MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 670/2019

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXXI) - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 august 2019

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 366 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

580. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

 

582. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

 

583. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureş

 

DECIZII ALE PRIM-MI NISTRULUI

 

191. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Alexandru Ion Coita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

884/2.694/1.142. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

 

885/2.693/1.133. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 366

din 28 mai 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1)

din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Cristian Bogdan Caraiman în Dosarul nr. 6.871/245/20137a 1 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.342D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.013D/2018, având un obiect identic al excepţiei de neconstituţionalitate, ridicată de Kiat Group Construct - S.R.L., cu sediul în Bucureşti în Dosarul nr. 5.119/300/2018 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.342D/2017 şi nr. 1.013D/2018, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.013D/2018 la Dosarul nr. 2.342D/2017, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

7. Prin Decizia nr. 192 din 13 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 6.871/245/2013Va 1, Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Cristian Bogdan Caraiman cu ocazia judecării recursului formulat împotriva încheierii pronunţate de Tribunalul Iaşi cu privire la o cerere de recuzare.

8. Prin încheierea din 27 iunie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 5.119/300/2018, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Kiat Group Construct - S.R.L., cu sediul în Bucureşti cu ocazia soluţionării unei cereri de recuzare.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituţional, întrucât nu îi exclude din componenţa completului care urmează să judece o cerere de recuzare şi pe colegii de complet ai judecătorului recuzat, ceea ce dă naştere unui conflict de interese în admiterea recuzării şi, implicit, afectează imparţialitatea şi neutralitatea instanţei de judecată. Apreciază, totodată, că sintagma „alt complet al instanţei” din cuprinsul art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituţională, întrucât, printr-o formulare eliptică şi imprecisă, creează posibilitatea eludării legii, prin nerepartizarea cauzelor (pe completuri de judecată) în mod aleatoriu, în sistem informatizat. Textul criticat din Codul de procedură civilă reglementează procedura de judecată a cererilor de abţinere şi recuzare, prevăzând că acestea „se soluţionează de un alt complet al instanţei respective" fără să menţioneze expres că respectivele cereri se repartizează aleatoriu unui alt complet, iar, din această perspectivă, neimpunând obligativitatea repartizării aleatorii, legiuitorul a lăsat loc arbitrariului, textul criticat fiind, astfel, deficitar din perspectiva lipsei de corelare cu prevederi similare din Codul de procedură civilă, cum ar fi, spre exemplu, art. 488 alin. (1) pct. 2.

10. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate fac trimitere şi la prevederile art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, potrivit cărora „(1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat”  iar „(2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile prevăzute de lege.” În fine, arată că, din cauza caracterului său incomplet, deficitar şi imprecis, textul de lege criticat a generat intervenţia unei alte autorități a statului, şi anume a Consiliului Superior al Magistraturii, care nu este for legiuitor, pentru a defini/clarifica procedura desemnării completului de judecată care soluţionează recuzările.

11. Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă, în Dosarul Curţii Constituţionale nr, 2.342D/2017, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, astfel, că, prin reglementarea incompatibilităţilor, legiuitorul a avut în vedere, între altele, instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a cererii de recuzare de către un alt complet, din compunerea căruia nu poate face parte judecătorul recuzat. Cererea de recuzare nu constituie o acțiune de sine-stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoaşterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, însă scopul său este tocmai de a asigura desfăşurarea normală a judecăţii fondului litigiului. în opinia instanţei de judecată, împrejurarea că cererea de recuzare este realizată de un alt complet, la care participă colegul de complet al judecătorului recuzat, nu este de natură să dea naştere unui conflict de interese şi nici să afecteze imparțialitatea şi neutralitatea instanţei’ care judecă respectiva cerere de recuzare.

12. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.013D/2018, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar reglementarea criticată nu intră în conflict cu normele sau principiile constituţionale invocate.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 150 din 23 februarie 2006, Decizia nr. 746 din 13 septembrie 2007 sau Decizia nr. 464 din 28 octombrie 2004, prin care s-a statuat în sensul constituţionalităţii reglementării criticate.

15. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale. Arată, astfel, că, prin reglementarea procedurii de soluţionare a cererii de recuzare ori de abţinere, legiuitorul a urmărit să împiedice tergiversarea cauzelor civile, asigurând soluţionarea acestora într-un termen rezonabil, cu respectarea principiului constituţional care consacră accesul liber la justiţie. Prevederile criticate sunt norme de procedură a căror reglementare este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedura.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, potrivit cărora „Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine. Dispoziţiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile.”

19. în opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, reglementarea criticată contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie", art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei, ale art. 126 alin. (2), potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că reglementarea criticată din Codul de procedura civilă a mai făcut obiect al controlului instanţei de contencios constituţional, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 150 din 23 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 24 martie 2006, Decizia nr. 746 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 1 noiembrie 2007, Decizia nr. 110 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 22 martie 2011, sau Decizia nr. 298 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din data de 1 iunie 2012, prin care s-a statuat că aceasta este conformă cu Legea fundamentală.

