MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 18         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 8 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

3. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

3. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.036/2018. - Hotărâre pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

 

1.037/2018. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.856/2018. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

 

3.200/2018. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 23 august 2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019, adoptată în temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 24 august 2018.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2019.

Nr. 3.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2019.

Nr. 3.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale

şi oficiile de dezvoltare montană

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 17 alin. (1) şi (3) din Legea muntelui nr. 197/2018,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se organizează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare ANZM, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate

juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, care îşi încetează existenţa.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judeţul Suceava.

Art. 2. - ANZM are ca obiectiv elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane din România, zonă marcată de specificitate, fragilă ecologic şi defavorizată economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

 

CAPITOLUL II

Funcţiile şi atribuţiile Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

 

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivului, ANZM exercită următoarele funcţii principale:

a) de autoritate de stat în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) de strategie, prin care asigură întocmirea şi propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;

c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite de acesta;

d) de implementare a Programului de încurajare a activităţilor din zona montană, potrivit prevederilor art. 16 din Legea muntelui nr. 197/2018;

e) de autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit. k) din Legea nr. 197/2018, şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu verificarea conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, cu completarea şi gestionarea Registrului naţional al produselor montane, precum şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.

Art. 4. - În exercitarea funcţiilor sale, ANZM are următoarele atribuţii:

a) asigură monitorizarea şi evaluarea implementării orientărilor strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane;

b) elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;

c) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea economico socială şi protecţia zonei montane, păstrarea atributelor ecologice ale pajiştilor montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale, stimularea creşterii efectivului de animale din zona montană;

d) elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru programe de susţinere a investiţiilor ce au ca scop dezvoltarea durabilă a zonei montane, prin care se stabilesc cuantumurile, condiţiile de acordare, criteriile, modul de acordare, sursa de finanţare etc., cu respectarea reglementărilor europene şi naţionale cu privire la acordarea de ajutoare de stat/de minimis/fonduri europene;

e) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale;

f) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană;

g) stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind în zona montană;

h) realizează propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;

i) asigură circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media;

j) contribuie la formarea unei culturi montane în România;

k) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane în teritoriul desemnat;

l) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor din zona montană, inclusiv prin punerea la dispoziţia solicitanţilor a unor proiecte-tip;

m) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu din aparatul central şi a celui de la nivelul teritoriului;

n) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;

o) poate acorda, la cerere, consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvemamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, montan, ecoturismului şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

p) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire la criteriile, cuantumul, condiţiile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi despăgubirilor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

q) monitorizează programele şi proiectele de dezvoltare sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane;

r) elaborează ghiduri de bune practici specifice activităţilor economice din zona montană, adresate populaţiei din zona montană;

s) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

ş) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;

t) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie care au fost ratificate de România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

ţ) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul Asociaţiei Europene a Zonelor Montane - EUROMONTANA şi în cadrul Parteneriatului Montan Internaţional (ONU/FAO);

u) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu Ministerul Mediului şi cu Secretariatul Convenţiei Carpatice, Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, în ceea ce priveşte gestionarea Protocolului pentru agricultură durabilă şi dezvoltare rurală;

v) inventariază nevoile de formare profesională şi consultanţă şi monitorizează procesul de formare profesională din zona montană;

w) organizează, prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Vatra Dornei, programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane ale României;

x) asigură promovarea menţiunii de calitate facultative „produs montan” prin acţiuni de diseminare a informaţiilor referitoare la certificare şi înregistrare;

y) elaborează procedura de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;

z) verifică conformitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, precum şi respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;

aa) completează şi gestionează Registrul naţional al produselor montane şi asigură publicitatea acestuia;

bb) asigură activităţi-suport pentru gestionarea asistenţei financiare europene în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonei montane din România;

cc) elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

dd) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative.

 

CAPITOLUL III

Conducerea şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

 

Art. 5. - (1) Conducerea ANZM se exercită de către un director general, funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al ANZM emite decizii şi instrucţiuni.

(3) Directorul general al ANZM are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(4) în activitatea sa, directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcţionar public, numit prin decizie a acestuia, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) în cadrul ANZM funcţionează Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC, organizat la nivel de direcţie, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.

