MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 809         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.124. - Ordin al ministrului finanţelor publice de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 28 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, repartizate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2, se utilizează pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, potrivit normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz.

Art. 2. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 se repartizează pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 28 alin. (6)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi ale normelor metodologice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 3. - Se aprobă următoarele formulare:

a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma prevăzuta la art. 27 alin, (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) Acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a, şi acord încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b;

d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, conform prevederilor art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 4. - Anexele nr. 1-5, 6a, 6b şi 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 septembrie 2018,

Nr. 3.124.

 

anexa Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa da urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Art. 1. - (1) în vederea alocării sumelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2018, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Cererea trebuie să cuprindă suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

a) Situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, emise de organele fiscale centrale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a la ordin, şi/sau acorduri încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b la ordin, denumite în continuare acorduri;

(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal central competent, În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 şi nestinse până la data eliberării acestora, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată. Prin derogare de la prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în certificatele de atestare fiscală, la secţiunea A, „Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare”, sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii de impunere şi/sau decizii emise de organele fiscale centrale competente, precum şi prin deciziile de eşalonare/amânare la plată comunicate conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.

(5) Acordurile se încheie de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau furnizor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, faţă de care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local are/au obligaţii de plată restante, reportate potrivit legii, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, prevăzute la art. 28 alin. (4) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

a) în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6a la ordin:

a1) suma aferentă obligaţiilor de plată ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizori care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;

a2) suma aferentă obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;

a3) suma care face obiectul cererii şi care trebuie să fie egală cu sumele prevăzute la lit. a1) şi a2);

b) în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6b la ordin: b1) suma aferentă obligaţiilor de plată ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;

b2) sumele datorate de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai acestora care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, care vor face obiectul cererii;

b3) obligaţiile fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;

b4) suma care face obiectul cererii şi care trebuie să fie egală cu sumele prevăzute la lit. b1), b2) şi b3).

Art. 2. - (1) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează, în ordinea primirii, cererile depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează şi verifică cel puţin următoarele:

a) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi documentele anexate prevăzute la art. 1 alin. (3) sunt întocmite şi respectă prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi ale prezentelor norme metodologice;

c) dacă suma din cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante, precum şi al celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;

e) în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6a se verifică dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

1. suma obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cu care s-a încheiat acordul;

2. suma din certificatul de atestare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau al furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cu care s-a încheiat acordul;

f) în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6b se verifică dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

1. suma obligaţiilor furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ai acestora ale căror obligaţii fiscale se sting;

2. suma datorată de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială către furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

3. suma din certificatele de atestare fiscală ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

(2) Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) în termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/sefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu încadrarea în sumele Comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 28 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(5) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, însoţite de copii ale cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi ale certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.

(6) în limita sumelor repartizate potrivit alin. (4), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile finanţate integral de la bugetul local prezintă, după caz, unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, documentele prevăzute la art. 28 alin. (14) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018. Sumele care se achită în contul obligaţiilor fiscale ale furnizorilor prevăzuţi la art. 28 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, inclusiv ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi sumele care reprezintă obligaţii fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/ amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local se virează de către acestea în contul 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018” codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări sau al furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, ale căror obligaţii fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, se sting/codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau al instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor respectivi sau a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, după caz.

(7) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale restante, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi, respectiv, instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în termenul prevăzut Ea art. 28 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile „Plătitor” şi „Cod de identificare fiscală” al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau ale instituţiei publice finanţate integral din bugetul local care dispune plata, în rubricile „Beneficiar” şi „Cod de identificare fiscală” al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau instituţiei publice finanţate integral din bugetul local ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului prevăzut la alin. (6).

(8) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

a) întocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (7);

b) sumele din ordinele de plată trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 repartizate conform prevederilor alin. (4);

c) sumele din ordinele de plată trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condiţiile art. 28 alin. (14) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie;

d) sumele din ordinele de plată sunt egale sau inferioare sumelor din cerere;

e) sumele din ordinele de plată respectă destinaţiile pentru care au fost alocate şi sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5-8, după caz, din situaţia obligaţiilor de plată restante.

(9) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8) se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora.

(10) Ordinele de plată pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8) se transmit cu adresă organelor fiscale centrale împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.

