MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 671/2019

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXXI) - Nr. 671         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 august 2019

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                 581. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu - Boiţa

 

                 585. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

                 172. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013  

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu- Piteşti” - secţiunea 1 Sibiu - Boita

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti” - secţiunea 1 Sibiu - Boita, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere ai lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu-Boita, expropriator fiind statui român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S,A, la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 581.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de Interes naţional

„Autostrada Sibiu-Piteşti”, secţiunea 1, situate pe raza localităţilor Şelimbăr, Boita, Tălmaciu, din judeţul Sibiu, proprietarii sau alţi titulari de drepturi reale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Județul

Unitatea administrativ- teritorială

Numele și prenumele/Denumirea proprietarului

TP

Tarlaua

Parcela

Numărul cadastral

Numărul topo

Numărul cărții funciare

Categoria de folosință

Intravilan/ Extravilan

Suprafață totală (mp)

Suprafață de expropriat (mp)

Suprafață construcții de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

SIBIU

BOIȚA

HOADREA PARASCHIVA

4489, 4490/1

58

A

intravilan

879,00

52,00

281,32

2

SIBIU

BOIȚA

COCA NICOLAE, CIMPIAN PARASCHIVA

4489, 4490/2

1786

A

intravilan

2.185,00

186,00

1.006,26

3

SIBIU

BOIȚA

NEGHINA IOAN

4424

879

A

extravilan

227,00

68,00

46,92

4

SIBIU

BOIȚA

MOLDOR MIKLOS

4420, 4423

1895

A

extravilan

814,00

274,00

189,06

5

SIBIU

BOIȚA

OANCEA MIKLOS

4419

703

A

extravilan

1.080,00

628,00

433,32

6

SIBIU

BOIȚA

MARTIN PETRU ROMAN MARIA

101030

4418

101030

A

extravilan

3.269,00

897,00

618,93

7

SIBIU

BOIȚA

OANCEA NICOLAE

101037

4417

101037

A

extravilan

680,00

503,00

347,07

8

SIBIU

BOIȚA

BOBESIU IOAN

4416

992

A

extravilan

677,00

609,00

420,21

9

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN IOAN

4415

868

A

extravilan

677,00

674,00

465,06

10

SIBIU

BOIȚA

NICOLAE VASIU

100069

4414

100069

A

extravilan

946,00

946,00

652,74

11

SIBIU

BOIȚA

NICOLAE VASIU

100069

4414

100069

0,00

0,00

40,00

3.312,00

12

SIBIU

BOIȚA

ALBESCU ARITON

4413/2

1818

A

extravilan

1.890,00

1.890,00

1.304,10

13

SIBIU

BOIȚA

BADILA MARIA

100670

4413/1

100670

A

extravilan

1.890,00

1.389,00

958,41

14

SIBIU

BOIȚA

RUSU NICOLAE

4366

2291

A

extravilan

810,00

40,00

27,60

15

SIBIU

BOIȚA

CURTEAN NICOLAE

4367

1277

A

extravilan

799,00

747,00

515,43

16

SIBIU

BOIȚA

MARIN IOAN

4370

2722

A

extravilan

540,00

540,00

372,60

17

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR IOAN

4371

1348

A

extravilan

540,00

540,00

