MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 811         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

110. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

51. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237

 

52. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

 

53. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

 

54. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

 

55. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mâi puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268

 

56. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

 

DECRETE

 

805. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

806. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

745. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 

746. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Duşa Mircea

 

747. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

607/3.026/2.017. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEŞTIULUI” – S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

447. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 48 şi 49 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. XV - Componenţa Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, domnul senator Duncă Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Iriza Scarlat - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. La anexa nr. XVI - Componenţa Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, domnul senator Iriza Scarlat - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Duncă Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ADRIAN ŢUŢUIANU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 110.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/317, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine iniţiativele Comisiei Europene privind inteligenţa artificială cu potenţial în rezolvarea dificultăţilor globale, pentru a fi dezbătute şi adoptate cât mai rapid şi pentru a dezvolta un cadru programatic şi normativ adaptabil.

2. Aminteşte că potenţialul disruptiv al tehnologiilor de inteligenţă artificială impune o tratare distinctă în planificarea dezvoltării pieţei unice digitale, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a serviciilor, evitarea abuzului de poziţie dominantă şi protecţia consumatorilor.

3. Subliniază importanţa cunoaşterii şi extinderii experienţei fermelor care utilizează inteligenţa artificială pentru a monitoriza mişcarea, temperatura şi consumul de hrană pentru animalele lor, de către şi în cât mai multe regiuni ale Uniunii care se bazează pe agricultură, în special în zonele mai puţin dezvoltate.

4. Atrage atenţia asupra necesităţii de validare a datelor din cercetare şi din sectorul public, care pot fi utilizate pentru a alimenta sistemele de inteligenţă artificială, pentru a evita preluarea de date redundante, imprecise sau eronate.

5. Recomandă analiza din timp la nivelul Uniunii a economiilor statelor membre pentru a se determina în ce măsură distribuţia teritorială a sectoarelor implicate în dezvoltarea de servicii şi produse ce integrează tehnologii de inteligenţa artificială cunoaşte o repartiţie echilibrată pe teritoriul Uniunii şi a pregăti astfel din timp acţiuni în domeniul politicilor de convergenţă şi coeziune, dacă se dovedeşte necesar.

6. Recomandă orientarea mai puternică spre rezultate, reducerea birocratizării şi încurajarea ideilor puternic inovatoare de către programul „Orizont 2020”, sprijinirea proiectelor de acest tip chiar dacă prin natura lor inovatoare sunt riscante şi introducerea unei măsuri de găzduire la nivelul Uniunii a căutării de finanţare privată pentru asemenea proiecte, în afara parteneriatelor public-privat existente, din domeniul inteligenţei artificiale.

7. Îşi manifestă reţinerea cu privire la eficienţa utilizării fondurilor publice pentru dezvoltarea platformei de inteligenţă artificială la cerere, propusă pentru a oferi un punct de acces unic pentru toţi utilizatorii la resursele relevante privind inteligenţa artificială din Uniunea Europeană, având în vedere impactul negativ asupra funcţionării pieţei produselor şi serviciilor bazate pe inteligenţa artificială şi al serviciilor private de intermediere pe această piaţă.

8. Recomandă ca Fondul european pentru investiţii strategice să fie mobilizat în continuare pentru a atrage investiţiile private cu scopul de a sprijini dezvoltarea şi adoptarea inteligenţei artificiale, în mod distinct şi prioritar cele ale întreprinderilor mici şi mijlocii, ale microîntreprinderilor, ale întreprinderilor nou-înfiinţate şi ale fermelor de dimensiuni mici şi medii.

9. Consideră că sprijinirea tehnologiilor mai eficiente din punct de vedere energetic şi a infrastructurii, cu scopul sporirii impactului ecologic pozitiv al inteligenţei artificiale, ar putea să includă iniţiative la scară mică şi dedicate autoproducţiei de energie.

10. Îşi manifestă profunda preocupare cu privire la favorizarea utilizării de către societăţile comerciale în scopul slăbirii concurenţilor a informaţiilor din sectorul public ce se vor regăsi în spaţiul european de date şi solicită informaţii cu privire la măsurile ce se vor propune pentru a reduce sau înlătura un asemenea risc, crescut tocmai ca urmare a dezvoltării tehnologiilor de inteligenţă artificială disponibile în special pentru societăţile comerciale mari.

11. Recomandă ca sprijinirea interdisciplinarităţii ce include domeniul inteligenţei artificiale să cuprindă educaţia nonformală, pe cea extracurriculară şi să fie adaptată şi specificului zonelor rurale.

12. Recomandă ca sprijinirea stagiilor pentru oportunităţi digitale în domeniul competenţelor digitale avansate pentru studenţi şi proaspeţii absolvenţi să fie extinsă şi pentru educaţia pe tot parcursul vieţii.

13. Recomandă extinderea domeniului Institutului European de Inovare şi Tehnologie ce va integra inteligenţa artificială în programele de învăţământ ale cursurilor pe care le susţine, pentru a contribui şi la formarea de cadre didactice şi instructori din educaţia nonformală în acest domeniu.

14. Recomandă încurajarea şi sprijinirea sectorului de afaceri din Uniunea Europeană pentru a dezvolta iniţiative comune ce vizează standardizarea voluntară şi proiectele comune în domeniul inteligenţei artificiale.

15. Atrage atenţia asupra necesităţii de a derula din timp la nivelul Uniunii acţiuni consultative şi analize spre a pregăti Uniunea Europeană pentru efectele disruptive ale aplicării pe scară largă a serviciilor şi producţiei bazate pe inteligenţa artificială.

16. Atrage atenţia asupra impactului inegal al tehnologiilor de inteligenţă artificială asupra numărului de locuri de muncă şi în ce priveşte organizarea la nivelul managementului întreprinderilor, în organizarea lucrului în echipă, relaţiile cu clienţii şi altele asemenea.

17. Atrage atenţia asupra aspectelor sociale negative ale inteligenţei artificiale, printre care se numără descurajarea diversităţii, inclusiv a opiniilor, încurajarea părerilor preconcepute, sprijinirea ştirilor false şi restrângerea spaţiului privat, fenomene ce au loc prin natura algoritmilor utilizaţi.

18. Propune ca sprijinirea şi încurajarea inteligenţei artificiale să includă măsurile necesare pentru a menţine locul omului într-un mediu natural sănătos, pentru a ocroti sănătatea, în special a copiilor şi tinerilor, şi pentru a evita virtualizarea excesivă a spaţiului social şi a comunităţilor umane.

19. Propune adoptarea de acţiuni pentru pregătirea instituţiilor ce supraveghează piaţa, la nivelul Uniunii şi al statelor membre, în scopul creşterii capacităţii acestora de a supraveghea şi ocroti libera concurenţă pentru serviciile şi produsele ce utilizează inteligenţa artificială.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 51.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/320, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Subliniază că educaţia pentru cercetare şi inovare este o necesitate pentru realizarea personală în societatea digitală şi în condiţiile progresului tehnologic rapid şi, în consecinţă, ar fi recomandabil să fie considerată o temă orizontală a politicilor Uniunii, ca parte din modul de viaţă al omului modern şi în vederea asigurării capitalului uman necesar consolidării şi diversificării pieţei unice europene.

2. Recomandă o cât mai mare deschidere a Fondului „InvestEU” către microîntreprinderi inovatoare, în special din zonele Uniunii unde capitalul de investiţii este mai puţin disponibil.

3. Îşi manifestă interesul de a fi informată cu privire la procentul din Planul de investiţii strategice alocat întreprinderilor aflate la început de drum şi microîntreprinderilor, precum şi dacă există o analiză a eventualelor obstacole întâmpinate de acestea la accesarea acestor surse de finanţare.

4. Împărtăşeşte îngrijorarea Comisiei Europene cu privire la faptul că investiţiile private scăzute în domeniul inovării constituie o deficienţă persistentă în Europa.

5. Împărtăşeşte îngrijorarea Comisiei Europene cu privire la faptul că deficienţa europeană specifică este reprezentată de disponibilitatea redusă a capitalului de risc - o sursă esenţială de finanţare pentru întreprinderile inovatoare nou-înfiinţate.

