MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 673/2019

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXXI) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 august 2019

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 397 din 5 iunie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă  

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonanţă pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 

573. - Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

 

574. - Hotărâre privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia  Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

 

584. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

418. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

 

2.098. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

 

2.153. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

 

4.391. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 397

din 5 iunie 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel llie în Dosarul nr. 23.097/4/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.615D/2017.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 16 aprilie 2019, în prezenţa autorului excepţiei de neconstituţionalitate, domnul Daniel llie, şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 7 mai 2019, în vederea depunerii de concluzii scrise de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate. La această dată, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, în temeiul art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, Curtea a amânat pronunţarea pentru 21 mai 2019, dată la care, pentru acelaşi motiv, a amânat pronunţarea pentru 5 iunie 2019, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 14 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 23.097/4/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel llie într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva unei încheieri pronunţate în cadrul unei contestaţii la executare.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece din cuprinsul acestora, în actuala formă, lipseşte reglementarea clară a transcrierilor înregistrărilor de şedinţă, care aveau puterea doveditoare a unei încheieri de şedinţă.

5. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 231 cu denumirea marginală - Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

„(1) Grefierul care participă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor.

(2) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului.

(3) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor.

(4) Instanţa va înregistra şedinţele de judecată. În caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată

(5) La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor.

(6) Înregistrările din şedinţa de judecată vor putea fi solicitate şi de către instanţele de control judiciar.”

10. În legătură cu obiectul excepţiei de neconstituţionalitate Curtea observă faptul că, ulterior sesizării sale, dispoziţiile alin. (1), (4) şi (5) ale art. 231 din Codul de procedură civilă au fost modificate prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 din 18 decembrie 2018. Însă, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza dispoziţiile legale criticate.

11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 57 privind exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, se invocă şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 privind interzicerea discriminării, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept şi art. 53 privind apărarea drepturilor omului recunoscute din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 231 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014, prevedeau că: ,,(2) Instanţa va înregistra şedinţele de judecată. Înregistrarea va putea fi ulterior transcrisă la cererea părţii interesate, în condiţiile legii. Transcrierile înregistrărilor vor fi semnate de preşedinte şi de grefier şi vor avea puterea doveditoare a încheierilor de şedinţă.” Aşadar, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor legale menţionate - art. 231 alin. (2) teza a doua şi a treia din Codul de procedură civilă -, instanţa înregistra şedinţele de judecată, care puteau fi transcrise la cererea părţilor, iar transcrierile aveau puterea doveditoare a încheierilor de şedinţă. Acest ultim aspect este criticat în prezenta cauză, autorul excepţiei de neconstituţionalitate fiind nemulţumit de faptul că textul art. 231, după modificarea operată prin Legea nr. 138/2014, nu mai face menţiunea că transcrierile înregistrărilor şedinţei de judecată au puterea doveditoare a încheierilor de şedinţă.

13. În acest context, Curtea apreciază că prin criticile formulate autorul excepţiei de neconstituţionalitate urmăreşte, în realitate, modificarea textului legal criticat, ceea ce excedează competenţei sale, excepţia urmând a fi respinsă, ca inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, instanţa constituţională „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului'.

14. De altfel, Curtea reţine că art. 231 din Codul de procedură civilă reglementează operaţiunile şi actele care trebuie făcute pe parcursul desfăşurării procesului, statuând cu privire la obligaţia grefierului de a lua note cu privire la desfăşurarea procesului, precum şi dreptul părţilor de a cere citirea, corectarea acestora şi posibilitatea contestării lor cel mai târziu la termenul următor. Prin urmare, deşi dispoziţia legală criticată nu mai cuprinde referirea la puterea doveditoare a transcrierilor înregistrărilor şedinţei de judecată, legiuitorul a reglementat suficiente mecanisme procedurale prin care să se urmărească evoluţia procesului, sub aspectul asigurării consemnării corecte a celor petrecute în fiecare şedinţă.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Daniel llie în Dosarul nr. 23.097/4/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 5 iunie 2019.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale

din sectorul agricol şi agroalimentar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile

profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind aprobarea decontării anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar”

          2. Articolele 1-3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Beneficiază de prevederile prezentei legi organizaţiile profesionale/interprofesionale constituite la nivel

naţional, reprezentate în organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene şi/sau organizaţii stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, care au achitat contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice şi participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul structurilor europene.

