MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 ianuarie 2019

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

20. - Lege privind instituirea Zilei Limbii Romani

 

48. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani

 

21. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

49. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.903/2018. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

 

4.003/2018. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

100/2018. - Hotărâre privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea Zilei Limbii Romani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 16 iunie ca Ziua Limbii Romani.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Romani, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii rome, se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic şi/sau financiar, după caz, organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

(3) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba romani ca limbă maternă, în ziua de 16 iunie se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Limbii Romani şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnici şi socială în interesul privat al membrilor săi.

(2) Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01, secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10,11,12.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 şi 3.

(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiţii în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.”

3. La articolul 8, literele a)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) principiul asocierii voluntare şi deschise, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entităţi juridice voluntare care se constituie pe baza liberului consimţământ şi sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de acord să îşi asume responsabilităţile calităţii de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, religie, apartenenţă politică, origine socială sau sex;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia cooperativele agricole sunt organizaţii democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor şi adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în faţa membrilor cooperatori;

c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietăţii cooperativei agricole, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puţin o parte a acestei proprietăţi este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensaţie limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu participarea fiecăruia la profitul realizat de către cooperativa agricolă la care este membru. Membrii cooperatori alocă din profitul net al cooperativei agricole sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea cooperativei agricole, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea cooperativei agricole sau sprijinirea altor activităţi aprobate de către membrii cooperatori;

d) principiul autonomiei şi independenţei cooperativei agricole, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entităţi juridice autonome bazate pe autoajutorare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea În raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi cu menţinerea autonomiei cooperativelor agricole;

e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori, conform căruia cooperativele agricole asigură educarea şi instruirea membrilor lor, reprezentanţilor aleşi, directorilor executivi sau angajaţilor, astfel încât aceştia să poată contribui efectiv la dezvoltarea cooperativelor agricole din care fac parte;

f) principiul cooperării dintre cooperative, potrivit căruia cooperativele agricole servesc membrii proprii şi consolidează mişcarea cooperatistă. Societăţile cooperatiste lucrează împreună În cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia cooperativele agricole acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.”

4. La articolul 9, litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social, dar care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativa agricolă, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat şi care nu poate depăşi un an fiscal;”.

5. La articolul 11 alineatul (2), litera i2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativa agricolă;”.

6. La articolul 11 alineatul (2), după litera i2) se introduce o nouă litera, litera i3), cu următorul cuprins:

i3) menţiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operaţiuni de colectare, vânzare şi procesare a producţiei primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operaţiuni;”.

7. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

(2) Numărul părţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.”

8. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Drepturile membrilor cooperatori faţă de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conţină obligatoriu dispoziţii privitoare la:”.

9. La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Obligaţiile membrilor cooperatori sunt următoarele;

a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;

b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;

c) să nu fie în acelaşi timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente:

d) să înştiinţeze în scris eventualele situaţii de conflicte de interese;

e) să respecte valorile şi principiile mişcării cooperatiste;

f) să respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole.”

10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifica şi va avea următorul cuprins:

c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă în calitate de operator economic independent şi/sau de către cooperativa agricolă în favoarea membrului cooperator.”

11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiţi de membrii fondatori.”

12. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să acţioneze de bună-credinţă faţă de interesele generale ale cooperativelor agricole şi ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste.”

13. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Adunarea generală a cooperativei agricole poate stabili prin statut cazurile specifice de conflicte de interese pentru membrii consiliului de administraţie, în condiţiile legii.”

14. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanţie bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părţi sociale. În caz de nedepunere în termen, aceştia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administraţie.”

15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Consiliul de administraţie angajează, în condiţiile legii, un director executiv.”

16. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.

17. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Membrii consiliului de administraţie răspund solidar faţă de cooperativa agricolă pentru:”.

18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Membrul consiliului de administraţie care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înştiinţeze adunarea generală şi pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nicio hotărâre privitoare la acea operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia/soţul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate cooperativei agricole.”

19 Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Exercitarea oricărei acţiuni în justiţie pentru pagubele cauzate de membrii consiliului de administraţie cooperativei agricole se hotărăşte de adunarea generală.

(2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să exercite acţiunea în justiţie, mandatul încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora.

