) începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorităţii competente, în format letric şi electronic, cel puţin următoarele informaţii pentru anul calendaristic precedent:

a) volumul total de carburant sau cantitatea de energie din fiecare tip furnizat, indicându-se unde a fost achiziţionat şi originea sa; şi

b) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă pe unitate de energie.

(6) Obligaţia de raportare se realizează în conformitate cu metodele de calcul şi cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 pentru carburanţi, alţii decât biocarburanţi, respectiv conform art. 12 alin. (11) din prezenta ordonanţă de urgenţă pentru biocarburanţi. Datele se raportează utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(7) Furnizorii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (1MM) în înţelesul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, aplică metoda simplificată de caicul şi raportare prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(8) în vederea aplicării acestei metode simplificate, IMM-urile furnizează autorităţii competente o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea criteriilor de încadrare din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorităţii competente etapele şi volumele de producţie pentru biocarburanţii produşi din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa nr. 9 la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă şi pe unitate de energie, inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate generate de biocarburanţi în legătură cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.

(10) La solicitarea autorităţii competente, furnizorii supun spre verificare rapoartele prevăzute la alin. (5)-(7). Furnizorii au obligaţia de a asigura corectitudinea informaţiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(11) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă împreună cu autorităţile publice care au competenţe în domenii relevante în contextul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să încheie un protocol având drept scop reglementarea datelor care trebuie transmise către autoritatea competentă şi termenul de transmitere a acestora, în vederea efectuării raportărilor către Comisia Europeană.

Art. 9. - (1) Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligaţia să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată cu până la 10%, dar nu mai puţin de 6%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii fosili în 2010, având ca referinţă standardul pentru carburanţi aferent acelei perioade.

(2) Contribuţia maximă a biocarburanţilor produşi din culturi de cereale şi alte plante bogate în amidon, din culturi de plante zaharoase şi oleaginoase şi din culturi principale cultivate pe terenuri agricole în scopuri energetice, în vederea îndeplinirii Obiectivului prevăzut la alin. (1), este de 7% din consumul final de energie în transporturi în 2020.

(3) Furnizorii au obligaţia să compare reducerile pe care le-au obţinut în emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţi şi de electricitate cu standardul de carburant cuprins în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţa de urgenţă.

(4) Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligaţiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, situaţie în care sunt consideraţi furnizor unic.

(5) Un grup de furnizori care optează pentru încadrarea prevăzuta la alin. (4) notifică individual autoritatea competentă cu minimum 60 de zile înainte de a transmite raportul prevăzut la art. 8 alin. (5) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(6) Pentru realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (1), furnizorii de carburanţi comercializează către consumatorul final, începând cu data de 1 ianuarie 2019, benzină cu un conţinut de minimum 8% în volum biocarburanţi, precum şi motorină cu un conţinut de minimum 6,5% în volum biocarburanţi.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) se admite comercializarea unor cantităţi de benzină şi motorină fără componentă de biocarburant destinată a fi utilizată numai pentru alimentarea autovehiculelor la ieşirea de pe banda de montaj.

Art. 10. - Criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzute la art. 11, precum şi verificarea îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzută la art. 12 se aplică atât biocarburanţilor, cât şi biolichidelor.

Art. 11. - (1) Se admit introducerea pe piaţă şi comercializarea exclusiv a biocarburanţilor care sunt produşi din materii prime care îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4)-(10), indiferent dacă materia primă provine de pe teritoriul Uniunii Europene sau din afara acestuia.

(2) Energia produsă din biocarburanţii care respectă prevederile alin. (1) este luată în calcul pentru următoarele scopuri:

a) măsurarea respectării cerinţelor în ceea ce priveşte obiectivele naţionale stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) măsurarea respectării obligaţiilor referitoare la energia regenerabilă stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele stabilite în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biolichide stabilit în Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pot fi introduşi pe piaţă şi comercializaţi biocarburanţi produşi din deşeuri şi reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultura, pescuit şi silvicultură, care îndeplinesc numai criteriile de durabilitate prevăzute la alin. (4) şi (5) din prezentul articol.

(4) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanţilor, în comparaţie cu emisiile de gaze cu efect de seră datorate utilizării combustibililor fosili, este de minimum 60% în cazul biocarburanţilor produşi în instalaţii care au fost puse în funcţiune ulterior datei de 5 octombrie 2015. O instalaţie este considerată a fi în funcţiune atunci când a avut loc producţia fizică de biocarburanţi.

(5) Biocarburanţii produşi în instalaţii care erau operaţionale la 5 octombrie 2015 sau anterior acestei date trebuie să atingă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 50%.

(6) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din utilizarea biocarburanţilor se calculează în conformitate cu art. 12 alin. (11).

(7) Biocarburanţii nu pot fi produşi din materii prime care provin de pe terenurile bogate în biodiversitate, respectiv terenurile care, începând cu data de 1 ianuarie 2008, deţineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă aceste situaţii mai sunt valabile:

a) păduri încadrate în grupa I funcţională - păduri cu funcţii speciale de protecţie, conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) zone desemnate de lege sau de autoritatea pentru protecţia mediului în scopul protecţiei naturii ori pentru protecţia unor ecosisteme sau specii rare ameninţate ori pe cale de dispariţie, recunoscute prin acorduri internaţionale sau incluse în listele întocmite de organizaţiile interguvernamentale ori de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale, exceptând cazul în care se furnizează dovezi conform cărora producţia de materie primă respectivă nu a adus atingere scopurilor de protecţie a naturii;

c) păşuni bogate în diversitate, precum păşunile care ar continua să fie păşuni în lipsa intervenţiei omului şi care menţin structura, caracteristicile ecologice şi procesele speciilor naturale, sau păşunile bogate în diversitate, care nu sunt naturale şi care ar înceta să fie păşuni în lipsa intervenţiei omului şi care conţin o mare diversitate de specii şi sunt nedegradate, dacă nu se furnizează dovezi că recoltarea materiilor prime este necesară pentru menţinerea statutului de păşune.

(8) Biocarburanţii care sunt luaţi în considerare în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu se obţin din materii prime ce provin de pe terenuri cu stocuri mari de carbon, adică de pe terenuri care deţineau unul dintre următoarele statute în ianuarie 2008 şi care nu mai deţin acest statut:

a) zone umede, respectiv terenuri acoperite sau saturate cu apă în mod permanent sau pe o perioadă semnificativă din an;

b) suprafeţe dens împădurite, respectiv terenuri cu suprafaţa de minimum un hectar, cu arbori mai înalţi de cinci metri şi cu consistenţă de peste 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ;

c) terenuri mai mari de un hectar, cu arbori mai înalţi de cinci metri la maturitate şi o consistenţă cuprinsă între 0,1 şi 0,3 sau arbori care pot atinge aceste praguri in situ, cu excepţia cazului în care sunt furnizate dovezi că stocurile de carbon din zona respectivă, înainte şi după transformare, au un astfel de nivel încât, în momentul aplicării metodologiei prevăzute în partea C din anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă, ar fi îndeplinite condiţiile de la alin. (4) şi (5).

(9) Biocarburanţii nu pot fi produşi din materii prime care provin din terenuri care la data de 1 ianuarie 2008 erau turbării, cu excepţia cazului în care sunt furnizate dovezi potrivit cărora cultivarea şi recoltarea materiei prime respective nu implică drenajul unui sol care nu fusese drenat anterior.

(10) Materiile prime agricole cultivate şi utilizate pentru producţia biocarburanţilor luaţi în considerare în scopurile prevăzute la alin. (2) se obţin în conformitate cu cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole şi ecologice menţionate în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009.

