S-au gasit 469 rezultate in 0.2497 secunde.
Inapoi

1453281. H. G 369/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

1451902. DEC. ICCJ 13/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 432 - 22.V.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1. Natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperational este aceea de act administrativ individual sau, dimpotrivă, aceea de operatiune administrativă neproducătoare de efecte juridice"
2. În ipoteza în care prima cerere ar fi considerată inadmisibilă sau în situatia în care Înalta Curte de Casatie si Justitie stabileste că un astfel de certificat este operatiune administrativă, în ce măsură certificatul de urbanism emis în scop preoperational poate fi cenzurat de instantă, sub aspectul legalitătii, în lipsa unei solicitări exprese a părtii interesate, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

1451933. H. G 332/10 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

1438294. DEC. CC 754/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

1438315. O. MFP 1523/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar, precum si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

1437976. O. CSB 119/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

1437837. DEC. ICCJ 25/06 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 194 - 02.III.2018
privind „interpretarea si aplicarea art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza [ si art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdictia de a construi pe terenul proprietatea justitiabiiului sau care contine si aite limitări”

1428748. DEC. CC 645/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum si a dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

1427689. DEC. CC 629/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

14151410. DEC. CC 445/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 909 - 21.XI.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

14130611. DEC. ICCJ 23/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 878 - 08.XI.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept dacă: „În interpretarea dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infractiuni dintre infractiunea de evaziune fiscală si infractiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de sigurantă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infractiunii de spălare a banilor si care provin din săvârsirea infractiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpatilor la plata sumelor reprezentând obligatii fiscale datorate statului ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală si, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operatiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) Ut. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.”

14094312. DEC. ICCJ 42/29 mai 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si a dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a stabili:
1. Dacă, în cazul unei actiuni în instantă prin care se solicită constatarea valabilitătii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile si pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile care fac obiectul promisiunii bilaterale de schimb (promitentii copermutanti) să prezinte instantei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 sau orice act din care să rezulte că, la data pronuntării hotărârii care tine loc de act autentic de schimb, proprietarul actual al bunului are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.
2. Dacă, în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile în care imobilele nu au aceeasi valoare (iar unul dintre copermutanti are obligatia de a achita o sumă de bani - sultă), trebuie ca ambii promitenti proprietari să aibă achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb si în cazul în care doar proprietarul din patrimoniul căruia va iesi bunul imobil cu valoare mai mare si în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai mică are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale si, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeasi valoare instanta poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb chiar si în situatia în care promitentii copermutanti au obligatii fiscale neachitate.
3. Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronuntarea de către instantă a unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)”.

14079013. H. G 718/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 791 - 06.X.2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

14054214. O. MDRAPFE 3710/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

14054315. O. MMED 1212/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

14054416. O. MAI 99/22 august 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

13981717. DEC. CC 372/30 mai 2017 - M. Of. nr. 642 - 04.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pânã la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele mãsuri pentru degrevarea instantelor judecãtoresti, precum si pentru pregãtirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã

13961818. H. G 527/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 614 - 28.VII.2017
privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, precum si pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

13934219. DEC. CC 369/30 mai 2017 - M. Of. nr. 582 - 20.VII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instantelor judecătoresti, precum si pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

13919220. H. G 489/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 558 - 13.VII.2017
privind exercitarea atributiilor presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor

13865621. O. MJ 1416/15 mai 2017 - M. Of. nr. 476 - 23.VI.2017
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor privind modalitătile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare si a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate si ridicate de la detinuti, precum si de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate si detinute în alte conditii decât cele legale de către detinuti

13830722. O. MDRAPFE 3080/24 mai 2017 - M. Of. nr. 419 - 07.VI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind extinderea desemnării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei de laborator de încercări ale produselor pentru constructii

13827623. L. P 125/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
125. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13827724. L. P 125/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13827825. D. PRES 508/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13803226. O. MFP 730/19 mai 2017 - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

13761227. L. P 86/28 aprilie 2017 - M. Of. nr. 313 - 02.V.2017
privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii

13761328. D. PRES 431/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 313 - 02.V.2017
promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii

13703929. H. G 176/30 martie 2017 - M. Of. nr. 227 - 03.IV.2017
pentru revocarea si numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor

13704230. H. S 30/28 martie 2017 - M. Of. nr. 228 - 03.IV.2017
referitoare la propunerea de Directivã a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea prin mãsuri de drept penal a spãlãrii banilor - COM (2016) 826 final

13558831. H. G 2/06 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 15 - 06.I.2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

13558932. H. G 3/06 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 15 - 06.I.2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

13550833. H. G 1019/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

13547734. H. G 1016/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1072 - 30.XII.2016
privind stabilirea mãsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurãrii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13536435. OUG. G 100/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1052 - 27.XII.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

13507236. H. CAFR 103/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1007 - 15.XII.2016
privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de cãtre auditorii financiari a tranzactiilor suspecte de spãlare a banilor si de finantare a terorismului

13359537. H. CD 98/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 794 - 10.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste accesul autoritătilor fiscale la informatii privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452

13357938. H. CD 96/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 790 - 07.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finantării terorismului, precum si de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016)450

13314139. O. MDRAP 1896/31 august 2016 - M. Of. nr. 718 - 16.IX.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN- INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrică, precum si pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea functiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru constructii

13276440. DEC. CC 436/21 iunie 2016 - M. Of. nr. 653 - 25.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13277341. DEC. ICCJ 16/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 654 - 25.VIII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
1. Actiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea si, respectiv, dobândirea, detinerea sau folosirea) reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii de spălare a banilor
2. Subiectul activ al infractiunii de spălare a banilor poate fi acelasi cu subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta
3. Infractiunea de spălare a banilor este o infractiune autonomă sau este o infractiune subsecventă aceleia din care provin bunurile

13220742. DEC. CC 379/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 558 - 25.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13219743. H. G 501/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 556 - 22.VII.2016
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

13204444. O. MDRAP 979/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 532 - 15.VII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

13187745. O. MJ 2385/23 iunie 2016 - M. Of. nr. 509 - 06.VII.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în conditiile legii, către Agentia Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situatia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanta procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instantei de judecată, precum si a dobânzilor acumulate

