MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 23         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

10. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 

36. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 

11. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

 

37. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

 

12. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 

38. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 547 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

212/2018. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

 

213/2018. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 10.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2019.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 20 septembrie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari, 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 11.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2019.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 29 iunie 2018, cu următoarele completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„- Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.

(2) Unităţile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătăţii, în baza propunerilor instituţiilor de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie şi în funcţie de capacităţile de pregătire ale acestora.»“

2. La articolul I, după punctul 2 sa introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «universităţile de medicină şi farmacie» se înlocuieşte cu sintagma «instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie» şi sintagma «Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Sănătăţii».”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 12.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2019.

Nr. 38.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 547

din 18 septembrie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cosmin-Marian Văduva - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Tudor Stomff în Dosarul nr. 40.003/3/2016 (număr în format vechi 2.979/2017) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.574D/2017.

2. La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care arată, mai întâi, că obiectul cererii introductive în faţa instanţei judecătoreşti este identic cu obiectul excepţiei de neconstituţionalitate. Din acest motiv, nu se poate spune că a ridicat o excepţie care nu ar avea legătură cu cauza şi că pronunţarea asupra excepţiei nu ar avea o influenţă asupra cauzei.

4. În continuare, evocă faptul că noua lege a pensiilor prevede pentru cei care au lucrat în condiţii identice de muncă acelaşi tratament juridic şi susţine că el nu a avut parte de un astfel de tratament. Arată că a fost ofiţer electronist pe navele de pescuit oceanic mai puţin de 6 ani şi din această cauză starea lui de sănătate a fost afectată. A fost pensionat pentru motive medicale şi a primit o pensie de invaliditate în 2005, în acel an fiind valabilă prevederea potrivit căreia cei care au lucrat în grupa I de muncă au anumite beneficii, respectiv creşterea punctului de pensie şi scăderea stagiului de cotizare. În anul 2014 a trecut la pensie pentru limită de vârstă, iar Casa de Pensii, cu ignorarea art. 82 din Legea nr. 263/2010, i-a scăzut pensia cu 200 lei, prin invocarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, text care, în opinia sa, este neconstituţional. Acest fapt a fost recunoscut de Parlament, care, prin adoptarea Legii nr. 155/2015, a înlăturat această nedreptate şi a stabilit din nou că şi cei care au lucrat mai puţin de 6 ani pot să beneficieze de aceste avantaje.

5. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate invocă art. 16 din Constituţie, raportat la art. 20 şi art. 148 din Constituţie, întrucât cetăţeni români care au lucrat în aceleaşi condiţii sunt trataţi diferit din punct de vedere juridic, fără a exista un motiv raţional. Afirmă că din 2014 până în 2018 a primit o pensie cu 200 lei mai mică, pentru că nu i s-a mai recunoscut dreptul de a beneficia de grupa I de muncă.

6. Solicită Curţii să verifice constituţionalitatea dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 prin raportare la forma avută în anul 2014, şi nu la cea din prezent, modificată.

7. În continuare, face referire la Hotărârea Curţii Europene de Justiţie Van Gend en Loos, arătând că orice cetăţean european poate invoca în faţa instanţei naţionale orice normă de drept european. Susţine că un drept, odată câştigat, nu poate fi ulterior desfiinţat, prin modificarea legii. Invocă hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit cărora un drept câştigat la un moment dat nu poate fi desfiinţat de hotărâri ulterioare. Depune concluzii scrise.

8. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public arată că, potrivit principiului tempus regit actum, condiţiile aplicabile unei persoane în vederea obţinerii dreptului la pensie sunt guvernate de legea în vigoare la momentul naşterii acestui drept. Aplicarea unor legi diferite, succesive în timp, unor persoane aflate în situaţii diferite nu reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate este nefondată, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, respectiv Deciziile nr. 395 din 14 iunie 2016 sau nr. 601 din 12 iunie 2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

9. Prin încheierea din 11 septembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 40.003/3/2016 (număr în format vechi 2.979/12017), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Tudor Stomff, apelant-reclamant într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii privind decizia de pensionare şi care se află în faza soluţionării căii de atac a apelului.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată că cetăţenii care au lucrat mai puţin de 6 ani în grupa I de muncă sunt discriminaţi în raport cu destinatarii normei criticate, prin aceea că sunt exceptaţi de la beneficiul reducerii vârstei de pensionare. Apreciază că este arbitrară acordarea acestui beneficiu în funcţie de criteriul datei deschiderii drepturilor la pensie. În consecinţă, stabilirea unui criteriu aleatoriu şi exterior persoanei pensionarului, de care depinde acordarea reducerii vârstei de pensionare, este în contradicţie cu principiul egalităţii în faţa legii.

