MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 18& (XXXI) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 octombrie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

351/2018. - Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

1.300/2018. - Decret pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 375 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

993/2018. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia se face în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, penitenciarele, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, centrele educative, centrele de detenţie, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii pot realiza, după caz, următoarele venituri proprii:

a) venituri din chirii şi arenzi;

b) venituri din activităţi de prestare servicii, precum servicii de transport către terţi, cazare şi masă în centrele de pregătire proprii, fotocopiere documente în baza cererilor personale ale deţinuţilor şi din tratamente protetice;

c) venituri obţinute din valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, subvenţii pentru agricultură, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;

d) venituri din taxe de participare la concursuri, taxe/tarife privind testarea psihologică, organizarea şi funcţionarea punctelor de desfacere ale popotelor şi bucătăriilor de unitate, precum şi din cota aplicată meniurilor servite persoanelor din afara sistemului administraţiei penitenciare;

e) venituri din donaţii şi sponsorizări;

f) venituri din transferuri voluntare;

g) alte venituri, conform legii.

(2) Penitenciarele, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, centrele educative şi centrele de detenţie pot realiza venituri proprii din munca persoanelor private de libertate, conform prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) venituri din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul sau exteriorul locului de deţinere; venituri din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul locului de deţinere sunt cele precum serviciile de spălătorie, serviciile de întreţinere şi spălătorie auto, preparare hrană pentru arestaţii preventiv aflaţi în arestul poliţiei, precum şi pentru persoanele private de libertate din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare;

b) venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie, precum produse vegetale, produse animaliere, preparate din carne/lapte, produse de panificaţie şi patiserie, mic mobilier, articole de tâmplărie, precum şi produsele confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul activităţilor educative de tip ocupaţional;

c) alte venituri, conform legii.

Art. 3. - Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Sovata şi Centrul de pregătire, odihnă şi recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud se finanţează în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, putând realiza, după caz, următoarele venituri:

a) venituri din prestări servicii de cazare şi masă;

b) venituri din chirii şi dobânzi;

c) venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, precum servicii de agrement, fotocopiere documente, telefon, fax, internet;

d) venituri din valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;

e) venituri din donaţii şi sponsorizări;

f) alte venituri, conform legii.

Art. 4. - (1) Finanţarea penitenciarelor-spital se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la finanţarea spitalelor publice din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

(2) Penitenciarele-spital, pe lângă veniturile stabilite de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mai pot realiza, după caz, venituri din:

a) chirii şi arenzi;

b) alte activităţi, respectiv servicii de transport în interesul personalului propriu, al persoanelor fizice şi juridice din sistemul justiţiei sau al persoanelor private de libertate, copiere documente în baza cererilor personale ale deţinuţilor, precum şi din taxe de participare la concursuri;

c) valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;

d) alte surse, conform legii.

Art. 5. - Veniturile prevăzute la art. 2-4 sunt încasate, în condiţiile legii, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de unităţile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanţării parţiale sau totale a cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 22 martie2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 351.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale ari. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.300.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 375

din 31 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 226 alin. (2) raportat la art. 93 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Summer Love - S.R.L. din Sângeorz Băi în Dosarul nr. 1.193/112/2016 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.428D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 3.429D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 226 alin. (2) raportat la art. 93 alin, (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Wicklow Tradîng - S.R.L. din Sângeorz Băi în Dosarul nr. 1.195/112/2016 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiei de neconstituţionalitate în dosarele mai sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 3.429D/2016 la Dosarul nr. 3.428D/2016.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 3.429D/2016 la Dosarul nr. 3.428D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