372,60

18

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN MARIA

4376

696

A

extravilan

1.350,00

1.350,00

931,50

19

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN MARIA

4376

696

0,00

0,00

19,00

1.573,20

20

SIBIU

BOIȚA

BOBESIU ELENA

4373

302

A

extravilan

540,00

540,00

372,60

21

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN SPIRIDON

4411

1354

A

extravilan

810,00

3,00

2,07

22

SIBIU

BOIȚA

DANCU VASILE

4412

2272

A

extravilan

810,00

21,00

14,49

23

SIBIU

BOIȚA

POPA IOAN

4389

1840

A

extravilan

864,00

46,00

31,74

24

SIBIU

BOIȚA

BANCU IOAN

4388

2012

A

extravilan

1.217,00

121,00

83,49

25

SIBIU

BOIȚA

MARIN IOAN

4387

1108

A

extravilan

587,00

77,00

53,13

26

SIBIU

BOIȚA

RADOIU PARASCHIVA

4386

753

A

extravilan

947,00

145,00

100,05

27

SIBIU

BOIȚA

RADOIU PARASCHIVA

4385

2676

F

extravilan

864,00

141,00

49,35

28

SIBIU

BOIȚA

SAVU IOAN

4384

92

F

extravilan

252,00

74,00

25,90

29

SIBIU

BOIȚA

MOHOR ILIE

4383

90

A

extravilan

252,00

125,00

86,25

30

SIBIU

BOIȚA

HALMAGIU VASILE

4382

15

F

extravilan

504,00

234,00

81,90

31

SIBIU

BOIȚA

BALEA MARIA

4381

931

A

extravilan

810,00

407,00

280,83

32

SIBIU

BOIȚA

BOBEICA GHEORGHE

4369

2332

A

extravilan

540,00

23,00

15,87

33

SIBIU

BOIȚA

BOBESIU ELENA

4372, 4374, 4375

302

A

extravilan

2.293,00

1.742,00

1.201,98

34

SIBIU

BOIȚA

NEGHINA TOMA

4378/1

2144

A

extravilan

943,00

943,00

650,67

35

SIBIU

BOIȚA

OLARIU ELENA

4378/2

1335

A

extravilan

947,00

947,00

653,43

36

SIBIU

BOIȚA

BOTESCU NICOLAE

4380

2728

F

extravilan

2.444,00

1.254,00

438,90

37

SIBIU

BOIȚA

VASIOIU ANA

4379/2

1324

A

extravilan

720,00

445,00

307,05

38

SIBIU

BOIȚA

VASIOIU ANA

4379/3

599

A

extravilan

720,00

473,00

326,37

39

SIBIU

BOIȚA

RADOIU MIHAIU

4379/1

2457

F

extravilan

720,00

450,00

157,50

40

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4329

DE

extravilan

556,00

127,88

41

SIBIU

BOIȚA

COCOSIU MARIA

4116

461

A

extravilan

1.080,00

22,00

15,18

42

SIBIU

BOIȚA

COCA ANA

4117, 4118

2653

A

extravilan

2.700,00

376,00

259,44

43

SIBIU

BOIȚA

MORARIU PARASCHIVA, BOTA PETRU, NEDELCU PARASCHIVA

4272

2387

A

extravilan

1.890,00

858,00

592,02

44

SIBIU

BOIȚA

POPA CRISTINA

4273

1767

A

extravilan

497,00

384,00

264,96

45

SIBIU

BOIȚA

STROILA IOAN

4274

2629

A

extravilan

583,00

528,00

364,32

46

SIBIU

BOIȚA

STROILA NICOLAE

4277

871

A

extravilan

677,00

669,00

461,61

47

SIBIU

BOIȚA

COCA ILIE

4278

2005

A

extravilan

943,00

943,00

650,67

48

SIBIU

BOIȚA

CIMPEANU IOAN, CIMPEANU FLOAREA

4279

476

A

extravilan

943,00

943,00

650,67

49

SIBIU

BOIȚA

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

4284

A

extravilan

4.406,00

3.040,14

50

SIBIU

BOIȚA

COCA IOAN, ZOLTAN GHEORGHE

4287

3204

A

extravilan

942,00

154,00

106,26

51

SIBIU

BOIȚA

COCA ILIE

4280

1656

A

extravilan

1.080,00

829,00

572,01

52

SIBIU

BOIȚA

GAVRILA IOAN

4282

1634

A

extravilan

540,00

133,00

91,77

53

SIBIU

BOIȚA

MOLDOR NICOLAE

4283

1482