13180846. DEC. CC 281/10 mai 2016 - M. Of. nr. 498 - 04.VII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractate

13130147. DEC. CC 215/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

13036048. DEC. ICCJ 6/02 martie 2016 - M. Of. nr. 287 - 15.IV.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept dacă:
1. În aplicarea dispozitiilor art. 427 alin. (1) raportat la art. 426 lit. b) si d) din Codul de procedură penală, persoana fizică sau persoana juridică care nu a avut calitatea de parte în procesul penal poate să formuleze contestatie în anulare dacă drepturile ori interesele sale legitime au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanta de apel prin hotărâre definitivă.
2. În aplicarea art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal, măsura de sigurantă a confiscării speciale poate fi dispusă în raport cu următoarele situatii:
a) fată de terte persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt părti în procesul penal, cu consecinta aplicării măsurilor asigurătorii prevăzute de art. 249 din Codul de procedură penală;
b) fată de persoana responsabilă civilmente în raport de care s-a respins actiunea civilă exercitată în procesul penal;
c) asupra sumelor de bani sau a bunurilor în sens material;
d) asupra prejudiciului cauzat persoanei vătămate, dacă aceasta s-a constituit parte civilă si nu a decedat ori, după caz, nu a fost dizolvată si lichidată.
3. În aplicarea art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal, măsura de sigurantă a confiscării speciale poate fi dispusă în conditii de solidaritate ori trebuie individualizată

13034449. O. CSB 46/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

12972450. O. MDRAP 233/26 februarie 2016 - M. Of. nr. 199 - 17.III.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism  

12911051. O. CSB 20/04 februarie 2016 - M. Of. nr. 112 - 12.II.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru abrogarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

12892452. DEC. CC 785/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului si art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societătilor nr. 31/1990

12891653. DEC. ICCJ 26/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă poate fi retinută infractiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispozitiilor art. 3 alin, (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie sau art. 351 din Codul penal în situatia în care actiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie.”

12822254. H. CAFR 68/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului

12806955. L. P 336/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015
Acord între România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale

12807056. D. PRES 1004/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015

12791957. L. P 324/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12792058. D. PRES 992/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12793059. DEC. CC 745/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 937 - 18.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante

12762760. DEC. CC 687/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării terorismului

12758061. L. P 302/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12758162. D. PRES 881/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12758263. L. P 303/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12758364. D. PRES 882/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 898 - 03.XII.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 d în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

12757365. O. CSB 182/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

12626366. D. PRES 727/17 septembrie 2015 - M. Of. nr. 703 - 18.IX.2015
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Albania în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015

12578267. DEC. CC 401/28 mai 2015 - M. Of. nr. 627 - 18.VIII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante

12429568. O. CSB 81/19 mai 2015 - M. Of. nr. 389 - 04.VI.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri

12371769. O. MFP 513/30 aprilie 2015 - M. Of. nr. 300 - 30.IV.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

12359070. O. CSB 71/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 277 - 24.IV.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia

12334871. H. G 229/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 240 - 08.IV.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2014 si la Astana la 29 octombrie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

12192272. H. G 2/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mâi 2014si la Lima la 3 iunie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mai 2014 si la Lima la 3 iunie 2014

12174373. H. G 1180/29 decembrie 2014 - M. Of. nr. 965 - 30.XII.2014
privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

12051674. H. G 931/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 794 - 31.X.2014
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

11924775. H. G 655/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 594 - 08.VIII.2014
pentru transmiterea unei părti din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Culturii în administrare; Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălări Banilor, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România

11925376. O. MDRAP 1023/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

11925477. O. MFP 993/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

11925578. O. MFE 756/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

11906479. DEC. CC 286/22 mai 2014 - M. Of. nr. 569 - 31.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

11898380. O. CSB 178/02 iunie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

11867381. DEC. PM 233/03 iulie 2014 - M. Of. nr. 502 - 07.VII.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

11843582. O. MDRAP 941/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 469 - 26.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru desemnarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru constructii

11829883. L. P 74/10 iunie 2014 - M. Of. nr. 448 - 19.VI.2014
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2013
Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

11829984. D. PP 450/10 iunie 2014 - M. Of. nr. 448 - 19.VI.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2013

11827585. O. MDRAP 875/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 444 - 18.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru extinderea desemnării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei de laborator de încercări a produselor pentru constructii

11815286. O. MDRAP 835/30 mai 2014 - M. Of. nr. 425 - 10.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

11727887. O. MDRAP 456/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 281 - 16.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritătile administratiei publice locale/judetene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare

11700688. O. CSB 44/18 martie 2014 - M. Of. nr. 241 - 04.IV.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare

11686789. H. G 215/26 martie 2014 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

11666990. O. MDRAP 341/12 martie 2014 - M. Of. nr. 195 - 20.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind desemnarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

11667591. H. G 142/06 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind aprobarea stemei orasului Darabani, judetul Botosani

11554492. DEC. CC 461/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 49 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

11492693. O. MDRAP 3485/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 798 - 18.XII.2013
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea modelelor legitimatiei de control, insignei si stampilei destinate utilizării de către personalul cu atributii de control si inspectie în amenajarea teritoriului si urbanism, autorizarea executării lucrărilor de constructii si supravegherea pietei produselor pentru constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

11488294. L. P 330/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave

11488395. D. PRES 1063/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 795 - 17.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea si, combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalitătii organizate, traficului de persoane, terorismului, finantării terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013

11416796. H. G 880/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 713 - 20.XI.2013
pentru aprobarea Protocolului semnat la Zagreb la 11 iulie 2013 de modificare a Memorandumului de întelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei si Hertegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva coruptiei prin Initiativa Anticoruptie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007
Protocol de modificare a Memorandumului de întelegere privind cooperarea în lupta împotriva coruptiei prin Initiativa Anticoruptie pentru Sud-Estul Europei

11389097. DEC. CSB 2742/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 679 - 05.XI.2013
a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind formă si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
Rectificare - M. Of. nr. 719 - 22.XI.2013

11384998. DEC. ICCJ 13/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 674 - 01.XI.2013
privind recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările ulterioare, referitor la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si documentatiile de urbanism prevăzute în art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în art. 29 si 44 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare

11302499. O. CSB 136/27 august 2013 - M. Of. nr. 561 - 04.IX.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare

112825100. O. CSB 125/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiză a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

112827101. O. CSB 130/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

112778102. O. CSB 124/13 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între unitătile de informatii financiare din România si Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

112558103. H. G 549/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 494 - 05.VIII.2013
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008

112159104. L. P 229/15 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

112160105. D. PRES 669/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/200i privind amenajarea teritoriului si urbanismul

112014106. L. P 190/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 418 - 10.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

112015107. D. PRES 608/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 418 - 10.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

111758108. H. G 416/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 387 - 28.VI.2013
pentru revocarea si numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