11. Este incontestabil, potrivit autorului, dreptul legiuitorului de a stabili, în cadrul politicii de pensionare, condiţiile în care un cetăţean poate beneficia de anumite măsuri de reducere a vârstei de pensionare. Totuşi, aceste condiţii nu pot fi arbitrare, ci trebuie să respecte pe deplin dispoziţiile constituţionale ale art. 16 din Constituţie. Limitarea aplicării dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 la cetăţenii care au lucrat în grupa I de muncă şi s-au pensionat după 25 iunie 2015, cu excluderea celor care au lucrat în aceeaşi perioadă calendaristică în aceeaşi grupă de muncă, dar s-au pensionat înainte de 25 iunie 2015, putând exista cazuri în care starea lor de sănătate s-a degradat mai accentuat în 4-5 ani decât a altora, în funcţie de particularităţile anatomofiziologice individuale şi de specificul locului de muncă, este în totală contradicţie cu principiul egalităţii în faţa legii, conform căruia, în situaţii egale, condiţiile de pensionare nu pot fi diferite.

12. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că nu se aduce atingere prevederilor art. 16 din Constituţie, deoarece norma este aplicabilă tuturor persoanelor care se încadrează în domeniul său de aplicare, fără distincţie, iar existenţa discriminării nu poate fi dedusă din adoptarea unor dispoziţii legale succesive, acestea aplicându-se nediferenţiat în perioada cât sunt în vigoare, neretroactivitatea fiind un principiu cu valoare constituţională.

13. În ceea ce priveşte conformitatea art. 55 din Legea nr. 263/2010 cu dispoziţiile art. 20 şi art. 148 din Constituţia României, aceasta nu poate fi negată, de vreme ce reclamantului nu La fost încălcat vreun drept prevăzut de reglementările internaţionale.

14. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

15. Guvernul, în punctul său de vedere, arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Făcând trimitere la considerentele şi soluţiile din jurisprudenţa în materie a Curţii, în special la Decizia nr. 601 din 12 iunie 2012, apreciază că acestea îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile în care nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la reconsiderarea lor. În plus, cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 20 din Constituţie, Guvernul arată că aceasta nu poate fi reţinută, nefiind în discuţie drepturi fundamentale ale omului. În fine, nu este aplicabil nici art. 148 din Constituţie, care vizează competenţa instanţelor de judecată de a se pronunţa asupra conformităţii legislaţiei naţionale cu cea europeană.

16. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut de Curtea Constituţională în Decizia nr. 395 din 14 iunie 2016, în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile orale şi cele scrise ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Curtea observă că, la data soluţionării prezentei excepţii, conţinutul acestora este modificat prin raportare la conţinutul pe care îl aveau la data sesizării Curţii. Cu toate acestea, dispoziţiile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în cauza în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 care, la data sesizării Curţii, aveau următorul conţinut: „Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a) conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;

b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

c) cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.”

20. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 148 referitor la integrarea în Uniunea Europeană.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reaminteşte că, în Decizia nr. 395 din 14 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 august 2016 (paragraful 16), a reţinut că dreptul la pensie, ca şi dreptul la alte forme de asigurări sociale ori de protecţie socială, se acordă potrivit legii. Astfel, legiuitorul este în drept ca, în reglementarea cadrului sistemului public de pensii, să stabilească criteriile şi condiţiile concrete în care asiguraţii pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care pot fi acordate, regulile generale de acordare a acestora şi regulile derogatorii pentru situaţii deosebite, precum şi modul de calcul al pensiilor. În acest sens este şi Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2007. Prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, Curtea a stabilit că în sistemul public do pensii există mai multe categorii socioprofesionale care se bucură de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveşte calculul pensiilor, fără ca aceasta să aibă semnificaţia unei discriminări. În acest sens pot fi amintite persoanele care au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite ori speciale de muncă şi care beneficiază de vârste de pensionare şi stagii de cotizare mai reduse. Factorul determinant în instituirea tratamentului juridic diferenţiat îl constituie condiţiile specifice în care aceste categorii socioprofesionale au desfăşurat activitatea.