8. Prin încheierile din 13 decembrie 2016, pronunţate în dosarele nr. 1.193/112/2016 şi nr. 1.195/112/2016, Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 226 alin. (2) raportat la art. 93 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea Summer Love - S.R.L. şi Societatea Wicklow Trading - S.R.L. din Sângeorz Băi în cauze având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia arată, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale, deoarece, deşi executarea silită reprezintă o fază a procesului civil, prin înlăturarea intervenţiei instanţei în controlul de legalitate al începerii procedurii execuţionale i s-a acordat acesteia un caracter administrativ ce încalcă principiul separaţiei puterilor în stat. Prin dispoziţiile din Codul de procedură fiscală referitoare la titlurile executorii, respectiv la creanţa fiscală, sunt asimilate creanţei fiscale atât creanţa stabilită prin declaraţia de impunere, cât şi cea stabilită prin decizia de impunere. Faptul că organele de executare sunt libere să aprecieze asupra legalităţii unei decizii de impunere şi a punerii ei în executare întocmai ca o instanţă de judecată este vădit neconstituţional. Mai arată că, prin aprecierea greşită de către executorul fiscal a îndeplinirii sau nu a condiţiilor necesare punerii în executare, patrimoniu! debitorului poate fi afectat în sensul micşorării nejustificate sau al imposibilităţii de reîntregire, ceea ce încalcă dreptul de proprietate privată.

10. Mai mult, posibilitatea declanşării imediate a procedurii executării silite fără învestirea titlului executoriu (decizie de impunere) cu formula executorie încalcă principiile de drept care delimitează procedura învestirii cu formulă executorie de cea a încuviinţării executării silite. De asemenea, neconstituţionalitatea reiese şi din faptul că nici contestaţia formulată împotriva unei decizii de impunere şi nici contestaţia la executare formulată nu suspendă executarea silită pornită de către executorii fiscali/organele de executare, în condiţiile în care instanţa judecătorească nu poate cenzura legalitatea încuviinţării executării silite mai înainte ca aceasta să îşi producă efectele juridice.

11. Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că textul legal criticat nu încalcă prevederile constituţionale invocate.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că soluţia legislativă criticată a fost preluată în noul Cod de procedură fiscală din cuprinsul art. 141 al vechiului Cod de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003), actualmente abrogat. Textul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 a mai fost criticat prin raportare la critici similare, iar Curtea Constituţională a reţinut, în cuprinsul Deciziei nr. 524 din 9 octombrie 2014, că soluţia legislativă criticată este constituţională. Se mai arată că instanţa de contencios constituţional a reţinut că, potrivit prevederilor art. 632 din Codul de procedură civilă, executarea silită se realizează numai în temeiul unui titlu executoriu, prin aceasta înţelegându-se hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, în domeniul fiscal, însă, titlul de creanţă fiscală devine ope legis titlu executoriu, dându-se astfel expresie, într-un domeniu particular, reglementării cu caracter general adoptate de legiuitor în limitele competenţei sale constituţionale.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 226 alin. (2) raportat la art. 93 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispoziţiile art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, care au următorul cuprins:

- Art. 93 alin. (2) lit. b): „(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel: [...] b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. “

- Art. 226 alin. (2): „în titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”

17. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în ari. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei, art. 125 privind statutul judecătorilor, art. 126 alin. (2) privind instanţele judecătoreşti, art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, se mai invocă prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 1 din Protocolul adiţional la aceeaşi Convenţie.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra soluţiei legislative criticate care era prevăzută în art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Astfel, prin Decizia nr. 524 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 22 decembrie 2014, paragrafele 16-20, Curtea a reamintit jurisprudenţa sa în materie şi a statuat că nu poate fi reţinută susţinerea conform căreia titlurile executorii emise administrativ de către Ministerul de Finanţe sunt exceptate de la controlul judiciar, ceea ce ar încălca dispoziţiile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 24 privind dreptul la apărare. Aceasta deoarece legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silită, în condiţiile procedurale stabilite de lege. De asemenea, Curtea a constatat că procedura executării silite a creanţelor fiscale asigură garanţii suficiente pentru ocrotirea accesului liber la justiţie şi a dreptului la apărare prin însuşi faptul că oferă posibilitatea de a contesta executarea, iar, în cazul admiterii contestaţiei şi desfiinţării titlului executoriu sau a înseşi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

19. Curtea a reţinut, totodată, că legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea stingerii creanţelor fiscale prin executare silită, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege. În aceste condiţii, Curtea a constatat că nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi art. 126 alin. (1), deoarece dispoziţiile de lege criticate nu exclud controlul judecătoresc, legiuitorul reglementând şi în această materie posibilitatea persoanelor interesate de a contesta orice act de executare silită, în condiţiile procedurale stabilite de lege, astfel că acestea nu contravin nici principiului separaţiei puterilor în stat.

