MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

358/2018. - Lege pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

1.307/2018. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.033/2018. - Hotărâre privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.034/2018. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.385/2018. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (3*>)-(34), cu următorul cuprins:

„(31) Aeronavele care operează în spaţiul aerian naţional sunt obligate să deţină la bord un dispozitiv de localizare în caz de urgenţă, activ, cu excepţia cazului în care, din considerente de securitate naţională, se impune dezactivarea acestuia.

(32) Prevederile alin. (31) intră în vigoare în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru aeronavele de stat şi pentru aeronavele civile, cu excepţia cazurilor în care reglementările naţionale sau europene prevăd altfel.

(33) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), Ministerul Transporturilor, respectiv Ministerul Apărării Naţionale pot stabili, prin reglementări specifice, categorii de aeronave civile, respectiv aeronave de stat, care pot opera în spaţiul aerian naţional fără a deţine un dispozitiv de localizare în caz de urgenţă.

(34) Categoriile de dispozitive prevăzute la alin. (31) se stabilesc prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor sau la nivel european pentru aeronavele civile şi de Ministerul Apărării Naţionale pentru aeronavele de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 358.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 1.307.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor 2407 şi 5036, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local

Art. 2. - După preluare, imobilele transmise potrivit art. 1 se utilizează pentru realizarea obiectivelor de investiţii menţionate în Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jegălia nr. 66/2018, astfel:

- o suprafaţă de 0,2816 ha din imobilul 5036 se modernizează cu fonduri de la bugetul local, în termen de 3 ani de la preluare, urmând a avea destinaţia de stradă pentru accesul auto şi pietonal pentru cetăţenii din localitate şi cei care tranzitează localitatea şi care va fi interconectată la reţeaua de drumuri de interes local:

- o suprafaţă de 0,3793 ha din imobilul 5036 se modernizează în vederea extinderii reţelelor de drumuri de interes local, iar imobilul 2407 se utilizează pentru realizarea unui adăpost pentru populaţie în caz de calamităţi, război şi forţă majoră, într-un termen de 5 ani de la preluare, cu fonduri asigurate de la bugetul local.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţiile imobilelor şi termenele prevăzute la art. 2, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Comuna Jegălia, prin structurile specializate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, CU modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 decembrie 2018.

Nr. 1.033.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor 2407 şi 5036 care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi care se declară din bunuri de Interes public naţional în bunuri de Interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Cartea fundară/Nr. cadastrale

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103747

8.19.01

Imobil 2407

Judeţul Călăraşi, comuna Jegălia

60.583,11

1. Teren 0,7074 ha

- Valoare contabilă = 60.583,11 lei

CF nr. 21310

Nr. cadastral 21310

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

CUI -3796756

103693

8.19.01

Imobil 5036

Judeţul Călăraşi, comuna Jegălia, satul Iezeru

48.473,36

1. Teren 0,6609 ha

- Valoare contabilă = 48.473,36 lei

CF nr. 22010

Nr. cadastral 22010

Stalul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

CUI - 3790756

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curiilor de apel şi a tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 decembrie 2018.

Nr. 1.034.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE

a Imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei sau a curţilor de apel

 

Elemente de Identificare

Administrator

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

1.

35618

8.29.09

Tribunalul Bacău - Secţia II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Corp C1 – P

Sc = 525 mp

Sd = 1.845 mp

Corp C2 – anexă

Sc = 49 mp

Sd = 49 mp

Corp C3 – garaje

Sc = 121 mp

Sd = 121 mp

Steren = 1.695 mp

CF nr. 84598

România, judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Ştefan cel Mare nr. 4

Tribunalul Bacău/

C.U.I. 4278370

2.

