MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 august 2019

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

571. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear

 

606. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

14.119. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului România Unită, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

14.120. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tudoran Gregoriană Carmen, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

14.152. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Socialist Român, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

14.177. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat Independent, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

14.179. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Costea Peter, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

15.016. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului FRODEMO, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

15.366. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simion George-Nicolae, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

15.577. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României aferente campaniei electorale desfăşurate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

15.769. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului PRO ROMÂNIA, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

15.892. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia campaniei electorale aferente alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.211. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.626. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.664. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Liberal, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.824. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.899. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului „Uniunea Salvaţi România”, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Turismului şi Ministerul Sănătăţii coordonează, potrivit domeniului de competenţă, implementarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, iar autorităţile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin aceasta.

Art. 3. - În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, planul de acţiune avut în vedere pentru implementarea obiectivelor propuse prin Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Bogdan Gheorghe Trif

Ştefan-Radu Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

p. Ministrul educaţiei naţionale, interimar

Vasile-Daniel Suciu

Gigel Paraschiv,

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

secretar de stat

Iulian Octavian Stana,

Ministrul transporturilor,

secretar de stat

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul sănătăţii,

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Sorina Pintea

Mihai Alexandru Gherghe,

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

secretar de stat

Dumitru Daniel Botănoiu,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

secretar de stat

Adrian Marius Rîndunică,

 

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 8 august 2019.

Nr. 571.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a dezmembrării acestuia pentru constituirea unui imobil nou în urma reorganizărilor efectuate !a nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare,

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, constituit în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului menţionat la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 606.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unul Imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului din domeniul public al statului

Adresa poştală a bunului imobil

Elemente-cadru de descriere tehnică a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

1.

8.19.01

Imobil 3600 parţial

Comuna Mihai Bravu,

judeţul Giurgiu

1. Amenajări:

Reţea electrică subterană:

- lungime = 2.800,00 m!

- valoarea contabilă = 210,80 lei

Reţea canalizare:

- lungime = 80,00 ml

- valoarea contabilă = 30.965,00 lei

Reţea alimentare cu apă:

- lungime = 480,00 ml

- valoarea contabilă = 5.227,10 lei

Drum pământ:

- suprafaţă construită = 368,00 mp

- valoarea contabilă = 184,70 lei

Drum pavat:

- suprafaţă construită = 2.820,00 mp

- valoarea contabilă = 1.089,00 lei

2. Construcţii;

Pavilionul A:

- suprafaţă construită = 66,00 mp

- valoarea contabilă = 10.999,40 lei

Pavilionul B:

- suprafaţă construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 3.480,80 lei

Pavilionul C:

- suprafaţă construită = 52,00 mp

- valoarea contabilă = 27.150,40 lei

Pavilionul D:

- suprafaţă construită = 34,00 mp

- valoarea contabilă = 8,075,50 lei

Pavilionul E:

- suprafaţă construită = 34,00 mp

- valoarea contabilă = 8.075,50 lei

Pavilionul F:

- suprafaţă construita = 115,00 mp

- valoarea contabilă = 33.415,90 lei

Pavilionul G1:

- suprafaţă construită = 17,00 mp

- valoarea contabilă = 3.060,16 lei

Pavilionul G2:

- suprafaţă construită = 17,00 mp

- valoarea contabilă = 6.055,89 lei

Pavilionul H

- suprafaţă construită = 193,00 mp

- valoarea contabilă = 11.200,90 lei

Pavilionul N:

- suprafaţă construită = 94,00 mp

- valoarea contabilă = 1.947,40 lei

Ministerul Apărării Naţionale

C.U.I, 4183229

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Pavilionul 0:

- suprafaţă construită = 148,00 mp

- valoarea contabilă = 1.512,10 lei

Pavilionul R:

- suprafaţă construită (puţ) = 1 buc.

- valoarea contabilă = 4.083,00 lei

Pavilionul S:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 525,00 lei

Pavilionul Ş:

- suprafaţă construită = 40,00 mp

- valoarea contabilă = 1.971,00 lei

Pavilionul T:

- suprafaţă construită = 11,00 mp

- valoarea contabilă = 3.336,90 lei

Pavilionul U:

- suprafaţă construită = 17,00 mp

- valoarea contabilă = 3.341,10 lei

Pavilionul V:

- suprafaţă construită = 11,00 mp

- valoarea contabilă = 3.131 r60 lei

Pavilionul X:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 3.929,72 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 1.361,20 lei

Pavilionul A1:

- suprafaţă construită = 1,70 mp

- valoarea contabilă = 668,34 lei

Pavilionul A2:

