MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 aprilie 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

198. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

199. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

200. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

201. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Decizia nr. 792 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr 794 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

192. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România

 

DECIZII ALE PRIM-MI NISTRULUI

 

69. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Stelian Fedorca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

 

70. - Decizie privind numirea domnului Ion Gabriel Bratu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002

 

490. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/ local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

 

3.675. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 1.006/2018;

- Decretul nr. 556/2000

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 499/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Cristina-Anca Florea, preşedintele Tribunalului Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 198.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 500/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Liliana-Marieta Vlădescu, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 199.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 501/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mirela-Camelia Florea, judecător la Judecătoria Turnu Măgurele, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 200.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Dănilă Viorel-Sorin Mihai-Emanuel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 201.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr.738

din 20 noiembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) şi ale aii. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Societatea Polaris M Holding - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 583/54/2017 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.423D/2017.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 6 noiembrie 2018, în prezenţa reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Mihai Adrian Hoţea din Baroul Bucureşti, cu delegaţie depusă la dosar, şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul prevederilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei a amânat pronunţarea pentru data de 20 noiembrie 2018, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 5 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 583/54/2017, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (1) lit. c) şi afin. (4) şi ale art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Excepţia a fost invocată de Societatea Polaris M Holding - S.R.L. din Constanţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care a fost respinsă contestaţia formulată de autoarea excepţiei.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie şi principiul egalităţii în faţa legii, întrucât împiedică participarea unor operatori economici în procedurile de achiziţie publică. Astfel, se aplică o sancţiune unei persoane doar pentru că este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea anumitor fapte, fără ca instanţa să pronunţe o hotărâre definitivă de condamnare pentru comiterea vreunei infracţiuni.

5. Se apreciază că numai judecătorul, în condiţiile legii, poate dispune, cu titlu provizoriu şi temporar, instituirea interdicţiei de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Existenţa unui proces penal pe rol, în care o persoană juridică are calitatea de inculpat, este o împrejurare care, perse, nu poate determina excluderea unui operator economic de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Atât timp cât o persoană este considerată nevinovată, în lipsa unei justificări obiective şi necesare, apare ca fiind discriminată în raport cu ceilalţi operatori economici care doresc să participe la o procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică.

6. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că dispoziţiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 prevăd expres că sancţiunea excluderii unui operator economic din procedura de atribuire intervine atunci când autoritatea contractantă stabileşte că acesta a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, iar art. 167 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin. (4) din lege califică ipoteza existenţei unei proceduri de investigaţie în curs de derulare ca fiind o abatere profesională gravă ce poate pune în discuţie integritatea şi reputaţia operatorului, în sensul art. 167 alin. (3) din lege.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile reprezentantului părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 164 şi ale art. 167 alin. (1) lit. c) şi alin, (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016. Curtea observă că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 98/2017 a fost modificată, iar prin art. I pct. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 22 decembrie 2017, a fost abrogat alin. (4) al art. 167 din lege.

12. Însă, având în vedere atât dispoziţiile art. 236 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora „Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi ii se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire", cât şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care s-a statuat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea va analiza prevederile legale criticate cu a căror constituţionalitate a fost sesizată. Aşadar, deşi nu mai sunt în vigoare, dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 îşi produc în continuare efectele juridice, deoarece procedura de licitaţie deschisă a fost iniţiată de autoritatea contractantă prin publicarea în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a anunţului de concesionare din 30 noiembrie 2016, deci ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016.

13. Totodată, având în vedere cadrul procesual al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi motivarea acesteia, Curtea reţine că obiect al acesteia îl constituie dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, care au următorul cuprins:

- Art. 167 alin. (4): „(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1)."