6. Consideră că ar fi utilă o iniţiativă la nivelul Uniunii pentru a susţine o mai mare flexibilitate şi autonomie a universităţilor, pentru a identifica măsuri de încurajare a educaţiei pe termen scurt în domenii cu înaltă relevanţă tehnologică sau bazate pe cercetarea ştiinţifică şi pentru a se asigura o distribuţie echitabilă a capacităţii de cercetare private pe teritoriul Uniunii.

7. Recomandă iniţierea unei platforme de informare specifice la nivelul Uniunii, posibil în cadrul Parlamentului European, pentru a face cunoscute cetăţenilor, într-un mod adaptat cerinţelor de informare publică, preocuparea Uniunii pentru educaţie şi cercetare, spre a se contracara percepţia cadrului instituţional şi a programelor europene drept obstacole, şi nu drept oportunităţi.

8. Consideră că ţinta ce rezultă din maximizarea investiţiilor în cercetare este legată de rezultatul acestora, de eficienţa lor, precum şi de capacitatea pieţei unice de a integra diversificarea şi potenţialul de noi sectoare de piaţă generate de cercetarea revoluţionară, mai curând decât de un procent anume de cheltuire din produsul intern brut, şi recomandă, în consecinţă, o reanalizare a oportunităţii ţintei procentuale.

9. Recomandă analiza eficienţei investiţiilor publice în cercetare, sub aspectul impactului economic şi social, precum şi comparativ cu investiţiile private în cercetare, pentru a identifica atât mijloacele de creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice, cât şi posibilitatea de a înlocui sau completa ţintele bugetare procentuale cu un indicator potrivit.

10. Îşi manifestă reţinerea cu privire la utilitatea etichetei de ştiinţă deschisă, deoarece introduce mecanisme administrative a căror valoare adăugată faţă de dobândirea unui avantaj de piaţă în absenţa stimulentelor prevăzute ar trebui justificată printr-un studiu cuprinzător.

11. Consideră că este necesară intensificarea eforturilor pentru includerea cât mai largă a talentelor în cercetarea ştiinţifică, perfecţionarea cadrului legislativ şi administrativ armonizat la nivelul Uniunii, pentru asigurarea participării la activitatea de cercetare ştiinţifică a persoanelor cu dezabilităţi, a celor ce provin din zone defavorizate, precum şi pentru asigurarea egalităţii de şanse şi a combaterii tuturor formelor de discriminare la angajarea în domeniul cercetării ştiinţifice.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 52.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/319, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Salută progresele Comisiei Europene în asigurarea protecţiei depline a vieţii private şi a datelor cu caracter personal ale cetăţenilor şi susţine accelerarea finalizării, în 2018, a pieţei unice digitale.

2. Consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a identifica şi proteja legal noile informaţii cu caracter personal, rezultate din prelucrarea datelor personale, pentru care persoana în cauză şi-a dat acordul, dar despre a căror posibilitate de a fi generate ca rezultat al aplicării unor algoritmi sau pe alte căi nu avea cunoştinţă la momentul acordării consimţământului.

3. Recomandă ca măsurile ce se preconizează la nivelul Uniunii referitoare la protecţia datelor personale să ia în considerare relevanţa metadatelor şi să includă un cadru de protecţie a acestora, dacă se va demonstra a fi necesar.

4. Recomandă măsuri de sprijinire diferenţiate între statele membre, pentru a reflecta inegalităţile zonale şi sociale dintre nivelurile de conştientizare ale cetăţenilor, cu privire la faptul că datele lor ar putea fi utilizate în mod abuziv, dacă nu sunt protejate corespunzător.

5. Recomandă o analiză cât mai timpurie a impactului noii legislaţii în materie de protecţie a datelor personale, pentru a identifica în ce măsură microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile aflate în zone defavorizate, montane sau izolate, au dovedit capacitatea necesară pentru a aplica noile prevederi şi dacă există obligaţii ale acestora ce depăşesc ceea ce este necesar, în special obligaţii de natură să conducă la închiderea lor.