- suprafaţă construită = 6,20 mp

- valoarea contabilă = 953,40 lei

Pavilionul A3:

- suprafaţă construită = 1,70 mp

- valoarea contabilă = 668,34 lei

Pavilionul A4:

- suprafaţă construită = 1,71 mp

- valoarea contabilă = 668,34 lei

Pavilionul A5:

- suprafaţă construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 2.673,36 lei

Pavilionul A6:

- suprafaţă construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 2.673,36 lei

Pavilionul A7:

- suprafaţă construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 2.673,36 lei

Pavilionul A8:

- suprafaţă construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 1.430,10 lei

Pavilionul A9:

- suprafaţă construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 2.673,36 lei

Pavilionul A10:

- suprafaţă construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 2.673,36 lei

Pavilionul B1:

- suprafaţă construită = 22,00 mp

- valoarea contabilă = 6.683,28 lei

Pavilionul B2:

- suprafaţă construită = 12,00 mp

- valoarea contabilă = 2.339,15 lei

Pavilionul B3:

- suprafaţă construită = 2,60 mp

- valoarea contabilă = 1.668,34 lei

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Pavilionul B4:

- suprafaţă construită = 2,25 mp

- valoarea contabilă = 1.668,34 lei

Pavilionul B5:

- suprafaţă construită = 1,50 mp

- valoarea contabilă = 1.334,17 lei

Pavilionul B6:

- suprafaţă construită = 1,50 mp

- valoarea contabilă = 1.334,17 lei

Pavilionul B7:

- suprafaţă construită = 1,50 mp

- valoarea contabilă = 1.334,17 lei

Pavilionul B8:

- suprafaţă construită = 1,51 mp

- valoarea contabilă = 1.334,17 lei

Pavilionul C1:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabila = 1.746,70 lei

Pavilionul C2:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.746,70 lei

Pavilionul C3:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.746,70 lei

Pavilionul C4:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.120,10 lei

Pavilionul C5:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.746,70 lei

Pavilionul C6:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.746,70 lei

Pavilionul C7:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.120,10 lei

Pavilionul C8:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.746,70 lei

Pavilionul D1:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul D2:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul D3:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul E1:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul E2;

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul E3:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul E4:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.430,10 lei

Pavilionul E5:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.430,10 lei

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Pavilionul E6:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul E7:

- suprafaţă construită - 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul S1:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul S2:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul S3:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.430,10 lei

Pavilionul S4:

- suprafaţă construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 1.430,10 lei

Pavilionul U1:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul U2:

- suprafaţă construită = 19,80 mp

- valoarea contabilă = 3.336,90 lei

Pavilionul U3:

- suprafaţă construită = 19,80 mp

- valoarea contabilă = 3.336,90 lei

Pavilionul U4:

- suprafaţă construită = 19,80 mp

- valoarea contabilă = 3.336,90 lei

Pavilionul U5:

- suprafaţă construită = 5,20 mp

- valoarea contabilă = 1.953,40 lei

Pavilionul 42:

- suprafaţă construită = 188,00 mp

- valoarea contabilă = 33.094,62 lei

Pavilionul 46:

- suprafaţă construită = 33,00 mp

- valoarea contabilă = 49.737,56 lei

Pavilionul 47:

- suprafaţă construită = 185,00 mp

- valoarea contabilă = 22.401,60 lei

Pavilionul 53:

- suprafaţă construită = 108,00 mp

- valoarea contabilă = 11.150,40 lei

Pavilionul 54:

- suprafaţă construită = 222,00 mp

- valoarea contabilă = 26.075,62 lei

Pavilionul 57:

- suprafaţă construită = 160,00 mp

- valoarea contabilă = 16.872,48 lei

Pavilionul 58:

- suprafaţă construită = 94,00 mp

- valoarea contabilă = 22.240,95 lei

Pavilionul 62:

- suprafaţă construită = 299,00 mp

- valoarea contabilă = 46.782,78 lei

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Pavilionul 63:

- suprafaţă construită = 140,00 mp

- valoarea contabilă = 108.904,25 lei

Pavilionul 64:

- suprafaţă construită = 27,00 mp

- valoarea contabilă = 6.902,25 lei

Pavilionul 65:

- suprafaţă construită = 208,00 mp

- valoarea contabilă = 13.028,80 lei

Pavilionul 66:

- suprafaţă construită = 162,00 mp

- valoarea contabilă = 28.468,80 lei

Pavilionul 67:

- suprafaţă construită = 210,00 mp

- valoarea contabilă = 7.000,56 lei

Pavilionul 71:

- suprafaţă construită = 64,00 mp

- valoarea contabilă = 10.209,00 lei

Pavilionul 72:

- suprafaţă construită = 189,00 mp

- valoarea contabilă = 36.045,85 lei

Pavilionul 73:

- suprafaţă construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 6.135,56 lei

Pavilionul 74:

- suprafaţă construită = 53,00 mp

- valoarea contabilă = 12.270,72 lei

Pavilionul 75:

- suprafaţă construită = 201,00 mp

- valoarea contabilă = 52.151,24 lei

Pavilionul 76:

- suprafaţă construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 39.880,52 lei

Pavilionul 77:

- suprafaţă construită = 38,00 mp

- valoarea contabilă = 5.600,40 lei

Pavilionul 79:

- suprafaţă construită = 152,00 mp

- valoarea contabilă = 37.581,29 lei

Pavilionul 80:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 58.286,80 lei

Pavilionul 81:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 58.286,80 lei

Pavilionul 82:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 58.286,80 lei

Pavilionul 83:

- suprafaţă construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 58.286,80 lei

Total valoare contabilă: imobil 3600 - parţial =

1.087.375,93 lei

CF nr. 30191 Mihai Bravu, nr. cadastral 30191

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului România Unită, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019^-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul România Unită, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, Partidul România Unită nu a înregistrat venituri şi/sau cheltuieli.

Nu a îndeplinit condiţiile privind rambursarea cheltuielilor electorale prevăzute de art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

S-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 9 iulie 2019.

Nr. 14.119.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tudoran Gregoriană Carmen, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European

din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Tudoran Gregoriană Carmen, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 29.900,00 lei, provenite din venituri proprii;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 28.686,31 lei.

Nu a îndeplinit condiţiile privind rambursarea cheltuielilor electorale prevăzute de art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate nereguli.

 

Bucureşti, 9 iulie 2019.

Nr. 14.120.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Socialist Român, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Socialist Român, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, Partidul Socialist Român nu a înregistrat venituri electorale, iar cheltuielile electorale au fost în cuantum de 233.349,48 lei.

Au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 9 iulie 2019.

Nr. 14.152.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat Independent, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidului Social Democrat Independent, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26,05,2019. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, Partidul Social Democrat Independent nu a înregistrat venituri, iar cheltuielile electorale au fost în cuantum de 233.349,48 lei.

Au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 iulie 2019.

Nr. 14.177.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Costea Peter, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019^-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Costea Peter, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 133.306,00 lei, provenite din venituri proprii;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 107.401,67 lei.

Au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (1), art. 36 alin. (3) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 50 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 iulie 2019.

Nr. 14.179.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului PRODEMO, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul PRODEMO, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, Partidul PRODEMO nu a înregistrat venituri şi/sau cheltuieli.

Au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 23 iulie 2019.

Nr. 15.016.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simion George-Nicolae, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-5.07.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Simion George-Nicolae, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 53.000,00 lei, provenite din venituri proprii;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 52.844,54 lei.

Au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (10)-(12) şi art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 26 iulie 2019.

Nr. 15.366.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României aferente campaniei electorale desfăşurate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-29.07.2019 s-a efectuat verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de partidul politic cu denumirea Uniunea Naţională pentru Progresul României aferente campaniei electorale desfăşurate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control, s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 73.235,00 lei, provenite din venituri proprii ale candidaţilor:

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 73.235,00 lei.

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Uniunea Naţională pentru Progresul României nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, astfel încât nu a depus cerere de rambursare a cheltuielilor electorale la aceste alegeri.

În urma controlului efectuat s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3) lit. b), art. 36 alin. (32) şi art. 43 alin, (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 31 iulie 2019.

Nr. 15.577.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului PRO ROMANIA, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-1.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul PRO ROMÂNIA, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 17.051.455,00 lei, astfel: 6.902.165,00 lei contribuţii electorale ale candidaţilor şi 10.149.290,00 lei transferuri provenite din fonduri obţinute în afara perioadei electorale;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 17.010.750,00 lei, reprezentând venituri provenite din finanţare privată.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 16.999.370,70 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 17.020.060,24 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 16.999.370,70 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 2 august 2019.

Nr. 15.769.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia campaniei electorale aferente alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-2.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de partidul Blocul Unităţii Naţionale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 23.096,00 lei, astfel: 17.096,00 lei contribuţii provenite din venituri proprii şi 6.000,00 lei contribuţii provenite din împrumuturi;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 22.879,95 lei, reprezentând venituri provenite din finanţare privată.

