S-au gasit 102 rezultate in 0.1565 secunde.
Inapoi

1474381. H. G 732/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”

1471042. O. MT 1237/07 august 2018 - M. Of. nr. 717 - 20.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei si continutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor pentru personalul navigant maritim si maritim portuar, precum si a formei si continutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

1454683. H. G 399/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 481 - 12.VI.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a Carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"

1451374. O. MMED 444/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

1443465. O. MT 334/19 martie 2018 - M. Of. nr. 292 - 02.IV.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei si continutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor pentru personalul navigant maritim si maritim portuar, precum si a formei si continutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

1442876. O. MMED 169/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

1440887. O. MT 270/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 248 - 21.III.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

1437338. DEC. ICCJ 5/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă în aplicarea art. 329 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 103 din Codul civil, într-o actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, în care se stabileste ca fapt cunoscut că pârâtul ar fi trebuit să aibă la data înregistrării cererii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, instanta poate retine pe baza unei prezumtii judiciare că acesta este decedat (că este Imposibil din punct de vedere biologic ca acesta să fie în viată);
Dacă în interpretarea art. 53 din Codul civil coroborat cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, într-o astfel de actiune instanta poate înlătura, pe baza faptului probat, că pârâtul avea la data înregistrării actiunii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, prezumtia legală conform căreia cel dispărut este socotit a fi în viată dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte [neexistând înscrisuri cu privire la deces si neputând fi retinute ipotezele enumerate de art. 103 Ut. a)-d) din Codul civil];
Dacă între cele două prezumtii - cea judiciară dedusă de instantă în sensul că este imposibil biologic ca pârâtul să fie în viată si cea legală prevăzută de art. 53 din Codul civil - instanta poate acorda întâietate celei dintâi;
Dacă, in concluzie, instanta poate retine capacitatea procesuală de folosintă a pârâtului strict pe considerentul că nu există o hotărâre declarativă de moarte, neacordând nicio relevantă juridică faptului că din probe (înscrierile de carte funciară) rezultă că acesta ar trebui să aibă o vârstă ce nu poate fi atinsă din punct de vedere biologic."

1404919. O. ANRE 83/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 746 - 18.IX.2017
pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervã de capacitate

13859510. H. CSM 671/12 iunie 2017 - M. Of. nr. 464 - 21.VI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

13671611. H. S 25/14 martie 2017 - M. Of. nr. 188 - 16.III.2017
referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures)
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveste indicatorul efectului de levier, indicatorul de finantare stabilă netă, cerintele privind fondurile proprii si pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărtii, riscul de piată, expunerile fată de contrapărti centrale, expunerile fată de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea si cerintele de publicare a informatiilor si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a pierderilor si de recapitalizare a institutiilor de credit si a firmelor de investitii - COM(2016) 851 final
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a pierderilor si de recapitaiizare a institutiilor de credit si a firmelor de investitii si de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE si a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final
4. Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveste entitătile exceptate, societătile financiare holding, societătile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile si competentele de supraveghere si măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final

13606112. O. ANAF 605/31 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 93 - 01.II.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăti, cu sediul activitătii economice în România, înfiintate în baza Legii societătilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăti, cu sediul activitătii economice în România, înfiintate în baza Legii societătilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comertului care nu justifică intentia si capacitatea de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni în sfera de aplicare a TVA

13538113. O. ANSVSA 140/16 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1056 - 28.XII.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2011

13512214. H. G 950/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1016 - 19.XII.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri”, municipiul Oradea, judetul Bihor, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

13389215. DEC. ANRE 1626/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 834 - 21.X.2016
pentru aprobarea modalitãtii de alocare transfrontalierã a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 3.8.4. - „Linie internã între Cernavodã si Stâlpu”, parte a grupului de proiecte 3.8 Bulgaria—România - Crestere de capacitate, initiat de Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