(11) Comercializarea biocarburanţilor obţinuţi cu respectarea prevederilor alin. (3)-(10) nu poate fi interzisă din motive legate de criteriile de durabilitate. Aceşti biocarburanţi trebuie luaţi în considerare pentru scopurile prevăzute la alin. (2).

Art. 12. - (1) Furnizorii care introduc pe piaţă biocarburanţi trebuie să demonstreze faptul că aceştia îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10). În acest sens, furnizorii trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:

a) permite ca ioturile de materii prime sau biocarburanţi cu caracteristici de durabilitate diferite să fie amestecate;

b) prevede ca informaţiile cu privire la caracteristicile de durabilitate şi proporţia loturilor utilizate în amestecul prevăzut să rămână valabile pentru amestec;

c) prevede ca suma tuturor loturilor retrase din amestec să f e descrisă ca având aceleaşi caracteristici de durabilitate, în aceleaşi proporţii ca suma tuturor loturilor adăugate la amestec.

(2) Furnizorii care introduc pe piaţă biocarburanţi sunt obligaţi să transmită autorităţii competente rapoarte anuale care conţin informaţii sigure şi fiabile privind respectarea criteriilor de durabilitate prevăzute la art. 11 alin. (4)-(10), care au la bază rezultatele auditului prevăzut la alin. (5) din prezentul articol, precum şi informaţii specificate în Decizia Comisiei Europene nr. 13/2011 privind anumite tipuri de informaţii despre biocarburanţi şi biolichide.

(3) Confirmarea respectării criteriilor de durabilitate şi calculul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din producţia şi utilizarea biocarburanţilor, în fiecare etapă relevantă din ciclul de viaţă al biocarburantului înregistrată pe teritoriul României, sunt înscrise în buletinul de trasabilitate pentru ciclul de viaţă, care trebuie să însoţească biocarburantul, indiferent de proporţia utilizată din acesta, până la comercializarea lui către consumatorul final inclusiv.

(4) Forma buletinului de trasabilitate pentru ciclul de viaţă şi metodologia de aplicare a acestuia sunt parte din sistemul naţional de certificare a respectării criteriilor de durabilitate care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Furnizorii care comercializează biocarburanţi au obligaţia de a solicita unui organism de verificare de terţă parte, acreditat de un organism de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru activităţile definite în normele metodologice prevăzute la alin. (6), realizarea anuală a unui audit independent care să verifice dacă sistemele utilizate de operatorii economici sunt precise, fiabile şi protejate împotriva fraudei, precum şi, unde este cazul, informaţii adecvate şi relevante privind respectarea criteriilor de durabilitate, măsurile luate pentru protecţia solului, a apei şi a aerului, reabilitarea terenurilor degradate, evitarea consumului excesiv de apă în regiuni unde resursele de apă sunt reduse. Auditul evaluează frecvenţa şi metodologia prelevării de probe şi caracterul solid al datelor şi, dacă este cazul, certificatele şi, respectiv, dovezile de sustenabilitate emise de către schemele voluntare recunoscute de către Comisia Europeană, pentru biocarburanţii comercializaţi pe teritoriul României, indiferent de etapa ciclului de viaţă în care se află. Începând cu 2019, raportul de audit pentru anul precedent trebuie transmis autorităţii competente până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic. Obligaţia se aplică indiferent dacă biocarburanţii sunt produşi pe teritoriul Uniunii Europene sau provin din activităţi de import din state terţe.

(6) Normele metodologice ale activităţilor prestate de organismele de verificare de terţă parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista organismelor de verificare de terţă parte se publică pe pagina de internet a autorităţii competente şi se actualizează ori de câte ori este cazul.

(7) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene anual. În formă agregată, informaţiile din rapoartele anuale ale furnizorilor. Primul raport se transmite în anul 2019.

(8) în cazul în care un furnizor introduce pe piaţă biocarburanţi proveniţi din ţări terţe cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale care cuprind dispoziţii privind criteriile de durabilitate ori pentru care Comisia Europeană a decis că sistemele voluntare aplicate în aceste ţări stabilesc standarde de producţie a produselor din biomasă cu respectarea criteriilor de durabilitate, nu se solicită alte dovezi de respectare a criteriilor de durabilitate.

(9) Autoritatea competentă poate solicita Comisiei Europene să examineze o sursă de biocarburant privitor la criteriile de durabilitate.

(10) Cerinţele de evaluare şi selectare a organismelor de verificare de terţă parte se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(11) în sensul art. 8, art. 9, art. 11 alin. (4)-(6), art. 12 alin. (7), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanţi de-a lungul ciclului de viaţă se calculează după cum urmează:

a) pentru biocarburanţi, acolo unde este stabilită în partea A sau partea B din anexa nr. 6, o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producţie a biocarburanţilor şi acolo unde valoarea ei pentru aceşti biocarburanţi, calculată în conformitate cu pct. 7 din partea C din anexa nr. 6, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;

b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6; sau

c) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menţionate la pct. 1 din partea C din anexa nr. 6, caz în care valorile implicite detaliate în partea D sau partea E din anexa nr. 6 pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în partea C din anexa nr. 6, pentru toţi ceilalţi factori.

(12) Pentru biocarburanţii a căror materie primă nu intră sub incidenţa alin. (9) lit. (b) sau (c) se utilizează valorile efective calculate pentru cultivarea materiei prime.

Art. 13. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor privind:

a) specificaţiile pentru benzină prevăzute la art. 3 alin. (1) şi

(2) şi pentru motorină prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2);

b) condiţiile de afişare a informaţiilor relevante privind standardele, elementele de conţinut şi compatibilitatea produsului, respectiv benzinei şi motorinei, astfel cum sunt menţionate la art. 3 alin. (6) şi (7) şi la art. 5 alin. (4) şi (5);

c) termenele de transmitere a raportărilor de către furnizori către autoritatea competentă, prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) şi (9) şi art. 12 alin. (5);

d) obligativitatea respectării cerinţelor privind procentul de reducere a gazelor cu efect de seră, prevăzute la art. 9 alin. (1);

e) cerinţele privind criteriile de durabilitate, prevăzute la art. 11 alin. (4)-(9);

f) cerinţele de verificare a organismelor de verificare de terţă parte, conform prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (5).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a) faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă între 70,000 si 100.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. c) şi e), cu amendă între 50.000 si 70.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă între 30.000 si 50.000 lei;

d) faptele prevăzute la lit. f), cu amendă între 20.000 si 40.000 lei.

(3) Depăşirea cu mai mult de 3 luni a termenelor prevăzute la art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (5) şi (9) şi art. 12 alin. (5) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă între 50.000 şi 70.000 lei.

(4) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă între 50.000 şi 80.000 lei săvârşirea de către operatorii economici, după constatare, a unei noi contravenţii având ca obiect nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) şi art. 12 alin, (5).

(5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi din cadrul autorităţii competente. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care informează autoritatea competentă cu privire la măsurile dispuse, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiilor.

(8) La solicitarea autorităţii competente, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor însoţesc organismele recunoscute de autoritatea competentă să preleveze probe de benzină şi motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii carburanţilor.

(9) Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pot preleva probe şi fără a însoţi personalul din cadrul organismelor recunoscute de către autoritatea competentă.