Art. 3. - Valoarea cotizaţiilor ce se decontează, plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi procedura de acordare, verificare şi control se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

Art. II. - Legea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2015, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 292 şi art. 301 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu destinaţia de sediu administrativ.

(2) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ- valorică şi Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 573.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru care se actualizează

descrierea tehnică şi valoarea de inventar

 

Nr. inventar M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa

Descrierea tehnică (pe scurt)

Anul

dobândirii/ dării în folosinţa

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

159691

 

6.29.08

Clădire

Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corp A

Regim de înălţime: S+P+3E

Clădirea are 5 tronsoane.

Suprafaţa construită - 1.477 mp

Suprafaţă desfăşurată = 7.248 mp

C.F. nr. 214271

2012

1.368.292,66

 

13.642.488

159691

8.29.08

Teren

Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corp A

Suprafaţă teren = 3.087 mp

C.F. nr. 214271

2012

4.933.812

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

18.776.300

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat In domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care se transmite în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

 

Nr.

M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

159691

8.29.08

Clădire

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CUI: 16031712

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili CUI: 35370812

Regim de înălţime: S+P+3E Clădirea are 5 tronsoane Suprafaţă construită =

1.477 mp Suprafaţă desfăşurată = 7.248 mp

C.F. nr. 214271

 

Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corpÂ

2012

13.842.488

159691

8.29.08

Teren

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CUI: 16031712

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

CUI: 35370812

Suprafaţă teren = 3.087 mp

C.F. nr. 214271

 

Ţara: România; judeţ: municipiul Bucureşti, sector 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, corp A

2012

24.933.812

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

18.776.300

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniu! public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 574.

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Ordonator principal: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

Nr.

crt.

Administrator CUI

Nr. MEF

Cod de clasificare

Denumirea bunului şi adresa

Descrierea tehnică

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

0

1

2

3

 

5

6

7

8

1

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

20340

8,26.10

Vila „Sipot" cu terenul aferent, Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova, S.R.P SINÂIA

Monument, clădire cu D + P + E, structură zidărie portantă şi lemn, Sc = 249,40 mp, Steren = 2.097 mp, CF nr. 1776 Sinaia

1905

131.801

Nota de fundamentare nr. 357/31.07.2012, Proces-verbal de punere în posesie din data de 19.12.2011

2

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

20341

8.26.10

Vila „Uzina electrică" cu terenul aferent, Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova, S.R.P. SINAIA

Monument, clădire P + 1, structură din beton armat şi zidărie, Sc = 363,65 mp, Steren = 4.242,85 mp, CF nr. 1725 Sinaia

1880

8.225

Note de fundamentare nr. 334 si 335 din 31.12.2013, Proces-verbal de punere în posesie nr. 4.171/7.04.2014

3

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

20342

8.26.10

Vila „Cavaleri" cu terenul aferent, Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Peleşului nr. 2. judeţul Prahova, S.R.P. SINAIA

Monument, clădire D + P + E, structură zidărie portantă, Sc = 227,21 mp, Steren = 1.110,10 mp, CF nr. 1696 Sinaia

1876

403.587

Nota de fundamentare nr. 356/31.07.2012, Proces-verbal de punere în posesie din data de 19.12.2011

4

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

20343

8,26.10

Hotel Economat, Vilele 2 şi 3, depozit alimentar, clădire brutărie, construcţii speciale şi terenul aferent, Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova, S.R.P SINAIA

Monument, corpuri de clădiri cu D + P+3E + M; D + P + 2E; D + P + M; P; P + E, structuri mixte din beton armat, zidăria portantă, lemn, Sc = 1.594,13 mp, Steren = 38.793,80 mp, CF nr. 1787, CF nr. 1788, CF nr. 1789 Sinaia