21. Prin această jurisprudenţa, Curtea a reţinut, în esenţă, că recuzarea nu constituie o acţiune de sine stătătoare, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăşurării normale a judecăţii. Curtea a observat că reglementarea criticată se circumscrie domeniului de reglementare a procedurii de judecată, care, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, este atributul exclusiv al legiuitorului. Regulile de procedură instituite prin reglementarea criticată se justifică prin intenţia legiuitorului de a împiedica tergiversarea nejustificată a înfăptuirii actului de justiţie, ceea ce contribuie la respectarea dreptului părţilor la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ţinându-se seama şi de interesele legitime ale celorlalte părţi, nu numai de cele ale părţii care a formulat cererea de recuzare.

22. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia judecarea cererii de recuzare de către înşişi colegii judecătorului recuzat nu asigură o corectă soluţionare a acesteia, Curtea a reţinut că relaţiile de colegialitate dintre judecătorii aceleiaşi instanţe sau chiar din cadrul aceleiaşi secţii nu justifică suspiciunea privind imparţialitatea judecătorilor care urmează să soluţioneze cererea de recuzare îndreptată împotriva unui alt judecător şi, cu atât mai puţin, nerespectarea regulilor şi garanţiilor procedurale care asigură desfăşurarea unui proces echitabil. De altfel, prin Decizia nr. 464 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005, Curtea a statuat că sistemul colegial reprezintă o problemă de organizare judecătorească referitoare la alcătuirea completelor de judecată din mai mulţi judecători, aşa încât nu poate fi primită critica potrivit căreia relaţia de colegialitate dintre judecătorii aceleiaşi instanţe ar constitui un virtual impediment la soluţionarea obiectivă a unei cereri de recuzare de către colegii celui recuzat. Pentru aceste motive s-a apreciat că nu poate fi reţinută nici critica privind încălcarea dispoziţiilor art. 124 din Constituţie, referitor ia înfăptuirea justiţiei.

23. Totodată, Curtea a mai reţinut că cererea de recuzare nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a cererii de recuzare, iar încheierea prin care aceasta s-a respins se poate ataca odată cu fondul, instanţa superioară urmând a reface toate actele şi dovezile administrate la prima instanţă, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă. Astfel, prin Decizia nr. 38 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2017, paragraful 23, Curtea a subliniat că „garanţiile unui proces echitabil, instituite prin art. 6 din Convenţie, nu sunt aplicabile în procedura de soluţionare a cererii de recuzare, întrucât acest text se referă exclusiv la soluţionarea în fond a cauzei, el nefiind aplicabil unei proceduri derivate, cu caracter derogatoriu, astfel cum este recuzarea. în acest sens, se observă Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 11 decembrie 2003, pronunţată în Cauza Schreiber şi Boetsch împotriva Franţei, prin care s-a reţinut că procedura de recuzare a unui judecător este o procedură incidentală şi independentă de procedura principală. Dreptul de a obţine înlocuirea unui judecător nu este un drept cu caracter civil, iar eventuala aplicabilitate a art. 6 ia procedura principală nu poate conduce, prin conexitate, la aplicabilitatea art. 6 şi pentru procedura de recuzare.”

24. Referitor la pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) din Constituţie, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 717 din 29 octombrie 2015), făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, semnificaţia noţiunii de previzibiIitate depinde într-o mare măsură de conţinutul textului despre care este vorba şi de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi de calitatea destinatarilor săi. Având în vedere principiul aplicabilităţii generale a legilor, Curtea de la Strasbourg a reţinut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară, iar nevoia de elucidare a punctelor neclare şi de adaptare la circumstanţele schimbătoare va exista întotdeauna. în acest context, Curtea subliniază că normele de procedură criticate nu trebuie interpretate în mod singular, disparat, ci trebuie avută în vedere o coroborare a acestora cu întreg cadrul legislativ în materie. în acest sens sunt şi prevederile art. 110 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, potrivit cărora „Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie. Dacă în materia respectivă nu mai există decât 'un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului se vor soluţiona de acesta. Dacă nu mai există un complet care judecă în acea materie, incidentele vor fi soluţionate de completul din materia şi după regulile stabilite de colegiul de conducere al instanţei.”