Partidul Blocul Unităţii Naţionale nu a îndeplinit condiţiile privind rambursarea cheltuielilor electorale, fapt pentru care nu a depus cerere de rambursare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (14) şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 5 august 2019.

Nr. 15.892.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-12.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară din România, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 540 000,00 lei, provenite din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 529.010,31 lei.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 529.010,31 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 529.010,31 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral.

 

Bucureşti, 7 august 2019.

Nr. 16.211.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-14.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Social Democrat, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum total de 3.472.749,00 lei. astfel: 1.618.345,00 lei contribuţii provenite din venituri proprii, 1.854.404,00 lei contribuţii provenite din împrumuturi, şi 28.000.000,00 lei din transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri obţinute în condiţiile art. 3 alin, (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 30.286.046,32 lei, astfel: 3.380.634,03 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţare privată şi 26.890.300,29 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţarea publică.

Diferenţa de 15.112,00 lei între cuantumul cheltuielilor din raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale şi cel rezultat în urma verificărilor provine din contravaloarea unei facturi storno emise de Poşta Română care a fost virată, eronat, în contul de activitate curentă al Partidului Social Democrat.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 3.386.634,03 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 3.380.634,03 lei.

Rezultă o diferenţă de 6.000,00 lei între suma solicitată de către Partidul Social Democrat în cererea de rambursare şi cea la care ar avea dreptul a fi rambursată, conform documentelor justificative, formaţiunea politică, prin mandatarul financiar coordonator, a explicat faptul că suma de 6.000,00 lei a fost inclusă în mod eronat în cererea de rambursare.

Astfel, având în vedere că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea art. 34 alin. (5) şi art. 63 alin. (2) litera f) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 58 alin, (1) şi art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, a fost invalidată suma de 3.380.634,03 lei corespunzătoare documentelor justificative depuse pentru cheltuielile electorale efectuate.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (32), ale art. 36 alin. (3) lit. a)-c) şi ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 14 august 2019.

Nr. 16.626.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Naţional Liberal, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-^-12.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Naţional Liberal, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 23.826.434,00 lei, astfel: 1.920.584,00 lei contribuţii provenite din venituri proprii, 5.105.850,00 lei contribuţii provenite din împrumuturi şi 16.800.000,00 lei transferuri provenite din subvenţii primite;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 23.440.601,44 lei, astfel: 6.955.023,21 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţare privată şi 16.485.578,23 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţarea publică.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 6.955.023,21 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 6.955.023,21 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 6.730.813,28 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral şi a invalidat suma de 224.209,93 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (11) lit. c) şi alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (2) lit. b) şi f) şi art. 38 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 19 august 2019.

Nr. 16.664.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-12.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 1.580.706,37 lei, astfel: venituri proprii în cuantum de 34.783,62 lei, donaţii de la persoane fizice prin Asociaţia G2 în cuantum de 23.476,75 lei şi contribuţii electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara campaniei electorale în cuantum de 1.522.500,00 lei;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 1.523.044,70 lei aferente veniturilor provenite din finanţare privată.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 1.523.029,70 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 1.523.029,70 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 1.519.314,69 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral şi a invalidat suma de 3.715,01 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (11) lit. b) şi alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3), art. 28 alin. (11) şi art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 16.824.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului „Uniunea Salvaţi România”, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-12.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul „Uniunea Salvaţi România”, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 6.624.978,81 lei, din care: contribuţii încasate în contul bancar destinat finanţării private a campaniei electorale, în sumă de 1.624.978,81 lei, provenite astfel: venituri proprii în cuantum de 37.250,00 lei, donaţii de la persoane fizice în cuantum de 12.232,50 lei, din care 1.832,50 lei au fost primite prin Asociaţia G2, împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit în cuantum de 159.106,31 lei şi contribuţii electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale în valoare de 1.416.390,00 lei, precum şi contribuţii încasate în contul bancar destinat finanţării publice a campaniei electorale, în cuantum de 5.000.000 lei, provenite din transferuri ale fondurilor obţinute din subvenţiile de la bugetul de stat;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 4.709.304,32 lei, astfel: 1.624.701,06 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţare privată şi 3.084.603,26 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţarea publică.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 1.624.694,15 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 1.624.694,15 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 1.595.763,92 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral şi a invalidat suma de 28.930,23 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (11) lit. b) şi c) şi art. 48 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 28 alin. (11), art. 36 alin. (3) lit. a)-d), art. 36 alin. (4), art. 38 alin. (2) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 22 august 2019.

Nr. 16.899.