MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 572         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 757 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 si art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

144. - Decizie privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Bogdan Cristian Nica, secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 

448. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

5.813. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 757

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 si art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 si art. 54din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cet” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 17.255/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă partea Administratia Natională a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515 Bucuresti, prin consilier juridic. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, ca fiind inadmisibilă, întrucât acest text de lege a fost modificat anterior sesizării Curtii Constitutionale, iar solutia legislativă criticată a fost îndepărtată, în ceea ce priveste dispozitiile art. 54 din Legea nr. 82/1992, consideră că acestea sunt constitutionale si solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 17.255/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 si art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Cet” - S.A. din Bacău într-o cauză comercială având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textele de lege criticate, care stabilesc majorări de întârziere si prevăd retinerea garantiilor constituite în cazul depăsirii termenului de restituire a împrumuturilor acordate din rezerva de stat, exercită o presiune excesivă asupra împrumutatului. Acest fapt este în contradictie cu prevederile art. 135 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora statul trebuie să asigure crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, „prin comparare cu protejarea intereselor nationale în activitatea economică”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că Legea nr. 82/1992 se referă la o categorie specială de bunuri, iar în recuperarea acestor bunuri reprezentantii statului nu actionează ca un simplu comerciant. De asemenea, arată că libertatea comertului trebuie să se manifeste în conditiile respectării prevederilor si obligatiilor ce izvorăsc din lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. 3 si ale art. 54 din Legea nr. 82/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 445/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 decembrie 2006.

Potrivit celor sustinute de autorul exceptiei si de instanta de judecată, continutul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 este următorul: „Depăsirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităti de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, si de 1,5% pentru fiecare zi de depăsire de la 21 până la 30 de zile, după care se retine garantia produsului.”

în realitate, Curtea observă că art. I pct. 8 din Legea nr. 445/2006 a modificat continutul alin. 3 alart. 5 din Legea nr. 82/1992, acest text de lege prevăzând că: „în conditiile alin. 1 lit. a), pentru situatii de maximă urgentă, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a ajutoarelor umanitare, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior, prin hotărâre a Guvernului.”

În ceea ce priveste continutul art. 54 din Legea nr. 82/1992, acesta este următorul: „Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospătare, operatorii economici vor constitui garantii reale mobiliare sau imobiliare, ale căror cuantumuri să asigure reîntregirea stocurilor.

în cazul în care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depăseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadentă, operatorii economici vor suporta pentru obligatiile restante si majorări de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creantele bugetare, calculate de la data scadentei până la stingerea în totalitate a acestora.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat constituie lunar un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin retinerea unei cote de 15% din sumele încasate care reprezintă majorări de întârziere. Utilizarea fondului se stabileste prin norme aprobate de Guvern.

Contractele de împrumut, de vânzare-cumpărare sau de schimb, încheiate de unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii.”

Autorul exceptiei sustine că aceste texte de lege sunt contrare dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie potrivit cărora statul trebuie să asigure „libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, Curtea observă că acestea au fost modificate anterior sesizării sale, fără a fi păstrată solutia legislativă criticată, asa cum în mod eronat consideră autorul exceptiei. Având în vedere că, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra prevederilor dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 este inadmisibilă.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 54 din Legea nr. 82/1992, Curtea constată că acest act normativ, în ansamblul său, reglementează regimul juridic al unei categorii speciale de bunuri, respectiv rezervele de stat, ce reprezintă, potrivit art. 1 alin. 1 din lege, „...rezerve materiale, destinate interventiilor operative pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apărarea tării, în situatii exceptionale care afectează un interes public major, determinate de calamităti naturale, epidemii, epizootii, atentate teroriste, accidente industriale si/sau nucleare, fenomene sociale, disfunctionalităti ale economiei, conjuncturi externe si în caz de război”. Importanta deosebită ce o reprezintă această categorie de bunuri a impus măsuri speciale privind administrarea si modul de întrebuintare, prevăzându-se cu strictete modul si conditiile în care pot fi scoase din rezervele de stat. De asemenea, pentru ca existenta acestor fonduri să nu fie afectată de eventualele întârzieri ale restituirii împrumuturilor acordate din cadrul acestora, legea a instituit, prin textul de lege supus controlului de constitutionalitate, obligatia operatorilor economici de a constitui garantii, precum si de a plăti majorări de întârziere în cazul în care executarea garantiei pentru stingerea datoriilor depăseste 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadentă.