20. Curtea a mai constatat că, potrivit prevederilor art. 632 din Codul de procedură civilă, executarea silită se realizează numai în temeiul unui titlu executoriu, prin aceasta înţelegându-se hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, în domeniul fiscal, însă, titlul de creanţă fiscală devine ope legis titlu executoriu, dându-se astfel expresie, într-un domeniu particular, reglementării cu caracter general adoptate de legiuitor în limitele competentei sale constituţionale.

21. În domeniul valorificării creanţelor fiscale, executarea silită a acestora sau a obligaţiilor fiscale reprezintă o modalitate de stingere a obligaţiei fiscale sau a creanţei fiscale. Executarea silită prin care se urmăreşte valorificarea unor creanţe fiscale face obiectul unor reglementări juridice speciale, reglementări prevăzute de Codul de procedură fiscală. Caracterul de reglementare specială a Codului de procedură fiscală, faţă de dispoziţiile de drept comun în materie civilă, este conferit chiar de dispoziţiile acestui act normativ, sens în care art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prevede că acolo „unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură civilă” [soluţie legislativă care se regăseşte şi în art. 3 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală]. Prin urmare, Curtea a constatat că normele juridice privind administrarea şi executarea creanţelor fiscale sunt derogatorii de la dreptul comun, reprezentat de Codul de procedură civilă, fiind aplicabil principiul specialia generalibus derogant

22. De asemenea, în ceea ce priveşte critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate privind lipsa unei proceduri prealabile care să condiţioneze procedura de executare silită în materia creanţelor fiscale, Curtea a constatat că, în dreptul comun, executarea silită, ca cea de-a două fază a procesului civil, reprezintă procedura prin intermediul căreia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească ori printr-un act executoriu, îl constrânge, cu concursul organelor de stat competente, pe debitorul său care nu îşi execută de bunăvoie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu să le ducă la îndeplinire în mod silit. Potrivit reglementărilor speciale existente în materia creanţelor fiscale, în situaţia în care contribuabilii nu şi-au executat obligaţiile fiscale la data la care acestea au devenit exigibile, ia naştere, la această dată, dreptul statului de a trece la executarea silită a creanţelor fiscale fără a fi necesară o acţiune în justiţie, în urma căreia să i se confere statului, prin instituţiile sale reprezentative, dreptul de a executa silit creanţa fiscală sau orice altă procedură prealabilă cu caracter judiciar.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia amintită îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. În aceste condiţii, nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 11, 20, 21, 24, art. 61 alin. (1), art. 124 alin. (2), art. 125 şi art. 126 alin. (2) şi nici a celor ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 1 din Protocolul adiţional la aceeaşi Convenţie. De asemenea, Curtea constată că prevederile art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie nu sunt incidente în cauză.

25, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societăţile Summer Love - S.R.L. şi Wicklow Trading - S.R.L., ambele din Sângeorz Băi, în dosarele nr. 1.193/112/2016 şi nr. 1.195/112/2016 ale Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin, (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniu! public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public a! statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepţionării şi punerii în funcţiune a acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, teren şi construcţie, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Se aprobă comasarea părţilor de imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 cu imobilul având numărul de identificare MFP 164066, rezultând un nou imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de informaţii, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, urmând ca, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, să opereze modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ionel-Sorinel Vasilca

 

Bucureşti, 13 decembrie 2018.

Nr. 993.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MFP

Codul da clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia

juridică

actuală

Tipul

bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

 

 

Ţara: România

1998

58,653.339

Hotărârea Guvernului nr. 808/1997

Procesul-verbal nr. 35873 din 31.12.2008

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Procesul-verbal nr. 35272 din 31.12.2009

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

Procesul-verbal S/40257 din 10.03.2011

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului, nr. 316/2014

Hotărârea Guvernului, nr. 960/2014

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

Hotărârea Guvernului nr. 247/2016

Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016

În administrare

 

Imobil

35518

8.19.01

Imobil 1

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 208067

1984

48.345.159

Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

35519

8.19.01

Teren 1

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 208067

1984

4.028.955

Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 258/1996

Hotărârea Guvernului, nr. 229/2006

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 961/2014

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35520

8.19.01

Imobil 2

 

 

