MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 7         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            5. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

            6. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 

1.004/2018. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

9/2018. - Hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019  

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2019.

Nr. 5.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Lucian Şova, ministrul transporturilor, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2019.

Nr. 6.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii si eficientei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 179/2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2*) convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 179/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.004.


*) Traducere.

 

Banca Mondială

 

Cabinet Arup Banerji, director regional Unitatea Ţări din Uniunea Europeană Regiunea Europa şi Asia Centrală

 

5 octombrie 2018

 

Domnului Eugen Orlando Teodorovici,

ministrul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Ref.: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar (împrumut nr. 8.362 - RO)

Amendamentul nr. 2 la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („Împrumutatul”) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca”), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 17 iunie 2014 („Acordul de împrumut”). De asemenea ne referim la scrisoarea din 13 iulie 2018 transmisă de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se solicită simplificarea obiectivului de dezvoltare al proiectului, consolidarea unor activităţi şi eliminarea planului de acţiuni, toate acestea conducând la amendarea Acordului de împrumut.

Avem plăcerea să vă informăm că Banca este de acord cu cererea dumneavoastră şi convine asupra amendamentelor la Acordul de împrumut, după cum urmează:

1. Obiectivul proiectului descris în anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Obiectivul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de sănătate şi a calităţii acestora.”

2. Părţile A şi B din cadrul descrierii proiectului prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul de împrumut se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Partea A. Întărirea furnizării de servicii medicale

Îmbunătăţirea accesului la şi a calităţii serviciilor selectate, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi servicii de screening, prin consolidarea spitalelor-cheie care vor deveni principalul sprijin al reţelei de spitale şi îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer prin asigurarea de bunuri, lucrări, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, pentru sprijinirea următoarelor activităţi:

a) îmbunătăţirea serviciilor medicale pentru salvarea de vieţi omeneşti, cum ar fi serviciile medicale din sălile de operaţii, unităţile de anestezie - terapie intensivă, unităţile de supraveghere şi tratament al pacienţilor cardiaci critici, unităţile pentru arai, unităţile/centrele de radioterapie, serviciile medicale de urgenţă, inclusiv sisteme de telemedicină de urgenţă, şi serviciile medicale de diagnostic imagistic;

b) realizarea lucrărilor de reabilitare pentru unităţile medicale existente şi construirea a 4 noi unităţi medicale mari, inclusiv reorganizarea fluxurilor medicale ale acestora, şi

c) îmbunătăţirea reţelei de screening pentru cancer cervical, prin furnizarea de unităţi mobile pentru screeningul cancerului cervical şi consolidarea capacităţii tehnice a laboratoarelor regionale de patologie şi citologie.

Partea B. Îmbunătăţirea administrării şi guvernării sectorului sanitar

Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătăţii şi a altor instituţii guvernamentale relevante pentru guvernarea şi administrarea sectorului, pentru a reduce diferenţa dintre politici şi practică şi pentru a întări capacitatea de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală prin asigurarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă şi instruire, prin următoarele activităţi:

a) adaptarea standardelor şi protocoalelor bazate pe evidenţe;

b) întărirea şi sprijinirea implementării evaluării tehnologiilor de sănătate;

c) întărirea capacităţii sectorului de sănătate în vederea realizării de studii şi sondaje şi sprijin în vederea dezvoltării de politici de sănătate bazate pe evidenţe;

d) sprijinirea programelor naţionale de sănătate selectate pentru a muta accentul către servicii de prevenţie şi promovarea serviciilor de sănătate în rândul populaţiei;

e) întărirea strategiei de comunicare a Ministerului Sănătăţii pentru informarea publicului asupra programelor de reformă şi a rezultatelor aşteptate ale acestora.”

3. Alineatul „E. Planul de acţiuni” din secţiunea I a anexei 2 la Acordul de împrumut se elimină; alineatele următoare se vor renumerota în mod corespunzător.

4. Alineatul „1 Planul de acţiuni” din secţiunea I a documentului ataşat la Acordul de împrumut se elimină; alineatele următoare se vor renumerota în mod corespunzător.

Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, prin semnarea şi datarea ambelor exemplare ale acestei scrisori de amendament, în spaţiul indicat mai jos, şi retransmiterea către noi a unui exemplar semnat. Prezentul amendament va intra în vigoare la data contrasemnării, după primirea de către Bancă a exemplarului semnat al acesteia.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că este politica Băncii de a face publică această scrisoare de amendament şi orice informaţie legată de aceasta, după semnarea de către părţi a acestei scrisori de amendament Documentul privind restructurarea din 1 octombrie 2018, aprobat, va fi publicat pe pagina web a Băncii.

 

Cu stimă,

Arup Banerji,

director regional

Unitatea Ţări din Uniunea Europeană

De acord: România

Prin: Reprezentant autorizat: Attila György, secretar de stat Data: 18 octombrie 2018

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 12 decembrie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Pentru anul 2019 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

A. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

Art. 2. - Cotizaţiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro-1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe aferente anului 2019 şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul 2018 este 15 martie 2019.

(2) Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

(4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. - (1) Pentru plata integrală a cotizaţiei fixe şi a cotizaţiei variabile efectuată până la termenul scadent, inclusiv, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizaţia variabilă datorată, acordată la data plăţii, conform anexei nr. 1.

