MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXXI) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2019

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 694 din 8 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 29 din 17 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

161. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

 

162. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

 

163. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta

 

164. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu

 

166. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

474. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

873. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 694

din 8 noiembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Alen Daniel Moisin în Dosarul nr. 257/197/2016 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală. Excepţia formează Obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.944D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cererilor de judecare în lipsă depuse la dosar de către Custura Szabar şi Custura Sergiu.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Apreciază că excepţia de neconstituţionalitate se circumscrie, în realitate, unei critici aduse hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză. întrucât întreaga motivare a excepţiei se raportează la respingerea de către instanţa judecătorească a cererii de administrare a unor probe, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Arată că situaţia extremă când un judecător de fond pronunţă o soluţie fără să administreze nicio probă îşi găseşte corespondent în dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală. Astfel, neadministrarea niciunei probe echivalează cu nerezolvarea fondului cauzei, ceea ce determină admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii şi trimiterea spre rejudecare. Prin urmare, Codul de procedură penală prevede garanţii pentru respectarea art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 18 mai 2017, pronunţată în Dosarul nr. 257/197/2016, Curtea de Apel Braşov - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Alen Daniel Moisin într-o cauză penală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că încălcarea dispoziţiilor privind oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea trebuie sancţionată cu nulitatea absolută. încălcarea acestor dispoziţii echivalează, în opinia autorului excepţiei, cu lipsa cercetării judecătoreşti în prima instanţă. Deşi, în baza efectului devolutiv al apelului, se produce o nouă judecată în fond, ca regulă, pe baza probatoriului deja administrat în cauză, dar şi a altor probe pertinente concludente şi utile administrate pentru prima dată în apel, acesta nu poate fi însă înţeles ca o administrare a întregului material probator şi deci ca o efectuare a întregii cercetări judecătoreşti de către instanţa de apel, căci aceasta din urmă este una de control judiciar.

6. Susţine că, „în caz contrar, s-ar putea ajunge la situaţii inacceptabile, cum este şi cea din speţă, în care prima instanţă în urma lipsei totale a cercetării judecătoreşti, a soluţionat cauza în fond, considerându-se dispensată de respectarea principiilor care guvernează faza de judecată, întemeindu-se pe împrejurarea că, în baza efectului devolutiv, instanţa superioară va administra ea însăşi probele pe care, din motive subiective, judecătoria nu le-a administrat în mod nemijlocit".

7. Curtea de Apei Braşov - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit art. 351 din Codul de procedură penală, judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă oral, nemijlocit şi în contradictoriu. Oralitatea este asigurată prin modul în care legea prevede desfăşurarea şedinţei de judecată, cauza fiind soluţionată cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului. Instanţa este obligată să pună în discuţie cererile procurorului, ale părţilor sau ale celorlalţi subiecţi procesuali, astfel că actele procesuale şi procedurale care dau conţinut şedinţei de judecată sunt îndeplinite direct în faţa completului de judecată. Totodată, toate probele administrate în faţa instanţei trebuie supuse discuţiei părţilor/apărătorului şi procurorului. Aceasta constituie o garanţie a procesului echitabil. Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. Mai mult, prin respingerea audierii unor martori propuşi de către inculpat, prin încheiere motivată, nu înseamnă că se încalcă principiul oralităţii, nemijlocirii ori contradictorialităţii ori că legea este lipsită de claritate, previzibilitate şi predictibilitate. Aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 420 alin (5) din Codul de procedură penală, instanţa de apel poate readministra probele administrate de prima instanţă şi poate administra probe noi, îh condiţiile art. 100 din acelaşi act normativ. Prin urmare, o cauză nu poate fi trimisă spre rejudecare primei instanţe pe motiv că nu au fost audiaţi toţi martorii propuşi do inculpat, astfel că o atare nulitate absolută nu poate fi prevăzută în art. 281 din Codul de procedură penală.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul susţine, în principal, că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Apreciază că autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate. Astfel, dispoziţiile art. 281 din Codul de procedură penală nu sunt criticate pentru ceea ce conţin, ci pentru ceea ce nu conţin. Rezultă că autorul doreşte de fapt completarea textelor de lege criticate, ceea ce excedează, în opinia Guvernului, competenţei Curţii Constituţionale.