39081

8.29.09

Palatul de Justiţie din Cluj - sediu pentru: Curtea de Apel Cluj-Napoca Tribunalul Cluj + Tribunalul Comercial Judecătoria Cluj-Napoca Parchetele de pe lângă instanţele clujene Secţia exterioară a Penitenciarului Gherla

S + P + 3E

Sc = 7.127 mp

Sd = 23.605 mp

Steren = 11.568 mp

CF nr. 268031

România, judeţul Cluj,

municipiul Cluj-Napoca,

Calea Dorobanţilor nr. 2-4

Curtea de Apel Cluj/

C.U.I. 17705260

3.

159776

8.29.09

Teren pentru construirea Palatului de Justiţie Vrancea

Steren = 11.338 mp

CF nr. 63680

CF nr. 63681

România, judeţul Vrancea,

municipiul Focşani,

str. Lupeni nr. 7

Tribunalul Vrancea/

C.U.I. 4297673

4.

36280

8.29.09

Judecătoria Adjud

P

Sc = 879 mp

Sd = 879 mp

Steren = 4.007 mp

CF nr. 56422

România, judeţul Vrancea,

municipiul Adjud,

strada Copăceşti nr. 2

Tribunalul Vrancea/

C.U.I. 4297673

5.

27666

8.29.09

Judecătoria Sighetu Marmaţiei

S + P + E

Sc = 1.316 mp

Sd = 3.203 mp

Steren = 2.084 mp

CF nr. 59129

CF nr. 59129-C1

România,

judeţul Maramureş,

municipiul Sighetu Marmaţiei,

str. Corneliu Coposu nr. 2

Tribunalul Maramureş/

C.U.I. 3695026

6.

160810

8.29,09

Tribunalul Argeş Tribunalul Comercial

S + D + P + 3E + 4E

Sc = 1.279 mp

Sd = 8.787 mp

CF nr. 80228-C1

România, judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

bd. I. C. Brătianu nr. 7

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

7.

28291

8.29.09

Tribunalul Neamţ - Secţia II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

P+ 1E + M

Sc = 444 mp

Sd = 1.398 mp

Anexă P

Sc = 33 mp

Sd = 33 mp

Steren = 929 mp

CF nr. 64736

România, judeţul Neamţ,

municipiul Piatra Neamţ,

Bd. Republicii nr. 16

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

8.

35252

8.29.09

Palatul de Justiţie Bucureşti - sediu pentru: Curtea de Apel Bucureşti.

Judecătoria Sectorului 5,

Baroul de Avocaţi Bucureşti,

Uniunea Naţională a Avocaţilor din România

S + p + M + E

Sc = 8.763 mp

Sd = 33.226 mp

Steren = 11.017 mp

CF nr. 230469

România, municipiul

Bucureşti, sector 4,

Splaiul Independenţei nr. 5

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

9.

156611

8.29.09

Tribunalul Călăraşi + Judecătoria Călăraşi

D + P + 2E

Sc = 3.358 mp

Sd = 8.338 mp

CF nr. 30943 -C1

România, judeţul Călăraşi,

municipiul Călăraşi, sector 1

str. Bucureşti nr. 106

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

10.

160808

8.29.09

Judecătoria Videle

D + P + 2E

Sc= 1.007 mp

Sd = 3.557 mp

CF nr. 24349

România, judeţul Teleorman,

oraşul Videle,

str. Primăverii nr. 2

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

 

11.

39447

8.29.09

Judecătoria Medgidia

P + 2E + M

Sc = 831 mp

Sd = 2.118 mp

Steren = 1.725 mp

CF nr. 109159

România, judeţul Constanţa,

municipiul Medgidia,

Str. Independenţei nr. 14

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

12.

102291

8.29.09

Tribunalul Tulcea Judecătoria Tulcea

S + D + P + 4E + 5E

Sc = 973 mp

Sd = 5.554 mp S + D + P

Sc = 49 mp

Sd = 147 mp P

Sc = 11 mp

Sd =11 mp

Steren = 3.070 mp

CF nr. 44085

România, judeţul Tulcea,

municipiul Tulcea,

Str. Toamnei nr. 15

Ministerul Justiţiei/

C.U.I.4265841

13.