(2) Neplata cotizaţiei fixe şi a cotizaţiei variabile de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizaţiei fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizaţia variabilă datorată, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

Art. 6. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul precedent de raportare, conform anexei nr. 2.

(2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 2, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 martie a anului în curs.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 2, până la data de 15 martie a anului în curs.

Art. 7. - (1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice şi persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea declaraţiei anuale prevăzută la art. 6. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de cârd de membru activ.

(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2019- 15 martie 2020, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi se înregistrează în secţiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali şi care este valabil pe toată perioada de inactivitate.

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN R091RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. - Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Art. 10. - (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de plată a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni îşi vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017.

(2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duc» la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2018.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cotizaţii fixe şi variabile stabilite pentru anul 2019

 

A. Cotizaţii fixe:

1. Cotizaţii fixe pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care sunt înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală:

Membrii Camerei Consultanţilor

Fiscali (persoane fizice şi persoane juridice)

Cuantumul cotizaţiei fixe stabilite pentru anul 2019

Cuantumul cotizaţiei fixe achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

Cuantumul cotizaţiei fixe achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019

Cuantumul cotizaţiei fixe achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

Consultanţi fiscali activi

410 lei

369 lei

410 lei

451 lei

Consultanţi fiscali inactivi

170 lei

153 lei

170 lei

187 lei

Consultanţi fiscali asistenţi

250 lei

225 lei

250 lei

275 lei

Societăţi de consultanţă fiscală

350 lei

315 lei

350 lei

385 lei

 

2. Cotizaţii fixe pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019:

2.1. pentru persoane fizice:

a) consultanţi fiscali activi - 1.410 lei;

b) consultanţi fiscali inactivi - 1.170 lei;

c) consultanţi fiscali asistenţi - 750 lei;

2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei.

 

B. Cotizaţii variabile

Cotizaţiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2018, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice:

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali (persoane fizice)

Cota procentuală a cotizaţiei variabile stabilite pentru anul 2019

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

la venituri realizate

0,4%

0,36%

0,4%

0,44%

 

2. pentru persoane juridice:

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali (persoane juridice)

Cota procentuală a cotizaţiei variabile stabilite pentru anul 2019

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate în perioada 16 martie-14 aprilie 2019

Cota procentuală a cotizaţiei variabile achitate după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv

0,4%

0,36%

0,4%

0,44%

la venituri realizate între 100.001 euro-1.000.000 euro inclusiv

0,75%

0,68%

0,75%

0,83%

la venituri realizate de peste 1.000.000 euro

1%

0,90%

1%

1,1%

 

ANEXA Nr. 2

 

Declaraţie rectificativă □

Se completează cu X

în cazul declaraţiilor rectificative.

 

DECLARAŢIE

privind activitatea desfăşurată în anul ……………

 

 

1. Numele şi prenumele . . . . . . . . . .

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al Carnetului profesional nr. /an . . . . . . . . . . .

2. Domiciliul:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . ., web . . . . . . . . . . .

3. Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal.........., punct de lucru..........

4. Prin cabinete proprii cu angajaţi da/nu, cod fiscal..........

5. Angajat da/nu

6. În anul . . . . . . . . . . am efectuat următoarele:

6.1. expertize extrajudiciare

(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)

 

6.2. expertize judiciare

(Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul şi stadiul specificându-se "încheiată" sau "în curs de finalizare".)

7. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:

-

-

-

-

8. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.A.

B.

1. Date de identificare:

 

1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală . . . . . . . . . ., autorizaţie nr. /data . . . . . . . . . ., reprezentată prin administrator/administratori . . . . . . . . . . (nume, prenume), carnet profesional nr. /data . . . . . . . . . ., domiciliu . . . . . . . . . .

1.2. Sediul social, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . . .

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie . . . . . . . . . .: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2. Asociaţi, acţionari,

 

(nume şi prenume)

(cota de participare la capitalul social)

-

 

-

 

-

 

 

3. Filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

 

Adresa Forma de organizare

. . . . . . . . . .

4. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:

-

-

-

-

5. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

 

Carnetul profesional

 

Numele şi prenumele Nr. /An Localitatea de domiciliu

 

. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| . . . . . . . . . .

6. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.B.

C.

1. Venituri totale realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care:

Persoane juridice . . . . . . . . . .

Persoane fizice independente/autorizate . . . . . . . . . .

Prin cabinete proprii cu angajaţi . . . . . . . . . .

 

2. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

Număr total contracte . . . . . . . . . .

Din care:

2.1. venituri obţinute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale judiciare

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2.2. venituri obţinute de persoane fizice din activitatea de expertize fiscale extrajudiciare

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|lei

2.3. sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

 

3. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

D.

Certificări declaraţii

Tipul declaraţiei/declaraţiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului şi valoarea

E.

Asigurare

- număr poliţă/poliţe valabilă/valabile pentru anul încheiat . . . . . . . . . .

- denumirea asiguratorului . . . . . . . . . .

F.A.

Declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . .

F.B.

Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu s-au obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Data |_|_|_|_|_|_|_|_| 
ziua luna anul

Semnătura şi parafa
. . . . . . . . . .