25. Distinct de cele mai sus menţionate. Curtea reţine că, aşa cum s-a reţinut în doctrina de specialitate, incompatibilitatea, recuzarea şi abţinerea constituie incidente privind compunerea sau, după caz, constituirea instanţei şi sunt reglementate de norme de organizare judecătorească. Dat fiind tipul acestor norme de drept, noul Cod de procedură civilă a procedat la reaşezarea instituţiilor în cartea I, titlul II intitulat „Participanţii la procesul civil”, eliminându-le din partea consacrată competenţei instanţelor judecătoreşti, în care figurau în codul anterior. în ceea ce priveşte noţiunile de „compunere” şi de „constituire" a instanţei, ambele desemnează alcătuirea instanţei, distincţia dintre acestea privind faptul că prin compunerea instanţei se înţelege formarea instanţei din personal având funcţia de judecător, în timp ce prin constituirea instanţei se înţelege formarea instanţei din personal având nu numai funcţia de judecător, dar şi pe aceea de grefier, magistrat-asistent, asistent judiciar şi procuror, după caz.

26. Ca regulă, în privinţa instanţei competente să soluţioneze aceste incidente procedurale şi a compunerii completului învestit în concret cu aceasta, art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevede că abţinerea sau recuzarea judecătorului se hotărăşte de un alt complet al instanţei din care acesta face parte, în alcătuirea căruia nu intră cel care a declarat că se abţine sau cel recuzat, după caz. Interdicţia participării judecătorului recuzat sau care declară că se abţine la soluţionarea incidentelor procedural menţionate reprezintă însăşi o garanţie a imparţialităţii cu care acestea vor fi rezolvate. Aspectul că abţinerea şi recuzarea se pot soluţiona şi de către instanţa ierarhic superioară, în condiţiile art. 50 alin. (2) din Codul de procedură civilă, constituie una dintre excepţiile la care face referire art. 124 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia „Incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel”, abţinerea şi recuzarea reprezentând incidente procedurale în desfăşurarea unui proces civil. Aşadar, prevederile art. 50 alin. (2) din Codul de procedură civilă devin incidente numai în situaţia în care nu se poate alcătui complet pentru soluţionarea cererilor de abţinere sau recuzare din cauza faptului că la instanţa respectivă funcţionează un număr de judecători insuficient, care nu permite alcătuirea completului pentru soluţionarea incidentului procedural. Or, atât timp cât la instanţă există judecători care pot soluţiona incidentul privind incompatibilitatea, în compunerea completului intrând numai judecători, nu se poate dispune, în mod legal, trimiterea incidentului procedural instanţei ierarhic superioare.

27. Cu privire la imparţialitate, prin Decizia nr. 500 din 30 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 23 septembrie 2016, paragraful 17, Curtea a reţinut că, potrivit art. 124 alin. (2) din Constituţie, „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi”, ceea ce presupune, pe de o parte, ca activitatea de judecată să se înfăptuiască în mod obiectiv, „în numele legii”, după cum prevede art. 124 alin, (1) din Legea fundamentală. Aşadar, principiul imparţialităţii justiţiei constituie un corolar al principiului legalităţii ce caracterizează statul de drept. Pe de altă parte, principiul imparţialităţii presupune ca autorităţile cărora le revine sarcina de a înfăptui justiţia să fie neutre, iar în acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a reţinut că neutralitatea este de esenţa justiţiei (a se vedea Decizia nr. 410 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004),

28 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian Bogdan Caraiman în Dosarul nr. 6.871/245/20137a1 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă, precum şi de către Kiat Group Construct - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, în Dosarul nr. 5,119/300/2018 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă şi Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2019.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.

 

În numele şi în contul statului în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Costin Mihalache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 580.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007) Componenţa Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

 

1.

Preşedinte

Secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Departamentului de buget

2.

Vicepreşedinte

Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

3.

Vicepreşedinte

Preşedintele Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.

4.

Membru

Secretarul general al Guvernului

5.

Membru

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului

6.

Membru

Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

7.

Membru

Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

8.

Membru

Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

9.

Membru

Reprezentant al Ministerului Transporturilor

10.

Membru

Reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene

11.

Membru

Reprezentant al Ministerului Apelor şi Pădurilor

12.

Membru

Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

13.

Membru

Reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

14.

Membru

Reprezentant al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

15.

Membru

Reprezentant al Secretariatului General al Guvernului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 21 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1a.

Art. 3. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1b.

Art. 4. - Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a.

Art. 6. - Se aprobă Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr 2b.

Art. 7. - Se aprobă Lista sumelor alocate pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020 POR/2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice 71/7 Regiuni, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019”, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019”, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 9. - (1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.

(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr 1a, se acoperă astfel:

a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri „Alte impozite şi taxe fiscale” şi „Venituri din dobânzi";

b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”.

