MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 august 2019

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 292 din 7 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

576. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la teren, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

196. - Decizie privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

197. - Decizie pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

198. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

199. - Decizie privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

200. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

57. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

58. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 292

din 7 mai 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Domneau - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 3,642/233/2016/a2.1,2 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.953D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că dispoziţiile [egale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate şi solicită menţinerea jurisprudenţei în această materie, întrucât nu au intervenit elemente noi, care să conducă la schimbarea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea nr. 415 din 7 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 3.642/233/2016/a2.1.2, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin, (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia a fost ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare a unei încheieri civile prin care s-a respins cererea de asistenţă judiciară sub forma desemnării unui apărător.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în măsura în care exclud persoanele juridice de la beneficiul asistenţei judiciare sub forma desemnării unui apărător sau sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru. Astfel se creează o discriminare între persoanele juridice aflate în dificultăţi financiare şi persoanele fizice. De asemenea se apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt lipsite de claritate şi previzibilitate.

6. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prin dispoziţiile legale criticate legiuitorul a stabilit cadrul juridic aplicabil persoanei juridice în materia asistenţei judiciare.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului arată că, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior, reţinut în Decizia nr. 479 din 30 iunie 2016, în sensul constituţionalităţii acestor norme. De asemenea apreciază că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 392 din 29 iunie 2013, având următorul cuprins:

- Art. 90 din Codul de procedură civilă: „(1) Cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară. În condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

(2) Asistenţa judiciară cuprinde:

a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege;

b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desemnat de barou;

c) orice alte modalităţi prevăzute de lege.

(3) Asistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.

(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilită sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.”;

- Art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013: „(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.”

12. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 1 privind statul român. art. 15 privind universalitatea, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertăţi şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici identice, formulate de acelaşi autor, Curtea respingând excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 22 august 2018.

14. Astfel, referitor la dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că normele legale criticate statuează cu privire la condiţiile de acordare a asistenţei judiciare şi fac trimitere la legea specială în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008.

15. Curtea a constatat că persoanele fizice beneficiază de ajutor public judiciar în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în schimb persoanele juridice pot beneficia, în anumite condiţii, doar de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, potrivit art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Prin urmare, persoanele juridice nu beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5U2QQ8, care vizează exclusiv persoanele fizice, ci numai de facilităţi în privinţa plăţii taxelor judiciare de timbru.

16. Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa, spre exemplu, Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, că în nicio situaţie o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului public judiciar. Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a arătat că dispoziţiile legale potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Aşa fiind, Curtea a constatat că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi, în acelaşi timp, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. Totodată, chiar dacă au calitatea de părţi în cadrul unui litigiu, persoanele juridice şi cele fizice nu se pot compara sub aspectul situaţiei juridice în care se află. Pe de altă parte, art. 4 din Constituţie, stabilind criteriile de discriminare, printre care şi cel de avene, se referă la cetăţenii României, deci la categoria persoanelor fizice, şi nu juridice. De aceea, raţiunea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 constă în înlesnirea accesului la justiţie al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.

17. În ceea ce priveşte desemnarea unui apărător şi scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, prin Decizia nr. 284 din 26 aprilie 2018. precitată, paragraful 20, Curtea a reţinut faptul că „numai persoanele fizice pot beneficia de aceasta în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Persoanele juridice, astfel cum s-a arătat (...), intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Persoanele juridice nu se află în aceeaşi situaţie cu persoanele fizice, natura juridică diferită a acestora şi scopul pentru care este înfiinţată persoana juridică reprezintă temeiuri suficiente pentru a se aplica un tratament juridic diferit, dar cu menţinerea principiului conform căruia indiferent de natura persoanei, statul are obligaţia pozitivă de a reglementa un cadru juridic care să cuprindă remedii pentru ca părţile să facă faţă cheltuielilor de judecată, exigenţă a accesului liber la justiţie”.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

19. Cât priveşte dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, Curtea observă că acestea prevăd că persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Or, având în vedere autoarea excepţiei este o persoană juridică, Curtea constată că dispoziţiile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu au legătură cu soluţionarea cauzei în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate. În concluzie, întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992, dispoziţiile de lege ce formează obiect al excepţiei de neconstituţionalitate trebuie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este inadmisibilă.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Lorin - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 3.642/233/2016/a2.1.2 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 90 din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2019.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pete. IIL4 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foton sau video.”

