MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 262         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 aprilie 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

202. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

203. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

 

165. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

520. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

855. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

856. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 163/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 5 aprilie 2019, doamna Angela Balaş, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 202.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 15/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ioniţă Nicolae Nicolae-Daniel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 203.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

 

Având în vedere necesitatea înfiinţării unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, denumite în continuare fonduri, ca urmare a adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, asemenea fonduri fiind un instrument public de investiţii financiare/intermediere financiară în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile care nu există în prezent pe piaţa financiară din România, iar în prezent pe piaţa financiară din România neexistând vehicule de investiţii financiare/intermediere financiară în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/să mobilizeze resurse financiare disponibile către economie şi proiecte rentabile, prin înfiinţarea unor asemenea fonduri se are în vedere crearea unor astfel de vehicule care să conducă la dezvoltarea economiei româneşti şi să ofere o alternativă de finanţare a proiectelor de investiţii în domenii precum infrastructură, energie, agricultură, sănătate, dar şi în alte domenii.

Existenţa în prezent a unui decalaj în ceea ce priveşte atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiţii de tip „equity”, în condiţiile în care multe din companiile care au proiecte de investiţii rentabile sunt îndatorate foarte mult şi au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi şi sunt considerate riscante de către bănci, fiind sprijinite prin împrumuturi doar într-o anumită măsură, înfiinţarea unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii conduce la eliminarea unor astfel de aspecte negative din economie.

Fondurile vor deveni instrumente publice care să sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip acţiuni private sau participaţi! în proiecte de infrastructură, instituţiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank, Eximbank - S A. sau FNGCIMM - S A.-IFN acoperind doar instrumentele de finanţare de tipul creditelor şi împrumuturilor, factoring, capital de lucru, precum şi scrisorile de garanţie.

În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, fondurile vor fi autorizate în condiţiile legii să finanţeze activitatea societăţilor din al căror acţionariat fac parte prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, să tranzacţioneze acţiuni din portofoliul propriu prin operaţiuni de vânzare-cumpărare, să dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriile portofolii în conformitate cu politicile investiţionale proprii.

Pentru a se crea cadrul legal astfel încât Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. să poată intra în proprietatea privată a unor fonduri la data înregistrării acestora la registrul comerţului, prin aportarea acţiunilor companiei la capitalul social al fondurilor, este necesară o intervenţie legislativă la nivel primar. Intrarea companiei în proprietatea privată a unor fonduri presupune o serie de demersuri premergătoare a căror durată este influenţată în mod direct de crearea unui cadru legislativ adecvat.

Fără o astfel de intervenţie legislativă statul român nu poate aporta acţiunile deţinute la Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. la capitalul social al unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, chiar dacă legiuitorul, prin prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevăzut că aportul în natură este permis atât la constituirea societăţilor, cât şi la majorarea capitalului social al acestora, fie ele societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată.

Nepromovarea măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă duce la imposibilitatea statului de a-şi exercita dreptul acţionarului de a dispune asupra bunurilor pe care le deţine, aducând astfel efecte negative asupra creşterii economice a companiei, luând în considerare necesitatea investiţiilor în acest sector de activitate pentru realizarea strategiei de dezvoltare a companiei, în prezent, investiţiile efectuate de către Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. se bazează numai pe sursele proprii de finanţare, provenite din activitatea financiar-economică desfăşurată, în lipsa cadrului legal în baza căruia statul român să poată aporta acţiunile deţinute la Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. la capitalul social al unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii împiedicându-se optimizarea activităţii societăţii prin lipsa surselor externe de finanţare a investiţiilor necesare dezvoltării.

Promovarea măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă se impune pentru a crea posibilitatea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii de a finanţa activitatea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A. prin participarea la majorarea capitalului social, luând în considerare faptul că fondurile vor fi autorizate, în condiţiile legii, să finanţeze activitatea societăţilor din al căror acţionariat fac parte prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare.

Este necesar ca acţiunile deţinute de statul român la Compania Naţională „Loteria Română” - S.A. să fie aportate la capitalul social al unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, încă de la momentul înfiinţării acestora, pentru a putea susţine activitatea fondurilor prin crearea posibilităţii de atragere de fonduri suplimentare în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a economiei naţionale.