(3) Răspunderea nu încetează odată cu aprobarea situaţiei financiare anuale şi nici prin descărcarea de gestiune dată anual de adunarea generală.”

20. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Preşedintele consiliului de administraţie al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

(2) Preşedintele cooperativei agricole este ales de adunarea generală şi este de drept preşedintele consiliului de administraţie.

(3) Preşedintele cooperativei agricole asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a deciziilor consiliului de administraţie.

(4) Preşedintele cooperativei agricole este ales dintre membrii cooperatori.

(5) Preşedintele cooperativei agricole reprezintă cooperativa agricolă în relaţiile cu terţii, în limita atribuţiilor stabilite prin actele constitutive.

(6) Conducerea executivă a cooperativei agricole, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredinţa unui director executiv, pe baza unui contract de management/muncă în care sunt prevăzute criterii de performanţă; directorul executiv se subordonează preşedintelui consiliului de administraţie şi poate să nu fie membru cooperator.

(7) Directorul executiv este angajat în urma unui concurs, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv.

(8) Directorul executiv organizează şi conduce activităţile zilnice ale cooperativei agricole cu scopul îndeplinirii mandatului trasat de consiliul de administraţie.

(9) Membrii consiliului de administraţie pot prelua atribuţiile specifice funcţiei de director executiv pe o perioadă de cel mult un an.

(10) Prin statut pot fi stabilite şi alte atribuţii atât pentru preşedintele consiliului de administraţie, cât şi pentru directorul executiv.”

21. La articolul 38, litera g) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) registrul bunurilor atribuite în folosinţă cooperativei agricole, însoţite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate şi vizate de către cenzori.

(3) Registrele membrilor cooperatori se pot ţine pe suport hârtie şi/sau în sistem computerizat.”

22. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, însoţite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puţin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori şi de cenzori.”

23. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare, urmărind cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea şi perfecţionarea membrilor şi angajaţilor, precum şi acţiuni pentru dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.”

24. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporţional cu participarea acestora la capitalul social şi/sau la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole.”

25. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şî va avea următorul cuprins:

„(2) Partea indivizibilă poate fi împărţită între membrii cooperatori în caz de dizolvare şi lichidare.”

26. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu următorul cuprins:

„Art. 691. - Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole se pot asocia în organizaţii profesionale reprezentative la nivel naţional nonprofit, cu personalitate juridică şi apolitică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”

27. Capitolul XII „Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole” se abrogă.

28. Articolele 70-75 se abrogă.

29. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000,000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;

c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;

d) prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit;

e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către cooperativele agricole.

(3) în cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii, în acest caz, cooperativele agricole au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.

(4) Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.”

30. După articolul 76 se introduc două noi articole, articolele 761 şi 762, cu următorul cuprins:

„Art. 761. - (1) Cooperativele agricole au acces la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri europene, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României.

(2) Recunoaşterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 762. - (1) Se înfiinţează Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(2) Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole din România se realizează, se actualizează şi se administrează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a transmite anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înfiinţare şi declarare a situaţiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de angajaţi, anul înfiinţării, localitatea, adresa şi datele de contact: reprezentant, telefon, fax, e-mail.”

31. În tot textul legii, sintagma „cooperativa” se va înlocui cu sintagma „cooperativa agricolă”.

Art. II. - Prevederile art. 11 alin. (2) lit. i3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, nu se aplică contractelor aflate în desfăşurare.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legii va fi elaborat ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru stabilirea criteriilor privind scutirea membrilor cooperatori de la plata unor impozite, prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2019.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 

În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 49.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, şi al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea monitorizării derulării programului de investiţii publice se instituie un sistem de raportare pentru ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - (1) Raportarea datelor aferente programului de investiţii publice se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite, potrivit anexei nr. 1, care se transmite Ministerului Finanţelor Publice în format electronic, cu semnătură autorizată, lunar, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară.

(2) Raportarea indicatorilor de progres şi rezultat corespunzători proiectelor de investiţii publice semnificative se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, în format electronic şi/sau letric, cu semnătură autorizată, conform anexei nr. 2, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

(3) Completarea anexei nr. 2 se face conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3

(4) în cazul nerespectării prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 vor fi transmise Direcţiei generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 5. - Pe baza informaţiilor prezentate de către ordonatorii principali de credite, Ministerul Finanţelor Publice elaborează rapoarte/informări trimestriale ce vor fi supuse aprobării conducerii ministerului şi, ulterior, publicate la adresa www.mfinante.ro

Art. 6. - Direcţia generală de programare bugetară, direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2019.