Curtea apreciază că aceste dispozitii de lege nu contravin dispozitiilor constitutionale ce consacră obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Astfel, libertatea comertului nu poate primi semnificatia libertătii de a nu respecta cadrul legal ce asigură, între altele, protectia interesului national la care se referă art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie. în plus, Curtea constată că sanctiunile stabilite de art. 54 din Legea nr. 82/1992 se aplică Pentru aceste motive, Curtea apreciază că exceptia de doar în situatia nerespectării obligatiilor asumate în mod liber neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 din Legea nr. 82/1992 prin contractele de împrumut. este neîntemeiată.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cet” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 17.255/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Bogdan Cristian Nica, secretar general în cadrul

Ministerului Sănătătii Publice

 

Având în vedere solicitarea domnului Bogdan Cristian Nica, secretar general al Ministerului Sănătătii Publice, înregistrată sub nr. 5/4.072 din 21 iulie 2008, referitoare la încetarea raporturilor de serviciu, prin acordul părtilor, începând cu data de 21 iulie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Bogdan Cristian Nica, secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii Publice, începând cu data de 21 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 144.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura si produsele acestora,

precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 19.940 din 30 mai 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura si produsele acestora, precum si pentru prevenirea si controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 din ordin se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2006/88/CE privind cerintele de sănătate animală pentru animale si produse de acvacultura si privind prevenirea si controlul anumitor boli la animalele de acvacultura, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 328 din 24 noiembrie 2006, astfel cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2008/53/CE de modificare a anexei IV la Directiva Consiliului 2006/88/CE în ceea ce priveste viremia de primăvară a crapului (VPC), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 117 din 1 mai 2008, p. 27.”

2. La articolul 43 din anexă, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Aprobarea la care se face referire în alin. (2) este dată doar dacă punerea în practică a restrictiilor privind comertul intracomunitar este necesară pentru a preveni introducerea sau pentru a combate boala si tine cont de prevederile cap. II, III, IV si V”

3. După articolul 59 din anexă se introduce un nou articol, articolul 60, cu următorul cuprins:

„Art. 60. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

4. La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, partea a II-a se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„PARTEA A II-A

 

Lista bolilor

 

 

 

BOLI EXOTICE

 

Boala

Specii sensibile

Pesti

Necroză hematopoietică epizootică

Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss) si biban (Perca fluviatilis)

Sindrom epizootie ulcerativ

Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugii, Puntius si Trichogaster

Moluste

Infectie cu Bonamia exitiosa

Stridie plată australiană (Ostrea angasi) si stridie plată de Chile (O. chilensis)

Infectie cu Perkinsus marinus

Stridie japoneză (Crassostrea gigas) si stridie de Atlantic (C. virginica)

Infectie cu Microcytos mackini

Stridie japoneză (Crassostrea gigas), stridie de Atlantic (C. virginica), stridie plată de Pacific (Ostrea conchaphila) si stridie plată (O. edulis)


 

 

 

 

 

Crustacee

Sindromul Taura

Penaeus setiferus (Penaeus setiferus), crevete albastru (P stylirostris) si crevete cu picioare albe de Pacific (P. vannamei)

Boala „cap galben”

Crevete brun (Penaeus aztecus), crevete roz (P duorarum), crevete kuruma (Pjaponicus), crevete tigrat brun (P monodon), Penaeus setiferus (Penaeus setiferus), crevete albastru (P stylirostris) si crevete cu picioare albe de Pacific (P vannamei)

BOLI NEEXOTICE

 

Boli

Specii sensibile

Pesti

Septicemie hemoragică virală (SHV)

Hering (Ciupea spp. ), coregon (Coregonus spp. ), stiucă nordică (Esox lucius), eglefin (Gadus aeglefinus), cod de Pacific (G. macrocephalus), cod (G. morhua), somon de Pacific (Oncorhynchus spp. ), păstrăv-curcubeu (0. mykiss), Onos mustelus (Onos mustelus), păstrăv brun (Salmo truta), calcan (Scophthalmus maximus), sprot (Sprattus sprattus) si lipan comun (Thymallus thymallus)

Necroză hematopoietică infectioasă (NHI)

Somon de Pacific (Oncorhynchus keta), somon argintiu (0. kisutch), somon japonez (0. masou), păstrăv-curcubeu (O.mykiss), somon sockeye (0. nerka), păstrăv biwamasou (0. rhodurus), somon chinook (0. tshawytscha) si somon de Atlantic (Salmo salar)

Boala cu virusul herpes Koi

Crap (Cyprinus carpio)

Anemia infectioasă a somonului (AIS)

Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss), somon de Atlantic (Salmo salar) si păstrăv de mare (S. trutta)