22. Una dintre categoriile socioprofesionale care se bucură de un regim juridic mai favorabil în ceea ce priveşte calculul pensiilor este şi cea a persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, categorie din care face parte şi autorul excepţiei de neconstituţionalitate. La momentul deschiderii dreptului la pensie al acestuia, prevederile legale în vigoare şi aplicabile situaţiei sale erau dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, introduse prin Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit cărora „Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: (...) conform tabelului nr. 11, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale,”. Potrivit tabelului menţionat, în condiţiile în care stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă (ani împliniţi) este de 6 ani, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani.

23. Prin Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. ai), precum şi tabelul nr. V din Legea nr. 263/2010 au fost abrogate, iar prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) din aceasta au căpătat următorul conţinut:,Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: (...) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) “ în tabelul nr. 2 menţionat se precizează că, în condiţiile unui stagiu de cotizare de 3 ani realizat în grupa I de muncă, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă, vârsta standard de pensionare se reduce cu un an şi 6 luni. La o analiză comparativă a reglementării aplicabile la data deschiderii dreptului la pensie al autorului şi, respectiv, a celei aplicabile odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 155/2015, rezultă că aceasta din urmă este mai favorabilă pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, în condiţiile în care, aşa cum reiese din înscrisurile aflate în dosarul instanţei judecătoreşti, a realizat un stagiu de cotizare în grupa I de muncă de 3 ani, 7 luni şi 4 zile.

24. Autorul consideră că modificarea legislativă mai sus analizată este de natură să discrimineze categoria persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi care s-au pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015, respectiv 25 iunie 2015, faţă de categoria persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi care s-au pensionat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 155/2015.

25. Curtea Constituţională a mai analizat, în materia Legii nr. 263/2010, critici de neconstituţionalitate de asemenea natură, în situaţii similare contextului factual şi normativ al prezentei cauze. Astfel, în Decizia nr. 886 din 15 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 19 februarie 2016, Curtea a reţinut că, în esenţă, critica autorului excepţiei viza aplicarea unor dispoziţii de lege referitoare la stabilirea pensiei numai persoanelor al căror drept la pensie se deschide ulterior intrării în vigoare a acestor dispoziţii de lege, iar nu şi celor pensionate anterior. Or, a continuat Curtea, prin Decizia nr. 541 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 17 august 2015, paragraful 17, a statuat că persoanele care se pensionează se supun dispoziţiilor legale în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum.

26. În paragraful 15 al Deciziei nr. 886 din 15 decembrie 2015, Curtea a mai statuat, referitor la tratamentul juridic diferit căruia se supun persoanele în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, că, prin Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, a stabilit că situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări. Prin Decizia nr. 103 din 26 martie 2002, Curtea a precizat că noile reglementări pot să fie avantajoase sau chiar dezavantajoase beneficiarilor de pensii, după cum permit sau impun, după caz, situaţia economico-financiară a ţării şi fondurile de asigurări sociale de stat disponibile. În oricare dintre aceste ipoteze dispoziţiile legale noi se aplică numai pentru viitor, pentru persoane care se vor înscrie la pensie după intrarea lor în vigoare, neputând atinge drepturile de pensie anterior stabilite. Prin urmare, legiuitorul este liber să modifice condiţiile de stabilire a dreptului la pensie pentru viitor, fără ca aceasta să aibă semnificaţia încălcării dreptului la pensie, iar dacă doreşte ca noile dispoziţii mai favorabile să fie aplicate şi persoanelor pensionate anterior, acest lucru trebuie prevăzut în mod expres de lege.

