MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 20         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.567/2018. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

 

3.896/2018. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

5.305/C/2018. - Ordin al ministrului justiţiei privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

 

5.728/2018. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019- 2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

218/2018. - Ordin privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

98/2018. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. SP 15.568 din 19 decembrie 2018,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.567.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.842/2008)

 

MONOGRAFIA

privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

 

I. La nivelul Ministerului Sănătăţii:

1. Înregistrarea facturii de medicamente, materiale sanitare şi reactivi de la furnizor din donaţii:

302 09 00 = 401 01 00

302 09 00 = 779 00 00

2. Plata furnizorului de medicamente, materiale sanitare şi reactivi:

401 01 00 = 770 00 00

3. Înregistrarea transferului de medicamente, materiale sanitare şi reactivi din Rezerva Ministerului Sănătăţii către direcţiile de sănătate publică şi unităţile direct subordonate Ministerului Sănătăţii pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de recepţie:

658 00 00 = 302 09 00

II. La nivelul direcţiilor de sănătate publică (DSP) sau al unităţilor direct subordonate Ministerului Sănătăţii, după caz:

1. Înregistrarea medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor primiţi de la Ministerul Sănătăţii în baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de recepţie:

302 09 00 = 779 00 00

2. Înregistrarea transferului de medicamente şi materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii între direcţiile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare- preluare;

302 09 00 = 779 00 00 DSP care a transferat stocuri an curent - stornare pentru cele primite în anul curent

302 09 00 = 779 00 00 DSP care primeşte în anul curent

117 00 00 = 302 09 00 DSP care transferă stocuri anii precedenţi

302 09 00 = 117 00 00 DSP care primeşte stocuri anii precedenţi

3. Înregistrarea consumului pe baza documentelor justificative:

602 09 00 = 302 09 00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 /a Ordinul nr. 1.842/2008)

 

DSP ………………..

Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătăţii)

 

Situaţia consumurilor de medicamente, materiale sanitare şi reactivi primiţi prin transfer cu titlu gratuit

 

Nr.

Denumire

Furnizor

Sursa

Preţ

Stoc iniţial

Intrări

Ieşiri

Stoc final

crt.

produs

finanţare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor

publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după codul în profil departamental 56 „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România se introduce un nou cod, codul 57, cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

„57

Inspecţia Judiciară

10”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.896.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

 

Având în vedere Legea nr. 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi Nota de informare nr. 52.979/2018 privind conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei” unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei, care a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract, aprobată de ministrul justiţiei,

în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,

ţinând seama de Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia,

în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se conferă, începând cu data constatării, respectiv 13 decembrie 2018, Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzut în anexa*) la prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 17 decembrie 2018.

Nr. 5.305/C.


*) Anexa se comunică instituţiilor interesate.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. n) şi art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018, publicat în Monitorul Oficia) al României, Partea I, nr. 993 şi 993 bis din 23 noiembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la 1 septembrie 2019 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul «Foarte Bine» şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei metodologii.”

2. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în vederea menţinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se încadrează în prevederile alin. (4), pot depune până la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unităţilor de învăţământ atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât şi cerere de menţinere în activitate ca titular, în funcţia didactică peste vârsta de 65 de ani.”

Art. II. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 5.728.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (11) şi alin. (3)-(6), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (4)-(7), art. 62 alin. (1) lit. a)-c) şi e) şi art. 63 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 11 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 14 alin. (6), alin. (61), (62), (64) şi (67) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice ia clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică, şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Începând cu data de 1 martie 2019, facturile emise de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali proprii vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. IV. - Până la data prevăzută la art. III, facturile emise de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali proprii care au calitatea de prosumatori şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a beneficia de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate pot avea un format stabilit de fiecare furnizor de ultimă instanţă, cu respectarea legislaţiei aplicabile.

Art. V. - Furnizorii de ultimă instanţă şi clienţii furnizorilor de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la data de 1 martie 2019.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 218.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 88/2015)

 

1. Model factura de energie electrică

Factură fiscală seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Pagina: 1/2

Furnizor

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Adresa............................... ……………………………………..

judetul/sectorul................. cod postal.................

CIF.......................... , nr. înreg. RC.....................

Capital social subscris şi vărsat............................

Cod IBAN...........................................................

Operator de date cu caracter personal nr.............

Prin

Agenţia/Sucursala

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa de corespondenţă

Client ..................................................................

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Spaţiu inserare cod pentru distribuţie facturi

 

 

 

Client...................................................................

Adresa.................................................................

localitatea............ judetul/sectorul........ cp..........

CIF...................... CUI/........................................

Cont.....................................................................

Bancă ..................................................................

Cod client............................................................

Cod (furnizor).....................................................

Număr/data contract

Centru informaţii clienţi

Program......................... Tel................................

E-mail.......................... www..............................

Tel. deranjamente................................................

Tel. pentru comunicare index autocitit................

Perioada emitere factură ………………………

Spaţiu pentru alte coduri specifice furnizorului

 

Perioadă de facturare:

………………………………………….