(3) Suma de 863.940 mii lei, reprezentând excedentul prevăzut în anexa nr. 1a, rezultă din deficitul prevăzut ia alin. (2), la care se adaugă:

a) 1.737.000 mii lei, reprezentând subvenţii acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 335/2019, Hotărârii Guvernului nr. 415/2019, Hotărârii Guvernului nr. 458/2019 şi Hotărârii Guvernului nr. 487/2019;

b) 1.152 mii lei, reprezentând subvenţie de la bugetul de stat pentru derularea apelului de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ „Sisteme fotovoltaice” 71/7 Regiuni, axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale/Sisteme fotovoltaice/Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), prevăzută în anexa nr. 3;

c) 7.534 mii lei, reprezentând sume primite din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 10. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 11. - Anexele nr. 1, 1a, 1 b, 2, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Iulian Octavian Stana,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 582.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019

mii lei

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

Program 2019 rectificat

Modificări +/-

1

2

3

4

5=4-3

TOTAL VENITURI

2.523.643

2.532.329

8.686

I. VENITURI CURENTE

786.643

786.643

0

A. VENITURI FISCALE

495.992

495.992

0

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.10

0

0

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.10

495.992

495.992

0

Alte impozite și taxe fiscale

18.10.50

495.992

495.992

0

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu.

01

72.267

72.267

0

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

8.502

8.502

0

c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

03

105.000

105.000

0

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare

04

72.000

72.000

0

e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici

05

13.861

13.861

0

f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților

06

57.252

57.252

0

i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate

09

1.914

1.914

0

j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.600

1.600

0

k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale

11

0

0

0

l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

0

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

0

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu

14

151

151

0

o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

0

p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare

16

30.000

30.000

0

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.

17

69.683

69.683

0

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.

19

46.497

46.497

0

u) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

159

159

0

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare

21

506

506

0

u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

22

0

0

0

v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile

23

1.000

1.000

0

w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice

24

15.000

15.000

0

x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili

25

600

600

0

y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili

26

0

0

0

C.VENITURI NEFISCALE

290.651

290.651

0

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

288.101

288.101

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

288.101

288.101

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

2.550

2.550

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

2.550

2.550

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.15

0

0

0

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

40.15.03

0

0

0

IV. SUBVENȚII

0

Subventii de la bugetul de stat

42.10

1.737.000

1.738.152

1.152

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0

1.152

1.152

Sume alocate pentru Fondul pentru mediu

42.10.78

1.737.000

1.737.000

0

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.10.03

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

0

7.534

7.534

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.10.01

0

7.534

7.534

TOTAL CHELTUIELI

0

I. Credite de angajament

1.342.392

1.342.392

0

II. Credite bugetare

1.668.389

1.668.389

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

I. Credite de angajament

1.341.390

1.341.390

0

II. Credite bugetare

1.667.387

1.667.387

0

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

I. Credite de angajament

29.375

29.375

0

II. Credite bugetare

29.375

29.375

0

BUNURI ȘI SERVICII

20

0

I. Credite de angajament

7.618

7.618

0

II. Credite bugetare

7.618

7.618

0

ALTE TRANSFERURI

55

0

I. Credite de angajament

1.301.743

1.275.706

-26.037

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.296

-444

VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

I. Credite de angajament

560

560

0

II. Credite bugetare

560

560

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

I. Credite de angajament

560

560

0

II. Credite bugetare

560

560

0

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN

56.23

0

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

0

0

0

Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice

56.35

0

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

0

0

0

Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice

56.37

0

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

0

0

0

IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

0

I. Credite de angajament

1.234

1.234

0

II. Credite bugetare

1.234

1.234

0

Ajutoare sociale

57.02

0

I. Credite de angajament

1.234

1.234

0

II. Credite bugetare

1.234

1.234

0

X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

I. Credite de angajament

0

26.037

26.037

II. Credite bugetare

0

444

444

XI. ALTE CHELTUIELI

59

0

I. Credite de angajament

860

860

0

II.Credite bugetare

860

860

0

Despăgubiri civile

59.17

0

I. Credite de angajament

600

600

0

II. Credite bugetare

600

600

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

0

I. Credite de angajament

260

260

0

II. Credite bugetare

260

260

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

I. Credite de angajament

1.002

1.002

0

II. Credite bugetare

1.002

1.002

0

ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

I. Credite de angajament

1.002

1.002

0

II. Credite bugetare

1.002

1.002

0

DEFICIT/EXCEDENT

855.254

863.940

8.686

Total venituri

2.523.643

2.532.329

8.686

Total cheltuieli

1.668.389

1.668.389

0

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Fondului pentru mediu pentru anul 2019

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

Program 2019 rectificat

Modificări +/-

1

2

3

4

5=4-3

TOTAL VENITURI

2.459.089

2.467.775

8.686

I. VENITURI CURENTE

722.089

722.089

0

A. VENITURI FISCALE

446.393

446.393

0

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.10

0

0

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.10

446.393

446.393

0

Alte impozite și taxe fiscale

18.10.50

446.393

446.393

0

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu

01

65.040

65.040

0

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

7.652

7.652

0

c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

03

94.500

94.500

0

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare

04

64.800

64.800

0

e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici

05

12.475

12.475

0

f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților

06

51.527

51.527

0

i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate

09

1.723

1.723

0

j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

1.440

1.440

0

k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale

11

0

0

0

l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

0

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

0

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu

14

136

136

0

o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

0

p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare

16

27.000

27.000

0

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.