27. Având în vedere că nu există niciun motiv de îndepărtare de la principiul potrivit căruia situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea urmează să respingă, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.

28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tudor Stomff în Dosarul nr. 40.003/3/2016 (număr în format vechi 2.979/2017) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile ari. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 septembrie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cosmin-Marian Văduva

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

 

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) şi s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 21 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut ia lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română conform modelului din anexa nr. 2, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular al deciziei de confirmare, prevăzută la lit. c), precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente din ţara de origine, tradus în limba română în formă necertificată;

c) deţine o decizie de confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor prevăzute la lit. a), b) şi e);”.

2. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„21. confirmare - recunoaşterea dreptului unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) de a presta servicii transfrontaliere în România;

22. decizie de confirmare - act administrativ emis unui operator economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România; decizia de confirmare ţine loc de atestat;”.

3. La articolul 6 alineatul (2), punctele 5 şi 9 se abrogă.

4. La articolul 7, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice, precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a staţiilor de înaltă tensiune şi a centralelor, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări aferente instalaţiilor electrice de medie tensiune;

c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane şi staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, instalaţiile electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice aferente instalaţiilor electrice de înaltă tensiune.”

5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în situaţia în care se constată că în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 11 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral şi efectiv virată în contul de destinaţie, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru şi cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale. Prevederile referitoare la clasare se aplică şi în cazul solicitării de emitere a deciziei de confirmare.”

6. La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) Fişa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităţilor supuse atestării, existent la momentul solicitării atestării, întocmită conform anexei nr. 9; structura de personal trebuie să cuprindă cel puţin un angajat având calitatea de electrician autorizat, având minimum gradul şi tipul de autorizare aferent atestatului solicitat conform corespondenţei indicate în anexa nr. 5; fişa va fi însoţită de un extras din Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor (care se completează la nivelul operatorului economic şi se transmite la inspectoratul teritorial de muncă potrivit normelor în vigoare), datat şi semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajaţi a persoanelor din structura de personal sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea;”.

7. La articolul 14 alineatul (1), litera e) se abrogă,

8. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Procedura de atestare/confirmare

9. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) în termen de 10 zile de la data la care documentaţia este completă, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului/deciziei de confirmare.”

10. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător, până la finalizarea verificării, în situaţia în care se aplică prevederile art. 15 alin. (2).”

11. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului şi atestatul sau decizia de confirmare/refuz de confirmare se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau e-mail.

(4) Atestatele şi deciziile în original:

a) se ridică de la sediul ANRE de către:

(i) reprezentantul legal;

(ii) angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;

(iii) orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii;

b) se transmit, la cerere, pe cheltuiala titularului, prin intermediul serviciilor poştale.

(5) Decizia de refuz de acordare a atestatului/confirmării conţine motivele de refuz.”

12. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) analizează raportul cu privire la soluţionarea cererii de atestare/confirmare şi hotărăşte solicitarea de informaţii/ clarificări suplimentare, atestarea/confirmarea, refuzul atestării sau refuzul confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România de către operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1).

13. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Şedinţele Comisiei de atestare se programează şi se desfăşoară cel puţin o dată într-o lună calendaristică, data şedinţei şi ordinea de zi propusă afişându-se pe pagina de internet a ANRE.”

14. La articolul 19 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) emite decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului/confirmării, de modificare, de suspendare sau de retragere a atestatului/confirmării şi, după caz, atestatul acordat;”.

15. La articolul 20 alineatul (1), literele c) şi e) se abrogă.

16. La articolul 20 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) angajamentul solicitantului, la momentul acordării/vizării atestatului, în raport cu obligaţiile titularului de atestat prevăzute la art. 31 lit. a)-c);”.

17. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de această dată, titularul atestatului transmite la ANRE o cerere de vizare periodică, semnată de reprezentantul său legal, în vederea verificării şi vizării atestatului de către ANRE, întocmită conform modelului din anexa nr. 7, documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-d) actualizate, originalul atestatului, precum şi dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, egal cu 60% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.11

18. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (3).”