Modificarea cadrului legislativ actual se impune pentru crearea capacităţii fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii de a atrage surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară, întârzierea în atragerea de fonduri ducând la îngreunarea asigurării finanţării unor proiecte de investiţii a căror implementare este necesară pentru a antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Astfel, fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii nu vor putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară nefiind obţinut în condiţiile lipsei de capital atras de la investitori instituţionali şi privaţi, atât sub formă de participare la capital, cât şi sub formă de capital împrumutat, în funcţie de condiţiile de piaţă, precum şi de caracteristicile proiectului finanţat.

Înfiinţarea unor fonduri suverane de investiţii reprezintă o măsură necesară de stimulare economică prin care în urma tragerii de capital din piaţa financiară internă şi internaţională vor putea fi constituite surse de finanţare pentru proiecte de investiţii destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea regională, susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător şi susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Nepromovarea măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă, raportat la stadiul înfiinţării unor fonduri suverane de investiţii în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018, ar duce la un impact negativ asupra economiei naţionale, respectiv asupra pieţei financiare din România, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de investiţii din infrastructură, energie, agricultură, sănătate, fiind astfel afectată dezvoltarea armonioasă a economiei naţionale, iar implicit ar afecta continuarea unei creşteri economice sustenabile.

Lipsa unor vehicule financiare care să investească în acţiuni ale unor companii profitabile, segment care este neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, ar aduce efecte negative cu impact asupra dezvoltării capitalului uman şi social pe termen lung şi, implicit, asupra creşterii competitivităţii la nivelul economiei naţionale. Crearea unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii vine în întâmpinarea necesităţilor de dezvoltare ale economiei naţionale în condiţiile în care, în prezent, nu există o alternativă de finanţare flexibilă şi dinamică la programele de fonduri europene ori bugetul public.

Fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii au ca scop crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară; au rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private, bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiţii care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală, cât şi pe verticală. În funcţie de condiţiile de piaţă, precum şi de caracteristicile proiectului finanţat, fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii vor putea atinge factori de multiplicare atractivi, efectul de multiplicare financiară fiind obţinut prin atragerea de capital de la investitori instituţionali şi privaţi, atât sub forma de participare la capital, cât şi sub forma de capital împrumutat.

Nepromovarea măsurilor propuse în prezenta ordonanţă de urgenţă creează un impact negativ în susţinerea eforturilor României de a obţine statutul de piaţă emergentă pentru piaţa de capital autohtonă prin restrângerea cadrului de creştere a lichidităţii, luând în considerare faptul că înfiinţarea fondurilor suverane de investiţii şi dezvoltare ar duce la o creştere a capitalizării companiilor din portofoliu ca urmare a listării la Bursa de Valori Bucureşti şi AeRO.

Modificarea actualului cadru legislativ este necesar să fie realizată anterior înfiinţării unor asemenea fonduri, ţinând cont de perioada necesară pentru asigurarea condiţiilor ca fondurile să devină funcţionale şi să îşi îndeplinească scopul de dezvoltare şi finanţare de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, singure sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, în vederea obţinerii de profit.

Totodată, pentru a putea asigura cadrul legislativ necesar în vederea funcţionării în continuare a societăţilor în contextul transferului din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a fondurilor, se impune reglementarea numărului de acţionari ai societăţilor al căror capital este deţinut integral de fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii.

În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Loteria Română este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni al cărei capital social este deţinut integral de stat, direct sau prin intermediul unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul aprobat conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

4. Anexa se abrogă.

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„a) fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii-societăţi pe acţiuni înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei ordonanţe de urgenţă, deţinute integral de stat, care au ca activitate principală operaţiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiţii financiare în nume şi cont propriu, cu aport în numerar şi în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acţiuni deţinute de stat la societăţi, inclusiv strategice, atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă, care îndeplinesc criteriile economice şi cerinţele de clasificare în afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. În cazul în care fondurile se clasifică în conturile guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene, fondurile trebuie să înregistreze profit prin activitatea desfăşurată. Fondurile suverane pot desfăşura şi alte operaţiuni economice ca activităţi secundare:”.

2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în cazul în care Institutul Naţional de Statistică reclasifică în sectorul administraţiei publice o societate ale cărei pachete de acţiuni au fost aduse ca aport în natură de către statul român ia capitalul social al unui fond, iar această reclasificare a societăţii poate conduce la reclasificarea acelui fond în sectorul administraţiei publice, acţiunile respectivei societăţi se pot transfera cu titlu gratuit şi libere de sarcini din proprietatea privată a fondului în proprietatea privată a statului prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor, capitalul social al fondului diminuându-se în mod corespunzător.”

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor pe baza următoarelor criterii de selecţie, care se detaliază în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1): expertiză în domeniul financiar/bancar necesară îndeplinirii responsabilităţilor specifice fondurilor suverane, experienţă în administrarea de societăţi, integritate profesională, bună reputaţie, cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate complexităţii activităţii specifice fondurilor suverane, precum şi a criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor art. 15318 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţiile membrilor consiliului de supraveghere şi ale membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor fiecărui fond.”

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - Societăţile al căror capital social este deţinut integral de fondurile suverane de dezvoltare şi investiţii pot funcţiona cu orice număr de acţionari.”

Art. III. - Până la înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, calitatea de acţionar a statului român la societăţile ale căror pachete de acţiuni se aduc ca aport în natură de către statul român la capitalurile sociale ale fondurilor se exercită în continuare de către autorităţile publice tutelare care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă statul ca acţionar.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei,

Niculae Bădălău

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Costin Mihalache

 

Bucureşti, 3 aprilie 2019.

Nr. 22.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul Românei adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Aurelian Neagu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Shanghai, Republica Populară Chineză.

Art. 2. - Domnul Aurelian Neagu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 martie 2019.

Nr. 165.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 4.516/2019 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 şi 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Tiberius Marius Brădăţan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 aprilie 2019.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

1. După poziţia nr. 6174 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile nr. 6175-6188, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

forma

Concentrație

Firma/țara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preț producător (lei)

Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observații

Valabilitate preț

6175

W62381001

ATGAM 50 mg/ml

CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg/ml

S.C. PFIZER ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

IMUNOGLOBULINĂ ANTILIMFOCITE (DE CAL)

Cutie cu 5 fiole a câte 5 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani)

L04AA03

MI

10.474,43

10.504,42

11.487,98

N

Cant. 140 cutii

Prețurile sunt valabile până la data de 19.03.2020.

6176

W60582001

ISONIAZID

SIROP

100 mg/ 5 ml

C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

ISONIAZIDUM

Cutie x 1 flac. x 200 ml sirop (cantitate solicitată: 6.907 cutii) (2 ani)

J04AC01

MI

44,67

50,93

64,39

N

Cant. 3.880 cutii

Prețurile sunt valabile până la data de 19.03.2020.

6177

W60583001

INBUTOL

SOL. INJ.

100 mg/ml

CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

ETHAMBUTOLUM

Flac. a 10 ml sol. inj. (2 ani)

J04AK02

MI

25,60

29,18

38,17

N

Cant. 9.430 cutii

Prețurile sunt valabile până la data de 22.03.2020.

6178

W54547003

NALTREXONA TORREX 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

AMOMED PHARMA GMBH - AUSTRIA

NALTREXONUM

Cutie cu 4 blist. PVC-PVDC/Al x 7 compr. film. (3 ani)

N07BB04

MG

generic

204,18

224,60

274,19

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6179

W65274001

TRIUMEQ 50 mg/ 600 mg/ 300 mg

COMPR. FILM.

50 mg/ 600 mg/ 300 mg

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM)

Cutie cu flac. din PEID x 30 compr. film. (3 ani)

J05AR13

MI

inovativ

3.342,49

3.372,48

3.714,16

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6180

W65271001

ZIAGEN 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

ABACAVIRUM

Cutie x 60 compr. film. (3 ani)

J05AF06

MI

inovativ

820,17

850,17

964,84

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6181

W65306001

ZEFFIX 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie x 28 compr. film. (blist. PVC/Al/PVC-Al) (3 ani)

J05AF05

MI

inovativ

89,70

100,47

122,65

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6182

W65272001

ZIAGEN 20 mg/ml

SOL. ORALĂ

20 mg/ml

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

ABACAVIRUM

Cutie x 1 flacon PEID x 240 ml sol. orală + seringă dozatoare PP x 10 ml + adaptor PE (2 ani; după prima deschidere a flac.: 2 luni)

J05AF06

MI

inovativ

208,54

229,39

280,04

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6183

W65301002

EPIVIR 150 mg

COMPR. FILM.

150 mg

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie cu 1 flac. PEID x 60 compr. film. (5 ani)

J05AF05

MI

inovativ

245,10

269,61

329,14

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6184

W65302002

EPIVIR 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie cu 1 flac. PEID x 30 compr. film. (3 ani)

J05AF05

MI

inovativ

245,10

269,61

329,14

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6185

W65303002

EPIVIR 10 mg/ml

SOL. ORALĂ

10 mg/ml

VIIV HEALTHCARE BV - OLANDA

LAMIVUDINUM

Cutie x 1 flacon PEID x 240 ml sol. orală + 1 seringă dozatoare + 1 adaptor (2 ani)

J05AF05

MI

inovativ

75,78

84,87

107,31

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6186

W65213003

ESKAZOLE 400 mg

COMPR.

400 mg

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDA

ALBENDAZOLUM

Cutie cu 12 blist. PVC-PVDC/Al x 1 compr. (5 ani)

P02CA03

MI

inovativ

55,31

61,95

78,33

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6187

W65298003

AVAMYS 27,5 ÎĽg/puf

SPRAY NAZ., SUSP.

27,5 μg

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDA

FLUTICASONUM FUROATUM

Dispozitiv cu spray nazal, suspensie în flac. x 120 pufuri + pompă gradată de pulverizare (3 ani; după prima deschidere: 2 luni)

R01AD12

MI

inovativ

26,68

30,41

39,78

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

6188

W65215002

ZYBAN 150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDA

BUPROPIONUM

Cutie x 3 blist. x 10 compr. film. elib. prel. (2 ani)

N07BAN1

MI

inovativ

71,83

80,45

101,72

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

 

2. Pozițiile nr. 528, 1750, 1751, 1752, 1793, 4919, 5200, 5201, 5214, 5215, 5293, 5321, 5322 și 5353 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

forma

Concentrație

Firma/țara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preț producător (lei)

Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observații

Valabilitate preț

528

W52762003

!

AVAMYS 27,5 mcg/puf

SPRAY NAZAL - SUSP.

27,5 mcg

GLAXO GROUP LTD - MAREA BRITANIE

FLUTICASONUM FUROATUM

Dispozitiv cu spray nazal, suspensie în flacon x 120 pufuri + pompă gradată de pulverizare (3 ani; după prima deschidere: 2 luni)

R01AD12

MI

inovativ

26,68

30,41

39,78

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

1750

W61531002

!

EPIVIR 10 mg/ml

SOL. ORALĂ

10 mg/ml

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

LAMIVUDINUM

Cutie x 1 flacon PEID X 240 ml soluție orală + 1 seringă dozatoare + 1 adaptor (2 ani)

J05AF05

MI

inovativ

75,78

84,87

107,31

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

1751

W61523002

!

EPIVIR 150 mg

COMPR. FILM

150 mg

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

LAMIVUDINUM

Cutie x 1 flacon PEID x 60 comprimate filmate (5 ani)

J05AF05

MI

inovativ

245,10

269,61

329,14

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

1752

W61530002

!

EPIVIR 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

VIIV HELTHCARE UK LIMITED - MAREA BRITANIE

LAMIVUDINUM

Cutie x 1 flacon PEID x 30 comprimate filmate (5 ani)

J05AF05

MI

inovativ

245,10

269,61

329,14

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

1793

W00225003

!

ESKAZOLE

COMPR.

400 mg

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD - MAREA BRITANIE

ALBENDAZOLUM

Cutie x 12 blistere PVC-PVDC/Al x 1 comprimat (5 ani)

P02CA03

MI

inovativ

55,31

61,95

78,33

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

4919

W62601001

!

TRIUMEQ 50 mg/ 600 mg/ 300 mg

COMPR. FILM.

50 mg/ 600 mg/ 300 mg

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED - MAREA BRITANIE

COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM)

Cutie cu flacon din PEID x 30 comprimate filmate (2 ani)

J05AR13

MI

inovativ

3.342,49

3.372,48

3.714,16

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

5200

W61703002

!

VOTRIENT 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

PAZOPANIB

Cutie x 1 flacon PEID x 90 comprimate filmate (2 ani)

L01XE11

MI

inovativ

7.556,26

7.586,25

8.307,17

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2020.

Nr. crt.

cod_cim

obs.

Denumire produs

forma

Concentrație

Firma/țara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preț producător (lei)

Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observații

Valabilitate preț

5201

W61704002

!

VOTRIENT 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

PAZOPANIB

Cutie x 1 flacon PEID x 60 comprimate filmate (2 ani)

L01XE11

MI

inovativ

10.241,85

10.271,84

11.234,47

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2020.

. . . . . . . . . .

5214

W59306001

!

XALKORI 200 mg

CAPS.

200 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

CRIZOTINIBUM

Cutie x blistere PVC/Al x 60 capsule (3 ani)

L01XE16

MI

inovativ

18.493,99

18.523,97

20.229,30

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2020.

5215

W59307001

!

XALKORI 250 mg

CAPS.

250 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

CRIZOTINIBUM

Cutie x blistere PVC/Al x 60 capsule (3 ani)

L01XE16

MI

inovativ

21.029,44

21.059,41

22.992,94

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2020.

. . . . . . . . . .

5293

W07518002

!

ZEFFIX 100 mg

COMPR. FILM.

100 mg

GLAXO GROUP LTD

LAMIVUDINUM

Cutie x 2 blistere PVC-Al/PVC-Al x 14 comprimate filmate (3 ani)

J05AF05

MI

inovativ

89,70

100,47

122,65

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

5321

W61525001

!

ZIAGEN 20 mg/ml

SOL. ORALĂ

20 mg/ml

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

ABACAVIRUM

Cutie x 1 flacon PEID x 240 ml soluție orală + seringa dozatoare PP x 10 ml + adaptor PE (2 ani), după prima deschidere a flaconului 2 luni

J05AF06

MI

inovativ

208,54

229,39

280,04

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

5322

W61524001

!

ZIAGEN 300 mg

COMPR. FILM.

300 mg

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

ABACAVIRUM

Cutie x 60 comprimate filmate (3 ani)

J05AF06

MI

inovativ

820,17

850,17

964,84

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

. . . . . . . . . .

5353

W13041002

!

ZYBAN 150 mg

COMPR. FILM. ELIB. PREL.

150 mg

GLAXO WELLCOME UK LTD - MAREA BRITANIE

BUPROPIONUM

Cutie x 3 blistere x 10 comprimate filmate cu eliberare prelungită (2 ani)

N07BAN1

MI

inovativ

71,83

80,45

101,72

DC

Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Fundeni - sectorul cadastral nr. 21;

b) unitatea administrativ-teritorială Spanţov - sectoarele cadastrale nr. 1, 3.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 11 martie 2019.

Nr. 855.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CĂLĂRAŞI UAT: FUNDENI

Sector: 21

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe

din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunoştinţa publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică, pe sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24 şi 27, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 11 martie 2019.

Nr. 856.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA UAT: SFÂNTU GHEORGHE

Sectoare: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10. 11, 12, 13, 17. 21. 22, 24 şi 27

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1, la poziţia 50, în loc de: „50. Gheorghelaş Valeriu, fiul lui Ivan şi Galina, născut la data de 24 octombrie 1974 în localitatea Drohia, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, oraşul Chişinău, str. V. Lupu nr. 8. (3.831/2008) Copii minori: Gheorghelaş Eugeniu, născut la 27.01.1996, şi Gheorghelaş Valeria, născută la 1.03.2005.” se va citi: „50. Gheorghelaş Valeriu, fiul lui Ivan şi Galina, născut la data de 24 octombrie 1974 în localitatea Drochia, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, oraşul Chişinău, str. V. Lupu nr. 8. (3.831/2008) Copii minori: Gheorghelaş Eugeniu, născut la 27.01.1996, şi Gheorghelaş Valeria, născută la 1.03.2005.”