 

TITLUL II

Modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Art. 14. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileşte astfel:

a) pentru calculul numitorului, şi anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburanţii consumaţi în transportul rutier şi feroviar şi energia electrică, inclusiv energia electrică utilizată la producerea de combustibili lichizi şi gazoşi de origine nebiologică produşi din surse regenerabile şi utilizaţi în transporturi:

b) pentru calculul numărătorului, şi anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport potrivit alin. (5), se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport. Această literă nu aduce atingere art. 9 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) conform prevederilor din legislaţia naţională de transpunere a Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE;

c) pentru calcularea contribuţiei energiei electrice produse din surse regenerabile şi consumate de toate tipurile de vehicule electrice şi pentru producerea de combustibili lichizi şi gazoşi, destinaţi transporturilor, de origine nebiologică, produşi din surse regenerabile în sensul lit. a) şi b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile în cadrul Uniunii Europene, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de transportul feroviar electrificat, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori mai mare decât conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate. Pentru calculul cantităţii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice prevăzute la lit. b), acest consum este considerat ca fiind de 5 ori mai mare decât conţinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate;

d) pentru luarea în calcul a biocarburanţilor în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanţii produşi pe bază de culturi de cereale şi de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase şi oleaginoase, precum şi de culturi principale cultivate pe terenuri agricole în primul rând în scopuri energetice respectă valoarea-limită prevăzută la art. 9 alin. (2) conform prevederilor din legislaţia naţională de transpunere a Directivei 2009/30;

e) biocombustibilii produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30 nu sunt luaţi în calcul în privinţa limitei stabilite la lit. d). Cota-parte de energie provenită din biocombustibili produşi din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, cultivate pe terenuri agricole, altele decât culturile de cereale şi de alte plante bogate în amidon, culturi de plante zaharoase şi de plante oleaginoase, nu este luată în calcul în privinţa limitei stabilite lit. d), cu verificarea respectării criteriilor de durabilitate stabilite la art. 11 alin. (3)-(10) din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost efectuată în conformitate cu art. 12 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30 şi cu condiţia ca terenurile pe care au fost cultivate aceste culturi să facă parte din categoria de la anexa nr. 6 partea C pct. 8 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, iar bonusul «eB» stabilit la anexa nr. 6 partea C pct. 7 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE a fost inclus la calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a asigura respectarea art. 11 alin. (4)-(6) din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30CE;

f) ministerul de resort urmăreşte îndeplinirea obiectivului referitor la atingerea unui nivel minim al consumului de biocarburanţi produşi din materii prime, precum şi de alţi combustibili enumeraţi în anexa nr. 10 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE. Nivelul minim este de 0,1 puncte procentuale de conţinut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menţionată la alin. (5), care să se realizeze cu biocarburanţi produşi din materii prime şi cu alţi combustibili enumeraţi în anexa nr. 10 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE în conformitate cu disponibilitatea limitată pe piaţă a acestor biocarburanţi la preţuri eficiente din punctul de vedere al costurilor;

g) biocarburanţii produşi din materii prime care nu sunt enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE şi care au fost stabilite ca fiind deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material lignocelulozic în virtutea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt utilizate în instalaţiile existente înainte de data de 15 septembrie 2015 sunt luaţi în calcul în scopul atingerii obiectivului naţional;

h) biocarburanţii produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE se consideră a fi egali cu de două ori conţinutul lor energetic în scopul respectării obiectivului stabilit la alin. (5).”

2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) Informaţiile transmise Comisiei Europene includ cantitatea şi preţul energiei respective.”

3. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Ministerul de resort poate conveni şi stabili dispoziţii cu privire la transferul statistic al unei cantităţi specificate de energie din surse regenerabile din România către un alt stat membru şi/sau în sens invers, fără să afecteze îndeplinirea obiectivului naţional al statului membru care efectuează transferul.

Cantitatea transferată:

a) se scade din cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care efectuează transferul a cerinţelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (5) şi (6); şi

b) se adaugă la cantitatea de energie din surse regenerabile care este luată în considerare pentru măsurarea respectării de către statul membru care acceptă transferul a cerinţelor de la art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (5) şi (6).”

4. La articolul 20 alineatul (5), după litera n) se Introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) cantităţile de biocarburanţi şi biolichide în unităţi energetice, corespunzătoare fiecărui grup de materii prime enumerat în anexa nr. 9 partea A din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, de care se ţine seama în scopul realizării obiectivelor prevăzute art. 3 alin. (2)-(11), art. 4 alin. (2) şi la art. 5 alin. (5) şi (6).”

5. La articolul 20 alineatul (5), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) dezvoltarea şi utilizarea în comun a biocarburanţilor produşi din materiile prime enumerate în anexa nr. 10 din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare şi furajelor pentru producţia biocarburanţilor, ţinând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deşeurilor stabilite prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, principiul utilizării în cascadă a biomasei, ţinând cont de circumstanţele economice şi tehnologice de la nivel regional şi local, menţinerea stocului necesar de carbon în sol şi calitatea solului şi a ecosistemelor;”.

6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

,,(7) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanţilor se utilizează valorile tipice indicate în anexa nr. 6 partea A şi partea B din legislaţia naţională care transpune Directiva 2009/30/CE, în scopul rapoartelor menţionate la art. 20 alin. (4) şi (5),”

7. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie se modifică şi se completează după cum urmează:

„Prezenta lege transpune art. 1, art. 2 lit. b)-I), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi alin. (3), art. 6-10, art. 12, art. 15, art. 16 alin. (2)-(6) şi art. 22 din Directiva 20Q9/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei menţionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.

Prezenta lege transpune art. 2 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi alin. (9) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015.”

Art. 15. - Dispoziţiile art. 13 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:

- prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 28 decembrie 1998;

- prevederile Directivei 2000/71/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2000 de adaptare la progresul tehnic a metodelor de măsurare prevăzute în anexele I, II, III şi IV la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în conformitate cu articolul 10 al acesteia, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 287 din 14 noiembrie 2000;

- prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor şi a motorinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 76 din 22 martie 2003;

- prevederile art. 2 lit. m)-o), art. 17, 18, 19 şi 20 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 16;

- prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru

benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 5 iunie 2009, p. 88;

- prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 2 iunie 2011;

- prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie de modificare a anexelor I şi II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014;

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi d), alin. (5) şi alin. (6) lit. e) din Directiva (UE) 2015/1.513 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2015;

- prevederile Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul şi a cerinţelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea benzinei şi a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 107 din 25 aprilie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Anton Anton

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODA DE CALCUL ŞI DE RAPORTARE

de către furnizori a intensităţii gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii şi energia furnizate

 

PARTEA 1

Calculul intensităţii gazelor cu efect de seră generate de carburanţii şi energia furnizate de un furnizor

 

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanţi şi energie se exprimă în grame de echivalent de dioxid de carbon pe MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

1. Gazele cu efect de seră luate în considerare în scopul calculării intensităţii gazelor cu efect de seră generate de carburanţi sunt dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O) şi metanul (CH4). În vederea calculării echivalenţei în CO2, emisiile gazelor se evaluează în emisii de echivalent de CO2 după cum urmează:

CO2:1; CH4:25; N2O:298

2. Emisiile rezultate din producţia de maşini şi echipamente utilizate în extracţia, producţia, rafinarea şi consumul de combustibili fosili nu se iau în considerare în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.

3. Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor pe durata ciclului de viaţă al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de toţi carburanţii furnizaţi şi de toată energia furnizată se calculează în conformitate cu formula de mai jos:

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor   ,

unde:

(a) „#” reprezintă identificarea furnizorului, identificarea entităţii obligate la plata accizei, definită în art. 2 alin. (1) lit. n)din prezenta ordonanţă de urgenţă, coroborat cu prevederile art. 356 şi art. 335-438 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

(b) „x” reprezintă tipurile de carburant şi de energie care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiva prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) şi r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;

(c) „MJx” reprezintă cantitatea totală de energie furnizată şi transformată din volumele de carburant „x” comunicate, exprimată în megajouli. Calculul se face după cum urmează:

(i) Cantitatea din fiecare carburant pe tip de carburant

Aceasta este obţinută din datele raportate în conformitate cu tabelul 1, preluat parţial din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, anexa I, punctul 17:

 

Tabelul 11

 

A(a)

B(b)

C(c)

D(d)

E(e)

F(f)

G(g)

17

Corp e-AD

R

 

Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.