13281816. O. MT 740/23 august 2016 - M. Of. nr. 664 - 30.VIII.2016
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

13259517. O. ANAF 2393/12 august 2016 - M. Of. nr. 629 - 17.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăti, cu sediul activitătii economice în România, înfiintate în baza Legii societătilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăti, cu sediul activitătii economice în România, înfiintate în baza Legii societătilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comertului care nu justifică intentia si capacitatea de a desfăsura activităti economice care implică operatiuni în sfera de aplicare a TVA

13242318. O. ANRE 38/03 august 2016 - M. Of. nr. 599 - 05.VIII.2016
privind stabilirea calendarului de desfăsurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/iesire în/din Sistemul national de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017

13105419. H. CSM 501/26 aprilie 2016 - M. Of. nr. 382 - 19.V.2016
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

12819420. H. CSM 1323/08 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

12781021. H. G 960/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 922 - 11.XII.2015
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

12731922. H. CSM 1049/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 861 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

12639623. H. G 777/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 723 - 25.IX.2015
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

12572624. O. ANRE 131/12 august 2015 - M. Of. nr. 617 - 13.VIII.2015
privind stabilirea calendarului de desfăsurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/iesire în/din Sistemul national de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2015-2016

12459725. H. CSM 608/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 438 - 18.VI.2015
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

12028726. H. G 890/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 760 - 20.X.2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, str. Constantin Brâncusi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

11954827. O. MT 1266/20 august 2014 - M. Of. nr. 648 - 03.IX.2014
al ministrului transporturilor privind aprobarea formei si continutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor pentru personalul navigant maritim si maritim portuar, precum si a formei si continutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare

11939028. O. MT 1252/13 august 2014 - M. Of. nr. 620 - 25.VIII.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

11074229. O. MMSC 654/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 251 - 30.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatie nou-intrate, pentru Instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru Instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013

10993430. O. ME 349/21 februarie 2013 - M. Of. nr. 141 - 18.III.2013
al ministrului economiei privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”

10962531. O. MMSC 89/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 104 - 21.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

10735232. H. CC 27/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistratilor-asistenti în perioada de stagiu, precum si organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate

10568233. O. MTI 1165/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 480 - 12.VII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea criteriilor de prioritate pentru alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectiile cu capacitate saturată, precum si pentru asigurarea transparentei

9926034. O. ANSVSA 35/10 august 2011 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Conditiilor minime de functionare a abatoarelor de capacitate mică

9810335. H. G 592/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 421 - 16.VI.2011
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”

9581236. H. G 92/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 107 - 10.II.2011
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice a lucrării de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an”

9503737. DEC. ANARC 6/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 16 - 07.I.2011
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzãtoare serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pânã la si inclusiv 2 Mbps

8382138. L. P 284/10 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009
privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

8382239. D. PRES 1202/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009
pentru promulgarea Legii privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

8345240. O. ANRE 67/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

8166041. D. PRES 690/24 aprilie 2009 - M. Of. nr. 276 - 28.IV.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a retragerii României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

7855242. O. ANRE 131/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 889 - 29.XII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

7397643. O. ANRE 64/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

7167844. H. G 205/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”

7042745. O. MT 1354/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al ministrului transporturilor privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educatie, de formare profesională sau de perfectionare pentru a organiza si desfăsura forme de pregătire si perfectionare aprobate, în vederea obtinerii si mentinerii valabilitătii brevetelor si certificatelor de capacitate a personalului navigant

6944546. H. CSM 731/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 803 - 26.XI.2007
privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/2007 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

6850647. H. CSM 652/20 septembrie 2007 - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

6845248. H. G 1189/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 689 - 10.X.2007
privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes national "Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an"

6789549. O. MSP 1246/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 618 - 06.IX.2007
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de sigurantă ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

6698750. O. ANRE 19/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 507 - 30.VII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

6657251. O. MT 463/19 iunie 2007 - M. Of. nr. 451 - 04.VII.2007
al ministrului transporturilor privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal, precum si asigurarea transparentei