14. Dispoziţiile legale la care face trimitere textul criticat, prevăd următoarele:

- Art. 167. - „(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: [...] c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative

- Art. 164: „( 1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spătării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în căzui în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 4 din Codul de procedură penală, art. 11 alin. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului referitoare la prezumţia de nevinovăţie, art. 14 pct. 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice privind prezumţia de nevinovăţie, art. 20 şi art. 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind egalitatea în faţa legii şi prezumţia de nevinovăţie, art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind prezumţia de nevinovăţie, precum şi ale art. 57 din Directiva 2014/24/UE.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 reglementează motive de excludere a unui operator economic de la participarea la procedura de achiziţii publice. Aceste dispoziţii legale reprezintă o transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

17. Astfel, art. 164 din Legea nr. 98/2016 prevede ca motiv de excludere condamnarea operatorului economic, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiunii de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. În ceea ce priveşte motivele de excludere, potrivit art. 167 alin. (1) lit. c) din lege, autoritatea contractantă, având în vedere O decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative, exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea. În înţelesul legii [art. 167 alin. (3) din lege], abatere profesională gravă reprezintă orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă grava. Din conţinutul normativ al art. 167 alin. (1) lit. c) şi al art. 167 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, Curtea reţine că, indiferent de înţelesul dat de lege, abaterea profesională gravă trebuie stabilită în mod definitiv de o instanţă de judecată sau de o autoritate administrativă competentă în domeniul respectiv. Aşadar, în ambele ipoteze, operatorul economic va fi exclus din procedura de achiziţie numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, respectiv al unei decizii emise de o autoritate administrativă.

18. În continuare, Curtea constată faptul că printre motivele de excludere, astfel cum rezultă din coroborarea dispoziţiilor art. 164 cu cele ale art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, se regăseşte şi excluderea operatorului economic de la procedura de atribuire a contractului în situaţia în care există în curs de derulare o procedură judiciară de investigaţie a săvârşirii unei infracţiuni, pe motivul că aceasta reprezintă o abatere profesională gravă, care pune în discuţie integritatea operatorului economic. Astfel, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator economic şi în situaţia în care acesta sau orice membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia este supus unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea unor fapte dintre cele expres prevăzute de art. 164 alin. (1) din lege, şi nu doar atunci când există o condamnare definitivă. Totodată, prin trimiterea făcută la art. 167 alin. (1) lit. c) din lege, textul califică situaţia operatorului economic ca fiind o abatere profesională gravă ce poate pune în discuţie integritatea şi reputaţia acestuia. Cu alte cuvinte, Curtea reţine că, potrivit art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, existenţa în curs de derulare a unei proceduri judiciare de investigaţie a săvârşirii unei infracţiuni constituie temei de excludere a operatorului economici pe motivul că aceasta reprezintă o abatere profesională gravă,

19. Din analiza conţinutului normativ al art. 167 alin. (4} din Legea nr. 98/2016, Curtea observă că acest motiv de excludere a operatorului economic reprezintă o prevedere suplimentară faţă de art. 57 din Directiva 2014/24/UE potrivit căruia „Autorităţile contractante pot exclude sau statele membre le pot solicita acestora să excludă de la participarea la o procedură de achiziţie publică orice operator economic aflat în oricare din următoarele situaţii: [..] (c) dacă autoritatea contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate că operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă, care pune sub semnul întrebării integritatea sa”. În acest sens, Curtea constată, astfel cum a reţinut la paragraful 11 al prezentei decizii, că dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 au fost abrogate prin art. I pct. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017, intervenţia legislativă fiind motivată prin faptul că această dispoziţie legală restricţiona participarea la procedura de atribuire a ofertanţilor care nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, fiind, astfel, contrară sensului prevăzut de Directiva 24/2014/UE.

20. Sub acest aspect, având în vedere critica formulată prin raportare la încălcarea principiului prezumţiei de nevinovăţie, precum şi calitatea de persoană juridică a autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că devin incidente dispoziţiile titlului VI din Codul penal care reglementează răspunderea penală a persoanei juridice. Pentru a putea fi angajată răspunderea penală a acesteia, entitatea trebuie să aibă personalitate juridică, să nu facă parte din categoria celor excluse (statul şi autorităţile publice), iar infracţiunea să fie săvârşită în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Vinovăţia persoanei juridice se raportează la organele şi organizarea acesteia, respectiv la conduita unor persoane fizice din cadrul persoanei juridice. Corelativ răspunderii penale a persoanei juridice devin aplicabile în privinţa acesteia, chiar dacă fac referire la noţiunea generică de „persoană", dispoziţiile art. 4 din Codul de procedură penală potrivit cărora „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. In jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că din analiza acestui text de lege rezultă fără echivoc că, în absenţa unei hotărâri de condamnare, persoana în cauză beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. De altfel, prezumţia consacrată nu are în vedere existenţa sau inexistenţa unor proceduri preliminare în funcţie de care aceasta operează, ci are în vedere, pe de o parte, un termen până la care este activă, respectiv până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive, şi, pe de altă parte, vizează dreptul suspectului de a nu fi obligat să îşi probeze nevinovăţia. Altfel spus, până la dovedirea vinovăţiei de către organele judiciare, suspectul este presupus inocent.