10. În subsidiar, Guvernul apreciază că excepţia este neîntemeiată. Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului constituie, potrivit art. 129 şi art. 126 alin. (2) din Constituţie, atribute exclusive ale legiuitorului infraconstituţional. Cele două articole ale Legii fundamentale fac referire la „condiţiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”. Astfel, dispoziţiile de lege criticate, care instituie sancţiunea nulităţii absolute numai pentru anumite nerespectări ale dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea procesului penal, nu aduc atingere accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil.

11. Avocatul Poporului arată că norma juridică trebuie să fie enunţată cu suficientă precizie pentru a permite cetăţeanului să îşi controleze conduita, să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă. Susţine că regimul juridic al celor două forme ale nulităţii, sub aspectul cazurilor în care pot fi invocate şi al momentului până la care pot fi invocate, reprezintă opţiunea legiuitorului, potrivit politicii sale penale. Prin urmare, textele legale criticate nu sunt de natură a încălca prevederile art. 1 alin, (5) din Constituţie,

12. Apreciază că celelalte norme constituţionale invocate nu au incidenţă în cauză. Mai mult, Avocatul Poporului apreciază că susţinerile autorului excepţiei tind la completarea textului legal, prin adăugarea în enumerarea cazurilor care atrag nulitatea absolută a celui privitor la necompetenţa organului de urmărire penală. Or, prin Decizia nr. 302 din 4 mai 2017, Curtea Constituţională a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală, care nu reglementează în categoria nulităţilor absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este neconstituţională. Astfel, în concluzie, Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 281 din Codul de procedură penală, cu următorul conţinut: „(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind:

a) compunerea completului de judecată;

b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;

c) publicitatea şedinţei de judecată;

d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;

e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;

f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie.

(2) Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere.

(3) încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a);

d) poate fi invocată în orice stare a procesului.

(4) încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) fit. e) şi f) trebuie invocată:

a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare;

b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii;

c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei.”

16. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 referitor la statul român, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia îşi îndreaptă critica de neconstituţionalitate împotriva modului în care instanţa judecătorească de prim grad a realizat cercetarea judecătorească. în esenţă, autorul excepţiei apreciază că modalitatea de aplicare a normelor procesual penale în cauza sa echivalează, în fapt, cu o lipsă a cercetării judecătoreşti, ce ar trebui sancţionată cu nulitatea absolută.

18. Curtea reţine că aspectele invocate de autorul excepţiei nu reprezintă veritabile motive de neconstituţionalitate a prevederilor de lege criticate, întrucât, în esenţă, acesta este nemulţumit de modul în care instanţa judecătorească şi-a exercitat atribuţiile, precum şi de modul în care aceasta a înţeles să aplice dispoziţiile de lege criticate. Or, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat constant că nu este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele ce ţin de aplicarea legii, acestea intrând în competenţa instanţei judecătoreşti învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. Curtea a reţinut că a acţiona diferit ar însemna o ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege (a se vedea Decizia nr. 779 din 28 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 24 mai 2018, paragraful 22, şi Decizia nr. 820 din 12 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 aprilie 2018, paragraful 21).

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Alen Daniel Moisin în Dosarul nr. 257/197/2016 al Curţii de Apel Braşov - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 8 noiembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 29

din 17 ianuarie 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Vaier Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Nairam Trading - S R L. din Cavnic în Dosarul nr. 1,510/235/2014*/a1 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.464D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că instanţa constituţională s-a pronunţat în prealabil asupra unor critici similare celor formulate în prezentul dosar şi, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba soluţiile adoptate de Curte, se impune menţinerea jurisprudenţei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea civilă nr. 35/CC/2017 din 11 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.510/235/20147a1, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată de Societatea Nairam Trading - S.R.L. din Cavnic într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare a unei încheieri civile prin care a fost stabilită plata taxei judiciare de timbru.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că omisiunea legiuitorului de a prevedea scutirea persoanelor juridice de la plata taxei judiciare de timbru, deşi această facilitate este acordată persoanelor fizice, creează o discriminare evidentă între persoanele fizice şi cele juridice, părţi într-un proces. Totodată, se susţine că actul normativ creează discriminări între persoanele juridice, care sunt obligate să plătească taxa judiciară de timbru, chiar dacă li se acordă reduceri sau eşalonări, şi instituţiile publice, care sunt scutite integral de la plata acestei taxe.

6. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 124 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi, consideră că norma constituţională nu poate fi aplicată în mod efectiv, întrucât „o categorie de justiţiabili beneficiază de unele facilităţi, facilităţi de care cealaltă categorie nu poate beneficia”.

7. În final, susţine că dispoziţiile legale criticate contravin şi prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2), potrivit cărora „orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.

8. Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că dispoziţiile legale criticate nu sunt discriminatorii, excepţia de neconstituţionalitate nefiind întemeiată.

9. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, în acest sens, se arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că nesocotirea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite, ceea nu se poate reţine în cazul prevederilor legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie fiind astfel justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, având următorul cuprins: „Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.”

14. în opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie şi art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici, în esenţă, similare, respingând excepţiile de neconstituţionalitate. în acest sens sunt Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015, şi Decizia nr. 671 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 10 februarie 2017.

16. Astfel, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 16 şi art. 124 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reiterat că principiul constituţional al egalităţii în drepturi nu înseamnă uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate li decât diferit. încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea, în acest sens, Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

17. Aplicând aceste considerente de principiu, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că „numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, acest act normativ vizând exclusiv persoanele fizice, nu şi persoanele juridice. Dispoziţiile art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (ca şi în vechea reglementare cuprinsă la art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în prezent abrogată) prevăd că. În cazul persoanelor juridice, instanţa poate acorda, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar în mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Aşa fiind, persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilităţi legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eşalonarea sau amânarea plăţii acesteia. Această măsură legislativă reprezintă însă opţiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispoziţiile Legii fundamentale.” în acest sens sunt Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015, şi Decizia nr. 671 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 10 februarie 2017, şi Decizia nr. 500 din 4 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din data de 29 septembrie 2017.

18. Cu privire la critica potrivit căreia actul normativ creează discriminări între persoanele juridice, care sunt obligate să plătească taxa judiciară de timbru, şi instituţiile publice, care sunt scutite integral de la plata acestei taxe, se reţine că, prin Decizia nr. 277 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 1 iulie 2016, Decizia nr. 747 din 23 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 8 februarie 2018, şi Decizia nr. 849 din 14 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 2 aprilie 2018, Curtea a statuat, în esenţă, că „scutirea autorităţilor publice, care intră sub incidenţa textului de lege criticat, de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creanţelor bugetare are o justificare obiectivă şi raţională în faptul că autorităţile respective - beneficiare de alocaţii bugetare -, fiind finanţate de la bugetul de stat pentru a putea funcţiona, iar taxele respective făcându-se venit tot la bugetul de stat, ar fi absurd să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiaşi buget”.

19. De asemenea, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, că „accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit, în cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. în consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu”. Curtea a reţinut, de asemenea, că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice", Curtea a arătat că plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. Totodată, Curtea a constatat că legiuitorul are deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului, iar stabilirea modalităţii de plată a taxelor judiciare de timbru, precum şi a cuantumului lor reprezintă opţiunea legiuitorului, ce ţine de politica legislativă fiscală. A se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 109 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 22 aprilie 2014, şi Decizia nr. 81 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 2 mai 2017.

20. De altfel, prin Decizia nr. 186 din 29 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 11 iunie 2018, instanţa de contencios constituţional a reţinut că şi instanţa europeană a analizat, în jurisprudenţa sa, dacă accesul liber la justiţie este un drept absolut şi dacă poate forma obiectul unei restrângeri sau limitări. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că „dreptul la un tribunal” nu este absolut, acest drept putând fi subiectul unor limitări atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit, paragraful 57). De asemenea, prin Hotărârea din 11 octombrie 2007, pronunţată în Cauza Larco şi alţii împotriva României, paragrafele 54 şi 58, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că obligaţia de a plăti în faţa instanţelor civile o taxă judiciară corespunzătoare cererilor formulate nu poate fi considerată o limitare a dreptului de acces la o instanţă sau o încălcare a dreptului la un proces echitabil, care ar fi, în sine, incompatibilă cu art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că, în dreptul român, cu privire la cererile evaluabile în bani, valoarea taxei judiciare de timbru este calculată sub forma unui procent din valoarea obiectului cauzei, fiind proporţională cu suma solicitată de reclamant (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 245 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 400 din 30 mai 2014, paragraful 31).

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură Să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Nairam Trading - S.R.L. din Cavnic în Dosarul nr. 1.510/235/2014*/a1 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 ianuarie 2019.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, Bianca Drăghici

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Crişu Nina-Carmen exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 162.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Voicu Vincenţiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 164.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1b.

(3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a, şi Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.

Art. 2. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019”, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019", cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3. - (1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr, 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.

(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr, 1a, se acoperă astfel:

a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri Alte impozite şi taxe fiscale şi Venituri din dobânzi;

b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr, 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Art. 4. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 166.


*) Anexele nr. 1, 1a, 1 b, 2, 2a şi 2b sunt reproduse in facsimil.

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU

Şl AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2019

 

mii lei

Denumire Indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

786.643

I. VENITURI CURENTE

 

786.643

A. VENITURI FISCALE

 

495.992

A4. IMPOZITE Şl TAXE PE BUNURI Şl SERVICII

 

 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE FISCALE

18,10

495992

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

495.992

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu

01

72.267

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

8.502

c) contribuţia pentru economia circulara încasată de la proprietarii sau, după caz. administratorii de depozite pentru deşeurile municipale destinata a fi eliminate prin depozitara

03

105.000

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

72.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

13.861

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia Semnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

57.252

i) o contribuţie de 2 tei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

1.914

j) o contribuţie de 3% din suma care sa încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.600

k) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale

11

0

l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

151

o) dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

 

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare

16

30.000

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şl sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali

17

69.683

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa sa evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

46.497

 

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

159

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 alin. (2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

21

506

u) contravaloarea în lei a sumei abţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor da emisii de gaze cu efect de seră

22

0

v) o contribuţie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

23

1.000

w) o contribuţie datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

24

15.000

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorata de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

25

600

y) o contribuţie datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili

26

0

C VENITURI NEFISCALE

 

290.651

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

288.101

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

288.101

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

2.550

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

2.550

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

40.15

0

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.15.03

0

IV. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

0

TOTAL CHELTUIELI

 

 

I. Credite de angajament

 

1.342.392

II. Credite bugetare

 

1,668 389

CHELTUIELI CURENTE

01

 

I. Credite de angajament

 

1.341.390

II. Credite bugetare

 

1,667.387

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

I. Credite de angajament

 

29.375

II. Credite bugetare

 

29.375

BUNURI Şl SERVICII

20

 

I. Credite de angajament

 

7,618

II. Credite bugetare

 

7.618

ALTE TRANSFERURI

55

 

I. Credite de angajament

 

1.301 743

II. Credite bugetare

 

1.627.740

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

56

 

I. Credite de angajament

 

560

II. Credite bugetare

 

560

Mecanismul financiar SEE

56.17

 

I. Credite de angajament

 

560

II. Credite bugetare

 

560

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Transferuri reprezentând cofinanţare publică îh cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât Instituţii publice

56.37

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

X. ASISTENTA SOCIALA

57

 

I. Credite de angajament

 

1.234

II. Credite bugetare

 

1.234

Ajutoare sociale

57.02

 

I. Credite de angajament

 

1234

II. Credite bugetare

 

1234

XI. ALTE CHELTUIELI

59

 

I. Credite de angajament

 

860

II. Credite bugetare

 

860

Despăgubiri civile

59.17

 

I. Credite de angajament

 

600

II. Credite bugetare

 

600

Sume aferenta persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

 

I. Credite de angajament

 

260

II. Credite bugetare

 

260

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

I. Credite de angajament

 

1.002

II. Credite bugetare

 

1.002

ACTIVE NEFINANCIARE

71

 

I. Credite de angajament

 