1920

1.528.130

Nota de fundamentare nr. 357/31.07.2012, Proces-verbal de punere în posesie din data de 9.01.2012; Note de fundamentare nr. 334 şi 335 din 3.12.2013, Proces-verbal de punere în posesie nr. 4.172/7.04.2014

5

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

20344

8.26.10

Vila 1 Economat, clădire administrativă, dependinţe şi construcţii speciale cu terenul aferent

Monument, clădire D + D + P + E, structură zidărie portantă şi lemn, Sc = 364,87 mp, Steren = 32.600,41 mp, CF nr. 1777 Sinaia

1915

131.695

Note de fundamentare nr. 334 şi 335 din 31.12.2013, Proces-verbal de punere în posesie nr. 4.171/7.04.2014

6

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

150288

8.26.10

Complex turistic „Furnica", compus din: hotel cu 3 corpuri, terasă, corp E (ateliere), cu terenul aferent, Sinaia, judeţul Prahova, str. Furnica nr. 50, S.R.P. SINAIA

Clădiri cu D + P + E + M, ateliere cu P, structura din beton + zidărie + lemn,

Sc = 2 214,44 mp, Steren = 7.706,08 mp CF nr. 1690 Sinaia

1899

2.532.934

Nota de fundamentare nr. 249/15.02.2012, Proces-verbal de punere în posesie nr. 4.634/1.07.2010

7

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

150296

8.29.02

Palat Primăverii 50

Steren = 323 mp retrocedată Legea nr. 10/2001, Decizia nr. 85/16.03.2007;

Steren = 1.290,00 mp retrocedată Legea

nr. 10/2001, Decizia nr. 93/6.03.2008; Steren = 381,60 mp retrocedată Decizia civilă nr. 293/25.04.2007; Steren = 237,75 mp retrocedată Legea nr. 10/2001, Decizia nr. 239/16.09.2010; CF 242480; Suprafaţa totală teren retrocedată = 2.332,35 mp

1964

5.161.265

Decizie nr. 85/16.03.2007, Proces-verbal de punere în posesie nr. 2.540/4.04.2007; Decizie

nr. 93/6.03.2008, Proces-verbal nr. 4.075/9.05.2008; Decizie

nr. 293/25.04.2007, Proces-verbal de punere în posesie nr. 10.140/20.11.2008; Decizie

nr. 239/16.09.2010, Proces-verbal de punere în posesie nr. 8.610/13.10.2010

8

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

121255

8.29.02

Teren Castel Săvârşin, Săvârşin, judeţul Arad, Departament Păltiniş

Steren = 62.435 mp, CF nr. 300137 Săvârşin

2001

1

Nota de fundamentare nr. 245/14.11.2017

9

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

21122

8.24.06

Tapiserie

.Acord calm" - Leontina Mailatescu 150 x 168 cm, lână haute-lisse. Compoziţie decorativă, orizontală, cu motive geometrice realizate în tonuri de albastru deschis, alb, roz, griuri. Semnat jos Mailatescu. Nedatat. Stare de conservare bună.

2006

1.000

Nota de fundamentare nr. 210/2.07.2015

10

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

99343

8.30.

Tablou

„Natură statică'’ - Lucreţia Ionescu, u/p 55 x 55 cm, pânza redă într-o farfurie două piersici, iar alături se observă o sticlă, două pahare şi o sticlă cu o plantă verde. Semnat dreapta jos cu roşu L. Ionescu, nedatat

1990

250

Nota de fundamentare nr. 210/2.07.2015

11

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

23129

8.30.

Tablou

„Natură statică’’ - Dumitru Ghiaţă, u/c, 32 x 40 cm. Pânza redă un vas ceramic de formă bulbară cu un buchet de trandafiri roz, semnat dreapta jos cu roz Ghiaţă D., nedatat. Stare foarte bună

1982

3.000

Nota de fundamentare nr. 57/10.04.2009,

SC nr. 17253 din 12.12.2007

12

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

97137

8.30.