17

62.715

62.715

0

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.

19

41.847

41.847

0

u) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

143

143

0

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare

21

455

455

0

u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

22

0

0

0

v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;

23

900

900

0

w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice

24

13.500

13.500

0

x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili

25

540

540

0

y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili

26

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

275.696

275.696

0

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

273.696

273.696

0

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

273.696

273.696

0

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

2.000

2.000

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

2.000

2.000

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.15

0

0

0

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

40.15.03

0

0

0

IV. SUBVENTII

0

Subventii de la bugetul de stat

42.10

1.737.000

1.738.152

1.152

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

42.10.70

0

1.152

1.152

Sume alocate pentru Fondul pentru mediu

42.10.78

1.737.000

1.737.000

0

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

46.10

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.10.03

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

0

7.534

7.534

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.10.01

0

7.534

7.534

0

TOTAL CHELTUIELI

0

I. Credite de angajament

1.301.743

1.284.836

-16.907

II. Credite bugetare

1.627.740

1.636.426

8.686

CHELTUIELI CURENTE

01

0

I. Credite de angajament

1.301.743

1.284.836

-16.907

II. Credite bugetare

1.627.740

1.636.426

8.686

ALTE TRANSFERURI

55

0

I. Credite de angajament

1.301.743

1.275.706

-26.037

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.296

-444

X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

0

9.130

9.130

CAPITOLUL Protecția mediului

74.10

0

Subcap. Reducerea și controlul poluării

74.10.03

0

ALTE TRANSFERURI

55

0

Transferuri interne

55.01

0

I. Credite de angajament

1.301.743

1.275.706

-26.037

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.296

-444

VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

0

0

0

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN

56.23

0

0

0

Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice

56.35

0

0

0

Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice

56.37

0

0

0

X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

I. Credite de angajament

0

9.130

9.130

II. Credite bugetare

0

9.130

9.130

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

0

I. Credite de angajament

0

9.130

9.130

II. Credite bugetare

0

9.130

9.130

EXCEDENT/DEFICIT*

-

831.349

831.349

0

Total venituri

2.459.089

2.467.775

8.686

Total cheltuieli

1.627.740

1.636.426

8.686

 

* Deficitul de 905.651 mii lei se acoperă din sumele neutilizate din anii precedenți.

** Suma de 1.737.000 mii lei va fi folosită pentru restituirea taxelor auto și se va reflecta în execuție, pe venituri, cu semnul minus din contul unde au fost încasate taxele.

 

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

PROGRAM 2019

1

2

3

TOTAL VENITURI

64.554

I. VENITURI CURENTE

64.554

A. VENITURI FISCALE

49.599

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.10

0

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.10

49.599

Alte impozite și taxe fiscale

18.10.50

49.599

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu.

01

7.227

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

850

c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

03

10.500

d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare

04

7.200

e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici

05

1.386

f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților

06

5.725

i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate

09

191

j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

160

k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale

11

0

l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu

12

0

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu

13

0

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu

14

15

o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu

15

0

p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare

16

3.000

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.

17

6.968

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare.

19

4.650

ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare

20

16

ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare

21

51

u) contravaloarea în lei a sumei obținute în urma scoaterii la licitație, în condițiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