(2) Prima raportare a indicatorilor de progres şi rezultat corespunzători proiectelor de investiţii publice semnificative, menţionată la art. 2 alin. (2), se va întocmi şi transmite de către ordonatorii principali de credite Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii aprilie pentru trimestrul I al anului 2019.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice prevăzute la art. 5 alin. (2) şi a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2008, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 3.903.

 

Fișa de monitorizare a derulării programului de investiții publice la finele lunii

. . . . . . . . . ./(anul) . . . . . . . . . .1

 


1 Detalierea alineatelor se va face potrivit structurii aprobate prin legea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, iar sumele vor fi înscrise în mii lei, fără zecimale.

2 Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora...".

3 Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "Ordonatorii principali de credite sunt miniștrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, conducătorii altor autorități publice și conducătorii instituțiilor publice autonome.".

 


4 Potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, "În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investițional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza și măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru".

 

NOTE:

*)

I Program anual actualizat - credite bugetare

II Plăți efectuate, cumulat de la începutul anului până la finele lunii pentru care se face raportarea

III Plăți efectuate în luna pentru care se face raportarea

**) Poate reprezenta bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, după caz.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE
pentru trimestrul . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .(zz/ll/an)

 

1. Denumirea obiectivului/proiectului de investiții:

 

2. Cod Fișă program/obiectiv/proiect de investiții:

(În cazul în care obiectivul/proiectul de investiții este inclus în Programul de investiții publice în cadrul unei fișe globale se va indica codul acesteia.)

 

3. Date privind obiectivul/proiectul de investiții

 

- mii lei -

 

Nr. crt.

Tipul și data documentului de aprobare/ reaprobare/ actualizare

Valoarea totală aprobată/ reaprobată/ actualizată

din care: valoare C + M

Durata de realizare aprobată/reaprobată/ actualizată (luni)

Durata de execuție a lucrărilor aprobată/reaprobată/ actualizată (luni)

Principalii indicatori/ capacități fizice aprobate/reaprobate/ actualizate

Perioada de implementare a proiectului

de la

până la

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

4. Descrierea obiectivului/proiectului de investiții

4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

Nr. crt.

Denumire contract/ act administrativ aprobat

Valoare estimată a contractului

- lei fără TVA-

Valoare contract în urma procedurii de achiziție publică/ valoare act administrativ 
- lei cu TVA -

Data de semnare a contractului (nr. /data ordinului de începere)

Data de începere a contractului (nr. /data ordinului de începere)

Durata conform contract (luni)

Extindere de timp/ durata totală (luni)

Data finală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1.

Contract nr. 1 - . . . . . .

2.

Contract nr. 2 - . . . . .

B.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

Contract nr. 1 - . . . . . .

TOTAL

 

4.2. Informații privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiții

A. Informații privind contractele/actele administrative în derulare și plățile efectuate

Nr. crt.

Contract/ act administrativ

Act adițional/modificare act administrativ

Valoare contract/ act administrativ
- lei cu TVA -

Valoare plăți efectuate

- lei cu TVA-

Valoare rest de plată 
- lei cu TVA -

Stadiul implementării la data raportării

Obiectul și justificarea modificării

Număr/Data

Valoare (lei)

Cumulat la finele trimestrului anterior celui de raportare

În trimestrul de raportare

Fizic %

Valoric %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1

Ctr. nr. . . . . /. . . . . .

A.Ad. nr. 1/. . . . . .

A.Ad. nr. 2/. . . . . .

2

Ctr. nr. . . . . /. . . . . .

B.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1

Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

2

Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

TOTAL

 

A.1. Contracte

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

Contract nr. . . . . . . . . . . - (. . . . . . . . . .)

 

A.2. Exproprieri

5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare.

5.1. Implementarea proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizare

Nr. crt.