2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g) se Introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor.”

3. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu următorul cuprins:

„19. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii permisului de conducere, aflat în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.”

4 Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).u

5. După articolul 106 se introduc două noi articole, articolele 1061 şi 1062, cu următorul cuprins:

„Art. 1061. - (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c)t până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susţine până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Art. 1062. - (1) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106 sau 1061, la serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă titularul permisului de conducere sau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenţia ori au fost constatate prin acelaşi proces-verbal contravenţiile.

(2) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere.

(3) Evidenţa permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reţinute pe teritoriul României şi a sancţiunilor aplicate titularilor acestora se ţine în condiţiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.”

6. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 2 se abrogă.

7. La articolul 108 alineatul (1) litera c), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

Art. II.- În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la interdicţia, valabilă în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare, de a ţine în mână sau de a folosi cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar ti, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe site-ul Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, CU modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare,

Art. V. - (1) Prevederile art. I pct. 1-3, 6 şi 7 intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea I. a prezentei ordonanţe.

(2) Dispoziţiile art. 1062 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne, interimar,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 12 august 2019.

Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la teren, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adresei poştale a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestuia în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 576.


*) Anexele nr. 1 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor construcţii şi amenajări la teren din cadrul unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului din domeniul public el stalului

Adresa poştală a bunului imobil

Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la teren propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusa pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

160787 - parţial

8.19.01

Imobil 3529 parţial

Municipiul Constanţa,

judeţul Constanţa,

strada Ştefăniţă Vodă nr. 4

Construcţii;

Pavilionul L1:

- suprafaţa construită = 15,00 mp;

- valoarea contabilă = 16.470,92 lei;

Pavilionul L2;

- suprafaţa construită = 100,00 mp;

- valoarea contabilă - 15.120,08 lei;

Pavilionul L3:

- suprafaţa construită = 200,00 mp;

- valoarea contabilă = 32.240,16 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 3529 - parţial = 63.831,16 lei

CF nr. 233577 Constanţa, nr. cadastral 233577

Ministerul Apărării Naţionale C.U.I.4183229

2.

106971 - parţial

8.19.01

Imobil 976 parţial

Municipiul Buzău,

judeţul Buzău,

strada General G riga re Baştan nr. 1

Construcţii:

Pavilionul K/C12+C13:

- suprafaţa construită = 96,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.679,20 iei;

Pavilionul K2:

- suprafaţa construită = 32,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.735,55 lei;

Pavilionul K3/C10:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.172,30 lei.

Total valoare contabilă:

mobil 976 - parţial = 11.587,05 lei

CF nr. 64434 Buzău, nr. cadastral 5052

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

3.

106967 - parţial

8.19.01

Imobil 404 parţial

Municipiul Buzău,

judeţul Buzău,

Strada Hangarului nr. 2

Construcţii:

Pavilionul G3/C34:

- suprafaţa construită = 283,00 mp;

- valoarea contabilă = 46.203,50 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 404 - parţial - 46.203,50 lei

CF nr. 63926 Buzău, nr. cadastral 6135

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

 

4.

103738 - parţial

8.19.01

Imobil 2405 parţial

Comuna Ghimpaţi,

judeţul Giurgiu

Construcţii:

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 198,4 mp;

- valoarea contabilă = 57,293,49 lei;

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 79,4 mp;

- valoarea contabilă = 7.622,92 lei;

Pavilionul G1:

- suprafaţa construită = 67,50 mp;

- valoarea contabilă = 3,35 lei;

Pavilionul R1:

- suprafaţa construită = 18,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.016,85 lei;

Pavilionul R2:

- suprafaţa construită - 18,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.016,85 lei;

Pavilionul R3:

- suprafaţa construită = 4,50 mp;

- valoarea contabilă = 5.016,85 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 2405 - parţial = 79.970,31 lei

CF nr. 31729 Ghimpaţi, nr. cadastral 31729

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

5.

106970 - parţial

8.19.01

Imobil 944 parţial

Comuna Mărăcineni,

judeţul Buzău

Construcţii;

Pavilionul P1/C80:

- suprafaţa construită = 52,00 mp;

- valoarea contabilă = 11 667,60 lei;

Pavilionul Ut:

- suprafaţa construită = 44,00 mp;

- valoarea contabilă =2,333,52 lei;

Pavilionul X2/C81:

- suprafaţa construită = 36,00 mp;

- valoarea contabilă = 9.760,00 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 944 - parţial = 23.761,12 lei

CF nr. 23338 Mărăcineni, nr. cadastral 741

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

6.

106959 - parţial

8.19.01

Imobil 1257 parţial

Comuna Mărăcineni,

judeţul Buzău

Construcţii:

Pavilionul B/C1:

- suprafaţa construită = 130,00 mp;

- valoarea contabilă = 6.964,80 lei;

Pavilionul B1/C2:

- suprafaţa construită = 127,00 mp;

- valoarea contabilă = 6.964,80 lei.

Total valoare contabila:

Imobil 1257 - parţial = 13.929,60 lei

CF nr. 23409 Mărăcineni, nr. cadastral 742

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

 

7.

103711 - parţial

8.19.01

Imobil 974 parţial

Municipiul Bucureşti

Strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sectorul 1

1. Construcţii:

Pavilionul Lte

- suprafaţa construită = 112,00 mp.

- valoarea contabilă = 38.586,40 lei;

Pavilionul W4/C4:

- suprafaţa construită = 76,00 mp

- valoarea contabilă = 12.500,78 lei.

2. Amenajări:

Reţea termoficare:

- lungime = 25,00 ml;

- valoarea contabilă = 10.500,80 lei;

Reţea canalizare:

- lungime - 478,00 ml;

- valoarea contabilă = 16.457,50 lei;

Reţea electrică aeriană:

- lungime = 200,00 ml;

- valoarea contabilă = 175,00 lei;

Reţea alimentare apă:

- lungime = 550,00 ml;

- valoarea contabilă “ 17.641,40 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 974 - parţial = 95.861,88 lei

CF nr. 240039 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral 240039

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183^29

8.

160585 - parţial

8.19.01

Imobil 3523 parţial

Municipiul Focşani,

judeţul Vrancea, bd. Bucureşti nr. 1

Construcţii:

Pavilionul A1/C4:

- suprafaţa construită = 1.181,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.302.057,36 lei;

Pavilionul B1/C3:

- suprafaţa construită - 1,078,00 mp:

- valoarea contabilă = 1.201.417,99 lei;

Pavilionul D2/C2:

- suprafaţa construită = 330,00 mp;

- valoarea contabilă = 177.012,00 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 3523 - parţial = 2.680.487,35 lei

CF nr. 58523 Focşani, nr. cadastral 58523

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

9.

103900 - parţial

8.19.01

Imobil 1232 parţial

Comuna Pleniţa,

judeţul Dolj

Construcţii:

Pavilionul R3:

- suprafaţa construită = 406,00 mp;

- valoarea contabilă = 69.00 lei;

Pavilionul R4:

- suprafaţa construită = 456,00 mp;

- valoarea contabilă = 77,50 lei.

Total valoare contabilă: Imobil 1232 - parţial = 146,50 lei

CF nr. 31045 Pleniţa, nr. cadastral 31045

CF nr. 31046 Pleniţa, nr. cadastral 31046

CF nr. 30443 Pleniţa, nr. cadastral 545

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

10.