Moluste

Infectie cu Marteilia refringens

Stridie plată australiană (Ostrea angasi), stridie plată de Chile (0. chilensis), stridie plată (0. edulis), stridie plată de Argentina (0. puelchana), midie (Mytilus edulis) si midie mediteraneană (M. galloprovincialis)

Infectie cu Bonamia ostreae

Stridie plată australiană (Ostrea angasi), stridie plată de Chile (0. chilensis), stridie plată de Pacific (0. conchaphila), stridie asiatică (0. denselammellosa), stridie plată (0. edulis) si stridie plată de Argentina (0. puelchana)

Crustacee

Boala petelor albe

Toate crustaceele decapode (ordinul Decapoda)”

 

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2008/53/CE de modificare a anexei IV la Directiva Consiliului 2006/88/CE în ceea ce priveste viremia de primăvară a crapului (VPC), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 117 din 1 mai 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 august 2008.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Laszlo Csutak-Nagy

 

Bucuresti, 26 iunie 2008.

Nr. 60.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Având în vedere art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 90 din 11 aprilie 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 642/2005 privind aprobarea Listei standardelor române române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 septembrie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente

si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive*)

 

Nr. crt.

 

Indicele standardului român

 

 

Titlul standardului român

 

 

Referinta standardului european

armonizat

Referinta

standardului român

înlocuit

 

 

Data încetării

prezumtiei

de conformitate a standardului înlocuit (nota 1)

OES

Referintă

(si documentul

de referintă)

1

2

3

4

5

6

7

1.

SREN 1010-1:2005

Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tipărire si de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinte comune

CEN

EN 1010-1:2004

 

 

2.

SREN 1010-2:2006

Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor de tipărire si de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Masini de tipărire si de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

CEN

EN 1010-2:2006

 

 

3.

SREN 1127-1:2008

Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie

CEN

EN 1127-1:2007

SREN 1127-1:2003 Nota 2.1

31 mai 2008

 

*) Prezenta listă contine standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 90 din 11 aprilie 2008, pag. 24, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 94/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive.


1

2

3

4

5

6

7

4.

SREN 1127-2:2003

Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru minerit

CEN

EN 1127-2:2002

 

 

5.

SREN 1710:2006

Echipamente si componente destinate utilizării în atmosfere potential explozive, în mine subterane

CEN

EN 1710:2005

 

 

6.

SREN 1755:2003

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Functionare în atmosferă potential explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenta gazelor, cetii, vaporilor si prafului

CEN

EN 1755:2000

 

 

7.

SREN 1834-1:2001

Motoare cu ardere internă cu miscare alternativă. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze si vapori inflamabili

CEN

EN 1834-1:2000

 

 

8.

SREN 1834-2:2003

Motoare cu ardere internă cu miscare alternativă. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a contine gaz de mină si/sau praf combustibil

CEN

EN 1834-2:2000

 

 

9.

SREN 1834-3:2003

Motoare cu ardere internă cu miscare alternativă. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

CEN

EN 1834-3:2000

 

 

10.

SREN 1839:2004

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze si vapori

CEN

EN 1839:2003

-

 

11.

SREN 12581:2006

Instalatii de aplicare. Instalatii prin imersie si electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinte de securitate

CEN

EN 12581:2005

 

 

12.

SREN 12621:2006

Instalatii de alimentare si de circulatie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinte de securitate

CEN

EN 12621:2006

 

 

13.

SREN 12757-1:2006

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinte de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor

CEN

EN 12757-1:2005

 

 


1

2

3

4

5

6

7

14.

SREN 12874:2003

Opritoare de flacără. Cerinte de performantă, metode de încercare si limite de utilizare

CEN

EN 12874:2001

 

 

15.

SREN 13012:2003

Statii de carburant. Constructia si performantele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant

CEN

EN 13012:2001

 

 

16.

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

CEN

EN 13160-1:2003

 

 

17.

SREN 13237:2004

Atmosfere potential explozive. Termeni si definitii pentru echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizării în atmosfere potential explozive

CEN

EN 13237:2003

 

 

18.

SREN 13463-1:2003

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 1: Metodă si cerinte de bază

CEN

EN 13463-1:2001

 

 

19.

SREN 13463-2:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 2: Protectie prin carcasă cu restrictie la curgere „fr”

CEN

EN 13463-2:2004

 

 

20.

SREN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 3: Protectie prin carcasă antideflagrantă „d”

CEN

EN 13463-3:2005

 

 

21.

SREN 13463-5:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 5: Protectie prin securitate constructivă „c”

CEN

EN 13463-5:2003

 

 

22.