(2) Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC este condus de un director, funcţionar public, numit prin decizie a directorului general al ANZM, în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) La nivel teritorial, în cadrul ANZM se organizează structuri specializate, fără personalitate juridică, după cum urmează:

a) la nivel regional, centre regionale de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, prevăzute în anexa nr. 1;

b) la nivel de bazine montane, oficii de dezvoltare montană, organizate la nivel de compartiment, aflate în coordonarea centrelor regionale de dezvoltare montană, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Numărul de posturi aferente fiecărei structuri prevăzute la alin. (1), structura profesională a posturilor şi atribuţiile personalului de specialitate sunt stabilite în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 8. - Centrele regionale de dezvoltare montană, oficiile de dezvoltare montană, locul de desfăşurare a activităţii, judeţele şi unităţile administrativ-teritoriale arondate se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea ANZM.

Art. 9. - Principalele atribuţii ale personalului de specialitate din cadrul centrelor regionale de dezvoltare montană sunt:

a) asigură aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din zona montană;

b) asigură implementarea la nivel regional a Programului de încurajare a activităţilor din zona montană;

c) coordonează activitatea oficiilor de dezvoltare montană din raza de activitate a centrului regional;

d) implementează la nivel teritorial prevederile legale referitoare la acordarea dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, precum şi respectarea legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;

e) realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari din zona montană cu privire la accesarea măsurilor de sprijin aferente politicii agricole comune şi Programului de încurajare a activităţilor din zona montană;

f) realizează la nivel teritorial programe de formare profesională în specific montan, conform legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, pentru fermieri şi alte categorii ocupaţionale relevante din localităţile montane;

g) realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la nivel regional pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare;

h) sprijină crearea, funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor montani, cum ar fi cooperative, grupuri de producători, asociaţii profesionale;

i) stabileşte şi aplică măsuri tehnico-operative privind implementarea la nivel regional a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din zona montană;

j) inventariază nevoia de formare profesională şi consultanţă de specialitate Ea nivel regional;

k) organizează banca de date la nivel regional şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici;

l) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ la nivel regional;

m) colaborează cu grupurile de acţiune locală şi cu serviciile publice deconcentrate la nivel regional şi judeţean,

Art. 10. - Principalele atribuţii ale personalului de specialitate din cadrul oficiilor de dezvoltare montană sunt:

a) implementează strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane la nivel de bazin montan;

b) asigură informarea fermierilor cu privire la legislaţia specifică agricolă şi de mediu, precum şi la oportunităţile de finanţare naţionale şi europene;

c) realizează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate în vederea diseminării rezultatelor cercetării montane la nivelul bazinului montan;

d) realizează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale de către fermierii din teritoriul montan;

e) asigură asistenţa de specialitate fermierilor din bazinul montan pentru elaborarea unui plan de acţiune la nivelul exploataţiei agricole care să cuprindă măsuri pentru protecţia apelor şi solului împotriva poluării cu nitraţi şi nitriţi din activităţi agricole;

f) acordă, la nivel de bazin montan, consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei la nivel de bazin montan, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, întreprinderilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural, a agroturismului, turismului montan şi ecoturismului;

g) acordă asistenţă tehnică de specialitate solicitanţilor dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, asigură primirea cererilor şi transmiterea acestora către centrul regional de dezvoltare montană;

h) elaborează ghiduri de bune practici şi proiecte-cadru specifice activităţilor economice la nivel de bazin montan;

i) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ la nivel de bazin montan;

j) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale ale bazinului montan.

Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi ale ANZM, inclusiv ale structurilor teritoriale, este de 65 de posturi, din care 26 de posturi preluate de la Agenţia Zonei Montane şi 39 de posturi vacante preluate prin redistribuire din numărul total de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale ANZM se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al ANZM, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul ANZM este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(4) Preluarea personalului Agenţiei Zonei Montane se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu drepturile salariale avute la data preluării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(5) Salarizarea personalului din cadrul ANZM şi al structurilor prevăzute prin prezenta hotărâre se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 12. - ANZM preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul în curs şi execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul Agenţiei Zonei Montane, potrivit situaţiei financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 13. - (1) ANZM poate utiliza, conform legislaţiei în vigoare, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, un parc auto constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru activităţile specifice de informare, promovare şi formare profesională, ANZM are în dotare un microbuz, cu încadrarea în parcul auto constituit conform alin. (1).

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANZM se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele interne, precum contracte, acorduri, protocoale la care Agenţia Zonei Montane este parte, şi din actele internaţionale, precum acorduri, protocoale şi alte acte similare acestora privind activitatea AZM la care este parte statul român.