Ţara; România;

judeţ; Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 327965

1994

623.083

Decret prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35521

8.19.01

Teren 2

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 327965

1979

1.061.511

Decret prezidenţial nr. 218/1960

Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului, nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35522

8.19.01

Imobil 3

 

 

Tara: România;

judeţ: Ilfov

CF 215

1980

2.543.222

Decret prezidenţial nr. 216/1979

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Proces-verbal nr. 136.470/20.10.2009

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35523

8.19.01

Teren 3

 

 

Tara: România;

judeţ: Ilfov

CF 215

1980

607.433

Decret prezidenţial nr. 216/1979

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35526

8.19.01

Imobil 6

 

 

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa; comuna Ciocăneşti

CF 70515

1980

7.840.966

Decizia nr. 554/1979

Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35527

8.19.01

Teren 6

 

 

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa; comuna Ciocăneşti

CF 70515

1980

109.588

Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35528

8.19.01

Imobil 7

 

 

Ţara: România;

judeţ: Giurgiu; comuna Singureni

CF 30847

1994

734.557

Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

35529

8.19.01

Teren 7

 

 

Ţara: România;

judeţ: Giurgiu;

comuna Singureni

CF 30847

1994

324.224

Decret prezidenţial nr. 290/1978

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35532

8.19.01

Imobil 9

 

 

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa:

comuna Moroeni

CF 305

1978

119.602

Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35533

8.19.01

Teren 9

 

 

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa:

comuna Moroeni

CF 305

1978

136.486

Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35541

8.19.01

Imobil 14

 

 

Ţara: România;

judeţ: Botoşani;

comuna Durneşti

CF 50707

1974

35.987

Decret prezidenţial nr. 243/1974,

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35542

8.19.01

Teren 13

 

 

Ţara: România;

judeţ: Botoşani;

comuna Durneşti

CF 50707

1974

3.276

Decret prezidenţial nr. 243/1974,

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35543

8.19.01

Imobil 15

 

 

Ţara: România;

judeţ: Botoşani;

oraş Darabani

CF 52545

1973

35.987

Decret prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35544

8.19.01

Teren 14

 

 

Ţara: România;

judeţ: Botoşani;

oraş Darabani

CF 52545

1973

5.481

Decret prezidenţial nr. 243/1974

Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35546

8.19.01

Teren 15

 

 

Tara: România;

judeţ: Buzău

CF 27

1975

44,310

Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003

Hotărârea Guvernului nr. 956/2008

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35547

8.19.01

Imobil 17

 

 

Ţara: România;

judeţ: Prahova;

oraş Sinaia

CF 420

1975

1.875.006

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35548

8.19.01

Teren 16

 

 

Ţara: România;

judeţ: Prahova;

oraş Sinaia

CF 420

1975

54.383

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35553

8.19.01

Imobil 20

 

 

Ţara: România;

judeţ: Alba;

comuna Vinţu de Jos

CF 6428

1987

167.089

Decizia C.P. Alba nr. 308/1987

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

35554

8.19.01

Teren 19

 

 

Ţara: România;

judeţ: Alba;

comuna Vinţu de Jos

CF 6428

2007

1.365

CV nr. 3.534 din 15.11.2007,

CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35555

8.19.01

Imobil 21

 

 

Ţara: România;

judeţ: Gorj: sat

Runcurel

CF 35987

1981

221.442

Decizia CP. Gorj nr. 89 din 7.04.1980

Procesul-verbal nr. 491.163 din 31.12.2005

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35556

8.19.01

Teren 20

 

 

Ţara: România;

judeţ: Gorj; sat

Runcurel

CF 35987

1980

36.457

Decizia C.P. Gorj nr. 89 din 7.04.1980

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35558

8.19.01

Teren 21

 

 

Ţara: România;

judeţ: Vaslui;

Localitatea Bahnari

CF 1

1976

4.388

Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35559

8.19.01

Imobil 23

 

 

Ţara: România;

judeţ: Argeş;

oraş Ştefăneşti

CF 1

1975

8.355

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35560

8.19.01

Teren 22

 

 

Ţara; România;

judeţ: Argeş;

oraş Ştefăneşti;