6204452. H. G 1678/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 990 - 12.XII.2006
privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”

6043453. H. CSM 581/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 789 - 19.IX.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

5932854. H. G 929/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 636 - 24.VII.2006
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“

5827755. DEC. ANRG 460/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 488 - 06.VI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport

5753856. O. MTCT 710/02 mai 2006 - M. Of. nr. 401 - 09.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Fetesti-Constanta, precum si asigurarea transparentei

5728957. H. G 495/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2006
privind declansarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti - Câmpina km 66+500 - km 88+515“ din cadrul obiectivului de investitie “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti - Câmpina km 66+500 - km 88+515 - Sistematizarea circulatiei rutiere în zona intersectiei între DN 1 si DN 1B“

5681258. H. G 384/22 martie 2006 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2006
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localitătilor Chitila, Buftea si Tărtăsesti - din judetele Ilfov si Dâmbovita“, din cadrul obiectivului de investitii “Sporire capacitate de circulatie pe DN 7 km 11+200 - km 30+800“

5557559. O. MJ 410/25 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2006
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si Institutului National de Criminologie

5305760. H. CSM 446/12 octombrie 2005 - M. Of. nr. 958 - 28.X.2005
pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005

5221161. H. CSM 306/17 august 2005 - M. Of. nr. 815 - 08.IX.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si procurorilor stagiari
Modificari si completari:
-H. CSM 446/12 octombrie 2005 - M. Of. nr. 958 - 28.X.2005

5122162. H. G 744/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 650 - 22.VII.2005
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea - judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF Bucuresti- Ploiesti la Chitila"

5124963. H. G 739/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 655 - 22.VII.2005
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea - judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti-Pitesti la Săbăreni“

5069964. O. MECO 304/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 563 - 30.VI.2005
al inspectorului de stat, sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, pentru aprobarea Metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

4935065. H. G 303/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 337 - 21.IV.2005
pentru finantarea participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG)

4549966. H. G 1662/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind asigurarea surselor de finantare necesare alimentării cu energie electrică a obiectivului de investitii “Capacitate de productie 180 mii t/an geamuri float” în România

4509367. H. CSM 155/22 septembrie 2004 - M. Of. nr. 879 - 27.IX.2004
al Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari

4496968. O. MTCT 1172/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

4422969. O. MECO 461/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 730 - 12.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 86/2003

4177270. H. G 576/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2004
privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie cord metalic pentru anvelope auto” la Zalău, judetul Sălaj

4007771. H. G 212/20 februarie 2004 - M. Of. 173 - 27.II.2004
Hotărârea Guvernului privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie ghidaje lineare si subansambluri auto”

3995572. O. ANS 199/16 decembrie 2003 - M. Of. 154 - 23.II.2004
Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru aprobarea Măsurilor de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor

3759773. O. MTCT 640/23 octombrie 2003 - M. OF. 773 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mică (5 < Q = 50 l/s) si foarte mică (Q = 5 l/s)”, indicativ NP-089-03

3698074. O. MEC 4119/9 iunie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Educatiei si Cercetării privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal - 2003

3550475. O. MEC 4327/30 august 2002 - M. OF. 406 - 10.VI.2003
al Ministrului Educatiei si Cercetării cu privire la aprobarea Metodelogiei de organizare si desfăsurare a examenului de capacitate 2003

3453676. O. MIR 210/1 aprilie 2003 - M. Of. 245 - 10.IV.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”, aprobată prin Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor nr. 86/2003

3399377. O. MIR 86/13 februarie 2003 - M. Of. 161 - 13.III.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL”
Modificari si completari:
-O. MTCT 924/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 592 - 08.VII.2005

3393878. O. MAAP 43/24 ianuarie 2003 - M. Of. 155 - 11.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne si care nu au o structură sau o capacitate de productie industrială