Produse

UM

Valoare

 

1. Valoare facturată fără TVA (conform „Detalii factură”)

lei

 

Mod stabilire index:

…………………………………………

2. Total bază de impozitare TVA

lei

 

 

3. TVA XX% [3 = 2*XX%]

lei

 

Dată scadenţă:

………………………………………..

4. VALOARE FACTURĂ CURENTĂ [4 = 1+3] (conform „Detalii factură")

lei

 

 

5. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit)

lei

 

 

6, TOTAL DE PLATĂ [6 = 4 + 5]

lei

 

 

7. CONSUM ENERGIE ACTIVĂ

(Detaliile facturii se regăsesc în pagina/paginile următoare.)

kWh

 

 

Neachitarea facturii în termen de …   zile de la data scadentei are drept consecinţă perceperea dobânzilor penalizatoare, începând cu prima zi de după data scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, dar nu mai devreme de a …… a zi de la data scadenţei.

Comparator oferte de furnizare energie electrică www.anre.ro/

Alte informaţii/Detalieri: ………………………………………………………………………………….

 

Cod de bare pentru factura curentă: ………………………………..…………. lei

Cod de bare pentru total de plată:............................... ……………………………...…………. lei

Cod QR (opţional)

Cod QR (opţional)

 

Detalii(1) factură fiscală seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

 

Pagina: 2/2

 

Denumire loc consum . . . . . . . . . ., adresă loc consum . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., cod loc consum . . . . . . . . . ., cod punct de măsură . . . . . . . . . ., nivel tensiune punct măsură . . . . . . . . . ., nivel tensiune punct delimitare . . . . . . . . . ., tip preț final . . . . . . . . . ., perioadă comunicare index autocitit . . . . . . . . . ., citire de regularizare în intervalul . . . . . . . . . .,

 

Specificație(2)

 

Perioadă facturată

U.M.

Const.

Index vechi/mod stabilire

Index nou/mod stabilire

Cantitate măsurată

Corecții

Factor de putere

Cantitate de facturat

Nr. zile

Consum mediu (kWh/zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire servicii facturate

Perioadă de facturare

Cantitate facturată

U.M.

Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)

Valoare fără TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

1.

Energie activă (tip preț final) total*

 

 

 

 

 

 

2.

Energie activă (tip preț final) facturată anterior**

 

 

 

 

 

 

3.

Energie activă (tip preț final) factură curentă [3 = 1 - 2]***

 

 

 

 

 

 

4.

(3) . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

5.

Energie reactivă total [5 = 6 + 7]

 

 

 

 

 

 

6.

Energie reactivă inductivă

 

 

 

 

 

 

7.

Energie reactivă capacitivă

 

 

 

 

 

 

8.

(3) . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

9.

Contribuție pentru cogenerare facturată anterior

 

 

 

 

 

 

10.

Contribuție pentru cogenerare factură curentă

 

 

 

 

 

 

11.

(3) . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

12.

Certificate verzi facturate anterior

 

 

 

 

 

 

13.

Certificate verzi factură curentă

 

 

 

 

 

 

14.

(3) . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

15.

(4) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

16.

Acciză

 

 

 

 

 

 

17.

Dobânzi penalizatoare

 

 

 

 

 

 

18.

Total energie activă consumată [18 = 3 + 10 + 13 + 16](5)

 

 

 

 

 

 

19.

Total energie activă produsă și livrată în rețea(6)

 

 

 

 

 

 

20.

TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM [20 = 3 + 5 + 10 + 13 + 16 + 17 + 19](5)

 

 

 

 

 

 

21.

TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM CU TVA [21 = 20 + (20*TVA)](5)

 

 

 

 

 

 

22.

Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent

 

 

 

 

 

 

 

Dobânzi penalizatoare

 

Număr și dată factură la care se aplică dobânzi penalizatoare

Data scadenței

Valoare facturi neachitate (lei)

Perioadă calcul dobânzi penalizatoare

% penalizare zilnică

Valoare dobânzi penalizatoare (lei)

 

Temei legal contribuție cogenerare . . . . . . . . . . Temei legal certificate verzi . . . . . . . . . . Temei legal tarife reglementate/preț energie electrică . . . . . . . . . . Acciză unitară consum comercial/necomercial . . . . . . . . . . lei/MWh

Tarif transport . . . . . . . . . . lei/MWh; tarif servicii de sistem . . . . . . . . . . lei/MWh; tarif distribuție . . . . . . . . . . lei/MWh


* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.

*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferență între consumul efectiv realizat de energie electrică activă și energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.

 

(1) Se completează separat pentru fiecare loc de consum care face obiectul contractului.

 (2) Se menționează informațiile privind seria și tipul contorului și, după caz, elementele "energie electrică activă consumată", "energie electrică activă produsă și livrată în rețea", "energie electrică reactivă". În cazul schimbării contorului în interiorul unei perioade de facturare, pentru fiecare element se completează câte o linie separată pe perioada de utilizare a fiecărui contor, menționându-se suplimentar tipul și seria contorului utilizat.