111242109. O. MDRAP 942/19 martie 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

111243110. O. MFE 471/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al ministrului fondurilor europene pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

111244111. O. MFP 653/20 mai 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

110780112. L. P 151/30 aprilie 2013 - M. Of. nr. 254 - 08.V.2013
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

110781113. D. PRES 452/29 aprilie 2013 - M. Of. nr. 254 - 08.V.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

110705114. L. P 131/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 248 - 30.IV.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

110706115. D. PRES 428/25 aprilie 2013 - M. Of. nr. 248 - 30.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

110679116. O. MFP 521/19 aprilie 2013 - M. Of. nr. 244 - 29.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

110246117. L. P 72/28 martie 2013 - M. Of. nr. 182 - 02.IV.2013
privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante

110247118. D. PRES 340/27 martie 2013 - M. Of. nr. 182 - 02.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autorităti contractante

109648119. O. MEN 3204/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 106 - 22.II.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „electronica automatizări", calificările profesionale „tehnician aparate electromedicale”, „tehnician în echipamente biomedicale”, domeniul „constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale „topograf în constructii”, „tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte si Meserii „Constantin Brâncusi” din municipiul Craiova

109140120. H. G 26/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 61 - 29.I.2013
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

109106121. OG. G 9/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 57 - 25.I.2013
privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

108675122. H. G 1296/22 decembrie 2012 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2012
pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

108319123. OUG. G 85/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 845 - 13.XII.2012
pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

107895124. H. G 1124/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 800 - 28.XI.2012
privind desfiintarea Spitalului Orăsenesc Darabani si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgentă Mavromati Botosani

107766125. H. G 1116/20 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 783 - 21.XI.2012
privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Orăsenesc Darabani de la Consiliul Local al Orasului Darabani la Consiliul Judetean Botosani

107744126. H. G 1095/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
pentru aprobarea plătii contributiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială "Reteaua Europeană de Cunostinte în Urbanism” în perioada 2012-2013

107751127. O. MDRT 2368/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

107752128. O. MAE 1058/01 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
al ministrului afacerilor europene privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

107753129. O. MF 1501/15 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

107432130. O. CSB 270/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia

107425131. H. G 989/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 739 - 01.XI.2012
privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

107136132. L. P 656/07 decembrie 2002 - M. Of. nr. 702 - 12.X.2012
pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism - republicare

106525133. DEC. CC 694/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 611 - 24.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 si ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

106391134. O. MDRT 1461/13 august 2012 - M. Of. nr. 590 - 17.VIII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

106343135. O. CSB 232/06 august 2012 - M. Of. nr. 581 - 14.VIII.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

105438136. H. G 633/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 442 - 03.VII.2012
privind revocarea si numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

104759137. O. CSB 76/23 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

104147138. O. MDRT 843/03 mai 2012 - M. Of. nr. 306 - 08.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Laboratorului de cercetare si încercări instalatii, materiale si echipamente - LII, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei de laborator de încercări pentru produse pentru constructii

103621139. O. MDRT 622/30 martie 2012 - M. Of. nr. 232 - 06.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control si ale stampilei destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

103532140. H. CCF 7/15 martie 2012 - M. Of. nr. 216 - 02.IV.2012
pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul activitătii de consultantă fiscală

103365141. H. G 214/20 martie 2012 - M. Of. nr. 192 - 23.III.2012
pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor al domnului Daniel Ţicău, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

102977142. H. CSRUR 116/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 140 - 01.III.2012
privind interpretarea unor dispozitii din Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România nr. 101/2010

102778143. O. MDRT 209/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului I pentru desemnarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană si la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru constructii

102553144. H. G 937/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2012
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

101608145. O. MDRT 3030/08 decembrie 2011 - M. Of. nr. 898 - 19.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC” Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

101527146. DEC. CC 1410/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 888 - 15.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

101263147. L. P 238/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 861 - 07.XII.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

101264148. D. PRES 903/02 decembrie 2011 - M. Of. nr. 861 - 07.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

101199149. D. PRES 861/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 853 - 02.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

101200150. L. P 221/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 853 - 02.XII.2011
pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

101138151. DEC. CSB 1426/10 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 849 - 30.XI.2011
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, precum si a Formularului pentru raportarea persoanelor, entitătilor desemnate si a operatiunilor care implică bunuri în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale

101091152. DEC. CC 1231/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 845 - 29.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si ale art. 5 alin. 2 Iit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

100729153. H. G 1100/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 795 - 09.XI.2011
pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008

100395154. O. MMFPS 2252/03 octombrie 2011 - M. Of. nr. 741 - 21.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă “Bani pentru completarea echipei”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009

100363155. L. P 183/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “LJRBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

100364156. D. PRES 760/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

100109157. O. MMFPS 2106/15 septembrie 2011 - M. Of. nr. 701 - 04.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică “Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009

100052158. O. MECTS 5410/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 693 - 30.IX.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician transporturi”, nivelul “postliceal”, domeniul “constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale “maistru constructii civile, industriale si agricole”, “tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician diagnostic auto”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din municipiul Iasi

99968159. O. MJ 1903/20 septembrie 2011 - M. Of. nr. 684 - 27.IX.2011
al ministrului justitiei privind conditiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit

99638160. H. G 885/31 august 2011 - M. Of. nr. 645 - 09.IX.2011
privind modificarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

99605161. O. CSB 174/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99606162. O. CSB 175/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino mi domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99607163. O. CSB 176/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia
Acord privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia

99282164. O. MMFPS 1932/01 august 2011 - M. Of. nr. 587 - 19.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

98888165. H. G 737/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 531 - 27.VII.2011
pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

98671166. L. P 162/11 iulie 2011 - M. Of. nr. 503 - 14.VII.2011
pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

98672167. D. PRES 646/08 iulie 2011 - M. Of. nr. 503 - 14.VII.2011
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

98577168. H. G 574/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 489 - 08.VII.2011
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

98453169. DEC. CC 469/12 aprilie 2011 - M. Of. nr. 473 - 06.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

98406170. O. CSB 154/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

98140171. H. G 603/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 426 - 17.VI.2011
pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sanctiunilor internationale

98111172. DEC. CC 513/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 422 - 16.VI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

97688173. H. G 490/11 mai 2011 - M. Of. nr. 361 - 24.V.2011
privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

97437174. O. MDRT 1360/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 327 - 11.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

97438175. O. MFP 1938/29 aprilie 2011 - M. Of. nr. 327 - 11.V.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

97226176. O. MECTS 4016/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 297 - 29.IV.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”

