MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 255         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 aprilie 2019

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

183. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

18. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi construcţii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „A - Z COM” - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002

 

868. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

ACTE ALE INSPECŢIEI JUDICIARE

 

62. - Ordin pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 43 se introduce un nou număr curent, numărul curent 44, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea direcţiei

Sediul unităţii

„44.

Complex Silva

str. Petricani nr. 9A, municipiul Bucureşti, cod 023841”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 974/1999 de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi construcţii în perimetrul Valea Tisei - Cavnic, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „A - Z COM” - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002

 

Având în vedere:

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul D.G.G.E.C.R.R./M.I.E. nr. 3.796 din 18.03.2019,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Concesiunea acordată prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea resurselor de andezit industrial şi de construcţii în perimetrul Valea Tisei-Cavnic, judeţul Maramureş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „A-Z COM” - S.R.L.,  cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 11, ap. 64, judeţul Maramureş, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.435/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 decembrie 2002, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 20 martie 2019.

Nr. 18.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bilbor - sectorul cadastral nr. 26;

b) unitatea administrativ-teritorială Ciceu - sectoarele cadastrale nr. 18, 20;

c) unitatea administrativ-teritorială Cozmeni - sectoarele cadastrale nr. 2, 23, 30, 33, 38, 44;

d) unitatea administrativ-teritorială Dăneşti - sectoarele cadastrale nr. 67, 71;

e) unitatea administrativ-teritorială Dealu - sectoarele cadastrale nr. 62, 63, 65, 78, 82;

f) unitatea administrativ-teritorială Ditrău - sectoarele cadastrale nr. 71,72;

g) unitatea administrativ-teritorială Feliceni - sectoarele cadastrale nr. 1, 26, 28, 35;

h) unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni - sectoarele cadastrale nr. 112, 138, 139, 140, 141, 142;

i) unitatea administrativ-teritorială Mugeni - sectoarele cadastrale nr. 64, 66, 67;

j) unitatea administrativ-teritorială Porumbeni - sectoarele cadastrale nr. 34, 40, 43, 44, 45, 60;

k) unitatea administrativ-teritorială Sărmaş - sectoarele cadastrale nr. 19, 57, 61, 64;

l) unitatea administrativ-teritorială Siculeni - sectoarele cadastrale nr. 14, 15, 16, 17.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1-12 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 martie 2019.

Nr. 868.


*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: HARGHITA UAT: BILBOR Sector nr.: 26

 

ACTE ALE INSPECŢIEI JUDICIARE

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII INSPECŢIA JUDICIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

 

În temeiul art. 70 alin. (2) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 131/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 6 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) comisia de elaborare a subiectelor şi corectare a lucrărilor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia pentru subiecte şi corectare “.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.

3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) comisia de soluţionare a contestaţiilor privind baremul de notare a lucrărilor la testarea scrisă şi rezultatul obţinut la această testare, denumită în continuare comisia pentru contestaţii”.

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Comisia pentru subiecte şi corectare, precum şi comisia pentru contestaţii sunt formate din câte 3 membri titulari, desemnaţi dintre inspectorii judiciari. Activitatea fiecărei comisii este coordonată de un preşedinte, desemnat prin ordinul de constituire dintre membrii titulari ai acesteia.”

5. Articolul 12 se abrogă.

6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Comisia pentru contestaţii soluţionează contestaţiile la baremul de notare a lucrărilor scrise, adoptă baremul definitiv şi stabileşte rezultatul definitiv obţinut la testarea scrisă.”

7. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Comisia pentru interviu este alcătuită din inspectorul-şef, directorii direcţiilor de inspecţie şi un psiholog cu rol consultativ, desemnat prin ordin al inspectorului-şef. Activitatea comisiei este coordonată de inspectorul-şef.”

8. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) După finalizarea verificărilor se întocmeşte un raport care se transmite comisiei de organizare, împreună cu dosarul lucrării de inspecţie corespunzătoare. Structura raportului este prevăzută în anexa nr. 2.”

Art. II. - Ori de câte ori în cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I se face referire la „comisia pentru subiecte”, prin aceasta se înţelege „comisia pentru subiecte şi corectare”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare,

Lucian Netejoru

 

Bucureşti, 1 aprilie 2019.

Nr. 62.