22

0

v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile

23

100

w) o contribuție datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice

24

1.500

x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili

25

60

y) o contribuție datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili

26

0

C. VENITURI NEFISCALE

14.955

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

14.405

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

14.405

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

550

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

550

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.15

0

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent

40.15.03

0

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

40.649

II. Credite bugetare

40.649

CHELTUIELI CURENTE

01

I. Credite de angajament

39.647

II. Credite bugetare

39.647

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I. Credite de angajament

29.375

II. Credite bugetare

29.375

BUNURI ȘI SERVICII

20

I. Credite de angajament

7.618

II. Credite bugetare

7.618

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

I. Credite de angajament

560

II. Credite bugetare

560

X. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

I. Credite de angajament

1.234

II. Credite bugetare

1.234

XI. ALTE CHELTUIELI

59

I. Credite de angajament

860

II. Credite bugetare

860

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

I. Credite de angajament

1.002

II. Credite bugetare

1.002

ACTIVE NEFINANCIARE

71

I. Credite de angajament

1.002

II. Credite bugetare

1.002

CAPITOLUL Protecția mediului

74.10

Subcap. Administrație centrală

74.10.01

I. Credite de angajament

38.555

II. Credite bugetare

38.555

CHELTUIELI CURENTE

01

I. Credite de angajament

37.553

II. Credite bugetare

37.553

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I. Credite de angajament

29.375

II. Credite bugetare

29.375

Cheltuieli salariale în bani

10. 01

I. Credite de angajament

28.400

II. Credite bugetare

28.400

Salariu de bază

10.01.01

I. Credite de angajament

23.600

II. Credite bugetare

23.600

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

I. Credite de angajament

1.770

II. Credite bugetare

1.770

Alte sporuri

10.01.06

I. Credite de angajament

50

II. Credite bugetare

50

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

I. Credite de angajament

800

II. Credite bugetare

800

Drepturi de delegare

10.01.13

I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

600

Indemnizație de hrană

10.01.17

I. Credite de angajament

1.100

II. Credite bugetare

1.100

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

I. Credite de angajament

480

II. Credite bugetare

480

Cheltuieli salariale în natură

10.02

I. Credite de angajament

375

II. Credite bugetare

375

Vouchere de vacanță

10.02.06

I. Credite de angajament

375

II. Credite bugetare

375

Contribuții

10.03

I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

600

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

Contribuții de asigurările de șomaj

10.03.02

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

10.03.04

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

600

BUNURI ȘI SERVICII

20

I. Credite de angajament

7.618

II. Credite bugetare

7.618

Bunuri și servicii

20.01

I. Credite de angajament

4.508

II. Credite bugetare

4.508

Furnituri de birou

20.01.01

I. Credite de angajament

368

II. Credite bugetare

368

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

I. Credite de angajament

300

II. Credite bugetare

300

Apă, canal și salubritate

20.01.04

I. Credite de angajament

70

II. Credite bugetare

70

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

I. Credite de angajament

520

II. Credite bugetare

520

Piese de schimb

20.01.06

I. Credite de angajament

10

II. Credite bugetare

10

Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet

20.01.08

I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

600

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

I. Credite de angajament

140

II. Credite bugetare

140

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

I. Credite de angajament

2.500

II. Credite bugetare

2.500

Reparații curente

20.02

I. Credite de angajament

50

II. Credite bugetare

50

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

Alte obiecte de inventar

20.05.30

I. Credite de angajament

300

II. Credite bugetare

300

Deplasări, detașări, transferări

20.06

I. Credite de angajament

790

II. Credite bugetare

790

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

I. Credite de angajament

390

II. Credite bugetare

390

Deplasări în străinătate

20.06.02

I. Credite de angajament

400

II. Credite bugetare

400

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

I. Credite de angajament

20

II. Credite bugetare

20

Pregătire profesională

20.13

I. Credite de angajament

500

II. Credite bugetare

500

Protecția muncii

20.14

I. Credite de angajament

50

II. Credite bugetare

50

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

I. Credite de angajament

300

II. Credite bugetare

300

Alte cheltuieli

20.30

I. Credite de angajament

1.100

II. Credite bugetare

1.100

Reclamă și publicitate

20.30.01

I. Credite de angajament

100

II. Credite bugetare

100

Protocol și reprezentare

20.30.02

I. Credite de angajament

50

II. Credite bugetare

50

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

I. Credite de angajament

100

II. Credite bugetare

100

Chirii

20.30.04

I. Credite de angajament

40

II. Credite bugetare

40

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

I. Credite de angajament

125

II. Credite bugetare

125

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

I. Credite de angajament

685

II. Credite bugetare

685

VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

I. Credite de angajament

560

II. Credite bugetare

560

Mecanismul financiar SEE

56.17

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

I. Credite de angajament

560

II. Credite bugetare

560

Transferuri reprezentând cofinanțare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice

56.35

I. Credite de angajament

0

II. Credite bugetare

0

X. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

57

I. Credite de angajament

1.234

II. Credite bugetare

1.234

Ajutoare sociale

57.02

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

I. Credite de angajament

1.180

II. Credite bugetare

1.180

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

I. Credite de angajament

54

II. Credite bugetare

54

XI. ALTE CHELTUIELI

59

I. Credite de angajament

860

II. Credite bugetare

860

Despăgubiri civile

59,17

I. Credite de angajament

600

II. Credite bugetare

600

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

I. Credite de angajament

260

II.Credite bugetare

260

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

I. Credite de angajament

1.002

II. Credite bugetare

1.002

ACTIVE NEFINANCIARE

71

Active fixe

71.01

Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale

71.01.03

I. Credite de angajament

811

II. Credite bugetare

811

Alte active fixe

71.01.30

I. Credite de angajament

191

II. Credite bugetare

191

DEFICIT/EXCEDENT

23.905

Total venituri

64.554

Total cheltuieli

40.649

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA 
sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019

 