Art. 16. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu completările ulterioare, se abrogă.

Art. 18. - Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, punctul I, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Agenţia Naţională a Zonei Montane”.

2. La anexa nr. 3, numărul curent 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. Agenţia Naţională a Zonei Montane”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 decembrie 2018.

Nr. 1.036.

 

ANEXA Nr. 1

 

Centre regionale de dezvoltare montană

 

Număr structuri

Nr. posturi/structură

Natura posturilor

Structura profesională a posturilor

7

1

Funcţii publice, clasa I

Ştiinţe inginereşti: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului Ştiinţe biologice şi biomedicale: Medicină veterinară Ştiinţe sociale: Ştiinţe administrative, Drept Ştiinţe economice: Contabilitate, Economie, Management Matematică şi ştiinţe ale naturii: Ştiinţa mediului Ştiinţe umaniste şi arte: Arhitectură, Urbanism

 

ANEXA Nr. 2

 

Oficii de dezvoltare montană

 

Număr structuri

Nr. posturi/structură

Natura posturilor

Structura profesională a posturilor

32

1

Funcţii publice, clasa I

Ştiinţe inginereşti: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică Ştiinţe biologice şi biomedicale: Medicină veterinară Ştiinţe sociale: Ştiinţe administrative, Drept Ştiinţe economice: Contabilitate, Economie, Management Matematică şi ştiinţe ale naturii: Ştiinţa mediului Ştiinţe umaniste şi arte: Arhitectură, Urbanism

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tichileşti nr. 38/2015, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tichileşti nr. 32/2018, în vederea amenajării unui sediu pentru Detaşamentul 2 de Pompieri Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 decembrie 2018.

Nr. 1.037.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr.

MFP

Codul

de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa

imobilului

Baza legală

Descrierea tehnică

Persoana juridică căreia i se dă în administrare imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

Se va atribui

8.19.01

Se va atribui de către MAI.

Comuna Tichileşti,

Judeţul Brăila

Hotărârea Consiliului Local Tichileşti nr. 38/2015

Teren arabil extravilan, tarlaua 57, parcelele 160/3 şi 161/2

S = 7.253 mp

CF nr. 72622

M.A.I. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila CUI - 4205530

49.538

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 33.576 din 13 septembrie 2018,

ţinând cont de prevederile:

- art. 16 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de exploatare tehnică feroviară - nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 166, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Planul tehnic de exploatare a staţiei se întocmeşte de către gestionarul infrastructurii feroviare pe baza prevederilor reglementărilor specifice proprii, astfel încât:

a) să nu contravină prevederilor din reglementările specifice şi să nu cuprindă repetări ale acestor prevederi;

b) să nu conţină precizări sau interpretări ale prevederilor din actele normative;

c) să facă referire la interfaţa activităţilor comune în derularea operaţiunilor de transport feroviar din staţie cu operatorii de transport feroviar.”

2. La articolul 167, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Reglementările care se referă la activitatea comună a operatorilor de transport feroviar cu gestionarul infrastructurii feroviare cuprinse în PTE, respectiv la interfaţa acestora trebuie să fie elaborate de şeful staţiei împreună cu un reprezentant împuternicit al fiecărui operator de transport feroviar care operează în staţie.”

3. La articolul 167, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în funcţie de modul de organizare, dotare tehnică şi resursele umane disponibile, operatorul de transport feroviar stabileşte proceduri specifice propriei activităţi de circulaţie şi de manevră din staţii, care vor fi cuprinse în propriul sistem de management al siguranţei. Aceste proceduri nu trebuie să contravină prevederilor din reglementările specifice în vigoare şi din reglementările de la interfaţa activităţii comune operator de transport feroviar - gestionar infrastructură feroviară, prevăzute/stabilite în PTE.”

4. La articolul 168, alineatul (7) se abrogă.

Art. II. - Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 şi 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Instrumentele portative de semnalizare şi mijloacele de comunicaţii - fixe şi portabile, care trebuie utilizate în timpul executării serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.”

2. La articolul 11T alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) PTE conţine prevederi de amănunt specifice activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea reglementărilor specifice obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar.