(3) Se detaliază, după caz, pe subperioade din cadrul perioadei de facturare și pe tipuri de prețuri aplicate.

(4) Se detaliază suplimentar, după caz, cu alte elemente care intră în calculul facturii.

(5) Formula de calcul se completează, după caz, cu elementele aferente subperioadelor din cadrul perioadei de facturare și tipurilor de prețuri aplicate.

(6) Se referă la energia electrică produsă și livrată în rețea de către clientul final. Se completează doar în cazul prosumatorilor, în conformitate cu normele legale aplicabile. Se introduce cu semnul minus.

2. Dispoziții generale

2.1. Precizările marcate cu *, **, *** se tipăresc pe facturile emise clienților finali.

2.2. Dacă există elemente care trebuie detaliate, acestea se detaliază într-o anexă la factură.

2.3. Se tipăresc doar liniile care conțin date cu valori diferite de 0.

2.4. În câmpul "Alte informații/Detalieri" de pe factură se completează informații referitoare la schimbări ale reglementărilor/actelor normative cu impact asupra elementelor componente ale facturii, precum și informații referitoare la sumele returnate, în cazul clienților casnici.

Orice alte informații care, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, trebuie publicate pe factură sau în documentele anexate acesteia se vor completa pe verso-ul facturii sau al detaliilor la factură.

2.5. Respectarea prezentului model de factură este obligatorie. Prin excepție, culoarea, tipul și dimensiunea fontului pot fi stabilite de către FUI.

2.6. În interiorul fiecărui bloc pot fi introduse de către FUI alte informații care au legătură cu elementele din respectivul bloc sau eliminate informații care nu sunt necesare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 88/2015)

 

CONDIŢII GENERALE

pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

 

1. Obiect

Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă (CGF-FUI) completează prevederile contractului de furnizare energie electrică încheiat de către client cu furnizorul de ultimă instanţă (contractul), fiind parte integrantă din acesta, stabilind cadrul general aplicabil în relaţiile dintre client, care are şi calitatea de

utilizator al reţelei electrice, Societatea ……………………, în calitate de furnizor de ultimă instanţă (FUI) desemnat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), şi ………………………., în calitate de operator de reţea/operator de măsurare (OR), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului, pentru care FUI prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului şi care sunt racordate la reţeaua electrică a OR.

2. Dispoziţii generale

(1) FUI publică pe site-ul propriu forma actualizată a CGF-FUI şi o pune în mod gratuit la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin servicii poştale/de curierat, conform solicitării clientului.

(2) în cuprinsul CGF-FUI, termenul client se referă la:

a) clientul casnic al FUI;

b) clientul noncasnic al FUI;

c) clienţii FUI persoane fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din resurse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

În cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor casnici se utilizează termenul de client casnic, în cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor noncasnici se utilizează termenul de client noncasnic, iar în cazul prevederilor care se adresează clienţilor prevăzuţi la fit. c) se utilizează termenul de prosumator.

(3) în cazul aplicării unei/unor clauze din contract (inclusiv dintre cele prevăzute în CGF-FUI), care conţin referiri la reglementări/acte normative aplicabile, FUI informează clientul, la cererea acestuia, referitor la denumirea reglementărilor/ actelor normative în cauză, precum şi la conţinutul aplicabil.

3. Notificări/Solicitări/Comunicări

(1) Orice solicitare/comunicare din partea clientului către FUI se transmite utilizând una dintre următoarele modalităţi:

a) prin servicii poştale/de curierat, pe adresa ……………;

b) în scris, la sediul FUI din ……………;

c) prin e-mail, la adresa …………..;

d) prin fax, la numărul ……………;

e) prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI).

(2) informaţiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestate de către FUI pot fi obţinute de către client:

a) la numărul de telefon ;

b) accesând pagina de internet a FUI www…….ro;

c) prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).

(3) Indexul autocitit al contorului se comunică de către client:

a) prin telefon ……………….;

b) prin e-mail ………………..;

c) prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).

(4) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică de către client prin oricare dintre modalităţile puse la dispoziţie, înscrise pe factura emisă de FUI.

(5) Orice notificare/comunicare din partea FUI către client se comunică prin oricare dintre modalităţile convenite de părţi prin contract sau comunicate ulterior de client, în cazul modificării acestora.

4. Condiţii contractuale de furnizare

4.1. Preţuri

(1) Valorile preţurilor finale aplicate de FUI clienţilor finali din portofoliul propriu sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.

(2) Valorile preţurilor avizate de ANRE, precum şi ale preţurilor finale aplicate de FUI pot fi consultate accesând pagina de internet a FUI, www…….ro, secţiunea sau pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).

(3) Valorile preţurilor avizate de ANRE sau determinate de FUI, conform reglementărilor aplicabile, precum şi valorile preţurilor finale aplicate de către FUI clienţilor finali sunt obligatorii şi se aplică de către FUI, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

4.2. Facturare şi condiţii de plată

(1) Contravaloarea consumului de energie electrică activă din factura emisă de către FUI, în temeiul contractului, se calculează pe baza preţurilor finale stabilite prin contract.

(2) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului. Orice modificare a perioadei de facturare se face prin act adiţional la contract.

(3) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI în intervalul de timp stabilit prin contract. Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se notifică clientului de către FUI odată cu prima factură emisă după aplicarea modificării, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

(4) Factura se emite de către FUI pe baza consumului de energie electrică măsurat (prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului de energie electrică determinat conform prevederilor contractului. Regularizarea consumului de energie electrică este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului.

(5) Energia electrică reactivă se facturează clientului casnic pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW şi clientului noncasnic, la preţul reglementat aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, conform reglementărilor aplicabile.

(6) Factura emisă de FUI se transmite clientului în conformitate cu prevederile contractuale. Orice modificare a modalităţii de comunicare a facturilor se notifică FUI de către client, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.

(7) Factura emisă de FUI în temeiul contractului se achită de către client până la data scadenţei, stabilită prin contract şi menţionată pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al FUI.

(8) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.

(9) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestaţiile vor fi soluţionate de FUI în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

(10) în cazul prosumatorilor, FUI includ în facturi, în conformitate cu reglementările aplicabile, contravaloarea energiei electrice produse şi livrate în reţea şi realizează regularizarea între valoarea energiei electrice livrate în reţea şi valoarea energiei electrice consumate din reţea de către aceştia.

4.3. Răspunderea contractuală

(1) în cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 30 de zile de la data scadenţei, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare

(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la facturarea de către FUI şi plata de Către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;

b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv);

c) valoarea lor nu poate depăşi valoarea facturii.

(3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la data scadenţei şi valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 30 de zile FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:

a) transmite clientului preavizul de deconectare, în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (2);

b) solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, conform preavizului de deconectare.

(4) în cazul în care clientul plăteşte integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalităţile de comunicare puse la dispoziţie de acesta, documentul prin care face dovada plăţii, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.

(5) în cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform actelor normative aplicabile.

(6) Nerespectarea contractului de către client atrage următoarele consecinţe:

a) plata unor dobânzi penalizatoare;

b) obligaţia acestuia de a constitui garanţii financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile;

c) întreruperea alimentării cu energie electrică;

d) rezilierea contractului.

(7) Modificarea clauzelor din contract la iniţiativa FUI se poate face numai conform prevederilor actelor normative aplicabile, cu notificarea clientului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intra în vigoare. Prin excepţie, în cazul modificării valorii preţurilor avizate/tarifelor aprobate de ANRE, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări în prima factură emisă de FUI după intrarea în vigoare a respectivei modificări.

(8) în cazul modificării clauzelor din contract la iniţiativa FUI, acesta transmite clientului, împreună cu actul adiţional la contract, şi o notificare prin care informează cu privire la aceste modificări şi cu privire la dreptul clientului de a denunţa contractul sau de a refuza semnarea actului adiţional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu propunerea de modificare a clauzelor. Modificările se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de FUI, denunţarea contractului sau refuzul semnării actului adiţional la acesta.

(9) Sesizările/Reclamaţiile/Plângerile/Solicitările care vizează/ necesită explicaţii/intervenţii ale OR în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi contractului de reţea încheiat de OR cu FUI pot fi comunicate FUI de către client, în baza contractului. FUI are obligaţia preluării, transmiterii şi urmăririi rezolvării acestora de către OR, în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi de contractul de reţea încheiat de OR cu FUI, în baza contractului - cadru aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE. FUI nu este responsabil de nerespectarea de către OR a obligaţiilor sale, stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile şi cu prevederile contractului de reţea încheiat de OR cu FUI.

4.4. Încetarea contractului

(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situaţii;

a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;

b) prin acordul de voinţă ai părţilor contractante;

c) prin denunţarea unilaterală de către client, cu respectarea clauzelor contractuale şi în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile;

d) prin reziliere de către una din părţile contractante;

e) la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opţional a vânzătorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în reglementările aplicabile;

FUI având obligaţia informării OR cu privire Sa încetarea contractului.

(2) Cu minimum 30 de zile înainte de terminarea perioadei de valabilitate a contractului, FUI notifică clientului data încetării acestuia.

(3) Contractul poate fi reziliat de client, cu notificarea FUI cu cel puţin 15 zile înainte de încetare, în următoarele situaţii:

a) asupra FUI s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

b) contractul nu respectă prevederile actelor normative aplicabile.

(4) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situaţii:

a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract,

după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;

c) neconstituirea de către client a garanţiilor financiare conform reglementarilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;

d) refuzul clientului de modificare a contractului pentru actualizarea acestuia conform reglementărilor aplicabile, comunicat FUI de către client prin oricare din modalităţile prevăzute în contract;

e) încetarea dreptului de folosinţă al clientului (calitatea de deţinător/chiriaş/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului;

f) după 3 luni de la finalul perioadei de sistare temporară a furnizării energiei electrice la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului solicitată de client şi dacă, până la finalul perioadei, clientul nu a comunicat FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă;

g) alte situaţii prevăzute de actele normative aplicabile.