Prezumţia are deci caracter procesual, aşa încât, atunci când sunt indicii sau chiar probe temeinice de vinovăţie, persoana în cauză continuă să beneficieze de această prezumţie până la stabilirea vinovăţiei printr-o hotărâre definitivă de condamnare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 225 din 15 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2012).

21. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a aplicat în jurisprudenţa sa garanţiile dreptului la apărare prevăzute de art. 6 din Convenţie şi persoanelor juridice, considerând că acesta se aplică în acelaşi mod ca şi persoanelor fizice şi că o societate poate fi „acuzată de o infracţiune”, în sensul autonom al expresiei respective, în temeiul art. 6 (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 12 noiembrie 2002 pronunţată în Cauza Fortum Oil & Gas Oy împotriva Finlandei, Hotărârea din 10 decembrie 1982, pronunţată în Cauza Corigliano împotriva Italiei, paragraful 34, Hotărârea din 25 ianuarie 2000, pronunţată în Cauza Aannemersbedrijf  Gebroeders Van Leeuwen B.V. Împotriva Ţărilor de Jos). Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai statuat că prezumţia de nevinovăţie figurează printre elementele procesului penal echitabil prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţie şi garantează dreptul oricărei persoane de a nu fi considerată sau tratată ca fiind vinovată de săvârşirea unei infracţiuni înainte ca o instanţă să decidă cu privire la vinovăţia sa {a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 25 martie 1983, pronunţată în Cauza Minelli împotriva Elveţiei, paragraful 27, Hotărârea din 10 februarie 1995, pronunţată în Cauza Allenet de Ribemont împotriva Franţei, paragraful 35, sau Hotărârea din 21 septembrie 2006, pronunţată în Cauza Pandy împotriva Belgiei, paragraful 42, Hotărârea din 13 martie 2012, pronunţată în Cauza Societe Bouygues Telecom împotriva Franţei, paragraful 53).

22. Garantarea dreptului la prezumţia de nevinovăţie incumbă nu numai autorităţilor judiciare, ci şi oricărei persoane sau autorităţi publice. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a extins sfera de aplicare a art. 6 paragraful 2 din Convenţie la diferite proceduri administrative care au avut loc în acelaşi timp cu procedurile penale împotriva unei persoane sau după încheierea acestor proceduri, fără ca o decizie privind stabilirea vinovăţiei penale să fie emisă, atât timp cât există o legătură între cele două proceduri (Hotărârea din 27 septembrie 2007, pronunţată în Cauza Vassilios Stavropoulos împotriva Greciei, paragrafele 31 şi 32).

23. Şi în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a statuat că persoanele juridice beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi de dreptul la apărare, acest principiu presupunând că orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până în momentul în care vinovăţia ei a fost legal stabilită. Astfel, ea se opune oricărei constatări formale şi chiar oricărei aluzii referitoare la răspunderea unei persoane acuzate de o încălcare, formulată într-o decizie care pune capăt procedurii, fără ca această persoană să fi putut beneficia de toate garanţiile care trebuie să însoţească exercitarea dreptului la apărare în cadrul unei proceduri care îşi urmează cursul normal şi care se finalizează printr-o decizie privind caracterul întemeiat al contestaţiei (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 26 noiembrie 2013 pronunţată în Cauza C-58/12P, Groupe Gascogne împotriva Comisiei, paragraful 32, Hotărârea din 6 octombrie 2015, pronunţată în Cauza T-22J02, Sumitomo Chemical şi Sumika Fine Chemicals împotriva Comisiei, paragraful 106, Hotărârea din 12 octombrie 2007 pronunţată în Cauza T-474/04, Pergan Hilfsstoffe fur industrielie Prozesse împotriva Comisiei, paragraful 76, şi Hotărârea din 16 septembrie 2013, pronunţată în Cauza T-373/10, Villeroy & Boch Austria împotriva Comisiei, paragraful 158).

24. În ceea ce priveşte art. 47 şi art. 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind dreptul la apărare şi prezumţia de nevinovăţie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că aceste drepturi trebuie să fie respectate în toate procedurile cu privire la încălcări ale normelor de concurenţă susceptibile să conducă la aplicarea unor sancţiuni, cum ar fi amenzi sau penalităţi cu titlu cominatoriu, chiar dacă este vorba de o procedură care are un caracter administrativ. În această privinţă, Curtea s-a întemeiat în mod expres pe natura încălcărilor în cauză, precum şi pe natura şi pe gradul de severitate ale sancţiunilor aferente. Curtea a mai reţinut, de asemenea, că respectarea acestor garanţii este de o importanţă cu atât mai mare, cu cât ne aflăm în cadrul unei proceduri cu caracter cvasipenal, în care Comisia exercită funcţii de investigaţie, de cercetare şi de decizie şi dispune, în această privinţă, de o largă putere de apreciere (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 8 iulie 1999, pronunţată în Cauza Huls împotriva Comisiei, paragrafele 149 şi 150 şi Hotărârea din 21 noiembrie 1991, pronunţată în Cauza Technische Universität München, paragraful 14).

25. În acest context, raportat la cauza de faţă, Curtea reţine că sancţiunea excluderii unui operator economic din procedura de atribuire intervine atunci când autoritatea contractantă stabileşte că acesta a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru una dintre infracţiunile enumerate strict şi limitativ de art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, potrivit art. 167 alin. (1) lit. c) din lege, autoritatea contractantă, având în vedere o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative, exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea. Aşadar, în ambele ipoteze operatorul economic va fi exclus din procedura de achiziţie numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, respectiv al unei decizii a unei autorităţi administrative.

26. În schimb, Curtea reţine că în ipoteza art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 care extinde sfera situaţiilor în care un operator economic este exclus din procedura de achiziţii publice la situaţia in care acesta este subiectul unei investigaţii în derulare pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 164 din lege, autoritatea contractantă are rolul de a stabili în sarcina operatorului economic săvârşirea unei abateri profesionale grave prin raportare la presupusa săvârşire a unei infracţiuni, substituindu-se, în acest fel, unei instanţe de judecată sau unei autorităţi administrative competente, întrucât, potrivit art. 167 alin. (1) din lege, dovedirea abaterii profesionale grave se face de către aceasta prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative. Astfel, potrivit dispoziţiei legale criticate, autoritatea contractantă dispune de o marjă largă de apreciere cu privire la condiţiile săvârşirii unei presupuse infracţiuni, precum şi la integritatea şi reputaţia operatorului economic determinate prin raportare la circumstanţele faptei penale, putând decide cu privire la aceste elemente înainte ca vinovăţia acestuia să fi fost stabilită de o instanţă de judecată.

27. Prin urmare, în condiţiile în care instanţa judecătorească nu a pronunţat o hotărâre definitivă în sensul condamnării operatorului economic pentru săvârşirea unei infracţiuni, Curtea reţine că autoritatea contractantă restricţionează participarea acestuia la procedura de achiziţie prin încălcarea prezumţiei sale de nevinovăţie, fiind astfel nesocotit art. 23 alin. (11) din Constituţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma exigenţelor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

28. Totodată, Curtea constată că prin încălcarea prezumţiei de nevinovăţie a operatorului economic, acesta este pus într-o situaţie defavorizată faţă de alte persoane juridice participante la procedură şi care se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Sub acest aspect, în jurisprudenţa sa, Curtea â reţinut că nesocotirea principiului egalităţii în drepturi are drept consecinţă neconstituţionalitatea privilegiului sau a discriminării care a determinat, din punct de vedere normativ, încălcarea principiului şi că discriminarea se bazează pe noţiunea de excludere de la un drept (Decizia Curţii Constituţionale nr. 62 din 21 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 25 februarie 1994), iar remediul constituţional specific, în cazul constatării neconstituţionalităţii discriminării, îl reprezintă acordarea sau accesul la beneficiul dreptului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 685 din 28 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, Decizia nr. 164 din 12 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, sau Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 8 decembrie 2014). În schimb, privilegiul se defineşte ca un avantaj sau o favoare nejustificată acordată unei persoane/categorii de persoane; în acest caz, neconstituţionalitatea privilegiului nu echivalează cu acordarea beneficiului acestuia tuturor persoanelor/categoriilor de persoane, ci cu eliminarea sa, respectiv cu eliminarea privilegiului nejustificat acordat. Aşadar, sintagma „fără privilegii şi fără discriminări” din cuprinsul art. 16 alin. (1) din Constituţie priveşte două ipoteze normative distincte, iar incidenţa uneia sau alteia dintre acestea implică, în mod necesar, sancţiuni de drept constituţional diferite, astfel cum s-a arătat mai sus.

29. Or, în cauza de faţă, Curtea constată existenţa unei discriminări, remediul constituţional specific fiind acordarea sau accesul la beneficiul dreptului, respectiv a dreptului operatorului economic de a participa la procedură.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Polaris M Holding - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 583/54/2017 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice sunt neconstituţionale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, Andreea Costin

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 792

din 6 decembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2)

din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Tudora Marinescu în Dosarul nr. 10.082/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 64D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate care instituie sancţiunea nedepunerii întâmpinării într-un anumit termen au mai fost analizate de Curte prin Decizia nr. 96 din 3 martie 2015. Totodată, arată că partea se poate apăra discutând, în fapt şi în drept, temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia nr. 380 din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.082/281/2015/a1, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Tudora Marinescu, în Dosarul nr, 10.082/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva unei sentinţe civile prin care s-a admis o contestaţie la executare. Curtea a fost sesizată ca urmare a soluţionării recursului formulat împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că decăderea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă intră în conflict flagrant cu dispoziţiile art. 16, art. 20, art. 21, art. 24 şi ale art. 53 din Constituţie, precum şi cu art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privitoare la dreptul ia un proces echitabil, cu principiile generale ale dreptului procesual civil, prejudiciind-o grav în exercitarea drepturilor sale, care îi sunt încălcate şi îngrădite prin nerespectarea acestor norme constituţionale.

6. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 208 alin (2) din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul cuprins:

- Art. 208 alin. (2): „Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1 j din Constituţie, şi prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constituţionalitate prin raportare la critici similare cu cele formulate în prezenta cauză, prin Decizia nr. 96 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2015, constatând constituţionalitatea acestora.

15. Curtea a reţinut, în esenţă, că, potrivit art. 205 din Codul de procedură civilă, întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată. Acest act procedural va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale pârâtului şi excepţiile procesuale faţă de cererea reclamantului, răspunsul ia toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii, precum şi dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere. Cererea de chemare în judecată se comunică pârâtului, potrivit art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ocazie cu care i se pune în vedere şi obligaţia de a depune întâmpinarea în termen de 25 de zile de la comunicarea acesteia, în ceea ce priveşte respectarea termenelor procedurale, art. 185 din Codul de procedură civilă prevede că, atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului. O astfel de sancţiune este prevăzută şi de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă, dispoziţie legală criticată de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta fiind o aplicare mutatis mutandis a reglementării generale în privinţa întâmpinării.

16. În continuare, Curtea a observat că la art. 201 alin. (2) din Codul de procedură civilă se mai prevede că întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. Astfel, obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la un proces echitabil, judecat într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea termenelor procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor (a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.523 din 15 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2012).

17. În ceea ce priveşte întâmpinarea în cadrul procesului civil, aceasta reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde în scris pretenţiilor formulate de reclamant prin cererea de chemare în judecată, arătând totodată apărările sale. Prin acest act reclamantul este pus în situaţia de a cunoaşte apărarea şi dovezile pe care se sprijină pârâtul, înlăturându-se astfel surpriza şi realizându-se egalitatea în ceea ce priveşte poziţia procesuală a părţilor. Prin această reglementare se asigură şi egalitatea de mijloace, de arme între părţile procesului, exigenţele art. 6 din convenţie fiind astfel respectate.

18. În continuare, în ceea ce priveşte situaţia părţii decăzute din dreptul de a administra o probă, Codul de procedură civilă prevede, la art. 263, că aceasta va putea totuşi să se apere, discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice.