Modul de întocmire, verificare, avizare, aprobare şi actualizare a PTE este stabilit prin reglementări specifice de către administratorul infrastructurii feroviare şi împreună cu operatorii de transport feroviar la interfaţa activităţilor comune în derularea operaţiunilor de transport feroviar din staţie, astfel încât:

a) să nu contravină reglementărilor în vigoare;

b) să nu repete şi să nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglementările în vigoare;

c) să facă referire la interfaţa activităţilor comune în derularea operaţiunilor de transport feroviar din staţie cu operatorii de transport feroviar.”

3. La articolul 17, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducătorul manevrei este obligat să oprească convoiul de manevră înaintea fiecărei treceri la nivel, să ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere şi numai după ce s-a convins că circulaţia rutieră este oprită, poate da semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră. Conducătorul manevrei este obligat să asigure prin agenţii din partida de manevra oprirea circulaţiei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, până la trecerea completă a convoiului de manevră peste trecerea la nivel.

Nu se admite efectuarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere-tip IR numai cu conducător de manevră.”

4. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Operaţiile de manevră se execută, de regulă, de către partidele de manevră sau de tren. Modul de executare a operaţiunilor de manevră în staţie la interfaţa administrator infrastructură feroviară - operator de transport feroviar, cu referire, în principal, la componenţa partidei de manevră, zonele de manevră, tipul de manevră - tragere/împingere/îmbrâncire etc., utilizarea semnalelor luminoase sau a celor date cu instrumente portative, modul de comunicare între IDM, conducătorul manevrei şi mecanicul de locomotivă - prin agent sau radiotelefon, tipul vehiculului feroviar motor etc. se stabilesc în PTE.”

5. La articolul 43, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) Partida de manevră este compusă, de regulă, din conducătorul de manevră şi cel puţin un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.

(32) Operatorul de transport feroviar stabileşte numărul de agenţi din partida de manevră în funcţie de volumul de activitate, caracteristicile specifice liniilor şi semnalelor din staţie, raza curbelor şi vizibilitatea asigurată semnalelor fixe care dau indicaţii de manevră, necesitatea manipulării unor macazuri necentralizate, menţinerea pe loc a vagoanelor/grupurilor de vagoane, tipul încărcăturii, asigurarea respectării procesului tehnologic de manevră, asigurarea cerinţelor de siguranţă şi comunicarea sigură între conducătorul manevrei, mecanicul de locomotivă şi IDM.

(33) Manevra poate fi executată şi numai de către un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, denumit conducătorul de manevră, cu respectarea cerinţelor din prezentul regulament şi din celelalte norme naţionale de siguranţă, de către operatorii de transport feroviar care îndeplinesc următoarele cerinţe tehnico-organizatorice:

a) dotarea cu mijloace de comunicaţie radioportabile a conducătorului de manevră, astfel încât să se asigure o comunicare sigură a acestuia cu mecanicul de locomotivă şi cu IDM;

b) posibilitatea de comunicare a conducătorului de manevră CU IDM pe frecvenţa radio utilizată de CFR;

c) echipamentele de radiocomunicaţie trebuie să nu perturbe comunicaţiile radio aferente activităţii de circulaţie a trenurilor, respectiv de activităţile de manevră ale celorlalţi operatori de transport feroviar;

d) întocmirea de către operatorii de transport feroviar a unei proceduri specifice proprii desfăşurării acestui tip de activitate care să stabilească modul de lucru, respectiv interfaţa cu administratorul infrastructurii feroviare, şi să cuprindă inclusiv acţiunile pentru situaţiile de pericol - avizarea IDM şi a altor structuri competente în caz de producere a accidentelor/ incidentelor.”

6. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în cazul executării manevrei numai de către conducătorul manevrei, acesta ia legătura cu IDM şi mecanicul locomotivei şi îndeplineşte sarcinile de la alin. (2) lit. b)-i).”

7. La articolul 46 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins;

„b) Să păstreze legătura cu personalul de manevră, de locomotivă, IDM, operatorul de manevră, revizori de ace şi acari, prin mijloace de comunicare precum: semnale şi comunicări verbale directe sau prin instalaţiile TC; în cazul efectuării manevrei numai cu conducătorul de manevră, acesta va comunica şi prin staţia radiotelefon portabilă;”.

8. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în cazul în care manevra se efectuează numai cu conducătorul de manevră, semnalele se transmit cu instrumente portative şi se comunică prin staţia radiotelefon, fără a se perturba comunicaţiile dintre IDM cu trenurile aflate în circulaţie sau cu alte partide de manevră.”

9. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Mecanicul locomotivei care efectuează manevra pune locomotiva în mişcare numai în urma unui semnal primit din partea conducătorului de manevră, transmis direct sau printr-un agent din partida de manevră sau pe baza comunicării făcute de conducătorul de manevră prin radiotelefon sau megafon, cu precizarea numărului locomotivei. Prevederi de amănunt privind transmiterea comunicărilor de executare a manevrei prin radiotelefon sau megafon de către personalul operatorului de transport feroviar se stabilesc prin proceduri specifice proprii, cuprinse în propriul sistem de management al siguranţei, iar cele de la interfaţa administrator infrastructură feroviară - operator de transport feroviar se stabilesc în PTE.”

10. La articolul 46, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Executarea manevrei pe linia directă a staţiei sau cu traversarea ei, precum şi executarea manevrei peste aparatele de cale extreme din staţiile neînzestrate cu instalaţii CED sau CE sunt admise numai cu încuviinţarea verbală a IDM dispoziţie dată personal conducătorului de manevră, pentru fiecare caz în parte, prin instalaţiile TC din dotare, radiotelefon sau transmisă prin revizorul de ace sau acar.”

11. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

„Art. 511. - (1) Se interzice executarea manevrei numai cu conducător de manevră în toate cazurile prevăzute în prezentul ordin, precum şi în următoarele cazuri generate de aspecte tehnice:

a) în punctele de secţionare cu declivităţi mai mari de 6%o;

b) atunci când se manevrează vagoane cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depăşită ori cu gabarit depăşit sau alte vehicule feroviare care se port manevra numai în condiţii speciale:

c) în zonele neacoperite de comunicaţia radio;

d) pe secţia de circulaţie Oraviţa - Anina, exclusiv staţia Oraviţa.

(2) în cazul defectării radiotelefonului la executarea manevrei numai cu conducător de manevră, conducătorul de manevră opreşte manevra, avizează IDM şi solicită completarea partidei de manevră cu un agent autorizat la manevră.”

12. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în cazul efectuării manevrei numai cu conducător de manevră, acesta preia atribuţiile de la alin. (1) lit. a)-f) şi transmite semnale cu instrumente portative şi comunică prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivă şi IDM.”

13. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul în care se manevrează prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători, iar convoiul de manevră este compus numai din vagoane de călători, agentul din partida de manevră care primeşte sarcini pentru a supraveghea dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie se postează la uşa primului vagon din convoi, în sensul împingerii.

În cazul efectuării manevrei numai cu conducător de manevră, acesta transmite semnale cu instrumente portative şi comunică prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivă şi IDM.”

14. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Se interzice efectuarea manevrei numai cu conducător de manevră a mărfurilor prevăzute la alin. (1) şi (3).”

15. La articolul 59, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Se interzice efectuarea manevrei prin îmbrânciră numai cu conducător de manevră.”

16. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) se interzice efectuarea manevrei cu alte mijloace numai cu conducător de manevră.”

17. La articolul 62, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Se interzice efectuarea manevrei în linie curentă numai cu conducător de manevră.”

18. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Macazurile şi saboţii de deraiere, la manevră, se manipulează de către acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducătorului manevrei. Anumite macazuri şi anumiţi saboţi de deraiere, ce se prevăd în PTE, se pot manipula şi de către un agent din partida de manevră stabilit de conducătorul manevrei şi la indicaţiile acestuia sau de către conducătorul de manevră atunci când manevra se efectuează numai de către acesta.”

19. La anexa nr. 3, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Instrumentele portative de semnalizare şi mijloacele de comunicaţii care trebuie utilizate în timpul executării serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei”.

20. La anexa nr. 3, după ultima liniuţă a primului paragraf se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- radiotelefon portabil pe frecvenţele utilizate pentru manevră şi pentru circulaţia trenurilor de pe raza de activitate.”

21. La anexa nr. 3, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat sa aibă asupra sa, în timpul serviciului, instrumentele portative de semnalizare, rechizitele din dotare şi mijloacele de comunicaţii - radiotelefon portabil.”

22. La anexa nr. 4, la litera P, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. Partidă de manevră - formaţie compusă din conducătorul de manevră şi cel puţin un agent autorizat pentru efectuarea manevrei. Manevra poate fi efectuată numai de către un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, denumit conducător de manevră, cu respectarea cerinţelor din prezentul regulament şi din celelalte norme naţionale de siguranţă.”