96374177. O. CSA 5/07 martie 2011 - M. Of. nr. 185 - 16.III.2011
pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spãlãrii banilor si a finantãrii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurãrilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008

95843178. OUG. G 7/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 111 - 11.II.2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

95820179. DEC. CC 73/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

95509180. O. CSB 95/31 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare

95231181. O. MDRT 2701/30 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

95134182. H. G 1370/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2011
privind aprobarea stemelor comunelor Banita, Romos, Toplita si Turdas, judetul Hunedoara

94558183. O. MMFPS 1652/30 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finantare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă, denumită “Bani pentru completarea echipei”, al schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică, denumită “Bani pentru formare profesională”, si al schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

94488184. O. MDRT 2611/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 842 - 16.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

94189185. H. G 1170/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2010
pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

93795186. DEC. CSB 962/22 octombrie 2010 - M. Of. nr. 761 - 15.XI.2010
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A si 3B la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

93796187. DEC. CSB 964/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 761 - 15.XI.2010
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea si completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008

93563188. DEC. PM 245/29 octombrie 2010 - M. Of. nr. 729 - 02.XI.2010
pentru înlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

92483189. DEC. PM 211/19 august 2010 - M. Of. nr. 593 - 20.VIII.2010
pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor

92347190. H. CSRUR 101/29 iulie 2010 - M. Of. nr. 577 - 13.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

92107191. H. G 746/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 557 - 06.VIII.2010
pentru aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unitătilor de Informatii Financiare

91987192. OG. G 16/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 538 - 02.VIII.2010
privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

91861193. DEC. CC 856/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 520 - 27.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

91865194. DEC. CC 910/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 520 - 27.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si a urbanismului

91852195. H. G 766/23 iulie 2010 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2010
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

91853196. H. G 767/23 iulie 2010 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2010
pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, precum si pentru numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

91368197. O. MDRT 1739/17 iunie 2010 - M. Of. nr. 464 - 07.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC" Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

91085198. O. MDRT 1722/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 426 - 25.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de încercări higrotermice pe materiale si elemente de constructii - Sucursala Iasi - din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

91067199. O. MMFPS 448/11 iunie 2010 - M. Of. nr. 424 - 24.VI.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

91042200. O. MDRT 1723/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 419 - 23.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de cercetare si încercări pe elemente si structuri pentru constructii, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări

91043201. O. MDRT 1724/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 419 - 23.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia termică a constructiilor si economia de energie în constructii, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări

90625202. H. G 479/12 mai 2010 - M. Of. nr. 367 - 03.VI.2010
pentru aprobarea plătii contributiei Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, „Actiunea FIU.NET 2009-2011 - Mai multă ambitie! O mai mare utilizare!”, pentru perioada 2010-2011

90502203. L. P 94/21 mai 2010 - M. Of. nr. 350 - 27.V.2010
privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

90503204. D. PRES 525/20 mai 2010 - M. Of. nr. 350 - 27.V.2010
pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

90188205. O. MMFPS 297/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 307 - 11.V.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelelor de contracte de finantare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 Propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

90118206. O. MMFPS 294/13 aprilie 2010 - M. Of. nr. 303 - 10.V.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

90043207. DEC. CC 299/23 martie 2010 - M. Of. nr. 295 - 06.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

90044208. DEC. CC 314/23 martie 2010 - M. Of. nr. 295 - 06.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) raportat la art. 8 lit. d) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

89655209. H. G 273/31 martie 2010 - M. Of. nr. 242 - 15.IV.2010
pentru modificarea Normelor metodologice privind finantarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localitătilor si a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

87798210. L. P 388/23 decembrie 2009 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2010
privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia
Acord între Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II)

87799211. D. PRES 1898/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2010
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

87364212. R. BNR 27/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 892 - 21.XII.2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

86707213. H. G 1398/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 816 - 27.XI.2009
pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

86410214. L. P 345/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

86411215. D. PRES 1661/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

86237216. H. G 1309/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 758 - 06.XI.2009
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

86238217. H. G 1310/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 758 - 06.XI.2009
pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

85555218. DEC. CSB 778/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 686 - 13.X.2009
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitătile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autorităti, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006

85440219. D. PRES 1371/02 octombrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

85312220. H. G 1059/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

85313221. H. G 1060/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

84917222. O. MECI 5092/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

84868223. R. BNR 16/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 626 - 21.IX.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

83826224. H. G 793/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe" al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009

83675225. O. MDRL 267/24 aprilie 2009 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

83534226. L. P 242/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 460 - 03.VII.2009
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

83535227. D. PRES 1066/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 460 - 03.VII.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

83453228. O. CSB 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

82851229. DEC. CC 626/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 395 - 11.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

82734230. DEC. CC 517/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 384 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, precum si a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

82582231. L. P 183/26 mai 2009 - M. Of. nr. 365 - 01.VI.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

82583232. D. PRES 812/25 mai 2009 - M. Of. nr. 365 - 01.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

82447233. H. G 594/13 mai 2009 - M. Of. nr. 351 - 26.V.2009
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

81785234. H. CSSPP 12/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 288 - 04.V.2009
pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si a finantării actelor de terorism în sistemul de pensii private

81582235. H. G 469/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 271 - 27.IV.2009
pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

81410236. O. MMFPS 308/26 martie 2009 - M. Of. nr. 256 - 17.IV.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei"

81411237. O. MMFPS 309/26 martie 2009 - M. Of. nr. 256 - 17.IV.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională"

81412238. O. MMFPS 310/26 martie 2009 - M. Of. nr. 256 - 17.IV.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor"

81105239. H. G 398/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 227 - 07.IV.2009
pentru constatarea încetării, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Curtii de Conturi, precum si pentru numirea altei persoane în această functie, pe postul rămas vacant

80867240. H. G 364/25 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

80884241. H. G 363/25 martie 2009 - M. Of. nr. 211 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Beirut la 1 septembrie 2008 si la Bucuresti la 17 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

79965242. H. G 114/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Rectificare - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009

79839243. OUG. G 10/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 118 - 26.II.2009
privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

78685244. O. CSA 24/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor

78268245. H. G 1651/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 862 - 20.XII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

78125246. DEC. CC 1268/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 850 - 17.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

78073247. H. G 1539/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 846 - 16.XII.2008
privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Ministerul Internelor si Afacerilor Regatului din Olanda, în calitate de Autoritate de management, si Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul „Reteaua europeană de cunostinte în urbanism” (European Knowledge Urban Network) - EUKN, semnat la Bucuresti la 6 august 2008
Memorandum de întelegere între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Ministerul Internelor si Afacerilor Regatului din Olanda, în calitate de Autoritate de management, si Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic, pentru programul „Reteaua europeană de cunostinte în urbanism” (European Knowledge Urban Network) - EUKN, semnat la Bucuresti la 6 august 2008

