MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 aprilie 2019

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 793 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi

 

813. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

3.669. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgovişte

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 793

din 6 decembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Carmen Ionescu în Dosarul nr. 22.876/301/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 285D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că există o jurisprudenţă constantă a Curţii Constituţionale în care S-a arătat că dezvoltarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 146 lit. d) în cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992 este justificată şi răspunde voinţei legiuitorului, sens în care invocă Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 şi solicită menţinerea jurisprudenţei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 19 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 22.876/301/2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Carmen Ionescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei încheieri pronunţate de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti prin care s-a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Codul de procedură penală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că instanţa de judecată poate bloca orice fel de excepţie de neconstituţionalitate, invocând o pretinsă legătură cu soluţionarea cauzei. De asemenea, şi instanţa de recurs poate proceda în acelaşi mod. Mai mult, respingând o excepţie de neconstituţionalitate pentru motivul că textul criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei, instanţa poate face aprecieri cu privire la problemele de fond, ceea ce echivalează cu o antepronunţare.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este, în parte, inadmisibilă, având în vedere Decizia nr. 492 din 23 iunie 2015, prin care Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) teza a două din Legea nr. 47/1992, reţinând, în esenţă, că motivarea acesteia privea modul de interpretare şi aplicare a normelor incidente în cauzele deduse judecăţii, şi, în parte, neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale,

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele for de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992. reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12 Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, care au următorul cuprins:

„(1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe oria unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.

[...]

(5) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs ia instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 24 privind dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 713 din 9 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 19 aprilie 2018, paragraful 22, a statuat că prima teză a art. 146 lit. d) din Constituţie, privind excepţia de neconstituţionalitate ridicată în faţa unei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj comercial, reglementează un control a posteriori, concret, de constituţionalitate, ce presupune sine qua non existenţa unui litigiu pendinte, în cadrul căruia să se invoce excepţia de neconstituţionalitate a unor acte normative de reglementare primară care să aibă legătură cu soluţionarea acestuia.

15. În jurisprudenţa sa, Curtea a constatat că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 438 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2014, paragraful 15). Incidenţa textului de lege criticat în soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti nu trebuie analizată în abstracto. ci trebuie verificat, în primul rând, interesul procesual al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, mai ales prin prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituţionalităţii textului de lege criticat (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 465 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 29 octombrie 2014).

16. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate se face în faţa instanţelor judecătoreşti, cu condiţia existenţei, aşadar, a unui proces pendinte. Instanţa de judecată se pronunţă doar asupra admisibilităţii excepţiilor de neconstituţionalitate, cu obligaţia de a le respinge ca inadmisibile pe acelea care nu îndeplinesc condiţiile legii, având rolul unui filtru al excepţiei de neconstituţionalitate invocate de părţi. Instituind imposibilitatea sesizării Curţii Constituţionale direct de către părţi, legiuitorul a avut în vedere prevenirea eventualelor abuzuri şi tergiversarea cauzelor deduse judecăţii, în deplin acord cu dispoziţiile art. 57 din Constituţie, potrivit cărora drepturile şi libertăţile constituţionale trebuie exercitate cu bună-credinţă, fără a încălca drepturile şi libertăţile celorlalţi (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 519 din 7 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 12 august 2015, paragrafele 20 şi 21, şi Decizia nr. 243 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 2 iulie 2013).

17. Dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanţa de judecată sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor excepţii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională. În situaţia în care instanţa de judecată constată că excepţia este admisibilă, va dispune sesizarea Curţii Constituţionale, care, în aceste condiţii, îşi va exprima opinia cu privire la contrarietatea dintre textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii şi textul de referinţă pretins încălcat. Atunci când excepţia este inadmisibilă, instanţa de judecată o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională, partea având, în această situaţie, posibilitatea formulării recursului prevăzut de art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauza.

19. Având în vedere cele reţinute în jurisprudenţa sa, Curtea constată că, de principiu, condiţionarea sesizării sale cu o excepţie de neconstituţionalitate de legătura dispoziţiei legale criticate cu soluţionarea cauzelor reprezintă un aspect esenţial al controlului concret de constituţionalitate. Totodată, sfera de cuprindere a acestei condiţii de admisibilitate înglobează interesul procesual al ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi relevanţa textului criticat în soluţionarea cauzelor, întrunirea cumulativă a acestor două elemente ale excepţiei de neconstituţionalitate raportat la cadrul procesual existent nu determină o antepronunţare a instanţei de judecată şi nu limitează dreptul părţilor de a ridica excepţia de neconstituţionalitate ca mijloc de realizare a controlului concret de constituţionalitate. Prin urmare, Curtea nu poate reţine încălcarea accesului liber la justiţie şi nici a dreptului la apărare.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Carmen Ionescu în Dosarul nr. 22.876/301/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.009/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului:, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face !a starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 pin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 28 martie 2019.