999x

 

d

Cantitatea

R

 

Specificaţi cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului - a se vedea listele de coduri 11 şi 12 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, prezentate în tabelul 2)

În cazul unei deplasări spre un destinatar înregistrat menţionat la art. 19 alin. (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să 0 depăşească pe cea pe care destinatarul este autorizat să 0 primească.

În cazul unei deplasări spre 0 organizaţie scutită menţionată la art. 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să 0 depăşească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize.

Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

n..15,3

 

1 Datele cuprinse lin tabelul 1 fac parte din structura mesajului aferent documentului administrativ electronic introdus de către un expeditor de produse accizabile Un regim suspensiv de la plata accizelor În aplicaţia informatica EMCS. Acest tabel reprezentând doar o parte din structura mesajului din documentul administrativ electronic prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.

 

A(a)

B(b)

C(c)

D(d)

E(e)

F(f)

G(g)

 

f

Greutatea netă

R

 

Specificaţi greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool şi băuturi alcoolice, produse energetice şi pentru toate produsele din tutun, cu excepţia ţigărilor).

Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

Greutatea netă trebuie să fie mai mare sau egală cu greutatea netă.

n..15,2

 

o

Densitate

C

«R» dacă se aplică produselor accizabile respective

Specificaţi densitatea la 15°C, dacă este aplicabilă în conformitate cu lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.

Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.

n..5,2

 

Glosar:

(a) coloana A conţine codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup şi subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvenţial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);

(b) coloana B conţine codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr-un (sub)grup de date;

(c) coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;

(d) coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:

- „R” (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O” (opţional) sau ,,C”(condiţional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R” (necesare) dacă autoritatea competentă decide că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiţia;

- „O” (opţională), respectiv introducerea datelor este opţională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepţia cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opţiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opţionale;

- „C” (condiţională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiaşi mesaj;

- „D” (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiţie care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E şi F;

(e) coloana E cuprinde condiţia sau condiţiile aplicabile datelor a căror introducere este condiţională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opţionale şi dependente şi indică datele care trebuie furnizate de autorităţile competente;

(f) coloana F cuprinde explicaţii privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;

(g) coloana G conţine;

- pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x” care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1); şi

- pentru fiecare element de date, cu excepţia elementelor de date care indică ora şi/sau data, caracteristicile care identifică tipul de date şi lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:

- a alfabetic;

- n numeric;

- an alfanumeric.

Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opţionale care precedă indicaţia privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depăşeşte numărul maxim de caractere specificat de indicaţia privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conţine zecimale; cifra care precedă virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.

- pentru elementele de date care indică ora şi/sau data, menţiunea „data”, „ora” sau „dataOra”, ceea ce înseamnă că data, ora sau data şi ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor şi orelor.

În tabele sunt utilizate următoarele abrevieri:

- e-AD: document administrativ electronic;

- ARC: cod de referinţă administrativ;

- SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menţionată la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului (1)];

- Cod NC: Codul din nomenclatura combinată.

 

Tabelul 2 - Produse accizabile

 

EPC(1)

CAT(2)

UNIT(3)

Descriere

A(4)

P(5)

D(8)

E300

E

2

Uleiuri minerale (produse energetice) - Produse încadrate la codurile NC 2707 10, 2707 20,2707 30 şi 2707 50 [art. 20 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E410

E

2

Benzină cu plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31,2710 12 51 şi 271012 59 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E420

E

2

Benzină fără plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 şi 2710 12 49 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E430

E

2

Motorină, nemarcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 şi 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E440

E

2

Motorină, marcată, încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46-2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17 şi 2710 20 19 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E450

E

2

Kerosen, încadrat la codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E460

E

2

Kerosen, marcat, încadrat la codul NC 2710 19 25 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E470

E

1

Păcură grea, încadrată la codurile NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 şi 2710 20 39 [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

1

Produse încadrate la codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 şi 2710 20 90 [numai pentru produsele din care mai puţin de 90% din volum (inclusiv pierderile) distilează la 210°C şi 65% sau mai mult din volum (inclusiv pierderile) distilează la 250°C conform metodei ISO 3405 (echivalentă metodei ASTM D 86)] în cadrul mişcărilor comerciale în vrac [art. 20 alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E490

E

2

Produse încadrate la codurile NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11,27101915, 271019 31,2710 1935, 2710 1951 şi 27101955 [art. 20alin. (1) lit. (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E910

E

2

Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conţinut de esteri de minimum 96,5% din greutate, încadraţi la codul NC 3826 00 10 [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E920

E

2

Produse încadrate la codurile NC 3824 99 86, 3824 99 92 (exclusiv preparate antirugină care conţin amine ca elemente active şi solvenţi şi diluanţi compoziţi anorganici, pentru vopsele şi produse similare), 3824 99 93, 3824 99 96 (exclusiv preparate antirugină care conţin amine ca elemente active şi solvenţi şi diluanţi compoziţi anorganici, pentru vopsele şi produse similare) şi 3826 00 90, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant [art. 20 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

 

Tabel preluat din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize şi actualizat cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, articolul 1.

 

Glosar:

Codurile NC utilizate în tabel pentru produsele energetice sunt cele din Regulamentul (CE) nr. 2.031/2001 al Comisiei (JO L279, 23.10.2001)

 

Legenda coloanelor:

(1) EPC - codul produselor accizabile;

(2) CAT - categoria produselor accizabile;

(3) UNIT - unitatea de măsură (din lista 12);

(4) A: Trebuie indicată tăria alcoolică (Da/Nu);

(6) P; Poate fi indicat gradul Plato (Da/Nu);

(6) D: Trebuie indicată densitatea la 15°C (Da/Nu).

 

Unităţile de măsură:

 

Codul unităţii de măsură

Descriere

1

Kg

2

Litru (temperatură de 15°C)

3

Litru (temperatură de 20°C)

4

1.000 de bucăţi

 

Cantităţile de biocarburanţi sunt transformate într-un conţinut energetic cu o putere calorifică inferioară, în conformitate cu densităţile energetice prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, respectiv în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 

Tabelul 32

Conţinutul de energie pentru combustibilii utilizaţi în transporturi

 

Combustibili

Conţinut masic de energie

(putere calorifică inferioară, MJ/kg)

Conţinut volumic de energie

(putere calorifică inferioară, MJ/l)

Bioetanol (etanol produs din biomasă)

27

21

Bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter produs pe bază de bioetanol)

36

(din care 37% din surse regenerabile)

27

(din care 37% din surse regenerabile)

Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

20

16

Bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter produs pe bază de biometanol)

35

(din care 22% din surse regenerabile)

26

(din care 22% din surse regenerabile)

Bio-DME (dimetileter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

28

19

Bio-TAEE (terţiar-amil-etiI-eter produs pe bază de bioetanol)

38

(din care 29% din surse regenerabile)

29

(din care 29% din surse regenerabile)

Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

33

27

Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)

37

33

Motorină Fischer-Tropsch. (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă)

44

34

Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidrogen)

44

34

Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci când este compatibil cu tipul de motoare în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile)

37

34

Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă şi/sau din fracţia biodegradabilă a deşeurilor, care se poate purifica pentru a obţine calitatea gazelor naturale, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn)

50

 

Benzină

43

32

Motorină

43

36

 

Cantităţile de carburanţi de origine nebiologică sunt transformate într-un conţinut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densităţile energetice prevăzute în secţiunea 4 (pagina 76) a raportului „Well-to-Tank” 3 (versiunea 4) din iulie 2013 al Centrului comun de cercetare - EUCAR-CONCAWE (JEC) 4

 

2 Preluat din anexa III - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

3 Consorţiul JEC aduce împreună Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (JRC), EUCAR (Consiliul European pentru Cercetarea şi Dezvoltarea de Automobile) şi CONCAWE („Asociaţia europeană pentru mediu, sănătate şi siguranţă la rafinare şi distribuţie a companiilor petroliere).