(11) Organele fiscale centrale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (10), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă. În ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund obligaţiilor fiscale restante, existente în sold la data de 31 iulie 2018, nestinse până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât obligaţiile fiscale restante. În cazul în care organele fiscale centrale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 şi nestinse până la data primirii documentelor, precum şi sumele ce fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.

(12) în cazul în care organele fiscale centrale competente în administrarea furnizorilor ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (10), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax, sau scanate, prin poştă electronică, prin organele fiscale centrale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului, prin fax sau, scanată, prin poştă electronică, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal central de la care au fost primite documentele respective.

(13) în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11) şi (12) de la organele fiscale centrale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale centrale virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21 .A.11.06.00 „Veniturile bugetului local -

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plată respective;

b) restituie cu adresă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ordinele de plată care nu au fost confirmate de organele fiscale centrale, împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local se depun în termenul prevăzut la art. 28 alin. (15) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(14) La virarea sumei corespunzătoare în contul de venituri ale bugetului local 21 .A. 11.06.00 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica respectarea prevederilor art. 28 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

Art. 3. - (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale centrale sumele încasate zilnic în contul 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018” în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018” se efectuează de organele fiscale centrale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale centrale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale restante stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Art. 4. - (1) înregistrarea în contabilitatea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local a stingerii obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/ amânărilor la plată, potrivit legii, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale centrale prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) înregistrarea în contabilitatea furnizorilor a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale centrale prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la art. 1, alin. (3) lit. a) şi c), precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.

(2) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Art. 1. - (1) în vederea alocării sumelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezintă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 31 octombrie 2018, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Cererea trebuie să cuprindă suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018. Cererile aferente obligaţiilor de plată restante, raportate potrivit legii, ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se întocmesc distinct de cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

(3) Cererea se depune însoţită de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, denumita în continuare situaţia obligaţiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;

b) certificatele de atestare fiscală ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, emise de organele fiscale centrale, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a la ordin.

(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în care se înscriu obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 şi nestinse până la data eliberării acestora, precum şi sumele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată. Prin derogare de la prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, în certificatele de atestare fiscală, la secţiunea A „Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare”, sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii de impunere şi/sau decizii emise de organele fiscale centrale competente, precum şi prin deciziile de eşalonare/amânare la plată comunicate conform art. 47 din Codul de procedură fiscală.

(5) Acordurile se încheie de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţii de plată restante, raportate potrivit legii, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, prevăzute la art. 28 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

a) suma aferentă obligaţiilor de plată restante, raportate potrivit legii, ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, careva face obiectul cererii;

b) suma aferentă obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii;

c) sumele prevăzute la lit. a) şi b) trebuie să fie egale CU suma aferentă stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, care face obiectul cererii.

Art. 2. - (1) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează şi verifică cel puţin următoarele:

a) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin, (3);

b) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi documentele anexate acesteia prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-c) sunt întocmite şi respectă prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 78120)8 şi ale prezentelor norme metodologice;

c) dacă suma din cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, şi suma necesară achitării plăţilor restante, raportate potrivit legii, ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale restante, precum şi al celor care fac obiectul

eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;

e) dacă suma stabilită prin acordul prevăzut în anexa nr. 6a la ordin este mai mică sau egală cu:

1. suma obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul;

2. suma reprezentând obligaţii fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 31 iulie 2018, din certificatul de atestare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări cu care s-a încheiat acordul.

(2) Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile alin. (1) şi prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, precum şi cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(4) în termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu încadrarea în sumele comunicate şi cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 28 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(5) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, însoţite de copii ale cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi ale certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor. Copii ale deciziilor directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, însoţite de copii ale cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1) care au anexate copii ale situaţiilor obligaţiilor de plată restante şi certificatele de atestare fiscală aferente acestora, se transmit şi unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în situaţia în care acestea sunt diferite de unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, astfel încât să poată fi efectuate verificările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi de prezentele norme metodologice.

(6) în scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligaţiilor de plată restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate sau rectificate, după caz, în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018;

c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente obligaţiilor de plată restante în contul de venituri al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, cod 21G43.38.01 „Sume alocate de la bugetul local - secţiunea de funcţionare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018” sau cod 21G43.38.02 „Sume alocate de la bugetul local - secţiunea de dezvoltare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018”, după caz, şi, respectiv, în contul de venituri al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale cod 21F43.38.01 „Sume alocate de la bugetul local - secţiunea de funcţionare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018” sau cod 21F43.38.02 „Sume alocate de la bugetul local - secţiunea de dezvoltare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018”, după caz, care să corespundă cu sumele din ordinele de plată prevăzute la alin. (7).