Nr. 245.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale

de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi

 

Nr.

crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (lei)

1

9/INVPPS-6505015

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bădălan Sediul: municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 11, judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 114 din 19.01.2006 CIF 18402787

Teren SPP 1A

Suprafaţa totală - 646 mp

UAT Galaţi, judeţul Galaţi

894

9/INVPPS-6505017

Teren SPP 1B

Suprafaţa totală - 338 mp

UAT Galaţi, judeţul Galaţi

468

9/INVPPS-6505019

Teren SPP 2

Suprafaţa totală - 852 mp

UAT Galaţi, judeţul Galaţi

1.179

2

9/INVPPS-6505031

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Braniştea Sediul: comuna Şendreni, sătul Şerbeştii Vechi, DN25, km 15, judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional ăl organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 99 din 19.01.2006 CIF 18430884

Teren SPP 55

Suprafaţa totală - 1.760 mp

UAT Braniştea, judeţul Galaţi

1.807

3

9/INVPPS-65005079

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Folteşti Prut 1 Sediul: comuna Folteşti (în incinta Societăţii Comerciale Agroconfort - S.R.L.), judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 99 din 19.01.2006 CIF 18430884

Teren SPP Folteşti

Suprafaţa totală - 1.520 mp

UAT Folteşti, judeţul Gaîaţi

1.344

4

9/INVPPS-6505053

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Fundeni Plot 59 Sediul: comuna Fundeni, satul Hanu Conachi (în incinta PFA Mihalcea Costel), judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 254 din 11.05.2007 CIF 21777906

Teren SPP 59

Suprafaţa totală - 1.910 mp

UAT Lieşti, judeţul Galaţi

1.961

5

9/INVPPS-6504977

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Grindu Prut Sediul: oraşul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 11, judeţul Galaţi

înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 145 din 11.05.2006 CIF 18721956

Teren SPP 4

Suprafaţa totală - 496 mp

UAT Galaţi, judeţul Galaţi

686

 

Nr.

Crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (lei)

6

9/INVPPS-

6505049

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Independenţa Şiret Sediul: municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 6 (în incinta Societatea Comercială Baza - S.R.L), judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 214 din 31.01.2007

CIF 21256657

Teren SPP 56

Suprafaţa totală - 1.4t6 mp

UAT Independenţa, judeţul Galaţi

1.515

7

9/INVPPS-

6504977

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Monofilare Sediul: municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 13A, camera 3.3A, judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 238 din 31.01.2007

CIF 21064007

Teren SPP Monofilare

Suprafaţa totală - 200 mp

UAT Frumuşiţa, judeţul Galaţi

205

8

9/INVPPS-

6505025

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Şiretul Şendreni Sediul: comuna Şendreni (în incinta Societăţii Comerciale Agromec - S.A.), judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 590 din 22.06.2018

CIF 39578647

Teren SPP Smârdan

Suprafaţa totală - 1.3&4 mp

UAT Smârdan, judeţul Galaţi

1.384

9

9/INVPPS-

6504977

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Stoicani Sediul: comuna Frumuşiţa nr. 5 (în incinta Societăţii Comerciale Brateş Prut – S.A. Frumuşiţa), judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 167 din 22.06.2006

CIF 18848241

Teren SPP Stoicani

Suprafaţa totală - 660 mp

UAT Frumuşiţa, judeţul Galaţi

678

10

9/INVPPS-

6505047

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tudor Vladimirescu Sediul: comuna Piscu, judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 211 din 31.01.2007

CIF 21119528

Teren SPP 57

Suprafaţa totală - 1.116 mp

UAT Piscu, judeţul Galaţi

1.146

11

9/INVPPS-

6505067

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Vladimireşti Plot 58 Sediul: comuna Piscu, judeţul Galaţi înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de Îmbunătăţiri funciare cu nr. 385 din 27.03.2008

CIF 23693429

Teren SPP 58

Suprafaţa totală - 880 mp

UAT Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi

903

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale

din 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Arcani - sectoarele cadastrale nr. 1, 17, 27, 31, 33, 35, 50, 56, 75 şi 76;

b) unitatea administrativ-teritorială Bâlteni - sectoarele cadastrale nr. 9,11, 20, 23, 43, 50, 52 şi 56;

c) unitatea administrativ-teritorială Drăguţeşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 8, 9, 27, 28, 31, 32, 52, 53 şi 54;

d) unitatea administrativ-teritorială Leleşti - sectoarele cadastrale nr. 19 şi 21;

e) unitatea administrativ-teritorială Polovragi - sectoarele cadastrale nr. 99, 103, 104, 105 şi 106;

f) unitatea administrativ-teritorială Săuleşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 5, 21 şi 65;

g) unitatea administrativ-teritorială Ţicleni - sectoarele cadastrale nr. 0, 18, 29, 38, 39,40, 43, 50, 52, 61, 65, 66, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 95, 99, 100, 101, 102, 105, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124 şi 125.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Mircea Viorel Popa

 

Bucureşti, 4 martie 2019.

Nr. 813.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GORJ UAT: ARCANI

Sectoare: 1, 17, 27, 31, 33, 35, 50, 56, 75, 76.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”

din municipiul Târgovişte

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.219/2009*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgovişte,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 decembrie 2017-15 iunie 2018,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, cu sediul în municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 28, judeţul Dâmboviţa, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „gimnazial”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „gimnazial”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgovişte.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgovişte are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgovişte este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din municipiul Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 14 martie 2019.

Nr. 3.669.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.219/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Dâmbovita

 

Nr.

crt.

Denumirea

unităţii

de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

Capacitatea maximă de şcolarizare/unitate de învăţământ*

1.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”

33/12.2017

Municipiul Târgovişte, Bd. Unirii nr. 28, tel.: 0737/016646

Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

 

Română

Cu frecvenţă

26 de formaţiuni de studiu, în două schimburi (maximum 13 formaţiuni de studiu/schimb)

 

* Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.