4 https://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_July_2013_final.pdf

 

(ii) Coprelucrarea simultană a combustibililor fosili şi a biocarburanţilor

Prelucrarea include orice modificare pe durata ciclului de viaţă al carburanţilor sau al energiei furnizate, care determină o modificare a structurii moleculare a produsului. Adăugarea unui denaturant nu intră sub incidenţa prelucrării. Cantitatea de biocarburanţi coprelucraţi alături de carburanţi de origine nebiologică reflectă starea biocarburanţilor ulterioară prelucrării. Cantitatea de biocarburant coprelucrat este determinată în funcţie de bilanţul energetic şi eficienţa procesului de coprelucrare, astfel cum se prevede în partea C pct. 17 din anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Specificaţiile tehnice pentru carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducere pe piaţă şi comercializare, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi mediului sunt prezentate în tabelul următor:

 

Tabelul 4

 

Parametri 1

Unitatea

Limitez

minim

maxim

Număr cetanic

 

51,0

-

Densitate la 15°C

kg/m3

-

845

Punct de distilare 95% v/v

°C

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

8

Conţinut de sulf

mg/kg

-

10

Conţinut EMAG

% v/v

-

7,03

 

În cazul în care se amestecă mai mulţi biocarburanţi şi combustibili fosili, cantitatea din fiecare carburant şi tipul acestuia sunt luate în considerare la efectuarea calculului şi sunt raportate de către furnizori autorităţii competente,

Cantitatea de biocarburant furnizată care nu îndeplineşte criteriile de durabilitate menţionate la art. 11 alin. (4)-(10) din prezenta ordonanţă de urgenţă este considerat a fi combustibil fosil.

Amestecul benzină-etanol E85 va fi calculat drept carburant separat în sensul art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 5:

„Obiectivele privind emisiile specifice pentru vehiculele alimentate cu carburanţi alternativi - Pentru a stabili în ce măsură un producător îşi respectă obiectivele privind emisiile specifice prevăzute la articolul 4, emisiile specifice de CO2 generate de fiecare vehicul conceput să funcţioneze cu un amestec de benzină şi etanol în proporţie de 85% („E85”), care respectă legislaţia comunitară sau standardele tehnice europene relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5%, drept recunoaştere a sporirii capacităţilor tehnologice şi de reducere a emisiilor pentru vehiculele care funcţionează pe bază de biocarburanţi. Această reducere se aplică numai dacă cel puţin 30% din staţiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respectarea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzute în legislaţia comunitară relevantă.”

În cazul în care cantităţile nu sunt colectate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/503 al Comisiei din 7 martie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, autoritatea competentă va colecta date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel naţional.

(iii) Cantitatea de electricitate consumată

Aceasta reprezintă cantitatea de electricitate consumată de vehicule rutiere sau motociclete, în cazul în care un furnizor de energie raportează respectiva cantitate de energie către autoritatea competentă în conformitate cu următoarea formulă:

Electricitatea consumată = distanţa parcursă (km) x eficienţa consumului de electricitate (MJ/km).

 

(d) Reducerea emisiilor generate în amonte (UER)

„UER” reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în amonte obţinută de un furnizor măsurată în gCO2eq, dacă aceasta este cuantificată şi raportată în conformitate cu următoarele cerinţe:

(i) Eligibilitate

UER se aplică numai emisiilor generate în amonte din valorile medii implicite pentru benzină, motorină, GNC sau GPL.

UER care provine din orice ţară poate fi considerată drept o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu carburanţii proveniţi din orice sursă de materii prime furnizată de orice furnizor.

UER este luată în calcul doar dacă aceasta este asociată cu proiectele care au început după 1 ianuarie 2011.

(ii) Calcul

UER se estimează şi se validează în conformitate cu principiile şi standardele identificate în standardele internaţionale, în special în SR EN ISO 14064, SR EN ISO 14065 şi ISO 14066.

UER şi emisiile de referinţă vor trebui monitorizate, raportate şi verificate în conformitate cu standardele aplicabile din seria SR EN ISO 14064, iar rezultatele furnizate vor trebui să prezinte un grad de fiabilitate echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 600/2012 6 şi Regulamentul (UE) nr. 601/2012 7,

Verificarea metodelor pentru estimarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie efectuată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14064-3, iar organizaţia care efectuează verificarea trebuie să fie acreditată în conformitate cu standardul SR EN ISO 14065 de către Asociaţia de acreditare din România - RENAR, organismul naţional de acreditare, în înţelesul şi conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008, sau de către orice organism de acreditare recunoscut la nivel european;

„GHGix” reprezintă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburantul sau energia „x”, exprimată în gCO2eq/MJ. Furnizorii calculează intensitatea gazelor cu efect de seră generate de fiecare carburant sau energie după cum urmează:

(i) intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanţilor de origine nebiologică este „intensitatea ponderată a gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă” pentru fiecare tip de carburant enumerat în ultima coloană a tabelului din partea 2 pct. 5 din prezenta anexă;

 

5 Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare (JO L140,5.6.2009, p. 1).

6 Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L181,12.7.2012, p. 1).

7 Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L181,12.7.2012, p. 30).

 

(ii) electricitatea este calculată conform descrierii din partea 2 pct. 6;

(iii) intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi.

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi care îndeplineşte cerinţele de durabilitate menţionate la art. 11 se calculează în conformitate cu anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de biocarburanţi au fost obţinute în conformitate cu un acord sau un sistem care a făcut obiectul unei decizii a Comisiei privind acordurile bilaterale sau multilaterale cu ţări terţe care să includă dispoziţii privind criteriile de durabilitate, potrivit căreia acordurile respective demonstrează că biocarburanţii care s-au obţinut din materii prime cultivate în ţările respective respectă criteriile de durabilitate în cauză, datele respective sunt utilizate, de asemenea, la stabilirea intensităţii gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţi.

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţii care nu îndeplinesc cerinţele de durabilitate conform obligaţiei prevăzute la art. 9 din prezenta ordonanţă de urgenţă de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată este egală cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de respectivul combustibil fosil derivat din ţiţei convenţional sau din gaz;

(iv) coprelucrarea simultană a carburanţilor de origine nebiologică şi a biocarburanţilor.

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanţii coprelucraţi cu combustibili fosili reflectă starea ulterioară prelucrării a biocarburanţilor.