CF 1

1975

1.398

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35561

8.19.01

Imobil 24

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bihor;

comuna Şinteu

CF 50495

1975

20.424

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35562

8.19.01

Teren 23

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bihor;

comuna Şinteu

CF 50495

1975

1.945

Decret prezidenţial nr. 170/1975

Procesul-verbal nr. 340.901/2005

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

35567

8.19.01

Imobil 27

 

 

Ţara: România;

judeţ; Sălaj

CF 7593

1999

39.836

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

35568

8.19.01

Teren 26

 

 

Ţara: România;

judeţ: Sălaj;

Muntele Mezeş

CF 7593

1999

664

Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307 din 21.09.1999

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

121050

8.19.01

Imobil 32

 

 

Ţara; România;

judeţ: Ilfov; oraş

Măgurele

CF 137021

2000

306.986

Autorizaţie construcţie nr. 146.895 din 20.10.2000

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

121051

8.19.01

Imobil 33

 

 

Ţara; România;

judeţ: Constanţa;

localitatea Neptun

CF 1134

2000

477.991

Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2000

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

121052

8.19.01

Teren 28

 

 

Ţara: România;

judeţ: Constanţa;

localitatea Neptun

CF 1134

2000

389.394

Hotărârea Guvernului nr. 1.246/.2000

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

121057

8.19.01

Teren 29

 

 

Ţara; România;

judeţ: Buzău;

comuna Merei

CF 27

2001

8.997

Hotărârea Guvernului nr. 736/1995

Hotărârea Guvernului nr. 00100/2003

Hotărârea Guvernului nr. 956/2008

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

Hotărârea Guvernului nr. 518/2016

În administrare

 

Imobil

144475

8.19.01

Imobil 38

 

 

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

Comuna Cristian

CF 103849

2002

46.815.958

Hotărârea Guvernului nr. 114/2002

Hotărârea Guvernului nr. 943/2003

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Procesul-verbal nr. 136.730,136.731 din 26.09.2008

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 960/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

144476

8.19.01

Teren 30

 

 

Ţara; România;

judeţ: Braşov;

comuna Cristian

CF 103713

2002

1.806.214

Hotărârea Guvernului nr. 114/2002

Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 43/2003

Hotărârea Consiliului Local Cristian nr. 25/2006

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 960/2013

Hotărârea Guvernului nr. 961/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

152112

8.19.01

Teren 31

 

 

Ţara: România;

Judeţ: Arad;

municipiul Arad

CF 15878

2006

12.786

Hotărârea Guvernului nr. 19/2006

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

154562

8.19.01

Teren 32

 

 

Ţara: România;

judeţ: Arad;

localitatea: Ineu

CF 8892

2008

12.883

Hotărârea Consiliului Local. Ineu nr. 54/2008

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

15527

8.19.01

Teren 33

 

 

Ţara: România;

judeţ: Sălaj;

municipiul Zalău

CF 53961

2009

102.631

Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009

Hotărârea Guvernului nr. 887/2010

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

155228

8.19.01

Imobil 34

 

 

Ţara: România;

judeţ: Arad;

oraş Chişineu-Criş

CF 302172

2010

4.516

Hotărârea Consiliului Local Chişineu-Criş nr. 13 din 18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

155789

8.19.01

Teren 36

 

 

Ţara: România;

judeţ: laşi;

CF 133043

2011

10.247

Hotărârea Guvernului nr. 558/2011

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

155790

8.19.01

Imobil 43

 

 

Ţara: România;

judeţ: Sălaj

CF 53961

2010

553.042

Proces-verbal nr. 139.428/2010

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

155791

8.19.01

Imobil 44

 

 

Ţara: România;

judeţ: Vâlcea;

localitatea: Izbăşeşti

CF 35108

2010

1.119.256

Proces-verbal nr. 7.624.404/2010

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

155792

8.19.01

Teren 35

 

 

Ţara: România;

judeţ: Vâlcea;

localitatea: Izbăşeşti

CF 35108

2010

13.458

CVC nr. 1.624/2010

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

158522

8.19.01

Imobil 46

 

 

Ţara: România;

judeţ; laşi;

CF 133043

2012

695.248

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

 

158523

8.19.01

Teren 37

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bistriţa-Năsăud;

CF 25467

2012

37.752

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

158524

8.19.01

Imobil 45

 

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara;