Statuie

Personaj feminin în picioare cu veşmânt drapat, prins pe umărul drept. Sânulstâng şi mâna sunt dezgolite. Pe braţul drept ţine la piept struguri. H = 262 cm, marmură albă şlefuită. Autor Cabianca Miceşti

1990

5.000

Nota de fundamentare nr. 66/22.03.2018, Decizia civilă nr. 855/18.11.2008

13

R.A.-A.P.P.S. RO 2351555

97139

8.30.

Statuie

Personaj feminin în picioare cu veşmânt drapat, care lasă mâna stângă şi bustul goale. Pe braţul drept ţine ia piept flori. H = 262 cm, marmură aibă şlefuită. Autor Cabianca Miceşti

1990

5.000

Nota de fundamentare nr. 66/22.03.2018, Decizia civilă nr. 855/18.11.2008

TOTAL

 

9.911.888

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) CERT-RO este autoritate competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esenţiale ori furnizează servicii digitale în sensul prevăzut de Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţii de reglementare, autorizare, atestare, monitorizare şi control, cuprinzând în structura sa o echipă naţională de răspuns la incidente de securitate informatică şi un punct unic de contact la nivel naţional.”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) CERT-RO este instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI. finanţată conform prevederilor Legii nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) CERT-RO îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, în scopul realizării prevenirii, analizei, identificării şi reacţiei la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice ce asigură funcţionalităţi de utilitate publică ori asigură servicii ale societăţii informaţionale, precum şi în scopul asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice în conformitate cu prevederile Legii nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) informaţii nedestinate publicităţii;”.

5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi este de 149.”

6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cadrul instituţiei se pot desfăşura şi activităţi de voluntariat, practică şi internship."

7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CERT-RO se asigură în conformitate cu prevederile Legii nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Ionuţ-Valeriu Andrei,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 584.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifinaudă şi inspecţii nr. 229.121 din 22 iulie 2019, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă procedura şi condiţiile pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul și raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 24 iulie 2019.

Nr. 418.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA Şi CONDIŢIILE

pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

 

CAPITOLUL I

Condiţii de desemnare

 

Art. 1. - Entitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr, 4/2019 privind reorganizarea Sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, denumită în continuare entitate, care îndeplineşte condiţiile de desemnare prevăzute în prezenta procedură, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, este responsabilă cu:

a) gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului informatic aferent acestei activităţi;

b) colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii;

c) Întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri;

d) organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat;

e) eliberarea atestatelor pentru această calificare.

Art. 2. - Entităţile candidate la desemnare, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor prevăzute la art. 1, trebuie să facă dovada:

a) deţinerii în proprietate a logisticii necesare: echipamente IT, server pentru stocarea datelor şi informaţiilor;

b) existenţei şi funcţionalităţii aplicaţiilor informatice specifice pentru înregistrarea datelor primare şi elaborarea rapoartelor de clasificare, precum şi a programului software pentru înregistrarea, colectarea, prelucrarea, centralizarea şi raportarea datelor şi informaţiilor de clasificare a carcaselor, a anumitor categorii de animale vii şi a preţurilor acestora;

c) existenţei ca angajat sau cu contract de colaborare a unei persoane specializate în prelucrarea şi gestionarea datelor care să administreze sistemul informatic;

d) existenţei ca angajat sau cu contract de colaborare a unei persoane atestate pentru desfăşurarea activităţii de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine care să fie desemnată de către entitate să participe, în calitate de trainer, la cursurile de instruire şi formare profesională organizate pentru obţinerea certificatelor de calificare pentru ocupaţia de clasificator carcase;

e) deţinerii în proprietate sau cu contract de închiriere/orice contract care asigură folosinţa unui echipament cu sondă optică de clasificare a carcaselor de porcine necesare instruirii practice a persoanelor care participă la cursurile de instruire şi formare profesională organizate pentru obţinerea certificatelor de calificare pentru ocupaţia de clasificator carcase porcine.