A

extravilan

810,00

175,00

120,75

54

SIBIU

BOIȚA

LEU IOAN JUNIOR

4259

3316

A

extravilan

1.217,00

1.088,00

750,72

55

SIBIU

BOIȚA

MARTIN PETRU

4260

101081

A

extravilan

1.212,00

1.059,00

730,71

56

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

4285

3344

A

extravilan

943,00

88,00

60,72

57

SIBIU

BOIȚA

MORARIU SABINA

4257, 4258

2458

A

extravilan

2.293,00

2.017,00

1.391,73

58

SIBIU

BOIȚA

RUSSU IOAN, NEGHINA ANA

4256

1211

A

extravilan

1.080,00

635,00

438,15

59

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

4255

396

A

extravilan

1.080,00

539,00

371,91

60

SIBIU

BOIȚA

VASIU ANA

4246, 4247

3439

A

extravilan

2.145,00

795,00

548,55

61

SIBIU

BOIȚA

FINTINA TOMA

4288

713

A

extravilan

943,00

422,00

291,18

62

SIBIU

BOIȚA

NEGHINA ANA

4289

220

A

extravilan

810,00

90,00

62,10

63

SIBIU

BOIȚA

CARPATOREA NICOLAE

4290

1664

A

extravilan

810,00

123,00

84,87

64

SIBIU

BOIȚA

TATARU IOAN

4291/1

1053

A

extravilan

673,00

374,00

258,06

65

SIBIU

BOIȚA

HALANGIU IOAN

4293

1343

A

extravilan

540,00

140,00

96,60

66

SIBIU

BOIȚA

VASIU NICOLAU

4294

1375

A

extravilan

810,00

226,00

155,94

67

SIBIU

BOIȚA

GRAJDEAN ELENA

4295

1291

A

extravilan

673,00

77,00

53,13

68

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR NICOLAE

4296

1652

A

extravilan

673,00

229,00

158,01

69

SIBIU

BOIȚA

VASIU IANOS

4306

1221

A

extravilan

1.601,00

1.132,00

781,08

70

SIBIU

BOIȚA

SAVU ANA

4322, 4325

2292

A

extravilan

1.357,00

286,00

197,34

71

SIBIU

BOIȚA

TOTOROAGA ILIE

4245

2419

A

extravilan

2.063,00

1.422,00

981,18

72

SIBIU

BOIȚA

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

4254

A

extravilan

2.870,00

1.980,30

73

SIBIU

BOIȚA

BALABAN ANA

4244

1261

A

extravilan

795,00

21,00

14,49

74

SIBIU

BOIȚA

SAVU IOAN

4243

1857

A

extravilan

796,00

532,00

367,08

75

SIBIU

BOIȚA

CIOROGARIU DUMITRU

4198, 4199

2440

A

extravilan

1.080,00

1.039,00

716,91

76

SIBIU

BOIȚA

BADEA LINA

4200

88

A

extravilan

540,00

445,00

307,05

77

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN ANA

4201

3387

A

extravilan

540,00

413,00

284,97

78

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN FLOAREA, CIMPEAN IOAN

4202

474

A

extravilan

1.080,00

779,00

537,51

79

SIBIU

BOIȚA

HOADREA MARIA

4203

1370

A

extravilan

810,00

583,00

402,27

80

SIBIU

BOIȚA

VOICU FLOAREA, VOICU FLOARE, ALBU ILANA, VOICU MARIA, VOICU IOAN, VOICU TOMA

4196

288

A

extravilan

1.080,00

138,00

95,22

81

SIBIU

BOIȚA

STOICA IOAN

4195

1161

A

extravilan

856,00

136,00

93,84

82

SIBIU

BOIȚA

PATAREU PARASCHIVA

4190, 4191

1185

A

extravilan

774,00

143,00

98,67

83

SIBIU

BOIȚA

FIRTONEA NICOLAE

4188, 4189

3454

A

extravilan

1.648,00

379,00

261,51

84

SIBIU

BOIȚA

CIMPIAN VOICU, CIMPIAN MARIA, CIMPIAN ANA

4205

696

A

extravilan

810,00

308,00

212,52

85

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR IOAN

4271

1361

A

extravilan

810,00

14,00

9,66

86

SIBIU

BOIȚA

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)