103782 - parţial

8.19.01

Imobil 816 parţial

Municipiul Ploieşti,

judeţul Prahova,

strada Dr. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257

Construcţii:

Pavilionul D2:

- suprafaţa construită = 385,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.822,60 lei,

Total valoare contabilă:

Imobil 816 - parţial= 4.822,60 lei

CF nr. 144160 Ploieşti, nr. cadastral 144160

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

 

11.

103522 - parţial

8.19.01

Imobil 1252 parţial

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş,

Strada Timişoarei nr. 124

Construcţii:

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 253,00 mp;

- valoarea contabilă = 10,20 lei;

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 114,24 mp;

- valoarea contabilă = 5,80 lei;

Pavilionul M2;

- suprafaţa construită = 114,24 mp;

- valoarea contabilă = 5,80 lei;

Pavilionul M3:

- suprafaţa construită = 114,24 mp;

- valoarea contabilă = 5,80 lei;

Pavilionul M4:

- suprafaţa construită = 114,24 mp;

- valoarea contabilă = 5,80 iei;

Pavilionul M5:

- suprafaţa construită = 137,20 mp;

- valoarea contabilă = 7,20 lei;

Pavilionul M6:

- suprafaţa construită = 137,20 mp;

- valoarea contabilă = 6,80 lei;

Pavilionul M7:

- suprafaţa construită = 137,20 mp;

- valoarea contabilă = 7,20 lei;

Pavilionul M8:

- suprafaţa construită = 137,20 mp;

- valoarea contabilă = 7,20 lei;

Pavilionul M9:

- suprafaţa construită = 167,00 mp;

- valoarea contabilă = 95.177,60 lei;

Pavilionul M13:

- suprafaţa construită = 4,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,80 lei;

Pavilionul M14:

- suprafaţa construită = 4,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,80 iei;

Pavilionul M15:

- suprafaţa construită = 4,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,80 lei;

Pavilionul M16:

- suprafaţa construită = 4,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,80 lei;

Pavilionul M17:

- suprafaţa construită = 23,00 mp;

- valoarea contabilă = 16.385,92 lei;

Pavilionul M18;

- suprafaţa construită = 23,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.921,33 lei;

Pavilionul M26:

- suprafaţa construită = 1,00 mp;

- valoarea contabilă = 800,89 lei.

Total valoare contabilă:

Imobil 1252 - parţial = 123.350,74 lei

CF nr. 408809 Lugoj, nr. cadastral 408809

CF nr. 408810 Lugoj, nr. cadastral 408810

CF nr. 405978 Lugoj, nr. cadastral 405978

CF nr. 411138 Lugoj, nr. cadastral 411138

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I.4183229

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Având În vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 5.133 din 12 august 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.176 din 12 august 2019,

în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 39 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Nasta se eliberează din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Având În vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 5.134 din 12 august 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.175 din 12 august 2019,

în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 39 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru-Claudian Frunzulică se eliberează din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 197.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 5.134 din 12 august 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.175 din 12 august 2019,

în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 12 şi art. 39 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Nasta se numeşte în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 198.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 5.133 din 12 august 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.176 din 12 august 2019,

în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 12 şi art. 39 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru-Claudian Frunzulică se numeşte în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi reiaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 199.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

 

Având în vedere propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale formulată prin Adresa nr. 2.066 din 8 august 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 11.491/T.G. din 9 august 2019,

în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 200.

 

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional ai Muntelui

 

Art. 1. - (1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui, denumit în continuare CNM, reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Muntelui.

(2) Consiliul Naţional al Muntelui este constituit în baza prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea muntelui nr. 197/2018 şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui.

Art. 2. - (1) Membrii CNM au următoarele atribuţii:

a) participă la reuniunile CNM şi la procesul de luare a hotărârilor în cadrul CNM;

b) acţionează în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor CNM.