(7) Concomitent cu depunerea de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale a documentelor prevăzute la alin. (6), instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului:

a) bugetele rectificate în care sunt cuprinse sumele ce se virează din bugetul local potrivit art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, în limita sumei încasate de la bugetul local;

c) ordinele de plată prin care se achită sumele în contul 50.86,19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018”, codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale căror obligaţii fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, se sting, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(8) Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizare a şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile .[Plătitor” şi „Cod de identificare fiscală” al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care dispune plata, în rubricile „Beneficiar” şi „Cod de identificare fiscală” al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/instituţiei publice finanţate parţial din bugetul local/spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale ale cărui/cărei obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN al contului 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018”.

(9) La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

a) întocmirea ordinelor de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (8);

b) sumele din ordinele de plată, care trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, repartizate conform prevederilor alin. (4);

c) sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, care trebuie să fie egale cu sumele din ordinele de plată prezentate de către instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

d) sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, care trebuie să se încadreze În creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate sau rectificate în condiţiile art. 28 alin, (14) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie;

e) sumele din ordinele de plată respectă destinaţiile pentru care au fost alocate şi sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 şi, respectiv, 8, după caz, din situaţia obligaţiilor de plată restante.

(10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor lua măsurile necesare pentru refacerea ordinelor de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9).

(11) Ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin (9), se transmit cu adresă organelor fiscale centrale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.

(12) Organele fiscale centrale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund obligaţiilor fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 şi nestinse până la data primirii documentelor, precum şi sumelor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât obligaţiile fiscale restante. În cazul în care organele fiscale centrale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 31 iulie 2018 şi nestinse până la data primirii documentelor, precum şi sumele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată, actualizate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.

(13) în cazul în care organele fiscale centrale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau, scanate, prin poştă electronică, prin organele fiscale centrale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal central competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări, prin fax sau, scanată, prin poştă electronică, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal central de la care au fost primite documentele respective.

(14) în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale centrale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale centrale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.A.11.06.00 „Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plată prevăzute la alin. (6) lit. c) şi, respectiv, alin. (7) lit. c);

b) restituie cu adresă unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ordinele de plată întocmite de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale centrale, inclusiv cele pentru care nu au fost depuse bugetele rectificate de instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu ordinele de plată prevăzute la alin. (6) lit. c) şi cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se depun la unităţile Trezoreriei Statului în termenul prevăzut la art. 28 alin. (15) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

Art. 3. - (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018” în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 78/2018.

(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.19 „Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 78/2018” se efectuează de organele fiscale centrale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale centrale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale restante stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Art. 4. - (1) înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale a stingerii obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale centrale prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale centrale prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) şi c), precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.

(2) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME METODOLOGICE

de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 28 alin. (6)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Art. 1. - (1) Zilnic, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care au depus cererile.

(2) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, conform prevederilor art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

(3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice pot întocmi cererea prevăzută la alin. (2) pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin şi, respectiv, pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse potrivit ambelor anexe, după caz.

(4) Suma care se înscrie în cererea transmisă Ministerului Finanţelor Publice cuprinde, după caz, suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare sau, în situaţia în care suma solicitată anterior şi repartizată de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost virată în totalitate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice diminuează suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit art. 28 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(5) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice răspund de faptul că sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finanţelor Publice respectă prevederile alin. (4) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ Administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, scanate, prin e-mail, la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.

(7) în termen de o zi lucrătoare de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice adresele de e-mail la care urmează a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 prevăzute la alin. (6). În acelaşi termen, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare adresele de e-mail de (a care urmează a fi transmise de către acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 prevăzute la alin. (6).

(8) La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, prevăzute la alin (6), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare confirmă, prin e-mail, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii, precum şi numărul de înregistrare alocat

(9) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare înregistrează cererile privind solicitarea ele repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, prevăzute la alin. (6), primite de la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în ordinea cronologică a primirii acestora.

Art. 2. - (1) Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti se efectuează în termen de maximum trei zile lucrătoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 prevăzute la art. 1 alin. (6), în limita sumelor prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

(2) Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare întocmeşte adrese către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7).

(3) La data primirii adreselor prevăzute la alin. (2), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.

(4) Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 prevăzute la art. (1) alin. (6) pentru care nu mai există sume de repartizat din suma aprobată la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 se restituie direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, însoţite de o comunicare scrisă. Comunicarea scrisă se transmite la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi, scanată, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7). La data primirii comunicării, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acesteia, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.

(5) Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 aprobate pentru a fi repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, să introducă modificările în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2018.

 

ANEXA Nr. 4

 

Judeţul/Municipiul Bucureşti ...................................................................

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ...................................

Adresa .........................................................................................................

Telefon/fax/adresa e-mail .........................................................................

 

CEREREA

privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 27 alin. (1) lit. c2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Subsemnatul, ........................................... 1), în calitate de ordonator principal de credite al ...........................................  2), identificat prin codul de identificare fiscală ...........................................  3), având conturile deschise la unitatea Trezoreriei Statului ..........................................., solicit alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 pentru achitarea obligaţiilor de plată restante conform art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, în valoare de ...........................................  lei.

Suma solicitată este aferentă achitării obligaţiilor de plată restante ale următoarelor instituţii publice:

- unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ..........................................., cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. b) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. c) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ..........................................., cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........................................... , cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

........................................................................................

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ..........................................., cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ...........................................  cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

........................................................................................

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ..........................................., cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ...........................................  lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ...........................................  lei;

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale ..........................................., cu codul de identificare fiscală ..........................................., suma de ........................................... lei, din care pentru stingerea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 78/2018 la:

- art. 28 alin. (4) lit. a) ........................................... lei;

- art. 28 alin. (4) lit. d) ........................................... lei;

Declar pe propria răspundere că datele prezentate în documentaţia anexată şi sumele solicitate prin prezenta cerere sunt conforme realităţii şi au fost determinate şi înscrise în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi, respectiv, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale raportate potrivit legii pentru destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.124/2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

 

 

Ordonator principal de credite,

 

L.S.

 

 

 

........................................................................................ 2)

 

 

 

 

........................................................................................

 

(prenumele şi numele)

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente 4):

........................................................................................

........................................................................................

 


1) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie codul de identificare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

4) Se vor înscrie detaliat documentele anexate întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.124/2018.

 

ANEXA Nr. 5

 

Judeţul/Municipiul Bucureşti ................................................................... 1)

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................................ 2)

Adresa ...................................................................................................

Telefon/fax/adresa e-mail ........................................................................

 

SITUAŢIA

obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, raportate potrivit legii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea unităţii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integrat sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Codul de identificare fiscala al

unităţii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integrat sau parţial din bugetul local, subordonate/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

Denumirea furnizorului care are obligaţii de plată

Codul de identificare fiscală al furnizorului care are obligaţii de plată

Obligaţiile de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat

Obligaţiile de plată ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări

Obligaţiile de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociala da stat sau bugete la fondurilor speciale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Avizat, conducător instituţie publică 1

 

L.S.

...........................................,

...........................................,

 

 

........................................... 2)

Avizat, conducător instituţie publică 2

 

 

........................................... 3)

...........................................,


1) Se înscrie denumirea judeţului/municipiul Bucureşti.

2) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 6a

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat

.......................................................................

.......................................................................

Nr. ................................./......................................

Nr. ................................./......................................

 

ACORD

încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................................... ,  reprezentată prin domnul/doamna ........................................... ,  în calitate de ordonator principal de credite, şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cod de identificare fiscală ........................................... , reprezentat prin ........................................... , în calitate de ........................................... , suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, prin plata acestora de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială/instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile art. 28 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, după cum urmează:

 

1. obligaţiile de plată ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ........................................... ,  care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ...........................................  lei*), din care:

- unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ........................................... , cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........................................... , cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată integral din bugetul local ........................................... , cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei;

- ........................................................................................

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........................................... , cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei;

- instituţia publică finanţată parţial din bugetul local ........................................... , cu codul de identificare fiscală ........................................... , suma de ...........................................  lei;

- ........................................................................................

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale cu codul de identificare fiscală suma de lei;

- spitalul public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale cu codul de identificare fiscală suma de lei;

- ........................................................................................

2. obligaţiile fiscale restante, precum cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat .......................................... , în sumă totală de ..........................................  lei*).

În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 28 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială va comunica furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată de la pct. 1 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral sau parţial din bugetul local/spital public din reţeaua autorităţii administraţiei publice locale, cât şi obligaţiile fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.

Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:

- alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018;

- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;

- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi, respectiv, a Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1, şi, după caz, ale Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale raportate potrivit legii pentru destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.124/2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

Stingerea obligaţiilor fiscale de la pct. 2 se efectuează de către organele fiscale centrale potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

Ordonatorul principal de credite,

Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorului care prestează serviciul public de producere,

.........................................................

transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat

 

.........................................................

Avizat,

 

pentru datele prevăzute la pct. 1

 

 

 

Instituţia publică .........................................................

 

Ordonator de credite, .................................................

 

 

 

Instituţia publică .........................................................

 

Ordonator de credite, .................................................

 

 

 

Instituţia publică .........................................................

 

Ordonator de credite, .................................................

 

 

 

Instituţia publică .........................................................

 

Ordonator de credite, .................................................

 

 

 

Instituţia publică .........................................................

 

Ordonator de credite, .................................................

 


*) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6b

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Furnizor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a

Furnizor de bunuri, servicii şi lucrări

...............................................................................

energiei termice în sistem centralizat

...............................................................................

Nr. ................................./......................................

...............................................................................

Nr. ................................./......................................

 

Nr. ................................./......................................

 

 

ACORD

încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................................... , reprezentată prin domnul/doamna ........................................... , în calitate de ordonator principal de credite, furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cod de identificare fiscală ........................................... , reprezentat prin ..........................................., în calitate de ........................................... , şi furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări, cod de identificare fiscală ........................................... , reprezentat prin ........................................... , în calitate de ........................................... , suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată şi obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, prin plata acestora de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în condiţiile art. 28 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, după cum urmează:

1. obligaţiile de plată ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale către furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ........................................... , care se cuprind în cererea de alocare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în sumă de ........................................... , lei;

2. obligaţiile de plată restante ale furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către furnizorul de bunuri, servicii şi lucrări ........................................... , în sumă totală de ........................................... , lei*);

3. obligaţiile fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, ale furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări care are de încasat sume de la furnizorul care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care se sting, în sumă de lei*).

În cazul în care suma achitată va fi diminuată în condiţiile art. 28 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială va comunica furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări atât suma cu care se diminuează suma totală reprezentând obligaţii de plată de la pct. 1 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială/instituţie publică finanţată integral din bugetul local, cât şi obligaţiile fiscale restante, precum şi cele care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, convenite a fi stinse potrivit prevederilor prezentului acord.

Prezentul acord este valabil numai în următoarele condiţii:

- alocarea de către Ministerul Finanţelor Publice şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018;

- încadrarea sumei din acord în limita sumei alocate;

- este întocmit cu respectarea prevederilor art. 28 alin, (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi, respectiv, a Normelor metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, raportate potrivit legii, pe destinaţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.124/2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.

Stingerea obligaţiilor fiscale de la pct. 3 se efectuează de către organele fiscale centrale potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

Ordonatorul principal de credite,

Reprezentantul legal al furnizorului care prestează serviciul public de producere, transport şi

Reprezentantul legal al furnizorului de bunuri, servicii şi lucrări,

...........................................

distribuţie a energiei termice în sistem centralizat,

...........................................

 

...........................................

 


*) Sumele înscrise în câmpurile respective trebuie să aibă valoare egală.

 

ANEXA Nr. 7

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

......................................................................................................................

Adresa ........................................................................................................

Telefon/fax/adresa e-mail .........................................................................

Nr. ................................../Data ...................................

 

CEREREA

privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, conform prevederilor art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

 

În baza prevederilor art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 solicităm repartizarea pentru judeţul/municipiul Bucureşti ..........................................., a sumei de...........................................  mii lei*) reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 aprobate potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c2) din acelaşi act normativ.

Suma solicitată este rezultată pe baza cererilor depuse de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 şi analizate de Direcţia generală regională a finanţelor  publice/Administraţia judeţeană a finanţelor publice ...........................................  .

Suma de ...........................................  mii lei*) cuprinde suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare întocmite în baza prevederilor art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018.

Suma de ........................................... ,  mii lei*) este diminuată cu suma de ...........................................  mii lei*) provenită din sume solicitate anterior şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

(Director general/Şef administraţie judeţeană)

.................................................................................

 

 

 

 

L.S.

 

 

 

........................................................................................

 

 

 

 

(prenumele şi numele)

 

........................................................................................


*) Suma se poate înscrie cu două zecimale.