38604

8.29.09

Judecătoria Macin

D + P+ 1E

Sc = 398 mp

Sd = 1.194 mp

Anexe - 4 imobile: P

Sc = 22 mp

Sd = 22 mp

CF nr. 33304

România,

judeţul Tulcea,

oraşul Macin,

str. George Coşbuc nr. 1A

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

14.

36988

8.29.09

Judecătoria Sighişoara

P + 1E

Sc = 635 mp

Sd = 1.254 mp

Steren= 652 mp

CF nr. 53099

România, judeţul Mureş,

municipiul Sighişoara,

Str. justiţiei nr. 3

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

15.

39294

8.29.09

Judecătoria Pătârlagele

P + 1E

Sc = 523 mp

Sd = 1.021 mp

Steren = 889 mp

CF nr. 21256

România,

judeţul Buzău,

oraşul Pătârlagele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 43

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

16.

37762

8.29.09

Judecătoria Orăştie

P + 1E (parţial)

Sc = 504 mp

Sd = 839 mp

Steren = 1.021 mp

CF 66447

România,

judeţul Hunedoara,

municipiul Orăştie,

str. Gh. Bariţiu nr. 10

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

17.

163517

8.29.09

Tribunalul Olt

- Sediu vechi - Corp clădire anexă

D + P

Sc= 181 mp

Sd = 298 mp P (garaj)

Sc =

Sd = 46 mp P (centrală termică)

Sc =

Sd = 18 mp

Steren = 407 mp

CF nr. 59669

România, judeţul Olt,

municipiul Slatina,

str. George Poboran nr. 2

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4265841

18.

156619

8.29.09

Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş - Tribunalul Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal Tribunalul Comercial Judecătoria Târgu Mureş

Sp + P + 2E

Sc= 2.164 mp

Sd = 7.468 mp Garaj auto

Sc = 64 mp

Sd = 64 mp

Steren = 4.361 mp

CF nr. 125259

România, judeţul Mureş,

municipiul Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

Ministerul Justiţiei/

C.U.I. 4266641

19.

25756

8.29.09

Palatul Dicasterial Timişoara-sediu pentru:

Curtea de Apel Timişoara

Tribunalul Timiş

Judecătoria Timişoara

Parchetele de pe lângă instanţe

SNG

S + P + 3E

Sc = 4.976,59 mp

Sd = 24.882,97 mp

Steren = 8.260 mp

CF nr. 415546

România, judeţul Timiş,

municipiul Timişoara,

str. Eugeniu de Savoya nr. 2

Curtea de Apel Timişoara/

C.U.I. 17062067

 

ANEXA Nr. 2

 

TRANSMITEREA IMOBILELOR

din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

 

Elemente de identificare

Administratorul de la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

1

160810

8.29.09

Tribunalul Argeş Tribunalul Comercial

S + D + P + 3E + 4E

Sc = 1.279 mp

Sd = 8.787 mp

CF nr. 80228 - C1

România, judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

bd. I. C. Brătianu nr. 7

34.898.341,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Argeş/

C.U.I. 4318083

2

28291

8.29.09

Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

P+1E + M

Sc = 444 mp

Sd = 1.398 mp

Anexă P

Sc = 33 mp

Sd = 33 mp

Steren = 929 mp

CF nr. 64736

România, judeţul Neamţ,

municipiul Piatra-Neamţ,

bd. Republicii nr. 16

1.705.596,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Neamţ/

C.U.I. 174145454

3

35252

8.29.09

Palatul de Justiţie Bucureşti - sediu pentru: Curtea de Apel Bucureşti,

Judecătoria Sectorului 5.

Baroul de Avocaţi Bucureşti,

Uniunea Naţională a Avocaţilor din România

S+P+M+E

Sc = 8.763 mp

Sd = 33.226 mp

Steren = 11.017 mp

CF nr. 230469

România,

municipiul Bucureşti, sectorul 4,

Splaiul Independenţei nr. 5

208.460.278,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Curtea de Apel Bucureşti/ C.U.I.17019105

4

156611

8.29.09

Tribunalul Călăraşi, Judecătoria Călăraşi

D + P + 2E

Sc = 3.358 mp

Sd = 8.338 mp

CF nr. 30943 - C1

România, judeţul Călăraşi,

municipiul Călăraşi,

str. Bucureşti nr. 106

27.251.671,82

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Călăraşi/

C.U.I. 4294057

5

160808

8.29.09

Judecătoria Videle

D + P + 2E

Sc = 1.007 mp

Sd = 3.557 mp

CF nr. 24349

România, judeţul Teleorman,

oraşul Videle,

Str. Primăverii nr. 2

10.106.153,94

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Teleorman/

C.U.I. 4469078

6

39447

8.29.09

Judecătoria Medgidia

P + 2E + M

Sc = 831 mp

Sd = 2.118 mp

Steren = 1,725 mp

CF nr. 109159

România, judeţul Constanţa, municipiul Medgidia,

Str. Independenţei nr. 14

6.246.519,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Constanţa/

C.U.I. 4700953

7

102291

8.29.09

Tribunalul Tulcea, Judecătoria Tulcea

S + D + P + 4E + 5E

Sc = 973 mp

Sd = 5.554 mp S+D+P

Sc = 49 mp

Sd = 147 mp P

Sc = 11 mp

Sd = 11 mp

Steren = 3.070 mp

CF nr. 44085

România,, judeţul Tulcea,

municipiul Tulcea,

Str. Toamnei nr. 15

23.240.673,54

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Tulcea/

C.U.I. 4508487

 

8

38604

8.29.09

Judecătoria Macin

D + P + 1E Sc - 398 mp

Sd -1.194 mp Anexe - 4 imobile;

P

Sc = 22 mp

Sd = 22 mp

CF nr. 33304

România, judeţul Tulcea,

oraşul Macin,

str. George Coşbuc nr. 1A

555.378,09

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Tulcea/

C.U.I.4508487

9

36988

8.29.09

Judecătoria Sighişoara

P+ 1E

Sc = 635 mp

Sd = 1.254 mp

Steren= 652 mp

CF nr. 53099

România, judeţul Mureş,

municipiul Sighişoara,

Str. Justiţiei nr. 3

1 673.690,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Mureş/

C.U.I.4323110

10

39294

8.29.09

Judecătoria Pătârlagele

P+ 1E

Sc = 523 mp

Sd = 1.021 mp

Steren = 889 mp

CF nr. 21256

România,

judeţul Buzău,

oraşul Pătârlagele,

str. Nicolae Bălcescu nr. 43

1 088.949,82

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Buzău/

C.U.I.4646960

11

164171

8.29.09

Judecătoria Bacău

P

Sc = 591 mp

Sd = 591 mp

Steren = 2.242 mp

CF nr. 84092

România, judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Oituz nr. 30

1.183.551,78

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Bacău/

C.U.I.4278370

12

37762

8.29.09

Judecătoria Orăştie

P+1E (parţial)

Sc = 504 mp

Sd = 839 mp

Steren = 1.021 mp

CF nr. 66447

România,

judeţul Hunedoara,

municipiul Orăştie,

str. Gh. Bariţiu nr. 10

804.268,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Hunedoara/

C.U.I.4374440

13

163517

8.29.09

Tribunalul Olt - Sediu vechi - Corp clădire anexă

D + P

Sc = 181 mp

Sd = 298 mp

P (garaj)

Sc =

Sd = 46 mp

P (centrală termică)

Sc =

Sd = 18mp

Steren = 407 mp

CF nr. 59669

România, judeţul Olt,

municipiul Slatina,

str. George Poboran nr. 2

574,469,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Tribunalul Olt/

C.U.I.4394943

14

156619

8.29.09

Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal Tribunalul Comercial Judecătoria Târgu Mureş