19. La articolul 22, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în baza documentelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), direcţia de specialitate din cadrul ANRE verifică îndeplinirea de către titularul de atestat a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1). În cazul în care documentaţia este completă, criteriile de vizare sunt îndeplinite şi tariful de vizare a atestatului a fost efectiv virat în contul ANRE, direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care se propune Comisiei de atestare să constate îndeplinirea condiţiilor pentru vizarea atestatului.

.........................................................................................................................

(7) Atestatele vizate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).”

20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (3).”

21. La articolul 24, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul aprobării, decizia de modificare a atestatului, precum şi atestatul modificat se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data şedinţei Comisiei de atestare şi se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau e-mail.

(4) Atestatele şi deciziile modificate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).”

22. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Titularul de atestat are obligaţia să transmită la ANRE originalul atestatului modificat.

23. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„Art. 251. - Prevederile de la art. 23-25 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la modificarea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaşte acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.”

24 La articolul 26 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat;”.

25. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

,,(41) în cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituţiilor îndreptăţite ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcţia generală control, suspendarea atestatelor până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.”

26. La articolul 27, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat;”,

27. La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) după două suspendări consecutive pentru motivul invocat la art. 26 alin. (1) lit. e).”

28. La articolul 29, alineatul (4) şi se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Deciziile de suspendare/retragere, în original, se comunică solicitantului, conform prevederilor art. 17 alin. (4).”

29. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Titularul de atestat are obligaţia să transmită la ANRE originalul atestatului retras.”

30. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Prevederile de la art. 26-29 se aplică şi operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaşte acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.”

31. La articolul 31, literele a), g) şi h) se modifici şi vor avea următorul cuprins:

„a) să respecte legile, prevederile regulamentului, ale condiţiilor de valabilitate ale atestatului/confirmării, ale normelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale oricăror reglementări emise de ANRE, aplicabile activităţilor atestate, inclusiv pe cele privind protecţia persoanelor, bunurilor şi activităţilor;

.........................................................................................................................

g) să transmită la ANRE, întocmai şi la termen, orice informaţie sau document solicitat, în condiţiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE;

h) să ţină la zi, pentru fiecare an de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare şi să arhiveze pe o perioadă de 10 ani, în format electronic:

(i) un registru unic de evidenţă conţinând lista contractelor de proiectare/executare/verificare instalaţii electrice încheiate şi aflate în derulare şi a celor finalizate în anul respectiv de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare, precum şi evidenţa gradelor de satisfacţie a beneficiarilor, întocmit conform modelului din anexa nr. 12;

(ii) aprecierile pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului din anexa nr. 13;

(iii) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare de instalaţii electrice, semnate de către beneficiar sau, în cazul lucrărilor de proiectare realizate, procesele-verbale de avizare, eliberate de către beneficiarii acestora;”.

32. La articolul 31, litera o) se abrogă.

33. După articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 391 şi 392, cu următorul cuprins:

„Art. 391. - În cazul retragerii cererii de atestare/vizare/ confirmare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv, tarifele prevăzute la art. 39 nu se înapoiază operatorului economic.

Art. 392. - Drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul regulament se aplică şi operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), titulari ai deciziilor de confirmare emise de ANRE.”

34. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele şi informaţiile cuprinse în registrele unice de evidenţă întocmite de către titularii de atestate, conform prevederilor art. 31 lit. h), precum şi valorile gradelor de satisfacţie a beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.”

35. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

36. Anexa nr. 3 se abrogă.

37. Anexele nr. 6,7,10 şi 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Solicitările de acordare de atestate/decizii de confirmare nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se soluţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice în vigoare la data emiterii deciziei prin care se soluţionează cererea.

Art. III. - Titularii de atestate pentru proiectarea, executarea şi verificarea de instalaţii electrice, titularii deciziilor de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, precum şi solicitanţii de atestate sau solicitanţii de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 212.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

- Model -

 

CERERE DE CONFIRMARE

a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România

 

Către: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

 

Domnule Președinte,

 

Subsemnatul, .........., posesor al actului de identitate/pașaportului seria .......... nr..........., eliberat de .......... la data .........., în calitate de .......... (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic .........., cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveția) .........., adresa (completă a sediului social) .........., solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România, în limitele competențelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ........... (Se vor menționa tipurile de atestate corespunzătoare.)