4273

A

extravilan

158,00

109,02

87

SIBIU

BOIȚA

FIRTONEA MARIA

4204

2304

A

extravilan

540,00

174,00

120,06

88

SIBIU

BOIȚA

MOLDOR NICOLAE

4206/2

1482

A

extravilan

1.080,00

439,00

302,91

89

SIBIU

BOIȚA

MOLDOR NICOLAE

4206/1

117

A

extravilan

1.080,00

527,00

363,63

90

SIBIU

BOIȚA

DOEA NICOLAE

4207

2224

A

extravilan

1.080,00

634,00

437,46

91

SIBIU

BOIȚA

POPA PETRU, POPA MARIA, RADOIU ANA, RADOIU DUMITRU

4208, 4209

1892

A

extravilan

2.930,00

1.290,00

890,10

92

SIBIU

BOIȚA

SAVU NICOLAE

4210/1

160

A

extravilan

540,00

359,00

247,71

93

SIBIU

BOIȚA

SAVU NICOLAE

4210/2

1435

A

extravilan

648,00

648,00

447,12

94

SIBIU

BOIȚA

SAVU ANA

4212/1

2474

A

extravilan

1.170,00

776,00

535,44

95

SIBIU

BOIȚA

PATARAU MARIA

4211

1101

A

extravilan

796,00

561,00

387,09

96

SIBIU

BOIȚA

BASARABA IANOS

4242/1

1618

A

extravilan

317,00

317,00

218,73

97

SIBIU

BOIȚA

BASARABA IANOS

4242/2

A

extravilan

900,00

447,00

308,43

98

SIBIU

BOIȚA

LUPESCU STEFAN, STOICA PARASCHIVA

4221

814

A

extravilan

497,00

474,00

327,06

99

SIBIU

BOIȚA

MOLDOR NICOLAE

4224/1

2428

A

extravilan

874,00

596,00

411,24

100

SIBIU

BOIȚA

BOBEICA IOAN

4224/2

481

A

extravilan

2.695,00

1.836,00

1.266,84

101

SIBIU

BOIȚA

SERBU IOAN

4241/1

704

A

extravilan

810,00

282,00

194,58

102

SIBIU

BOIȚA

POENARU NICOLAE

4240

1249

A

extravilan

810,00

90,00

62,10

103

SIBIU

BOIȚA

ALBU MIHALACHE

4239

2077

A

extravilan

810,00

111,00

76,59

104

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR VASILE

4238

2590

A

extravilan

407,00

45,00

31,05

105

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR MARIA, DRAGOMIR LENA, DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR NICOLAE, DRAGOMIR VASILE