78019248. H. G 1599/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 841 - 15.XII.2008
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

77955249. H. G 1516/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2008
privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunării

77864250. DEC. ICCJ 32/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) si b) si art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveste caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile i comerciale având ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitătii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situatia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situatiei anterioare sau restituirea prestatiilor efectuate, cât si în situatia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competentei materiale de solutionare în primă instantă a acestor litigii si a căilor de atac ce pot fi exercitate

77838251. DEC. CC 1162/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 827 - 09.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77372252. DEC. CC 1089/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 786 - 25.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. j) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77240253. H. G 1437/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 778 - 20.XI.2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

77186254. O. MDLPL 1294/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 775 - 19.XI.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

77187255. O. MEF 3296/07 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 775 - 19.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

76960256. L. P 255/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 755 - 10.XI.2008
pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
Protocol de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord

76961257. D. PRES 1063/30 octombrie 2008 - M. Of. nr. 755 - 10.XI.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

76725258. O. MDLPL 1208/23 septembrie 2008 - M. Of. nr. 738 - 31.X.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

76143259. D. PRES 917/10 octombrie 2008 - M. Of. nr. 695 - 13.X.2008
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008

76068260. O. ISC 1486/29 septembrie 2008 - M. Of. nr. 685 - 07.X.2008
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii privind modificarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

75584261. H. G 1005/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 641 - 08.IX.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

75424262. OG. G 27/27 august 2008 - M. Of. nr. 628 - 29.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

75435263. H. G 906/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare (NFIU) din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

75436264. H. G 907/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75437265. H. G 908/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
privind aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont, pentru perioada 2008-2010

75458266. H. G 905/20 august 2008 - M. Of. nr. 630 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75262267. O. MEF 2396/11 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor prin unitătile Trezoreriei statului

75126268. O. MECT 4898/28 iulie 2008 - M. Of. nr. 596 - 11.VIII.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

75134269. O. CSB 70/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

74635270. DEC. ICCJ 78/05 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 553 - 22.VII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozitiile art. 60 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 si 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de functionari publici, a prestatiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate

74590271. H. G 738/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 545 - 18.VII.2008
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finantării, elaborării si actualizării documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

74450272. R. BNR 9/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 527 - 14.VII.2008
privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului

74427273. O. CNVM 83/25 iunie 2008 - M. Of. nr. 525 - 11.VII.2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

73780274. DEC. CSB 674/29 mai 2008 - M. Of. nr. 451 - 17.VI.2008
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

73784275. DEC. CSB 673/29 mai 2008 - M. Of. nr. 452 - 17.VI.2008
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

73742276. H. G 594/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 444 - 13.VI.2008
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

73102277. H. G 483/07 mai 2008 - M. Of. nr. 361 - 12.V.2008
pentru aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, 2007-2009, actiunea „Dezvoltarea FIU.NET”, pentru perioada 2008-2009

72981278. DEC. CC 386/25 martie 2008 - M. Of. nr. 344 - 05.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

72881279. OUG. G 53/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 333 - 30.IV.2008
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

72304280. O. MDLPL 187/19 februarie 2008 - M. Of. nr. 251 - 31.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului national de cercetare-dezvoltare pentru urbanism si amenajarea teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

71689281. O. CSB 13/26 februarie 2008 - M. Of. nr. 171 - 05.III.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, precum si a caracteristicilor de tipărire a acestuia
Rectificare - M. Of. nr. 205 - 17.III.2008

71555282. DEC. CC 71/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

70824283. L. P 328/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2008
pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei zone europene comune de aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
Acord multilateral între Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei zone europene comune de aviatie

70825284. D. PRES 1001/20 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei zone europene comune de aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

70511285. H. G 1585/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

70207286. H. G 1582/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006–2009

69566287. O. CSB 642/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 815 - 29.XI.2007
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, 2007-2009, actiunea „Dezvoltarea FIU.NET”

69480288. H. G 1410/19 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 806 - 27.XI.2007
privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu” în anul scolar 2007-2008

69276289. L. P 306/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 784 - 19.XI.2007
privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

69277290. D. PRES 972/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 784 - 19.XI.2007
pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

69156291. DEC. CC 889/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 771 - 14.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

69104292. DEC. ICCJ 35/07 mai 2007 - M. Of. nr. 764 - 12.XI.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la încadrarea juridică a faptei unei persoane de a pretinde, primi sau accepta bani ori alte foloase spre a le remite unui functionar asupra căruia are influentă sau lasă să se creadă că are influentă, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atributiile sale de serviciu

69109293. O. MDLPL 875/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 765 - 12.XI.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

69110294. O. MEF 1865/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 765 - 12.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

68747295. DEC. CC 708/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 723 - 25.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

68581296. H. G 1246/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 705 - 18.X.2007
privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie, pe postul rămas vacant, a altui membru

68181297. H. G 1128/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 655 - 26.IX.2007
privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003

68077298. H. G 1095/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 640 - 19.IX.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”

67734299. H. G 965/22 august 2007 - M. Of. nr. 603 - 31.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei si Hertegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva coruptiei prin Initiativa Anticoruptie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007
Memorandum de întelegere între guvernele Republicii Albania, Bosniei si Hertegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva coruptiei prin Initiativa Anticoruptie pentru Sud-Estul Europei

67434300. O. MDLPL 632/30 iunie 2007 - M. Of. nr. 562 - 16.VIII.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

67456301. H. G 820/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 565 - 16.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67393302. H. G 821/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 558 - 15.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Combatere a Criminalitătii Organizate Grave/Unitate de Informatii Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

67335303. H. G 861/01 august 2007 - M. Of. nr. 552 - 13.VIII.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2008

67103304. H. G 789/17 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 „Norme metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public" la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

67107305. H. G 818/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67108306. H. G 819/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Acord între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism

67133307. H. CAFR 91/26 iunie 2007 - M. Of. nr. 525 - 02.VIII.2007
privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spălare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism de către auditorii financiari

67076308. O. MECT 1449/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 519 - 01.VIII.2007
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

67077309. O. MECT 1450/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 519 - 01.VIII.2007
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

66589310. D. PRES 659/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 453 - 04.VII.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei Zone Europene Comune de Aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