Art. 3. - (1) Structura aplicaţiei din cadrul programului software trebuie să cuprindă mai multe module, fiecare cu funcţionalităţi distincte, utilizatorii aplicaţiei interacţionând cu aceste module după cum urmează:

a) Modulul de administrare: are două funcţionalităţi principale: gestiune operatori care introduc date în sistemul informatic (clasificatori) şi gestiune zone de inspecţie (inspectori), în cadrul acestui modul:

(i) au acces administratorii aplicaţiei, cei ce configurează aplicaţia şi care adaugă ceilalţi utilizatori;

(ii) aplicaţia din cadrul programului software pune la dispoziţie roluri şi drepturi pentru a fi atribuite utilizatorilor. Astfel un utilizator va putea accesa din aplicaţie numai funcţionalităţile care îi sunt atribuite prin intermediul rolului sau drepturilor;

(iii) utilizatorii primesc parole securizate de acces în sistemul informatic si au acces diferit, limitat sau nelimitat, în funcţie de rolul şi dreptul alocat fiecăruia, la datele şi informaţiile privind rezultatele de clasificare şi preţurile acestora;

(iv) odată înregistrate, încărcate şi raportate în aplicaţie, datele primare nu mai pot fi modificate de către operatorii care le introduc decât cu acordul administratorilor aplicaţiei şi inspecţiei clasificare carcase;

(v) inspecţia clasificare carcase are acces nelimitat la informaţiile din baza naţională de date a clasificării.

b) Modulul de înregistrare şi preluare date: este modulul prin intermediul căruia sunt înregistrate şi importate datele în aplicaţie. Acest modul poate fi utilizat de operatorii care introduc date în sistemul informatic şi are următoarele componente:

(i) import date din fişiere;

(ii) istoric importuri.

c) Modulul de centralizare, prelucrare şi raportare: conţine ansamblul rapoartelor şi statisticile accesibile diverselor categorii de utilizatori în funcţie de roiul şi drepturile alocate fiecărui utilizator înregistrat în sistem. În cadrul acestui modul:

(i) sunt centralizate toate datele primare, prelucrate informaţiile, centralizate şi raportate către autoritatea competentă;

(ii) rapoartele pot fi exportate în diverse formate (excel, pdf... etc.}.

(2) Programul software trebuie să conţină metodologii de calcul pentru aplicarea coeficienţilor de ponderare asociaţi în vederea întocmirii rapoartelor naţionale de preţuri, diferenţiate pe specii, metodologii de calcul şi praguri pentru excluderea preţurilor nefiabile, metodologii de calcul pentru obţinerea mediilor ponderate ale preţurilor/pe specii/greutăţi/zile.

Art. 4. - Rezultatele clasificării carcaselor pe specii şi preţurile de piaţă ale acestora şi ale anumitor categorii de animale vii trebuie înregistrate, colectate, prelucrate, centralizate la nivel naţional şi raportate iniţial în baza naţională de date a clasificării, apoi către autoritatea competentă şi ulterior către Comisia Europeană, prin intermediul programului software şi al sistemului informatic aferent, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor de piaţă ale carcaselor şi animalelor vii, aşa cum sunt definite la lit. h) din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de desemnare

 

Art. 5. - În vederea desemnării, entităţile candidate la desemnare vor depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii următoarele documente:

a) cererea pentru participarea la procedura de desemnare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, copia certificatului de înmatriculare eliberat de Registrul asociaţii şi fundaţii sau orice alt document care atestă statutul juridic al entităţii candidate;

c) actul constitutiv sau statutul entităţii candidate;

d) documente prin care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e);

e) o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia utilizatorilor din sistemul informatic parole securizate de acces;

f) dosarul personalului angajat/colaborator, care va cuprinde:

(i) copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de colaborare;

(iv) copii de pe adeverinţele de perfecţionare profesională pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine a persoanelor care sunt desemnate să participe, în calitate de traineri, la instruirile din cadrul cursurilor organizate de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase;

(v) copii de pe documentul care atestă specializarea în domeniul prelucrării şi gestionării datelor;

g) angajamentul scris că va respecta legislaţia comunitară şi naţională din domeniu.