Cererea este însoțită de documentele precizate în opis.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înmatriculat în registrului comerțului cu nr...........;

- are codul de înregistrare fiscală nr........... și

- contul nr........... deschis la Banca ........... (denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix .........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil .........., adresa de e-mail .......... sau prin împuternicit: .........., la nr. telefon fix .........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil .........., adresa de e-mail .......... (Se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii.)

La data prezentei declar că operatorul economic, în numele și pe seama căruia semnez această declarație, nu se află în faliment.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data ..........

           

Semnătura reprezentantului legal (în original)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la regulament)

Competențele titularilor de atestate acordate de ANRE

 

Tip atestat

Competențele titularului de atestat

A1

Realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.

A2

Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de medie tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.

A

Toate competențele atestatelor de tip A1 și A2 și, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele și instalațiile electrice de înaltă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv normelor tehnice incidente.

A3

Încercări de echipamente și instalații electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile

Bi

Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus:
a) execută instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale;
b) execută instalații de utilizare de joasă tensiune;
c) execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalații de legare la pământ și de paratrăsnet aferente clădirilor civile și industriale și emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora.

Be

Toate competențele atestatului de tip Bi și, în plus, execută branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

Bp

Proiectează:
a) instalații electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale;
b) instalații de utilizare de joasă tensiune;
c) branșamente electrice și instalații de racordare la joasă tensiune, aeriene și/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

B

Toate competențele atestatelor de tip Be și Bp

C1A

Toate competențele atestatului de tip Bp și, în plus, proiectează:
a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene și/sau subterane;
b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;
c) stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
d) rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
e) rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
f) instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
g) baterii staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
h) instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
i) instalații de comandă, control și protecții prin relee.

C2A

Toate competențele atestatului de tip Be și, în plus, execută:
a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV aeriene și/ sau subterane;
b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;
c) stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
d) rețele electrice de iluminat public aeriene și/sau subterane;
e) rețele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;
f) instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);
g) baterii staționare de acumulatori, instalații electrice de compensare a factorului de putere;
h) instalații de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal;
i) instalații de comandă, control și protecții prin relee;
j) măsurarea rezistenței de izolație și continuitate circuite, măsurarea rezistenței de contact la PT;
k) verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de medie tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare.

C1B

Toate competențele atestatului de tip C1A și, în plus, proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV aeriene și/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

C2B

Toate competențele atestatului de tip C2A și, în plus, execută:
a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV-110 kV aeriene și/sau subterane;
b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV;
c) verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice de înaltă tensiune, aferente rețelelor electrice de distribuție și posturilor de transformare;
d) stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

D1

Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus, proiectează linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene și/sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA.

D2

Toate competențele atestatului de tip C2B și, în plus, execută:
a) linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene și/sau subterane;
b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA;
c) verificări și încercări ale echipamentelor și instalațiilor electrice aferente rețelelor electrice de transport și distribuție.

E1

Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus, proiectează stații electrice și instalații electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:
a) instalații electrice de curenți slabi (circuite secundare);
b) instalații de comandă, control și protecții prin relee;
c) instalații electrice aferente serviciilor proprii din centrale și stații electrice.

E2PA

Execută lucrări la instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, inclusiv:
a) instalații electrice de curenți slabi (circuite secundare);
b) instalații de comandă, control și protecții prin relee;
c) instalații electrice aferente serviciilor proprii din centrale și stații electrice.

E2

Toate competențele atestatului de tip E2PA și C2B, și, în plus, execută stații electrice și instalații electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:
a) instalații electrice de curenți slabi (circuite secundare);
b) instalații de comandă, control și protecții prin relee;
c) instalații electrice aferente serviciilor proprii din centrale și stații electrice.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la regulament)

 

- Model -

Cerere de atestare/vizare periodică

 

Către: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

 

Domnule Președinte,

 

Subsemnatul .........., cod numeric personal .........., posesor al actului de identitate seria .......... nr..........., eliberat de .......... la data .........., în calitate de .......... (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic .........., cu sediul social în localitatea .........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., județul .........., solicit acordarea/vizarea periodică a următoarelor tipuri de atestate: ........... (Se vor menționa tipurile de atestate solicitate.)

