MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

57. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267

 

58. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM(2018) 304

 

59. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.230. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

1.246. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.328. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/403, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, Camera Deputaţilor:

1. recomandă sprijinirea şi finanţarea formelor de manifestare artistică cât mai inovatoare, extinsă, cuprinzătoare şi diversificată la nivel european;

2. susţine obiectivul creşterii capacităţii culturale a statelor membre, vizând punerea la dispoziţie a unei game largi de activităţi culturale de calitate, promovarea oportunităţilor de participare şi de creaţie pentru toţi şi consolidarea legăturilor dintre cultură şi educaţie, afacerile sociale, politica urbană, cercetare şi inovare;

3. subliniază sectorul cultural şi creativitatea ar beneficia de pe urma sporirii legăturilor şi contactelor Uniunii Europene cu organizaţii culturale din ţările terţe şi a sprijinirii cooperării agenţiilor de cultură europene cu alte spaţii culturale ale lumii;

4. propune elaborarea unui proiect dedicat zonelor rurale, similar celui intitulat „Spaţii şi oraşe culturale şi creative”, pentru a promova participarea culturală şi regenerarea socială;

5. propune extinderea programului „Europa Creativ㔠pentru a sprijini mai puternic mobilitatea profesioniştilor din sectoarele culturale şi creative, din zona rurală sau care se adresează zonei rurale, precum şi a debutanţilor, a copiilor şi a tinerilor;

6. recomandă valorificarea potenţialului organizatoric al macroregiunilor pentru a sprijini o cât mai largă participare a agenţiilor culturale şi a organizaţiilor ce promovează cultura, în special a celor aflate la început de drum şi a celor care dezvoltă activităţi culturale ca parte a responsabilităţii sociale sau sprijinite prin această modalitate de finanţare privată;

7. subliniază utilitatea extinderii dialogului periodic cu sectorul muzical şi a acţiunii pregătitoare „Muzica mişcă Europa” la alte sectoare ale vieţii culturale;

8. recomandă stabilirea unor direcţii de acţiune ale Uniunii Europene pentru sprijinirea activităţii culturale în mediul şcolar şi extraşcolar, formal şi nonformal, ca parte a consolidării Spaţiului european al educaţiei;

9. recomandă abordarea distinctă şi extinsă a spaţiului rural pentru atingerea obiectivului Agendei culturale europene referitor la valorificarea potenţialului culturii şi al diversităţii culturale pentru coeziunea şi bunăstarea socială;

10. susţine angajamentul Uniunii Europene de a îmbunătăţi condiţiile socioeconomice ale artiştilor şi creatorilor, şi de a promova educaţia şi formarea în domeniul artei;

11. recomandă stimularea sectorului privat pentru a finanţa, produce şt distribui produse culturale care reflectă valorile Uniunii Europene şi diversitatea sa culturală;

12. recomandă stabilirea unui cadru organizatoric de cooperare voluntară între statele membre în vederea elaborării unor planuri de acţiune pentru patrimoniul cultural la nivel naţional;

13. subliniază valoarea adăugată a integrării planului de acţiune pentru patrimoniul cultural cu alte planuri şi programe din domeniile protecţiei mediului şi ocrotirii peisajelor;

14. consideră că spaţiile urbane naturale cu funcţie recreativă prezintă un rol complementar şi de consolidare a patrimoniului cultural şi propune elaborarea unor recomandări privind valorificarea acestei sinergii;

15. recomandă mărirea sprijinului acordat mobilităţii artiştilor, pentru a cuprinde un număr cât mai ridicat de creatori, în special a debutanţilor şi a celor care fructifică potenţialul cultural din zona rurală sau se adresează publicului din această zona.

 

Această hotărâre a Fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 57.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM(2018) 304

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/404, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, Camera Deputaţilor:

1. susţine abordarea holistică a comunicării, conform căreia răspunsul la nevoile educaţionale în situaţii de urgenţă şi de criză necesită o abordare strategică şi integrată de promovare a oportunităţilor de învăţare sigură, incluzivă şi de calitate pentru toţi, învăţarea pe tot parcursul vieţii, inclusiv educaţia formală şi nonformală, învăţământul preşcolar, primar, secundar, postliceal, preuniversitar şi universitar;

2. consideră util schimbul de experienţă între statele membre, în situaţii dificile privind educaţia, în legătură cu promovarea accesului, a incluziunii şi a echităţii;

3. recomandă fructificarea experienţei programelor relevante ale Uniunii şi dezvoltarea de noi modalităţi de consolidare a sistemelor de cooperare şi a parteneriatelor pentru a obţine un răspuns educativ rapid, eficient şi inovator;

4. susţine rolul jucat de Uniunea Europeană în cadrul Forumului pentru dialog în domeniul educaţiei, iniţiat de fondul „Educaţia nu poate aştepta”, care reuneşte actori umanitari şi actori de dezvoltare implicaţi în sprijinirea educaţiei în Siria, şi recomandă atragerea statelor membre cu experienţă în aceasta zonă a lumii;

5. recomandă intensificarea eforturilor pentru înfiinţarea de şcoli temporare şi dezvoltarea de servicii educaţionale integrate, ce adaugă mijloace didactice relevante şi adaptate cadrelor didactice, consolidează capacitatea de educaţie nonformală, promovează igiena şi sănătatea publică, precum şi protecţia sanitar-veterinară, în scopul sporirii rezilienţei comunităţilor locale;

6. subliniază relevanţa pregătirii orientate spre viitor a educaţiei, prin crearea competenţelor şi gândirii ştiinţifice, a educaţiei digitale şi STEM, precum şi a acţiunilor complementare privind protecţia mediului şi pacea socială;

7. recomandă cu putere implementarea politicilor lingvistice în cadrul programelor de sprijinire a educaţiei, aprofundarea cunoştinţelor lingvistice constituindu-se şi într-o premisă a dezvoltării relaţiilor comerciale şi a reducerii potenţialului de conflict;

8. recomandă întărirea cooperării cu organizaţiile regionale multistatale din Africa pentru a spori eficienţa activităţilor ce vizează educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită;

9. susţine orientarea strategică prin care lipsa documentaţiei personale nu ar trebui să constituie o barieră în calea accesului la educaţie, în timp util, la sosire, pentru copiii şi tinerii strămutaţi;

10. consideră că sunt necesare măsuri pentru asigurarea accesului la învăţământul superior, acesta fiind un obiectiv ce necesită un plan de acţiune dedicat şi cooperarea cu statele membre;

11. susţine acţiunile de sprijin bazate pe tehnologia informaţiei, pentru a oferi acces la învăţarea digitală, la schimbul virtual şi alte inovaţii;

12. recomandă extinderea eforturilor spre înlăturarea efectelor lipsei de şcolarizare generate de conflicte din trecut, în special din Africa, păstrând prioritatea acordată nevoilor stringente de educaţie din prezent;

13. subliniază că situaţiile în care populaţia a fost sau este militarizată sau traumatizată puternic de conflicte necesită o creativitate substanţială pentru planificarea şi implementarea acţiunilor educative, creativitate la care diverşii actori instituţionali de la nivelul statelor membre îşi pot aduce contribuţia;

14. recomandă colectarea de informaţii privind situaţia educaţiei, în general cea socială din zonele de conflict, precum şi iniţierea unor cercetări ştiinţifice, în special sociologice, astfel încât să fie consolidată baza de cunoaştere necesară stabilirii obiectivelor, priorităţilor şi măsurilor necesare pentru sprijinirea educaţiei în zonele respective şi în grupurile strămutate, ca rezultat al acestor conflicte;

15. recomandă stabilirea unor proceduri care să permită concentrarea măsurilor pe sprijinul concret şi direct şi să evite un posibil impact negativ pe termen lung asupra societăţilor care traversează perioade de conflict;

16. recomandă instituirea programelor de monitorizare şi evaluare a situaţiilor de conflict şi post-conflict, astfel încât obiectivele şi mijloacele de transpunere în practică a măsurilor să fie adaptate continuu la realitatea în schimbare rapidă şi profundă din aceste zone;

17. consideră că implicarea statelor membre în implementarea programelor de sprijin ar reprezenta o valoare adăugată semnificativă, în condiţiile în care reflectă diversitatea culturală a Europei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 58.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/405, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 18 septembrie 2018, Camera Deputaţilor:

1. susţine un program Erasmus mai puternic, precum şi noua iniţiativ㠄DiscoverEU”, care ie vor oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi alte ţări din Uniunea Europeană;

2. susţine crearea, până în anul 2025, a Spaţiului european al educaţiei, ca modalitate prin care cetăţenii Europei pot să obţină competenţele necesare într-o societate care este tot mai mobilă, mai multiculturală şi mai digitală, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;

3. recomandă extinderea abordării privind dezvoltarea spiritului antreprenorial în toate domeniile economiei, alături de cel digital, în strategiile Uniunii privind tineretul şi în implementarea programului Erasmus;

4. recomandă extinderea programului Erasmus pentru a cuprinde un număr cât mai mare de persoane, de vârste diferite, de copii şi tineri din mediul rural şi din zonele izolate, precum şi cuprinderea unui număr cât mai mare din întreaga paletă a furnizorilor de servicii educative, formale şi nonformale, în special în ceea ce priveşte răspândirea cunoaşterii în domenii avansate, cum ar fi telecomunicaţiile, radio pe internet şi automatica;

5. recomandă utilizarea experienţei şi a rezultatelor programului Erasmus şi pentru identificarea nevoilor şi oportunităţilor de dezvoltare în domeniul infrastructurii, în special în zonele mai puţin dezvoltate ale economiei, şi atragerea resurselor Fondului de investiţii strategice în scopul finanţării infrastructurii educaţionale;

6. recomandă atragerea resurselor suplimentare de capital privat în finanţarea Erasmus - programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport.

7. recomandă includerea în programul Erasmus a activităţilor extracurriculare şi nonformale cu scop educativ, a educaţiei civice şi politice, ca un domeniu distinct de finanţare, precum şi a cooperării, în acest sens, cu asistenţa Uniunii Europene pentru statele terţe din vecinătate;

8. subliniază atât necesitatea adaptării eforturilor de informare la caracteristicile statelor membre, în abordarea problemei participării limitate la viaţa democratică, tendinţă care se generalizează în Europa, cât şi problema nivelului scăzut de cunoştinţe şi de sensibilizare cu privire la preocupările europene cu impact asupra vieţii tuturor cetăţenilor europeni;

9. consideră că sunt necesare promovarea complementarităţii programului Erasmus cu alte programe şi politici ale Uniunii pentru creşterea nivelului de sensibilizare şi de cunoştinţe despre Uniunea Europeană în rândul unui număr mai mare de persoane, precum şi iniţierea unei facilităţi de finanţare cu răspuns rapid, care să vizeze necesităţile de informare localizate în zonele izolate sau în cele care au un nivel de alfabetizare mai redus;

10. consideră că intensificarea comunicării transnaţionale şi internaţionale între organizaţiile din domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului poate fi sprijinită de Comisia Europeană şi de Parlamentul European, prin instrumentele specifice cooperării internaţionale care sunt la dispoziţia acestora;

11. recomandă sprijinirea cu prioritate, încă din învăţământul preuniversitar, a formării spiritului de cercetare ştiinţifică, ca abilitate generală necesară învăţării pe tot parcursul vieţii, precum şi valorificarea oportunităţilor oferite de societatea digitală şi de economia bazată pe cunoaştere;

12. recomandă ca demersurile de reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari şi organismele de punere în aplicare să includă simplificarea formalităţilor şi să interzică practicile birocratice excesive, care pot apărea în timpul implementării programului şi care ar putea să afecteze negativ normele şi procedurile de selecţie, raportarea, monitorizarea şi controlul în materie de granturi, care sunt aliniate la normele şi procedurile comune tuturor instrumentelor de finanţare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 26 septembrie 2018.