Sp + P + 2E Sc= 2.164 mp

Sd = 7.468 mp

Garaj auto

Sc = 64 mp Sd - 64 mp

Steren = 4.361 mp

CF nr. 125259

România, judeţul Mureş,

municipiul Târgu Mureş,

Str. Justiţiei nr. 1

13.851.450,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Curtea de Apel Târgu Mureş/ C.U.I.17688240

15

25756

8.29.09

Palatul Dicasterial Timişoara - sediu pentru; Curtea de Apel Timişoara,

Tribunalul Timiş Judecătoria Timişoara Parchetele de pe lângă instanţe SNG

S + P + 3E

Sc= 4.976,59 mp

Sd = 24.882,97 mp

Steren = 8.260 mp

CF nr. 415546

România, judeţul Timiş,

municipiul Timişoara,

str. Eugeniu de Savoya nr. 2

75.468.198,00

Ministerul Justiţiei/ C.U.I.4265841

Curtea de Apel Timişoara/ C.U.I.17062067

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor şi a altor lucrări de investiţii cu grad mare de repetabilitate, denumite în continuare proiect-tip.

Art. 2. - Proiectul-tip este proiectul destinat realizării construcţiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiţii care se realizează în industrie, agricultură, transporturi, educaţie, sănătate, sport, precum şi construcţiile de locuinţe, social-culturale şi administrative ce fac parte din programe de investiţii specifice, cu scopul utilizării sustenabile a resurselor, în condiţii tehnice şi de eficienţă economică ridicate.

Art. 3. - Temele de proiectare pentru proiectele-tip vor fi întocmite de către autorităţi ale administraţiei publice ori instituţii interesate care derulează programele prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Evaluarea costurilor aferente investiţiei de bază se stabileşte pe baza cap. I, secţiunea a 4-a „Cheltuieli pentru investiţia de bază” din Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Proiectul-tip se adaptează de către proiectant în funcţie de condiţiile climatice, geologice, geotehnice şi seismice specifice de amplasament, precum şi de cele impuse de necesităţile de protecţie a patrimoniului cultural, în baza unor studii de specialitate dacă amplasamentul este stabilit sau în baza unor documentaţii tehnico-economice, în cazul în care există minimum două variante de amplasare în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 6. - Actualizarea proiectelor-tip se va putea face în cazul în care proiectele existente nu mai întrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzător ca urmare a evoluţiei tehnice în domeniul proiectării, tehnologiilor de execuţie, materialelor şi produselor pentru construcţii şi/sau în cazul în care devin aplicabile cerinţe superioare privind calitatea în construcţii, potrivit legii.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionuţ Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 decembrie 2018.

Nr. 6.385.

 

ANEXĂ

 

Instrucţiuni privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

 

Termenii folosiţi în prezentele instrucţiuni la singular includ şi pluralul, termenii folosiţi la plural includ şi singularul, iar utilizarea unui termen la un gen include şi celălalt gen, cu excepţia cazului în care înţelesul din text exclude o astfel de extindere.

Proiectul-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate - numit în continuare proiect-tip - trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să răspundă cerinţelor aplicabile de natură tehnică, economică şi tehnologică ale beneficiarului şi va cuprinde cel puţin următoarele capitole/subcapitole:

I. PĂRŢI SCRISE

1.1. Borderou de piese scrise şi desenate

1.2. Lista şi semnăturile proiectanţilor

1.3. Memoriu tehnic general

1.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip

1.3.2. Soluţia tehnică

1.4. Memorii tehnice pe specialităţi

1.4.1. Memoriu de arhitectură

1.4.2. Memoriu de structură

1.4.3. Memorii instalaţii

1.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice

1.5. Breviare de calcul

1.6. Caiete de sarcini

1.7. Liste cu cantităţi de lucrări

I. 8. Graficul general de realizare al proiectului-tip

II. PĂRŢI DESENATE

11.1. Planşe generale

II. 2. Planşele aferente specialităţilor

11.2.1. Planşe de arhitectură

11.2.2. Planşe de structură

11.2.3. Planşe de instalaţii

11.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

11.2.5. Planşe de dotări

III. DETALII DE EXECUŢIE

Capitolele/subcapitolele cuprinse în proiectul-tip vor avea următorul conţinut:

I. PĂRŢI SCRISE

1.1. Borderou de piese scrise şi desenate - cu precizarea capitolelor/subcapitolelor şi numărului paginii la care acestea se regăsesc

1.2. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

1.3. Memoriu tehnic general

1.3.1. Date şi indici care caracterizează proiectul-tip:

- categoria de importanţă a construcţiei;

- suprafeţele - construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;

- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;

- volumul construcţiilor.

NOTĂ:

Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare a terenului sunt indicatori urbanistici necesari adaptării proiectului-tip la amplasamente şi sunt stabiliţi prin regulamentele locale de urbanism aprobate în corelare cu actele normative aplicabile.

1.3.2. Soluţia tehnică

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici proiectului-tip;

b) soluţia constructivă de realizare a proiectului-tip;

c) necesarul de utilităţi cu modul de asigurare a acestora.

1.4. Memorii tehnice pe specialităţi

1.4.1. Memoriu de arhitectură

Conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii

1.4.2. Memoriu de structură

1.4.3. Memorii instalaţii

Corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii

1.4.4. Memoriu de dotări şi instalaţii tehnologice

1.5. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.

1.6. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului-tip, care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice. Încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii, servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.

1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:

a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;

b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;

c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini

2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;

c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.

3. Conţinutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului-tip, care guvernează lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea;

c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele privind realizarea execuţiei;

d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuţiei proiectului-tip;

e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea pentru produsele/ materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;

f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate În cazul execuţiei proiectului-tip, produselor/ materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;

g) condiţii privind recepţia.

1.7. Liste cu cantităţi de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (conform formularului F1 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);

b) centralizatorul cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări (conform formularului F2 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);

c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale (conform formularului F4 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);

e) fişele tehnice ale utilajelor, echipamentelor tehnologice, de transport şi dotărilor (conform formularului F5 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni);

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS - organizare de şantier (conform formularului F3 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni).

NOTĂ:

Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

1. 8. Graficul general de realizare a proiectului-tip

Graficul general de realizare a proiectului-tip reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de construire (conform formularului F6 prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni).

NOTĂ:

Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa la prezentele instrucţiuni.

II. PĂRŢI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului-tip pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

II.1. Planşe generale

Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:

a) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a construcţiilor, accesurilor în construcţii, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

b) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

c) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

II. 2. Planşele aferente specialităţilor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

II.2.1. Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură:

- planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisajelor, cu mobilier reprezentat;

- secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- faţade, cu indicarea finisajelor,

II.2.2. Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

II.2.3. Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

II.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

- planşe de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic;

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;

- planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

- diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

II.2.5. Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

- piese de mobilier,

- elemente de inventar gospodăresc;

- dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;

- dotări necesare securităţii muncii;

- alte dotări necesare în funcţie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător),

III DETALII DE EXECUŢIE

Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului-tip, respectă prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

În funcţie de complexitatea proiectului, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva la adaptarea proiectului la amplasament şi/sau pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;

b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente;

c) detalii de execuţie curente standardizate sau detalii de execuţie care depind de un specific tehnologic, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul poate, în cadrul asistenţei tehnice pentru adaptarea proiectului-tip, să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.

În cazul în care proiectantul nu supervizează întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, asistenţa tehnică, întocmirea şi adaptarea funcţională a detaliilor de execuţie vor fi asigurate de elaboratorul proiectului de adaptare a proiectului-tip.

 

 

ANEXĂ

la instrucţiuni

 

FORMULARUL F1

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

 

Nr. cap./ subcap. deviz, general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect

(exclusiv TVA)

Din care: C+M

lei

lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1   ......

......

 

 

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

1.3.1 ......

......

 

 

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

1.4.1  ......

......

 

 

2

Realizarea utilităţilor necesare obiectivului

 

 

3.5

Proiectare

 

 

4

Investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţiile aferente acestora

4.2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

......

 

 

5.1

Organizare de şantier

5.1.1  ......

5.1.2  ......

 

 

6.2

Probe tehnologice şi teste

 

 

Total valoare (exclusiv TVA):

 

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

 

Total valoare (inclusiv TVA):

 

 

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloanele 3 şi 4 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

 

FORMULARUL F2

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect şi categorii de lucrări

 

Obiectul ..............................................................

 

Nr. Cap./ subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea

(exclusiv TVA)

lei

1

2

3

4.1

Construcţii şi instalaţiile aferente acestora

 

4.1.1

Terasamente

 

4.1.2

Rezistenţă

 

4.1.3

Arhitectură

 

4.1.4

Instalaţii

 

Total I

 

4.2

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

 

Total II

 

 

Procurare

 

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

 

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

 

4.5

Dotări

 

4.6

Active necorporale

 

Total III

 

6.2

Probe tehnologice şi teste

 

Total IV

 

Total valoare (exclusiv TVA):

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

Total valoare

 

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2.

Coloana 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

 

 

FORMULARUL F3

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

 

Obiectul ..............................................................

Categoria de lucrări ..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitate

Preţul unitar

a) materiale

b) manoperă

c) utilaj

d) transport

..........................

Total

a) + b) + c) + d)

M

Materiale

(3 x 4a)

m

Manopera

(3 x 4b)

U

Utilaj

(3 x 4c)

t

Transport

(3 x 4d)

T

Total

(3x4)

SECŢIUNE TEHNICĂ

SECŢIUNE FINANCIARĂ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Capitol de lucrare

1.1. Subcapitol

1.2. Subcapitol

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Capitol de lucrare

2.1. Subcapitol

2.2. Subcapitol

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

........

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli directe

 

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe:

- CAS

- şomaj

- fond de risc

- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

 

 

 

 

 

Total cheltuieli directe

M(O)

m(O)

U(O)

t(O)

T(O)

Cheltuieli indirecte = T(O) x%

I(O)

Profit = [T (0) + l(0)J x%

P(O)

TOTAL GENERAL

V(O) = T(O) + I(0) + P(O)

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZĂRI:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1-3.

Coloanele 4-9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

 

FORMULARUL F4

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

LISTA

cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, Inclusiv dotări şi active necorporale

 

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Preţul unitar

- lei/U.M. -

Valoarea (exclusiv TVA) (3x4)

- lei -

Fişa tehnică ataşată

0

1

2

3

4

5

 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

 

 

 

 

 

a)...

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

b)...

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

 

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport

 

 

 

 

 

a)...

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

b)...

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

 

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

Dotări

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

 

Active ne corporale

 

 

 

Fişa tehnică nr. ...

TOTAL

 

 

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 şi 2

Coloanele 3-5 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

 

FORMULARUL F5

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

FIŞA TEHNICĂ Nr. .....................

(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări,)

Utilajul, echipamentul tehnologic: ..............................................................

(denumirea)

 

Nr. crt.

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Furnizor

(denumire, adresă, telefon, fax)

0

1

2

3

1

Parametri tehnici şi funcţionali

..............................................................

 

 

2

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ............................

 

 

3

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante ............................

 

 

4

Condiţii de garanţie şi postgaranţie

 

 

5

Condiţii cu caracter tehnic

 

 

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

 

FORMULARUL F6

 

OBIECTIV

Proiectant,

..............................................................

..............................................................

(denumirea)

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

 

GRAFICUL GENERAL

de realizare a proiectului-tip

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/categoriei de lucrări

Anul 1

......

Anul n

Luna

1

2

3

......

n

I

Organizare de şantier

 

 

 

 

 

1

Obiect ......

Categoria de lucrări:

 

 

 

 

 

2

Obiect ......

Categoria de lucrări:

 

 

 

 

 

...

Obiect ......

Categoria de lucrări:

 

 

 

 

 

 

Proiectant,

..............................................................

(numele şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.