Art. III. - Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 15 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 177, alineatul (3) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„(3) Operaţiile de manevră se execută, de regulă, de către partidele de manevră sau de tren. Modul de executare a Operaţiunilor de manevră în staţie la interfaţa administrator infrastructură feroviară - operator de transport feroviar, cu referire, în principal, la componenţa partidei de manevră, zonele de manevră, tipul de manevră - tragere/împingere/îmbrâncire etc., utilizarea semnalelor luminoase sau a celor date cu instrumente portative, modul de comunicare între IDM, conducătorul manevrei şi mecanicul de locomotivă - prin agent sau radiotelefon, tipul vehiculului feroviar motor etc. se stabilesc în PTE.”

2. La articolul 177, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

„(31) Partida de manevră este compusă, de regulă, din conducătorul de manevră şi cel puţin un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.

(32) Operatorul de transport feroviar stabileşte numărul de agenţi din partida de manevră în funcţie de volumul de activitate, caracteristicile specifice liniilor şi semnalelor din staţie, raza curbelor şi vizibilitatea asigurată semnalelor fixe care dau indicaţii de manevră, necesitatea manipulării unor macazuri necentralizate, menţinerea pe loc a vagoanelor/grupurilor de vagoane, tipul încărcăturii, asigurarea respectării procesului tehnologic de manevră, asigurarea cerinţelor de siguranţă şi comunicarea sigură între conducătorul manevrei, mecanicul de locomotivă şi IDM.

(33) Manevra poate fi executată şi numai de către un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, denumit conducătorul de manevră, cu respectarea cerinţelor din prezentul regulament şi a altor norme naţionale de siguranţă, de către operatorii de transport feroviar care îndeplinesc următoarele cerinţe tehnico-organizatorice:

a) dotarea cu mijloace de comunicaţie radioportabile a conducătorului de manevră, astfel încât să se asigure o comunicare sigură a acestuia cu mecanicul de locomotivă şi cu IDM;

b) posibilitatea de comunicare a conducătorului de manevră cu IDM pe frecvenţa radio utilizată la interfaţa CFR - OTF;

c) echipamentele de radiocomunicaţie trebuie să nu perturbe comunicaţiile radio aferente activităţii de circulaţie a trenurilor, respectiv activităţile de manevră ale celorlalţi operatori de transport feroviar;

d) întocmirea de către operatorul de transport feroviar a unei proceduri specifice proprii desfăşurării acestui tip de activitate care să stabilească modul de lucru, respectiv interfaţa cu administratorul infrastructurii feroviare, şi să cuprindă inclusiv acţiunile pentru situaţiile de pericol - avizarea IDM şi a altor structuri competente în caz de producere a accidentelor/ incidentelor.”

3. La articolul 182, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul efectuării manevrei numai cu conducător de manevră, acesta preia atribuţiile de la alin. (1) lit. a)-f) şi transmite semnale cu instrumente portative şi comunică prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivă şi IDM.”

4. La articolul 182, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazurile prevăzute Ia alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul în care se manevrează prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători, iar convoiul de manevră este compus numai din vagoane de călători, agentul din partida de manevră care primeşte sarcini pentru a supraveghea dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie se postează la uşa primului vagon din convoi, în sensul împingerii.

În cazul efectuării manevrei numai cu conducător de manevră, acesta transmite semnale cu instrumente portative şi comunică prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivă şi IDM.”

5. La articolul 182, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducătorul manevrei este obligat să oprească convoiul de manevră înaintea fiecărei treceri la nivel, să ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere şi numai după ce s-a convins că circulaţia rutieră este oprită, poate da semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră. Conducătorul manevrei este obligat să asigure prin agenţii din partida de manevră oprirea circulaţiei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, până la trecerea completă a convoiului de manevră peste trecerea la nivel.

Nu se admite efectuarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere-tip IR numai cu conducător de manevră.”

6. La articolul 184, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 184. - (1) Semnalele optice şi acustice pentru efectuarea manevrei se dau de către conducătorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere, astfel încât personalul de locomotivă să le perceapă în mod neîndoielnic, chiar dacă este dotat cu radiotelefon.

În cazul în care manevra se efectuează numai de către conducătorul manevrei, semnalele se transmit cu instrumente portative şi se comunică prin staţia radiotelefon, fără a se perturba comunicaţiile dintre IDM cu trenurile aflate în circulaţie sau cu alte partide de manevră.”