4237

226

A

extravilan

406,00

76,00

52,44

106

SIBIU

BOIȚA

BOBESIU ELENA

4236

302

A

extravilan

673,00

112,00

77,28

107

SIBIU

BOIȚA

BADILA CONSTANTIN

4235

48

A

extravilan

677,00

122,00

84,18

108

SIBIU

BOIȚA

STOICA ILONA

4233

1043

A

extravilan

810,00

118,00

81,42

109

SIBIU

BOIȚA

CIMPEANU FLOAREA, CIMPEANU IOAN

4232

476

A

extravilan

403,00

76,00

52,44

110

SIBIU

BOIȚA

CALARAS DUMITRU, CALARAS MARIA

4153

2219

A

extravilan

1.080,00

196,00

135,24

111

SIBIU

BOIȚA

STOICA MIKLOS

4227/1

840

A

extravilan

540,00

403,00

278,07

112

SIBIU

BOIȚA

STOICA ELENA

4227/2

413

A

extravilan

540,00

471,00

324,99

113

SIBIU

BOIȚA

ROTARIU DUMITRU

4227/3

2413

A

extravilan

540,00

443,00

305,67

114

SIBIU

BOIȚA

STROILA NICOLAE

4231/2

871

A

extravilan

677,00

136,00

93,84

115

SIBIU

BOIȚA

CIOROGAR IOAN

4231/1

200

A

extravilan

673,00

215,00

148,35

116

SIBIU

BOIȚA

MIHAI PARASCHIVA

4230

186

A

extravilan

270,00

96,00

66,24

117

SIBIU

BOIȚA

DONEA NICOLAE

4229

3298

A

extravilan

270,00

86,00

59,34

118

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR IOAN

4228

278

A

extravilan

943,00

343,00

236,67

119

SIBIU

BOIȚA

LUP IOAN

4171

2644

A

extravilan

407,00

407,00

280,83

120

SIBIU

BOIȚA

BALEA IOAN

4170

3340

A

extravilan

990,00

990,00

683,10

121

SIBIU

BOIȚA

BUCSA ANDREI, BUCSA SILVIU

4169

3451

A

extravilan

403,00

403,00

278,07

122

SIBIU

BOIȚA

VASIU ANA

4168

964

A

extravilan

360,00

360,00

248,40

123

SIBIU

BOIȚA

FILIP IOAN

4167

248

A

extravilan

360,00

360,00

248,40

124

SIBIU

BOIȚA

ANTON MARIA

4166

435

F

extravilan

360,00

360,00

126,00

125

SIBIU

BOIȚA

MUNTIU IOAN

4152

2280

A

extravilan

1.080,00

111,00

76,59

126

SIBIU

BOIȚA

ALBESCU NICOLAE

4151

26

A

extravilan

1.350,00

140,00

96,60

127

SIBIU

BOIȚA

ALBESCU IOAN

4149, 4150

96

A

extravilan

1.710,00

324,00

223,56

128

SIBIU

BOIȚA

SAVU STEFAN

4165

319

A

extravilan

1.350,00

1.350,00

931,50

129

SIBIU

BOIȚA

ALBESCU ELENA

4154

1013

A

extravilan

810,00

198,00

136,62

130

SIBIU

BOIȚA

ALDEA IOAN

4164

2349

A

extravilan

1.350,00

355,00

244,95

131

SIBIU

BOIȚA

RUSU PETRU

4157

318

A

extravilan

1.350,00

972,00

670,68

132

SIBIU

BOIȚA

BALUT GHEORGHE

4158, 4159

3287

A

extravilan

1.494,00

862,00

594,78

133

SIBIU

BOIȚA

DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR PARASCHIVA

3950, 3951

100975

A

extravilan

912,00

823,00

567,87

134

SIBIU

BOIȚA

NEACSU ELENA

3951/2

3466

A

extravilan

544,00

544,00

375,36

135

SIBIU

BOIȚA

ALBU MARCU

3952

1539

A

extravilan

907,00

611,00

421,59

136

SIBIU

BOIȚA

LUCA NICOLAE

3947, 3953, 3954

100779

LV

extravilan

533,00

480,00

412,80

137

SIBIU

BOIȚA

POPA ANA, PASTIU MARIA

3948, 3949

2650

F

extravilan

302,00

78,00

27,30

138

SIBIU

BOIȚA

BOBES IOAN

3931, 3932

1162

A

extravilan

1.577,00

11,00

7,59

139

SIBIU

BOIȚA

NEGHINA MIHAIL

3945

533

A

extravilan

360,00

351,00

242,19

140

SIBIU

BOIȚA

MAEREAN IOAN, MAEREAN ELENA

3944

3635

A

extravilan

809,00

621,00

428,49

141

SIBIU

BOIȚA

STOILA NICOLAE

3943

3413

A

extravilan

810,00

552,00

380,88

142

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN ELENA

3942

2194

A

extravilan

1.303,00

1.004,00

692,76

143

SIBIU

BOIȚA

BOBES ELENA

3941

524

A

extravilan

587,00

423,00

291,87

144

SIBIU

BOIȚA

GAVRILA ANA, CHERA ANA MARIA, CHERA NICOLAE

3971, 3972

3369

A

extravilan

1.598,00

173,00

119,37

145