66192311. L. P 168/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

66193312. D. PRES 610/11 iunie 2007 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

66048313. DEC. CC 464/17 mai 2007 - M. Of. nr. 390 - 08.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. k) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

65650314. DEC. CC 380/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 340 - 18.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

65054315. H. G 347/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 276 - 25.IV.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Tirana la 23 noiembrie 2006
Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică

64809316. H. G 337/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 248 - 13.IV.2007
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

63353317. OG. G 18/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

63275318. H. G 31/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2007
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2006
Protocol între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate

63027319. O. MTCT 22/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 34 - 17.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

62772320. H. G 1814/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chisinău la 6 septembrie 2005
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită

61668321. DEC. CC 719/24 octombrie 2006 - M. Of. nr. 952 - 27.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

61623322. L. P 405/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

61624323. D. PRES 1256/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

61134324. DEC. CC 635/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si (6), art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

61136325. O. MEC 5383/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu"

60876326. H. CSRUR 26/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 853 - 18.X.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

60698327. O. MTCT 1727/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 829 - 09.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

60673328. H. G 1275/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 824 - 06.X.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

60447329. O. MAE 675/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 792 - 20.IX.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002, prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii, si a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care îl modifică

60436330. H. G 1180/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului si Acordului de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului, semnate la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie 2006
Memorandum de întelegere între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Acord de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului

60214331. DEC. CC 524/27 iunie 2006 - M. Of. nr. 764 - 07.IX.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. 2, art. 214 alin. 5 si art. 224 alineatul ultim din Codul de procedură penală, art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

59688332. H. G 1023/09 august 2006 - M. Of. nr. 689 - 11.VIII.2006
privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul “Energy Intelligent Europe“ al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2008
Modificari si completari:
-H. G 793/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009

59207333. DEC. CSB 496/11 iulie 2006 - M. Of. nr. 623 - 19.VII.2006
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitătile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autorităti

59097334. L. P 289/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 606 - 13.VII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

59098335. D. PRES 915/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 606 - 13.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

58219336. O. MAE 675/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 479 - 02.VI.2006
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002, prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane si entităti care au legătură cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii, si a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care îl modifică

57974337. O. ISC 293/18 mai 2006 - M. Of. nr. 446 - 23.V.2006
al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

57425338. H. G 531/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

57157339. L. P 94/10 aprilie 2006 - M. Of. nr. 356 - 20.IV.2006
pentru ratificarea Protocolului aditional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României si al Consiliului de Ministri al Republicii Albania, transmise la Bucuresti la 26 mai 2005 si, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11 mai 1994

57158340. D. PRES 395/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 356 - 20.IV.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României si al Consiliului de Ministri al Republicii Albania, transmise la Bucuresti la 26 mai 2005 si, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11 mai 1994

56962341. H. G 452/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

56478342. O. ANRE 5/17 martie 2006 - M. Of. nr. 256 - 22.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

56140343. H. G 288/02 martie 2006 - M. Of. nr. 209 - 07.III.2006
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

56068344. L. P 36/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

56069345. D. PRES 224/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

55960346. H. G 238/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 184 - 27.II.2006
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

55961347. H. G 254/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 184 - 27.II.2006
privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, numirea în functie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

54459348. O. CSA 3128/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1165 - 22.XII.2005
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor

54410349. O. ANRE 45/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1158 - 21.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

54246350. L. P 368/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1140 - 16.XII.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

54247351. D. PRES 1285/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1140 - 16.XII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

52980352. H. G 1231/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 943 - 21.X.2005
privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“ în anul scolar 2005/2006

52716353. OUG. 135/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism
Modificari si completari:
-L. P 36/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006

52627354. O. CNVM 52/28 septembrie 2005 - M. Of. nr. 885 - 03.X.2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

52589355. O. MEC 4975/19 august 2005 - M. Of. nr. 880 - 30.IX.2005
al ministrului educatiei si cercetării privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“

51747356. O. CSB 146/29 iulie 2005 - M. Of. nr. 723 - 10.VIII.2005
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor“

51403357. H. G 766/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 673 - 27.VII.2005
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

51025358. L. P 230/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 618 - 15.VII.2005
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

51026359. D. PRES 616/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 618 - 15.VII.2005
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

50771360. OUG. 64/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
Modificari si completari:
-OUG. G 64/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 772 - 15.XI.2012

50675361. DEC. CSB 276/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 558 - 29.VI.2005
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, Raportului privind operatiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni legate între ele, si ale Raportului pentru transferurile externe în si din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
Rectificare - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005

50623362. H. G 573/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 549 - 28.VI.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind reglementarea datoriei Republicii Albania către România, semnat la Bucuresti la 24 februarie 2005

48993363. H. G 225/24 martie 2005 - M. Of. nr. 281 - 05.IV.2005
privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la Bucuresti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002
Protocol între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la Bucuresti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002

48249364. O. CSB 28/03 februarie 2005 - M. Of. nr. 151 - 21.II.2005
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”

47517365. O. MECO 895/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1272 - 30.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Albania si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005

46615366. L. P 539/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1130 - 30.XI.2004
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzând Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă

46616367. D. PRES 997/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1130 - 30.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzând Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă

46080368. L. P 464/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1050 - 12.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

46081369. D. PRES 883/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1050 - 12.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

45539370. H. G 1519/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 961 - 20.X.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

45466371. H. G 1618/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 949 - 18.X.2004
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

45298372. O. MEC 4839/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 916 - 07.X.2004
al ministrului educatiei si cercetării privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”
Modificari si completari:
-O. MECI 5092/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009

44996373. H. G 1488/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 860 - 21.IX.2004
privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu”
Modificari si completari:
-H. G 594/13 mai 2009 - M. Of. nr. 351 - 26.V.2009

44882374. H. G 1430/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 843 - 15.IX.2004
pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania, semnat la Tirana la 3 decembrie 2003
Protocol de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Directia Generală a Arhivelor din Republica Albania

44547375. O. MTCT 1410/10 august 2004 - M. Of. nr. 782 - 25.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

44486376. OG. G 69/13 august 2004 - M. Of. nr. 773 - 24.VIII.2004
pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

43865377. H. G 1129/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 678 - 28.VII.2004
privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe posturile rămase vacante a altor membri

43539378. H. G 1078/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 636 - 14.VII.2004
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

43002379. H. BNR 82/25 mai 2004 - M. Of. nr. 558 - 23.VI.2004
privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA DARABANI

42802380. H. G 894/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
privind încetarea mandatului unor membri ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

42803381. H. G 895/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
pentru numirea membrilor Plenului si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