(5) în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul încetează la date constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.

(6) în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b)-g), rezilierea se face cu O notificare de reziliere de minimum 15 zile şi doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.

(7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligaţia să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenţei.

(8) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile.

(9) Dacă la încetarea contractului FUI datorează clientului sume rezultate din derularea contractului, acestea se returnează clientului de către FUI în condiţiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii prevăzute la alin. (7). În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condiţiile prevăzute în contract din cauze neimputabile FUI (cont greşit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conţine şi datele necesare efectuării transferului sumei datorate.

4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice

(1) Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună calendaristică şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

(2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul comunică FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.

(3) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de sfârşitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.

(4) În lipsa solicitării prevăzute la alin. (3), perioada de sistare se prelungeşte automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul în condiţiile prevăzute la pct. 4 subpct. 4.4 alin. (6).

(5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plăteşte FUI contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OR.

(6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligaţii de plată aferente activităţii de furnizare a energiei electrice.

5. Taxe şi impozite

(1) în factura emisă clientului de către FUI conform contractului, suplimentar faţă de contravaloarea consumului de energie electrică, se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

(2) în cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la date intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.

(3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factura de la aceeaşi dată, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.

6. Drepturi şi obligaţii

6.1. Drepturile clientului:

1. să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;

2. să solicite FUI modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea oh completarea prin act adiţional a unor clauze din contract;

3. să solicite FUI modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare pentru primirea facturilor/ comunicărilor/notificărilor;

4. să beneficieze de mai multe modalităţi de plată a facturii, puse la dispoziţie de FUI şi să utilizeze oricare dintre aceste modalităţi de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil;

5. să solicite FUI modificarea cantităţilor de energie electrică prevăzute în Convenţia de consum încheiată, oricând consideră că acestea nu mai corespund consumului actual, cu condiţia ca noile cantităţi să fie comunicate FUI cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea acesteia de către părţi;

6. să solicite FUI şi să primească de la acesta, în mod gratuit, informaţii privind conţinutul facturilor de energie electrică;

7. să beneficieze de serviciul universal în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este client casnic, sau dacă solicită şi face dovada îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă este client noncasnic;

8. să schimbe furnizorul de energie electrică în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile;

9. să solicite facturarea pe baza indexului autocitit şi/sau a cantităţilor de energie electrică din convenţia de consum;

10. să beneficieze, la cerere, de facilităţile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria clienţilor vulnerabili;

11. să solicite FUI reeşalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;

12. să beneficieze, la cerere, de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa;

13. să solicite FUI datele de consum proprii;

14. să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate între părţi din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE;

15. să fie informat, conform reglementarilor aplicabile, asupra întreruperilor în alimentare programate;

16. să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziţie de către FUI, şi să fie informat de către OR, cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului;

17. să sesizeze FUI şi să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

18. În cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:

a) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani;

b) date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de ia începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni;

19. să aibă acces la contor, pentru autocitire;

20. să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, asupra condiţiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului;

21. În cazul prosumatorului, să beneficieze de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea;

22. să i se restituie garanţia financiară constituită la dispoziţia FUI, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

6.2. Obligaţiile clientului:

1. Să respecte clauzele contractului, precum şi obligaţiile care îi revin în calitate de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;

2. să comunice în scris FUI orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în termen de 30 de zile de la modificare;

3. să achite integral şi la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv facturile cu decontul final, facturile de regularizare certificate verzi, facturile aferente dobânzilor penalizatoare, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare, după caz. şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa sa. În categoria „alte servicii1 nu sunt incluse serviciile de demontare, verificare şi remontare a grupurilor de măsurare care se execută în urma unei prime reclamaţii neîntemeiate efectuate într-un interval de 12 luni şi ale căror costuri sunt suportate de OR, conform reglementărilor aplicabile;

4. să achite contravaloarea serviciilor de demontare şi remontare efectuate de OR în scopul mutării, la cererea clientului, a unui grup de măsurare a energiei electrice;

5. să sesizeze imediat FUI sau OR în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupurilor de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului;

6. să achite contravaloarea serviciilor de demontare, verificare şi remontare a grupurilor de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată, reclamaţie care a fost efectuată în următoarele 12 luni de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de OR;

7. să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;

8. Clientul noncasnic care beneficiază de serviciul universal trebuie să depună documentele care îi atestă dreptul de a beneficia de serviciul universal, conform prevederilor actelor normative aplicabile.

9. Clientul noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA trebuie să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile.

10. Clientul noncasnic trebuie să asigure, prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică.

11. Pentru exploatarea sigură şi economică a instalaţiilor electrice proprii în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile OR, clientul noncasnic trebuie să ia măsurile necesare din punctul de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, în vederea asigurării funcţionării receptoarelor importante.