(2) Membrii CNM sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani şi îşi exercită mandatul cu titlu gratuit.

(3) Calitatea de membru încetează, în timpul exercitării mandatului, când persoana nominalizată nu mai deţine funcţia în cadrul autorităţii publice, instituţiei sau organismului din partea căruia a fost desemnată; în acest caz structura respectivă comunică secretariatului CNM un alt reprezentant, în termen de 30 de zile.

(4) Invitaţii participă la reuniunile CNM fără drept de vot.

Art. 3. - (1) CNM îşi desfăşoară activitatea atât prin reuniuni în plen, cât şi prin grupuri de lucru, pe domenii de dezbatere, cu reprezentarea echilibrată a factorilor implicaţi.

(2) CNM analizează şi avizează activitatea comitetelor de masiv.

(3) Reuniunile CNM pot fi conduse, prin delegare, de unul dintre cei doi vicepreşedinţi.

(4) Prima întrunire a CNM va avea loc după stabilirea componenţei nominale a acestuia, la convocarea preşedintelui, în baza propunerii ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(5) Reuniunile CNM vor avea loc, de regulă, fa sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(6) Convocarea reuniunilor ordinare, extraordinare sau de urgenţă, transmiterea invitaţiilor şi a agendei preliminare către membri se realizează de comisia tehnica a CNM.

(7) Agenda de lucru, precum şi documentele-suport aferente vor fi transmise membrilor cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea reuniunilor ordinare şi 5 zile lucrătoare înaintea reuniunilor extraordinare.

(8) Membrii CNM pot propune modificarea/completarea agendei de lucru cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea fiecărei reuniuni.

(9) În cazuri excepţionale, când are loc convocarea de urgenţă a CNM, termenele prevăzute la alin. (7) şi (8) nu se respectă.

(10) În cazul în care este necesar, la reuniunile CNM pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor entităţi publice.

(11) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă agenda şi minuta precedentei reuniuni a CNM.

(12) Minuta reuniunii este întocmită de comisia tehnică şi se transmite membrilor şi invitaţilor în termen de 10 zile calendaristice de la data reuniunii.

(13) Observaţiile asupra minutei pot fi transmise comisiei tehnice în termen de maximum 5 zile calendaristice de la transmiterea acesteia. Observaţiile trimise sunt avute în vedere la întocmirea textului final al minutei.

Art. 4. - (1) Reuniunile în plen ale CNM se pot desfăşura numai în prezenţa a minimum jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot.

(2) La reuniuni pot participa membri cu drept de vot sau un reprezentant nominalizat în scris de către membrul cu drept de vot.

(3) Dacă nu este întrunită condiţia de la alin. (1), întâlnirea se reprogramează la o dată ulterioară care va fi comunicată de comisia tehnică.

(4) Reuniunile reprogramate se vor desfăşura indiferent dacă este sau nu îndeplinită condiţia de la alin. (1).

(5) Hotărârile în cadrul CNM se adoptă prin consens şi au rol consultativ.

(6) În situaţia în care nu se poate ajunge la consens, se va aplica procedura de vot prin majoritate simplă din numărul total al membrilor, iar în caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.

(7) Amendamentele propuse cu privire la documentele consultative în cadrul reuniunilor CNM vor fi comunicate în scris comisiei tehnice, în termen de 5 zile lucrătoare, sub sancţiunea de a nu fi luate în considerare.

(8) Pentru o colaborare eficientă, membrii CNM pot fi consultaţi şi în scris, prin fax sau e-mail.

(9) Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comisia tehnică nu primeşte obiecţii asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se transmit persoanelor de decizie care dispun sau nu modificarea lor.

(10) Documentele rezultate vor fi transmise tuturor membrilor CNM, pentru consultare.

(11) În lipsa unui răspuns în scris din partea membrilor CNM, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii, documentele se consideră agreate.

