MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 6         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

1.002/2018. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi  

 

1. - Decizie privind eliberarea domnului Ionuţ Mişa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

2. - Decizie privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.614/2018. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 

1.660/2018. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„12) Nominalizarea sediilor serviciilor de probaţiune teritoriale aparţinând Direcţiei Naţionale de Probaţiune prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. D poziţia 12 se face prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, pe de o parte, şi Direcţia Naţională de Probaţiune, pe de altă parte."

2. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţiile 2 şi 16 se modică şi vor avea următorul cuprins:

„2. sediile Ministerului Afacerilor Externe din Aleea Modrogan nr. 14, str. Muzeul Zambaccian nr. 18, aleea Alexandru nr. 20A, Bd. Aviatorilor nr. 50A şi Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, Bucureşti;

16. sediile Agenţiei Naţionale de Integritate din bd. Lascăr Catargiu nr. 15 şi din str. Mihai Eminescu nr. 56, sectorul 1, Bucureşti;”.

3. La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţia 21 se abrogă.

4. La anexa nr. 1 punctul I litera C, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 26, cu următorul cuprins:

„26. sediul Ministerului Sănătăţii."

5. La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; paza sediilor, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii - 512 obiective”.

6. La anexa nr. 1 punctul I litera D, poziţia 11 se abrogă.

7. La anexa nr. 1 punctul I litera D, după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:

„12. Sediile serviciilor de probaţiune teritoriale aparţinând Direcţiei Naţionale de Probaţiune; paza sediilor structurilor teritoriale, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii - 42 obiective.”

8. La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. - Platforma C.N.E. Cernavodă [unităţile I, II, III, IV şi V, Depozitul intermediar de combustibil ars (DICA), Centrul de control al urgenţelor pe amplasament, Centrele de staţionare a echipamentelor mobile în caz de urgenţă, Pavilion 0 şi Pavilion 2], Laborator control mediu (L.C.M.)şi Depozit materiale S.E.I.R.U.”

9. La anexa nr. 1 punctul II litera A, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» şi Infrastructura Europeană de Cercetare «Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics - (ELI-NP)»”.

10. La anexa nr. 1 punctul II litera A, după poziţia 8 se Introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:

„9. Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti”.

11. La anexa nr. 1 punctul II litera C, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere, ţiţei, gazolină, etan condensat, gaze naturale, echipamentele şi instalaţiile aferente acestora, utilizate de operatorul licenţiat CONPET - S.A.;”.

12. La anexa nr. 1, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V. Transporturile de valori cu titlu de tezaur, opere da artă, metale şi pietre preţioase efectuate de unităţile bugetare, la solicitarea acestora”.

13. La anexa nr. 2 punctul II, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Banca Naţională a României - sediul central, inclusiv Arhivele Băncii Naţionale a României, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Activităţi Sociale Bucureşti, Sucursala Regională Bucureşti, Imprimeria Băncii Naţionale a României, Institutul Bancar Român, Regia Autonomă «Monetăria Statului», 18 structuri teritoriale, precum şi transporturile de valori efectuate de către acestea”.

14. La anexa nr. 2, punctul IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„IV. Transporturile de produse cu caracter special, astfel definite prin lege, efectuate de persoanele fizice sau juridice autorizate să desfăşoare astfel de operaţiuni, la solicitarea acestora”,

15. La anexa nr. 2, după punctul IV se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„V. Transporturile de bunuri şi valori, astfel definite prin lege, altele decât cele prevăzute la anexa nr. 1”.

16. La anexa nr. 3 punctul II, după a şaptesprezecea liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:

Sediul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucureşti - Sediul central al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Bd. Libertăţii nr. 14, etajele 5 şi 6, sectorul 5 Bucureşti”.

17. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute la anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţiile 2 - sediile Ministerului Afacerilor Externe din aleea Modrogan nr. 14 şi str. Muzeul Zambaccian nr. 18 şi 26 şi în anexa nr. 1 pct. II lit. A poziţia 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.

(2) Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute în anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţiile 2 - sediile Ministerului Afacerilor Externe din aleea Alexandru nr. 20A, Bd. Aviatorilor nr. 50A şi Str. Polonă nr. 8 şi 16 - sediul secundar din strada Mihai Eminescu nr. 56, sector 1, Bucureşti - şi lit. D poziţiile 4 şi 12 şi în anexa nr. 1 pct. II lit. A poziţiile 1 şi 6, respectiv în anexa nr. 2 pct. II poziţia 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se asigură prin redistribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Posturile rezultate ca urmare a ridicării pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi de la obiectivul prevăzut la anexa nr. 1 pct. I lit. C poziţia 21 şi lit. D poziţia 11 se redistribuie la nivelul Jandarmeriei Române.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Alexandru Petrescu

Ministrul economiei,

Niculae Bădălău

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

p. Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018,

Nr. 1.002.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1488/2005)

 

Principalele obligaţii ale beneficiarului de pază cu efective de jandarmi

 

Beneficiarii de pază şi protecţie cu efective de jandarmi au următoarele obligaţii principale:

I. Implementarea măsurilor stabilite prin raportul privind analiza de risc la securitate fizică a obiectivului

II. Asigurarea spaţiilor necesare efectivelor de jandarmi care execută misiuni de pază şi protecţie a obiectivelor:

a) spaţii de lucru, conform normelor Ministerului Afacerilor Interne;

b) încăperi/spaţii adecvate cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea posturilor de pază şi control acces (similare).

III. Asigurarea de amenajări şi mijloace tehnice de pază şi alarmare:

a) împrejmuirea obiectivului cu gard, în raport cu dispunerea şi specificul obiectivului:

b) asigurarea mijloacelor, dotărilor şi echipamentelor tehnice de control acces în obiectiv şi interzicere a pătrunderii în forţă a autovehiculelor;

c) realizarea iluminatului de securitate al perimetrului, al punctelor vitale din interiorul obiectivului şi al căilor de acces cu lămpi fluorescente;

d) foişoare sau cabine după necesar, dotate cu mijloace tehnice de legătură, de încălzire, precum şi cu reflectoare (faruri) orientabile, pentru dirijarea fasciculului de lumină;

e) amenajări de drumuri de acces pe perimetrul obiectivului, pe căile de deplasare a schimburilor;

f) în raport cu topografia terenurilor şi cu situaţia operativă se vor executa baraje şi obstacole genistice în locurile vulnerabile;

g) defrişarea zonei din apropierea perimetrului, marcarea prin indicatoare a zonelor şi trecerilor interzise;

h) implementarea mijloacelor de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei pe baza raportului privind analiza de risc la securitate fizică şi cu respectarea normelor legale în vigoare, precum şi asigurarea mentenanţei acestora;

i) conectarea sistemelor tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române;

j) mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor cu fir şi a celor radio digitale dintre elementele de dispozitiv, sediul subunităţii şi eşaloanele superioare acestora;

k) mijloace tehnice pentru executarea controlului antiterorist asupra persoanelor şi autovehiculelor.

IV. Asigurarea altor materiale şi servicii necesare funcţionării pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi:

a) utilarea spaţiilor de lucru (de serviciu) cu obiecte de inventar, materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale, remize, garaje, mijloace de transport, boxe şi cuşti pentru câinii de serviciu, în funcţie de dotarea subunităţilor;

V. Asigurarea condiţiilor privind paza transporturilor de bunuri, valori şi produse cu caracter special:

a) autovehicule destinate echipajelor de însoţire şi pentru transportul bunurilor şi valorilor, dotate cu dispozitive GPS, conectate la dispeceratele de jandarmi pentru monitorizare;

b) vagoane tip corp gardă/compartimente de serviciu, special amenajate, dotate cu utilităţile corespunzătoare pentru păstrarea armamentului, materialelor din dotare, servitul mesei, electricitate, încălzire, igienă personală, odihnă etc.;

c) nave destinate transportului efectivelor de jandarmi dotate cu compartimente special amenajate sau rezervate, care să asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eşalonului de transport şi prevăzute cu sisteme de localizare, echipamente de navigaţie pe timp de noapte cu radar, sondă cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroşu, dispozitive acustice de semnalizare;

d) mijloace tehnice de pază, alarmare şi sisteme împotriva efracţiei montate pe vagoanele/compartimentele de transport bunuri şi valori, conectate la vagoanele tip corp gardă/ compartimentele de serviciu.

VI. Asigurarea condiţiilor privind paza conductelor magistrale, echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestora, utilizate de operatorii licenţiaţi - S.C. „CONPET" - S.A.:

a) mijloacele tehnice pentru asigurarea legăturilor între elementele de dispozitiv, punctul de comandă/dispecerat şi eşaloanele superioare acestora;

b) aparate/sisteme de vedere pe timp de noapte şi pe timp de zi;

c) locaţii adecvate pentru efectivele destinate executării misiunii, dislocate în afara sediilor unităţilor de reşedinţă, cu dotările şi amenajările necesare pentru funcţionarea punctelor

de comandă, păstrarea armamentului şi muniţiei de serviciu, schimbarea efectivelor la intrarea/ieşirea din serviciu şi desfăşurarea activităţilor de pregătire;

d) mobilier pentru utilarea locaţiei puse la dispoziţie şi materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu normele legale în vigoare;

e) sisteme tehnice de pază şi alarmare pentru locaţiile puse la dispoziţie, conectate la dispeceratele Jandarmeriei Române;

f) combustibil (energie electrică) pentru încălzirea locaţiilor puse la dispoziţie de beneficiarul de pază, în conformitate cu normele legale în vigoare;

g) dezinsecţia, deparazitarea şi deratizarea spaţiilor puse la dispoziţie;

h) lucrări de întreţinere şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile puse la dispoziţia unităţii de jandarmi;

i) apă curentă şi menajeră, canalizare şi energie electrică, pentru spaţiile puse la dispoziţie;

j) mijloace auto şi carburantul aferent, pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, îndrumare, sprijin, pregătire şi control al misiunii, executate de cadrele din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, care gestionează misiunea;

k) obstacol de intervenţie şi oprire (dispozitive metalice, ascuţite, tip „arici”, care servesc la distrugerea pneurilor şi imobilizarea autovehiculelor);

l) tehnică şi echipamente de IT necesare întocmirii documentelor, de planificare, organizare, executare şi control al misiunii.

VII. Alte obligaţii ale beneficiarului de pază cu efective de jandarmi vor fi prevăzute în contractul de prestări de servicii încheiat între părţi.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRU LUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ionuţ Misa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Mişa se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2019.

Nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Triculescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2019.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 15.890 din 27.12.2018 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt numiţi din dispoziţia ministrului sănătăţii, în urma propunerilor preşedinţilor comisiilor de specialitate sau în urma unui proces de consultare a Ministerului Sănătăţii cu universităţi de profil, societăţi profesionale şi Colegiul Medicilor din România.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.614.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bistriţa-Bârgăului - sectoarele cadastrale nr. 18, 28, 60, 76, 80, 121, 124, 125, 154, 155, 157, 159, 161, 163 şi 167;

b) unitatea administrativ-teritorială Matei - sectoarele cadastrale nr. 51, 52, 54, 61, 84, 85, 138, 139 şi 150;

c) unitatea administrativ-teritorială Miceştii de Câmpie - sectoarele cadastrale nr. 43, 60, 61, 62, 85, 105, 106, 108, 109, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 124. 128, 130, 131, 132, 154, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172 şi 173;

d) unitatea administrativ-teritorială Nuşeni - sectoarele cadastrale nr 84, 160, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 189, 202, 204, 224, 259. 260, 262, 263, 264, 265 şi 278;

e) unitatea administrativ-teritorială Runcu Salvei - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 57, 58, 59, 60, 61,62, 72, 73, 85, 87 şi 88;

f) unitatea administrativ-teritorială Silivaşu de Câmpie - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 46, 47, 48, 49, 62, 63, 68, 77, 78, 79, 80, 82, 83 şi 86;

g) unitatea administrativ-teritorială Sânmihaiu de Câmpie - sectoarele cadastrale nr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 102, 103, 112, 113, 119, 120, 145, 146, 147, 156,157, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 179 şi 180;

h) unitatea administrativ-teritorială Sieuţ - sectoarele cadastrale nr. 12, 19, 25, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 67, 84, 86, 87, 88, 89 şi 93;

i) unitatea administrativ-teritorială Târlişua - sectoarele cadastrale nr. 59, 69, 71, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 97, 99, 103, 104, 107, 109, 112, 113, 143, 146, 147, 152, 153, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 şi 199.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-9 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2018.

Nr. 1.660.


*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BISTRIŢA-NĂSĂUD UAT: BISTRIŢA- BÂRGĂULUI

Sectoare: 18,28,60,76,80, 121. 124, 125, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 167