7. La articolul 185, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să păstreze legătura cu personalul de manevră, de locomotivă, IDM, revizori de ace şi acari, prin mijloace de comunicare precum semnale şi comunicări verbale directe sau prin instalaţiile TC; în cazul efectuării manevrei numai cu conducătorul manevrei, acesta va comunica şi prin staţia radiotelefon:”.

8. După articolul 187 se introduce un nou articol, articolul 1871, cu următorul cuprins:

«Art. 1871. - Se interzice executarea manevrei numai cu conducător de manevră în toate cazurile prevăzute în prezentul ordin, precum şi în următoarele cazuri generate de aspecte tehnice:

a) în punctele de secţionare cu declivităţi mai mari de 6%o;

b) atunci când se manevrează vagoane cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depăşită ori cu gabarit depăşit sau alte vehicule feroviare care se port manevra numai în condiţii speciale;

c) în zonele neacoperite de comunicaţia radio;

d) pe secţia de circulaţie Oraviţa - Anina, exclusiv staţia Oraviţa.”

9. După articolul 190 se introduce un nou articol, articolul 1901, cu următorul cuprins:

„Art. 1901. - Se interzice efectuarea manevrei numai cu conducător de manevră a mărfurilor prevăzute la art. 189 alin. (1) şi art. 190 alin. (1).”

10. La articolul 192, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Se interzice efectuarea manevrei în linie curentă numai cu conducător de manevră.”

11. La articolul 194, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederi de amănunt privind transmiterea comunicărilor de executare a manevrei prin radiotelefon sau megafon de către personalul operatorului de transport feroviar se stabilesc prin proceduri specifice proprii, cuprinse în propriul sistem de management al siguranţei, iar cele de la interfaţa administrator infrastructură feroviară - operator de transport feroviar se stabilesc în PTE-ul staţiei.”

Art. IV. - (1) înainte de aplicarea tipului de manevră feroviară numai cu un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, respectiv conducătorul manevrei, operatorii de transport feroviar în cauză, precum şi administratorul/gestionarii pe a cărui/căror infrastructură feroviară se va desfăşura manevra vor evalua şi aprecia riscurile schimbării efectuate pentru acest tip de manevră, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranţă comună pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru aplicarea tipului de manevră feroviară numai cu un singur agent autorizat pentru efectuarea manevrei, respectiv conducătorul manevrei, operatorii de transport feroviar în cauză, precum şi administratorul/gestionarii pe a cărui/căror infrastructură feroviară se va desfăşura manevra vor întocmi proceduri specifice de evaluare a riscurilor pentru gestionarea schimbării şi pentru aplicarea metodei de siguranţă comune în vederea evaluării şi aprecierii riscurilor, conform Regulamentului (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţă feroviară, respectiv Regulamentului (UE) nr. 1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodă de siguranţă comună pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă feroviară, proceduri care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei.

Art. V. - (1) Ordinul ministrului transporturilor nr. 831/2000 pentru stabilirea normelor privind întocmirea, aprobarea şi actualizarea planului tehnic de exploatare a staţiei/haltei de mişcare C.F.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, se abrogă.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - SA va actualiza prin reglementări specifice proprii modul de întocmire, verificare, avizare, aprobare şi actualizare a PTE, cu avizul operatorului de transport feroviar la interfaţa activităţilor comune în derularea operaţiunilor de transport feroviar din staţie.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 11 decembrie 2018.

Nr. 1.856.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului

formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 73.403 din 18.12.2018,

în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, textul de la ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere fa distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

b) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, textul de la punctul 1 „Perioada de raportare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Perioada de raportare

În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2018).

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) şi alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit şi sfârşitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 - 31 decembrie 18), Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi şi care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

- perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin, (5), alin. (51) şi alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

c) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 2 „Secţiunea A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»“, textul de la al doilea paragraf se elimină.

cf) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 8,3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Rândul 8.4 - se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

e) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, la textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

f) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rândul 12 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 402 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu şi sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori.”

g) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rândul 30 - se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

h) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 402 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate CU Cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depăşesc limitele prevăzute la art. 402 din Codul fiscal.”

i) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 42.3 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Rândul 42.3.1 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

j) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, după punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“ se introduce un nou punct, punctul 4 „Secţiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»“, cu următorul cuprins:

„4. Secţiunea C «Datele de identificare a împuternicitului»:

4.1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. În caseta «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

4.3. În rubrica «Nume, prenume/Denumire» se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

4.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2018.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 3.200.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.386/2016)

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

ANUL |_|_|_|