(12) hotărârile CNM se consemnează în procese-verbale care se semnează de preşedintele CNM şi persoana responsabilă din cadrul comisiei tehnice,

Art. 5. - (1) Comisia tehnică are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizarea reuniunilor şi ale grupurilor de lucru CNM;

b) întocmirea rapoartelor şi a altor documente specifice cu privire la activităţile CNM;

c) orice alte activităţi specifice necesare pentru buna desfăşurare a reuniunilor CNM.

(2) Preşedintele comisiei tehnice este ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Art. 6. - (1) Grupurile de lucru de specialitate vor fi formate din 3 până la 5 membri, desemnaţi de către preşedintele comisiei tehnice, la propunerea membrilor CNM.

(2) Membrii din grupurile de lucru de specialitate vor fi cooptaţi din cadrul ministerelor, institutelor şi staţiunilor de cercetare cu incidenţă asupra zonei montane, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate relevantă în zona montană.

(3) Fiecare grup de lucru va avea drept coordonator un membru al CNM.

(4) Grupurile de lucru vor acorda consultanţă de specialitate la cererea CNM pe teme de interes - dezvoltarea durabilă şi incluzivă a zonei montane, punerea în valoare a resurselor naturale şi umane, păstrarea echilibrului ecologic şi protecţia mediului natural.

(5) Grupurile de lucru se întâlnesc periodic, conform calendarului agreat, şi ori de câte ori se impune.

(6) Membrii grupurilor de lucru formulează propuneri şi recomandări şi pot participa la şedinţele CNM, la solicitarea acestuia.

Art. 7. - (1) Principalele atribuţii ale grupurilor de lucru în cadrul CNM sunt:

a) contribuie la elaborarea analizelor sectoriale, pe domenii prioritare de intervenţie a zonei montane, elaborarea de indicatori specifici de rezultat, identificarea grupurilor-ţintă;

b) contribuie la furnizarea de informaţii de specialitate specifice zonei montane necesare la elaborarea strategiilor naţionale de dezvoltare a zonei montane sau a altor documente programatice;

c) contribuie la efectuarea de studii şi analize de specialitate referitoare la dezvoltarea durabilă şi incluzivă a zonei montane.

(2) Grupurile de lucru pot avea şi alte atribuţii în funcţie de specificul fiecărui grup de lucru.

Art. 8. - Secretariatul CNM îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte lista şi evidenţa membrilor CNM;

b) informează CNM asupra modificărilor legislative în domeniul protecţiei şi dezvoltării zonei montane;

c) acordă sprijin comisiei tehnice la organizarea şedinţelor CNM;

d) asigură convocarea membrilor acestuia în condiţiile prezentului regulament-cadru;

e) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor;

f) ţine evidenţa hotărârilor adoptate în cadrul CNM;

g) asigură evidenţa şi arhivarea documentelor;

h) îndeplineşte orice alte sarcini, stabilite prin regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a CNM, care să asigure condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii consiliului.

Art. 9. - Membrii şi invitaţii CNM au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită;

a) să acţioneze în interesul CNM, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite;

b) să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;

c) să declare responsabililor CNM, ia începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut;

d) să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, instituţia sau organismul pe care îl reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate şi deciziile luate;

e) să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;

f) să acţioneze în conformitate cu hotărârile CNM adoptate în condiţiile regulamentului-cadru;

g) să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;

h) să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentului regulament-cadru sunt obligatorii pentru toţi membrii CNM.

(2) Modificarea sau completarea prezentului regulament-cadru se realizează la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesiune resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.614 din 2 iulie 2019,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Administrarea acordată prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 23 iulie 2019.

Nr. 56.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesiune resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.683 din 25 iulie 2019,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Administrarea acordată prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2013, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 2 august 2019.

Nr. 57.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

 

Având în vedere:

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesiune resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 11.064 din 2 august 2019,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:

Art. 1. - Concesiunea acordată prin Licenţa de concesionare nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 18 decembrie 2018, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,\

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 6 august 2019.

Nr. 58.