Cererea este însoțită de documentele precizate în opis.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înmatriculat în registrului comerțului cu nr...........;

- are codul unic de înregistrare (CUI) nr........... și

- contul nr........... deschis la Banca .........., Sucursala ........... (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul.)

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix .........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil .........., adresa de e-mail .......... sau prin împuternicit: .........., la nr. telefon fix .........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil .........., adresa de e-mail ........... (Se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii.)

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

 

Data ..........

 

Semnătura reprezentantului legal (în original)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 10 la regulament)

 

Conținutul-cadru al unui atestat

 

(Față)

 

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

 

În conformitate cu Decizia ANRE nr........... [data deciziei: ZZ.LL.AAAA] se acordă .......... [denumirea solicitantului], cu sediul în .......... [sediul solicitantului], înregistrat în registrului comerțului cu nr............ [numărul de înregistrare al solicitantului] având codul unic de înregistrare nr........... [CUI nr....],

 

ATESTATUL nr.........../ .......... [data acordării: ZZ.LL.AAAA]

 

de tip .................... [tip atestat conform art. 8 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016] pentru .................... [descrierea de la art. 8 alin. (1) din regulamentul aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016]

 

Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiționată de verificarea și vizarea periodică a acestuia în condițiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016.

2. Titularul atestatului are drepturile și trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

3. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrag/atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

 

Data emiterii ..........
[ZZ.LL.AAAA]
Președinte,
..........

 

(Verso)

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Loc ștampilă ANRE

Data vizării
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

Următorul termen de vizare
..........

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ
a contractelor încheiate de titularul de atestat și gradul de satisfacție a beneficiarilor lucrărilor

 

Nr. crt.

Contract nr....

Lucrări/Servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă)

Beneficiar (parte a contractului)

Data încheierii contractului

Data finalizării contractului

Apreciere contract finalizat

(valoarea gradului de satisfacție)

1

2

3

...

Gradul de satisfacție anual (media aritmetică a valorilor gradului de satisfacție al contractelor finalizate în perioada de referință):

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

a) La articolul 3, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

b) Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Titularul autorizaţiei informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea şi Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:

a) denumirii titularului autorizaţiei;

b) formei juridice a societăţii;

c) sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei;

d) Structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului;

e) datelor de contact (telefon, fax, e-mail).

(2) Schimbarea datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea autorizaţiei.

(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizaţiei transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a autorizaţiei.

(4) Divizarea, fuziunea sau transformarea titularului autorizaţiei este notificată autorităţii competente, în condiţiile Regulamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/ transformare potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.”

c) La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului autorizaţiei determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul autorizaţiei sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a autorizaţiei şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea autorizaţiei şi eliberarea unei autorizaţii noi;

b) modificarea autorizaţiei.”

2. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

a) La articolul 5, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

b) La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile lucrătoare înainte, intenţia de a se efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni, divizări sau transformări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.”

c) La articolul 34 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei/structurii acţionariatului/valorii capitalului social ori a patrimoniului sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării/fuziunii/transformării, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea «Menţinerea activelor»;”.

d) La articolul 34, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Schimbarea datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social ori a patrimoniului nu constituie motiv pentru modificarea licenţei.

(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.”

e) La articolul 42, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei determinate de schimbarea denumirii/formei juridice/sediului social ori a altor sedii ce fac obiectul licenţei sau determinate de realizarea unor operaţiuni de divizare/fuziune/transformare, autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenţei şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;

b) modificarea licenţei.

(3) Constituie motiv de modificare a licenţei situaţia includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, precum şi situaţia modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea, caz în care autoritatea competentă examinează cererea de modificare a licenţei şi dispune conform prevederilor alin. (2).”

Art. II. - Titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi ai licenţelor pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 213.