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

Program 2019 rectificat

Modificări +/-

1

2

3

4

5=4-3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

1.301.743

1.301.743

0

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.740

0

ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament

55

1.301.743

1.275.706

-26.037

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.296

-444

finanțate din: venituri proprii

I. Credite de angajament

55,01

1.301.743

1.275.706

-26.037

II. Credite bugetare

1.627.740

1.627.296

-444

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I. Credite de angajament

58

0

26.037

26.037

II. Credite bugetare

0

444

444

Contribuție proprie (2%) și cheltuielile neeligibile (3%) pentru Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/"SISTEME FOTOVOLTAICE"/1/7 REGIUNI

- venituri proprii

58.01

I. Credite de angajament

0

26.037

26.037

II. Credite bugetare

0

444

444

 

ANEXA Nr. 2a

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019

 

 

mii lei

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

Program 2019 rectificat

Modificări +/-

1

2

3

4

5=4-3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

55.01

686.393

686.393

0

II. Credite bugetare

686.393

686.393

0

finanțate din: venituri proprii

I. Credite de angajament

55.01

686.393

686.393

0

II. Credite bugetare

686.393

686.393

0

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului finanțat din:

venituri proprii

01

I. Credite de angajament

40.000

40.000

0

II. Credite bugetare

47.600

43.600

-4.000

c) gestionarea deșeurilor finanțat din:

venituri proprii

03

I. Credite de angajament

364.387

233337

-131.050

II. Credite bugetare

146.871

64821

-82.050

d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare finanțat din:

venituri proprii

04

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

115.000

90000

-25.000

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor finanțat din:

- venituri proprii

07

I. Credite de angajament

2.000

2.000

0

II. Credite bugetare

15.000

10.000

-5.000

h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului finanțat din:

- venituri proprii

08

I. Credite de angajament

25.000

25.000

0

II. Credite bugetare

25.000

10.000

-15.000

i) creșterea producției de energie din surse regenerabile finanțat din:

- venituri proprii

09

I. Credite de angajament

0

0

II. Credite bugetare

0

0

m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare -dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice finanțat din:

- venituri proprii

13

I. Credite de angajament

10.000

10000

0

II. Credite bugetare

3.000

3000

0

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire finanțat din:

- venituri proprii

17

I. Credite de angajament

6

56

50

II. Credite bugetare

326

376

50

r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban finanțat din:

- venituri proprii

18

I. Credite de angajament

0

1000

1.000

II. Credite bugetare

687

1687

1.000

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național finanțat din:

- venituri proprii

19

I. Credite de angajament

245.000

375.000

130.000

II. Credite bugetare

322.000

452.000

130.000

v) Programul de dezvoltare si optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului finanțat din:

- venituri proprii

22

I.Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

10.000

10.000

0

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic finanțat din:

- venituri proprii

23

I.Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

909

909

0

 

ANEXA Nr. 2b

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019 (venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificație 30.10.11)

 

mii lei

 

Denumire Program

COD

PROGRAM 2019

Program 2019 rectificat

Modificări +/¦

1

2

3

4

5=4-3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

615.350

615.350

0

II. Credite bugetare

941.347

941.347

0

ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament

55

615.350

589.313

-26.037

II. Credite bugetare

941.347

940.903

-444

finanțate din: venituri proprii

I. Credite de angajament

55.01

615.350

589.313

-26.037

II. Credite bugetare

941.347

940.903

-444

a) Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane - autobuze și troleibuze electrice/GNC finanțat din:

- venituri proprii

01

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

449.600

449.600

0

b) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ finanțat din:

- venituri proprii

02

I. Credite de angajament

92.000

92.000

0

II. Credite bugetare

40.000

40.000

0

c) Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene și drumurilor naționale finanțat din:

- venituri proprii

03

I. Credite de angajament

92.000

92.000

0

II. Credite bugetare

0

0

0

d) Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională Regiune București-Ilfov finanțat din:

- venituri proprii

04

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

120.000

93.963

-26.037

II. Credite bugetare

120.000

119.556

-444

e) Programul privind Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile Izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice finanțat din:

- venituri proprii

05

I. Credite de angajament

230.000

230.000

0

II. Credite bugetare

218.651

218.651

0

f) Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 - lit. w) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu finanțat din:

- venituri proprii

06

I. Credite de angajament

75.350

75.350

0

II. Credite bugetare

93.096

93.096

0

g) Programul vizând transporturile tip RO-LA, pentru stimularea trecerii transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transport - lit. a) de la art. 13, alin. (1) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru pentru mediu finanțat din:

- venituri proprii

07

I. Credite de angajament

0

0

0

II. Credite bugetare

14.000

14.000

0

h) Programul privind finanțarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial finanțat din:

- venituri proprii

08

I. Credite de angajament

6.000

6.000

0

II. Credite bugetare

6.000

6.000

0

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I. Credite de angajament

58

0

26.037

26.037

II. Credite bugetare

0

444

444

a) Contribuție proprie (2%) și cheltuielile neeligibile (3%)pentru Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- POR2019/3/3.1/A/"SISTEME FOTOVOLTAICE"/1/7 REGIUNI