Art. 6. - Entităţile candidate la desemnare depun actele şi documentaţiile prevăzute la art. 5 la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.madr.ro a unui anunţ referitor la declanşarea procedurii de desemnare.

Art. 7. - (1) În cadrul Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii se constituie, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, o comisie de analiză şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor formate din membrii nominalizaţi din cadrul Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii, Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control şi Compartimentului IT care analizează documentaţiile depuse de entităţile candidate la desemnare. Membrii comisiei de analiză sunt diferiţi de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de Sa data încheierii sesiunii de depunere a documentaţiilor, comisia de analiză din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică documentaţiile depuse pentru îndeplinirea condiţiilor de desemnare şi notifică în scris entităţile candidate cu privire la orice deficienţă/neconformitate identificată în documentaţie.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării, entităţile candidate au obligaţia de a comunica dovada remedierii deficienţelor/neconformităţilor identificate. Neîndeplinirea acestei obligaţii conduce lâ respingerea cererii de desemnare.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a documentaţiilor sau, după caz, a comunicării dovezii de remediere a deficienţelor/neconformităţilor identificate, entităţile candidate trebuie să facă dovada

îndeplinirii condiţiei de la art. 2 lit. b). Neîndeplinirea acestei obligaţii conduce la respingerea cererii de desemnare.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data dovedirii îndeplinirii condiţiei de la art. 2 lit. b), comisia de analiză din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale selectează entitatea care va obţine cel mai mare punctaj dintr-un maxim de 100 de puncte prin aplicarea următorului algoritm:

a) deţinerea în proprietate a logisticii necesare: echipamente IT, server pentru stocarea datelor şi informaţiilor-20 de puncte;

b) existenţa şi funcţionalitatea aplicaţiilor informatice specifice pentru înregistrarea datelor primare şi elaborarea rapoartelor de clasificare, precum şi a programului software pentru înregistrarea, colectarea, prelucrarea, centralizarea şi raportarea datelor şi informaţiilor de clasificare a carcaselor, a anumitor categorii de animale vii şi a preţurilor acestora - 20 de puncte;

c) existenţa ca angajat sau cu contract de colaborare a unei persoane specializate în prelucrarea şi gestionarea datelor care să administreze sistemul informatic - maximum 20 de puncte:

(i) angajat - 20 de puncte;

(ii) cu contract de colaborare - 10 puncte;

d) existenţa ca angajat sau cu contract de colaborare a unei persoane atestate pentru desfăşurarea activităţii de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine care să fie desemnată de către entitate să participe, în calitate de trainer, la cursurile de instruire şi formare profesională organizate pentru obţinerea certificatelor de calificare pentru ocupaţia de clasificator carcase - maximum 20 de puncte:

(i) angajat - 20 de puncte;

(ii) cu contract de colaborare - 10 puncte;

e) deţinerea în proprietate sau cu contract de închiriere/orice contractoare asigură folosinţa unui echipament cu sondă optică

de clasificare a carcaselor de porcine necesare instruirii practice a persoanelor care participă la cursurile de instruire şi formare profesională organizate pentru obţinerea certificatelor de calificare pentru ocupaţia de clasificator carcase porcine - maximum 20 de puncte:

(i) în proprietate - 20 de puncte;

(ii) cu contract de închiriere/orice contract care asigură folosinţa -10 puncte.

(6) Rezultatul selecţiei entităţii se consemnează într-un raport care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. După aprobare, rezultatul se aduce la cunoştinţa entităţilor candidate printr-un anunţ postat pe site-ul www.madr.ro.

(7) Entităţile candidate nemulţumite de rezultatul selecţiei pot depune contestaţie la Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 48 de ore de la postarea anunţului prevăzut la alin. (6).

(8) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data depunerii acestora.

(9) Rezultatul contestaţiei se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 8. - Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii întocmeşte o notă cu rezultatele finale ale procedurii de desemnare pe care o înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în vederea emiterii ordinului de desemnare a entităţii selectate.