Contract/act administrativ

Calendarul de derulare a contractului/actului administrativ

Planificat pentru perioada de raportare

Realizat în perioada de raportare

Abaterea de la calendar/grafic

Justificarea abaterii

0

1

2

3

4

5

6

A.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

Ctr. nr. . . . . /. . . . . . . . .

Activități/etape/termene intermediare/ faze determinante/etc., stabilite prin contract (Se vor menționa în funcție de natura contractului încheiat, servicii, furnizare, execuție.)

(Se vor da informații privind cauzele care au condus la nerespectarea termenelor stabilite, alte informații relevante etc.)

Ctr. nr. . . . . /. . . . . . . . .

 

5.2. Indicatorii de monitorizare - Indicatori fizici totali/capacități totale ai/ale proiectului

Nr. crt.

Indicator

UM

Cantitate conform contract

Cantitate realizată

Rest de realizat

Stadiu fizic realizat %

Raportare precedentă

În perioada raportării

Cumulat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1

. . . . . . . . . .

2

. . . . . . . . . .

n

 

6. Graficul de achiziții actualizat la data . . . . . . . . . .

(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului - estimate)

Nr. crt.

Contract/ Tip contract

Valoare estimată contract 
- lei fără TVA -

Dată anunț de participare

Dată anunț depunere ofertă

Dată semnare contract

Dată începere contract

Dată finalizare contract

0

1

2

3

4

5

6

7

A.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1.

Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

2.

Ctr. nr. . . . . /. . . . . .

B.

Lot/Etapa/Secțiune/Tronson . . . . . . . . . .

1.

Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

2.

Ctr. nr. . . . . ./. . . . .

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a raportului de monitorizare

 

„3. Date privind obiectivul/proiectul de investiţii”

Documente de aprobare/reaprobare/de actualizare:

Col. 1 - se vor menţiona tipul/numărul/data documentului de aprobare/reaprobare/de actualizare (de exemplu: hotărâre de Guvern, ordin de ministru etc.) nr. /zz/ll/an; datele vor fi completate în conformitate cu toate documentele de aprobare/reaprobare/actualizare;

Col. 2 - se va menţiona valoarea totală actualizată a obiectivului/proiectului de investiţii, conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

Col. 4 - durata de realizare aprobată iniţial, conform documentului de aprobare/reaprobare/actualizare corelată cu stadiul de implementare, nr./dată/tip document justificativ, dacă este cazul;

Col. 5 - durata de execuţie a lucrărilor aprobată/reaprobată/ actualizată corelată cu stadiul de implementare, nr./dată/tip document justificativ, dacă este cazul;

Col. 6 - se vor menţiona principalii indicatori/capacităţi fizice care urmează să se realizeze prin obiectivul/proiectul de investiţii, în funcţie de specificul şi obiectul fiecărui proiect, de exemplu, km reţea, capacitate staţie epurare, km drum (în funcţie de categoria de drum), orice alte elemente importante pentru realizarea obiectivului/proiectului etc., în conformitate cu documentul aprobator;

Col. 7 şi 8 - se va menţiona perioada de implementare a proiectului de investiţii de la data includerii în Programul de investiţii publice, anexă la legea bugetului de stat, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi PIF etc.; ulterior, pe măsura implementării proiectului se vor menţiona toate datele/termenele de extindere/decalări ale termenului de finalizare a proiectului, precum şi documentele aprobatoare, dacă este cazul, respectiv tip document/nr. /zz/ll/an.

„4. Descrierea obiectivului/proiectului de investiţii”

4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţii

NOTĂ:

- Se va completa pentru toate obiectivele/proiectele de investiţii indiferent de sursele de finanţare, identificate în PIP prin fişe de obiectiv distincte sau induse în cadrul fişelor globale, pe măsura implementării acestora, conform stadiului aferent fiecărei etape de raportare.

- în cazul în care implementarea proiectului se realizează pe loturi/etape/secţiuni/tronsoane, conform unei/unui strategii/ calendar de implementare stabilite/stabilit şi aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct va fi prezentată lista contractelor pentru fiecare lot/etapă/secţiune/tronson etc., în parte coroborat cu graficul de implementare general al proiectului.

- Pentru exproprieri se va trece valoarea aprobată prin hotărâre a Guvernului.