Nr. 59.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.956/2018 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Personalul care realizează coordonarea activităţii reţelei de TB la nivel judeţean va fi remunerat pentru activităţile realizate cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră, în limita bugetului stabilit şi pe baza rezultatelor realizate de judeţul care implementează activităţi în cadrul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. Remunerarea se realizează în baza foilor colective de prezenţă care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contract încheiat între părţile contractante, însoţite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfăşoară activităţi de coordonare a activităţii reţelei de TB la nivel judeţean, din care Să rezulte activităţile şi numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora, Documentele se certifică prin semnarea acestora de către managerul spitalului din unitatea sanitară în care îşi desfăşoară activitatea coordonatorul tehnic judeţean, precum şi de coordonatorul Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei din cadrul direcţiei de sănătate publică.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naţionale de boli transmisibile” titlul I.4 „Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei” litera C „Activităţi” punctul 5 „Activităţi derulate la nivelul unităţilor sanitare de specialitate TB sau care au în structura organizatorică secţii sau dispensare de pneumoftiziologie”, subpunctul 5.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.2.3. asigură, prin intermediul dispensarelor de pneumoftiziologie, colaborarea cu medicii din cabinetele de medicină de familie şi cabinetele medicale din unităţile de învăţământ şi supervizarea activităţii acestora în administrarea tratamentului sub directa observare. În acest sens, medicul specialist din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie asigură medicamentele necesare pentru tratamentul sub directă observare (DOT) efectuat în cabinetele de medicină de familie şi în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat cu medicul din cabinetul de medicină de familie sau, după caz, din cabinetul medical din unităţile de învăţământ, document care este însoţit de fişele de tratament TB pentru fiecare bolnav aflat în tratament la nivelul cabinetului de medicină de familie sau al cabinetului medical din unităţile de învăţământ;”.

4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.4 litera C punctul 6 „Activităţi derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie şi al cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ”, subpunctul 6.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.6. asigură, sub coordonarea medicului specialist din cadrul dispensarelor de pneumoftiziologie, administrarea tratamentului sub directă observare (DOT) la bolnavii cu tuberculoză pe care îi are arondaţi epidemiologie, cu respectarea prescripţiei medicale de specialitate. Medicul de familie sau medicul din cabinetul medical din unităţile de învăţământ înregistrează DOT în fişa de tratament eliberată de medicul specialist curant din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie pentru fiecare bolnav TB şi o transmite acestuia lunar, în primele 5 zile ale lunii următoare celei pentru care s-a administrat tratamentul, însoţită de un raport cantitativ pentru medicamentele neutilizate. La sfârşitul tratamentului, fişele de tratament contrasemnate de medicul specialist curant din cadrul dispensarului de pneumoftiziologie se arhivează la evidenţele primare ale cabinetului medical.”

5. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naţionale de boli netransmisibile” titlul IV.2 „Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatric㔠litera E „Unităţi de specialitate care implementează programul”, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. activitatea 3.1:

4.1. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;

4.2. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, judeţul Bihor;

4.3. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti;

4.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare (CSM copii), judeţul Maramureş;”.

6. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera E, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. activitatea 3.2: Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti;”.

7. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine uman㔠subtitlul IV.3.2 „Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi” litera E „Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 1.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.11. cheltuieli cu serviciile de testare HLA la rezoluţie înaltă de către laboratoare de testare HLA acreditate internaţional, a donatorilor CSH la înscrierea în RNDVCSH, inclusiv achiziţionarea de kituri de recoltare probe prin raclaj bucal;”.

8. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.2 litera F „Unităţi de specialitate care implementează subprogramul” punctul 12, după subpunctul 12.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.15, cu următorul cuprins:

„12.15. Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj.”

9. În anexa nr. 7, la capitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului” titlul VI.1 „Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului1 subtitlul „Domenii de Intervenţie: “, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a manifestărilor paroxistice nonepileptice la copil şi tratament dietetic al epilepsiei;”.

10. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1, punctul 5 „Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi” se modifică şi va avea următorul cuprins;

„5. Prevenirea deficienţelor de auz prin screening auditiv la nou-născuţi

A. Activităţi: efectuarea screeningului auditiv

B. Beneficiarii intervenţiei: nou-născuţii

C. Indicatori de evaluare:

1. indicatori fizici: număr de nou-născuţi care au beneficiat de efectuarea screeningului auditiv: 50.000;

2. indicatori de eficienţă: cost mediu estimat/nou-născut care a beneficiat de efectuarea screeningului auditiv*: 10 lei;

3. indicatori de rezultat: rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor în unităţile sanitare în care se implementează intervenţia: 90%.

D. Natura cheltuielilor eligibile: consumabile specifice necesare screeningului auditiv

E. Criterii de selecţie a unităţilor de specialitate care implementează intervenţia: spitale dotate cu echipamente de testare auditivă a nou-născuţilor la nivelul secţiilor de pediatrie/neonatologie, precum şi personal instruit în domeniul testării auditive

F. Unităţi de specialitate care implementează intervenţia:

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, judeţul Alba;

2. Spitalul Municipal Sebeş, judeţul Alba;

3. Spitalul Municipal Blaj, judeţul Alba;

4. Spitalul Orăşenesc Abrud, judeţul Alba;

5. Spitalul Municipal Aiud, judeţul Alba;

6. Spitalul Orăşenesc Cugir, judeţul Alba;

7. Spitalul Orăşenesc Câmpeni, judeţul Alba;

8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, judeţul Arad;

9. Spitalul Orăşenesc Ineu, judeţul Arad;

10. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, judeţul Argeş;

11. Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeş;

12. Spitalul Municipal Curtea de Argeş, judeţul Argeş;

13. Spitalul Orăşenesc «Regele Carol I» Costeşti, judeţul Argeş;

14. Spitalul Orăşenesc «Sf. Spiridon» Mioveni, judeţul Argeş;

15. Spitalul Orăşenesc Buhuşi, judeţul Bacău;

16. Spitalul Municipal Oneşti, judeţul Bacău;

17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău**, judeţul Bacău;

18. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, judeţul Bacău;

19. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, judeţul Bihor;

20. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita, judeţul Bihor;

21. Spitalul Municipal «Ep. N. Popovici» Beiuş, judeţul Bihor;

22. Spitalul Municipal Salonta, judeţul Bihor;

23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud;

24. Spitalul Orăşenesc «Dr. George Trifon» Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;

25. Spitalul Orăşenesc Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud;

26. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani, judeţul Botoşani;

27. Spitalul Municipal Dorohoi, judeţul Botoşani;

28. Spitalul Municipal Făgăraş, judeţul Braşov;

29. Spitalul Orăşenesc «Dr. C. T. Spârchez» Zărneşti, judeţul Braşov;

30. Spitalul Obstetrică-Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» Braşov**, judeţul Braşov;

31. Spitalul Orăşenesc Rupea, judeţul Braşov;

32. Spitalul de Pediatrie Braşov, judeţul Braşov;

33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, judeţul Brăila;

34. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa» Bucureşti;

35. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti;

36. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;

37. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

38. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti;

39. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti;

40. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;

41. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti**;

42. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sârbu» Bucureşti**;

43. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti**;

44. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» Bucureşti**;

 

* Costul mediu/nou-născut care a beneficiat de efectuarea screeningului auditiv se calculează pentru unităţile de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziţionării consumabilelor necesare funcţionării.

** Unităţi de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziţionării consumabilelor necesare funcţionării.

 

45. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, judeţul Buzău;

47. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău;

48. Spitalul Orăşenesc Nehoiu, judeţul Buzău;

49. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin;

50. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;

51. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, judeţul Caraş-Severin;

52. Spitalul Orăşenesc Oraviţa, judeţul Caraş-Severin;

53. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, judeţul Caraş-Severin;

54. Spitalul Municipal Olteniţa, judeţul Călăraşi;

55. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, judeţul Călăraşi;

56. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi;

57. Spitalul Orăşenesc Huedin, judeţul Cluj;

58. Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj;

59. Spitalul Municipal Gherla, judeţul Cluj;

60. Spitalul Municipal Dej, judeţul Cluj;

61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca**, judeţul Cluj;

62. Spitalul Municipal Câmpia Turzii, judeţul Cluj;

63. Spitalul Clinic de Urgenţă Copii Cluj-Napoca, judeţul Cluj;

64. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa;

65. Spitalul Orăşenesc Cernavodă, judeţul Constanţa;

66. Spitalul Orăşenesc Hârşova, judeţul Constanţa;

67. Spitalul Municipal Medgidia, judeţul Constanţa;

68. Spitalul Municipal Mangalia, judeţul Constanţa;

69. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfiântu Gheorghe, judeţul Covasna;

70. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, judeţul Covasna;

71. Spitalul Orăşenesc Baraolt, judeţul Covasna;

72. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» - secţie exterioară Spitalul Orăşenesc Covasna, judeţul Covasna;

73. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa;

74. Spitalul Municipal Moreni, judeţul Dâmboviţa;

75. Spitalul Orăşenesc Găeşti, judeţul Dâmboviţa;

76. Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa;

77. Spitalul Municipal «Filantropia» Craiova, judeţul Dolj;

78. Spitalul Municipal «Prof. Dr. Irinel Popescu» Băileşti, judeţul Dolj;

79. Spitalul Municipal Calafat, judeţul Dolj;

80. Spitalul Orăşenesc «Filişanilor» Filiaşi, judeţul Dolj;

81. Spitalul Orăşenesc Segarcea, judeţul Dolj;

82. Spitalul Orăşenesc «Aşezămintele Brâncoveneşti» Dăbuleni, judeţul Dolj;

83. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova**, judeţul Dolj;

84. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi, judeţul Galaţi;

85. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi, judeţul Galaţi;

86. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi, judeţul Galaţi;

87. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi;

88. Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci, judeţul Galaţi;

89. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu;

90. Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;

91. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, judeţul Gorj;

92. Spitalul Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj;

93. Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj;

94. Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj;

95. Spitalul Orăşenesc «Sfântul Andrei» Rovinari, judeţul Gorj;

96. Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj;

97. Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj;

98. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita;

99. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita;

100. Spitalul Municipal Topliţa, judeţul Harghita;

101. Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita;

102. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara;

103. Spitalul Municipal «Dr. Al. Simionescu» Hunedoara, judeţul Hunedoara;

104. Spitalul de Urgenţă Petroşani, judeţul Hunedoara;

105. Spitalul Municipal Orăştie, judeţul Hunedoara;

106. Spitalul Municipal Brad, judeţul Hunedoara;

107. Spitalul Municipal Lupeni, judeţul Hunedoara;

108. Spitalul Municipal Vulcan, judeţul Hunedoara;

109. Spitalul Orăşenesc Haţeg, judeţul Hunedoara;

110. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, judeţul Ialomiţa;

111. Spitalul Municipal Feteşti, judeţul Ialomiţa;

112. Spitalul Municipal Urziceni, judeţul Ialomiţa;

113. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna» Iaşi, judeţul Iaşi;

114. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi, judeţul Iaşi;

115. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, judeţul Iaşi;

116. Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iaşi**, judeţul Iaşi;

117. Spitalul Orăşenesc Hârlău, judeţul Iaşi;

118. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, judeţul Ilfov;

119. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov;

120. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare, judeţul Maramureş;

121. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus, judeţul Maramureş;

122. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;

123. Spitalul de Recuperare Borşa, judeţul Maramureş;

124. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi;

125. Spitalul Municipal Orşova, judeţul Mehedinţi;

126. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi;

127. Spitalul Municipal Sighişoara, judeţul Mureş;

128. Spitalul Municipal Reghin «Dr. E. Nicoară», judeţul Mureş;

129. Spitalul Municipal Târnăveni «Dr. Gh. Marinescu», judeţul Mureş;

Unităţi de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziţionării consumabilelor necesare funcţionării.