Art. 9. - Mecanismul financiar prin care se asigură veniturile necesare funcţionării entităţii desemnate se reglementează prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019.

 

ANEXĂ la procedură

 

CERERE

pentru participarea la procedura de desemnare

 

Persoana juridică ………………………………………………………………………….. cu sediul în localitatea …………………………………………… str. ………………………………. nr. …… bl … sc …. ap … judeţul/sectorul …………………….. România, nr. de telefon ……………………………   fax …………………… înmatriculată la registrul comerţului/Registrul asociaţii şi fundaţii cu nr. ……………………………, reprezentată prin administrator/preşedinte ………………………………………………….

solicit participarea la procedura de desemnare ca entitate responsabilă cu:

a) gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului informatic aferent acestei activităţi;

b) colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii;

c) întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri;

d) organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat;

e) eliberarea atestatelor pentru această calificare.

 

Semnătura administratorului/preşedintelui ………………………………………………………..


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

 

În temeiul prevederilor art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.390 din 24.07.2019,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Capitolul III din Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 21 martie 2019, se modifică după cum urmează:

„CAPITOLULUI

Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte de

executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru emiterea şi comunicarea următoarelor acte de executare:

a) somaţie:

b) titlu executoriu;

c) adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

d) adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

e) adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.

2. În vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează bilunar, respectiv în intervalele 1-15 şi 16-30 ale aceleiaşi luni calendaristice, obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia şi titlul executoriu după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante, astfel:

a) În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil;

b) În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 1.500 tei, pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu;

c) În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;

d) În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situaţia în care, până la comunicarea către debitor a somaţiilor şi titlurilor executorii, obligaţiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau parţial, iar diferenţa rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii parţiale, obligaţiile fiscale râmase nestinse se au în vedere la emiterea următoarelor somaţii şi titluri executorii, cu respectarea prevederilor pct. 2.

4. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului emite şi comunică debitorului somaţii şi titluri executorii ori de câte ori se constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

5. În căzut în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul de procedură fiscală, nu se emit somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. În vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somaţii, si nu a fost notificată de către debitori intenţia de mediere, potrivit art. 2301 din Codul de procedură fiscală, şi emite aceste acte de executare în situaţiile prevăzute la pct. 6.1-6.4.

6.1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 iei.

6.2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40,000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei., obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

6.3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenţia de mediere, prevederile pct. 6 se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 6.1-6.4 începând să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

8. Prevederile pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în cazul emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, chiar şi în situaţiile prevăzute la pct. 6.1-6.4.

9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală."

Art. II. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2019.

Nr. 2.098.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

 

În temeiul art. 220 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.338 din 7.07.2019,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive.

           (2) În sensul prevederilor art. 1, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare are calitatea de organ de executare silită şi este structura abilitată pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive, prin intermediul unor sisteme informatice puse la dispoziţie în acest sens.

Art. 2. - Direcţia generală de organizare şi resurse umane şi Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 2 august 2019.

Nr. 2.153.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din municipiul Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.036/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi" din municipiul Târgu Jiu pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 8 din 10.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 octombrie 2018-29 mai 2019,

în temeiul art. 12 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr, 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate", cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Mioriţei nr. 4, judeţul Gorj, pentru nivelul de învăţământ „postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare/nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate si asistenţă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate" din municipiul Târgu Jiu, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din municipiul Târgu Jiu are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din municipiul Târgu Jiu.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din municipiu! Târgu Jiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi” din municipiul Târgu Jiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală „Hipocrate” din municipiul Târgu Jiu, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră In vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 3 iulie 2019.

Nr. 4.391.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.036/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

 

Judeţul Gorj

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACI P de evaluare/data

Denumirea

persoanei

juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Şcoala Sanitară

Postliceală „Hipocrate"

11/16.04.2019

Fundaţia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu, Str. Mioriţei nr. 4, tel.: 0253/223539

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

 

Asistent medical generalist

Română

Cu frecventă (zi)

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 3 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

 


*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.