1.002

II. Credite bugetare

 

1.002

DEFICIT/EXCEDENT

 

-881.746

Total venituri

 

786.643

Total cheltuieli

 

1.668.389

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

APROBAT

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI AL FONDULUI PENTRU MEDIU

PENTRU ANUL 2019

mii lei

Denumire Indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

722.089

I. VENITURI CURENTE

 

722.089

A. VENITURI FISCALE

 

446.393

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI Şl SERVICII

 

 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE FISCALE

18.10

446.393

Alte impozite şi taxe fiscale

18,10.50

446.393

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu

01

65.040

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

7.652

c) contribuţia pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

03

94.600

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

64.800

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

12.475

f) o contribuţie de 2% din venitunle realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc.

arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

51.527

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

1.723

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.440

k) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale

11

0

1) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

136

o) dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

 

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ala municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte ferme de valorificare

16

27.000


 

Denumire Indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

q) ecotaxa, în valoare de 0,1lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali

17

62.715

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

41.847

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate in anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preturilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

143

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

21

455

u) contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

22

0

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile:

23

900

w) o contribuţie datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

24

13.500

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

25

540

y) o contribuţie datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili

26

0

C. VENITURI NEFISCALE

 

275,696

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

273.696

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30 10 11

273.696

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

2.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

2.000

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

40.15

0

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.15.03

0

IV.ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programate operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă

46.10.03

0

TOTAL CHELTUIELI

 

 

I. Credite de angajament

 

1.301.743

II. Credite bugetare

 

1.627.740

CHELTUIELI CURENTE

01

 

I. Credite de angajament

 

1.301.743

II. Credite bugetare

 

1.627.740

ALTE TRANSFERURI

55

 

I. Credite de angajament

 

1.301.743

II. Credite bugetare

 

1.627.740


* deficitul de 905.651 mii lei se acoperă din sumele neutilizate din ani precedenţi

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI AL ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU

PENTRU ANUL 2019

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL VENITURI

 

64.554

I. VENITURI CURENTE

 

64.554

A. VENITURI FISCALE

 

49.599

A4. IMPOZITE Şl TAXE PE BUNURI Şl SERVICII

 

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

A6. ALTE IMPOZITE Şl TAXE FISCALE

18.10

49.599

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

49.599

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, obţinute de către generatorul deşeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu

01

7.227

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

850

o) contribuţia pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

03

10.500

d) o contribuţie de 2 iei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

7.200

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

1,386

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

5.725

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

191

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

160

k) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale

11

0

l) sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu

14

15

o) dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

0

p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare

16

3.000


 

Denumire Indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali

17

6.968

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

4.650

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care creşte anual în conformitate cu indicele european al preţurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

16

ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art.12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

21

51

u) contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

22

0

v) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

23

100

w) o contribuţie datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice

24

1.500

x) o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili

25

60

y) o contribuţie datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, respectiv o contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili

26

0

C. VENITURI NEFISCALE

 

14.955

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

14.405

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30 10.11

14.405

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

550

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

550

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

40.15

0

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

40.15.03

0

TOTAL CHELTUIELI

 

 

I. Credite de angajament

 

40.649

II. Credite bugetare

 

40.649

CHELTUIELI CURENTE

01

 

I. Credite de angajament

 

39.647

II. Credite bugetare

 

39.647

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

I. Credite de angajament

 

29.375

II. Credite bugetare

 

29.375

BUNURI Şl SERVICII

20

 

I Credite de angajament

 

7,618

II. Credite bugetare

 

7.618

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

 

I. Credite de angajament

 

560

II. Credite bugetare

 

560

X. ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

 

I. Credite de angajament

 

1.234

II. Credite bugetare

 

1.234

XI. ALTE CHELTUIELI

59

 

I. Credite de angajament

 

860

II. Credite bugetare

 

800


 

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

I. Credite de angajament

 

1.002

II. Credite bugetare

 

1.002

ACTIVE NEFINANCIARE

71

 

I. Credite de angajament

 

1.002

II. Credite bugetare

 

1.002

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

 

Subcap. Administraţie centrală

74.10.01

 

I. Credite de angajament

 

38.555

II. Credite bugetare

 

38.555

CHELTUIELI CURENTE

01

 

I. Credite de angajament

 

37.553

II. Credite bugetare

 

37.553

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

 

I. Credite de angajament

 

29.375

II. Credite bugetare

 

29.375

Cheltuieli salariate în bani

10.01

 

I. Credite de angajament

 

28.400

II. Credite bugetare

 

28.400

Salariu de bază

10.01.01

 

I. Credite de angajament

 

23.600

II. Credite bugetare

 

23.600

Sporuri pentru condiţii de munca

10,01.05

 

I. Credite de angajament

 

1.770

II. Credite bugetare

 

1.770

Alte sporuri

10.01.06

 

I. Credite de angajament

 

60

II. Credite bugetare

 

50

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

 

I. Credite de angajament

 

800

II. Credite bugetare

 

800

Drepturi de delegare

10.01.13

 

I. Credite de angajament

 

600

II. Credite bugetare

 

600

Indemnizaţie de hrană

10.01.17

 

I. Credite de angajament

 

1,100

II. Credite bugetare

 

1.100

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

 

I. Credite de angajament

 

480

II. Credite bugetare

 

480

Cheltuieli salariale în natură

1002

 

I. Credite de angajament

 

375

II. Credite bugetare

 

375

Vouchere de vacanţă

10.02.06

 

I. Credite de angajament

 

375

II. Credite bugetare

 

375

 

 

 

Contribuţii

10.03

 

I. Credite de angajament

 

600

II. Credite bugetare

 

600

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Contribuţii de asigurările de şomaj

10.03.02

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

Contribuţia asiguratorie pentru munca

10.03.07

 

I. Credite de angajament

 

800

II. Credite bugetare

 

600

BUNURI SI SERVICII

20

 

I. Credite de angajament

 

7.618

II. Credite bugetare

 

7.618

Bunuri si servicii

20.01

 

I. Credite de angajament

 

4.508

II. Credite bugetare

 

4.508

Furnituri de birou

20.01.01

 

 

Denumire Indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

I. Credita da angajament

 

368

II. Credite bugetara

 

368

Încălzit iluminat si forţă metrică

20.01.03

 

I. Credite de angajament

 

300

II. Credite bugetare

 

300

Apă canal si salubritate

20.01.04

 

I. Credite de angajament

 

70

II. Credite bugetare

 

70

Carburanţi si lubrifianţi

20.01.05

 

I. Credite de angajament

 

520

II. Credite bugetare

 

520

Piese de schimb

20.01.06

 

I. Credite de angajament

 

10

II. Credite bugetare

 

10

Postă, telecomunicaţii, radio, tv., internet

20.01.08

 

I. Credite de angajament

 

600

II. Credite bugetare

 

600

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

 

I. Credite de angajament

 

140

II. Credite bugetare

 

140

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

 

I. Credite de angajament

 

2.500

II. Credite bugetare

 

2.500

Reparaţii curente

20.02

 

I. Credite de angajament

 

50

II. Credite bugetare

 

50

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

 

I. Credite de angajament

 

300

II. Credite bugetare

 

300

Deplasări detaşări transferări

20.06

 

I. Credite de angajament

 

790

II. Credite bugetare

 

790

Deplasări interne detaşări transferări

20.06.01

 

I. Credite de angajament

 

390

II. Credite bugetare

 

390

Deplasări în străinătate

20.06.02

 

I. Credite de angajament

 

400

II. Credite bugetare

 

400

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

 

I. Credite de angajament

 

20

II. Credite bugetare

 

20

Pregătire profesională

20.13

 

I. Credite de angajament

 

500

II. Credite bugetare

 

500

Protecţia muncii

20.14

 

I. Credite de angajament

 

50

II. Credite bugetare

 

50

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

20.25

 

1 Credite de angajament

 

300

II. Credite bugetare

 

300

Alte cheltuieli

20.30

 

I. Credite de angajament

 

1.100

II. Credite bugetare

 

1.100

Reclamă şi publicitate

20.30.01

 

I. Credite de angajament

 

100

II. Credite bugetare

 

100

Protocol şi reprezentare

20.30.02

 

I. Credite de angajament

 

50

II. Credite bugetare

 

50

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

 

I. Credite de angajament

 

100

II. Credite bugetare

 

100

Chirii

20.30.04

 

I. Credite de angajament

 

40

II. Credite bugetare

 

40

Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.09

 

I. Credite de angajament

 

125

II. Credite bugetare

 

125

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

 

I. Credite de angajament

 

685

II. Credite bugetare

 

685

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

 

I. Credita da angajament

 

560


 

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

II. Credite bugetare

 

560

Mecanismul financiar SEE

56.17

 

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

 

I. Credite de angajament

 

560

II. Credite bugetare

 

560

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

0

X. ASISTENTA SOCIALA

57

 

I. Credite de angajament

 

1.234

II. Credite bugetara

 

1.234

Ajutoare sociale

57.02

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

 

I. Credite de angajament

 

1.180

II.Credite bugetare

 

1.180

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

57.02.03

 

I. Credite de angajament

 

54

II. Credite bugetare

 

54

XI. ALTE CHELTUIELI

59

 

I. Credite de angajament

 

860

II. Credite bugetare

 

860

Despăgubiri civile

59,17

 

I. Credite de angajament

 

600

II. Credite bugetare

 

600

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

 

I. Credite de angajament

 

260

II. Credite bugetare

 

260

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

 

I. Credite de angajament

 

1.002

II. Credite bugetare

 

1.002

ACTIVE NEFINANCIARE

71

 

Active fixe

71.01

 

Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale

71.01.03

 

I. Credite de angajament

 

811

II. Credite bugetare

 

811

Alte active fixe

71.01.30

 

I. Credite de angajament

 

191

II. Credite bugetare

 

191

DEFICIT/EXCEDENT

 

23.905

Total venituri

 

64 554

Total cheltuieli

 

40.649

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

APROBAT

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR Şl PROGRAMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Şl CATEGORIILOR DE PROIECTE PRIORITARE FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2019

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55.01

 

I. Credite de angajament

 

1.301.743

II. Credite bugetare finanţate din:

 

1.627.740

venituri proprii

55,01

 

I. Credite de angajament

 

1.301.743

II. Credite bugetare

 

1.627.740

 

ANEXA Nr. 2a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA SUMELOR ALOCATE PROIECTELOR Şl PROGRAMELOR PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2019

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

55.01

686.393

 

II. Credite bugetare

 

686.393

finanţate din: venituri proprii

I. Credite de angajament

55.01

886.393

 

II. Credite bugetare

 

686.393

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului

finanţat din:

- venituri proprii

01

 

 

I. Credite de angajament

 

40.000

 

II. Credite bugetare

 

47.600

c) gestionarea deşeurilor finanţat din:

- venituri proprii

03

 

 

I. Credite de angajament

 

364.387

 

II. Credite bugetare

 

146.871

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare finanţat din:

- venituri proprii

04

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

115.000

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

finanţat din:

- venituri proprii

07

 

 

I. Credite de angajament

 

2.000

 

II. Credite bugetare

 

15.000

h) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului finanţat din:

- venituri proprii

08

 

 

I. Credite de angajament

 

25.000

 

II. Credite bugetare

 

25.000

i) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile finanţat din:

- venituri proprii

09

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

0

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şl schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri Internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau Internaţionale, precum şl cercetare - dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice finanţat din:

- venituri proprii

13

 

 

I. Credite de angajament

 

10.000

 

II. Credite bugetare

 

3.000

q) Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire finanţat din:

- venituri proprii

17

 

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

6

326

r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban finanţat din:

- venituri proprii

18

 

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

0

687

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional finanţat din:

- venituri proprii

19

 

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

245.000

322.000

v) Programul de dezvoltare si optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

finanţat din:

- venituri proprii

22

 

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

0

10.000

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic finanţat din:

- venituri proprii

 

23

 

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

0

909


ANEXA Nr. 2b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA SUMELOR ALOCATE CATEGORIILOR DE PROIECTE PRIORITARE FINANŢATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU PENTRU ANUL 2019 ( Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seri cod clasificaţie 30.10.11)

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

55,01

 

I. Credite de angajament

 

615.350

II. Credite bugetare finanţate din:

 

941.347

venituri proprii

55,01

 

I. Credite de angajament

 

015.350

II. Credite bugetare

 

941.347

a) Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane

 

 

- autobuze şi troleibuze electrice/GNC finanţat din:

01

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

449.600

b) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe

de judeţ finanţat din:

02

 

- venituri proprii

 

 

1 Credite de angajament

 

92.000

II. Credite bugetare

 

40.000

c) Programul privind dezvoltarea Infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene şi drumurilor naţionale finanţat din:

03

 

venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

92.000

II. Credite bugetare

 

0

d) Programul privind Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională finanţat din:

04

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

120.000

II. Credite bugetare

 

120.000

e) Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrica finanţat din:

05

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

230.000

II. Credite bugetare

 

218.651

f) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 - lit. w) de la art. 13, alin. ţ1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu finanţat din:

06

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

75.350

II. Credite bugetare

 

93.096

g) Programul vizând transporturile tip RO-LA, pentru stimularea frecării transportului de marfă dinspre transportul rudar către calea ferată, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transport - lit. s) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu finanţat din:

07

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II. Credite bugetare

 

14.000

h) Programul privind finanţarea Centralul de Excelenţa NATO pentru protecţia mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune predici in reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidenţial

finanţat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

08

6.000

6.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.270/2019 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 şi 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 474.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 3 unităţi administrativ-teritoriale

din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Ghelinţa - sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 10 şi 11;

b) unitatea administrativ-teritorială Micfalău - sectoarele cadastrale nr. 89, 90, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 136, 138 şi 139;

c) unitatea administrativ-teritorială Sânzieni - sectoarele cadastrale nr. 23, 25, 27, 29, 32, 39, 42, 46, 48, 49, 50, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78 şi 79.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 martie 2019.

Nr. 873.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse in facsimil.

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA UAT: GHELINŢA

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA UAT: MICFALĂU

Sectoare cadastrale: 89, 90, 91,93. 94, 95, 99. 100, 102. 136, 138, 139

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA UAT: SÂNZIENI

Sectoare cadastrale:23, 25, 27, 29, 32, 39, 42, 46, 48, 49, 50, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78 şi79

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018 Denumirea partidului politic: Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Raţiu nr. 10, sectorul 1, 010916, tel./fax (+4)021-312.0994

 

Nr.

Crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primita in luna

mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1.

Sucursala Botoşani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

708 lei

2.

Sucursala Brăila

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

821 lei

3.

Sucursala Brăteşti

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360 lei

4.

Sucursala Bucureşti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

344 lei

5.

Sucursala Carcaliu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.378 lei

6.

Sucursala Climăuţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324 lei

7.

Sucursala Constanţa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

599 lei

8.

Sucursala Fălticeni

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

708 lei

9.

Sucursala Focuri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480 lei

10.

Sucursala Galaţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

544 lei

11.

Sucursala Ghindăreşti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

572 lei

12.

Sucursala Gura Humorului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144 lei

13.

Sucursala Iaşi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252 lei

14.

Sucursala Jurilovca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660 lei

15.

Sucursala Lespezi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480 lei

16.

Sucursala Lipoveni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

588 lei

17.

Sucursala Mahmudia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

345 lei

18.

Sucursala Manolea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

456 lei

19.

Sucursala Mila 23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 lei

20.

Sucursala Periprava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108 lei

21.

Sucursala Piatra-Neamţ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 lei

22.

Sucursala Rădăuţi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360 lei

23.

Sucursala Roman

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600 lei

24.

Sucursala Sarichioi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700 lei

25.

Sucursala Sfiştofca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 lei

26.

Sucursala Slava Cercheză

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222 lei

27.

Sucursala Slava Rusă

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

192 lei

28.

Sucursala Suceava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410 lei

29.

Sucursala Sulina

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210 lei

30.

Sucursala Târgu Frumos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.020 lei

31.

Sucursala Tulcea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.556 lei

 

Cuantumul total

16.729 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Silviu Feodor

Semnătura

 

Data întocmirii

27.03.2019