4.2. Informaţii privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţii

Col. 2 - se vor menţiona toate actele adiţionale (de exemplu, modificare de valoare/extindere termen de finalizare etc.);

Col. 3 - se va completa cu valoarea actului adiţional în cazul în care se modifică valoarea iniţială a contractului;

Col. 4 - se va completa cu valoarea contractului rezultată în urma încheierii actului adiţional de modificare a valorii acestuia, dacă este cazul;

Col. 5 - se va completa cu suma decontată de la începutul contractului până la finele trimestrului anterior de raportare;

Col. 10 - se va completa cu date privind obiectul modificării (de exemplu, extindere termen finalizare, modificare valoare contract etc.) şi justificarea la modificări (de exemplu, eveniment neprevăzut, note de renunţare, note de comandă suplimentară, actualizare preţ contract).

notă pentru A.1. şi A.2.:

Vor fi prezentate şi justificate, pe scurt, eventualele probleme/întârzieri apărute în implementarea obiectivului/ proiectului, diferenţe între indicatorii tehnici/capacităţile aprobaţi/ aprobate iniţial şi indicatorii tehnici/capacităţile executaţi/ executate, note de renunţare, note de comandă suplimentară şi orice alte informaţii relevante, care să prezinte stadiul de derulare a fiecărui contract/act administrativ, precum şi modul de soluţionare/acţiunile întreprinse în vederea soluţionării.

„5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare”

5.1. Implementarea obiectivului/proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizare

NOTĂ:

Informaţiile se vor actualiza la fiecare raportare conform stadiului realizat.

5.2. Indicatorii de monitorizare - indicatori fizici totali/capacităţi totale ai/ale proiectului

NOTĂ:

Se va completa conform cantităţilor stabilite potrivit contractelor încheiate [de exemplu, km reţea, capacitate staţie epurare, km drum (în funcţie de categoria de drum), noduri rutiere, poduri, suprafaţă construită, nivel de înălţime sau orice alte/alţi capacităţi/indicatori importante/importanţi specifici pentru realizarea obiectivului/proiectului] şi în funcţie de stadiul de realizare a contractului.

„6. Graficul de achiziţii actualizat la data “

(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului)

 

NOTA

În cazul în care implementarea obiectivului/proiectului se realizează pe loturi/etape/secţiuni/tronsoane conform unei/unui strategii/grafic de implementare stabilite/stabilit şi aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct vor fi prezentate toate aspectele legate de implementarea şi realizarea proiectului de investiţii, graficul fiind prezentat pentru fiecare lot/etapă/secţiune/tronson etc., în parte coroborat cu calendarul de implementare general al proiectului.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 15 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, este, potrivit legii, organism ştiinţific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale, denumit în continuare Ministerul.

(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice, denumite în continuare comisii zonale, funcţionează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului ca organisme ştiinţifice de specialitate din teritoriu ale Comisiei, fără personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.”

2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Componenţa Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale se publică pe paginile de internet ale Ministerului şi serviciilor publice deconcentrate ale acestuia,”

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Dintre membrii Comisiei, precum şi ai secţiunilor Comisiei, propuşi de către Minister, un procent de cel puţin 30% trebuie să deţină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.”

4. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisiile zonale sunt compuse fiecare dintr-un număr de 11 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei.

(3) Din componenţa comisiilor zonale fac parte arhitecţii-şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, precum şi personalităţi sau specialişti şi experţi atestaţi în domeniu. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin un arhitect, un arheolog şi un inginer constructor.”

5. La articolul 7 alineatul (4), literele d), e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanţa, cuprinde judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea;

e) Comisia zonală 5, cu sediul la laşi, cuprinde judeţele laşi, Bacău şi Vaslui;

j) Comisia zonală 10, cu sediul la Buzău, cuprinde judeţele Buzău, Brăila, Galaţi, Vrancea;”

6. La articolul 7, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dintre membrii comisiilor zonale, un procent de cel puţin 30% trebuie să deţină calitatea de specialist sau expert atestat în domeniul monumentelor istorice.”

7. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile şi la votul privind acele documentaţii supuse analizării şi avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceştia, soţii ori soţiile sau rudele de gradul I, precum şi în cazul în care ar avea relaţii cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentaţii.”

8. La articolul 12, literele c) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, a metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice, elaborate de minister sau de instituţiile specializate din subordinea acestuia;

i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;.”

9. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

„k1) propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra componentelor artistice ale monumentelor istorice grupa Aşi B;”.

10 La articolul 15 alineatul (1), literele e), f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de detaliu referitoare ia monumente istorice, zonele de protecţie ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice clasate în grupa A;

f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice din grupa Aşi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări în vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice, proiecte tehnice şi detalii de execuţie  pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupun intervenţia pe componentele artistice, precum şi pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele construite protejate;

i) propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice clasate în grupă A, care nu aduc modificări de arhitectură, în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric şi care nu presupun intervenţia pe componentele artistice;”.

11. La articolul 15 alineatul (1), după litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) şi n), cu următorul cuprins:

,l) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul pentru documentaţiile privind intervenţii asupra monumentelor istorice clasate în grupa A din categoriile ansamblurilor şi siturilor, cu excepţia acelor documentaţii care se referă la imobile care beneficiază simultan şi de regimul de protecţie al monumentelor istorice clasate în grupa A din categoria monument;

m) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate de Minister sau de serviciile publice deconcentrate, cu excepţia celor clasate în grupa A;

n) îndeplinesc alte atribuţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

12. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în situaţii excepţionale, conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului poate convoca, în şedinţă extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secţiunile de specialitate ale Comisiei.”

13. La articolul 18r alineatele (2) şi (5)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ordinea de zi, conţinând documentaţii depuse cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei, este stabilită de către secretarul Comisiei sau al secţiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, şi este făcută publică prin afişare la sediul sau pe site-ul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz.

5) Secretarii întocmesc lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele de vot, după caz.

(6) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fişa de vot, al cărei conţinut este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, şi se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

(7) Secretarul Comisiei recomandă utilizarea modelului de fişă, în funcţie de tipul documentaţiei supuse avizării.

(8) Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale şi la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soţ sau soţie ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentaţiei supuse analizei, precum şi persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaţii. Membrii comisiilor aflaţi în situaţia descrisă la art. 9 alin. (5) părăsesc sala înaintea dezbaterii şi votului.”

14. La articolul 18, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) Persoanele interesate pot participa, în limita locurilor disponibile, la şedinţele Comisiei, ale secţiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanţează din fonduri publice, cu condiţia să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care se vor preciza datele personale de identificare, depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea şedinţei. Persoanele care asistă la şedinţa respectivă nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi să înregistreze, pe orice tip de suport fizic, şedinţa.

(11) Se interzice participarea sau asistarea la şedinţele comisiilor a persoanelor care tulbură desfăşurarea şedinţelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de şedinţă la solicitarea preşedintelui sau a secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei, împreună cu personalul de pază al instituţiei sau autorităţii, unde se desfăşoară şedinţa, asigură o atmosferă de lucru calmă şi echilibrată.”

15. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La solicitarea Comisiei, a secţiunilor de specialitate ale acesteia, a Biroului Comisiei şi a comisiilor zonale, precum şi a secretariatelor acestora, proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor participă la şedinţă, pentru a-şi susţine proiectele supuse analizei, Analiza documentaţiilor respective poate fi amânată, de către preşedinte, la propunerea oricărui membru al comisiei sau a secretarului acesteia, dacă proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor nu participă la şedinţă.”

16 Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Dezbaterile din cadrul şedinţelor Comisiei, Biroului Comisiei, ale secţiunilor de specialitate, precum şi ale comisiilor zonale se consemnează în documentele şedinţelor, respectiv procesul-verbal şi fişele de vot.”

17. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins;

„Art. 22. - (1) Fişa de vot, întocmită conform anexei nr. 2, cuprinde propunerea de avizare formulată de membrul Comisiei, precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.

(2) Fişa prevăzută la alin. (1), precum şi observaţiile şi/sau condiţiile propuse şi fişa de vot, întocmită conform anexei nr. 3, pentru celelalte probleme supuse analizei, pentru evidenţa şi inventarierea monumentelor istorice, se anexează la procesul-verbal al şedinţei.”

18. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Un rezumat al propunerilor Comisiei/Biroului Comisiei/ secţiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, se publică, prin grija secretariatelor acestora, pe pagina de internet a ministerului sau a serviciului public deconcentrat în cel mult cinci zile lucrătoare, de la data şedinţei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.”