12. să constituie garanţie financiară la dispoziţia FUI, în cuantumul şi termenul prevăzute în procedura specifică, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

6.3. Drepturile FUI:

1. să factureze şi să recupereze de la client costurile aferente dobânzilor penalizatoare, precum şi pe cele aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare efectuate în vederea evitării întreruperii alimentării cu energie electrică pentru neplată şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului;

2. să iniţieze modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract;

3. să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului;

4. În cazul clientului casnic, să factureze contravaloarea recalculată a consumului de energie electrică înregistrat pe o perioadă anterioară la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, atunci când constată utilizarea energiei electrice pentru activităţi comerciale sau profesionale;

5. să emită facturi pe baza cantităţilor de energie electrică prevăzute în Convenţia de consum, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului. În cazul în care FUI constată diferenţe semnificative între consumul de energie electrică prevăzut în convenţia de consum şi cel realizat, acesta poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenţie de consum cu cantităţi de energie electrică propuse pe baza realizărilor din ultimii 3 ani, pe care o comunică clientului. Noua convenţie de consum se consideră încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, dacă clientul nu comunică FUI în acest interval de timp o solicitare de modificare a cantităţilor de energie electrică propuse. În cazul în care clientul solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităţilor de energie electrică propuse de FUI, noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea de către părţi;

6. să emită facturi pe baza unui consum estimat conform reglementărilor aplicabile, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost transmis de către OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului, dacă nu a fost încheiată Convenţia de consum;

7. să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea;

8. să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicităţii de citire şi/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract;

9. să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adiţional în acest sens la contract;

10. să analizeze şi să decidă oportunitatea de a acorda reeşalonarea la plată a datoriilor clientului;

11. să solicite clientului constituirea la dispoziţia sa a unei garanţii financiare şi să execute această garanţie, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

6.4. Obligaţiile FUI:

1. să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;

2. să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum şi orice alte reglementări aplicabile;

3. să solicite OR, în baza contractului de reţea încheiat cu acesta, să asigure puterea şi energia electrică contractată la locurile de consum, care fac obiectul contractului;

4. să asigure indicatorii de performanţă privind calitatea activităţii de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

5. să asigure preluarea de la OR a valorilor de consum înregistrate de grupurile de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului, la intervalul de timp stabilit prin contract, în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat;

6. să factureze clientului energia electrică consumată la preţurile şi în condiţiile stabilite prin contract;

7. să furnizeze clientului, la cererea acestuia, informaţii privind istoricul de consum cel puţin pe ultimele 12 luni calendaristice;

8. să pună la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, informaţii privind sumele de bani aferente facturilor emise în ultimul an calendaristic;

9. să pună la dispoziţia clientului, cel puţin o dată pe an, într-o anexă la factură, date comparative privind consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul din anul anterior, precum şi datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii eficienţei energetice;

10. să pună la dispoziţia furnizorului de servicii energetice desemnat de client printr-un acord scris informaţii privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;

11 . să solicite OR, în baza contractului de reţea încheiat cu acesta, evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă clientul este încadrat în categoria clienţilor vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile;

12. să investigheze reclamaţiile primite de la client referitoare la calitatea serviciilor prestate în baza contractului;

13. să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la modificarea valorii preţurilor finale prevăzute în contract ca urmare a intrării în vigoare a unui nou ordin/aviz emis de ANRE, precum şi cu privire la orice altă modificare a clauzelor din contract care nu necesită încheierea unui act adiţional la contract;

14. să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de plată a facturilor, dintre care cel puţin una gratuită (încasare fără comision de plată);

15. să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a informărilor/notificărilor/ comunicărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică;

16. să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei;

17. să pună la dispoziţia clientului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluţionare a litigiilor/plângerilor;

18. să pună la dispoziţia clientului numărul de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii (cu funcţionare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum şi următoarele informaţii cu privire la punctele unice de contact: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;

19. să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii şi a programului de funcţionare a acestuia,

precum şi asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamaţilor privind deranjamentele (call center cu funcţionare permanentă);

20. să verifice situaţiile deosebite sesizate de client şi să răspundă în termenul legal la toate solicitările/sesizările/ reclamaţiile/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

21. să solicite OR, la sesizarea scrisă a clientului, sau ori de câte ori consideră necesar, verificarea grupului/grupurilor de măsurare, cu eliberarea unui buletin de verificare metrologică vizat (semnat şi ştampilat);

22. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi conform voinţei clientului exprimată în contract;

23. să comunice OR orice solidtare/sesizare/reclamaţie/ plângere primită de la client care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, să solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de client, să primească şi să comunice clientului răspunsul OR, în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

24. să comunice clientului, la cererea acestuia, date comparative privind costul actual al energiei electrice furnizate în ba2a contractului şi cel estimat pentru perioada/perioadele următoare;

25. să faciliteze accesul clientului la datele prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 alin. (18), dacă acesta are montat un contor inteligent;

26. să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, condiţiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului;

27. să asigure, în facturile emise p roşu mato ril or, serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu;

28. În cazul prevăzut la alin. (27), să respecte prevederile legale specifice privind obligaţiile fiscale;

29. să restituie clientului garanţia financiară constituită la dispoziţia sa, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

7. Întreruperea alimentării cu energie electrică

(1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, cu excepţia locurilor de consum ale clienţilor vulnerabili, în următoarele situaţii:

a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;

b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanţiilor financiare solicitate de FUI conform contractului şi reglementarilor aplicabile.