CF 61113

2012

1.271,148

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

158525

8.19.01

Teren 38

 

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara;

CF 61113

2011

3.250

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

159537

8.19.01

Imobil 47

 

 

Ţara: România;

judeţ: Suceava

2013

50.127

Hotărârea Guvernului nr. 316/2014

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

În administrare

 

Imobil

159756

8.19.01

Imobil 48

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

44.173.381

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159757

8.19.01

Imobil 49

 

 

Ţara: România:

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

508.445

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159758

8.19.01

Imobil 50

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

565.315

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159759

8.19.01

Imobil 51

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

129.043

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159760

8.19.01

Imobil 53

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

13.552.124

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159761

8.19.01

Imobil 52

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 226884

2014

1.620.192

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

159762

8.19.01

Teren 39

 

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara;

sat: Sânpetru

CF 60908

2014

170

Hotărârea Guvernului nr. 960/2014

În administrare

 

Imobil

160284

8.19.01

Imobil 54

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bistriţa-Năsăud;

CF 25467

2014

1.464.105

Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014

În administrare

 

Imobil

160285

8.19.01

Imobil 55

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bihor;

municipiul Oradea

CF 186701-C1

2014

25.143

Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014

În administrare

 

Imobil

160266

8.19.01

Teren 40

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bihor;

municipiul Oradea

CF 186701

2014

5.649

Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2014

În administrare

 

Imobil

 

160760

8.19.01

Imobil 56

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 757

2015

3.322.451

Hotărârea Guvernului nr. 610/2015

În administrare

 

Imobil

162328

8.19.01

Imobil 57

 

 

Ţara: România;

judeţ: Hunedoara;

sat: Sânpetru

CF 60908

2016

430.807

Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016

În administrare

 

Imobil

162329

8.19.01

Imobil 58

 

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF 69108

2016

27.503.629

Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016

În administrare

 

Imobil

TOTAL

274.678.256

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii;

dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică

actuală

Tipul

bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

 

8.19.01

Imobil 59

Construcţie

metalică

 

Ţara: România;

judeţ: Harghita;

localitatea Cristuru Secuiesc

CF nr. 52894

2017

77.454,32

Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 396 din 29.03.2017 Proces-verbal nr. 133.351 din 30.03.2017

Proces-verbal nr. 134.181 din 13.04.2017

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 60

Clădire sediu (parte de imobil)

 

Ţara: România;

judeţ: Bucureşti;

municipiul Bucureşti

CF nr. 226864

2017

83.347.478, 24

Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 762.958 din 3.07.2017

În administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţilor din Imobile care se transmit din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale În administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Locul undo este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Nr. MFP şi codul de clasificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea totală de Inventară bunului aflat în domeniul public

– lei -

Valoarea bunului care sa transmite Serviciului Român de Informaţii

- lei -

Valoarea de inventar a bunului care rămână în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

- lei -

Municipiu! Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6

Statul român, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (CUI 4267230)

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291)

.ac Kiq

(parţial j/8.19.01

Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, înscris în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 226884

4.028.955

408.303,84

3.620.651,16

Se va atribui de MFP/8.19.01

Cota-parte de 40% din imobilul C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp, înscrisa în CF nr. 226884 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 226884

83.347.478,24

83.347.478,24

-

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului compus dintr-o parte de teren şi dintr-o construcţie aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii ca urmare a comasării

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Locui unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

1

35.519

(parţial)

8.19.01

Teren în cotă indiviză care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066

Municipiul

Bucureşti

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204291)

Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cota indiviză de 10,13%

408.303,84

2

Seva atribui de către MFP.

Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 preluată din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066

Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 386 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.480 mp

83.347.478,24

3

164066

Sediu, reprezentând cota-parte din construcţia C3 administrată de Serviciul Român de Informaţii, care se comasează cu imobilul sediu având numărul MFP 164066

Cota-parte din construcţia C3, având suprafaţa construită de 577 mp şi suprafaţa desfăşurată de 3.710 mp

17.274.464

4

164066

Sediu rezultat ca urmare a comasării bunurilor imobile de la nr. crt. 1-3

Teren cu suprafaţa de 3.836 mp, în cotă indiviză de 10,13%, şi construcţia C3 în integralitate

101.030.246,08