(f) „AF” reprezintă factorii de ajustare pentru eficienţa sistemului de propulsie:

 

Tehnologia predominantă de transformare

Factor de eficienţă

Motor cu ardere internă

1

Sistem de propulsie electric cu baterie

0,4

Sistem de propulsie electric cu pilă de combustie cu hidrogen

0,4

 

PARTEA 2

Raportarea de către furnizori a carburanţilor, alţii decât biocarburanţii

 

1. UER de combustibili fosili

Pentru ca UER să fie eligibile în sensul prezentei metode de calcul şi de raportare, furnizorii trebuie să raporteze autorităţii competente următoarele:

(a) data de începere a proiectului, când proiectul a generat pentru prima dată reduceri de emisii, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;

(b) reducerile emisiilor anuale în gCO2eq;

(c) durata pentru care au avut loc reducerile;

(d) locul de desfăşurare a proiectului cel mai apropiat de sursa emisiilor, în grade de latitudine şi longitudine cu patru zecimale;

(e) emisiile anuale de referinţă generate înaintea adoptării măsurilor de reducere şi emisiile anuale generate după punerea lor în aplicare, exprimate în gCO2eq/MJ de materii prime produse;

(f) numărul de certificat cu utilizare unică, care identifică fără echivoc sistemul şi reducerile gazelor cu efect de seră pretinse;

(g) numărul cu utilizare unică, care identifică fără echivoc metoda de calcul şi schema conexă;

(h) în cazul în care proiectul se referă la extracţia petrolului, media istorică şi anuală a raportului gaz-petrol (gas-to-oil ratio - GOR) în soluţie, presiunea din rezervor, adâncimea şi debitul din sondă al ţiţeiului.

2. Originea

„Originea” înseamnă denumirea comercială a materiilor prime enumerate în partea a 2-a pct. 7 din prezenta anexă, dar numai în cazul în care furnizorii deţin informaţiile necesare întrucât:

(a) sunt persoane sau întreprinderi care importă ţiţei din ţări terţe sau primesc livrări de ţiţei dintr-un alt stat membru în conformitate cu art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.964/958; sau

(b) există modalităţi de a face schimb de informaţii convenite cu alţi furnizori.

În toate celelalte cazuri, originea se referă la faptul dacă respectivul carburant este de origine din UE sau din afara UE.

Informaţiile colectate şi raportate de furnizori către statele membre cu privire la originea carburanţilor sunt confidenţiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisie a unor informaţii generale sau de sinteză, care nu conţin informaţii privind întreprinderile individuale.

În cazul biocarburanţilor, originea se referă la filiera de producţie a biocarburanţilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

În cazul în care sunt utilizate mai multe materii prime, furnizorii raportează cantitatea în tone metrice de produs finit din fiecare materie primă obţinut în unitatea de prelucrare în cursul anului de raportare.

3. Locul de achiziţie

„Locul de achiziţie” se referă la ţara şi la denumirea unităţii de prelucrare unde carburantul sau forma de energie au fost supuse ultimei transformări substanţiale utilizate pentru a conferi originea carburantului sau a energiei în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2.4S4/93 9 al Comisiei şi Regulamentul (CE) nr. 1.875/2006 de instituire a Codului vamal comunitar.

4. IMM-uri

Prin derogare pentru furnizorii care sunt IMM-uri, „originea” şi „locul de achiziţie” sunt din UE sau din afara UE, după caz, indiferent dacă aceştia importă ţiţei sau furnizează uleiuri din petrol sau uleiuri obţinute din materiale bituminoase.

 

8 Regulamentul (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi a livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii (JO L 310,22.12.1995, p. 5).

9 Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253,11.10.1993, p. 1).

 

5. Media valorilor implicite ale gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă de carburanţii furnizaţi, alţii decât biocarburanţii, şi de electricitatea furnizată

 

Sursa de materii prime şi prelucrarea

Tipul de carburant introdus pe piaţă

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viată (gCO2eq /MJ)

Intensitatea ponderată a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viată (gCO2eq /MJ)

Ţiţei convenţional

Petrol

93,2

93,3

Lichefierea gazului natural

94,3

Lichefierea cărbunelui

172

Bitum natural

107

Şisturi bituminoase

131,3

Ţiţei convenţional

Combustibil diesel sau motorină

95

95,1

Lichefierea gazului natural

94,3

Lichefierea cărbunelui

172

Bitum natural

108,5

Şisturi bituminoase

133,7

Gaze naturale, amestec UE

Gaz petrolier lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

73,6

73,6

Gaze naturale, amestec UE

Gaz natural comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

69,3

69,3

Reacţie Sabatier a hidrogenului din electroliza energiei din surse regenerabile nebiologice

Gaz lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

74,5

74,5

Gaze naturale care utilizează reformarea cu abur

Metan sintetic comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

3,3

3,3

Electroliză alimentată integral cu energie din surse regenerabile nebiologice

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

104,3

104,3

Cărbune

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

9,1

9,1

Cărbune cu captarea carbonului şi stocarea emisiilor de proces

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

234,4

234,4

Deşeuri de plastic derivate din materii prime fosile

Pilă de combustie cu hidrogen

52,7

52,7

Gaze naturale, amestec UE

Benzină, combustibil diesel sau motorină

86

86

 

6. Electricitate

În ceea ce priveşte raportarea de către furnizorii de energie a cantităţii de electricitate consumate de vehiculele electrice şi motociclete, furnizorii stabilesc valorile intensităţii emisiilor de gaze cu efect de seră (gCO2eq/MJ) generate de electricitatea din datele raportate de statele membre în baza:

a) Regulamentului nr. 147/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.099/2008 10 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile în domeniul energiei, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a actualizărilor pentru statisticile lunare şi anuale în domeniul energiei;

b) Regulamentului (UE) nr. 525/2013 11 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice; sau

c) Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014 12 al Comisiei de stabilire a cerinţelor substanţiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potenţialelor de încălzire globală şi a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internaţional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

10 Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).

11 Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L165,18.06.2013, p. 13).

12 Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerinţelor substanţiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potenţialelor de încălzire globală şi a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internaţional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L179,19.06.2014, p. 26).

 

7. Denumirea comercială a materiilor prime

DN = Date indisponibile

 

Ţara şi/sau organizaţiile statale

Denumirea comercială a materiilor prime

API

Sulf

(% în greutate)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

DN

Abu Dhabi

Top Murban

21

DN

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeria

Arzew

44,3

0,1

Algeria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeria

Zarzaitine

43

0,1

Algeria

Algerian

44

0,1

Algeria

Skikda

44,3

0,1

Algeria

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeria

Hassi Ramai

60

0,1

Algeria

Algerian Condensate

64,5

DN

Algeria

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algeria

Top Algerian

24,6

DN

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (vest)

26

DN

Angola

Cavala-1

42,3

DN

Angola

Sulele (sud-1)

38,7

DN

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (nord)

30

DN

Angola

Malongo (sud)

25

DN

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

DN

Angola

Kuito

20

DN

Angola

Hungo

28,8

DN

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

 

Arabia Saudită

Light (Golful Persic)

33,4

1,8

Arabia Saudită

Heavy (Golful Persic) (Safaniya)

27,9

2,8

Arabia Saudită

Medium (Golful Persic) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Arabia Saudită

Extra Light (Golful Persic) (Berri)

37,8

1,1

Arabia Saudită

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Arabia Saudită

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Arabia Saudită

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Arabia Saudită

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Arabia Saudită

Medium (Zuluf/Maijan)

31,1

2,5

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

DN

Argentina

Santa Cruz

26,9

DN

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenia

Armenian Miscellaneous

DN

DN

Australia

Jabiru

42,3

0,03

Australia

Kooroopa (jurasic)

42

DN

Australia

Talgeberry (jurasic)

43

DN

Australia

Talgeberry (cretacic superior)

51

DN

Australia

Woodside Condensate

51,8

DN

Australia

Saladin-3 (Top Barrow)

49

DN

Australia

Harriet

38

DN

Australia

Skua-3 (Challis Field)

