MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 827         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

756. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.005. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

1.137. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, a imobilului cu nr. MFP 104.255, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată (lei)

104.255

8.19.01

47-47

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 4267060

11.751.856,78

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului viceprim-ministru lui, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.001/CB din 16.07.2018 privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j), o) şi p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 27 aprilie 2017, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:

„29. Decizie de angajare a răspunderii solidare;

30. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii”.

2. În anexă, după formularul 28 se introduc două noi formulare, formularul 29 şi formularul 30, al căror cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 1.005.

 

ANEXĂ

 

FORMULARUL 29

Decizie de angajare a răspunderii solidare

- model –

 

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Denumire ..........................................

Date de contact ...............................

Nr. ............../Data .............................

Dosar de executare nr. ....../............

 

DECIZIE

de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 25 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 

Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul .........................................., având codul de identificare fiscală .......................................... şi domiciliul fiscal în localitatea .........................................., sectorul/judeţul .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., a  rezultat că acesta înregistrează la data de .......................................... obligaţii fiscale în sumă de ...................... lei 1), din care debite în sumă de ...................... lei şi accesorii în sumă de ...................... lei.

Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile 2), prin Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate nr. ....../............, emis de .......................................... 3).

Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. ........................................../ .......................................... a (instanţa judecătorească) .......................................... . 4)

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, Administraţia Fondului pentru Mediu în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele:5)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Din cele susţinute de către .........................................., la audiere, în data de .........................................., în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi cu documentaţia prezentată/înaintată în data de rezultă că:6)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. .... alin .... lit. .... din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

SE DECIDE:

Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. .........................................., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal .......................................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........................................., sectorul/judeţul .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de ...................... 7) lei.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. Potrivit art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.

În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.

Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate depune contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi art. 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de .......................................... 8) pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului .........................................., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:

1. .......................................... 9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal .......................................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........................................., sectorul/judeţul .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., având calitatea de .......................................... al debitorului .........................................., în perioada .........................................., în limita sumei de ...................... lei;

2. .......................................... 9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal .......................................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........................................., sectorul/judeţul .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., având calitatea de .......................................... al debitorului .........................................., în perioada .........................................., în limita sumei de ...................... lei;

3. .......................................... 9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal .......................................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........................................., sectorul/judeţul .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., având calitatea de .......................................... al debitorului .........................................., în perioada .........................................., în limita sumei de ...................... lei;

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu

..............................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

L.S.

 

Verificat

Întocmit

Şef compartiment ..........................................

Funcţia ..........................................

Numele şi prenumele ..........................................

Numele şi prenumele ..........................................

Data ..........................................

Data ..........................................

Semnătura

Semnătura

 

II.

1. Denumire: Decizie de angajare a răspunderii solidare

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

4. Se utilizează în baza art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.

7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare.


1) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.

2) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul principal.

3) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte atragerea răspunderii solidare, potrivit legii.

4) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.

5) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului.

6) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.

7) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.

8) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.

9) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.

 

FORMULARUL 30

Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii

- model –

I.

Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Denumire ..........................................

 

Date de contact ...............................

 

Nr. ............../Data .............................

 

 

Aprobat,

 

Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,

 

..............................................................

 

(numele, prenumele şi semnătura)

 

L.S.

 

PROCES-VERBAL

de constatare a insolvabilităţii

Încheiat astăzi luna anul

 

În baza art. 265 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul cu ultimul domiciliu fiscal cunoscut  în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ....,bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală 1) .........................................., a fost înscris în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii la Fondul pentru mediu, conform titlurilor executorii nr. ...................., emise de Administraţia Fondului pentru Mediu.

 

Natura obligaţiei fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare2)

Termenul de plată

Suma datorată

- lei -

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri:

- s-a comunicat înştiinţarea de plată nr. ....../............;

- s-a comunicat Somaţia nr. ....../............;

- s-a înfiinţat poprirea cu Adresa nr. ....../............;

- s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile cu Procesul-verbal nr. ....../............ pentru  ......................;

- s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr. după cum urmează: ...........................................

- alte măsuri ............................................................................

În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligaţii în sumă de ...................... însă debitorul figurează în continuare cu următoarele obligaţii la Fondul pentru mediu:

 

Natura obligaţiei fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare2)

Termenul de plată

Suma datorată

- lei -

Anul

Luna

Ziua

Debit

Accesorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Pentru recuperarea obligaţiilor la Fondul pentru mediu menţionate, s-au luat următoarele măsuri:

a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului şi s-a constatat că ...........................................................;

b) s-au solicitat reiaţii de ia compartimentele de evidenţă a populaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de la oficiile registrului comerţului sau de la instanţele judecătoreşti, după caz, şi s-a constatat că ...........................................................;

c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice unde debitorul şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat că ...........................................................;

d) s-au cerut relaţii la organele de executare în raza cărora a fost înfiinţat/a luat fiinţă debitorul sau a avut debitorul ultimul sediu/domiciliu, precum şi de la cele în a căror rază teritorială ori evidenţă se află sucursale sau puncte de lucru ale debitorului şi s-a constatat că ...........................................................;

e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi s-a constatat că ...........................................................;

f) s-au verificat documentele de constituire şi de evidenţă (act constitutiv, statut, contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţ contabil, balanţă lunară etc.) şi s-a constatat că ...........................................................;

g) s-au verificat informaţiile deţinute de societăţile bancare la care debitorul are conturi deschise şi s-a constatat că ...........................................................;

h) s-au verificat informaţiile deţinute de instituţiile care gestionează registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului ...........................................................;

i) s-a solicitat instanţei judecătoreşti competente deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment sau înscrierea în tabelul de creanţe, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare ...........................................................;

j) s-a angajat răspunderea la plată a altor persoane decât debitorul, conform procedurii prevăzute la art. 25 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru suma de ...................., din care s-a achitat suma de ....................;

k) s-au mai făcut următoarele cercetări: ........................................................... .

În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile art. 265 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este insolvabil, întrucât ........................................................... 3).

 

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în exemplare, din care ........................................................... .

 

Verificat

Întocmit

Şef compartiment ..........................................

Funcţia ..........................................

Numele şi prenumele ..........................................

Numele şi prenumele ..........................................

Data ..........................................

Data ..........................................

Semnătura

Semnătura

 

Se anexează următoarele documente justificative: ..............................................................................

 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.

4. Se utilizează: în baza art. 265 alin. (1)-(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte: în două exemplare de personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

6. Circulă:

- un exemplar la organul de executare;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează: un exemplar la dosarul de executare.


1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.

3) 1. Valoarea veniturilor şi/sau bunurilor urmăribile ale debitorului este mai mică decât obligaţiile fiscale de plată.

2. Debitorul nu are venituri ori bunuri urmăribile.

3. Debitorul deţine în proprietate bunuri a căror valorificare acoperă cel mult cheltuielile estimate de executare silită.

4. Debitorul deţine în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 1%, în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este peste 500.000 lei.

5. Când. după încetarea executării silite, pornită împotriva debitorului, rămân debite neachitate.

6. Debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere.

7. Debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi la acestea ori în alte locuri unde există indicii că a avut avere nu se găsesc venituri sau bunuri urmăribile.

8. Când, potrivit legii, debitorul, persoană juridică, îşi încetează existenţa şi când au rămas neachitate obligaţii bugetare.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali general işti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr. S.P. 10.148 din 4 septembrie 2018,

având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. xi) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.044/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016.

Art. 3. - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 6 septembrie 2018.

Nr. 1.137.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

(2) Examenul de grad principal se susţine în specializarea titlului de calificare deţinut.

Art. 2. - (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R., organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, anual, în sesiuni naţionale.

(2) Organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal sunt coordonate de O.A.M.G.M.A.M.R. şi se desfăşoară la nivelul filialelor sale judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, O.A.M.G.M.A.M.R. colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a examenului de grad principal.

Art. 4. - (1) în vederea organizării şi susţinerii examenului de grad principal, O.A.M.G.M.A.M.R. constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen.

(2) La solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R., Ministerul Sănătăţii desemnează reprezentanţi în comisia centrală de examen, iar direcţiile de sănătate publică desemnează reprezentanţi în comisiile de examen locale.

(3) Pentru eficientizarea activităţilor organizatorice, preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. şi preşedinţii filialelor desemnează colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, care funcţionează pe lângă comisia centrală de examen şl, respectiv, pe lângă comisiile locale de examen.

Art. 5. - (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) etapa I, eliminatorie - verificarea dosarelor de înscriere;

b) etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor prin test-grilă.

(2) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

(3) Rezultatele finale ale examenului se validează prin decizie a preşedintelui comisiei centrale de examen.

Art. 6. - Testul-grilă şi, respectiv, grila de corectură se elaborează de către Comisia de elaborare a subiectelor, constituită conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 7. - (1) O.A.M.G.M.A.M.R. publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” şi pe site-ul www.oamr.ro. cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal.

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examenul de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;

d) locul şi perioadă de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.

(3) Pentru o mai bună informare cu privire la organizarea şi susţinerea examenului de grad principal, anunţul de examen poate fi publicat şi pe site-urile Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 8. - Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează, pe specialităţi, de către cadre didactice şi formatori acreditaţi în domeniu, se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-ul www.oamr.ro.

Art. 9. - (1) Suma de participare la examen se stabileşte prin decizie a Biroului executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, în condiţiile legii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se repartizează de către Biroul executiv aparatului central al O.A.M.G.M.A.M.R. şi filialelor sale.

 

CAPITOLUL II

Atribuţii şt responsabilităţi

 

Art. 10. - (1) în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, O.A.M.G.M.A.M.R. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) asigurarea managementului examenului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

b) elaborarea, aprobarea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

c) organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal;

d) aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen, precum şi publicarea acestora pe site-ui www.oamr.ro, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

e) publicarea anunţului de examen;

f) elaborarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru comisiile locale de examen;

g) încasarea sumei de participare la examenul de grad principal;

h) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii comisiei centrale de examen şi a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, constituit pe lângă aceasta, în limita bugetului stabilit;

i) asigurarea spaţiilor necesare funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi asigurarea dotării acestora cu mijloace adecvate de birotică şi de securizare a informaţiilor;

j) asigurarea activităţilor de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poştă electronică etc.), precum şi asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, cu încadrarea în limita bugetului stabilit;

k) validarea rezultatelor finale ale examenului prin decizie a preşedintelui comisiei centrale de examen;

l) încheierea contractelor civile pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, al comisiei de elaborare a subiectelor şi în cadrul colectivului tehnic, care nu au calitatea de persoane angajate sau indemnizate de către O.A.M.G.M.A.M.R.;

m) întocmirea documentelor justificative pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, constituit pe lângă comisia centrală de examen, şi efectuarea acestor plăţi în limita bugetului stabilit;

n) virarea sumelor pentru plata activităţii comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, constituite pe lângă acestea, în baza documentelor justificative întocmite şi înaintate de filiale;

o) achiziţionarea şi tipărirea certificatelor de grad principal, în limita bugetului stabilit, precum şi transmiterea acestora după semnare către filiale în baza listelor nominale ale candidaţilor promovaţi întocmite de acestea.

(2) în organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, filialele au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

b) asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării la nivel local a examenului de grad principal;

c) asigurarea logisticii, precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului. În acest sens, filialele desemnează colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal la nivel local;

d) achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;

e) elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen locale şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui comisiei centrale de examen;

f) organizarea şi efectuarea înscrierii candidaţilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie;

g) încheierea contractelor civile pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei locale de examen, în cadrul colectivului tehnic, care nu au calitatea de persoane angajate sau indemnizate de către filialele O.A.M.G.M.A.M.R.

h) întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale de examen, a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit;

i) eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.

 

CAPITOLUL III

Constituirea şi atribuţiile comisiilor de examen, ale comisiei de elaborare a subiectelor şi, respectiv, ale colectivelor tehnice, precum şi responsabilitatea membrilor acestora

 

Art. 11. - (1) Comisia centrală de examen este formată din:

a) preşedinte:

- un membru al Biroului executiv al O.A.M.G.M.A.M.R., desemnat de preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R.;

b) vicepreşedinţi:

- un reprezentant nominalizat de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

- 2 vicepreşedinţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

c) membri:

- 1-2 reprezentanţi nominalizaţi de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;

- 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

d) secretari: 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.

(2) Componenţa comisiei centrale de examen se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R., în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 12. - Comisia centrală de examen are următoarele atribuţii:

a) analizează propunerile de constituire a comisiilor locale de examen şi le supune spre aprobare preşedintelui comisiei centrale, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2);

b) propune componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, programul de lucru şi atribuţiile acesteia şi coordonează activitatea acestei comisii;

c) organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea testelor-grilă şi a grilelor de corectură, păstrarea în condiţii de securitate şi transmiterea electronică a acestora la comisiile locale de examen conform prezentei metodologii;

d) asigură instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi, respectiv, cu privire la utilizarea aplicaţiei informatice destinate în acest scop;

e) coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a testului-grilă şi pentru finalizarea sesiunii de examen;

f) coordonează activităţile specifice utilizării aplicaţiei informatice destinate desfăşurării examenului de grad principal;

g) transmite comisiilor locale de examen instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal;

h) soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului-grilă;

i) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii depuse la comisiile locale de examen;

j) asigură verificarea cataloagelor şi a proceselor-verbale cu rezultatele examenului întocmite la nivelul comisiilor locale;

k) îndeplineşte activităţile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului.

Art. 13. - (1) Comisiile locale de examen sunt formate din:

a) preşedinte:

- preşedintele filialei sau o persoană desemnată de acesta;

b) vicepreşedinte:

- un reprezentant al direcţiei de sănătate publică;

c) membri:

- 1-5 reprezentanţi ai filialei;

d) secretar:

- un reprezentant al filialei.

(2) Componenţa comisiilor locale de examen se aprobă de către preşedintele comisiei centrale de examen, la propunerea preşedinţilor filialelor şi cu minimum 15 zile înainte de data începerii examenului.

(3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.

Art. 14. - Comisiile locale de examen au următoarele atribuţii:

a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;

b) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;

c) verificarea dosarelor de înscriere, cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admişi la înscriere;

d) emiterea deciziei privind admiterea sau respingerea dosarului de înscriere la examen şi înscrierea în aplicaţia informatică a candidaţilor declaraţi admişi;

e) coordonarea activităţii colectivelor tehnice care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul, precum şi a colectivelor tehnice care asigură multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate al documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen;

f) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal;

g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului-grilă;

h) elaborarea documentelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea operativă a sesiunii de examen, prevăzute de prezenta metodologie, precum şi de instrucţiunile aprobate pentru sesiunea în cauză;

i) înregistrarea contestaţiilor, precum şi soluţionarea celor care intră în competenţa comisiei locale de examen;

j) înaintarea către comisia centrală de examen, pentru soluţionare, a contestaţiilor care, conform prezentei metodologii, nu fac obiectul de soluţionare a comisiei locale de examen;

k) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor probleme administrative şi organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi a măsurilor luate în aceste situaţii;

l) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului-grilă, asupra modului de desfăşurare a probei;

m) înaintarea către comisia centrală de examen a documentelor necesare validării rezultatelor finale ale examenului şi afişarea listei finale cu rezultatele obţinute de candidaţi la sediul filialei.

Art. 15. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din 1-2 specialişti şi, după caz, formatori acreditaţi, pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examenul.

(2) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. aprobă componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi programul de lucru şi atribuţiile acesteia, În baza propunerilor înaintate de preşedintele comisiei centrale de examen.

(3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.

Art. 16. - (1) Nu pot face parte din componenţa comisiei centrale de examen, a comisiilor locale de examen şi a comisiei de elaborare a subiectelor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.

(2) La numirea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 17. - (1) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia, pentru securitatea testelor-grilă şi a grilelor de corectură elaborate.

(2) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului-grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.

(3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele tehnice prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea candidaţilor

 

Art. 18. - (1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau sunt absolvenţi cu diplomă/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent al uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:

- liceu sanitar;

- şcoală postliceală sanitară;

- colegiu medical universitar;

- facultate de medicină/de asistenţă medicala/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare ia examen.

(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.

Art. 19. - (1) La înscriere, candidatul depune un dosar care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R., conform anexei nr. 5;

c) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

g) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(i) experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plăţii sumei de participare la examen,

(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) în situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Art. 20. - (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin anunţul de examen.

(2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul „Admis” sau „Respins” şi întocmeşte proces-verbal de selecţie a dosarelor conform anexei nr. 6.

(3) Lista candidaţilor declaraţi „Admis” la înscriere se afişează la sediul filialei care a operat înscrierea şi se transmite electronic, prin aplicaţia informatică, comisiei centrale de examen.

(4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării listei. Contestaţiile nesoluţionate de comisiile locale de examen se soluţionează de comisia centrală de examen în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 21. - (1) Suma de participare la examen se restituie în cazul:

a) candidaţilor care au depus cerere de retragere a dosarului de participare până la data examenului; cererea se depune de către candidat la filiala la care a depus dosarul de înscriere;

b) candidaţilor al căror dosar a fost declarat „Respins”.

(2) Candidaţii al căror dosar a fost declarat „Respins” pot depune solicitarea de restituire a sumei de participare la examen în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere.

(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

 

CAPITOLUL V

Organizarea şi desfăşurarea testului-grilă

 

Art. 22. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită în condiţiile prezentei metodologii alcătuieşte testul-grilă, precum şi grila de corectură pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examenul de grad principal.

(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.

(3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

(4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Art. 23. - Întrebările testului-grilă trebuie să respecte următoarele criterii:

a) conţinutul întrebării să fie clar exprimat;

b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;

c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;

d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 24. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură CU cel mult 3 zile înainte de începerea probei, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R,

(2) Testul-grilă şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în locaţia stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

Art. 25. - (1) Testul-grilă se transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale de examen, cu două ore înainte de începerea probei, conform instrucţiunilor comisiei centrale de examen.

(2) în cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore datorită numărului mare de candidaţi înscrişi, testul-grilă se transmite cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de examen. În această situaţie, preşedinţii comisiilor locale de examen asigură multiplicarea şi păstrarea testelor-grilă în condiţiile stabilite la alin. (3).

(3) Testul-grilă se multiplică de către persoanele desemnate de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de securitate, în spaţiile stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.

(4) Multiplicarea testului-grilă se face într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

Art. 26. - Grila de răspuns se transmite comisiilor locale de examen cu cel mult 7 zile înainte de începerea probei şi se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 50% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.

Art. 27. - (1) Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea probei.

(2) Grila de corectură se multiplică, pe folie transparentă, într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal.

Art. 28. - (1) După multiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin:

a) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru specialitatea asistent medical generalist;

b) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru specialitatea asistent medical generalist;

c) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent medical generalist;

d) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru fiecare dintre celelalte specialităţi;

e) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru fiecare dintre celelalte specialităţi;

f) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru fiecare dintre celelalte specialităţi.

(2) Plicurile/Pachetele cu documentele de examen se transportă, în condiţii de siguranţă, de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 29. - (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul-grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi de numărul de candidaţi.

(2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.

Art. 30. - Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:

a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua probei, până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;

b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;

c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;

e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;

f) până la începerea probei, acesta precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora;

g) identifică şi anulează prin înscrierea menţiunii „Anulat” sub semnătura proprie testele-grilă şi grilele de răspuns care conţin semne distinctive;

h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag în timpul examenului menţiunea „Retras”;

i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care are loc un eveniment deosebit; documentul este semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă;

j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;

k) verifică răspunsurile din grila de răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut;

l) ambalează în plicuri grilele de răspuns corectate, separat de grilele nefolosite, care se ambalează împreună cu grilele cu menţiunea „Retras” şi cele cu menţiunea „Anulat”. Pe fiecare plic se menţionează seria, numărul de candidaţi şi numărul de grile conţinut;

m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. I), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).

Art. 31. - (1) Candidatului căruia i s-a anulat grila de răspuns i se eliberează, la cerere, o nouă grilă, cu respectarea prevederilor art. 30 lit. f) şi ale art. 35 alin. (1), precum şi a principiului transparenţei. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei.

(2) Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă.

Art. 32. - În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă şi nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor şi nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei locale de examen.

Art. 33. - (1) în ziua examenului, responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 8,00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.

(2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă între orele 8,30 şi 8,45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

(3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între 2 candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.

(4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

(5) în prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă primite de la comisia centrală de examen.

(6) în sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, motivul eliminării se consemnează în procesul-verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.

Art. 34. - Pachetele conţinând testele-grilă şi grilele de răspuns se deschid în ziua examenului, la ora 9,30, în prezenţa tuturor responsabililor de sală, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns.

Art. 35. - (1) în ziua examenului, la ora 10,00, se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.

(2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.

(3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice, candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

(4) Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

(5) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila filialei şi semnează.

Art. 36. - După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea acesteia. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de la începerea probei.

Art. 37. - (1) în ziua de examen, după ora 11,30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură.

(2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.

Art. 38. - (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

(2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se tale cu roşu.

(3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.

(4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

(5) După corectare, pe grila de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de către responsabilul de sală care a efectuat corectura, de către cei 2 candidaţi care au asistat la aceasta, precum şi de către titular pentru luare la cunoştinţă. Titularul grilei de răspuns semnează şi în catalogul probei din sala respectivă,

(6) Comisia locală de examen are obligaţia afişării la sediul filialei a listei rezultatelor finale obţinute de candidaţi în termen de 24 de ore de la încheierea probei de examen.

Art. 39. - (1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la comisia locală de examen.