19. Prin urmare, Curtea observă că decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, deoarece nu a depus întâmpinarea în termenul prevăzut de Codul de procedură civilă, nu echivalează cu suprimarea dreptului la apărare. De altfel, dispoziţia legală criticată reprezintă o normă de procedură a cărei reglementare revine legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie conform căruia competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Prin aceasta legiuitorul a urmărit instituirea unei discipline procesuale tocmai pentru a garanta respectarea principiului accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. S-a dorit, de asemenea, să se dea eficienţă dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia părţile trebuie să îşi aducă la cunoştinţă reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea.

20. În concluzie, prin procedura de comunicare a cererii de chemare în judecată către pârât, respectiv a întâmpinării către reclamant se asigură echilibrul procesual al părţilor în proces, reclamantul având posibilitatea de a cunoaşte apărările şi probele utilizate în susţinerea lor de către pârât, posibilitate de care pârâtul beneficiază prin luarea la cunoştinţă a cererii de chemare în judecată.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tudora Marinescu în Dosarul nr. 10.082/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 794

din 6 decembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 546/35/2016 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 487D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată şi menţinerea jurisprudenţei în această materie, sens în care invocă, spre exemplu, Decizia nr. 404 din 15 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 2 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 546/35/2016, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Ioan Sion - Covaciu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că este încălcat accesul liber la justiţie prin recunoaşterea dreptului de a se adresa instanţei de judecată doar persoanelor în a căror cauză s-a invocat şi s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, numai acestea din urmă putându-şi apăra drepturile şi interesele legitime deduse judecăţii. Or, decizia de admitere a unei astfel de excepţii pronunţată de Curtea Constituţională produce efecte erga omnes. În cererea de revizuire, autorul a arătat că, deşi a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legate care i-au fost aplicate, instanţa judecătorească nu s-a pronunţat cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale.

6. Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865, prevederi ce au următorul conţinut: „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri:[…]

10. Dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare."

12. Dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin art. 83 lit. a) din titlul V din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, potrivit cărora „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, precum şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza dispoziţiile legale criticate.

13. În opinia autorului excepţiei, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul de drept şi obligativitatea respectării Constituţiei, art. 15 privind universalitatea drepturilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 23 privind libertatea individuală, art. 26 alin. (1) şi (2) privind viaţa intimă familială si privată, art. 41 privind munca şi protecţia socială a muncii, ari. 44 privind dreptul de proprietate privata. De asemenea, se invocă şi dispoziţiile art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că a mai examinat dispoziţia legală prin raportare la critici identice formulate de acelaşi autor ca şi în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 404 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2017, Curtea a statuat că revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 din Codul de procedură civilă din 1865 sau art. 509 din Codul de procedură civilă poate fi exercitată de cel căruia i s-a admis excepţia si de cel căruia excepţia i-a fost respinsă ca devenită inadmisibilă, fără a face distincţie că hotărârea a cărei revizuire se cere vizează sau nu fondul. În cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se urmăreşte împiedicarea unei judecaţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. Constatarea neconstituţionalităţii unui text de lege ca urmare a invocării unei excepţii de neconstituţionalitate trebuie să profite autorilor acesteia şi nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, întrucât şi-ar pierde caracterul concret (a se vedea în acest sens Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, sau Decizia nr. 338 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 noiembrie 2013). Neconstituţionalitatea unei dispoziţii legale nu are numai o funcţie de prevenţie, ci şi una de reparaţie, întrucât ea vizează în primul rând situaţia concretă a cetăţeanului lezat în drepturile sale prin norma criticată (a se vedea Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 29 şi 30),

15. De asemenea, prin Decizia nr. 48 din 4 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 aprilie 2014, Curtea a statuat, prin raportare la faptul că deciziile de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate pronunţate de instanţa de contencios constituţional nu îşi produc efectele cu privire la procese soluţionate înainte de pronunţarea şi publicarea unor astfel de decizii, că soluţia adoptată de legiuitor este justă, în alte condiţii ajungându-se la afectarea siguranţei circuitului juridic. Atât timp cât partea nu manifestă diligenţă şi nu înţelege să ridice o excepţie de neconstituţionalitate îh faţa instanţei competente, potrivit legii, şi atât timp cât nu există o decizie de constatare a neconstituţionalităţii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile legale aplicabile acelui litigiu beneficiază de prezumţia de constituţionalitate. În momentul în care Curtea constată ca fiind neconstituţionale aceste dispoziţii legale, prezumţia de constituţionalitate este răsturnată, iar dispoziţiile legale respective nu mai pot fi aplicate în acel proces.

