MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 252         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 aprilie 2019

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

56. - Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

196. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

57. - Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

197. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

255. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României

 

564. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a dimensiunii ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 

3.687. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior, învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

(2) Frecventarea învăţământul obligatoriu poate înceta la forma cu frecvenţă la 18 ani.”

2. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) învăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului secundar superior, învăţământul secundar superior şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr, 56.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr. 196.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 311 şi 312, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finanţarea de investiţii specifice în agricultură din categoria celor prevăzute la art. 31 alin. (21), precum şi cheltuieli materiale necesare funcţionării acestora, aşa cum sunt ele definite la pct. 291 dm anexă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.

(3) Bunurile mobile şi imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol şi se utilizează conform destinaţiei stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabileşte prin ordin comun at ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani.

(5) în raport cu necesităţile identificate pe piaţa muncii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine finanţarea cheltuielilor aferente înfiinţării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum şi a unor programe de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.

(6) în vederea dezvoltării învăţământului agricol, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate propune:

a) alocarea fundamentată a unei cifre de şcolarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) măsuri privind îmbunătăţirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislaţiei privind asigurarea calităţii;

c) înfiinţarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislaţiei în vigoare, în domeniul agricol.

(7) în cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul acestora încheie un contract de management privind gestiunea investiţiilor specifice în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea utilizării, întreţinerii şi exploatării eficiente a bunurilor finanţate conform prevederilor alin. (1).

(8) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are dreptul de a coordona şi controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol gestionează, utilizează, întreţin şi exploatează investiţiile specifice în agricultură prevăzute la alin. (1).

(9) în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administraţie se măresc cu 2 membri, desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obţinute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice se reglementează prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şt dezvoltării rurale,

Art. 312. - (1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosinţă terenuri agricole în extravilan primesc în folosinţă, prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o suprafaţă de minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.

(2) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie ia cererea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se asigură cu sprijinul unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.”

2. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) Unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale pot fi înfiinţate de către:

a) autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene, prin hotărâre;

b) cultele recunoscute de lege;

c) persoane juridice de drept privat;

d) ministrul educaţiei naţionale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin. (41);

e) în condiţiile în care drepturile constituţionale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituţia României, republicată, persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite în această limbă nu se realizează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înfiinţate conform lit. a) şi d), pe baza solicitărilor, deşi există cereri ale părinţilor sau tutorilor legali ori ale organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înfiinţându-se unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal solicitate.”

3. La anexă, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

„291. investiţiile specifice în agricultură şi cheltuielile materiale necesare funcţionării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol sunt reprezentate de:

a) construcţiile agricole şi zootehnice, inclusiv modernizarea acestora;

b) achiziţionarea de combine, tractoare şi echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigaţii, motoare şi alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice şi a atelierelor mecanice, animale vii şi echipamente specifice activităţii în zootehnie şi medicină veterinară, echipamente de procesare;

c) înfiinţarea de plantaţii pomicole, viticole, sere, solare şi răsadniţe;

d) alte tipuri de construcţii precum cantine, internate, săli de sport, inclusiv modernizarea acestora;

e) întreţinerea şi repararea bunurilor cuprinse la lit. a)-d).”

Art. II. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ordonatorului principal de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr. 57.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr. 197.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 13

din 15 ianuarie 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Dan Băzăvan în Dosarul nr. 3.423/303/2018/a 2 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 833D/2018.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei de neconstituţionalitate. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise în susţinerea admiterii acesteia.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă Cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii, respectiv Decizia nr. 595 din 26 septembrie 2017.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 24 mai 2018, pronunţată în Dosarul nr. 3.423/303/2018/a2, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public Judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Dan Băzăvan într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a încheierii prin care s-a respins acordarea ajutorului public judiciar.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât nu mai este de actualitate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar raportat la realităţile economice. De asemenea, se susţine că instanţele de judecată pot, în litera legii, să dea interpretări diverse dispoziţiilor legale, însă nu şi în spiritul legii. Prin faptul că se impune o sumă minimă sau maximă pentru acordarea ajutorului public judiciar se creează o discriminare între diferitele categorii sociale. Suma venitului stabilită de dispoziţiile legale criticate de 300 lei şi 600 lei este mai mult decât nerealistă raportat la realităţile economice actuale. Se arată că se încalcă dispoziţiile art. 21 şi 47 din Legea fundamentală, întrucât inflaţia a ajuns în luna aprilie 2018 la 5% (cea mai mare din ultimii 5 ani), iar instanţa nu a ţinut cont de cheltuielile de întreţinere de aproximativ 600 lei.

7. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civili apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocata este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.”

12. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 31 privind dreptul la informaţie şi art. 47 privind nivelul de trai.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 100 din 25 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 8 august 2014, Decizia nr. 713 din 27 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 23 decembrie 2015, sau Decizia nr. 657 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate, reţinând că prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 stabilesc acordarea unui ajutor public judiciar În formele prevăzute de lege, acelor persoane care îndeplinesc condiţiile legale. De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 reprezintă o garanţie suplimentară a accesului efectiv la justiţie, fiind adoptată pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie şi pentru a se acorda sprijin din partea statului persoanelor care sunt parte într-un litigiu şi se află într-o dificultate materială.

14. Totodată, prin Decizia nr. 39 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26februarie 2015, paragrafele 15-17, menţinând jurisprudenţa sa anterioară în materie, Curtea a observat că prevederile art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 reprezintă opţiunea legiuitorului, care stabileşte, astfel, sfera persoanelor îndreptăţite să solicite sprijinul statului, în acest context, Curtea a amintit că, prin Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, paragraful 59, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că dreptul efectiv de acces la un tribunal nu înseamnă însă un drept necondiţionat de a obţine un ajutor judiciar gratuit din partea statului în materie civilă şi nici dreptul la o procedură gratuită în această materie.

15. În ceea ce priveşte critica referitoare la limita instituită de legiuitor pentru acordarea ajutorului public judiciar, Curtea a observat că aceste aspecte ţin de opţiunea legiuitorului, care stabileşte atât sfera persoanelor îndreptăţite să solicite sprijinul statului, cât şi criteriile în funcţie de care se acordă ajutorul public judiciar în materie civilă.

16. În continuare, prin Decizia nr. 69 din 18 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 4 aprilie 2016, paragraful 16, Curtea a reţinut că, prin art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, sunt stabilite categoriile de venituri cu caracter periodic care se iau în calcul pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie, precum şi sumele datorate în mod periodic (cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere). Reglementarea posibilităţii acordării ajutorului public judiciar vizează tocmai acele situaţii în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale sau a celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale, constituind o garanţie a accesului liber la justiţie. Aprecierea legalităţii şi temeiniciei cererilor întemeiate pe dispoziţiile mai sus citate se realizează de către instanţa de judecată în temeiul prerogativelor conferite de Constituţie şi legi, pe baza probelor care însoţesc aceste cereri.

17. În aceste condiţii, Curtea constată că dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate în susţinerea acesteia nu sunt încălcate.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia pronunţată anterior, cât şi considerentele care au fundamentat-o îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Băzăvan în Dosarul nr. 3.423/303/2018/a2 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 ianuarie 2019.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine

pe teritoriul României

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole nr. 279.475 din 1.04.2019,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 224/2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 18 martie 2019.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr. 255.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea dimensiunii ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a dimensiunii ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - Dimensiunea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care va fi folosită la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, este de 35 mm în diametru.

Art. 2. - Dimensiunea ştampilei de control pentru secţiile de votare din străinătate, care va fi folosită la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, este de 35 mm în diametru.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 22 martie 2019.

Nr. 564.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale,

din cadrul examenului de bacalaureat

 

În baza prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 15 martie 2019.

Nr. 3.687.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5 219/2010)

 

LISTA

examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

 

1. Limba engleză

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS

PET/Preliminary/ Preliminary for Schools

B1

Promovat/Cambridge English scale: 140-170

University of Cambridge - Cambridge English Language 
Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages 
Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/

2.

First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS

FCE/First/First

B2

Promovat/Cambridge English scale: 160-190

3.

Certificate Advanced English

CAE/Advanced

C1

Promovat/Cambridge English scale: 180-210

4.

Certificate of Proficiency in English

CPE/Proficiency

C2

Promovat/Cambridge English scale: 200-230

5.

Business English Certificate
- Preliminary
- Vantage
- Higher

BEC

B1 
B2 
C1

Promovat 
Promovat 
Promovat

University of Cambridge - Cambridge English Language 
Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) 
www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania

6.

International English Language Testing System

IELTS

Punctaj 0-9

4-5 puncte B1 
5,5-6,5 puncte B2 
7-8 puncte C1 
8,5-9,0 puncte C2

British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia

www.ielts.org

7.

Test of English as a Foreign Language - internet - based tests

TOEFL (iBT)

Reading: 0-30 
Listening: 0-30 
Speaking: 0-30 
Writing: 0-30 
Total - 0-120

57-86 puncte B1 
87-109 puncte B2 
110-120 puncte C1

Educational Testing Service (ETS)

www.ets.org

8.

Test of English for International Communication

TOEIC

Listening:
5-495
Reading:
5-495
Speaking:
0-200
Writing:
0-200

Listening
minimum 275 puncte - B1
minimum 400 puncte - B2
minimum 490 puncte - C1
Reading
minimum 275 puncte - B1
minimum 385 puncte - B2
minimum 455 puncte - C1
Speaking
minimum 120 puncte - B1
minimum 160 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1
Writing
minimum 120 puncte - B1
minimum 150 puncte - B2
minimum 200 puncte - C1

9.

TRINITY 
Integrated Skills in English

TRINITY ISE

ISE I - B1 
ISE II - B2 
ISE III - C1 
ISE IV - C2

Promovat 
Promovat 
Promovat 
Promovat

TRINITY College London

10.

Examenele ECL

ECL

Independent User - B1 
Independent User - B2 
Proficient User - C1

Promovat 
Promovat 
Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București

11.

Basic Communication Certificate in English

BCCE

B1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

12.

Examination for the Certificate of Competency in English

ECCE

B2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

13.

Advanced Level Certificate in English

ALCE

C1

Promovat

Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

14.

Examination for the Certificate of Competency in English

ECPE

C2

Promovat

Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

15.

Ascentis Anglia ESOL

Ascentis Anglia ESOL

B1 - C2

Promovat

Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania

16.

LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

-

B1

Promovat/40-51 puncte

Learning Resources Network - www.lrnglobal.org

17.

LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

-

B2

Promovat/40-51puncte

18.

LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

-

C1

Promovat/50-64 puncte

19.

LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

-

C2

Promovat/50-64 puncte

20.

LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

IELCA

B1

Promovat/80-119 puncte

21.

LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

IELCA

B2

Promovat/120-159 puncte

22.

LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

IELCA

C1

Promovat/160-199 puncte

23.

LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

IELCA

C2

Promovat/200 puncte

24.

ESOL International All Modes (Entry 3)

-

B1

Promovat minimum 55%

English Speaking Board

www.esbuk.org

25.

ESOL International All Modes 
Level 1 B2

GCSE

B2

Promovat minimum 55%

26.

ESOL International All Modes 
Level 2 C1

GCSE

C1

Promovat minimum 55%

27.

ESOL International All Modes 
Level 3 C2

GCE A level

C2

Promovat minimum 55%

28.

LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages

IESOL

B1 - C2

Promovat

PeopleCert Qualifications Ltd.

www.languagecert.org

29.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications 
- English Language Skills Assessment

LCCI ELSA

B1 B2 C1

Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: 
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI) www.lcciromania.ro

30.

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
- Junior English Test
- Senior English Test

LCCI 
JETSET
- Level 4
- Level 5
- Level 6

B1 
B2 
C1

Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează: 
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

31.

London Chamber of
Commerce and Industry
International Qualifications
- English for Business

LCCI
EfB - Level 1
EfB - Level 2
EfB - Level 3
EfB - Level 1
EfB - Level 2
EfB - Level 3B1
B2
C1

Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după
cum urmează:
Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

32.

Pearson LCCI Entry 3 
Certificate in ESOL International (CEFR B1)

Pearson EDI JETSET Level 4

B1

Listening 0-20 puncte minimum 10 puncte - B1 
Reading 0-40 puncte minimum 20 puncte - B1 
Speaking 0-20 puncte minimum 10 puncte - B1 
Writing 0-40 puncte minimum 20 puncte - B1 
Maximum 120 puncte minimum 60 puncte - B1Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education

Limited www.lcci.org.uk

33.

Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)

Pearson EDI JETSET Level 5

B2

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - B2 
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - B2 
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - B2 
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - B2 
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - B2

34.

Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)

Pearson EDI JETSET Level 6

C1

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - C1 
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - C1 
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - C1 
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - C1 
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - C1

35.

Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

Pearson EDI JETSET Level 7

C2

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - C2 
Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte - C2 
Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte - C2 
Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte - C2 
Maximum 190 puncte minimum 95 puncte - C2

Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited

www.lcci.org.uk

36.

Level 1 Pearson LCCI 
English for Business

Pearson LCCI IQ English for Business Level 1

B1

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte - B1 
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 50 puncte - B1 
Speaking 0-100 puncte minimum 50 puncte - B1 
Total B1 minimum 115 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

37.

Level 2 Pearson LCCI 
English for Business

Pearson LCCI IQ English for Business Level 2

B2

Listening 0-30 puncte minimum 18 puncte - B2 
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 60 puncte - B2 
Speaking 0-100 puncte minimum 60 puncte - B2 
Total B2 minimum 138 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

38.

Level 3 Pearson LCCI 
English for Business

Pearson LCCI IQ English for Business Level 3

C1

Listening minimum 
0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum 
and Writing 
0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum 0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum 
161 puncte

Pearson LCCI

www.lcci.org.uk

39.

Level 4 Pearson LCCI 
English for Business

Pearson LCCI IQ English for Business Level 4

C2

Listening 0-30 puncte minimum 24 puncte - C2 
Reading and Writing 0-100 puncte minimum 80 puncte - C2 
Speaking 0-100 puncte minimum 80 puncte - C2 
Total C2 minimum 184 puncte

Pearson LCCI www.lcci.org.uk

40.

Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

Pearson Test of English (PTE) General 
Level 2

B1

Listening minimum 
0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum 
0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum 
0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum 0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum 
52 puncte

Edexcel

www.pearsonpte.com

41.

Pearson Edexcel Entry Level 1 
Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE) General 
Level 3

B2

Listening 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2 
Reading 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2 
Speaking 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2 
Writing 0-25 puncte minimum 15 puncte - B2 
Total B2 minimum 60 puncte

Edexcel

www.pearsonpte.com

42.

Pearson Edexcel Entry Level 2 
Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE) General 
Level 4

C1

Listening 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1 
Reading 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1 
Speaking 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1 
Writing 0-25 puncte minimum 17 puncte - C1 
Total C1 minimum 68 puncte

Edexcel

www.pearsonpte.com

43.

Pearson Edexcel Entry Level 3 
Certificate in ESOL International

Pearson Test of English (PTE) General 
Level 5

C2

Listening 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2 
Reading 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2 
Speaking 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2 
Writing 0-25 puncte minimum 19 puncte - C2 
Total C2 minimum 76 puncte

Edexcel

www.pearsonpte.com

 

2. Limba franceză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Diplôme d'etudes en langue française

DELF

B1 
B2

Promovat 
Promovat

Centre international d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale

www.ciep.fr

2.

Diplôme approfondi de langue française

DALF

C1 
C2

Promovat 
Promovat

3.

Test de connaissance du française

TCF

A1 - C2

B1

4.

Test d'evaluation du française

TEF

A1 - C2

B1

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP)

www.fda.ccip.fr

5.

L'examen ECL

ECL

B1 
B2 
C1

Promovat 
Promovat 
Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.

www.eurocenter.ro

 

3. Limba germană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

DSD 2

B2 - C1

B2

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) 
www.kmik.org

http:www.auslandsschulwesen.de

2.

Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

DSD 1

B1

B1

3.

Das Osterreichische Sprachdiplom Deutsch

OSD 


- / 


- ZD 
- MD 
- / 
- WDB1 


B2 
B2 
C1 
C2Promovat 


Promovat 
Promovat 
Promovat

Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) 

www.osd.at www.bmukk.gv.at

4.

Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Jungedliche

-

B1

Promovat

Goethe - Institut

www.goethe.de/pruefungen

5.

Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur Erwachsene

-

B1

Promovat

6.

Goethe - Zertifikat B2

-

B2

Promovat

7.

Goethe - Zertifikat C1

-

C1

Promovat

8.

Goethe - Zertifikat C2: Groβes Deutsches Sprachdiplom

GDS

C2

Promovat

9.

Der Test Deutsch als Fremdsprache

Test DaF

B1+ - C1

B2

Test DaF - Institut www.testdaf.de

10.

ECL - Zertifikat

ECL

B1

B2

C1

Promovat

Promovat

Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 
www.ecl.hu 
Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. 
www.eurocenter.ro

 

4. Limba italiană

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Certificazione di Italiano
come Lingua Straniere
- Livello Uno
- Livello Due
- Livello Tre
- Livello Quatro

CILS

B1
B2
C1
C2

Promovat
Promovat
Promovat
Promovat

Universita per Stranieri di Siena
www.unistrasi.it

2.

Certificazione della lingua italiana

CELI 2
CELI 3
CELI 4
CELI 5

B1
B2
C1
C2

Promovat
Promovat
Promovat
Promovat

Universita per Stranieri di Perugia
www.cvcl.it

3.

L'esame ECL

ECL

B1 
B2 
C1

Promovat 
Promovat 
Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 

www.ecl.hu

Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. 

www.eurocenter.ro

 

5. Limba spaniolă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Diploma de Espańol como
Lengua Extranjera
- Diploma de Espańol
Nivel B1 (Inicial)
- Diploma de Espańol
Nivel B2 (Intermedio)
- Diploma de Espańol
Nivel C1 (Intermedio)
- Diploma de Espańol
Nivel C2 (Superior)
- Diploma de Espańol
Nivel A2/B1 escolar

DELE
B1
B2
C1
C2
A2/B1 scolar

B1
B1
B2
C1
C2
B1

Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat
Promovat

Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes
http: diplomas.cervantes.es*)

2.

El examen ECL

ECL

B1

B2

C1

Promovat

Promovat

Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 

www.ecl.hu

Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.

www.eurocenter.ro


*) În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala "Certificatul de aptitudini" emis de Institutul Cervantes.

 

6. Limba portugheză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira

DEPLE

B1

Promovat

Ministerio da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

www.fl.ul.pt/unidades/ centros/caple

2.

Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira

DIPLE

B2

Promovat

3.

Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira

DAPLE

C1

Promovat

4.

Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira

DUPLE

C2

Promovat

 

7. Limba japoneză

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Japanese Language Proficiency Test

JLPT

N3 - B1 
N2 - B2 
N1 - C1

Promovat 
Promovat 
Promovat

Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România

 

8. Limba rusă

 

Nr. crt.

Denumirea examenului

Abreviere

Notare/Nivel

Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

1.

Examene ECL

ECL

Waystage level - A2 
Independent user - B1 
Independent user - B2 
Proficient user - C1

Promovat 
Promovat 
Promovat 
Promovat

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu

2.

Russian for Everyday Communication

-

Breakthrough level - A1 
Waystage level - A2 
Threshold level - B1 
Vantage level - B2 
Effective operational proficiency level - C1 
Mastery level

Promovat 
Promovat 
Promovat 
Promovat 
Promovat 
Promovat

Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/ certificates/