(2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

(3) în termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se transmite candidatului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.

Art. 40. - La expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (2), comisiile locale de examen întocmesc procesul-verbal de desfăşurare a examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

 

CAPITOLUL VI

Validarea rezultatelor

 

Art. 41. - (1) în termen de 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comisiile locale de examen transmit comisiei centrale de examen, în format electronic şi pe suport hârtie, procesul-verbal prevăzut la art. 40, însoţit de tabelul nominal al candidaţilor în ordine alfabetică, cu rezultatele finale, pe specialităţi, semnat de comisia locală de examen şi ştampilat cu ştampila filialei în cauză.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), comisia centrală de examen centralizează rezultatele examenului şi le înaintează preşedintelui comisiei centrale de examen spre validare, în termen de 48 de ore.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 42. - (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin certificat de grad principal, întocmit conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie.

(2) Certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R, candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedinţii filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Art. 43. - (1) Formularele certificatelor de grad principal se procură de către O.A.M.G.M.A.M.R.

(2) întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de grad principal se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei de eliberare a certificatelor de grad principal, elaborată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 44. - (1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva O.A.M.G.M.A.M.R. şi, respectiv, a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ.

(2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei centrale de examen se aplică ştampila O.A.M.G.M.A.M.R., iar pe toate documentele întocmite la nivelul comisiilor locale de examen se aplică ştampila filialei organizatoare.

Art. 45. - Certificatele sau adeverinţele de grad principal emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile şi conferă titularilor toate drepturile prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 46. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DECLARAŢIE DE INTERESE

 

Subsemnatul (a), .......................................... (numele şi prenumele), C.I./B.I. seria ..................... nr. .........................................., membru al .......................................... (se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti), declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea .......................................... .

 

..........................................

..........................................

(semnătura)

(data)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

 

Subsemnatul(a), .......................................... (numele şi prenumele), C.I./B.I. seria .................... nr. .........................................., declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, documentelor şi informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea ................... cu excepţia celor date publicităţii.

Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi.

Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei.

 

..........................................

..........................................

(semnătura)

(data)

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

Comisia judeţeană/municipală de examen (se trece judeţul/municipiul Bucureşti)

 

PROCES-VERBAL

privind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea ..................... judeţul/municipiul Bucureşti ..........................................

 

I. Date statistice:

- numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;

- numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;

- candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins”, precum şi motivul respingerii;

- numărul candidaţilor declaraţi „Promovaţi” şi „Nepromovaţi”, pe specialităţi;

- punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.

II. Rezultate obţinute:

- aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;

- numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;

- incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul desfăşurării examenului şt modul de soluţionare;

- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;

- apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;

- modul cum au fost asigurate paza şi securitatea documentelor de examen.

III. Propuneri privind îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal:

 

Comisia judeţeană/municipală de examen ..........................................

 

(se trece judeţul/Bucureşti)

 

 

..............................................................

..............................................................

(se trec funcţia şi persoana din cadrul comisiei)

(semnătura)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

SIGLA

ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Seria .................... nr. ..........................................

 

CERTIFICAT

de grad principal

 

Domnul/Doamna, .......................................... născut(ă) în anul ...................., luna ...................., ziua ...................., în localitatea .........................................., judeţul .........................................., de profesie .........................................., a promovat

EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

în specialitatea .............................................................................................., în sesiunea .........................................., cu nota ....................

Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

 

Preşedinte,

..............................................................

L.S.

Nr. .......................................... 1)

Data eliberării: ..........................................

 


1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

DECLARAŢIE

privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Subsemnatul(a), .............................................................. declar că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv pentru afişarea nominală a rezultatelor examenului de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

 

..........................................

..........................................

Data

Semnătura

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

Comisia judeţeană/municipală de examen

..........................................................................

(se trece judeţul/municipiul Bucureşti)

 

PROCES-VERBAL

privind selecţia dosarelor de înscriere depuse de candidaţi în sesiunea .................... judeţul .......................................... /municipiul Bucureşti

 

1 Perioada de depunere a dosarelor

2. Numele şi prenumele persoanelor desemnate să primească dosarele de înscriere

3. Date statistice:

- nr. total dosare primite;

- nr. dosare declarate „Admise”/specialităţi;

- nr. dosare declarate „Respinse”;

- incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul perioadei de înscriere a dosarelor candidaţilor.

 

..........................................

..........................................

(semnătura)

(data)