16. Prin Decizia nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie2016, instanţa de contencios constituţional a statuat în sensul că o decizie prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate profită, în exercitarea căii de atac a revizuirii, persoanelor care au invocat excepţia de neconstituţionalitate în cauze soluţionate definitiv până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prin care se constată neconstituţionalitatea şi autorilor aceleiaşi excepţii, invocată anterior publicării deciziei Curţii, în alte cauze, soluţionate definitiv. Curtea a amintit că a interpretat, pe cale jurisprudenţială, în mod extensiv, dispoziţiile Codului de procedură civilă din 1865 şi ale Codului de procedură penală din 1968, astfel cum acestea au fost modificate şi completate prin Legea nr. 177/2010, lărgindu-le practic sfera de aplicare sub aspectul hotărârilor supuse revizuirii, ţinând cont de faptul că legiuitorul a reglementat calea de atac a revizuirii unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în cauzele în care a fost invocată şi ulterior admisă o excepţie de neconstituţionalitate, în scopul acordării mijloacelor de apărare în vederea realizării drepturilor şi intereselor părţilor în faţa justiţiei.

17. Curtea a constatat că jurisprudenţa sa este o reflectare a dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” Aceste prevederi constituţionale, reluate, la nivel legal, prin art. 11 alin. (3) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, consacră efectele deciziilor Curţii Constituţionale, respectiv aplicarea pentru viitor şi caracterul general obligatoriu al acestora.

18. În ceea ce priveşte efectele unei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că „decizia de constatare a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor” (Decizia nr. 847 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 14 august 2008). În aceste condiţii, decizia de constatare a neconstituţionalităţii se va aplica în privinţa raporturilor juridice ce urmează a se naşte după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I - fada futura, însă, având în vedere faptul că excepţia de neconstituţionalitate este, de principiu, o chestiune prejudicială, o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea litigiului cu care este conexă (ase vedea Decizia nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007) şi un mijloc de apărare care nu pune în discuţie fondul pretenţiei deduse judecăţii (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 5 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007), Curtea reţine că aceasta nu poate constitui doar un instrument de drept abstract, prin aplicarea deciziilor de constatare a neconstituţionalităţii numai raporturilor juridice care urmează a se naşte, deci unor situaţii viitoare ipotetice, întrucât şi-ar pierde esenţialmente caracterul concret. Aşadar, Curtea reţine că aplicarea pentru viitor a deciziilor sale vizează atât situaţiile juridice ce urmează a se naşte - fada futura, cât şi situaţiile juridice pendinte şi, în mod excepţional, acele situaţii care au devenit fada praeterita.

19. Astfel, o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate se aplică în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării acesteia - cauze pendinte, în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile - indiferent de invocarea excepţiei până la publicarea deciziei de admitere, întrucât ceea ce are relevanţă în privinţa aplicării deciziei Curţii este ca raportul juridic guvernat de dispoziţiile legii declarate neconstituţionale să nu fie definitiv consolidat. În acest mod, efectele deciziei de admitere a instanţei de contencios constituţional se produc erga omnes. În privinţă cauzelor care nu se află pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării deciziei de admitere a Curţii, fiind vorba despre un raport juridic epuizat - fada praeterita, Curtea a reţinut că partea nu mai poate solicita aplicarea deciziei de admitere. Întrucât decizia de admitere a Curţii nu poate constitui temei legal pentru o acţiune în justiţie, în caz contrar consecinţa fiind extinderea efectelor deciziei Curţii pentru trecut.

20. Curtea a reţinut însă că, în mod excepţional, aplicarea pentru viitor a deciziilor sale vizează şi cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, indiferent dacă până la momentul publicării în Monitorul Oficial a deciziei prin care se constată neconstituţionalitatea acestea au fost soluţionate definitiv şi irevocabil, de vreme ce, prin exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii, decizia Curţii Constituţionale se va aplica acestor cauze. Cererea de revizuire urmează a fi soluţionată în acord cu decizia Curţii care modifică sau înlătură, după caz, pentru viitor toate efectele juridice pe care norma neconstituţională le produce cu privire la acel raport juridic. Astfel cum a statuat Curtea în jurisprudenţa sa, „soluţia legislativă care consacră dreptul persoanelor prevăzute de lege de a exercita calea de atac a revizuirii nu intră în coliziune cu prevederile constituţionale privind efectele ex nune ale deciziei de admitere a Curţii, revizuirea putând fi exercitată numai după publicarea în Monitorul Oficial al României a actului Curţii. Efectele unei decizii de admitere pronunţate de instanţa de contencios constituţional se întind inter partes numai ex nune, deoarece revizuirea este cea care în mod direct produce efecte pentru trecut, şi nu decizia de admitere a Curţii Constituţionale, aceasta din urmă fiind numai un instrument, un motiv legal pentru reformarea viitoare a hotărârilor judecătoreşti care s-au întemeiat pe dispoziţia declarată neconstituţională. Prin urmare, decizia de admitere a Curţii Constituţionale mediază revizuirea, şi nu invers, iar efectele pentru trecut de remediere a aspectelor dintr-o hotărâre judecătorească definitivă ce nu au putut fi prevenite sunt o consecinţă a căii de atac extraordinare, şi nicidecum a actului emis de instanţa de contencios constituţional" (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 1.106 din 22 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, Decizia nr. 998 din 22 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2013, Decizia nr. 130 din 7 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 aprilie 2013, şi Decizia nr. 474 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 21 ianuarie 2014). Totodată, Curtea a stabilit că o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate se aplică şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data publicării, altele decât cea în care a fost pronunţată decizia Curţii Constituţionale, soluţionate definitiv prin hotărâre judecătorească, ipoteză ultimă în care decizia de admitere constituie motiv de revizuire.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 546/35/2016 al Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi constata că dispoziţiile art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea vizitei în România a Sanctităţii Sale Papa Francisc, în perioada 31 mai 2019-2 iunie 2019, se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 9.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019,

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Costin Mihalache

Secretarul de stat pentru Culte,

Victor Opaschi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 192.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Stelian Fedorca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

 

Având în vedere Cererea domnului Victor Stelian Fedorca, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.136 din 2 aprilie 2019,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2018,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Stelian Fedorca se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Gabriel Bratu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2018,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Gabriel Bratu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 70.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L.,

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. b) şi lit. g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 alin. (î) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei Generale Gestionare Concesiune Evaluare Resurse/Rezerve Minerale. Integrare Europeană nr. 3.988 din 20.03.2019,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Concesiunea acordată prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., cu sediul în Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 100, judeţul Satu Mare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224/2002, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 26 martie 2019.

Nr. 20.

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

 

Având în vedere:

- Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale In domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020;

- Referatul de aprobare nr. 97 din 14.03.2019 al Direcţiei generale politici, strategii şi activităţi în domeniul tineretului, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală politici, strategii şi activităţi în domeniul tineretului va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 121/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 16 februarie 2018.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Constantin-Bogdan Matei

 

Bucureşti, 26 martie 2019.

Nr. 490.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare.

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.024/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Prietenii Copiilor Veseli" din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 20 din 20.12.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-14 decembrie 2018,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Sfinţii Voievozi nr. 28, sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „germană”, program „normal”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie" din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia ia unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Kinderakademie" din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Prietenii Copiilor Veseli” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Kinderakademie” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 14 martie 2019.

Nr. 3.675.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.024/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

Capacitate maximă de şcolarizare*

1.

Grădiniţa

„Kinderakademie”

29/6.12.2018

Asociaţia

„Prietenii

Copiilor

Veseli”

Str. Sfinţii Voievozi nr. 28, sectorul 1,

tel./fax: 031/1048863,

kinderakademie@gmail.com

Preşcolar

 

 

 

Germană

 

3 formaţiuni de studiu, într-un schimb


* Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 1.006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2019, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 3 la normele metodologice, la modelul de „Acord de primire”, în spaţiul destinat avizatorilor, în loc de: „Direcţia politici şi programe naţionale de cercetare-dezvoltare/” se va citi: „Direcţia politici şi programe CDI/”.

La Decretul nr. 556/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000, se face următoarea rectificare:

- la anexa nr. 1 lit. c) pct. 2, în loc de: „Dehelean Florin Marius"se va citi: „Dehelean Dorin-Marius”.