MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 aprilie 2019

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

 

167. - Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018

 

168. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

 

169. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

170. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

171. - Hotărâre privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

 

172. - Hotărâre pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

173. - Hotărâre pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

 

Având în vedere că, de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013, şi până în prezent nu a fost atins scopul prevăzut la art. 1 alin. (2) din acest act normativ, respectiv nu au fost realizate investiţiile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor pescăreşti, prin modernizarea şi restructurarea acestora,

luând în considerare că Administraţia Naţională „Apele Române” este instituţia responsabilă pentru gestionarea problemelor specifice zonei costiere a Mării Negre, fiind unicul beneficiar al proiectelor promovate în cadrul axei prioritare 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, obiectivul specific 5.1 „Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră”, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, iar Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral este beneficiarul proiectului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)”, proiect care se suprapune parţial cu terenurile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013,

în considerarea faptului că pentru promovarea proiectelor europene deţinerea terenurilor reprezintă o condiţie obligatorie, iar realizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, cu precădere în domeniul reducerii eroziunii costiere, este absolut necesară întrucât există studii de teren actuale şi modelări morfodinamice realizate pe baza acestor studii, care ar putea fi modificate de fenomenul de degradare continuă a zonei costiere,

ţinând cont că în absenţa actului normativ beneficiarul nu poate implementa proiectul, având consecinţe negative pentru statul român care ar putea pierde oportunitatea obţinerii finanţării europene pentru proiectul de investiţii „Reducerea eroziunii costiere, faza li (2014-2020)”,

având în vedere faptul că neimplementarea proiectului are consecinţe imediate atât pe plan economic, prin scăderea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi pierderea fondurilor europene în valoare de 3.432.342 mii lei, inclusiv TVA, aferente proiectului „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)”, cât şi în planul dezvoltării infrastructurii de turism,

în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

 

Cod de clasificaţie

Nr. MFP

Persoana juridică ce predă bunul

Tip bun

Denumire

Persoana juridică ce preia în administrare bunul

Datele de identificare

Situaţia juridică

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.03.08

164026

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Plajă cu destinaţie turistică,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 101,748 ml

Suprafaţă = 3.210 mp

CF = 109991 Năvodari

Limită N

- digul de sud al portului Midia Limită S

- 100 m de la limita de N

România,

judeţul Constanţa, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 3, lot 2/2

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164038

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 100 m x 200 m = 20.000 mp

-

România,

judeţul Constanţa, oraş Năvodari

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164027

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Plajă cu destinaţie turistică,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională .Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 68,003 ml

Suprafaţă = 3.495 mp

CF = 117404 Năvodari

Limită N

- gard Grup Petrol Marin Limită

S - limită Năvodari-Constanţa

România,

judeţul Constanţa, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 1

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164039

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 68 m x 200 m = 13.600 mp

-

România,

judeţul Constanţa, oraş Năvodari

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164029

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Plajă cu destinaţie turistică,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 113,115 mi

Suprafaţă = 2.472 mp

CF = 249033 Constanţa

Limită N - canal

descărcare lac Tăbăcărie

Limită S - dig pescărie

România,

Judeţul Constanţa,

Municipiul Constanţa,

plaja Constanta, lot 1

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

 

8.03.05

164040

Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor -

Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 111 m x 200 m = 22.200 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

municipiul Constanţa

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164030

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plaja neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 131,607 ml

Suprafaţă = 2.165 mp

CF = 109783 Agigea

Limită N - S.C. Sarda Fish - S.R.L.

Limită S -127 m de la limita de N

România

judeţul Constanţa, comuna Agigea, zona Pescărie

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164041

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 127 m x 200 m = 25.400 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

comuna Agigea

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164031

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 123,457 ml

Suprafaţă = 4.608 mp

CF = 103950 Eforie Nord

Limită E

- digul de protecţie Limită V

- 161 m de la limita de E

România,

judeţul Constanţa,

oraşul Eforie Sud,

plaja Eforie Sud

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164042

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 161 m x 200 m = 32.200 mp

-

România,

judeţul Constanţa,

oraşul Eforie

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164032

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 100,513 ml

Suprafaţă = 1.807 mp

CF = 106707 Tuzla

Limită N - cazemată Limită S -100 m de la limita de N

România,

judeţul Constanţa, comuna Tuzla,

tronson 3, lot 2, pescărie

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

 

8.03.05

164043

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime

interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia

Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 100 m x

200 m = 20.000 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

comuna Tuzla

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.0B

164033

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 252,855 ml

Suprafaţă = 2.432 mp

CF = 108115 Costineşti

Limită N

- cazemată

Limită S

- 250 m de la limită de N

România,

Judeţul Constanţa,

Comună Costineşti,

plajă tronson 1, lot 2

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164044

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 250 m x 200 m = 50.000 mp

-

România,

Judeţul Constanţa, comuna Costineşti

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164034

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 193,158 ml

Suprafaţă = 1.965 mp

CF = 108121 Costineşti

Limită N -190 m de la limită de S

Limită S - capătul de sud al Golfului Francez

România,

judeţul Constanţa,

comuna Costineşti, lot 2

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164045

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 190 m x 200 m = 38.000 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

comuna Costineşti

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164035

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională .Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 314,708 ml

Suprafaţă = 2.960 mp

CF = 105217 23 August

Limită N

- 313 m de la limita de S

Limită S

- sudul Golfului Halta Pescăruş

România,

judeţul Constanţa,

comuna 23 August

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

 

8.03.05

164046

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor -

Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 313 m x 200 m = 62.600 mp

-

România,

judeţul Constanţa,

comuna 23 August

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164036

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 171,942 ml

Suprafaţă = 4.966 mp

CF = 107932 Mangalia

Limită N

- promontoriu faleză

Limită S

- dig limită Olimp

România,

judeţul Constanţa, localitatea. Olimp,

plajă tronson 1, lot 1, pescărie

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164047

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal R024326056

Suprafaţă = 171 m x 200 m = 34.200 mp

-

România,

judeţul Constanţa,

comună 23 August

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164037

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Faleze, plajă neamenajată,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 80,433 ml

Suprafaţă = 1.417 mp

CF = 106965 Limanu

Limită E

- baza digului de protecţie

Limită V

- 75 m de la Urnita de E

România,

judeţul Constanţa,

satul 2 Mai, pescărie

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164048

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 75 m x 200 m = 15.000 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

comuna Limanu

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

8.03.08

164028

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Plajă cu destinaţie turistică,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Lăţime = 220,220 ml

Suprafaţă = 3.930 mp

CF = 106955 Limanu

Limită N

- limită de nord sector 1 Vama Veche

Limită S

- 214 m de la limita de N

România,

judeţul Constanţa,

satul Vama Veche,

plaja Vama Veche, lot 1

(Pescărie)

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019

În administrare

8.03.05

164049

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

Cod fiscal 16893890

imobil

Apele maritime interioare,

judeţul Constanţa

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională „Apele Române”

Cod fiscal RO24326056

Suprafaţă = 214 m x 200 m = 42.800 mp

-

România,

Judeţul Constanţa,

comuna Limanu

1998

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013

În administrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu 1 aprilie 2019, alineatele (1) şi (2) ale articolului 7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 36 de luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă.

(2) Unităţile/Instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 36 de luni.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 167.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 1

2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Unităţile de învăţământ particular şi confesional transmit proiectul planului de şcolarizare inspectoratelor şcolare spre verificare şi aprobare. În raport cu capacitatea de şcolarizare a unităţilor de învăţământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3. Directorii unităţilor de învăţământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.”

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatul (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Inspectoratele şcolare, după efectuarea verificării şi aprobării planului de şcolarizare, în raport cu capacitatea de şcolarizare a unităţii de învăţământ, validează numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ,

(12) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ particular transmit către unităţile administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3.

(13) Inspectoratele şcolare pot efectua activităţi de verificare şi control la unităţile de învăţământ particular, privind numărul de elevi înmatriculaţi conform planului de şcolarizare aprobat.”

5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditat verifică modul de utilizare a sumelor alocate.”

6. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 168.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 /a Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2019

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri pentru învăţământul în limbile minorităţilor

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

zi

3570

3904

3570

3904

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

6547

6547

6547

6547

3

Învăţământ primar

zi

4108

4895

4807

5728

4

Învăţământ gimnazial

zi

5384

6192

6154

7078

5

Învăţământ liceal teoretic

zi

5384

5384

6031

6031

6

Învăţământ liceal teoretic

seral

3990

3990

4469

4469

7

Învăţământ liceal tehnologic şi confesional

zi

5568

5568

6237

6237

8

Învăţământ liceal tehnologic

seral

4340

4340

4861

4861

9

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

7107

7107

7960

7960

10

Învăţământ liceal

FR

2100

2100

2352

2352

11

Învăţământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învăţământ dual

zi

5896

5896

6486

6486

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii”, pentru anul 2019

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi*)

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1-300

Grădiniţă

397

401

409

421

432

444

Şcoală gimnazială

380

384

392

403

415

426

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

432

436

445

458

471

484

301-800

Grădiniţă

399

403

411

423

434

446

Şcoală gimnazială

382

386

394

405

417

428

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

434

438

447

460

473

486

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5- Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava


*) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de învăţământ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se asigură, în anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

3. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

4. La articolul 4, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Pentru unităţile de învăţământ din mediul urban care au, în medie, clase cu cel puţin 20 de elevi înmatriculaţi în învăţământul primar, respectiv, în medie, clase cu 25 de elevi înmatriculaţi în învăţământul gimnazial/liceal şi profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele şcolare.

(10) Pentru unităţile de învăţământ din mediul urban care au clase sub 25 de elevi înmatriculaţi în învăţământul gimnazial/liceal şi profesional/dual, dacă sunt unice pe nivel/filieră/profil în unitatea administrativ-teritorială, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume rămase nerepartizate, după caz, în urma unei analize efectuate de inspectoratele şcolare.”

5. Anexele nr. 2 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 169.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, Indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2019

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

zi

20

18

3570

3904

3570

3904

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

20

20

6547

6547

6547

6547

3

Învăţământ primar

zi

24

18

4108

4895

4807

5728

3.1

Învăţământ primar integrat*

zi

 

 

6984

6984

8172

8172

4

Învăţământ primar „step-by-step”

zi

24

24

6547

6547

7660

7660

5

Învăţământ primar A două şansă”

-

15

12

3166

3812

3705

4461

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât Specializarea muzică)

zi

24

20

5169

6181

5935

7096

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

zi

24

24

9153

9153

10069

10069

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

4507

4507

4507

4507

8

Învăţământ gimnazial

zi

25

20

5384

6192

6154

7078

8.1

Învăţământ gimnazial integrat*

zi

 

 

9153

9153

10462

10462

9

Învăţământ secundar inferior „A două şansă”

-

15

12

3586

4308

4099

4925

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

25

20

6461

7377

7301

8337

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

zi

 

 

1077

1077

1077

1077

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

zi

25

25

11307

11307

12438

12438

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

5384

5384

5384

5384

12

Învăţământ gimnazial

FR

22

22

2181

2585

2493

2955

13

Învăţământ liceal teoretic

zi

28

28

5384

5384

6031

6031

14

Învăţământ liceal teoretic

seral

28

28

3990

3990

4469

4469

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

zi

28

28

5568

5568

6237

6237

16

Învăţământ liceal tehnologic

seral

28

28

4340

4340

4861

4861

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

28

28

7107

7107

7960

7960

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

zi

28

28

15076

15076

16886

16886

19

Învăţământ liceal

FR

28

28

2100

2100

2352

2352

19.1

Învăţământ liceal integrat*

zi

 

 

9153

9153

10462

10462

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învăţământ dual

zi

28

28

5896

5896

6486

6486

21

Învăţământ postliceal/maiştri

zi

28

28

5896

5896

5896

5896

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

seral

28

28

4340

4340

4861

4861

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

 

 

2133

2133

2133

2133


* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, pentru anul 2019

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

- lei -

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1 300

Grădiniţă

397

401

409

421

432

444

Şcoală gimnazială/Primară

380

384

392

403

415

426

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

432

436

445

458

471

484

Şcoală postliceală

296

299

305

314

323

332

301-800

Grădiniţă

399

403

411

423

434

446

Şcoală gimnazială

382

386

394

405

417

428

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

434

438

447

460

473

486

Şcoală postliceală

298

301

307

316

325

334

peste 800

Grădiniţă

403

407

415

427

439

451

Şcoală gimnazială

386

390

398

410

421

433

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

438

442

451

464

477

490

Şcoală postliceală

302

305

311

320

329

338

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5- Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (6) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Niculae Bădălău

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională Romarm - S.A. Bucureşti

580

2.

Societatea Romaero - S.A. Bucureşti

95

3.

Societatea Avioane Craiova - S.A.

100

4.

Societatea IOR - S.A. Bucureşti

14

5.

Societatea Uzina Mecanică Orăştie - S.A.

10

6.

Societatea Şantierul Naval Mangalia - S.A.

10

TOTAL:

809

 

NOTĂ:

Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic, în limita prevăzută în această anexă.

Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.

Răspunderea privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor din deconturile justificative prezentate la plată aparţine exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocaţii bugetare pentru plata drepturilor salariale. Sumele alocate, constatate nejustificate, se reţin în seama conducerii executive a operatorului economic.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 30 aprilie 2019 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de *31 mai 2019, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2019 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 25 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată

(2) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit aferente datei de 30 aprilie 2019 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuţii în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanţelor Publice în data de 30 aprilie 2019, iar în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare.

(3) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate potrivit alin. (1) se întocmesc de unităţile Trezoreriei Statului cu data de 30 aprilie 2019.

(4) în ziua de 30 aprilie 2019, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(5) Prin ordin al ministrului finanţelor publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 580.000,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 172.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 21 septembrie 2018, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 5.100,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 173.