42078382. H. G 636/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 417 - 11.V.2004
privind aprobarea plătii, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a sumelor aferente cheltuielilor de judecată si a altor cheltuieli aferente procesului intentat de statul român pentru recuperarea imobilului său din localitatea Saranda - Albania ("Casa Iorga”)

42017383. H. G 652/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 402 - 05.V.2004
pentru revocarea din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si de membru al Plenului acestuia
Rectificare - M. Of. nr. 485 - 31.V.2004

41859384. L. P 133/26 aprilie 2004 - M. Of. nr. 376 - 29.IV.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar

41860385. D. PRES 267/22 aprilie 2004 - M. Of. nr. 376 - 29.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003

40010386. H. G 130/05 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal

39894387. H. G 150/12 februarie 2004 - M. Of. 147 - 19.II.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003
Acord între Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

39769388. O. MTCT 562/20 octombrie 2003 - M. Of. 125 - 11.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”

37742389. H. G 1260/24 octombrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002, a Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Departamentul de Relatii Externe al Republicii Indonezia privind stabilirea de consultări bilaterale, semnat la Bucuresti la 18 aprilie 2003, si a Protocolului privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2003
Memorandum de întelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Statului Qatar
Protocol de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania
Memorandum de întelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României si Departamentul de Relatii Externe al Republicii Indonezia privind stabilirea de consultări bilaterale
Protocol privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe si al Cooperării al Regatului Maroc

37395390. L. P 397/7 octombrie 2003 - M. OF. 741 - 23.X.2003
pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
Acord de comert liber între România si Republica Albania

37396391. D. PRES 599/6 octombrie 2003 - M. OF. 741 - 23.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comert liber dintre România si Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003

37410392. L. P 424/20 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

37411393. D. PRES 649/17 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

37149394. DEC. CC 320/9 septembrie 2003 - M. OF. 696 - 6.X.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 656/2002

37074395. H. G 1109/25 septembrie 2003 - M. OF. 686 - 30.IX.2003
pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale din Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
Protocol de cooperare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale din Republica Albania

36744396. H. G 989/22 august 2003 - M. OF. 628 - 2.IX.2003
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul Economiei din Republica Albania privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2003
Memorandum de întelegere între Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Ministerul Economiei din Republica Albania privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii

36529397. OG. G 54/14 august 2003 - M. OF. 584 - 15.VIII.2003
privind acordarea de către Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Societatea Comercială “ARO” - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale

36121398. O. MAPAM 428/2 iulie 2003 - M. OF. 517 - 17.VII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la măsurile de protectie privind activitătile de import în România al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei si Republica Federală Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre

35970399. H. G 762/3 iulie 2003 - M. OF. 494 - 9.VII.2003
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002

35749400. D. PRES 406/20 iunie 2003 - M. OF. 447 - 24.VI.2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de comert liber dintre România si Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003

34697401. O. MLTL 542/8 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
Modificari si completari:
-O. MTCT 1410/10 august 2004 - M. Of. nr. 782 - 25.VIII.2004

34659402. H. G 382/2 aprilie 2003 - M. OF. 263 - 16.IV.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale

33828403. O. MFP 199/17 februarie 2003 - M. Of. 143 - 5.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor prin unitătile Trezoreriei statului

33804404. H. G 203/20 februarie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public

33733405. O. MLTL 6/7 februarie 2003 - M. Of. 122 - 26.II.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean

40941406. O. MAP 139/03 februarie 2003 - M. Of. nr. 122 - 26.II.2003
al Ministrului Administratiei Publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean

33692407. DEC. CSJ 3/2 decembrie 2002 - M. Of. 113 - 24.II.2003
a Curtii Supreme de Justitie cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar si la încadrarea juridică a faptei acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează

33086408. DEC. CSB 657/20 decembrie 2002 - M. Of. 2 - 7.I.2003
a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind forma si continutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume în numerar care depăsesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în si din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

32715409. H. G 1454/12 decembrie 2002 - M. Of. 942 - 23.XII.2002
privind trecerea unui imobil în domeniul privat al orasului Darabani si în administrarea Consiliului Local al Orasului Darabani, judetul Botosani

32454410. L. P 656/7 decembrie 2002 - M. Of. 904 - 12.XII.2002
pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor
Modificari si completari:
-L. P 230/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 618 - 15.VII.2005
-OUG. 135/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
Republicare:
-L. P 656/07 decembrie 2002 - M. Of. nr. 702 - 12.X.2012

32455411. D. PRES 1018/6 decembrie 2002 - M. Of. 904 - 12.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor Decret nr. 972 din 29 noiembrie privind conferirea unor decoratii

13755412. H. G 525/27 iunie 1996 republicare - M. Of. 856 - 27.XI.2002
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
A fost publicata prima data in M. Of. 149 - 16.VII.1996
Rectificare - M. Of. 199 - 26.VIII.1996
Modificari si completari:
H. G 789/2 decembrie 1997 - M. Of. 356 - 15.XII.1997
-H. G 59/4 februarie 1999 - M. Of. 55 - 8.II.1999

32177413. H. G 525/1996 Republicare - M. Of. 856 - 27.XI.2002
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

32003414. L. P 607/6 noiembrie 2002 - M. Of. 829 - 18.XI.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002 >br>Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor

32004415. D. PRES 892/4 noiembrie 2002 - M. Of. 829 - 18.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002

31951416. L. P 610/6 noiembrie 2002 - M. Of. 824 - 14.XI.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale

31952417. D. PRES 895/4 noiembrie 2002 - M. Of. 824 - 14.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002

31632418. H. G 1120/10 octombrie 2002 - M. Of. 770 - 23.X.2002
privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania

29583419. H. G 479/16 mai 2002 - M. Of. 382 - 5.VI.2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor
Modificari si completari:
-H. G 1078/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 636 - 14.VII.2004
-H. G 531/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2006

29446420. H. G 489/16 mai 2002 - M. Of. 354 - 28.V.2002
pentru numirea în functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

29053421. H. G 375/18 aprilie 2002 - M. Of. 285 - 29.IV.2002
privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru facilitarea transferului de informatii si a comunicării între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001
Memorandum de întelegere Decizie nr. 32 din 2 aprilie privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

27507422. L. P 771/29 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere

27508423. D. PRES 1114/28 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere

26281424. L. P 603/31 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

26282425. D. PRES 856/30 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

26117426. L. P 555/17 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere

26118427. D. PRES 789/16 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere

25553428. H. G 855/30 august 2001 - M. Of. 576 - 14.IX.2001
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

25495429. H. G 829/28 august 2001 - M. Of. 558 - 7.IX.2001
pentru numirea în functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