(2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:

a) pentru clienţii noncasnici:

(i) cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare convenite de părţi prin contract;

(ii) dacă clientul nu plăteşte sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanţia financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective:

b) pentru clienţii casnici:

(i) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poştă electronică în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract sau prin poştă. În situaţia transmiterii prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului dacă această opţiune există;

(ii) în cazul în care, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/actualizează garanţia financiară, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poştă, utilizând opţiunea cu confirmare de primire;

(iii) în situaţia prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;

(iv) în cazul în care clientul nu plăteşte sumele datorate, nu constituie/actualizează garanţia financiară, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanţiei financiare.

(4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI şi conţine cel puţin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.

(5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului se realizează în cel târziu 2 zile lucrătoare de la data la care FUI a primit de la client dovada efectuării plăţii integrale a sumei datorate şi a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum şi/sau dovada constituirii garanţiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului şi reglementărilor aplicabile.

(6) întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului poate fi efectuată de către OR, pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor ce îi revin în calitate de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, cu informarea FUI. În situaţia în care întreruperea alimentării se face cu preaviz de deconectare, FUI comunică preavizul clientului după primirea informării de la OR.

(7) în toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică are loc din culpa dovedită a clientului, costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate OR de către FUI în baza contractului de reţea şi vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.

(8) în toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului are loc la solicitarea nejustificată a FUI, costurile OR aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi suportate de FUI.

8 Garanţii financiare

(1) Clientul constituie garanţii financiare în favoarea FUI în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Procedura specifică privind regimul garanţiilor financiare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

(2) Formele în care este constituită garanţia financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile sunt: (Se vor enumera de către FUI.).

(3) Clientul final are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanţia, conform prevederilor alin. (2).

9. Despăgubiri/Compensaţii

(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.

(2) în situaţia în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptăţit să primească pentru aceeaşi întrerupere şi compensaţie şi despăgubire, acesta primeşta fie compensaţia, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

(3) Clientul casnic are dreptul să primească de la OR, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR.

(4) Clientul noncasnic plăteşte despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu.

(5) Clientul are dreptul să solicite FUI compensaţii pentru nerespectarea de către acesta a indicatorilor de calitate prevăzuţi în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

(6) în toate cazurile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri de la OR, acestea sunt plătite clientului de către FUI în baza contractului şi vor fi recuperate de acesta de la OR în baza contractului de reţea.

(7) în toate cazurile în care OR are dreptul să primească despăgubiri de la clientul care are calitatea de utilizator al reţelei electrice, acestea sunt plătite OR de către FUI în baza contractului de reţea şi vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.

(8) Despăgubirile/Compensaţiile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigaţiei efectuate de către FUI şi/sau OR, se constată existenţa prejudiciului şi culpa FUI/OR.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

În temeiul:

- art. 1, art. 5 alin. (2), (3), alin. (4) lit. c) şi d), alin. (5), alin. (6) lit. a) şi art. 131 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (1), (2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. b) şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi fucţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 19 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

NORME

de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Art. 2. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar conform art. 5 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OUG nr. 75/1999).

Art. 3. - Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă şi se referă la activităţile de învăţământ care dezvoltă şi menţin capacităţile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, să ofere servicii de înaltă calitate în activităţile de audit financiar, altele decât auditul statutar.

Art. 4. - Prezentele norme preiau, dezvoltă şi adaptează cerinţele IES 7 în procesul de implementare şi derulare a Programului de pregătire profesională continuă, organizat de Cameră.

Art. 5. - Obiectivul pregătirii profesionale continue pentru activitatea de audit financiar, alta decât auditul statutar, denumită în continuare PPCADAS, este aceia de a menţine şi de a dezvolta competenţa profesionala a auditorilor financiari în vederea realizării activităţilor de audit financiar, altele decât cele de audit statutar, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, conform cerinţelor standardelor profesionale, reglementărilor, normelor şi regulilor din domeniu.

 

CAPITOLUL II

Aria de cuprindere a PPCADAS

 

Art. 6. - Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari care efectuează activităţile de audit financiar stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 participă anual la programe adecvate de formare PPCADAS pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice, competenţele şi valorile profesionale la un nivel înalt.

Art. 7. - Camera cere tuturor membrilor săi să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa profesională relevantă pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi responsabilităţile lor profesionale. Fiecărui auditor îi revine obligaţia respectării cerinţelor de PPCADAS pentru a răspunde provocărilor profesionale şi pentru a întări încrederea în activitatea de audit.

Art. 8. - Cerinţele PPCADAS se aplică tuturor auditorilor financiari activi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 şi non-activi.

 

CAPITOLUL III

Participarea la PPCADAS

 

Art. 9. - Camera are obligaţia, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din OUG nr. 75/1999, să organizeze şi să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi membrii săi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999.

Art. 10. - Cerinţele PPCADAS se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei.

Art. 11. - Camera are obligaţia să faciliteze participarea membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea PPCADAS

 

Art. 12. - În cadrul PPCADAS, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate,

Art. 13. - (1) Formarea profesională continuă structurată include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de către Cameră în baza PPCADAS, aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Camerei,

(2) în cazul delegării de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a activităţii de formare profesională continuă pentru activitatea de audit statutar, orele efectuate de auditorii financiari în cadrul activităţii delegate vor fi considerate ca făcând parte din pregătirea anuală structurată.

Art. 14. - Formarea profesională continuă nestructurată include:

a) participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/atestat de participare/e-mail de confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs);

b) susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore (dovedite prin adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri);

c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivalează 10 ore/şedinţă. (Participarea la lucrările diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atestă pe bază de adeverinţă, eliberata de respectivul organism profesional );

d) participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme sau instituţii profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin adeverinţă/diplomă/certificat/ atestat/confirmare electronică de participare);

e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional. Se echivalează numărul de ore efectuate, în baza atestatului/adeverinţei/certificatului/diplomei de participare/ e-mail confirmare participare în care să se specifice: denumirea cursului, numărul de ore efectuate şi data la care a fost efectuat respectivul curs;

f) participarea la studii postuniversitare, maşter sau doctorat în domeniu-se echivalează 20 de ore; echivalarea se face pe bază de atestat/adeverinţă/diplomă/certificat, după caz;

g) publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore, în baza unei declaraţii pe propria răspundere în care să se specifice cel puţin următoarele elemente: titlul cărţii, autorul/autorii, editura, anul apariţiei, ISBN-ul;

h) activitatea desfăşurată în calitate de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului împreună cu stagiarul;

i) elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Echivalarea se face în baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;

j) participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/ legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material în baza adeverinţei/declaraţiei pe propria răspundere care să ateste participarea la elaborarea materialului.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea PPCADAS

 

Art. 15. - Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei monitorizează dacă auditorii financiari care desfăşoară activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999 îndeplinesc cerinţele de formare profesională continuă anuală impuse de prezentele norme.

Art. 16. - Auditorii financiari sunt obligaţi să îşi păstreze o evidenţă proprie, precum şi documentele referitoare la formarea profesională, fiind responsabili să demonstreze că şi-au îndeplinit obligaţiile cerute de către Cameră.

Art. 17. - Anual, auditorii financiari trebuie să depună la sediul Camerei, până la data de 31 ianuarie, următoarele documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională continuă pentru anul precedent:

a) fişa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme;

b) copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională ne structurată.

Art. 18. - Compartimentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei are obligaţia să înregistreze în baza de date a Camerei şi să ţină evidenţa documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor de formare profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 1 an.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi sancţiuni

 

Art. 19. - Viza anuală pentru exercitarea profesiei pentru activităţile unde Camera este autoritatea competentă, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 7571999, se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerinţelor art. 12.

Art. 20. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018 şi conform hotărârilor Camerei în vigoare.

Art. 21. - Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la norme

 

FIŞA INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Subsemnatul(a) posesor/posesoare al/a carnetului nr. ………………………… emis de către Camera Auditorilor Financiari din România (Camera),

declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerinţele de pregătire profesională continuă pentru anul astfel:

I. Pregătire profesională continuă structurată pentru activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (20 de ore):

participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră:

în sistem e-learning, în perioada SAU

în sistem clasic, în perioada

II. Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):

participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez adeverinţa/diploma/certificatul/atestatul de participare, după caz;

susţinerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore. Anexez adeverinţă/declaraţie pe propria răspundere care să ateste susţinerea de cursuri;

participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei Comisii profesionale numite la nivelul Camerei - se echivalează 10 ore/şedinţă. Anexez adeverinţă care să ateste calitatea de membru în cadrul Comisiei/Comisiilor profesionale numite la nivelul …………….. ;

participarea la congrese sau conferinţe organizate de Cameră şi de alte organisme profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/diploma/certificatul/adeverinţă/confirmare electronică de participare, după caz;

participarea la cursurile profesionale, organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;

participarea la studii postuniversitare, maşter sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez atestatul/adeverinţa/diploma/certificatul de participare, după caz;

publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez declaraţie pe propria răspundere cu următoarele specificaţii: numele cărţii, autor(i), editura, anul apariţiei, ISBN;

calitatea de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar. Anexez raportul îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului, împreună cu stagiarul;

elaborarea, publicarea şi recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/3 pagini material. Anexez copii ale materialelor de specialitate publicate;

participarea la elaborarea de studii/cercetări/rapoarte/legislaţie de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/2 pagini material. Anexez adeverinţă care să ateste participarea la elaborarea materialului.

 

Dată

Semnătură

 

 

Acest formular se va completa anual şi se va depune până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.