130. Spitalul Orăşenesc «Dr. Valer Russu» Luduş, judeţul Mureş;

131. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş**, judeţul Mureş;

132. Spitalul Clinic Judeţean Mureş**, judeţul Mureş;

133. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ;

134. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, judeţul Neamţ;

135. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ;

136. Spitalul Orăşenesc «Sf. Nicolae» Bicaz, judeţul Neamţ;

137. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt;

138. Spitalul Municipal Caracal, judeţul Olt;

139. Spitalul Orăşenesc Balş, judeţul Olt;

140. Spitalul Orăşenesc Corabia, judeţul Olt;

141. Spitalul Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, judeţul Prahova;

142. Spitalul Municipal Câmpina, judeţul Prahova;

143. Spitalul Orăşenesc Sinaia, judeţul Prahova;

144. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte, judeţul Prahova;

145. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, judeţul Prahova;

146. Spitalul de Pediatrie «Petru şi Pavel» Ploieşti, judeţul Prahova;

147. Spitalul Orăşenesc «Sf. Filofteia» Mizil, judeţul Prahova;

148. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare - Neonatologie, judeţul Satu Mare;

149. Spitalul Municipal Cărei, judeţul Satu Mare;

150. Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare;

151. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj;

152. Spitalul Orăşenesc «Prof. Dr. Ioan Puşcaş» Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj;

153. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, judeţul Sibiu;

154. Spitalul Municipal Mediaş, judeţul Sibiu;

155. Spitalul Orăşenesc Agnita, judeţul Sibiu;

156. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu**, judeţul Sibiu;

157. Spitalul Orăşenesc Cisnădie, judeţul Sibiu;

158. Spitalul Municipal «Sf. Dr. Cosma şi Damian» Rădăuţi, judeţul Suceava;

159. Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul Suceava;

160. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, judeţul Suceava;

161. Spitalul Municipal Vatra Dornei, judeţul Suceava;

162. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava**, judeţul Suceava;

163. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava;

164. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman;

165. Spitalul Municipal Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;

166. Spitalul Municipal «Caritas» Roşiori de Vede, judeţul Teleorman;

167. Spitalul Orăşenesc Zimnicea, judeţul Teleorman;

168. S.C. Spitalul Orăşenesc Videle - S.R.L., judeţul Teleorman;

169. Spitalul Municipal «Dr. Teodor Andrei» Lugoj, judeţul Timiş;

170. Spitalul Orăşenesc Deta, judeţul Timiş;

171. Spitalul Orăşenesc Făget, judeţul Timiş;

172. Spitalul «Dr. Karl Diel» Jimbolia, judeţul Timiş;

173. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare, judeţul Timiş;

174. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara**, judeţul Timiş;

175. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara**, judeţul Timiş;

176. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara «Pius Brînzeu»**, judeţul Timiş;

177. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, judeţul Tulcea;

178. Spitalul Orăşenesc Măcin, judeţul Tulcea;

179. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, judeţul Vaslui;

180. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad, judeţul Vaslui;

181. Spitalul Municipal «Dimitrie Castroian» Huşi, judeţul Vaslui;

182. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, judeţul Vâlcea;

183. Spitalul Orăşenesc Horezu, judeţul Vâlcea;

184. Spitalul Municipal «Costache Nicolescu» Drăgăşani, judeţul Vâlcea;

185. Spitalul Municipal Adjud, judeţul Vrancea;

186. Spitalul Orăşenesc Panciu, judeţul Vrancea;

187. Spitalul Judeţean «Sf. Pantelimon» Focşani, judeţul Vrancea;

188. Spitalul Comunal Vidra, judeţul Vrancea.”

 

** Unităţi de specialitate care au în dotare aparate de testare auditivă pentru care se alocă fonduri în vederea achiziţionării consumabilelor necesare funcţionării.

 

11. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 „Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil” litera E „Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. reactivi pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale specifice în vederea stabilirii diagnosticului afecţiunilor generatoare de diaree cronică/sindrom de malabsorbţie/ malnutriţie: măsurarea hidrogenului exhalat, determinarea cantitativă a anticorpilor de tip IgE pentru alergenii alimentari lapte de vacă şi fracţii, soia, ou, peşte, gluten, grâu, nuci, alune, muştar, ţelină, susan, sulfiţi, determinarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA şi IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA şi de tip IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate, determinarea genotipurilor specifice, determinarea calitativă a deficitului de IgA seric şi de IgA transglutaminază (test rapid), 25 OH vit. D, imunoglobulină serică, amoniac seric, alfa-1 antitripsină serică, elastază pancreatică în scaun; determinare serică a diaminooxidazei, examen extins al florei intestinale, dozare pANCA (anticorpi antimieloperoxidază), ASCA (anticorpi antisaccharomyces cerevisiae), examen entero-RMN;”.

12. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 litera E, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. reactivi pentru investigaţii paraclinice specifice în vederea stabilirii diagnosticului de hepatită: serologie AgHbs, anticorpi antiVHC, Ac anti Cytomegalovirus (IgG) Ac anti Cytomegalovirus (IgM), serologie pentru virus Epstein Bar (IgM);”.

13. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 punctul 7 litera H „Lista investigaţiilor paraclinice efectuate de unităţile de specialitate pentru stabilirea precoce a diagnosticului, prevenirea morbidităţii asociate şi monitorizarea bolnavilor”, tabelul „Afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronic㔠se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Unitatea sanitară

Măsurarea hidrogenului exhalat

Determinarea cantitativă a anticorpilor de tip IgE pentru alergeni alimentari lapte de vacă şi fracţii, soia, ou, peşte, gluten, grâu, nuci, alune, muştar, ţelină, susan şi sulfiţi

Determinarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA şi IgG

Determinarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA şi de tip IgG

Determinarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate

Determinarea genotipurilor specifice

Determinarea calitativă a deficitului de IgA seric şi de IgA transglutaminază (test rapid), 25 OH vit. D imunoglobulină serica, amoniac seric, alfa-1 antitripsină serică

Determinarea elastazei pancreatita în scaun

Determinarea sarică a diaminooxidazei

Examen extins al florei intestinala

Dozare pANCA

(anticorpi antimieloperoxidază), ASCA

(anticorpi antisaccharomyces cerevisiae)

Examen entero-RMN

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti

 

+

+

 

 

 

+ (fără amoniac seric)

 

 

+

 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul Clinic de Copii Braşov

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

+

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa

 

+

+

+

+

+*

+

+

+

+

+

+

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 

+

+

+

+

+

+ (IGA, IG seric, alfa-1 antitripsină

serică)

+

+

+

+

 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

 

 

+

 

+

 

+ (IGA)

 

 

 

 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

 

+

+

+

4*

 

 

+

 

+

+

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara

+

+

+

+

4-

 

+

 

 

 

+

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti

+

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

14. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1, punctul 8 „Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a manifestărilor paroxistice non-epileptice la copil” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce şi monitorizare a epilepsiei şi a manifestărilor paroxistice nonepileptice la copil şi tratament dietetic al epilepsiei

A. Activităţi:

1. efectuarea investigaţiilor paraclinice: video-EEG, EEG somn, EEG de lungă durată la copii cu epilepsie sau manifestări paroxistice nonepileptice;

2. acordarea alimentelor cu destinaţie medicală specială (dietă cetogenă) copiilor diagnosticaţi cu epilepsii rezistente sau status epileptic refractar la tratament cu medicamente anticonvulsivante.

B. Beneficiarii intervenţiei:

1. pentru activitatea prevăzută la litera A punctul 1:

1.1. copii cu manifestări paroxistice;

1.2. copii cu epilepsie diagnosticată;

2. pentru activitatea prevăzută la litera A punctul 2: copii diagnosticaţi cu epilepsie rezistentă sau cu status epileptic refractar la tratamentul cu medicamente anticonvulsivante.

C. Indicatori de evaluare:

1. indicatori fizici:

1.1. număr de copii investigaţi cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 500/an;

1.2. număr de copii trataţi cu dietă cetogenă: 10/an;

2. indicatorii de eficienţă:

2.1. cost mediu estimat/copil investigat cu video-EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată: 200 lei;

22. cost mediu estimat/copil tratat cu dietă cetogenă: 25.000 lei/an;

3. indicatori de rezultat:

3.1. ponderea copiilor beneficiari ai investigaţiilor paraclinice prevăzute în cadrul intervenţiei din totalul copiilor care se prezintă în unităţile incluse în program cu manifestări paroxistice sau epilepsie: 40%;

3.2. ponderea copiilor care beneficiază de dietă cetogenă din totalul copiilor cu epilepsie rezistentă la tratament sau status epileptic refractar confirmaţi, cu indicaţie pentru dietă cetogenă: 100%.

D. Natura cheltuielilor eligibile:

1. consumabile pentru aparatele de EEG;

2. alimente cu destinaţie medicală specială - dietă cetogenă sub formă de pudră cu concentraţie grăsimi: proteine+glucide de 4: 1, având caracteristicile din tabelul următor.

 

Nr. crt.

Alimente cu destinaţie medicală specială pentru epilepsie

Conţinut (la 100 g)

Cantitate

1.

Aliment cu destinaţie medicală specială, nutriţional complet - dietă cetogenă pentru copiii cu epilepsie rezistentă sau status epileptic rezistent la tratament medicamentos

Compoziţie: 4 părţi grăsimi şi 1 parte glucide şi proteine:

Uleiuri vegetale rafinate (ulei de palmier, ulei de soia, ulei de floarea-soarelui), proteine din lapte (cazeină, zer) lecitină din soia, fibre dietetice (polizaharide din soia, gumă arabică, inulină, celuloză, oligofructoză, amidon rezistent), fosfat tribazic de calciu, citrat tripotasic, sirop uscat de glucoză, clorură de sodiu, acetat de magneziu, clorură de calciu, lactat de calciu, L-Cisteina, ulei vegetal din celule singulare cu conţinut crescut de acid arahidonic, ulei vegetal din celule singulare cu conţinut crescut de acid docosahexaenoic, bitartrat de colină, L-triptofan, cazeinat de sodiu (din lapte de vacă), E 551, clorură de potasiu, sulfat feros, ascorbat de sodiu, L-fenilalanină, L-valină, L-tirozină, L-carnitină, L-acid asorbic, taurină, m-inozitol, emulgator (E471), L-histidină, sulfat de zinc, DL-α tocoferil acetat, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, sulfat de cupru, hidroclorură de tiamină, hidroclorură de piridoxină, riboflavină, retinil acetat, antioxidanţi (E3Q4, E306), acid folie, iodură de potasiu, clorură de crom, molibdat de sodiu, selenit de sodiu, vitamina K1, D-biotină, vitamina D3, ciancobalaminâ.

 

Informaţii nutriţionale per 100 g per 100 ml

Proteine 14.35 g; valoare energetică 701 kcal/2894 kJ;

Carbohidraţi 2.86 g; din care dizaharide 1 2 g;

Lipide 69,1 g, din care saturate 24.9 g;

Fibre 5.25 g

Cu aromă sau fără aromă

Calcul conform greutăţii ideale pentru vârstă (8 g/kgc/zi). Înlocuieşte total alimentaţia.

LCT 1.1

 

 

 

Fibre

...

...

 

Vitamina A

380,00 μg R

16.3

1265 UI

Vitamina D

5.2 μg

1.1

208 UI

Vitamina E

7.4 mg α TE

1.5

11 UI

Vitamina C

45.00 mg

9.1

 

Vitamina K

30.00 μg

6.1

 

Tiamină

0.70 mg

0.14

 

Riboflavină

0.75 mg

0.15

 

Niacină

7.5 (14.2) mg (mg NE)

1.5 (2.8)

 

Vitamina B6

0.75 mg

0.15

 

Acid folie

110.00 μg

22.1

 

Vitamina B12

0.8 μg

0.16

 

Biotină

20.00 μg

4.1

 

Acid pantotenic

3.00 mg

0.6

 

Colină

250.00 mg

19.2

 

Inozitol

20.00 mg

4.1

 

L-camitină

40.00 mg

8.1

 

Taurină

30.00 mg

6.1

 

Sodiu

500 (21.7) mg (mmol)

100 (4.3)

 

Potasiu

800 (20.5) mg (mmol)

160(4.1)

 

Clor

750 (21.4) mg (mmol)

150 (4.3)

 

Calciu

430 mg

26.3

 

Fosfor

430 mg

26.3

 

Magneziu

110 mg

22.1

 

Fier

7.4 mg

1.5

 

Cupru

0.6 mg

0.12

 

Zinc

6 mg

1.2

 

Mangan

0.65 mg

0.13

 

Iod

90 μg

18.1

 

Molibden

30 μg

6.1

 

Seleniu

22 μg

4.4

 

Crom

15 μg

 

 

 

Recomandarea de dietă cetogenică se realizează de medicul de specialitate neurologie pediatrică în funcţie de vârstă, greutatea corporală şi starea de sănătate a bolnavului. Trebuie folosită sub supraveghere medicală şi nu este pentru uz parental.

E. Criterii de selecţie a unităţilor de specialitate care implementează intervenţia:

1. În lista unităţilor de specialitate care implementează intervenţia sunt incluse spitalele în cadrul cărora se pot efectua toate cele 3 tipuri de EEG (video EEG, EEG de somn, EEG de lungă durată);

2. spitalele care au medici de specialitate neurologie pediatrică cu cunoştinţe pentru efectuarea dietei cetogene şi posibilităţi de supraveghere a acesteia.

F. Unităţi de specialitate care implementează intervenţia;

1. pentru activitatea prevăzută la lit. A pct. 1:

1.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Praf. dr. Al. Obregia» Bucureşti;

1.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;

1.3. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;

1.4. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca, Cluj;

1.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu;

2. pentru activitatea prevăzută la lit. A pct. 2:

2.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti;

2.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;

2.3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»;

2.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu».”

15. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 „Subprogramul de sănătate a femeii”, punctul 3 „Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre- şi postnatal;

A. Activităţi: efectuarea următoarelor teste genetice în vederea identificării riscului şi diagnosticului de boală genetică:

1. citogenetice;

1.1. examen citogenetic pentru diagnostic postnatal din sânge periferic;

1.2. test FISH postnatal;

2. moleculare:

2.1. prenatal: extracţie ADN, PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN, secvenţiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS);

2.2. postnatal; extracţie ADN, PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN.

B. Beneficiarii intervenţiei:

1. gravide cu risc obstetrical moderat sau înalt*;

1.1. testare genetică: extracţie ADN, PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală;

1.2. afecţiuni genetice prin anamneză şi examen clinic;

2. persoanele din cadrul cuplurilor care decid să aibă un copil, dacă provin din familiile bolnavilor cunoscuţi cu diagnostic clinic de boală genetică, neconfirmată prin teste genetice, cu risc de transmitere la descendenţi; testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală;

3. bolnavi cu istoric familial de boală genetică sau cu semne clinice sugestive pentru boală genetică: testare genetică, la recomandarea medicilor de specialitatea genetică medicală. Testarea genetică la copiii cu afecţiuni neuropsihice cronice la care se suspicionează o cauză genetică prin asocierea de aspecte dismorfice, malformaţii şi prin excluderea altor cauze medicale (traumatisme, infecţii, boli cerebrovasculare) se realizează la recomandarea medicului de specialitatea neurologie pediatrică sau psihiatrie infantilă sau genetică medicală.

 

* Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, cu modificările ulterioare, gravida cu risc obstetrical moderat sau înalt este gravida aflată în una dintre situaţiile următoare:

1. primipare în vârstă de peste 35 de ani;

2. purtătoare a mutaţiilor genetice;

3. boală genetică;

4. anomalii ale cantităţii de lichid amniotic (oligo/hidramnios);

5. antecedente de deces letal ante/neonatal sau de făt malformat;

6. anomalii de dezvoltare a fătului;

7. retard de creştere intrauterină a fătului (sub 10 percentile).

Pentru testarea prin secvenţiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS) se aplică criteriile din protocolul Fetal Medicine Foundation 2018.

 

C. Indicatori de evaluare:

1. indicatori fizici:

1.1. număr de beneficiari de testare citogenetică pentru diagnostic pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 500;

1.2. număr de beneficiari de testare FISH pentru diagnostic postnatal: 250;

1.3. număr de beneficiari la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 1.000;

1.4. număr de beneficiari de testare genetică moleculară prenatală (PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 200;

1.5. număr de beneficiari de testare secvenţiere ADN fetal liber din sângele matern (NGS): 10;

1.6. număr de beneficiari de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere,): 1.000;

2. indicatori de eficienţă:

2.1. cost mediu estimat/beneficiar de testare citogenetică pentru diagnostic postnatal (sângele periferic): 300 lei:

2.2. cost mediu estimat/beneficiar de testare FISH postnatal: 800 lei;

2.3. cost mediu estimat/beneficiar la care s-au efectuat teste de extracţie ADN: 100 lei;

2.4. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetica moleculară prenatală (PCR, Real-Time PCR, Array-CGH, secvenţiere ADN): 1.000 lei;

2.5. cost mediu estimat/beneficiar de testare secvenţiere ADN fatal liber din sângele matern (NGS): 2.000 lei;

2.6. cost mediu estimat/beneficiar de testare genetică moleculară postnatală (PCR, Real-Time PCR, MLPA, QF-PCR, Array-CGH, secvenţiere): 1.000;

3. indicatori de rezultat:

3.1. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate prenatal: 1%;

3.2. rata de detecţie a subiecţilor cu boli genetice diagnosticate postnatal: 5%.

D. Natura cheltuielilor eligibile:

1. reactivi specifici;

2. materiale de laborator;

3. piese de schimb şi consumabile pentru echipamentele medicale de laborator;

4. prestări de servicii pentru:

4.1. Întreţinerea şi exploatarea echipamentelor medicale de laborator;

4.2. transportul probelor biologice.

E. Criterii de selecţie a unităţilor de specialitate care implementează intervenţia:

În lista unităţilor de specialitate care implementează intervenţia sunt incluse spitalele care îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală referitoare la structura organizatorică, dotarea minimală pentru laboratorul de genetică şi la încadrarea cu personal medical.

F. Unităţi de specialitate care implementează intervenţia:

1. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu»;

2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;

3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;

6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;

7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

8. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov;

9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

10. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

12. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» Iaşi;

13. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;

14. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Filantropia» Bucureşti.”

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dan Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 septembrie 2018.

Nr. 1.230.

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

1. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017

 

 

 

- mii lei –

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

300.000

320,084

620.084

Programul naţional de vaccinare

162.411

123.765

286.176

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

2.073

2.073

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

137.373

170.784

308.157

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

216

19.659

19.875

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

3.803

3.803

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

1.561

1.561

III. Programul naţional de securitate transfuzională

46.050

62.892

108.942

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

6.385

78.500

84.885

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

4.612

4.612

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

1.811

1.811

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

1.752

52.959

54.711

Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale

4.633

12.752

17.385

Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer

0

4.732

4.732

Programul naţional de boli endocrine

0

659

659

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

275

275

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

21

1.391

1.412

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

4.506

15.410

19.916

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2017

356.962

479.838

836.800

MS - acţiuni centralizate

0

10

10

TOTAL BUGET

356.962

479.848

836.810

 

2. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018

 

 

 

- mii lei –

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

 

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

264.152

264.152

253.244

253.244

517.396

517.396

Programul naţional de vaccinare

150.421

150.421

62.533

62.533

212.954

212.954

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

0

2.756

2.756

2,756

2.756

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

113.731

113.731

162.135

162.135

275.866

275.866

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

0

0

24.650

24.650

24.650

24.650

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

0

1.170

1.170

1.170

1.170

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

0

1.708

1.708

1.708

1.708

III. Programul naţional de securitate transfuzională

30.000

30.000

55.844

55.844

85.844

85.844

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

6.290

6.290

82.903

82.903

89.193

89.193

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

0

8.103

8.103

8,103

8.103

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

0

1.861

1.861

1.861

1.861

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

1.257

1.257

53.811

53.811

55.068

55.068

Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale

5.033

5.033

12.784

12.784

17,817

17.817

Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer

0

0

4.734

4.734

4.734

4.734

Programul naţional de boli endocrine

0

0

637

637

637

637

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

0

700

700

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

0

273

273

273

273

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

0

0

1.435

1.435

1.435

1.435

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

5.447

5.447

16.113

16.113

21.560

21.560

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2018

305.889

305.889

411.247

411.247

717.136

717.136

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale SP 11.229 din 27.09.2018, în baza prevederilor art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) La intrarea în vigoare a prezentului ordin, preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă şi preţurile de referinţă generice/biosimilare aprobate în Canamed rămân valabile până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma corecţiei anuale, dar nu mai mult de 1 ianuarie 2019 “

Art. II. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (5) şi (6) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul procedurii de corecţie pentru anul 2018, în cazul în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă /DAPPJ/reprezentantul nu contestă în termen de 10 zile de la afişarea pe site preţurile calculate în urma corecţiei, preţurile calculate de Ministerul Sănătăţii (minister) se consideră acceptate.

(2) În situaţia în care în urma analizei contestaţiei prevăzute la alin. (1) ministerul acceptă nivelul de preţ propus de DAPP/reprezentant, acesta va fi aprobat.

(3) în cazul în care în urma analizării contestaţiilor nivelul de preţ propus de DAPP/reprezentant nu este în conformitate cu normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul emite decizii de respingere şi comunică nivelul conform al preţului.

(4) în situaţia în care, în termen de 10 zile de la emiterea deciziei de respingere, DAPP/reprezentantul comunică ministerului neacceptarea preţului stabilit conform deciziei de respingere prevăzute la alin. (3), DAPP/reprezentantul este obligat să comercializeze medicamentele timp de 12 luni de la data comunicării deciziei de respingere prevăzute la alin. (3), fără a depăşi această perioadă, Sa cel mai mic preţ dintre preţul aprobat anterior şi preţul propus de către DAPP/reprezentant.

(5) în situaţia netransmiterii comunicării prevăzute la alin. (4) de către DAPP/reprezentant, preţul stabilit de către minister şi comunicat prin decizie de respingere se consideră acceptat de către DAPP/reprezentant şi va fi aprobat.

(6) în situaţia în care DAPP/reprezentantul care a comercializat anterior medicamentul pe teritoriul României comunică ministerului acceptarea preţului stabilit de minister după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (4), preţul este aprobat la un nivel stabilit conform prevederilor prezentului ordin, diminuat cu 5% pentru o perioadă de 12 luni, aplicabil de la data aprobării.

Art. III. - Contestaţiile depuse anterior situaţiei prevăzute la art. II alin. (1) vor fi analizate şi soluţionate prin decizii de respingere sau prin aprobarea preţului propus.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dan Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 septembrie 2018.

Nr. 1.246.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 4.260 din 27.09.2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul IV articolul 31, alineatele (13) şi (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în Programul naţional de oncologie şi în Programul naţional de tratament pentru boli rare - atrofie musculară spinală se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare; achiziţionarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie, care în cazul medicamentelor nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condicile legii.

................................................................................................................................

(16) Prescrierea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulină, pe acelaşi formular de prescripţie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul de teste de automonitorizare este de până la 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1, până la 200 teste/3 luni pentru adultul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat şi până la 100 teste /3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat de tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare continuă a glicemiei sau cu pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă, precum şi pentru adultul cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării. Decizia privind prescrierea unui număr mai mic de teste sau de a întrerupe acordarea testelor aparţine medicului prescriptcr.”

2. La capitolul IV articolul 32, literele c)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) Achiziţia, montarea şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei) se realizează prin centrele metodologice regionale. Achiziţia şi eliberarea materialelor consumabile aferente dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale sau prin centre şi unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil. Medicul  diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul întocmeşte dosarul medical al acestuia cuprinzând documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice şi referatul de justificare, prevăzut în anexa nr. 11, pe care îl transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală. Casa de asigurări de sănătate va transmite dosarul Comisiei de evaluare a centrului metodologic regional căruia îi este arondat judeţul unde este luat în evidenţă bolnavul de către medicul curant. Comisia de evaluare a centrului metodologic regional verifică respectarea criteriilor de eligibilitate. Pentru bolnavii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, comisia aprobă referatul de justificare întocmit de medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat care are în evidenţă bolnavul şi emite decizia în baza căreia se realizează includerea în program, programarea montării şi eliberarea dispozitivelor medicale specifice, prevăzută în anexa nr. 12. Comisia va transmite o copie a deciziei casei de asigurări de sănătate a judeţului arondat, o copie a deciziei o va transmite casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional şi medicului care a emis referatul. Medicul curant, care a emis referatul pentru montarea dispozitivelor medicale specifice, monitorizează bolnavul, Instruirea pacientului care îşi administrează insulina privind tehnica de administrare a insulinei şi modalitatea de utilizare a seringii sau penului se fac de către medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat.

Informarea şi instruirea pacienţilor se vor face particularizat pentru fiecare tip de modalitate de aplicare a insulinei.

Centrele metodologice regionale desemnează o comisie de evaluare şi aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice care va fi alcătuită din coordonatorul centrului metodologic regional desemnat şi minimum 2 medici specialişti/primari de diabet, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici specialişti/primari pediatrii cu competenţă/atestat în diabet, cu următoarele atribuţii:

1. examinează dosarele de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice pentru pacienţii din judeţele arondate şi emit decizia de includere/neincludere în program. Decizia de întrerupere a utilizării dispozitivelor medicale specifice pentru diabetul zaharat va fi luată de medicul specialist/primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice curant şi va fi adusă la cunoştinţa centrului metodologic regional;

2. soluţionează contestaţiile la deciziile de întrerupere a utilizării unei pompe de insulină/pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă, sistemele de monitorizare glicemică continuă luate de medicul diabetolog sau pediatru cu competenţă/atestat în diabet zaharat;

3. monitorizează semestrial eficienţa derulării programului prin utilizarea dispozitivelor medicale specifice pe baza raportărilor primite de la medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat în diabet care are în urmărire pacienţii.

d) Dispozitivele medicale specifice se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, în centrele metodologice regionale. Eliberarea acestora se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: catetere şi rezervoare. În cazul pompelor de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: catetere, rezervoare, transmiter şi senzori. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabilele sunt transmiterul şi senzorii. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an, 10 catetere/lună, 10 rezervoare (10 seturi)/lună şi 55 de senzori/an. Prescrierea materialelor consumabile odată cu montarea dispozitivului medical se realizează pentru o perioadă de 3 luni, şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Prescrierea în continuare a materialelor consumabile de către medicul curant se realizează în baza deciziei de includere în program, pentru o perioadă de 3 luni pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, iar eliberarea se realizează prin farmacia cu circuit închis a centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulină, pompa şi materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrelor metodologice regionale şi unităţilor sanitare care derulează programul naţional de diabet zaharat aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.

e) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii care are în evidenţă şi monitorizează pacienţii transplantaţi atât în ţară, cât şi în afara ţării şi care au fost luaţi în evidenţa unui centru acreditat eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află în evidenţă. În situaţia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare, cât şi pentru bolnavii nou-transplantaţi, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internaţională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia, doza de administrare recomandată, forma farmaceutică/ca le a de administrare şi durata tratamentului. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.

În situaţia în care valoarea prescripţiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea şefului centrului acreditat.

Pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare substituţia cu medicamente având acelaşi DCI (fie generice, fie de referinţă) se realizează numai la recomandarea medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi în condiţiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.

În situaţia realizării substituţiei medicamentelor de referinţă imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor între ele, fie din iniţiativa medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din iniţiativa farmaciştilor, se menţine tratamentul imunosupresor de substituţie pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.

f) Pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice iniţierea se face de către medicul oncolog sau hematolog, medicul pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competenţă în oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie şi hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie şi hematologie pediatrică, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog, hematolog sau medic pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competenţă oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie şi hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie şi hematologie pediatrică pe baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii de familie nominalizaţi de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici oncologi sau hematologi la nivel judeţean.”

3. La capitolul IV articolul 32, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în regim de spitalizare sau ambulatoriu, după caz, în centrele metodologice regionale. Eliberarea acestora se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter şi senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an şi 55 de senzori/an. Prescrierea senzorilor se realizează pentru o perioadă de 3 luni şi eliberarea se face pe condica de prescripţie de medicamente şi materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Pentru situaţiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi materialele consumabile rămase neutilizate, acestea sunt returnate centrelor/unităţilor sanitare cu secţii şi compartimente de profil aferente, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.”

4. La capitolul IX „Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)” subtitlul „Criterii de eligibilitate litera A pentru pacienţi adulţi”, literele a) şi c) de la punctul 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) detecţia bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar folicular cu nivele crescute de tireoglobulină şi/sau anti-tireoglobulină şi scintigrama cu radioiod negativă;

................................................................................................................................

c) detecţia bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar cu nivel crescut de tireoglobulină şi/sau anti-tireoglobulină şi scintigramă cu radioiod negativă.”

5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Programul naţional de diabet zaharat

Obiective:

a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1 c)];

b) asigurarea tratamentului medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat, inclusiv a dispozitivelor medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materiale consumabile pentru acestea);

c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi (teste de automonitorizare glicemica şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

1) indicatori fizici:

a) număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea hemoglobinei glicozilate: 55.920;

b) număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi: 823.280;

c) număr de bolnavi automonitorizaţi: 241.600, din care:

c.1) număr de copii cu diabet zaharat tip 1 automonitorizati: 3.440;

c.2) număr de adulţi cu diabet zaharat insulinotrataţi automonitorizaţi: 238.160;

d) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de pompe de insulină: 280;

e) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă : 500;

f) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: 100;

g) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină: 506;

h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: 100;

i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă: 500.

2) indicatori de eficienţă:

a) tarif/dozare de hemoglobina glicozilată: 20 lei;

b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.076 lei;

c) cost mediu/copil cu diabet zaharat tip 1/an: 1.860 lei (400 teste/3 luni);

d) cost mediu/adult cu diabet zaharat tip 1/an: 960 lei (200 teste/3 luni);

e) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum şi pentru adult cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat/an: 480 lei (100 teste/ 3 luni);

f) cost mediu/bolnav beneficiar de pompă de insulină: 8.115 lei*);

g) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de monitorizare glicemică continuă: 12.994,80 lei;

h) cost mediu/bolnav beneficiar de sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă: 28.109,90 lei**);

 

*) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 8.115 lei include pompa de insulină şi materialele consumabile pentru 12 luni.

**) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 28.109,90 lei include pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materialele consumabile pentru 12 luni.

 

i) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an: 7.617,78 lei;

j) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistemele de automonitorizare glicemică continuă/an: 10.510,50 lei;

k) cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru sistem de pompă de insulina cu senzori de monitorizare glicemică continuă/an: 16.939,65 lei.

Natura cheltuielilor programului:

a) cheltuieli pentru efectuarea HbA1c;

b) cheltuieli pentru medicamente: insulină antidiabetice orale şi preparate injectabile noninsulinice;

c) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice: teste de automonitorizare;

d) cheltuieli pentru dispozitive medicale specifice şi consumabilele aferente acestora.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;

b) unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de profil/cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

c) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie;

d) furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza contractelor încheiate în acest sens. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face în funcţie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se face de către medicul specialist diabetolog, de medicul cu competenţă/atestat în diabet sau de medicul desemnat.

Medicul desemnat este medicul specialist (medicină internă, medicină de familie), nominalizat de casa de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an. Valabilitatea recomandării este de maximum 90, respectiv 92 de zile calendaristice, după caz;

e) farmacii cu circuit deschis.

f.1) dispozitive medicale specifice şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - centre metodologice regionale, respectiv:

- Bucureşti - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti, Spitalul Elias, Spitalul «Mărie Curie», Spitalul clinic de copii «Victor Gomoiu» (judeţe arondate: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea);

- Timişoara - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara (judeţe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);

- Craiova - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (judeţe arondate: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Teleorman);

- Iaşi - Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi (judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui);

- Cluj - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca (judeţe arondate: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Sălaj, Satu Mare);

f.2) materiale consumabile pentru dispozitive medicale specifice:

- Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;

- centre şi unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, după caz.

Structură:

1. Subprogramul de diabet zaharat tip 1;

2. Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional.

Subprogramul de diabet zaharat tip 1

Activităţi:

1. evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat de tip 1 prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);

2. asigurarea tratamentului cu insulină bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;

3. asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării persoanelor cu diabet zaharat tip 1;

4. sisteme de monitorizare glicemică continuă şi consumabile pentru acestea, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 1;

5. asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale;

6. asigurarea sistemelor de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi a materialelor consumabile pentru acestea, pentru cazurile aprobate de către comisiile din centrele metodologice regionale.

Criterii de eligibilitate

1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competenţă/atestat în diabet sau a medicilor desemnaţi. Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean;

2) activitatea 2: bolnavi cu diabet zaharat tip 1 care necesită tratament pe o durată nedefinită cu insulină;

a) terapie cu insulină în prize multiple aplicată cu seringi de insulină sau pen-uri;

b) terapie cu insulină aplicată cu pompe de insulină (infuzie subcutană continuă cu insulină);

3) activitatea 3: pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 1, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat curant, în funcţie de vârsta şi modalitatea de injectare a insulinei:

a) 400 teste/3 luni copil cu diabet zaharat tip 1;

b) 200 teste/ 3 luni pentru bolnavul adult cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat;

c) 100 teste/3 luni pentru bolnavul cu diabet zaharat tip 1 automonitorizat cu sistem de monitorizare glicemică continuă sau cu sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă;

Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluşi în Subprogramul de diabet zaharat tip 1 aparţine în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat curant şi poate fi adoptată dacă există lipsă de aderenţă la programul de monitorizare şi control medical de specialitate;

4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de monitorizare glicemică continuă şi consumabile pentru acestea:

a) Copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

b) tinerii cu diabet zaharat tip 1, cu vârste între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;

d) bolnavi cu diabet zaharat tip 1, cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc în categoriile enumerate la lit. a)-c)] şi care îndeplinesc următoarele criterii şi respectă următoarele condiţii:

d1) pacienţi cu diabet zaharat tip 1, la care nu se poate realiza controlul glicemic la ţintele propuse (hemoglobina glicozilată HbA1C% < 7%) prin insulinoterapie intensivă corect administrata, fie prin injecţii multiple de insulina, fie prin folosirea unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse;

d2) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii moderate sau severe, documentate (minimum două/lună). Hipoglicemia moderată este definită la o valoare ≤ 55mg/dl, iar hipoglicemia severă la o valoare ≤ 40mg/dl;

d3) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii moderate sau severe nocturne documentate (minimum două/lună);

d4) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă variabilitate glicemică minimum 3 luni continuu, documentată prin cel puţin două profila glicemice în 7 puncte/lună şi cu o deviaţie standard > 2;

d5) pacienţi cu diabet zaharat tip 1 care prezintă cel puţin două complicaţii cronice specifice ale diabetului zaharat, documentate medical;

d6) pacientul a fost tratat cu injecţii multiple de insulină în regim bazal-bolus sau pacientul beneficiază de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică continuă, în cele 6 luni anterioare;

d7) aderenţă la activitatea de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină) - pacientul demonstrează folosirea automonitorizării glicemice cu teste multiple, cu cel puţin 4 monitorizări glicemice/zi în ultimele 3 luni;

d8) motivaţie şi complianţă - cerere, consimţământ informat.

NOTĂ:

Obligatoriu de îndeplinit minimum două criterii dintre cele de la lit. d1)-d5) inclusiv.

Criteriile de la lit. d6)-d8) sunt obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi care îl va monitoriza în continuare. Dosarul bolnavului se trimite către casa judeţeană de asigurări de sănătate, care îl va trimite comisiei regionale.

Criterii de prioritate:

a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani,

b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip 1;

d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani [care nu se regăsesc enumeraţi la lit. a)-c)].

Criteriile de prioritate sunt pentru comisiile regionale care examinează dosarul trimis de casa de asigurări de sănătate.

Criterii de întrerupere:

a) lipsa de aderenţă sau aderenţă necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de monitorizare glicemică continuă. Aceasta se defineşte ca fiind utilizarea sistemului de monitorizare glicemica continuă mai puţin de 75%/lună;

b) automonitorizarea cu sistem de monitorizare glicemică continuă nu îşi dovedeşte eficacitatea în ultimele 12 luni - HbA1c în creştere fată de nivelul HbA1c anterior iniţierii automonitorizării cu sistem de monitorizare glicemică continuă;

c) şi/sau lipsa de ameliorare a variabilităţii glicemice. Variabilitatea glicemică este definită ca un cumul de 4 parametri: amplitudine, frecvenţă, durată şi fluctuaţie glicemică, aceştia fiind măsuraţi automat de sistemul de monitorizare glicemică continuă. Coeficientul de variaţie (CV) glicemică optim este considerat a fi ≤ 36%, iar un CV >36% este considerat inadecvat;

d) şi/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezenţa episoadelor de hipoglicemie moderate sau severe atât diurne, cât şi nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile;

e) refuzul scris al pacientului/aparţinătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de monitorizare glicemică continuă;

f) lipsa capacităţii şi abilităţii de a înţelege şi de a folosi corect sistemul de monitorizare glicemică continuă;

Decizia privind întreruperea utilizării unui sistem de monitorizare glicemică continuă de către un bolnav aparţine în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medicului cu competenţă/atestat curant;

5) activitatea 5: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea:

a) copiii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsa între 0 şi 18 ani;

b) tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

c) gravidele cu diabet zaharat tip 1;

d) bolnavi cu vârste peste 18 ani care nu se regăsesc la lit. a)-c) şi care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

d1) pacienţi la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie cu multiinjecţii corect aplicată;

d2) motivaţie şi complianţă la tratament, cerere, consimţământ informat;

d3) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, auto monitoriza re şi autoajustarea dozelor de insulină);

d4) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei;

Criteriile de la lit. d2)-d4) obligatorii în integralitate pentru toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi îl va monitoriza în continuare.

Dosarul bolnavului se trimite către CAS care îl va trimite comisiei regionale

Criterii de întrerupere:

a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;

b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu îşi dovedeşte eficacitatea - HbA1c în creştere comparativ cu terapia anterioară cu injecţii multiple de insulina;

c) prezenţa de cetoacidoze.

Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, de către un bolnav, aparţine în exclusivitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medicului cu competenţă/ atestat curant (care dispensarizează activ/monitorizează bolnavul).

Pacienţii la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al pompei de insulină vor returna pompa şi consumabilele aferente rămase neutilizate unităţii sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale şi dispozitive vor putea fi redistribuite pacienţilor eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.

6) Activitatea 6: bolnavii cu diabet zaharat tip 1 care pot beneficia de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi materiale consumabile pentru acestea:

a) bolnavi adulţi cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi care prezintă minimum două come hipoglicemice în ultimele 6 luni documentate medical prin spitalizare sau prin servicii de urgenţă;

b) copii cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, cu CV (coeficient de variaţie) > 36%;

c) motivaţie şi complianţă la tratament; cerere, consimţământ informat;

d) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină);

e) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei şi senzorilor.

Criteriile de la lit. c)-e) sunt obligatorii în integralitate pentru

toate categoriile de vârstă. Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi care dispensarizează activ bolnavul şi care îl va monitoriza în continuare:

Criterii de prioritate:

a) prioritatea 1 - copii cu diabet zaharat tip 1 cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani;

b) prioritatea 2 - tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;

c) prioritatea 3 - gravidele cu diabet zaharat tip;

d) prioritatea 4 - bolnavi cu vârste peste 18 ani (care nu se regăsesc în categoriile enumerate mai sus, şi anume la prioritatea 1,2 sau 3).

Acordarea de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei şi a materialelor consumabile pentru acestea se va face prin decizie emisă de comisiile centrelor metodologice regionale.

Pacienţii, beneficiari anterior de pompă de insulina fără sistem de monitorizare glicemică inclus, din Programul naţional de diabet vor putea vor fi eligibili pentru sistemul de pompă de insulină cu sistem de monitorizare continuă glicemică doar în condiţiile în care nu deţin un termen de valabilitate o pompă de insulină fără sistem de monitorizare glicemică inclus.

Pacienţii la care se decide întreruperea utilizării sau care refuză calitatea de beneficiar al sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă vor returna componentele sistemului şi consumabilele aferente rămase neutilizate unităţii sanitare care derulează subprogramul. În continuare, aceste materiale şi dispozitive vor putea fi redistribuite pacienţilor eligibili, după ce au fost evaluate de un service autorizat.

Criterii de întrerupere:

a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei;

b) utilizarea sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei nu îşi dovedeşte eficacitatea - HbA1c constantă sau în creştere faţă de nivelul HbA1c anterior iniţierii utilizării sistemului;

c) prezenţa în continuare a hipoglicemiilor severe;

d) refuzul pacientului/aparţinătorului de a mai fi beneficiarul sistemului de pompă de insulină cuplată cu sistem de monitorizare glicemică continuă.

Decizia, pentru un bolnav, privind întreruperea utilizării sistemului de pompă de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă aparţine în exclusivitate medicului diabetolog sau pediatru cu competenţă/atestat în diabet curant.

NOTĂ:

Bolnavii eligibili sau aparţinătorii, în vederea montării de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă şi sistem de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei au obligaţia de a semna un consimţământ informat privind drepturile şi obligaţiile beneficiarului (anexa nr. 123). Refuzul de a semna consimţământul informat are drept consecinţă imposibilitatea de a beneficia de pompe de insulină

fără sisteme de monitorizare glicemică incluse, sisteme de monitorizare glicemică continuă sau sistemul de pompă de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei.

Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional

Activităţi:

1) evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c);

2) asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat;

3) asigurarea testelor de automonitorizare prin farmaciile cu circuit deschis, în vederea automonitorizării bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotratat;

4) asigurarea accesului la pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse şi materiale consumabile pentru acestea pentru cazurile aprobate de coordonatorii centrelor metodologice regionale.

Criterii de eligibilitate:

1) activitatea 1: bolnavi cu diabet zaharat, la recomandarea medicului specialist diabetolog, a medicului cu competenţă/ atestat în diabet sau a medicilor desemnaţi;

Medicii desemnaţi sunt medicii specialişti (medicină internă, medicină de familie), nominalizaţi de casele de asigurări de Sănătate în situaţia în care există un deficit de medici diabetologi, sau cu competenţă în diabet, nutriţie şi boli metabolice la nivel judeţean.

2) activitatea 2:

a) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, diabet gestaţional şi alte tipuri de diabet zaharat, care necesită tratament temporar sau pe o durată nedefinită cu insulină:

- atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO şi/sau antidiabetice injectabile noninsulinice şt cu respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depăşeşte 7,5% (fac excepţie cazurile în care speranţa de viaţă este redusă);

- când tratamentul cu ADO este contraindicat;

- intervenţie chirurgicală;

- infecţii acute;

- infecţii cronice (de exemplu, TBC pulmonar);

- evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC);

- alte situaţii (intoleranţă digestivă, stres);

- bolnave cu diabet gestaţional;

b) bolnavii beneficiari de medicamente ADO şi antidiabetice injectabile noninsulinice:

b.1) lipsa echilibrării la nivelul ţintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic;

b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia â jeun > 180 mg/dl şi/sau HbA1c >/= 8,0%;

3) activitatea 3: bolnavii cu diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat insulinotrataţi, la recomandarea medicului de specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice şi a medicului cu competenţă/atestat:

a) insulinoterapie în prize multiple, cu insulinoterapie convenţională, sau tratament mixt, respectiv insulina cu ADO, sau insulina cu preparate antidiabetice injectabile noninsulinice;

b) autoajustarea zilnică a dozelor de insulină în funcţie de automonitorizare;

Decizia de a întrerupe acordarea testelor de automonitorizare la bolnavii incluşi în Programul naţional de diabet zaharat aparţine în integralitate medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi medicului cu competenţă/atestat şi poate fi adoptată în lipsa de aderenţă la programul de monitorizare şi control medical de specialitate;

4) activitatea 4: bolnavii cu diabet zaharat care pot beneficia de pompe de insulină fără sisteme de monitorizare glicemică incluse:

a) bolnavi aflaţi în tratament permanent cu insulină;

b) bolnavi aflaţi în tratament temporar cu insulină:

b.1) diabet zaharat gestaţional sau gravide cu diabet zaharat şi insulinoterapie la care nu se poate realiza controlul glicemic prin insulinoterapie intensivă;

b. 2) orice tip de diabet zaharat, cu labilitate glicemică, ce nu poate fi controlat prin insulinoterapie intensivă;

c) criterii de decizie a pacientului*:

c. 1) motivaţie şi complianţa la tratament; cerere, consimţământ informat;

c.2) aderenţă la programul de monitorizare şi control (autoîngrijire, automonitorizare şi autoajustarea dozelor de insulină);

c.3) capacitate şi abilităţi de utilizare a pompei;

c.4) suport familial.

 

* Criteriile c1-c4 sunt obligatorii în integralitate.

 

Aceste criterii de eligibilitate sunt verificate şi confirmate de medicul curant care face recomandarea şi monitorizează bolnavul.

Decizia privind întreruperea utilizării unei pompe de insulină de către un bolnav aparţine în exclusivitate medicului diabetolog şi poate fi luată în următoarele condiţii:

a) lipsa de aderenţă sau aderenţa necorespunzătoare a bolnavului la programul de monitorizare şi control medical de specialitate pe parcursul utilizării pompei;

b) terapia cu infuzie continuă cu insulină nu îşi dovedeşte eficacitatea;

c) tratamentul temporar - diabet gestaţional cu tratament temporar cu insulină.”

6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Activităţi” punctul 1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,l) tratamentul purpurei trombocitopenice imune cronice la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi;”.

7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Criterii de eligibilitate”, punctul 17) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,17) Purpura trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

- bolnavi copii şi adulţi cu trombocitopenie imună primară (idiopatică) cronică refractară la alte linii de tratament inclusiv splenectomie sau cu contraindicaţie de splenectomie;”.

8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Activităţi” punctul 1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) tratamentul bolnavilor cu atrofie musculară spinală;”.

9. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Criterii de eligibilitate”, după punctul 23) se introduce un nou punct, punctul 24), cu următorul cuprins:

„24) bolnavi cu atrofie musculară spinală 5q confirmaţi prin testare genetică;”.

10. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare” punctul 1 „Indicatori fizici”, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ş) număr de bolnavi copii şi adulţi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi: 120;”.

11. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare” punctul 1 „indicatori fizici”, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală: 54;”.

12. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”punctul 2) „indicatori de eficienţă”, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală: 1.533.303 lei*);”.

13. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare”, nota din subsolul punctului 2) „indicatori de eficienţ㔠se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t), ţ), v), x) şi z) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual.”

14. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi care derulează programul” punctul 8 „mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)”, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) Spitalul de Pediatrie Ploieşti;”.

15. La capitolul IX titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă”, subtitlul „Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

Obiective:

a) tratamentul microchirurgical al pacienţilor cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos;

b) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag;

c) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă.

Activităţi;

a) selecţia pacienţilor pe baza datelor obţinute prin monitorizarea electroencefalografică de lungă durată;

b) examenul imagistic prin rezonanţă magnetică nativ şi cu substanţă de contrast, completat cu evaluarea stării psihice, comportamentale, ce apreciază capacitatea şi rezerva funcţională cerebrală;

c) realizarea procedurilor microchirurgicale neurochirurgicale: monitorizare intraoperatorie prin electrocorticografie, aplicare de electrozi subdurali pe suprafaţa cortexului sau în profunzimea parenchimului cerebral, rezecţia focarului epiteptogen, ghidarea rezecţiei chirurgicale prin intermediul neuronavigaţiei;

d) folosirea tehnicilor reconstructive în vederea reconstructio ad integram a pacienţilor neurochirurgicali,

e) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui stimulator al nervului vag;

f) tratamentul epilepsiei rezistente la tratament medicamentos prin implantarea unui dispozitiv medical.

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavi (copii şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 45 ani) diagnosticaţi cu epilepsie focală farmacorezistentă care acceptă riscurile intervenţiei neurochirurgicale pe baza consimţământului informat şi care nu prezintă boli asociate severe (insuficienţe de organ, neoplazii progresive) care cresc riscurile intervenţiei sau minimalizează beneficiile;

b) bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos definită ca imposibilitatea stopării recurenţelor crizelor epileptice în pofida tratamentului medicamentos instituit după două tentative terapeutice cu medicaţie antiepileptică, corect selectată şi dozată adecvat, într-o perioadă de 2 ani;

c) bolnavi ce prezintă intoleranţă la tratamentul medicamentos anticonvulsivant (bolnavi polialergici);

d) bolnavi cu epilepsie focală şi multifocală neresponsivă la tratamentul medicamentos care îndeplinesc următoarele criterii:

d1) bolnavi adulţi între 18-65 ani;

d2) diagnostic corect de epilepsie focală caracterizată prin crize focale cu sau fără generalizare secundară;

d3) crize inadecvat controlate cu cel puţin 3 medicamente antiepileptice corect administrate şi dozate;

d4) crize focale cu frecvenţă lunară, invalidante (cu pierdere de conştientă, cădere etc.), dar nu mai mult de 10 crize/zi;

d5) bolnavul să fi beneficiat de o evaluare corectă într-un centru specializat în epilepsie;

d6) bolnavul nu este considerat candidat pentru procedura de rezecţie chirurgicală sau tratament prin tehnici microchirurgicale;

d7) bolnav care a avut o intervenţie operatorie care a eşuat în controlul bolii sau un implant de nerv vag care nu a fost tolerat sau nu a controlat boala suficient.

NOTĂ;

Procedura nu poate fi indicată bolnavilor cu contraindicaţii chirurgicale legate de diverse comorbidităţi (tulburări de coagulare etc.) Bolnavii implantaţi cu dispozitiv de stimulare cerebrală profundă vor fi urmăriţi ulterior pentru adaptarea parametrilor de stimulare.

Indicatori de evaluare;

1) indicatori fizici:

a) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale: 75;

b) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag: 50;

c) număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă; 5.

2) indicatori de eficienţă;

a) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale: 40.399,94 lei;

b) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag: 99.951,91 lei;

c) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă: 99.000,00 lei.

Natura cheltuielilor:

- dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice.

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

b) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Praf. Dr. Alexandru Obregia»“.

16. Anexa nr. 13 B.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

17. La anexa nr. 13, după anexa nr. 13 D se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 D.1, având cuprinsul prevăzut În anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

18. Anexa nr. 13 E se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face part» integrantă din prezentul ordin.

19. Anexa nr. 13 G.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

20. La anexa nr. 13, după anexa nr. 13 G.4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 G.5, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

21. După anexa nr. 1222 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 123, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

23. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Liliana Maria Mihai

 

Bucureşti, 27 septembrie 2018.

Nr. 1.328.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 13B.1 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în Programul naţional oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

 

Judeţul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

Unitatea sanitară ......................................................................

Adresă ....................................................................................

Telefon ....................................................................................

Fax .........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Manager*:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Director medical:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................


* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

CAPITOLUL 1

Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

CAPITOLUL 2

Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

I.

Unitate sanitară care are în structura organizatorică aprobată:

 

 

 

- secţie/compartiment de oncologie, oncologie/hemato-oncologie pediatrică şi/sau

- structură de spitalizare de zi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru monitorizare afecţiuni oncologice cu sau fără investigaţii de înaltă performanţă

 

 

 

 

 

- punct de recoltare a produselor biologice

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

 

 

II.

Asigurarea accesului la un laborator de analize medicale

 

- laborator de analize medicale în structura proprie sau

- acord de colaborare/protocol/contract încheiat cu un furnizor de servicii medicale paraclinice

 

 

 

CAPITOLUL 3

Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

Comisie multidisciplinară de diagnostic şi indicaţie terapeutică

 

 

2.

încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de oncologie, oncologie/hemato-oncologie pediatrică conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali...)

 

 

3.

încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul

farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie ...)

 

 

 

CAPITOLUL 4

Criterii privind dotarea

 

 

 

DA

NU

I.

Dotări minime în farmacie, altele decât cele prevăzute în Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009, cu modificările ulterioare:

1.

- program de pregătire a citostaticelor

 

 

2.

- hotă cu flux laminar

 

 

3.

- echipamente de protecţie categoria a III-a specifice în lucrul cu substanţe citostatice

 

 

II.

Dotarea sectorului de terapie, alta decât prevăzută prin dispoziţiile normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

1.

- prize de oxigen sau concentrator de oxigen

 

 

2.

- dulap şi frigider cu termometru pentru depozitarea citostaticelor necesare pentru o singură zi de tratament

 

 

3.

- cântar

 

 

4.

- taliometru

 

 

5.

- pompe elastomerice de unică folosinţă de 48 h, 96 h, 120 h

 

 

6.

- perfuzoare non PVC pentru administrarea Paclitaxelului

 

 

7.

- ace Hubber 20-22 G

 

 

8.

- catetere tunelizate (portacath)

 

 

9.

- trusă de urgenţă

 

 

10.

- echipamente de protecţie categoria a III-a specifice în lucrul cu substanţe citostatice

 

 

 

CAPITOLUL 5

Criterii privind organizarea evidenţei primare şi modalităţi de raportare

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară care raportează tumorile primare nou-diagnosticate, conform prevederilor legale în vigoare

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

 

CAPITOLUL 6

 

CAS ................................................

 

Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

................................................

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 13 D.1 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în programul naţional de diabet zaharat - sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, pompe de insulină

 

Judeţul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

Unitatea sanitară ......................................................................

Adresă ....................................................................................

Telefon ....................................................................................

Fax .........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Manager*:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Director medical:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................


* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

CAPITOLUL 1

Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti - pentru pompe de insulină

 

 

2.

Ambulatoriu de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale - pentru senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

 

 

CAPITOLUL 2

Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

I.

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:

1.

- secţie sau compartiment specialitate diabet, nutriţie şi boli metabolice - pentru pompe de insulină

 

 

2.

- ambulatoriu de specialitate - pentru senzori de monitorizare continuă a glicemiei

 

 

3.

- farmacie cu circuit închis

 

 

II.

Linii de gardă 24/7 organizate la sediul unităţii sanitare în specialităţile clinice medicale - pompe de insulină

 

CAPITOLUL 3

Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

Încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei sau compartimentului de diabet, nutriţie şi boli metabolice conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (cel puţin 1 medic specialist/primar/cu competenţă sau atestat care a urmat un curs dedicat tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat prin infuzie subcutană de insulină şi cel puţin 1 asistent medical specializat/în scris la programe de specializare pentru diabet, nutriţie şi boli metabolice de diabet, nutriţie şi boli metabolice)

 

 

2.

Încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi nr. farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie: funcţie de normativ, în raport cu mărimea şi tipul unităţii spitaliceşti)

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

CAPITOLUL 4

 

CAS ................................................

 

Unitatea sanitară:

 

AVIZAT

NEAVIZAT

 

 

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 E la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

 

Judeţul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

Unitatea sanitară ......................................................................

Adresă ....................................................................................

Telefon ....................................................................................

Fax .........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Manager*:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Director medical:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................


* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

CAPITOLUL 1

Relaţie contractuala În sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

CAPITOLUL 2

Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:

1.

- secţie de neurologie sau neurologie pediatrică (pentru pacienţi sub 18 ani)

 

 

2.

- structură de explorări funcţionale - explorări ale sistemului nervos

 

 

3.

- farmacie cu circuit închis

 

 

II.

Asigurarea accesului la servicii medicale paraclinice

1.

- structură proprie de radiologie şi imagistică medicală - CT

 

 

 

- contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi

 

 

2.

- structură proprie de radiologie şi imagistică medicală - IRM

 

 

 

- contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi

 

 

 

CAPITOLUL 3

Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei de Neurologie/Neurologie pediatrică conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (cel puţin 3 medici specialişti/primari de neurologie sau neurologie pediatrică şi cel puţin 9 asistenţi medicali cu experienţa de minimum 1 an în domeniul neurologiei/neurologiei pediatrice)

 

 

2.

încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie: funcţie de normativ, în raport cu mărimea şi tipul unităţii spitaliceşti)

 

 

3.

2 asistenţi medicali cu experienţa de minimum 2 ani în administrarea medicaţiei imunomodulatoare şi monitorizarea clinică periodică a pacienţilor cu scleroză multiplă.

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

CAPITOLUL 4

 

CAS ................................................

 

 

 

Unitatea sanitară

AVIZAT

NEAVIZAT

 

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 13 G.2 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratamentul medicamentos pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune, hipertensiune arterială pulmonară, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcerele digitale evolutive, purpura trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4), scleroză tuberoasă

 

Judeţul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

Unitatea sanitară ......................................................................

Adresă ....................................................................................

Telefon ....................................................................................

Fax .........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Manager*:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Director medical:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................


* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

CAPITOLUL 1

Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

CAPITOLUL 2

Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

I.

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată;

 

 

 

- secţie/compartiment de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului

 

 

 

-- farmacie cu circuit închis

 

 

 

CAPITOLUL 3

Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiei/compartimentului de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti în patologia care face obiectul de activitate al programului conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul medicilor de specialitate şi al asistenţilor medicali)

 

 

2.

încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie)

 

 

 

CAPITOLUL 4

Corespondenţa dintre secţiile/compartimentele de specialitate în care se acordă servicii medicale spitaliceşti şi medicii de specialitate prescriptori în patologia care face obiectul de activitate al programului

 

Denumirea programului

Patologia care face obiectul de activitate

Secţia/compartimentul în cadrul cărora se acordă servicii medicale spitaliceşti

Medici de specialitate prescriptori

Programul naţional de tratament pentru boli rare

Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

Neurologie

Neurologie

Scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

Reumatologie

Reumatologie

Purpura trombocitopenică imună cronică la copiii şi adulţii (ne)splenectomizaţi

Hematologie, hemato-oncologie pediatrică, onco-hematologie pediatrică, oncologie pediatrică

Hematologie, medic pediatru cu supraspecializare în hemato-oncologie pediatrică/oncologie pediatrică, competenţă în oncopediatrie, atestat de studii complementare în oncologie şi hematologie pediatrică, medic cu specialitatea oncologie şi hematologie pediatrică

Polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină

Neurologie

Hematologie

Neurologie

Hematologie

Fenilcetonurie

Deficit de tetrahidrobiopterină

Pediatrie

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice copii

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Pediatrie

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Scleroză tuberoasă

Neurologie

Neurologie pediatrică

Nefrologie

Urologie

Neurologie

Neurologie pediatrică

Nefrologie

Urologie

HTAP

Cardiologie

Cardiologie copii

Pneumologie

Cardiologie

Pneumologie

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

CAPITOLUL 5

 

CAS ................................................

 

Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

 

 

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 13 G.5 la normele tehnice)

 

CHESTIONAR DE EVALUARE

pentru includerea în Programul naţional de tratament pentru boli rare - tratamentul bolnavilor cu atrofie musculară spinală

 

Judeţul .....................................................................................

Localitatea ...............................................................................

Unitatea sanitară ......................................................................

Adresă ....................................................................................

Telefon ....................................................................................

Fax .........................................................................................

E-mail .....................................................................................

Manager*:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Medic coordonator:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................

Director medical:

Nume ......................................, prenume .....................................

 

Adresă ..........................................................................................

 

Telefon ....................................., fax ...............................................

 

E-mail ...........................................................................................................................


* Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.

 

CAPITOLUL 1

Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

DA

NU

1.

Unitate sanitară cu paturi aflată în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti

 

 

 

CAPITOLUL 2

Criterii privind structura organizatorică

 

 

 

DA

NU

1

Unitate sanitară cu paturi care are în structura organizatorică aprobată:

1.

- secţie sau compartiment de neurologie pediatrică/neurologie adulţi/recuperare medicală

 

 

2.

- secţie sau compartiment de terapie intensivă sau un contract cu o unitate sanitară ce include secţie sau compartiment de terapie intensivă

 

 

3.

- farmacie cu circuit închis

 

 

II.

Asigurarea accesului la servicii medicale paraclinice

1.

- serviciu (structură) proprie de radiologie şi imagistică medicală - CT; sau

 

 

 

- contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi

 

 

2.

- laborator de analize medicale propriu sau contract cu o unitate sanitară pentru asigurarea acestui serviciu minimum 12 ore/zi

 

 

3.

- serviciu informatizat la nivel de secţie/spital

 

 

 

CAPITOLUL 3

Criterii privind structura de personal

 

 

 

DA

NU

1.

încadrarea cu medici şi personal sanitar mediu a secţiilor sau compartimentului, conform normativelor de personal pentru asistenta medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010

 

 

2.

încadrarea cu farmacişti şi asistenţi medicali de farmacie, conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul farmaciştilor şi al asistenţilor medicali de farmacie: în funcţie de normativ, în raport cu mărimea şi tipul unităţii spitaliceşti)

 

 

3.

încadrarea cu medici de laborator, biologi şi asistenţi medicali de laborator, conform normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 (precizaţi numărul persoanelor încadrate în laborator: în funcţie de normativ, în raport cu mărimea şi tipul unităţii spitaliceşti)

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Manager

Medic coordonator

Director medical

 

CAPITOLUL 4

 

CAS ................................................

 

Unitatea sanitară:

AVIZAT

NEAVIZAT

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

................................................

Preşedinte director general

Director relaţii contractuale

Medic-şef

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 123 la normele tehnice)

 

CONSIMŢĂMÂNT SCRIS AL PACIENTULUI CU DIABET ZAHARAT

 

Subsemnatul(a) ............................................

CNP: ,

domiciliat(ă) în str. ............................................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ............................................, localitatea ............................................, judeţul ............................................, telefon ............................................, având diagnosticul ............................................ sunt de

acord să urmez tratamentul cu

 INSULINA: ,

precum şi

 monitorizare glicemică continuă;

 utilizarea pompei de insulina fără sistem de monitorizare glicemică;

 utilizarea pompei de insulină cu sistem de monitorizare glicemică inclus.

1. Am fost informat(ă) asupra conţinutului, importanţei şi consecinţelor administrării acestei terapii.

2. Mă declar de acord cu instituirea acestui tratament, precum şi a tuturor examenelor clinice şi de laborator necesare unei conduite terapeutice eficiente.

3. Mă declar de acord să urmez instrucţiunile medicului, să răspund la întrebări şi să semnalez în timp util orice manifestare clinică survenită pe parcursul terapiei, inclusiv alergiile,

4. Pentru situaţia în care decid să renunţ la tratamentul prin pompa de insulină şi/sau la sistemul de monitorizare glicemică continuă, mă oblig să le returnez, împreună cu consumabilele nefolosite, în stare bună de funcţionare, la centrul regional.

5. Am fost informat şi accept criteriile de întrerupere a tratamentului cu pompă de insulină şi/sau sistemul de monitorizare glicemică continuă.

6. Am preluat pompa de insulină/setul de monitorizare glicemică continuă/pompa cu sistem de monitorizare glicemică inclus cu seria/seriile nr. ............................................

nr. ............................................

Medicul specialist care a iniţiat tratamentul/sistemul de monitorizare

Unitatea sanitară unde s-a iniţiat tratamentul/sistemul de monitorizare ............................................

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos încercuind răspunsul potrivit:

1. Aţi discutat cu medicul curant despre tratamentul pe care îl veţi urma/sistemul de monitorizare

DA/NU

2. Aţi înţeles care sunt beneficiile şi riscurile acestui tratament/sistem de monitorizare

DA/NU

3. Sunteţi de acord să urmaţi acest tratament/sistem de monitorizare

DA/NU

 

Data ............................................

 

Semnătura pacientului ............................................

Părinte/Tutore ............................................

 

 

Semnătura medicului care a eliberat dispozitivul/dispozitivele

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şi cu prevederile legale în vigoare, în scopul acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 11 la normele tehnice)

 

Spitalul ............................................

Secţia/Ambulatoriul ............................................

Către:

............................................

În atenţia

Comisiei regionale pentru Programul naţional de diabet zaharat

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

 

Subsemnatul(a), dr. ............................................, în calitate de medic curant, specialist în ............................................, solicit aprobarea iniţierii terapiei cu infuzie subcutanată (pompă) de insulină/sistem de monitorizare continuă a glicemiei, pentru pacientul ............................................, aflat în evidenţa Casei de Asigurări de Sănătate ............................................ .

(nume şi prenume, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pacientul îndeplineşte criteriile obligatorii pentru includere şi se află în evidenţa noastră cu diagnosticul ............................................ din anul ....................., având în prezent următoarea terapie de fond:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Motive medicale:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

Data ........................

Medic curant,

(semnătura şi parafa)

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 12 la normele tehnice)

 

Centrul metodologic regional ............................................

Către Spitalul ............................................

 

DECIZIA Nr. ....................

 

a) Numele şi prenumele pacientului

b) CNP ............................................

c) Domiciliul ............................................

d) Tel ............................................

e) Diagnostic ............................................

f) Numele şi prenumele medicului curant: ............................................

Comisia regională, în şedinţa din a aprobat includerea în Programul naţional de diabet zaharat a ............................................ în vederea montării/eliberării:

- unui sistem de monitorizare continuă a glicemiei; sau

- unei pompe de insulină; sau

- unei pompe de insulină cuplată cu senzor de monitorizare continuă a glicemiei.

 

Comisia regională

(semnături/parafe)