- venituri proprii

58.01

I. Credite de angajament

0

26.037

26.037

II. Credite bugetare

0

444

444

 

ANEXA Nr. 3

 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA
sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020-POR2019/3/3.1/A/„Sisteme fotovoltaice”/1/7 Regiuni

 

mii lei

Denumire indicator

COD

Program 2019

1

2

3

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

Finanțare națională TOTAL

58.01

I.Credite de angajament

78.110

II. Credite bugetare

1.330

Finanțare externă nerambursabilă TOTAL

58.02

I.Credite de angajament

442.621

II. Credite bugetare

7.534

Cheltuieli neeligibile TOTAL

58.03

I.Credite de angajament

15.621

II. Credite bugetare

266

Finanțare națională regiunea NE

58.01

I.Credite de angajament

13.677

II. Credite bugetare

205

Finanțare externă nerambursabilă regiunea NE

58.02

I.Credite de angajament

77.503

II. Credite bugetare

1.159

Cheltuieli neeligibile regiunea NE

58.03

I.Credite de angajament

2.735

II. Credite bugetare

41

Finanțare națională regiunea SE

58.01

I.Credite de angajament

11.607

II. Credite bugetare

188

Finanțare externă nerambursabilă regiunea SE

58.02

I.Credite de angajament

65.773

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea SE

58.03

I.Credite de angajament

2.321

II. Credite bugetare

38

Finanțare națională regiunea S Muntenia

58.01

I.Credite de angajament

12.294

II. Credite bugetare

188

Finanțare externă nerambursabilă regiunea S Muntenia

58.02

I.Credite de angajament

69.669

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea S Muntenia

58.03

I.Credite de angajament

2.459

II. Credite bugetare

38

Finanțare națională regiunea SV

58.01

I.Credite de angajament

9.350

II. Credite bugetare

188

Finanțare externă nerambursabilă regiunea SV

58.02

I.Credite de angajament

52.982

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea SV

58.03

I.Credite de angajament

1.870

II. Credite bugetare

38

Finanțare națională regiunea V

58.01

I.Credite de angajament

9.193

II. Credite bugetare

188

Finanţare externă nerambursabilă regiunea V

58.02

I.Credite de angajament

52.096

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea V

58.03

I.Credite de angajament

1.839

II. Credite bugetare

38

Finanțare națională regiunea NV

58.01

I.Credite de angajament

11.193

II. Credite bugetare

188

Finanţare externă nerambursabilă regiunea NV

58.02

I.Credite de angajament

63.428

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea NV

58.03

I.Credite de angajament

2.239

II. Credite bugetare

38

Finanțare națională regiunea Centru

58.01

I.Credite de angajament

10.795

II. Credite bugetare

188

Finanțare externă nerambursabilă regiunea Centru

58.02

I.Credite de angajament

61.170

II. Credite bugetare

1.063

Cheltuieli neeligibile regiunea Centru

58.03

I.Credite de angajament

2.159

II. Credite bugetare

38

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureş

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 8.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, şi alocarea acesteia Consiliului Judeţean Maramureş, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2019.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile-Daniel Suciu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 583.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Alexandru Ion Coita

 

În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă domnului Alexandru Ion Coita calitatea de consilier onorific al prim-ministrului.

Art. 2. - Activitatea domnului Alexandru Ion Coita este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

loana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 12 august 2019.

Nr. 191.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 884 din 16 iulie 2019

Nr. 2.694 din 7 august 2019

Nr. 1.142 din 26 iulie 2019

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Niculae Bădălău

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea EUROTEST - S.A.

Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 360557

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2019

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (2019)

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.079

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.079

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

919

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

919

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

166

 

 

S.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

65

 

 

C,

cheltuieli cu personalul, din care:

11

519

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

321

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

299

 

 

 

C2

bonusuri

14

22

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

180

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

18

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

169

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

160

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

160

 

1

 

Rezerve legale

25

8

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

152

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27,28,29

30

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral

sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c}

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

156

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

5

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

5.350

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

5.350

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

216

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

216

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

852

 

9

 

Plăţi restante

56

0

 

10

 

Creanţe restante

57

0


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 885 din 16 iulie 2019

Nr. 2.693 din 7 august 2019

Nr. 1.133 din 25 iulie 2019

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Niculae Bădălău

Eugen Orlando Teodorovici

Marius-Constantin Budăi


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: R01769224

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2019

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2019

– mii lei -

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

182.615

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

174.960

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiara

5

7.655

3

 

Venituri extraordinara

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

160.270

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

145.050

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

70.092

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

2.445

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

65.813

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

63.747

C1

ch. cu salariile

13

54.500

C2

bonusuri

14

9.247

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

261

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

17

363

C5

cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

1.442

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.700

2

 

Cheltuieli financiare

20

15.220

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

22.345

IV