25470430. H. G 853/30 august 2001 - M. Of. 553 - 5.IX.2001
pentru revocarea din functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

25380431. O. MLTL 1107/1 august 2001 - M. Of. 527 - 31.VIII.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism în Municipiul Bucuresti

24633432. L. P 350/6 iulie 2001 - M. Of. 373 - 10.VII.2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul
Modificari si completari:
-OG. G 69/13 august 2004 - M. Of. nr. 773 - 24.VIII.2004
-OG. G 18/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007

24634433. D. PRES 488/4 iulie 2001 - M. Of. 373 - 10.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul

24115434. H. G 477/17 mai 2001 - M. Of. 276 - 29.V.2001
pentru numirea în functie a unui membru al Oficiului national de Prevenire si Combatere a Spălării banilor

40513435. OUG. 67/03 mai 2001 - M. Of. nr. 254 - 17.V.2001
pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere

22452436. H. G 1399/30 decembrie 2000 - M. Of. 01 - 05.I.2001
pentru revocarea din functie a unor membri ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si pentru numirea noului presedinte al acestuia

251437. O. BNR 734/30 noiembrie 2000 - M. Of. 652 - 13.XII.2000
privind sanctionarea Casei de schimb valutar Societatea Comerciala "Bani Money Exchange House" S.R.L. Bucuresti cu retragerea autorizatiei de functionare

22025438. OUG. 237/24 noiembrie 2000 - M. Of. 614 - 29.XI.2000
pentru modificarea Legii nr. 21 /1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor

21940439. OUG. 137/20 septembrie 2000 - M. Of. 462 - 22.IX.2000
privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare si plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere

20718440. O. MAPM 1184/RT/1 septembrie 2000 - M. Of. 461 - 21.IX.2000
al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea reglementării tehnice - Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism - Indicativ GM 008-2000

20956441. O. MLPAT 176/N/16 august 2000 - M. Of. 399 - 25.VIII.2000
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000

20955442. O. MLPAT 164/N/25 iulie 2000 - M. Of. 349 - 26.VII.2000
privind emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie în Municipiul Bucuresti

20953443. O. MLPAT 37/N/8 iunie 2000 - M. Of. 345 - 25.VII.2000
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009-2000

7856444. H. G 474/9 iunie 2000 - M. Of. 276 - 19.VI.2000
privind aprobarea si modul de finantare a participarii unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistenta de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. în Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui Organism

7658445. H. G 269/17 aprilie 2000 - M. Of. 205 - 11.V.2000
pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti la 6 decembrie 1999
Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor

7699446. H. G 310/19 aprilie 2000 - M. Of. 187 - 2.V.2000
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Albania, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 1999
Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare între Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Albania

7698447. H. G 309/19 aprilie 2000 - M. Of. 180 - 26.IV.2000
pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnatã la Bucuresti la 6 decembrie 1999
Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

20951448. O. MLPAT 21/N/10 aprilie 2000 - M. Of. 176 - 24.IV.2000
pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” - Indicativ G.M.-007 - 2000

677449. O. CNVM 25/15 decembrie 1999 - M. Of. 29 - 26.I.2000
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea si combaterea spălării banilor

17406450. H. G 960/18 noiembrie 1999 - M. Of. 567 - 19.XI.1999
privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

7262451. D. PRES 327/7 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998

18911452. L. P 154/11 octombrie 1999 - M. Of. 497 - 14.X.1999
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998
Acord de cooperare între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spalarii banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave

17241453. H. G 784/23 septembrie 1999 - M. Of. 470 - 30.IX.1999
privind alocarea unei sume de bani din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlaturarea efectelor exploziei de la Centrala termica a Spitalului Municipal Dej, judetul Cluj, produsa la data de 8 noiembrie 1998

17204454. H. G 742/13 septembrie 1999 - M. Of. 456 - 20.IX.1999
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare pentru urmarirea îndeplinirii lucrarilor stabilite în conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al Municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - "Bucuresti 2000"

21807455. DEC. CSB 3/28 iulie 1999 - M. Of. 377 - 6.VIII.1999
al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzactii suspecte si a Raportului privind operatiunile de depunere si de retragere in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro

16950456. H. G 468/10 iunie 1999 - M. Of. 286 - 22.VI.1999
privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Albania

16922457. H. G 439/3 iunie 1999 - M. Of. 261 - 7.VI.1999
pentru revocarea din functie a unui membru al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si numirea in functie pe postul ramas vacant a altui membru

16901458. H. G 413/26 mai 1999 - M. Of. 249 - 2.VI.1999
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor si a structurilor sale teritoriale

38496459. O. MLPAT 16/NN/17 martie 1999 - M. Of. 187 - 30.IV.1999
pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului
Abrogat prin:
-H. G 1076/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 707 - 05.VIII.2004

20687460. O. MAPM 214/RT/15 martie 1999 - M. Of. 187 - 30.IV.1999
pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului
Abrogat prin:
-H. G 1076/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 707 - 05.VIII.2004

20943461. O. MLPAT 13/N/10 martie 1999 - M. Of. 187 - 30.IV.1999
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99

16767462. H. G 268/8 aprilie 1999 - M. Of. 153 - 14.IV.1999
pentru numirea in functie a membrilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

16770463. H. G 271/8 aprilie 1999 - M. Of. 153 - 14.IV.1999
privind aprobarea si modul de finantare a participarii unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistenta de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. in Albania in perioada extinderii mandatului acestui organism

28785464. H. G 59/4 februarie 1999 - M. Of. 55 - 8.II.1999
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

6964465. D. PRES 25/16 ianuarie 1999 - M. Of. 18 - 21.I.1999
privind promulgarea Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

18778466. L. P 21/18 ianuarie 1999 - M. Of. 18 - 21.I.1999
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Modificari si completari:
-OUG. 237/24 noiembrie 2000 - M. Of. 614 - 29.XI.2000

16492467. H. G 731/16 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
privind aprobarea si modul de finantare a participarii unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistenta de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. in Albania, pe perioada extinderii mandatului acestui organism

21677468. OG. G 129/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului Bucuresti, incluzând Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona

15825469. H. G 214/8 aprilie 1998 - M. Of. 147 - 13.IV.1998
privind aprobarea si modul de finantare a participarii unui ofiter din Ministerul de Interne la misiunile Grupului Multinational de Asistenta de Politie - M.A.P.E. al U.E.O. in Albania pe perioada extinderii mandatului acestui organism


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi