MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

343/2018. - Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

 

1.292/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

 

344/2018. - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

 

1.293/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

347/2018. - Lege pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

1.296/2018. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003  

 

348/2018. - Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

 

1.297/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

 

355/2018. - Lege privind instituirea Zilei dăruirii

 

1.304/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii

 

356/2018. - Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

 

1.305/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

 

357/2018. - Lege pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărţii” în România

 

1.306/2018. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărţii” în România

 

359/2018. - Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

1.308/2018. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

360/2018. - Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

1.309/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.013/2018. - Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

 

1.028/2018. - Hotărâre privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Alt 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Olt.

Art. 2. - Bunul prevăzut la art. 1 se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - (1) Se declară bun de interes naţional bunul imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă înscrierea în intervalul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului menţionat la alin. (1) şi darea acestuia în administrarea Instituţiei Prefectului, judeţul Olt, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5. - (1) Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Afacerilor Interne va proceda la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 343.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt în domeniul public al judeţului Olt

 

Nr.

crt.

Codul de

clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul, CUI, domeniul public

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul în inventarul bunurilor domeniului public al statului, atribuit la MFP

Principalele elemente care compun palatul administrativ şi utilităţile aferente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

Palat administrativ

Municipiul Slatina,

bd. A.I. Cuza nr. 14,

judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt

CUI 4394854

Statul român, Ministerul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Olt

CUI 4394854

Judeţul Olt, domeniul public

CUI 4394706

Suprafaţa: 1.467,00 mp

 

Construcţie:

Subsol, parter şi trei etaje

- suprafaţa construită - 1.068,00 mp;

- terenul aferent - 4.802,00 mp;

- birouri + garaje - 208,00 mp;

- garaje - 191,00 mp

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului (construcţii + teren aferent) care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Instituţiei Prefectului-judeţul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/ concesiune

 

8.29.13

Sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Olt

Judeţul Olt, Slatina,

bd. A.I. Cuza nr. 12A

Suprafaţa construita = 561 mp,

suprafaţa desfăşurată = 2.500 mp,

regimul de înălţime P + 7,

carte funciară 55705,nr. cadastral 3705

4.655.840,

conform Raportului de evaluare nr. 38.395/15.12.2014

Hotărârea Guvernului nr. 220/1994, Hotărârea Guvernului nr. 872/1996, Hotărârea Guvernului nr. 895/2003, Autorizaţie construire nr. 49/1994, Procesul-verbal de recepţie finală nr. 5.842/24.06.2005

CUI 4394854 - fără act

 

8.29.13

Teren aferent construcţiei

Judeţul Olt, Slatina,

bd. A.I. Cuza nr. 12A

Suprafaţa = 3.134 mp,

carte funciară 55705, nr. cadastral 3705

Valoare teren = 1.466.000,

conform Raportului de evaluare nr. 36.395/15.12.2014

Hotărârea Guvernului nr. 220/1994, Hotărârea Guvernului nr. 872/1996, Procesul-verbal de recepţie finală nr. 5.842/24.06.2005

CUI 4394854 - fără act

 

8.29.13

Centrală termică

Judeţul Olt, Slatina,

bd. A.I. Cuza nr. 12A

Nr. cadastral: 51163

suprafaţa construită = 55 mp;

suprafaţa desfăşurată = 55 mp;

suprafaţa teren aferent = 55 mp

23.733,00

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.292.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor.”

2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1)-(4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.”

Art. II. - Dispoziţiile privitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Mr. 344.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea

 

Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.293.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 347.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin, (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.296.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului.

Art. 2. - Ziua Instituţiei Prefectului poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor Instituţiei Prefectului la dezvoltarea ţării noastre din punct de vedere economic, cultural şi social.

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material şi logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor prevăzute la art. 2, în limita fondurilor disponibile.

Art. 4. - Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 348.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.297.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea Zilei dăruirii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 25 septembrie ca Ziua dăruirii.

Art. 2. - (1) Ziua dăruirii poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum şi de către societatea civilă, persoane fizice şi persoane juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări având caracter cultural, educativ, artistic, social sau de voluntariat, dedicate sărbătoririi acestei zile.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii, în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 355.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea Zilei dăruirii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.304.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege are ca scop stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control, precum şi de sancţionare a eventualelor contravenţii săvârşite de:

a) persoanele ce operează staţii de radiocomunicaţii, serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, denumite în continuare SMAS, mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, denumite în continuare SMMS, serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară, denumit în continuare SRCNI, precum şi în serviciul mobil terestru, cu excepţia staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa reţelelor publice mobile, denumit în continuare SMT,

b) radioamatori.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) autorizaţie de radioamator - act prin care se atribuie un indicativ de identificare şi se acordă unei persoane cu domiciliul sau rezidenţa pe teritoriul României dreptul de a opera o staţie de radiocomunicaţii în benzile de frecvenţe radio atribuite serviciului de amator;

b) certificat de operator - act prin care se atestă că o persoană deţine nivelul de cunoştinţe necesar pentru operarea unei staţii de radiocomunicaţii conform legii în SMAS, SMMS. SRCNI şi SMT;

c) certificat de radioamator - act prin care se atestă că titularul deţine cunoştinţele şi aptitudinile necesare operării unei staţii de radiocomunicaţii în serviciul de amator;

d) operator staţie de radiocomunicaţii - persoană care operează o staţie de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS şi SRCNI;

e) operator staţie de radiocomunicaţii în SMT - persoană care operează şi coordonează activitatea staţiilor de radiocomunicaţii;

f) responsabil cu radiocomunicaţiile - persoană care operează, coordonează şi controlează activitatea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS, SRCNI şi SMT;

g) serviciul de amator - serviciu de radiocomunicaţii având ca SCOp autoinstruirea, intercomunicarea şi investigaţiile tehnice realizate de radioamatori autorizaţi şi certificaţi conform legii, ce sunt interesaţi de tehnica radio în scop personal şi fără interes pecuniar;

h) staţie de radiocomunicaţii - unul sau mai multe emiţătoare şi receptoare sau un ansamblu de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicaţii.

(2) în cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile şi definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în domeniul prevăzut la art. 1 lit. a), operarea şi coordonarea activităţii staţiilor de radiocomunicaţii în SMT sau operarea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS şi SRCNI sunt/este permise/permisă doar persoanelor care deţin certificatul de operator corespunzător.

(2) Titularul certificatului de operator are următoarele obligaţii:

a) să opereze doar staţii de radiocomunicaţii corespunzătoare tipurilor şi categoriilor de certificate al căror titular este;

b) să coordoneze, să controleze, să îndrume şi să răspundă pentru activitatea desfăşurată la staţiile de radiocomunicaţii sau la reţelele de comunicaţii electronice al căror responsabil este;

c) să deţină certificatul de operator asupra sa ori la staţia de radiocomunicaţii, în timpul serviciului;

d) să respecte datele înscrise în autorizaţiile acordate conform legii şi să opereze numai staţii de radiocomunicaţii autorizate conform actelor normative în vigoare;

e) să permită desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control.

(3) Titularului unui certificat de operator îi este interzis:

a) să recepţioneze, în mod intenţionat, traficul staţiilor de radiocomunicaţii care nu sunt parte a aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice şi să ia legătura cu asemenea staţii, iar, în cazul în care recepţia a avut ori are loc, în mod neintenţionat, să divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să le publice sau să le folosească în orice mod;

b) să transmită sau să permită transmiterea de semnale neidentificabile;

c) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;

d) să transmită sau să permită transmiterea de semnale false sau înşelătoare sau să folosească indicative, coduri, cifruri, prescurtări sau alte semnale care nu sunt conforme prevederilor legale în vigoare;

e) să transmită sau să permită transmiterea de mesaje sau semnale superflue;

f) să obstrucţioneze ori să zădărnicească efectuarea activităţii de supraveghere şi control;

g) să permită accesul persoanelor care nu posedă certificatul de operator corespunzător la aparatura şi la instalaţiile ce compun staţia de radiocomunicaţii.