19. La articolul 27, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) întocmesc şi semnează fişele de vot întocmite în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;”.

20. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Documentaţiile primite la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, respectiv din cadrul serviciului public deconcentrat al acestuia se supun analizei Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate sau comisiilor zonale, după caz, prin grija secretarilor, inclusiv pentru obiectivele pentru care nu există documentaţii de urbanism, respectiv documentaţii tehnice avizate de Minister/serviciul public deconcentrat la fazele anterioare.”

21. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

(11) în situaţiile în care propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secţiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale conţin condiţii care fac necesare modificări sau completări ale documentaţiei supuse avizării, se comunică de către Minister, prin structura sa de specialitate sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, beneficiarului documentaţiei, necesitatea completării sau modificării documentaţiei cu elementele solicitate.

(12) După operarea modificărilor sau completărilor solicitate, Ministerul, respectiv serviciile publice deconcentrate emit avizul sau supun documentaţia completată unei noi analize a comisiei, în funcţie de propunerea iniţială a acesteia.”

22. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în urma încheierii procedurii de analizare a unei documentaţii, compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului sau serviciului public deconcentrat elaborează avizul/actul administrativ, pe baza propunerii de avizare formulate de Comisie, Biroul Comisiei, secţiunile de specialitate sau de comisiile zonale, pe care îl înaintează spre însuşire ministrului culturii şi identităţii naţionale/directorului executiv.”

23. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(2) în urma încheierii procedurii de reanalizare a documentaţiei, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.”

24. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în urma încheierii procedurii de reanalizare a unei documentaţii, compartimentul de specialitate elaborează proiectul avizului/actului administrativ corespunzător.”

25. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în urma soluţionării contestaţiei, de către Biroul Comisiei, autoritatea care a emis avizul ori comunicarea de respingere a avizului va elabora răspunsul sau va emite avizul respectiv, cu includerea propunerilor Biroului Comisiei.”

26. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„c) procesul-verbal cuprinzând fişele de vot *

27. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

28. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„FIŞA DE VOT – exemplul A”

29. Titlul anexei nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„FIŞA DE VOT - exemplul B”

Art. II. - Documentaţiile depuse spre analiză la comisiile 4, 5 şi 10, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân în soluţionarea acestora.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de prima şedinţă a comisiilor din care fac parte, membrii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi ai comisiilor zonale, ai Biroului şi ale secţiunilor de specialitate au obligaţia să semneze declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea.

Art. IV. - Prevederile cuprinse la punctele 3 şi 6 ale art. I se aplică începând cu următorul mandat al membrilor comisiilor respective.

Art. V. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi serviciile publice deconcentrate ale acestuia vor duce ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Alexandru Pugna,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 decembrie 2018.

Nr. 4.003.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

DECLARAŢIE

privind confidenţialitatea şi imparţialitatea

 

Subsemnatul(a) ……………………………… membru(ă) ……………………….. în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice/în Secţiunea de specialitate /în Comisia zonală a monumentelor istorice nr. ………………………… declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

a) pe durata mandatului, în calitate de membru sau invitat, nu voi asista la dezbaterile şi la votul Comisiei, referitor la documentaţii ia a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip şi care sunt supuse analizării şi avizării sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/participă soţul sau soţia, rudele de gradul I, precum şi în cazul în care aş avea relaţii cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentaţii;

b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de specialitate /Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. ………………..

Mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice/Secţiunii de

specialitate /Comisiei zonale a monumentelor istorice nr. pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.

Mă angajez, ca în situaţia în ca re aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi nu voi participa la etapa dezbaterilor interne ale Comisiei, inclusiv la vot.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

 

Semnătură,

Data

 

Prenume, nume

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

În temeiul:

- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 şi art. 15 alin. (1), (2) şi (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

având în vedere Adresa primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în prezent Ministerul Fondurilor Europene) nr. 910R.P din 18 mai 2017 şi înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 3.893 din 24.05.2017, prin care se solicită unilateral rezilierea protocolului dintre Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit din şedinţa din data de 19 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea.

Art. 2. - Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gheorghe Ialomiţianu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2018.

Nr. 100.