6. Consideră că gestionarea transformării digitale într-o abordare cu adevărat europeană, bazată pe valorile fundamentale comune, în scopul consolidării pieţei unice digitale şi al protecţiei datelor personale, necesită o acţiune armonizată la nivelul Uniunii, care să extindă şi să aprofundeze ceea ce S-a realizat până în prezent în domeniul pregătirii noii generaţii pentru societatea digitală, inclusiv prin atragerea agenţiilor europene relevante, precum şi prin antrenarea resurselor educative extracurriculare în domeniul tehnologiilor informaţiei, al pedagogiei integrate, al ştiinţelor şi ingineriei.

7. Consideră că măsurile recomandate de Comisie a fi luate la nivelul statelor membre pentru a se încredinţa că pentru întreprinderile mai mici costurile aferente asigurării conformităţii cu regulamentul privind protecţia datelor personale nu compromit capacitatea lor de a concura cu societăţile mai mari, ci ar câştiga în eficienţă dacă ar fi însoţite de un sprijin armonizat la nivelul Uniunii, ceea ce arii atât în ajutorul întreprinderilor mici şi mijlocii care au afaceri transfrontaliere, cât şi al celor care sunt active la export.

8. Atrage atenţia asupra relevanţei pentru reducerea proliferării practicii ştirilor false a unui cadru concurenţial puternic, a unei pieţe diversificate şi cu un risc redus de monopol, în ceea ce priveşte motoarele de căutare pe internet, programele de conectare la internet, platformele de ştiri online, programele de analiză a datelor, bazele de date de volum mare şi alte asemenea servicii digitale.

9. Atrage atenţia asupra necesităţii ca Uniunea Europeană să demareze procese de consultare şi, dacă este cazul, să legifereze, pentru ca utilizatorii să beneficieze din timp de tehnologiile de calcul cuantic aflate în dezvoltare şi pentru a pregăti piaţa unică digitală pentru prezenţa în creştere rapidă a acestora, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia datelor personale.

10. Subliniază că avansul rapid al internetului lucrurilor, al roboticii de automatizare a proceselor şi a altor asemenea tehnici necesită un cadru legislativ flexibil la nivelul Uniunii, care să poată fi modificat rapid, pentru a asigura în aceste condiţii funcţionarea pieţei libere, a liberei concurenţe, a protecţiei cetăţenilor, şi propune înfiinţarea unui mecanism simplificat de consultare, al cărui ciclu să fie adaptat vitezei mari de evoluţie din aceste domenii, care ar putea eventual să preceadă mecanismele de consultare curente de la nivelul Uniunii.

11. Consideră că este necesară o acţiune rapidă la nivelul Uniunii, diferenţiată în funcţie de gradul de alfabetizare digitală din regiunile Uniunii şi din statele membre, pentru a reduce, pe cât posibil, diferenţele de alfabetizare digitală dintre cetăţeni.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 53.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/318, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 20 iunie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine concluziile şi recomandările acestei comunicări şi ia act cu satisfacţie de progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare, ca rezultat al acţiunilor Comisiei Europene, al preocupării Parlamentului European, prin eforturile guvernelor şi parlamentelor naţionale şi prin înţelegerea necesităţilor cetăţenilor din statele candidate la integrare şi din statele membre ale Uniunii.

2. Subliniază necesitatea unei administraţii publice competente şi reziliente şi a asigurării competitivităţii şi a unui mediu favorabil antreprenoriatului în statele candidate, la momentul aderării la Uniunea Europeană.

3. Consideră că o intensificare a cooperării în planul politicii externe între Uniune şi statele candidate ar fi reciproc avantajoasă şi ar sprijini formarea unei viziuni asupra valorilor comune.

4. Recomandă o întărire a colaborării statelor membre cu statele candidate în domeniile culturii şi educaţiei, în scopul unei mai bune cunoaşteri reciproce.

5. Propune instituirea unui mecanism sau instrument de colaborare întărită în domeniul respectării legii, pentru a îmbunătăţi capacitatea statelor candidate de a se preocupa de domenii cu dificultate recunoscută, cum ar fi combaterea traficului de droguri sau a celui de persoane.