(4) Prevederile alin. (2) şi alin. (3) lit. a) nu se aplică în cazul calamităţilor naturale, asistenţei umanitare şi nici în situaţiile care pun în primejdie vieţi umane sau bunuri materiale

Art. 4. - (1) în domeniul prevăzut la art. 1 lit. b), autorizarea în serviciul de amator este permisă în scopurile prevăzute la art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Titularul unei autorizaţii de radioamator are următoarele obligaţii:

a) să transmită complet şi corect indicativele de apel în conformitate cu actele normative în vigoare;

b) să respecte parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, indiferent de staţia de la care lucrează radioamatorul: a sa proprie, de radioclub, deţinută de o altă persoană sau pusă la dispoziţie către un alt radioamator;

c) să nu transmită date şi informaţii ce nu au legătură cu activitatea de radioamator ori care au caracter comercial sau a mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare;

d) să nu intercepteze mesajele transmise de operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii decât cel de amator sau, în situaţia în care interceptarea mesajelor are loc accidental, să nu divulge existenţa sau conţinutul mesajelor recepţionate, să nu se folosească de acestea sub nicio formă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă sau a altor interese publice;

e) să nu realizeze legături radio cu operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu îşi comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;

f) să nu utilizeze staţia radio fără acordul scris al deţinătorului acesteia;

g) să menţină o copie audio a traficului realizat pe staţia radio pentru o durată de un an, în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare;

h) să întocmească un jurnal de trafic în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, să îl întocmească corespunzător, să menţioneze identitatea radioamatorilor care au utilizat staţia radio şi a parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate de un alt radioamator, în mod direct sau de la distanţă;

i) să efectueze reglajele la emiţătorul staţiei de amator doar cu utilizarea unei antene artificiale neradiante;

j) să permită desfăşurarea activităţii de supraveghere şi control.

(3) Deţinătorul unei staţii de radioamator trebuie să asigure:

a) respectarea parametrilor de emisie şi a conţinutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, de către orice radioamator care lucrează pe o staţie a radioclubului la care el este responsabil sau pe staţia radio deţinută în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare şi să menţină o copie audio a traficului realizat pe staţia radio respectivă;

b) menţionarea, în jurnalul de trafic, a identităţii radioamatorilor care au utilizat staţia de radioclub la care este responsabil sau staţia radio deţinută în mod direct sau de la distanţă, precum şi parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate;

c) punerea la dispoziţie a unei staţii radio doar către persoane care deţin calitatea de radioamator.

Art. 5. - Activitatea de supraveghere şi control desfăşurată în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei legi se exercită de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.

Art. 6. - Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt Săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:

a) operarea şi coordonarea activităţii staţiilor de radiocomunicaţii în SMT sau operarea staţiilor de radiocomunicaţii în SMAS, SMMS ori SRCNI, de către persoane care nu deţin certificatul de operator corespunzător ori acesta le-a fost suspendat;

b) operarea unei staţii de radiocomunicaţii în alte benzi de frecvenţe radio decât cele atribuite serviciului de amator ori operarea staţiei de către persoane ce nu deţin ori le-a fost suspendată autorizaţia de radioamator;

c) refuzul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii menţionate la art. 1 lit. a) ori a radioamatorului de a se supune controlului sau obstrucţionarea efectuării controlului de către personalul de control al ANCOM, împuternicit în acest scop.

Art. 7. - Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. a), următoarele fapte:

a) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. g);

b) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), cu excepţia situaţiilor care privesc calamităţi naturale, asistenţa umanitară ori situaţiile care pun în primejdie vieţi umane sau bunuri materiale;

c) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c);

d) nerespectarea de către personalul operator al staţiilor de radiocomunicaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e).

Art. 8. - (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale titularului unei autorizaţii de radioamator:

a) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a);

b) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b);

c) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c);

d) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d);

e) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e);

f) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f);

g) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. g);

h) nerespectarea de către radioamator a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. h);

i) nerespectarea de către radioamator a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. i).

(2) Constituie contravenţii, În măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în domeniul menţionat la art. 1 lit. b), următoarele fapte ale deţinătorului staţiei de radioamator;

a) nerespectarea parametrilor de emisie şi a conţinutului legăturilor radio efectuate, în mod direct sau de la distanţă, de către orice radioamator care lucrează pe o staţie a radioclubului la care el este responsabil sau pe staţia radio deţinută, în condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare ori lipsa copiei audio a traficului realizat pe staţia radio deţinută;

b) lipsa menţionării, în jurnalul de trafic, a identităţii radioamatorilor care au utilizat staţia de radioclub sau staţia radio deţinută, în mod direct sau de la distanţă, precum şi lipsa parametrilor tehnici ai legăturilor radio efectuate;

c) punerea la dispoziţie a unei staţii radio către o persoană care nu deţine calitatea de radioamator.

Art. 9, - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează astfel:

a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. a), CU amendă de la 2.200 lei la 3.300 lei;

b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) şi c), cu amendă de la 2.500 lei la 7.000 lei.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează astfel:

a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. a) şi b), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei;

b) în cazul contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. c), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;

c) în cazul contravenţiei prevăzute la art. 7 lit. d), cu amendă de la 500 lei la 6.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează astfel:

a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), c),

d) şi f), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;

b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi i), precum şi în cazul contravenţiilor stabilite în art. 8 alin. (2) lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 5.500 lei;

c) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e), g) şi h), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei;

d) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi c), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei.

(4) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 6 lit. b) şi c) şi art. 7 lit. a) şi b), personalul de control poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi sancţiunea complementară a suspendării autorizaţiei de radioamator sau a certificatului de operator, după caz, pentru o perioadă de până la 6 luni sau retragerea acestora.

(5) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se pot actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 10. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac de către personalul de control din cadrul ANCOM, împuternicit în acest scop prin decizie a preşedintelui.

Art. 11. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 24 februarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018,

Nr. 356.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.305.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărţii” în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie anul 2019 ca „Anul Cărţii” în România.

Art. 2. - (1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Cărţii” se organizează evenimente culturale dedicate acestei iniţiative.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot acorda sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.

Art. 3. - (1) în „Anul Cărţii” se lansează Programul naţional „România citeşte”, denumit în continuare Programul. Programul se va desfăşura în cadrul unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial şi presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor cu voluntari, precum părinţi, personalităţi publice, jurnalişti. În cadrul Programului, voluntarii vor lectura împreună cu elevii fragmente din operele literare incluse în programa şcolară.

(2) Programul presupune şi organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură naţională sau locală, care să lectureze fragmente din propriile creaţii literare, în scopul încurajării lecturii şi promovării acestora.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 357.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărţii” în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărţii” în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.306.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 185, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 67 de ani după dobândirea funcţiei de conducere şi care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcţia de şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu medical, vor fi pensionaţi conform legii. Medicii în vârstă de 67 de ani nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi în niciuna dintre funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu medical.”

2. La articolul 391, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 391. - (1) Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018,

Nr. 359.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.308.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) energia electrică utilizată de către un producător de energie electrică pentru consumul final propriu, altul decât consumul tehnologic şi altul decât consumul necesar pentru extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, în cazul unui producător de energie electrică care are în componenţa sa şi extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la producerea energiei electrice, indiferent de poziţia locului de consum şi de modalitatea de transport al materiei prime extrase;”.

Art. II. - Ministerul Energiei notifică Comisiei Europene reglementările cuprinse în prezenta lege. Aplicarea prevederilor prezentei legi şi a măsurii de exceptare nou-instituite se realizează după autorizarea sa de către Comisia Europeană.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 360.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.309.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă numărul de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.041/2013 privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 19 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Zsombor Vajda

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.013.

 

ANEXĂ

 

Numărul de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente*)

 

 

Nr. crt.

Unitatea

Numărul de autoturisme aprobat

(bucăţi)

1.

Sediul central

10

2.

Filiala Nord-Est

1

3.

Filiala Sud-Est

1

4.

Filiala Sud-Muntenia

1

5.

Filiala Sud-Vest Oltenia

1

6.

Filiala Vest

1

7.

Filiala Nord-Vest

1

8.

Filiala Centru

1

9.

Filiala Bucureşti-Ilfov

1

10.

Biroul Judeţean Alba

1

11.

Biroul Judeţean Arad

1

12.

Biroul Judeţean Argeş

i

13.

Biroul Judeţean Bihor

1

14.

Biroul Judeţean Bistriţa-Năsăud

1

15.

Biroul Judeţean Botoşani

1

16.

Biroul Judeţean Brăila

1

17.

Biroul Judeţean Buzău

1

18.

Biroul Judeţean Călăraşi

1

19.

Biroul Judeţean Constanţa

1

20.

Biroul Judeţean Covasna

1

21.

Biroul Judeţean Dolj

1

22.

Biroul Judeţean Giurgiu

1

23

Biroul Judeţean Gorj

1

24.

Biroul Judeţean Harghita

1

25.

Biroul Judeţean Hunedoara

1

26.

Biroul Judeţean Ialomiţa

1

27.

Biroul Judeţean Iaşi

1

28.

Biroul Judeţean Ilfov

1

29.

Biroul Judeţean Maramureş

1

30.

Biroul Judeţean Mehedinţi

1

31,

Biroul Judeţean Mureş

1

32.

Biroul Judeţean Neamţ

1

33.

Biroul Judeţean Olt

1

34.

Biroul Judeţean Prahova

1

35,

Biroul Judeţean Satu Mare

1

36.

Biroul Judeţean Sălaj

1

37.

Biroul Judeţean Sibiu

1

38.

Biroul Judeţean Suceava

1

39.

Biroul Judeţean Teleorman

1

40.

Biroul Judeţean Timiş

1

41.

Biroul Judeţean Tulcea

1

42.

Biroul Judeţean Vaslui

1

43.

Biroul Judeţean Vrancea

1


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului 419, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se utilizează pentru extinderea numărului sălilor de clasă necesare funcţionării unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaş şi desfăşurării unor activităţi de interes public local, din domeniile cultural, educativ, artistic, învăţământ, recreativ-distractiv, iniţiate atât de aparatul de specialitate al primarului, cât şi de serviciile publice de interes local, înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mediaş nr. 312/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mediaş nr. 206/2017.

Art. 2. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, prevăzută la art. 1 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 decembrie 2018.

Nr. 1.028.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului 419 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele cadru de descriere tehnică, cartea funciară/nr. cadastrale

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

104025

8.19.01

Imobil 419

Judeţul Sibiu,

Municipiul Mediaş

121.532

1. Construcţii:

Pavilion A

- suprafaţă construită - 251 mp;

- suprafaţă desfăşurată - 251 mp;

- valoare contabilă - 7.066,52 lei

Pavilion B

- suprafaţă construită - 860 mp;

- suprafaţă desfăşurată - 2.580 mp;

-. valoare contabilă - 74.856.43 lei

Total suprafaţă construită - 1.111 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 2.831 mp

2. Amenajări la terenuri: împrejmuire prefabricate - 42 ml

- valoare contabilă - 1.171,38 lei

Împrejmuire cărămidă - 30 ml

- valoare contabilă - 349,20 lei

Reţea alimentare cu apă - 150 ml

- valoare contabilă - 97,50 lei

Reţea canalizare - 100 ml

- valoare contabilă - 3.546,00 lei

Reţea gaze - 25 ml

- valoare contabilă - 83,50 lei

Reţea electrică subterană - 10 ml

- valoare contabilă - 78,00 lei

3. Suprafaţa terenului - 0,3111 ha

- valoare contabilă teren - 34.282,79 lei

Total valoare contabilă imobil - 121.531,32 lei

CF: 112377 Mediaş nr. cadastral: 112377 si

CF: 112378 Mediaş nr. cadastral: 112378

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu Domeniul public

CUI - 4240677