3006679. L. P 397/14 iunie 2002 - M. Of. 469 - 1.VII.2002
pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
Acord între statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor Decret nr. 550 din 13 iunie privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

2867780. D. PRES 240/29 martie 2002 - M. Of. 225 - 3.IV.2002
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele participante la Brigada Multinatională în Asteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

2861081. O. MEC 4318/29 august 2001 - M. Of. 212 - 28.III.2002
al Ministrului Educatiei si Cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de capacitate 2002

2587282. L. P 508/4 octombrie 2001 - M. Of. 643 - 15.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

2587383. D. PRES 736/3 octombrie 2001 - M. Of. 643 - 15.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

2518484. O. MJ 1227/C/13 iunie 2001 - M. Of. 464 - 14.VIII.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind pregatirea magistratilor în perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate

2511785. O. MLTL 947/21 iunie 2001 - M. Of. 446 - 8.VIII.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim
Abrogat prin:
-O. MTCT 1172/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004

2510486. O. MLTL 984/4 iulie 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial

2464387. L. P 352/10 iulie 2001 - M. Of. 376 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalari ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

2464488. D. PRES 497/9 iulie 2001 - M. Of. 376 - 11.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalari ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

2364089. L. P 159/7 aprilie 2001 - M. Of. 185 - 11.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenu­lui national de capacitate în anul 1999

2364190. D. PRES 216/4 aprilie 2001 - M. Of. 185 - 11.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/1999 privind organizarea si desfăsurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate în anul 1999

2269991. O. MEN 4701/28 septembrie 2000 - M. Of. 37 - 22.I.2001
al Ministrului Educatiei Nationale privind aprobarea Metodologiei de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

865792. H. G 1186/28 noiembrie 2000 - M. Of. 631 - 5.XII.2000
pentru aprobarea listei cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare

1864593. H. P 38/14 noiembrie 2000 - M. Of. 604 - 24.XI.2000
pentru aprobarea participarii României la Misiunea O.N.U. de mentinere a pacii în Etiopia si Eritreea (U.N.ME.E.) cu 4 militari din Ministerul Apararii Nationale, în statul major al Brigazii Multinationale cu Capacitate de Lupta Ridicata a Fortelor O.N.U. în Asteptare (S.H.I.R.B.R.I.G.)

2118994. OG. G 62/14 august 2000 - M. Of. 384– 17.VIII.2000
privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

2192095. OUG. 114/29 iunie 2000 - M. Of. 308 - 4.VII.2000
privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m2

2063896. O. MAA 140/12 noiembrie 1999 - M. Of. 648 - 30.XII.1999
privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si a executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 30/1998

2089797. O. MIC 303/17 noiembrie 1999 - M. Of. 628 - 23.XII.1999
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, incarcarea, utilizarea, verificarea si scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de pana la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99

2107798. O. MT 660/8 noiembrie 1999 - M. Of. 587 - 2.XII.1999
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranta a navigatiei din Marina civila a Romaniei, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 246/1998

4130199. OUG. 112/30 iunie 1999 - M. Of. nr. 313 - 30.VI.1999
privind organizarea si desfasurarea celei de a doua sesiuni a examenului national de capacitate in anul 1999

20599100. O. MT 246/12 mai 1998 - M. Of. 293 - 10.VIII.1998
pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare a competentei si de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranta a navigatiei din Marina civila a României
Rectificare - M. Of. 362 - 24.IX.1998

20398101. O. MAA 30/6 mai 1998 - M. Of. 220 - 16.VI.1998
pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri functiare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica in domeniul agricol, organizate potrivit legii

15868102. H. G 262/11 mai 1998 - M. Of. 177 - 13.V.1998
privind garantarea de catre statul român a unui credit extern in favoarea Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, pentru achizitionarea unei drage absorbant/refulante, autopropulsata, cu magazie proprie cu capacitate de 2000 - 3000 m3


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi