MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 824         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

753. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.299. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.426(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

 

1.454. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş,

pe DN 13 şi DN 15”

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3, art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Emei din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, aflate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Emei din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 2.335 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri,

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 753.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, da către Compania Naţională da Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, aflate pe raza localităţilor Corunca, Târgu Mureş, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Emei, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Jude(ul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Tarla/Parcelă

Categoria de folosinţă

Număr cadastral/ Număr topografic

Număr carte funciară

Intravilan

[I]/

Extravilan

[El

Total suprafaţă

[mp]

Suprafaţă de expropriat [mp]

teren şi construcţii/ împrejmuiri

Valoare de despăgubire teren şi construcţii/ împrejmuiri conform Legii nr. 255/2010

[lei]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Mureş

Corunca

Fundaţia Sapientia

T43, P1243/11

Lv

53090

53090

I

173294

899 - teren

158.254

43 ml-împrejmuire

2.497

2

Mureş

Corunca

Fodor Anna Maria, Societatea Comercială Torday Company - S.R.L., Tordai Istvan,

Tordai Ferenc Arpad

T43, P880

Cc

nr. cad. 245/7

50847

I

15095

1062 - teren

186.947

Constr. restaurant, Sc = 103 mp

Constr. birou, Scd = 19 mp

Constr. grup sanitar, Scd = 61 mp

împrejmuire - L = 109 m

330.202

3

Mureş

Târgu Mureş

Oltean Cornel, Oltean Flavia Dana

T11, P616/19, 616/13,598/4, 601/8, 576/5

L

123833

123833

I

23274

250

64.336

4

Mureş

Târgu Mureş

Ioniţa Cătălin, Nitu Ioan-Marcel, Musgociu Mircea-Nicolae, municipiul Târgu Mureş

T11, L576/4

L

130931

 

I

 

101

25.992

5

Mureş

Târgu Mureş

Ioniţa Cătălin, Nitu Ioan-Marcel, Musgociu Mircea-Nicolae, municipiul Târgu Mureş

T11, L576/4

L

130930

 

I

 

308

79.262

6

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat *)

T11, P576

-

-

-

i

-

38

9.779

7

Mureş

Târgu Mureş

OMV Petrom Marketing - SRL.

L576

Cc

440

127765

I

2035

189 - teren

48.638

împrejmuire 28 ml, platf. dale 61 mp, 5 stâlpi

18.248

8

Mureş

Târgu Mureş

Societatea Comercială Sarmasanca Trans - SRL,

T10, A550/7

Cc

122488

122488

I

6295

124 - teren

31.911

Platf. dale 555 mp, terasament 555 mp, zid sprijin 54 ml

324.143

9

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat *)

T110, A550

A

-

-

I

-

32

8.235

10

Mureş

Târgu Mureş

Fodor Anna Maria, Tordai Ferenc Arpad, Tordai Istvan

T10, A550/8

A

816

135421

I

14000

245

63.050

 

11

Mureş

Târgu Mureş

Fodor Anna Maria, Tordai Ferenc Arpad, Tordai Istvan

T10, A550/8

A

816

135421

1

14000

40

10.294

12

Mureş

Târgu Mureş

Marton Agneta, Kiss Rozalia

T10, A 507/29

A

2564

133644

I

2700

11

936

13

Mureş

Târgu Mureş

Oltean Anica, Oltean Iustian

T10, A 507/27

A

4625

133298

I

4426

65

5.529

14

Mureş

Târgu Mureş

Padar Anton

T10, A496/3

A

A 496/3

-

I

3000

37

3.147

15

Mureş

Târgu Mureş

Padar Anton

T10, A496/3

A

A 496/3

-

I

3000

3

255

16

Mureş

Târgu Mureş

Oproiescu Petru Florin, Oproiescu Maria

T10, A496/1

A

554/1

130729

I

4700

28

2.382

17

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

TIO, A483

A

A 483

-

I

-

70

5.954

18

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A484

A

A 483

-

I

-

59

5.019

19

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A485

A

A 483

-

I

-

49

4.168

20

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A486

A

A 483

-

I

-

47

3.998

21

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10, A487

A

A 483

-

I

-

2

170

22

Mureş

Târgu Mureş

Szep Janos

T10, A481/1

A

135822

-

E

5800

93

6.330

23

Mureş

Târgu Mureş

Peres Arpad, Nyulas Magda, Peres Miklos, Peres Andras

T10, A477/8

A

A 477/8

7394/II

E

6206

421

28.654

24

Mureş

Târgu Mureş

Peres Arpad, Nyulas Magda, Peres Miklos, Peres Andras

T10, A477/8

A

A 477/8

7394/II

E

6206

112

7.623

25

Mureş

Târgu Mureş

Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş

T10, A477/9

A

1052

126497

E

3080

198

13.476

26

Mureş

Târgu Mureş

Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş

T10, A477/10

A

1052

126497

E

3080

21

1.429

27

Mureş

Târgu Mureş

CE Basilea Prodcom - S.R.L.

-

A

132210

132210

E

4400

316

21.507

28

Mureş

Târgu Mureş

CE Basilea Prodcom - S.R.L.

-

A

132211

132211

E

2300

43

2.927

29

Mureş

Târgu Mureş

Janosi Eszter, Janosi Jozsef, Kovacs Eszter

T10, A477/10

A

A 477/10

 

E

2376

147

10.005

30

Mureş

Târgu Mureş

Peres Mihaly, Kovacs Ana Maria, Peres Ştefan

T10, A477/7

A

3606/2/2/1;

36Q6/b/2/1

7394/II

E

6107

378

25.727

31

Mureş

Târgu Mureş

Nagy Jozsef

T10, A477/6

A

A 477/6

-

E

5800

262

17.832

32

Mureş

Târgu Mureş

Nagy Ludovic, Nagy Carolina

A 477/5

A

2455

133474

E

4100

289

19.670

 

33

Mureş

Târgu Mureş

Aldea Dumitru

T10.A477/4

A

1699/4

127652

E

600

173

11.775

34

Mureş

Târgu Mureş

Cucuiet Doru Vasile

T10, A477/4

A

1699/5

128044

E

646

32

2.178

35

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A477

A

-

-

E

-

9

613

36

Mureş

Târgu Mureş

Nagy Ludovic, Nagy Carolina

A477/3

A

705

133470

E

3400

149

10.141

37

Mureş

Târgu Mureş

Societatea Comercială Landselect - S.R.L. Târgu Mureş

A477/2

A

655

126507

E

6388

300

20.418

38

Mureş

Târgu Mureş

Balazs Etelca

T10, A477/1

A

3606/2/2/2/2/; 3606/b/2/2/2

133525

E

5082

291

19.806

39

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A479

A

A 479

-

E

-

136

9.256

40

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10, A480

A

A 480

-

E

-

160

10.890

41

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10.A483

-

-

-

E

-

33

2.246

42

Mureş

Târgu Mureş

Szep Gy. Janos

T10, A481/1

A

135824

135824

E

560

358

24.366

43

Mureş

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

T10, A481/1

-

-

-

E

-

22

1.497

44

Mureş

Livezeni

Gyorfi Zoltán

 

A

52331

52331

I

1500

120

6.340

45

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A 13/4

A

 

 

I

 

8

423

46

Mureş

Livezeni

Samnasan Doina, Sarmasan Ioana

 

A

1285/1

51584

I

1000

6

317

47

Mureş

Livezeni

Sarmasan Doina, Sarmasan Ioana

 

A

1285/1

51584

I

1000

29

1.532

48

Mureş

Livezeni

Andre Andrea-Zsuzsanna

 

A

326

52827

I

9400

21

1.109

49

Mureş

Livezeni

Nitu Ioan Marcel, Romaris - S.R.L.

 

Cc A

50137

50137

I

5475

8110

82

4.332

50

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A8

A

 

 

I

-

104

5.494

51

Mureş

Livezeni

Nitu Ioan Marcel

 

A

1735

52417

I

10140

503

26.574

52

Mureş

Livezeni

Sarmasan Doina. Sarmasan Ioana

 

A

1285/2

51590

I

1500

45

2.377

53

Mureş

Livezeni

Biro Ioan

 

A

404/3

51131

I

4100

297

15.691

54

Mureş

Livezeni

Dambean Cătălin

 

A

51304

51304

I

18700

928

49.027

55

Mureş

Livezeni

Dambean Cătălin, Dimbean Gheorghe, Dimbean Elisabeta

 

A

1228

51303

I

1123

198

10.461

56

Mureş

Livezeni

Nyaradi Laszlo, Nyaradi Daniela

 

A

422/1

50853

E

37299

6.431

63.528

57

Mureş

Livezeni

Nyaradi Laszlo, Nyaradi Daniela

 

A

422/1

50853

E

37299

19

188

58

Mureş

Livezeni

Bendris Cristian-Iulius, Bendris Camelia

 

Lv-CC

50982

50982

E

1132

12

119

59

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A 25

A

 

 

E

 

1.667

16.467

60

Mureş

Livezeni

Tamasoi Ioan, Tamasoi Steliana

 

A

1000/4

53173

E

8600

1.625

16.052

 

61

Mureş

Livezeni

Tamasoi Ioan, Tamasoi Steliana

 

A

1000/3

2301 /N

E

8600

2.495

24.647

62

Mureş

Livezeni

Societatea Comercială Contranscom Benta - SA

 

Lv-CC

50768

50768

E

586

10

99

63

Mureş

Livezeni

Societatea Comercială Contranscom Benta - SA

 

Lv-CC

50769

50769

E

554

152

1.502

64

Mureş

Livezeni

Societatea Comercială ALM Grup - S.A.

 

A

1000/2

50704

E

9200

734

7.251

65

Mureş

Livezeni

Societatea Comercială Contranscom Benta - S.A.

 

Lv

50770

50770

E

574

370

3.655

66

Mureş

Livezeni

Societatea Comercială Contranscom Benta - S.A.

 

Lv

50777

50777

E

1021

3

30

67

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A 25

A

 

 

E

-

1.541

15.223

68

Mureş

Livezeni

Baldean Dumitru-Valentin, Baldean Dorina-Daniela

 

Lv

51295

51295

E

2850

351

3.467

69

Mureş

Livezeni

Lakatus Alexandru, Lakatus Iren

 

Lv

1585

52859

E

2900

4

40

70

Mureş

Livezeni

Lazar Aurel

 

Lv

51294

51294

E

2850

188

1.857

71

Mureş

Livezeni

Galaczi Andrei, Galaczi Edit Ibolya

 

Lv

50026

50026

E

4663

482

4.761

72

Mureş

Livezeni

Galaczi Andrei, Galaczi Edit Ibolya

 

Lv

50030

50030

E

4052

51

504

73

Mureş

Livezeni

Hartagan Ioan, Hartagan Ana

 

Lv

50022

50022

E

8600

5

49

74

Mureş

Livezeni

Nagy G. Ilona

 

A

51004

51004

E

5800

311

3.017

75

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A101

A

 

 

E

-

81

786

76

Mureş

Livezeni

Sofalvi Janos. Sofalvi Judit

 

A

1199

52379

E

24511

3.338

32.385

77

Mureş

Livezeni

Neiconi Mircea-Sorin, Neiconi Liana Adelina

 

Lv

50250

50250

E

600

105

1.019

78

Mureş

Livezeni

Neiconi Mircea-Sorin, Neiconi Liana Adelina

 

Lv

50251

50251

E

600

22

213

79

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

A 196

A

 

 

E

-

44

407

80

Mureş

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

PS 190

P

 

 

E

-

56

519

81

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Şerban N. Romeo, Şerban Radu

676/1/2

A

54576

54576

E

17303

1.036

10.051

82

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Şerban N. Tiberiu

676/1/1

A

54482

54482

E

12294

1.071

10.391

83

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Opris Ana, Preda Anna, Grigorescu Mana

688/1

A

54569

54569

E

3444

200

1.940

 

84

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Oros Emil, Oros Tereza

688/2

A

54502

54502

E

3143

113

1.096

85

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Vizi Jozsef, Vizi Blanka-Viola

688/3

A

54428

54428

E

2994

74

718

86

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Moldovan Ioan

688/4

A

54475

54475

E

2133

51

495

87

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Szombati I. Olga, Fodor I. Maria, Szombati I. Arpad

688/5

A

54496

54496

E

3118

117

1.135

88

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Elec Ildiko, Elec Ştefan

688/6

A

54499

54499

E

3444

249

2.416

89

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Danadarul Lazar

688/7

A

54542

54542

E

3590

264

2.561

90

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Barabas Eniko, Antal Melinda

688/8

A

54540

54540

E

3721

310

3.008

91

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Oros Emil

688/3

A

54505

54505

E

3841

249

2.416

92

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Bobletec Ioan

688/10

A

54596

54596

E

3948

224

2.173

93

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Nagy Lenke, Simon Ileana

688/1

A

54437

54437

E

4043

223

2.164

94

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Panczel N. Maria, Erkedi I. Maria, Moldovan I. Ileana, Gali N, Anna

688/12

A

54583

54583

E

4133

210

2.037

95

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Vizi Jozsef

688/13

A

54546

54546

E

4130

193

1.872

96

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Vizi Jozsef

688/14

A

54551

54551

E

4033

184

1.785

97

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Kovacs Iosif, Dosa Margareta

688/15

A

608

 

E

5000

171

1.659

98

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Zsigmond I. Ioan, Zsigmond I. Laszlo, Zsigmond I. Janos, Zsigmond I, Ludovic

688/16

A

53001

53001

E

5000

242

2.348

99

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Makkai Carolina, Makkai Elisabeta, Makkai Bela, Zoltán Agnes, Moldovan Edith-Rodica, Nistor Gheorghe, Nistor Vasile

688/17

A

54450

54450

E

4964

330

3.202

100

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **)

 

Dr

54096

 

E

1647

2

19

 

101

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Preda Anna, Grigorescu Mana

688/1

A

54570

54570

E

928

12

116

102

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Oros Emil, Oros Tereza

688/2

A

54500

54500

E

1100

50

485

103

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Vizi Jozsef, Vizi Blanka-Viola

688/3

A

54431

54431

E

1189

49

475

104

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Moldovan Ioan

688/4

A

54478

54478

E

859

41

398

105

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Szombati I. Olga, Fodor I. Maria, Szombati L Arpad

688/5

A

54494

54494

E

1131

63

611

106

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Elec Ildiko, Elec Ştefan

688/6

A

54497

54497

E

971

16

155

107

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **)

332

P

54212

 

E

112061

6

58

108

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Laslo Maria

743/53/a

A

54259

54259

E

3000

5

49

109

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Societatea Comercială Barock Stil - S.R.L.

743/53

A

54590

54590

E

10

10

97

110

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş **)

704

A

54308

 

E

8290

508

4.929

111

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Balazs Zsigmond, Balazs Gabriela

676/2

A

50271

50271

E

10573

897

8.703

112

Mureş

Sângeorgiu de Mureş

Şerban N. Romeo, Şerban Radu

676/1/2

A

54574

54574

E

627

627

6.083

113

Mureş

Ernei

Gabor Gavrila, Gabor Terezia

T29, A 1025/2

A

953

2812

I

5000

179

8.634

114

Mureş

Ernei

Matei S. Alexandru Liviu

T29, A 1025/3

A

151

1764

I

5000

232

11.191

115

Mureş

Ernei

Muller Brigitta Tekla, Szekely Maria Magdalena, Szekely Andrea, Szekely Melinda

A1025/4

A

 

 

I

5000

156

7.525

116

Mureş

Ernei

Varadi Szocs Ludovic

A1025/5

A

241

51884

I

23100

527

25.421

117

Mureş

Ernei

Varadi Szocs Ludovic

T29, A 1024/1

A

240

51883

i

16800

385

18.571

118

Mureş

Ernei

Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemeş Irina

T29, A1024/2

A

572

2392

I

8000

201

9.696

119

Mureş

Ernei

Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemeş Irina

T29, A 1022/1

A

573

 

I

26700

696

33.573

 

120

Mureş

Ernei

Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemeş Irina

T29, A1022/1

A

573

 

I

26700

23

1.109

121

Mureş

Ernei

Csipor Samuila, Csipor Ioan, Csipor Ileana, Nemeş Irina

T29, A1020/1

A

574

2394

I

7500

231

11.143

122

Mureş

Ernei

Proprietar neidentificat*)

T29, A 1020

A

-

-

I

-

17

820

123

Mureş

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

-

285/6

-

I

-

148

7.139

124

Mureş

Ernei

Societatea Comercială SERVIRTA - S.A., Contiu Ioan-Sebastian, Contiu Liliana Cristina, Crisan Daniel Marcel, Crisan Angela Irina

T29, A1020/2

Dr

285/9

52077

I

1442

25

1.206

125

Mureş

Ernei

Societatea Comercială SERVIRTA – S.A.

T29, A 1020/2

A

285/17

50679

I

550

120

5.788

126

Mureş

Ernei

Nemeş Ioan, Nemeş Maria

T29, A1020/3

A

473

2213

I

4800

87

4.197

127

Mureş

Ernei

Molnar Rozalta, Osvath Eva

T29, A1020/4

A

381

2086

i

13800

294

14.182

128

Mureş

Ernei

Proprietar neidentificat*)

T29, A1020

A

-

-

I

-

8

386

129

Mureş

Ernei

Kelemen S. Albert, Kelemen I. Ştefan

T29, A1018/3

A

380

2099

I

10000

199

9.599

130

Mureş

Ernei

Vamos Olga

T29, A1018/2

A

520

51243

I

6800

132

6.367

131

Mureş

Ernei

Kesteloo Zsuzsanna

T29, A1018/1

A

50007

50007

I

7900

231

11.143

132

Mureş

Ernei

Kesteloo Zsuzsanna

T29, A1018/1

A

50007

50007

I

7900

6

289

133

Mureş

Ernei

Jenei Eugen, Jenei Sandor

T29, A1005/18

A

787

-

I

15686

37

1.785

134

Mureş

Ernei

Jenei Eugen, Jenei Sandor

T29, A 1005/18

A

787

-

I

15686

197

9.503

135

Mureş

Ernei

Szakacs Dionisie

A 1005/14

A

-

-

I

11600

322

15.532

136

Mureş

Ernei

Szakacs Ioan

A 1005/15

A

 

TP

48346/

2009

I

1600

120

5.788

137

Mureş

Ernei

Szekely Ştefan

A1005/16

A

1114

2946

I

6100

443

21.369

138

Mureş

Ernei

Moldovan Vasile

A 1005/17

A

1069

51886

I

12400

700

33.766

TOTAL

 

43.553

2.334.541 lei


*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

**) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea .Comisia Locală de Fond Funciar Sângeorgiu de Mureş”, astfel cum reiese din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.426(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

 

Văzând Referatul Direcţiei transport naval nr. 28.689/1.426/CC din 20.07.2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.426(98) a Comitetului de siguranţă

maritimă din 15 iunie 2017,

ţinând seama de prevederile ari. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (codul IMSBC), cod pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.177/2014, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.426(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2019

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 1.299.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa*) la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 7 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul „RACR.NDT.5 - Abrevieri şi definiţii”, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Examinator: operator NDT nivel 3, autorizat în conformitate cu această reglementare, desemnat de operatorul NDT nivel 3 responsabil, pentru a administra total sau parţial procesul de calificare pentru care examinatorul este autorizat.”

2. Articolul „RACR.NDT.10 - Metode NDT şi domenii de autorizare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„RACR. NDT.10 - Metode NDT şi domenii de autorizare

Cerinţele reglementării se aplică pentru următoarele metode NDT:

(i) examinarea nedistructivă cu lichide penetrante (PT);

(ii) examinarea nedistructivă cu particule magnetice (MT);

(iii) examinarea nedistructivă prin termografie (IRT);

(iv) examinarea nedistructivă prin shearografie (ST);

(v) examinarea nedistructivă cu curenţi turbionari (ET);

(vi) examinarea nedistructivă cu ultrasunete (UT);

(vii) examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante (radiografică) (RT);

(viii) alte metode NDT.

Când este necesar, această reglementare se aplică şi altor metode existente sau în curs de dezvoltare, ce sunt folosite pentru a determina adecvarea utilizării unui anumit material, reper, component, subansamblu sau ansamblu.

Aceste metode NDT pot include, dar nu se limitează ia: emisie acustică, neutronografie, teste de etanşeitate şi holografie. Persoana de nivel 3 responsabilă din cadrul organizaţiei stabileşte cerinţele pentru numărul necesar de ore de instruire, experienţă şi examinare în vederea autorizării pentru aceste metode.”

3. La articolul „RACR.NDT.30 - Niveluri de autorizare şi competenţele personalului NDT”, litera (b)(2) „Instructor NDT” se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(b)(2) Instructorii trebuie să aibă aptitudinile şi cunoştinţele necesare pentru planificarea, organizarea şi instruirea în sala de clasă şi a instruirii practice, în conformitate cu programele de curs aprobate. Instructorii trebuie desemnaţi sau aprobaţi de persoana de nivel 3 responsabilă.”

4. Articolul „RACR.NDT.35 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 1 şi 2” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„RACR.NDT.35 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 1 şi 2

a) Un candidat la examenul în vederea autorizării pe nivelul 1 sau 2 trebuie să furnizeze dovada că a urmat un curs de instruire teoretică şi practică în cadrul unui centru de instruire personal NDT autorizat pentru metoda NDT şi tehnicile aplicabile. Cursul respectiv trebuie să se desfăşoare după un program şi pe baza unei tematici elaborate conform unei proceduri de aplicare a prezentei reglementări şi avizate de un operator NDT de nivel 3. Candidatul, prin organizaţia la care este angajat, trebuie să furnizeze date referitoare la instructorul/instructorii NDT şi centrul de instruire personal NDT în cadrul căruia se desfăşoară cursul de instruire.

b) Instruirea trebuie să acopere principiile de bază ale metodei NDT, tehnicile NDT aplicate, produsele ce pot fi examinate, echipamentele utilizate, procedurile de examinare, precum şi specificaţiile, codurile şi instrucţiunile aplicate în cadrul organizaţiei din care face parte candidatul (specifice locului de muncă).

c) Perioadele minime de instruire teoretică şi practică pentru candidaţii de nivel 1 şi 2, pentru metodele NDT suni specificate în tabelul 1.

d) Pentru metodele NDT, altele decât cele menţionate în tabelul 1, minimul de ore necesare instruirii este stabilit de către operatorul NDT nivel 3 responsabil cu instruirea personalului de nivel inferior.

e) Instruirea practică a personalului NDT în vederea susţinerii examenului de autorizare va fi suplimentată prin instruire la locul de muncă („on-the-job”).


*) Anexa nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind pusă la dispoziţia celor interesaţi de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

Tabelul 1: Numărul minim de ore de pregătire formală, nivelurile 1 şi 2

 

Metodă

Nivelul 1

Nivelul 2 cu certificare nivel 1

Nivelul 2 fără certificare nivel 1

PT

16

16

32

MT

16

16

32

IRT

20

40

60

ST

20

40

60

ET

40

40

80

UT

40

40

80

RT (cu film)

40

40

80

RT (fără film)

40

40

80

RT (cu film şi fără film)

60

60

120

 

Tabelul 1A: Numărul de ore de instruire formală RT pentru tranziţia la metoda cu film/fără film

 

Număr de ore suplimentare de instruire formală

Nivel 1 prezent

Nivel 2 prezent

Nivel 1 prezent până la nivel 2 (film şi fără film)

20

40

80

 

f) Personalul NDT care nu a susţinut examenul în vederea autorizării în termen de 12 luni de la încheierea programului său de instruire, pentru metoda NDT pentru care a fost instruit, trebuie să furnizeze la AACR dovada reinstruirii sale pentru metoda respectivă, pe baza unui program stabilit de operatorul NDT de nivel 3 responsabil cu instruirea personalului

g) Un candidat pentru autorizarea pe nivelul 1 sau 2 trebuie să aibă suficientă experienţă pentru a asigura că este capabil să îndeplinească toate atribuţiile corespunzătoare nivelului de autorizare solicitat. Candidatul trebuie să furnizeze dovada acumulării experienţei cerute de prezenta reglementare înainte de prezentarea la examen,

h) Cerinţele minime privind experienţa unui candidat pentru autorizarea pe nivelul 1 sau 2 sunt date în tabelul 2. Pentru metodele NDT, altele decât cele menţionate în tabelul 2, cerinţele minime privind experienţa sunt stabilite de către operatorul NDT de nivel 3 responsabil cu instruirea şi autorizarea personalului.

 

Tabelul 2: Experienţa minimă necesară pentru nivelul 1 şi 2

 

Metodă

Experienţă exprimată în număr de ore

Nivelul 1 (experienţa cursantului)

Nivelul 2 cu certificare anterioară nivel 1

Nivelul 2 fără certificare anterioară nivel 1

PT

130

270

400

MT

130

400

530

IRT

200

600

800

ST

200

600

800

ET

200

600

800

UT

200

600

800

RT (cu film)

200

600

800

RT (fără film)

200

600

800

RT (film şi fără film)

220

780

1000

 

Tabelul 2A: Cerinţe de experienţă pentru trecerea la metoda cu film/fără film

 

Număr de ore suplimentare de instruire formală

Nivel 1 prezent

Nivel 2 prezent

Nivel 1 prezent până la nivel 2 (cu film şi fără film)

20

200

80”

 

5. La articolul „RACR. NDT.40 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 3”, tabelul 3 „Cerinţe minime privind experienţa pentru nivelul 3” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 3: Experienţa minimă necesară pentru nivelul 3 în examinarea cu lichide penetrante, particule magnetice, cu ultrasunete, radiografică (radiaţii penetrante), prin curenţi turbionari, termografică şi serigrafică

 

Liceu sau universitate

Experienţă nivel 2

Niciunul

4 ani

Doi ani studii de inginerie sau ştiinţe la o şcoală tehnică, liceu sau universitate

2 ani

Trei sau patru ani de studii cu diplomă de licenţă în ştiinţe sau inginerie

1 an”

 

6. La articolul „RACR.NDT.40 - Cerinţe privind instruirea şi experienţa personalului NDT de nivel 3”, după nota 3.4 se introduce un nou tabel, tabelul 4 „Cerinţe minime privind experienţa pentru nivelul 3”, cu următorul cuprins:

„Tabelul 4: Cerinţe minime pentru autorizarea primei persoane de nivel 3 într-o metodă NDT nouă (altele decât cele menţionate la tabelul 3)

 

Colegiu sau universitate

Instruire/ Studiu

Experienţă

Alte autorizări NDT

Fără studii de inginerie sau tehnice la o şcoală, un colegiu sau o universitate tehnică

80 de ore

300 de ore

Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 3 sau două de nivel 2 anterioare

2 ani de studii de inginerie sau tehnice la o şcoală, un colegiu sau o universitate tehnică

60 de ore

200 de ore

Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 3 sau două de nivel 2 anterioare

3-4 ani de studii de inginerie fără obţinerea diplomei de licenţă

40 de ore

200 de ore

Deţinerea a cel puţin o autorizare de nivel 2 anterioară”

 

7. La articolul „RACR.NDT.45 - Cerinţe generale privind examinarea personalului NDT”, litera (f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(f) Poate fi considerat examinator un operator NDT de nivel 3 în metoda în care acesta este autorizat, conform definiţiei din prezenta reglementare.”

8. La articolul „RACR.NDT.50-Cerinţe privind examinarea medicală a personalului NDT” litera (b), tabelul 4 „Cerinţe privind verificarea acuităţii vizuale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 4: Cerinţe privind verificarea acuităţii vizuale

 

Cerinţe de examinare

Opţiuni pentru vederea de aproape

- Tumbling E, în conformitate cu ISO 18490

- 20/25 (Snellen) la 16” (40,64 cm) +/-1” (2,54 cm)*

- Jaeger nr. 1 la cel puţin 12” (30,48 cm)*

Percepţia culorilor

Personalul trebuie să fie capabil să distingă şi să diferenţieze în mod adecvat culorile utilizate în procesul respectiv.

 

*Cel puţin un ochi, cu sau fără corecţie.”

 

9. Articolul „RACR.NDT.55 - Cerinţe privind examinarea tehnică a personalului NDT de nivel 1 şi 2” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„RACR.NDT.55 - Cerinţe privind examinarea tehnică a personalului NDT

1. Examinarea generală

Examinarea generală pentru toate nivelurile trebuie să fie o examinare cu cartea închisă, care să acopere metoda aplicabilă la nivelul respectiv. Pentru examinarea generală pentru nivelul 1 limitat trebuie să se administreze minimum 10 întrebări. Pentru examinarea generală pentru nivelurile 1, 2 sau 3 trebuie administrate minimum 40 de întrebări. Pentru nivelul 3, întrebările pentru examinarea generală trebuie să trateze cunoştinţele generale cu privire la alte metode conform celor precizate în acest standard, precum şi pentru metoda pentru care se solicită autorizarea. Trecerea unui examen «de bază» ce acoperă celelalte metode NDT utilizate înainte de trecerea unei examinări NDT pe oricare altă metodă trebuie considerată o dovadă satisfăcătoare că celelalte metode NDT au fost acoperite satisfăcător. Deţinerea de către candidat a unui certificat valabil ASNT sau ISO 9712 NDT pe un anumit nivel poate constitui o dovadă satisfăcătoare că cerinţa de examinare generală este îndeplinită conform celor definite în procedura scrisă a angajatorului.

2. Examinarea specifică

Examinarea specifică pentru toate nivelurile este o examinare cu cartea deschisă, acoperind cerinţele şi utilizarea specificaţiilor, codurilor, echipamentelor, procedurilor de operare şi tehnicilor de examinare pe care candidatul le poate utiliza în îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă. Pentru nivelul 1 limitat trebuie administrate minimum 8 întrebări. Pentru nivelurile 1,2 şi 3 trebuie administrate minimum 30 de întrebări. Trebuie prevăzut materialul de referinţă, stabilit de persoana de nivel 3 responsabilă sau de examinator, cum ar fi: specificaţii, tabele, formule etc. Întrebările care utilizează acest material trebuie să prevadă înţelegerea informaţiilor conţinute, mai degrabă decât găsirea lor în document.

În cazul în care examinarea specifică acoperă un domeniu mai larg în cadrul metodei utilizate în industria aerospaţială şi se efectuează o examinare care să acopere mai mult decât cerinţele angajatorului, acesta este responsabil pentru administrarea unei examinări suplimentare, reprezentativa pentru procesele angajatorului.

3. Examinarea practică

Examinarea practică trebuie să constea în demonstrarea competenţei de a executa sarcini care sunt tipice pentru cele ce urmează a fi realizate de candidat în îndeplinirea atribuţiilor sale. Dacă candidatului i se cere să îşi demonstreze competenţa cu privire la aplicarea procesului şi interpretarea rezultatelor, trebuie utilizate probe-test. Candidatul nu trebuie să fie familiarizat cu specimenul de testare şi locul defectelor pe acesta. Dacă candidatului i se cere doar să interpreteze rezultatele şi nu să efectueze procesul de generare a imaginii, probele-test pot fi imagini, cum ar fi radiografii sau alte date rezultante. O listă de verificare scrisă, care să acopere subiectele detaliate în subparagrafele următoare, trebuie dezvoltată şi completată de către persoana de nivel 3 responsabilă sau de către examinator pentru a asigura o acoperire adecvată şi pentru a asista în administrarea şi notarea examinării. În plus faţă de utilizarea listei de verificare, persoana de nivel 3 responsabilă sau examinatorul trebuie să determine şi să documenteze cum urmează să fie documentate rezultatele examinării obţinute de către candidat (de exemplu, hărţi de piese, desene, scheme, descrieri scrise etc.) Toate aceste documente trebuie să facă parte din examinare şi să fie îndosariate corespunzător.

În cazul în care examinarea practică acoperă un domeniu mai larg în cadrul metodei utilizate, angajatorul este responsabil pentru administrarea unei examinări suplimentare, reprezentativă pentru produsele angajatorului.

4. Nivelul 1

În timp ce utilizează o instrucţiune de lucru, candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa în procesarea a cel puţin 2 probe-test de configuraţii diferite pentru fiecare metodă, cu cel puţin o probă-test pentru fiecare tehnică pentru care este solicitată autorizarea. Când la certificare urmează a fi inspectată doar o singură configuraţie de materiale, ambele probe-test pot fi de aceeaşi configuraţie. Probele-test trebuie să satisfacă definiţia de la pct. 3.36 şi să fie reprezentative pentru produsul specific pe care candidatul urmează a-l întâlni în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de serviciu la angajatorul respectiv. Dacă aprobarea de a accepta sau respinge materialele propriu-zise urmează a f acordată de persoana de nivel 3 responsabilă, candidatul trebuie să interpreteze şi să documenteze rezultatele inspecţiei probelor-test. Lista de verificare trebuie să includă competenţa privind utilizarea şi standardizarea echipamentelor şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale şi, dacă este aplicabil, competenţa în interpretarea şi evaluarea indicaţiilor.

5. Nivelul 2

Candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa prin inspectarea a cel puţin 2 probe-test de configuraţii diferite pentru fiecare metodă, cu cel puţin o probă-test pentru fiecare tehnică pentru care se solicită autorizarea. Când la certificare urmează a fi inspectată doar o singură configuraţie, ambele probe-test trebuie să fie de aceeaşi configuraţie. Probele-test trebuie să satisfacă definiţia de la pct. 3.36 şi să fie reprezentative pentru produsul specific pe care candidatul urmează a-l întâlni în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de serviciu la angajatorul respectiv. În plus faţă de cele 2 probe-test cunoscute şi documentate, CU discontinuităţi, pot fi induse şi specimene fără discontinuităţi. Candidatul trebuie să documenteze rezultatele NDT în conformitate cu criteriile de acceptare aplicabile. Lista de verificare trebuie să includă competenţa privind utilizarea şi standardizarea echipamentelor şi materialelor, respectarea detaliilor procedurale, acurateţea şi completitudinea interpretării şi evaluării indicaţiilor.

6. Nivelul 3

Candidatul trebuie să îşi demonstreze competenţa prin pregătirea unei proceduri NDT sau instrucţiuni de lucru care să corespundă cerinţelor curente ale angajatorului pentru metoda respectivă. Procedura sau instrucţiunea de lucru trebuie elaborată în legătură cu examinarea (examinările) cerută (cerute) generală (generale) şi/sau specifică (specifice) pentru autorizare sau reautorizare, după cum este aplicabil. Rezultatele examinării practice trebuie documentate şi trebuie utilizată o listă de verificare, care să trateze precizia tehnică, conţinutul tehnic şi claritatea procedurilor sau instrucţiunilor tehnice pregătite de candidat. Când atribuţiile candidatului includ procesarea şi/sau acceptarea sau respingerea produselor, competenţa în efectuarea acestor sarcini de lucru trebuie demonstrată printr-o examinare practică echivalentă nivelului 2, în conformitate cu punctul 5 de mai sus.”

10. Articolul „RACR-NDT.70-Cerinţe referitoare la notarea candidaţilor” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„RACR NDT.70 - Cerinţe referitoare la notarea candidaţilor

Punctajul

Candidatul pentru autorizare trebuie să obţină un punctaj minim de 70% la fiecare examinare individuală. În plus, candidatul trebuie să detecteze toate discontinuităţile, defectele sau condiţiile specificate de persoana de nivel 3 în timpul examinării practice şi să obţină un punctaj minim de 70%. Candidatul trebuie să aibă un punctaj mediu de minimum 80% pentru a fi eligibil pentru autorizare. Toate punctajele de la examinări trebuie să aibă pondere egală la stabilirea punctajului mediu. De exemplu, dacă pentru reautorizare sunt administrate numai examinări specifice şi practice, numai acele punctaje trebuie luate în considerare la calculul punctajului mediu. Dacă este administrată şi o examinare generală pentru reautorizare, punctajul general trebuie de asemenea luat în calcul pentru punctajul mediu. Pentru o persoană de nivel 3 recertificată conform anexei A, punctajul pentru examinarea practică, dacă aceasta se administrează, trebuie utilizat în punctajul mediu. În cazul autorizării conform ASNT, ISO 9712, notate cu «admis/respins», în locul examinării generale, va fi considerat (pentru admis) punctajul de 80% în mod automat”.

11. La articolul „RACR NDT.75 – Reexaminarea candidaţilor”, litera (d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(d) Reexaminarea nu trebuie să utilizeze aceleaşi teste scrise sau probe-test care au fost utilizate la examinarea nepromovată. Testul de reexaminare trebuie să conţină minimum 25% de întrebări noi. O autorizare curentă trebuie suspendată dacă o persoană este respinsă la o examinare pentru reautorizare.”

12. La articolul „RACR NDT.75 – Reexaminarea candidaţilor”, litera (e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(e) Candidaţii respinşi la orice examinare generală, specifică sau practică trebuie să primească o instruire suplimentară în cadrul unui centru de instruire autorizat de AACR, stabilită şi documentată de persoana de nivel 3 responsabilă sau de examinator, înainte de reexaminare. Instruirea suplimentară trebuie documentată şi trebuie să trateze deficienţele din aptitudinile şi cunoştinţele candidatului.”

13. Articolul „RACR.NDT.80 - Acordarea autorizării ca personal NDT din aeronautica civilă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„RACR.NDT.80 - Acordarea autorizării ca personal NDT din aeronautica civilă

a) Pentru candidaţii declaraţi admişi la examenul în vederea autorizării, AACR emite un certificat de autorizare, în care se precizează nivelul şi domeniile de autorizare pentru care acesta a obţinut dreptul de a-şi desfăşura activitatea.

b) Valabilitatea certificatului de autorizare este de maximum 5 ani pentru personalul NDT de nivel 1 şi 2, condiţionată de examinarea medicală anuală şi de o evaluare practică anuală (care poate fi internă organizaţiei), realizată de un operator NDT de nivel 3 sau de un operator NDT de nivel 2 nominalizat de acesta. Operatorul NDT de nivel 2 care efectuează evaluarea anuală a personalului NDT trebuie să îndeplinească cerinţele RACR.NDT.30(b)(2)b)3. Dacă se consideră necesar, inspectorul AACR pentru procese specializate (NDT) poate participa la această evaluare anuală. De aceea, organizaţia care are personal NDT autorizat pe nivelurile 1 şi/sau 2 trebuie să informeze AACR cu cel puţin 15 zile înainte despre data şi locul unde se va desfăşura evaluarea anuală a personalului respectiv.

NOTE:

- în funcţie de situaţie, perioada de valabilitate a certificatului de autorizare poate fi mai scurtă.

- Evaluarea practică anuală trebuie să se desfăşoare conform unei proceduri interne a organizaţiei, acceptabilă AACR, şi constă din cel puţin următoarele:

- cunoaşterea standardelor/instrucţiunilor de lucru aplicabile;

- utilizarea criteriilor scrise de examinare;

- demonstrarea practică a îndemânării în efectuarea examinărilor nedistructive pentru nivelul şi domeniile pentru care deţine autorizarea.

Rezultatele se înregistrează pe un formular AACR, iar punctajul pe care operatorul NDT trebuie să îl obţină este de minimum 80%.

Operatorului NDT respins la evaluarea anuală i se revocă autorizarea.

c) Valabilitatea certificatului de autorizare este de maximum 5 ani pentru personalul NDT de nivel 3, condiţionată de examinarea medicală.

d) Prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare se efectuează printr-o examinare conform RACR-NDT.45(a), care trebuie să aibă loc cu cel mult o lună înainte de expirarea valabilităţii certificatului de autorizare, dar nu mai târziu de această dată de expirare.

e) Prelungirea valabilităţii CA nivelul 3 se face la intervale care să nu depăşească 5 ani. Recertificarea se va face în conformitate cu anexa A sau prin finalizarea cu succes a unui examen specific şi practic echivalent cu cel de la certificarea iniţială.

f) Extinderea domeniului de autorizare, precum şi autorizarea pe un nivel superior celui deţinut se tratează în condiţiile unei autorizări iniţiale.

g) Reautorizarea unui operator NDT se tratează în condiţiile unei autorizări iniţiale.

h) Cererea referitoare la prelungirea valabilităţii certificatului de autorizare trebuie înaintată la AACR conform RACR-NDT.25(a), cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acestuia.”

14. Articolul „RACR NDT.85 - încetarea valabilităţii certificatului de autorizare” se modifica şi va avea următorul cuprins:

„RACR NDT.85 - încetarea valabilităţii certificatului de autorizare

a) Pierderea autorizării

Certificările personalului NDT pot expira, pot fi suspendate sau revocate.

b) Expirare

Certificările expiră dacă nu a avut loc nicio recertificare după expirarea termenului de valabilitate.

Certificarea, mentenanţa anuală şi examenul oftalmologie vor fi considerate ca expirate la sfârşitul lunii în care a expirat termenul de valabilitate.

c) Suspendarea

Certificatul va fi suspendat când:

1. a expirat examenul oftalmologie;

2. persoana nu a efectuat lucrări în metodă în care deţine certificarea, pentru o perioadă de 12 luni consecutive;

3. persoana nu a promovat examenul de reautorizare;

4. performanţa persoanei a avut deficienţe în orice mod;

5. mentenanţa anuală a expirat.

d) Revocarea

Autorizarea va fi revocată când persoana nu a efectuat lucrări în metodă, la angajator, pentru cel puţin 24 de luni consecutive, când contractul de muncă al acestuia a fost întrerupt sau când persoana a fost găsită neetică sau incompetentă. Dacă persoana este reangajată la acelaşi angajator în termen de cel mult 24 de luni, atunci certificarea este considerată suspendată.

e) Restabilirea autorizării

Autorizările care au fost suspendate pot fi restabilite la datele iniţiale dacă cauza suspendării a fost corectată, iar corecţia a fost verificată de angajator sau performanţa acestuia a fost verificată de nivelul 3 responsabil sau de examinator.

Autorizările care au expirat sau au fost revocate pot fi restabilite doar după promovarea unei examinări specifice şi practice echivalente celei susţinute la autorizarea iniţială.

Autorizările curente pot fi folosite pentru angajare la un alt angajator doar dacă noul angajator administrează examinări specifice şi practice reprezentative proceselor şi produselor proprii, conform RACR NDT 55,60, 65.

f) Reautorizarea

Personalul este eligibil pentru reautorizare după cum urmează:

1 Nivel 1 şi nivelul 2

Personalul de nivel 1 şi 2 autorizat conform acestei reglementări trebuie reautorizat la intervale care să nu depăşească cinci ani. Reautorizarea trebuie realizată cel puţin prin încheierea cu succes a examinărilor practice şi specifice echivalente acelora cerute pentru autorizarea iniţială.

2 Nivelul 3

Personalul de nivel 3 autorizat conform acestei reglementări trebuie reautorizat la intervale care să nu depăşească cinci ani. Reautorizarea trebuie realizată în conformitate cu anexa A sau prin încheierea cu succes a examinărilor specifice şi practice echivalente autorizării iniţiale.

g) Examinarea practică pe materiale

Dacă se cere operarea echipamentelor sau acceptarea materialelor ca parte a sarcinilor de lucru pentru nivelul 3, este necesară şi o examinare practică suplimentară pe materiale, echivalentă examinării pentru nivelul 2.”

15. Secţiunea A - Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă se completează cu anexa A privind „Sistemul de credit pentru recertificarea personalului NDT nivel 3” şi va avea următorul cuprins:

„Anexa A (normativă)

Sistemul de credit pentru recertificarea personalului NDT nivel 3

A.1 Domeniu de aplicare

A.1.1 Această anexă specifică cerinţele de prelungire a valabilităţii autorizării personalului NDT nivel 3 prin utilizarea sistemului de credite. Se aplică doar acelor persoane care deţin certificare valabilă NDT nivel 3 la data recertificării.

A.2 Cerinţe

A.2.1 Documentele necesare prelungirii valabilităţii vor fi transmise cu cel puţin 14 zile înaintea datei de expirare a CA.

A.2.2 Candidatul trebuie să deţină o funcţie de nivel 3 de minimum 36 de luni (dintre care cel puţin 12 să fie în ultimele 24 de luni) în ultimii cinci ani pe metoda (metodele) pentru care doreşte recertificare. Numărul de luni se cumulează şi nu este necesar ca acestea să fie consecutive. Candidaţii trebuie să demonstreze cu evidenţe obiective faptul că au ţinut pasul cu cele mai recente tehnologii NDT în metoda (metodele) pentru care doreşte recertificare, prin obţinerea unui minimum de 24 de puncte în perioada celor cinci ani de certificare, indiferent de numărul de certificări (metode) obţinute, angajându-se în una sau mai multe activităţi prezentate în tabelul A.1.

A.2.3 Continuitatea în metodă trebuie să fie demonstrată. Candidatul trebuie să furnizeze o listă de 8 sarcini verificabile de nivel 3 în fiecare metodă NDT pentru care se solicită recertificarea, care acoperă perioada de 5 ani.

A.3 Definiţii

A.3.1 Comitete sau mese rotunde

întâlniri, conferinţe, simpozioane, seminare, întâlniri ale asociaţiilor profesionale, mese rotunde etc. organizate sau sponsorizate de organizaţiile NDT regionale, naţionale sau internaţionale sau de societăţile tehnice. Întâlnirile externe sau internaţionale sunt valide dacă sponsorii sunt naţionali sau internaţionali.

A.3.2 Proiecte de comitet

Activităţi oficiale specifice identificabile ale societăţilor tehnice regionale sau naţionale, comitete sau grupuri de lucru, precum round robin-uri sau studii individuale, pregătirea ghidurilor, anexelor, specificaţiilor, practicilor recomandate, procedurilor, codurilor sau standardelor etc. Documentaţia poate cuprinde note ale rapoartelor, drafturi ale documentelor emise de comitet sau comentarii oficiale în scris, transmise de candidaţi, referitor la aceste documente.

 

Tabel A.1: Activitatea de acordare a creditelor nivel 3

 

Activitate

Criteriu

Alocarea punctelor

Puncte maxime pe 5 ani

Autor sau coautor de documente, prezentări sau cărţi NDT

Autor unic

8

8

Coautor

4

Autor, coautor de specificaţii sau standarde NDT pentru organizaţie sau industrie

Fiecare standard/specificaţie

2

8

Participare la sesiuni tehnice şi întruniri tematice NDT organizate de:

a) societăţi, asociaţii şi institute tehnice naţionale sau internaţionale;

b) echipe mixte NDT interorganizaţionale compuse din membri de la mai multe amplasamente.

1 zi sau 1 întrunire

1

8

2 zile

2

3 sau mai multe zile

4

Cursuri academice pentru instructorii NDT sau cursuri de pregătire a studenţilor pentru calificarea NDT

Pentru fiecare 8 ore de instruire

4

8

Participarea la cursuri sau seminare tehnice

Pentru fiecare opt ore de instruire documentată

2

8

Participarea la cursuri sau seminare tehnice la care se acordă credite academice

Pentru unităţile de educare continuă (CEU) sau credite academice obţinute

CEU sau credite academice efective obţinute

8

Obţinerea unui certificat iniţial* nivel 3 de la o sursă din industrie recunoscută

(Se aplică doar autorizării profesionale iniţiale.)

Aceasta nu se aplică reautorizării profesionale.

Pentru fiecare metodă obţinută

4

4

Examinator NDT

Pentru fiecare sesiune de examinare

1

6

Publicaţii tehnice şi/sau ştiinţifice privind NDT, publicate intern sau extern

Pentru fiecare lucrare publicată

4

8

Contribuţii NDT documentate la proiecte ale organizaţiei sau industriei

Pentru fiecare contribuţie documentată

4

8

Participare documentată la studii, dezvoltări sau investigaţii legate de NDT

Pentru fiecare contribuţie documentată

4

8

Lucru continuu satisfăcător şi documentat ca nivel 3

Dovadă scrisă pentru fiecare metodă în perioada de autorizare

1

4

Participare la expoziţii şi târguri de echipamente NDT

Pentru fiecare eveniment la care a participat

1

4

Conducere audituri externe NDT

Pentru fiecare audit extern condus

2

6

Dezvoltare de noi procese, facilităţi sau sisteme NDT

Pentru fiecare contribuţie documentată

4

8

Prezentare şi/sau obţinerea unui patent pentru un produs sau proces NDT

Inventator unic

8

8”

Coinventator

4

 

16. Anexa suplimentară „Sistemul de credit pentru menţinerea/prelungirea valabilităţii ca personal NDT de nivel 3” se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 18 septembrie 2018.

Nr. 1.454.