43

DN

Australia

Barrow Island

36,8

0,1

Australia

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australia

Jackson Blend

41,9

0

Australia

Cooper Basin

45,2

0,02

Australia

Griffin

55

0,03

Australia

Buffalo Crude

53

DN

Australia

Cossack

48,2

0,04

Australia

Eiang

56,2

DN

Australia

Enfield

21,7

0,13

Australia

Gippsland (Strâmtoarea Bass)

45,4

0,1

Azerbaidjan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrain

Bahrain Miscellaneous

DN

DN

Belarus

Belarus Miscellaneous

DN

DN

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

DN

DN

Belize

Belize Light Crude

40

DN

Belize

Belize Miscellaneous

DN

DN

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilia

Garoupa

30,5

0,1

Brazilia

Sergipano

25,1

0,4

Brazilia

Bazinul Campos

20

DN

Brazilia

Urucu (cursul superior al Amazonului)

42

DN

Brazilia

Marlim

20

DN

 

Brazilia

Brazii Polvo

19,6

1,14

Brazilia

Roncador

28,3

0,58

Brazilia

Roncador Heavy

18

DN

Brazilia

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

DN

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Camerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Camerun

Lokele

21,5

0,5

Camerun

Moudî Light

40

DN

Camerun

Moudi Heavy

21,3

DN

Camerun

Ebome

32,1

0,35

Canada

Peace River Light

41

DN

Canada

Peace River Medium

33

DN

Canada

Peace River Heavy

23

DN

Canada

Manyberries

36,5

DN

Canada

Rainbow Light şi Medium

40,7

DN

Canada

Pembina

33

DN

Canada

Bells Hill Lake

32

DN

Canada

Fosterton Condensate

63

DN

Canada

Rangeland Condensate

67,3

DN

Canada

Redwater

35

DN

Canada

Lloydminster

20,7

2,8

Canada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Canada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Canada

Fosterton

21,4

3

Canada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Canada

Midale

29

2,4

Canada

Milk River Pipeline

36

1,4

Canada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Canada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Canada

Ipl Condensate

55

0,3

Canada

Aurora Light

39,5

0,4

Canada

Aurora Condensate

65

0,3

Canada

Reagan Field

35

0,2

Canada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Canada

Coid Lake

13,2

4.1

Canada

Cold Lake Blend

26,9

3

Canada

Canadian Federated

39,4

0,3

Canada

Chauvin

22

2,7

Canada

Gcos

23

DN

Canada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Canada

Light Sour Blend

35

1,2

Canada

Lloyd Blend

22

2,8

 

Canada

Peace River Condensate

54,9

DN

Canada

Sarnium Condensate

57,7

DN

Canada

Saskatchewan Light

32,9

DN

Canada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Canada

Syncrude

32

0,1

Canada

Rangeland - South L & M

39,5

0,5

Canada

Northblend Nevis

34

DN

Canada

Canadian Common Condensate

55

DN

Canada

Canadian Common

39

0,3

Canada

Waterton Condensate

65,1

DN

Canada

Panuke Condensate

56

DN

Canada

Federated Light şi Medium

39,7

2

Canada

Wabasca

23

DN

Canada

Hibemia

37,3

0,37

Canada

BC Light

40

DN

Canada

Boundary

39

DN

Canada

Albian Heavy

21

DN

Canada

Koch. Alberta

34

DN

Canada

Terra Nova

32,3

DN

Canada

Echo Blend

20,6

3,15

Canada

Western Canadian Blend

19,8

3

Canada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Canada

White Rose

31,0

0,31

Canada

Access

22

DN

Canada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

DN

Canada

Aibian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Canada

Christina Lake

20,5

3

Canada

CNRL

34

DN

Canada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Canada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Canada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Canada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Canada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Canada

Peace Sour

33

DN

Canada

Western Canadian Resid

20,7

DN

Canada

Christina Dilbit Blend

21,0

DN

Canada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Ciad

Doba Blend (producţie timpurie)

24,8

0,14

Ciad

Doba Blend (producţie ulterioară)

20,8

0,17

Chile

Chile Miscellaneous

DN

DN

China

Taching (Daqing)

33

0,1

China

Shengli

24,2

1

China

Beibu

DN

DN

China

Chengbei

17

DN

China

Lufeng

34,4

DN

China

Xijiang

28

DN

China

Wei Jingsheng, Zhou

39,9

DN

 

China

Liu Hua

21

DN

China

Boz Hong

17

0,282

China

Peng Lai

21,8

0,29

China

Xi Xiang

32,18

0,09

Columbia

Onto

35,3

0,5

Columbia

Putamayo

35

0,5

Columbia

Rio Zulia

40,4

0,3

Columbia

Orito

34,9

0,5

Columbia

Cano-Limon

30,8

0,5

Columbia

Lasmo

30

DN

Columbia

Cano Duya-1

28

DN

Columbia

Corocora-1

31,6

DN

Columbia

Suria Sur-1

32

DN

Columbia

Tunane-1

29

DN

Columbia

Casanare

23

DN

Columbia

Cusiana

44,4

0,2

Columbia

Vasconia

27,3

0,6

Columbia

Castilia Blend

20,8

1,72

Columbia

Cupiaga

43,11

0,082

Columbia

South Blend

28,6

0,72

Congo (Brazaviiie)

Emeraude

23,6

0,5

Congo (Brazaviiie)

Djeno Blend

26,9

0,3

Congo (Brazaviiie)

Viodo Marina-1

26,5

DN

Congo (Brazaviiie)

Nkossa

47

0,03

Congo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Congo (Kinshasa)

Congo/Zair

31,7

0,1

Congo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Cfite dlvoire

Espoir

31,4

0,3

Cote dlvoire

Lion Cote

41,1

0,101

Danemarca

Dan

30,4

0,3

Danemarca

Gorm

33,9

0,2

Danemarca

Danish North Sea

34,5

0,2B

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

DN

Ecuador

Frontera-1

30,7

DN

Ecuador

Bogi-1

21,2

DN

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

DN

Egipt

Belayim

27,5

2,2

Egipt

El Morgan

29,4

1,7

Egipt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egipt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egipt

Geysum

19,5

DN

 

Egipt

East Gharib (J-1)

37,9

DN

Egipt

Mango-1

35,1

DN

Egipt

Rhas Budran

25

DN

Egipt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egipt

East Zeit Mix

39

0,87

Filipine

Nido

26,5

DN

Filipine

Philippines Miscellaneous

DN

DN

Guineea Ecuatorială

Zafiro

30,3

DN

Guineea Ecuatorială

Alba Condensate

55

DN

Guineea Ecuatorială

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

DN

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

TCatamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

DN

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

DN

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

DN

DN

Georgia

Georgian Miscellaneous

DN

DN

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

DN

Guatemala

Rubelsanto

27

DN

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonezia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezia

Attaka

42,3

0,1

Indonezia

Suri

18,4

0,2

Indonezia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezia

Walio

34,1

0,7

Indonezia

Arimbi

31,8

0,2

Indonezia

Poleng

43,2

0,2

Indonezia

Handil

32,8

0,1

Indonezia

Jatibarang

29

0,1

Indonezia

Cinta

33,4

0,1

Indonezia

Bekapai

40

0,1

Indonezia

Katapa

52

0,1

Indonezia

Salawati

38

0,5

Indonezia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezia

Sembakung

37,5

0,1

Indonezia

Badak

41,3

0,1

Indonezia

Arun Condensate

54,5

DN

Indonezia

Udang

38

0,1

 

Indonezia

Klamono

18,7

1

Indonezia

Bunya

31,7

0,1

Indonezia

Pamusian

18,1

0,2

Indonezia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezia

Melahin

24,7

0,3

Indonezia

Bunyu

31,7

0,1

Indonezia

Camar

36,3

DN

Indonezia

Cinta Heavy

27

DN

Indonezia

Lalang

40,4

DN

Indonezia

Kakap

46,6

DN

Indonezia

Sisi-1

40

DN

Indonezia

Giti-1

33,6

DN

Indonezia

Ayu-1

34,3

DN

Indonezia

Bima

22,5

DN

Indonezia

Padang Isle

34,7

DN

Indonezia

Irita n

32,8

DN

Indonezia

Sepinggan - Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezia

Widuri

32

0,1

Indonezia

Belida

45,9

0

Indonezia

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

DN

DN

Irak

Basrah Light (Golful Persic)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Golful Persic)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Golful Persic)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Golful Persic)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Golful Persic)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Golful Persic)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Biend (Golful Persic)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Golful Persic)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

DN

Irak

Basrah Light (Marea Roşie)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Marea Roşie)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Marea Roşie)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Marea Roşie)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Marea Roşie)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Marea Roşie)

24,7

3,5

Irak

Basrah Heavy (Marea Roşie)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Marea Roşie)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turcia)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turcia)

36,1

1,9

 

Irak

Mishrif (Turcia)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Turcia)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turcia)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turcia)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turcia)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turcia)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazahstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuweit

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuweit

Magwa (jurasicul timpuriu)

38

DN

Kuweit

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libia

Bu Attifel

43,6

0

Libia

Amna (punct de curgere ridicat)

36,1

0,2

Libia

Brega

40,4

0,2

Libia

Sirtica

43,3

0,43

Libia

Zueitina

41,3

0,3

Libia

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libia

El Hofra

42,3

0,3

Libia

Dahra

41

0,4

Libia

Sarir

38,3

0,2

Libia

Zueitina Condensate

65

0,1

Libia

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

DN

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

DN

Malaysia

Rulai

42,6

DN

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauritansa

Chinguetti

28,2

0,51

Mexic

Isthmus

32,8

1,5

Mexic

Maya

22

3,3

Mexic

Olmeca

39

DN

Mexic

Altamira

16

DN

Mexic

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

DN

Nigeria

Adanga

35,1

DN

Nigeria

lyak-3

36

DN

Nigeria

Antan

35,2

DN

 

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

DN

Nigeria

Okwori

36,9

DN

Nigeria

Bonga

28,1

DN

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

DN

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norvegia

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegia

Tor

42

0,1

Norvegia

Statfjord

38,4

0,3

Norvegia

Heidrun

29

DN

Norvegia

Norwegian Forties

37,1

DN

Norvegia

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegia

Oseberg

32,5

0,2

Norvegia

Norne

33,1

0,19

Norvegia

Troll

28,3

0,31

Norvegia

Draugen

39,6

DN

Norvegia

SIeipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Orice ţară

Şisturi bituminoase

DN

DN

Orice ţară

Şisturi bituminoase

DN

DN

Orice ţară

Gaze naturale: furnizate de la sursă

DN

DN

Orice ţară

Gaze naturale: furnizate din gaze naturale lichefiate

DN

DN

Orice ţară

Şisturi bituminoase: furnizate de la sursă

DN

DN

Orice ţară

Cărbune

DN

DN

Papua-Noua Guinee

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

Hsgh Cold Test

37,5

DN

Peru

Bayovar

22,6

DN

Peru

Low Cold Test

34,3

DN

Peru

Carmen CentraL5

20,7

DN

Peru

Shiviyacu-23

20,8

DN

Peru

Mayna

25,7

DN

Platforma continentală exterioară americană (US Federal OCS)

Beta

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Carpinteria

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Dos Cuadras

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Hondo

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Hueneme

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Pescado

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Point Arguello

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Point Pedemales

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Sacate

DN

DN

 

Platforma continentală exterioară americană

Santa Clara

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Sockeye

DN

DN

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

DN

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

DN

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

DN

DN

Rusia

Urals

31

2

Rusia

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusia

M100

17,6

2,02

Rusia

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusia

Siberian Light

37,8

0,4

Rusia

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusia

E4 Heavy

18

2,35

Rusia

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusia

Sokol

39,7

0,18

Regatul Unit

Auk

37,2

0,5

Regatul Unit

Beatrice

38,7

0,05

Regatul Unit

Brae

33,6

0,7

Regatul Unit

Buchan

33,7

0,8

Regatul Unit

Claymore

30,5

1,6

Regatul Unit

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Regatul Unit

Tartan

41,7

0,6

Regatul Unit

Tern

35

0,7

Regatul Unit

Magnus

39,3

0,3

Regatul Unit

Dunlin

34,9

0,4

Regatul Unit

Fulmar

40

0,3

Regatul Unit

Hutton

30,5

0,7

Regatul Unit

N.W. Hutton

36,2

0,3

Regatul Unit

Maureen

35,5

0,6

Regatul Unit

Murchison

38,8

0,3

Regatul Unit

Ninian Bfend

35,6

0,4

Regatul Unit

Montrose

40,1

0,2

Regatul Unit

Beryl

36,5

0,4

Regatul Unit

Piper

35,6

0,9

Regatul Unit

Forties

36,6

0,3

Regatul Unit

Brent Blend

38

0,4

Regatul Unit

Flotta

35,7

1,1

Regatul Unit

Thistle

37

0,3

Regatul Unit

S.V. (Ninian)

38

0,3

Regatul Unit

Argyle

38,6

0,2

Regatul Unit

Heather

33,8

0,7

Regatul Unit

South Birch

38,6

DN

Regatul Unit

Wytch. Farm

41,5

DN

Regatul Unit

Cormorant. North

34,9

0,7

Regatul Unit

Cormorant. South (Cormorant „A*)

35,7

0,6

Regatul Unit

Alba

19,2

DN

Regatul Unit

Foinhaven

26,3

0,38

 

Regatul Unit

Schiehallion

25,8

DN

Regatul Unit

Captain

19,1

0,7

Regatul Unit

Harding

20,7

0,59

Sharjah

Mubarek. Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Spania

Amposta Marina North

37

DN

Spania

Casablanca

34

DN

Spania

El Dorado

26,6

DN

Siria

Syrian Straight

15

DN

Siria

Thayyem

35

DN

Siria

Omar Blend

38

DN

Siria

Omar

36,5

0,1

Siria

Syrian Light

36

0,6

Siria

Souedie

24,9

3,8

S.U.A., Alaska

ANS

DN

DN

S.U.A., Colorado

Niobrara

DN

DN

S.U.A., New Mexico

Four Corners

DN

DN

S.U.A., Dakota de Nord

Bakken

DN

DN

S.U.A., Dakota de Nord

North Dakota Sweet

DN

DN

S.U.A., Texas

WTI

DN

DN

S.U.A., Texas

Eagle Ford

DN

DN

S.U.A., Utah

Covenant

DN

DN

Thailanda

Erawan Condensate

54,1

DN

Thailanda

Sirikrt

41

DN

Thailanda

Nang Nuan

30

DN

Thailanda

Bualuang

27

DN

Thailanda

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad şi Tobago

Gateota Mix

32,8

0,3

Trinidad şi Tobago

Trintopec

24,8

DN

Trinidad şi Tobago

Land/Trinnnar

23,4

1,2

Trinidad şi Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisia

Ashtart

29

1

Tunisia

El borma

43,3

0,1

Tunisia

Ezzaouia-2

41,5

DN

Turcia

Turkish Miscellaneous

DN

DN

Ţările de Jos

Alba

19,59

DN

Ucraina

Ukraine Miscellaneous

DN

DN

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

DN

DN

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

 

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Roşa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

DN

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Roşa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21.9

21,9

DN

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9