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN MARIA

3940/1

696

A

extravilan

414,00

309,00

213,21

146

SIBIU

BOIȚA

MAEREAN TOMA

3969

352

A

intravilan

498,00

350,00

1.893,50

147

SIBIU

BOIȚA

POPONEA IOAN

3970

1296

A

intravilan

418,00

285,00

1.541,85

148

SIBIU

BOIȚA

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

3982

305

F

intravilan

756,00

512,00

2.769,92

149

SIBIU

BOIȚA

VOICU CONSTANTIN

3983, 3984

3361

A

intravilan

1.127,00

767,00

4.149,47

150

SIBIU

BOIȚA

BRANEA VIOREL

3973, 3974, 3975

100862

A

intravilan

1.758,00

380,00

2.055,80

151

SIBIU

BOIȚA

LEU NICOLAE

3976

2107

A

intravilan

946,00

348,00

1.882,68

152

SIBIU

BOIȚA

BOBEICA MIKLOS

3977

1668

A

intravilan

947,00

779,00

4.214,39

153

SIBIU

BOIȚA

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

3908

498

A

intravilan

1.080,00

761,00

4.117,01

154

SIBIU

BOIȚA

FINTINA TOMA

3907

721

A

intravilan

497,00

497,00

2.688,77

155

SIBIU

BOIȚA

COSTEA CONSTANTIN

3909/1

1042

A

intravilan

540,00

267,00

1.444,47

156

SIBIU

BOIȚA

COSTEA IOAN, HALMAGIU ANA

3909/2

261

F

intravilan

457,00

420,00

2.272,20

157

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

3898

1489

A

intravilan

810,00

810,00

4.382,10

158

SIBIU

BOIȚA

BASARABA IOAN

3897

180

A

extravilan

540,00

540,00

372,60

159

SIBIU

BOIȚA

COCA ANA, COCA NICOLAE, COCA JANOSNE

3901/2

222

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

160

SIBIU

BOIȚA

POENARIU MARIA

3901/1

346

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

161

SIBIU

BOIȚA

CARPATOREA IOAN, CARPATOREA MARIA, SAVU STEFAN, SAVU PARASCHIVA

3891, 3892

2754

A

intravilan

627,00

627,00

3.392,07

162

SIBIU

BOIȚA

JANTEA IOAN

3978

3267

A

intravilan

406,00

406,00

2.196,46

163

SIBIU

BOIȚA

VOICU MARIA

3979

100102

A

intravilan

406,00

406,00

2.196,46

164

SIBIU

BOIȚA

COSTEA ANA, DRAGOMIR ELENA, COSTEA MARIA, LUP PARASCHIVA

3981

100096

A

intravilan

457,00

457,00

2.472,37

165

SIBIU

BOIȚA

HALMAGIU MARIA

3980

2158

A

intravilan

407,00

407,00

2.201,87

166

SIBIU

BOIȚA

BRATILESCU NICOLAE

3994, 3995, 3996, 3997

37

A

intravilan

1.411,00

1.411,00

7.633,51

167

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

3998

452

A

intravilan

1.080,00

1.080,00

5.842,80

168

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4009/2

3292

A

intravilan

540,00

146,00

789,86

169

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4009/1

100275

A

intravilan

540,00

159,00

860,19

170

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4010

100146

A

intravilan

1.053,00

298,00

1.612,18

171

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4011/1

100143

A

intravilan

1.080,00

359,00

1.942,19

172

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4011/2

242

A

intravilan

741,00

265,00

1.433,65

173

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4012

2144

A

intravilan

1.080,00

416,00

2.250,56

174

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4013

100274

A

intravilan

676,00

279,00

1.509,39

175

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4014

100273

A

intravilan

676,00

294,00

1.590,54

176

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4015

100214

A

intravilan

496,00

244,00

1.320,04

177

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4016

100212

A

intravilan

496,00

422,00

2.283,02

178

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4017

100209

A

intravilan

946,00

886,00

4.793,26

179

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4007

100277

A

intravilan

483,00

483,00

2.613,03

180

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4006

100091

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

181

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4005

100211

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

182

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4004

100826

A

intravilan

945,00

945,00

5.112,45

183

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4003

100823

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

184

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4002

100248

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

185

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4001

100783

A

intravilan

540,00

540,00

2.921,40

186

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

4000

100210

A

intravilan

1.080,00

597,00

3.229,77

187

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

3999/2

100982

A

intravilan

320,00

320,00

1.731,20

188

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

3199/1/1

100986

A

intravilan

252,00

230,00

1.244,30

189

SIBIU

BOIȚA

COMUNA BOIȚA

3199/1/2

100987

A

intravilan

288,00

238,00

1.287,58

190

SIBIU

BOIȚA

MOHOR NICOLAE

4023/2

1791

A

intravilan

403,00

295,00

1.595,95

191

SIBIU

BOIȚA

BADILA IOAN, BADILA ELENA, BADILA GHEORGHE

4027

3360

F

intravilan

945,00

945,00

5.112,45

192

SIBIU

BOIȚA

HALMAGIU NICOLAE

4025/1

100641

A

intravilan

942,00

204,00

1.103,64

193

SIBIU

BOIȚA

NICULESCU PARASCHIVA

4025/2

100101

A

intravilan

947,00

875,00

4.733,75

194

SIBIU

BOIȚA

DRAGUS IOAN

4026

100642

A

intravilan

2.158,00

2.082,00

11.263,62

195

SIBIU

BOIȚA

TICHIREL LIVIA

4028

100203

A

intravilan

1.080,00

1.057,00

5.718,37

196

SIBIU

BOIȚA

NEGHINA MIKLOS

4029

1705

A

intravilan

1.307,00

1.280,00

6.924,80

197

SIBIU

BOIȚA

SAVU PARASCHIVA

4030

161

A

intravilan

563,00

552,00

2.986,32

198

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA

4031/1

2016

A

intravilan

475,00

466,00

2.521,06

199

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA

4031/2

2016

A

intravilan

472,00

463,00

2.504,83

200

SIBIU

BOIȚA

TATOIU TOMA

4032/1

3892

A

intravilan

540,00

530,00

2.867,30

201

SIBIU

BOIȚA

TATOIU TOMA

4032/2

160

A

intravilan

540,00

530,00

2.867,30

202

SIBIU

BOIȚA

BOBES STOIA

4033, 4034

838

A

intravilan

450,00

442,00

2.391,22

203

SIBIU

BOIȚA

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

4035

498

A

intravilan

1.080,00

1.062,00

5.745,42

204

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

4036

161

A

intravilan

2.016,00

1.984,00

10.733,44

205

SIBIU

BOIȚA

COCA MARIA

4037

2786

A

intravilan

810,00

798,00

4.317,18

206

SIBIU

BOIȚA

BALEA MARIA, BALEA PARASCHIVA

4038

100095

A

intravilan

810,00

798,00

4.317,18

207

SIBIU

BOIȚA

MARIN IOAN, MORARIU PARASCHIVA

4039

2199

A

intravilan

1.303,00

1.285,00

6.951,85

208

SIBIU

BOIȚA

HINSEA GRIGORE

4040

2592

A

intravilan

630,00

621,00

3.359,61

209

SIBIU

BOIȚA

RACAU MARIA

4041

1104

A

intravilan

837,00

837,00

4.528,17

210

SIBIU

BOIȚA

CIMPEAN IANOS

4042

1256

A

intravilan

540,00

502,00

2.715,82

211

SIBIU

BOIȚA

COCA IOAN

4043, 4044

1410

A

intravilan

1.620,00

1.401,00

7.579,41

212

SIBIU

BOIȚA

BRATILESCU ANA

4045

60

A

intravilan

540,00

424,00

2.293,84

213

SIBIU

BOIȚA

VOICU CONSTANTIN

4046

1931

A

intravilan

1.260,00

718,00

3.884,38

214

SIBIU

BOIȚA