6. Propune sprijinirea dezvoltării educaţiei în statele membre în vederea promovării timpurii a valorilor europene comune şi a înţelegerii funcţionării sistemelor democratice, printr-un plan consacrat acestui subiect ce ar putea debuta prin consultări între părţi sau printr-o conferinţă pe acest subiect, toate acţiunile urmând să contribuie inclusiv la o cunoaştere reciprocă mai bună.

7. Propune extinderea Reţelei UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare şi în alte domenii înrudite de interes.

8. Propune ca, în cadrul eforturilor sporite recomandate de Comisia Europeană, în toate ţările implicate în procesul de aderare, pentru a rezolva în mod eficient problema larg răspândită a încălcării drepturilor copilului, o atenţie specială să fie acordată ocrotirii familiei, a funcţiei sale de a creşte şi educa tânăra generaţie.

9. Propune ca, pentru asigurarea unui dialog constructiv la nivelul întregului spectru politic, în special în cadrul parlamentelor, să se analizeze şi posibilitatea iniţierii unui dialog extins, întărit şi concret la nivel parlamentar, posibil prin comisiile parlamentare specializate în afaceri europene (în formatul instituţionalizat: COSAC) sau prin alte formate existente sau create special în această privinţă.

10. Recomandă sprijinirea pe cale bilaterală sau la nivelul Uniunii a parlamentelor care întâmpină dificultăţi de natură procedurală sau administrativă în asigurarea calităţii legislaţiei.

11. Recomandă intensificarea eforturilor pentru încurajarea diversificării economice şi a antreprenoriatului, astfel încât la momentul aderării statele candidate să fie în măsură să contribuie cât mai mult la creşterea solidităţii pieţei unice şi la competitivitatea internaţională a Uniunii.

12. Subliniază rolul de suport, pe termen lung, pentru economie al sistemelor educative şi recomandă sprijinirea statelor candidate în acest sens din timp, inclusiv pe cale bilaterală, acolo unde este potrivit.

13. Recomandă extinderea paletei de acţiune a Biroului de cooperare regională pentru tineret, în domeniul educaţiei, în special al educaţiei civice şi al celei inginereşti, precum şi în formarea de la cele mai mici vârste a unei culturi a antreprenoriatului şi a responsabilităţii sociale, inclusiv prin cooperare cu statele membre.

14. Recomandă ca eforturile pentru operaţionalizarea acordurilor şi angajamentelor regionale să includă activităţi de cunoaştere reciprocă directă cât mai cuprinzătoare, astfel încât iniţiativele prezente să corespundă aşteptărilor cetăţenilor din acele regiuni, să fundamenteze viitoarele acţiuni comune şi să susţină perspectivele pentru o dezvoltare socioeconomică solidă şi diversificată în Uniunea Europeană.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 54.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/387, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 septembrie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine abordarea strategică a rolului politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii, conform aşteptărilor cetăţenilor şi preocupărilor acestora cu privire la viitorul Uniunii, într-o lume în schimbare rapidă, în paralel cu promovarea cunoaşterii detaliate şi adecvate a Uniunii şi combaterea falselor idei despre funcţionarea acesteia şi suveranitatea împărtăşită.

2. Consideră că tratatele comerciale încheiate recent de Uniune cu o serie de state terţe favorizează un potenţial de stimulare şi de extindere a colaborării internaţionale în domeniul educaţiei.

3. Consideră că sunt necesare eforturi susţinute pentru ca piaţa unică să se adapteze noilor realităţi ale globalizării şi în domeniul cultural.

4. Susţine consolidarea politicilor privind tineretul, cultura, educaţia şi formarea profesională în scopul construirii unei Europe mai puternice, bazate pe economia cunoaşterii, pe spiritul întreprinzător şi pe dezvoltare durabilă.

5. Consideră că diversitatea, care este o caracteristică distinctivă a Europei şi o sursă de inovare şi de creativitate, este necesară proiectului comun european, iar educaţia şi cultura ajută cetăţenii să cunoască, să înţeleagă şi să aprecieze mai bine patrimoniul cultural bogat, istoria, experienţele, convingerile şi valorile comune în Europa.

6. Subliniază importanţa cadrului juridic şi a alocării financiare necesare pentru dezvoltarea industriilor culturale şi creative şi pentru mobilitatea profesioniştilor din sectorul cultural şi creativ şi recomandă implicarea mai puternică a Comisiei Europene în sprijinirea noilor forme de artă şi creaţie, a diversificării activităţilor culturale şi a valorificării atât a tradiţiei, cât şi a tehnologiilor emergente în actul de creaţie.

7. Recomandă derularea de activităţi la nivelul Uniunii, atât în cadrul programelor propuse, cât şi ad-hoc, de sprijinire a statelor membre în procesele de îmbunătăţire a sistemelor de educaţie inovatoare, bazate pe învăţarea pe tot parcursul vieţii.

8. Recomandă extinderea obiectivelor politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii pentru construirea unei Europe mai puternice, în vederea sprijinirii parcursului democratic, al rezilienţei comunităţilor şi a rezolvării conflictelor sociale în statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 55.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/388, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 12 septembrie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Susţine dezvoltarea Spaţiului european al educaţiei, în care oamenii să beneficieze de bogata ofertă educaţională din Uniune şi care include educaţia şi îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preşcolari.

2. Susţine educaţia şi îngrijirea incluzivă a copiilor preşcolari, ca preocupare de interes european, în conformitate cu Proclamaţia interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale, având în vedere contribuţia semnificativă a acestora la abordarea problemei inegalităţii şi a excluziunii sociale.

3. Consideră că îngrijirea copiilor preşcolari ar trebui să se reflecte cu mai multă insistenţă în politicile Uniunii privind sănătatea publică.

4. Subliniază că primii ani de viaţă reprezintă o etapă importantă pentru însuşirea principiilor morale, într-un climat afectiv corespunzător, ca bază a dezvoltării psihice armonioase şi echilibrate, şi de aceea recomandă continuarea şi intensificarea eforturilor Uniunii dedicate asigurării echilibrului dintre viaţa personală, familie, pe de o parte, şi activitatea profesională, pe de altă parte.

5. Atrage atenţia asupra faptului că este extrem de dificil sau chiar imposibil de stabilit o relaţie de cauzalitate între educaţia preşcolară derulată pe mai mult de un an şi rezultatele la testele PISA de matematică, având în vedere incidenţa mai multor factori sociali în evoluţia şcolară, şi recomandă prudenţă în interpretarea unor astfel de rezultate ale analizei statistice.

6. Solicită informaţii cu privire la fundamentarea ştiinţifică sau rezultată din anchete sociale a afirmaţiei din propunerea de recomandare conform căreia serviciile de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari au efecte pozitive asupra participării părinţilor la piaţa forţei de muncă şi aduc beneficii clare pentru atingerea unui nivel mai ridicat de egalitate între femei şi bărbaţi, în scopul formulării unor legături cât mai puternice cu politicile Uniunii în domeniul social.

7. Apreciază obiectivul recomandării privind stabilirea unei definiţii comune la nivel european a calităţii în domeniul educaţiei şi îngrijirii copiilor preşcolari şi recomandă ca flexibilitatea definiţiei să permită exprimarea condiţiilor specifice ale fiecărui stat membru şi să ia în considerare climatul afectiv necesar primilor ani din viaţă.

8. Consideră că obiectivele referitoare la integrarea socială a copiilor din medii defavorizate trebuie să fie cuprinse în politici distincte de cele referitoare la educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari în general.

9. Recomandă facilitarea schimbului de experienţe şi de bune practici între statele membre, în contextul cadrului strategic pentru cooperarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale, în ceea ce priveşte sprijinirea sistemelor de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari, precum şi implicarea sectorului de afaceri în furnizarea de servicii de înaltă calitate.

10. Recomandă sprijinirea la nivel european a studiilor şi cercetărilor de specialitate în puericultură şi psihologie infantilă, precum şi în alte domenii relevante, inclusiv prin programele de cercetare ştiinţifică finanţate la nivel european.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 56.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară,

în semn de apreciere pentru contribuţia importantă şi rezultatele remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate, atât în ţară cât şi în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de pace, Drapelului de Luptă al Regimentului 528 ISR „Vlad Ţepeş” din Divizia 2 Infanterie „Getica “.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 805.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi aţin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară,

în semn de apreciere pentru contribuţia importantă şi rezultatele remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de pace, Drapelului de Luptă al Centrului 89 strategic de comunicaţii şi informatică.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 19 septembrie 2018.

Nr. 806.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 745.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Dusa Mircea

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data de 24 septembrie 2018, domnul Dusa Mircea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Mureş.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 746.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi avea următorul cuprins:

„(5) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 420.581 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 747.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 607 din 21 august 2018

Nr. 3.026 din 4 septembrie 2018

Nr. 2.017 din 14 august 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEŞTIULUI” - S.A.

În temeiul prevederilor.

- art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEŞTIULUI” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ioana Bran

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINEŞTIULUI” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Costineşti, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: RO 4475150

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

882

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

5

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

 

3

 

Venituri extraordinare

5

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

785

 

îl

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

785

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

423

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

35

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

234

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

109

C1

ch. cu salariile

13

109

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

120

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

5

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

93

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

97

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

35

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

62

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

62

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, 28,29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

 

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

93

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3028

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2556

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

294

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

294

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000

55

890

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

490

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

 

Având în vedere dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 49 alin. (5) şi (6), art. 51 alin. (1) şi art. 85 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Jenatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secţiile de votare din ţară la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentă hotărâre.

(2) Se aprobă modelul listei electorale suplimentare care va fi folosit la secţiile de votare din străinătate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă modelul extrasului din listele electorale care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentă hotărâre.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Daniel-Constantin Barbu

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Vicepreşedinte,

Zsombor Vajda

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 447.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din ţară

 

ROMÂNIA

Pag  ...................

JUDEŢUL* .................................................

Circumscripţia electorală nr. ...................

Municipiul, oraşul, comuna .................................................

Secţia de votare nr. ...................

 

 

 

Data întocmirii: .................................................***)

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

 

Nr. crt.

Semnătura

alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(conform menţiunilor din actul de identitate)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală suplimentară:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 

NOTE:

- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.


*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Municipiul Bucureşti”.

**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma „Sectorul nr. ...”

***) Se înscrie data întocmirii listei electorale suplimentare, respectiv „6 octombrie 2018” sau „7 octombrie 2018”, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din străinătate

 

 

Pag  ...................

Denumirea statului .................................................

Circumscripţia electorală nr. ...................

Denumirea localităţii .................................................

Secţia de votare nr. ...................

 

 

 

Data întocmirii: .................................................*)

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

 

Nr. crt.

Semnătura

alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(conform menţiunilor din actul de identitate)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare

ale alegătorilor în lista electorală suplimentară:

.........................................................................................................

 

NOTE:

- Lista electorală suplimentară se semnează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în lista electorală, aceştia având obligaţia de a-şi înscrie numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop. La finalul listei se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.


*) Se înscrie data întocmirii listei electorale suplimentare, respectiv „6 octombrie 2018” sau „7 octombrie 2018”, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul extrasului din listele electorale

 

 

EXTRAS

din listele electorale utilizat pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale

ROMÂNIA

Pag  ...................

JUDEŢUL* .................................................

Circumscripţia electorală nr. ...................

Municipiul, oraşul, comuna .................................................

Secţia de votare nr. ...................

Localitatea aparţinătoare sau satul .................................................

Data întocmirii: ................................................. **)

Strada  .................................................

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN LISTELE ELECTORALE

Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

 

Nr. crt.

Semnătura

alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului

(conform menţiunilor din actul de identitate)

Seria şi numărul actului de identitate

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială

 

NOTE:

- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.

- La finalul extrasului se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.


*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Municipiul Bucureşti”.

**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma .Sectorul nr. ......”

***) Se înscrie data întocmirii extrasului de pe lista electorală, respectiv .6 octombrie 2018” sau .7 octombrie 2018”, după caz.