SREN 13463-6:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 6: Protectie prin controlul sursei de aprindere „b”

CEN

EN 13463-6:2005

 

 

23.

SREN 13463-8:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potential explozive. Partea 8: Protectie prin imersie într-un lichid „k”

CEN

EN 13463-8:2003

 

 

24.

SREN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

CEN

EN 13616:2004

 

 

25.

SREN 13616:2004/ AC:2006

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

CEN

EN 13616:2004/ AC:2006

 

 

26.

SREN 13617-1:2004

Statii de combustibil. Partea 1: Cerinte de securitate referitoare la constructia si functionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor si unitătilor de pompare de la distantă

CEN

EN 13617-1:2004

 

 


1

2

3

4

5

6

7

27.

SREN 13617-1:2004/ AC:2006

Statii de combustibil. Partea 1: Cerinte de securitate referitoare la constructia si functionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor si unitătilor de pompare de la distantă

CEN

EN 13617-

1:2004/

AC:2006

 

 

28.

SREN 13617-2:2005

Statii de combustibil. Partea 2: Conditii de securitate referitoare la constructia si la performantele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

CEN

EN 13617-2:2004

 

 

29.

SREN 13617-3:2005

Statii de combustibil. Partea 3: Conditii de securitate referitoare la constructia si la performantele racordurilor de securitate

CEN

EN 13617-3:2004

 

 

30.

SREN 13673-1:2004

Determinarea presiunii maxime de explozie si a vitezei maxime de crestere a presiunii gazelor si vaporilor. Partea 1: Determinarea presiunii maxime de explozie

CEN

EN 13673-1:2003

 

 

31.

SREN 13673-2:2006

Determinarea presiunii maxime de explozie si a vitezei maxime de crestere a presiunii gazelor si vaporilor. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de crestere a presiunii de explozie

CEN

EN 13673-2:2005

 

 

32.

SREN 13760:2004

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini usoare si grele. Pistol de umplere: conditii de încercări si dimensiuni

CEN

EN 13760:2003

 

 

33.

SREN 13821:2003

Atmosfere potential explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

CEN

EN 13821:2002

 

 

34.

SREN 13980:2003

Atmosfere potential explozive. Aplicarea sistemelor calitătii

CEN

EN 13980:2002

-

 

35.

SREN 14034-1:2005

Determinarea proprietătilor explozive ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

CEN

EN 14034-1:2004

 

 

36.

SREN 14034-2:2006

Determinarea caracteristicilor de explozie a norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de crestere a presiunii de explozie (dp/dt) maxime a norilor de praf

CEN

EN 14034-2:2006

 

 

37.

SREN 14034-3:2006

Determinarea caracteristicilor de explozie a norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

CEN

EN 14034-3:2006

 

 


1

2

3

4

5

6

7

38.

SREN 14034-4:2005

Determinarea proprietătilor explozive ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentratiei-limită de oxigen CLO a norilor de praf

CEN

EN 14034-4:2004

 

 

39.

SREN 14373:2006

Sisteme de suprimare a exploziei

CEN

EN 14373:2005

-

 

40.

SREN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

CEN

EN 14460:2006

-

 

41.

SREN 14491:2006

Sisteme de protectie prin ventilatie împotriva exploziei de praf combustibil

CEN

EN 14491:2006

 

 

42.

SREN 14492-1:2007

Instalatii de ridicat. Trolii si palane actionate. Partea 1: Trolii actionate

CEN

EN 14492-1:2006

 

 

43.

SREN 14492-2:2007

Instalatii de ridicat. Trolii si palane actionate. Partea 2: Palane actionate

CEN

EN 14492-2:2006

 

 

44.

SREN 14522:2006

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor si vaporilor

CEN

EN 14522:2005

 

 

45.

SREN 14591-1:2005

Prevenirea si protectia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protectie. Partea 1: Constructie de ventilatie rezistentă la o explozie de 2 bar

CEN

EN 14591-1:2004

 

 

46.

SR EN 14591-1:2005/AC:2006

Prevenirea si protectia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protectie. Partea 1: Constructie de ventilatie rezistentă la o explozie de 2 bar

CEN

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

47.

SREN 14591-2:2007

Prevenirea si protectia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protectie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

CEN

EN 14591-2:2007

 

 

48.

SREN 14591-4:2007

Prevenirea si protectia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protectie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

CEN

EN 14591-4:2007

 

 

49.

SREN 14678-1:2006

Echipamente si accesorii pentru GPL. Constructie si caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din statiile de distributie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare

CEN

EN 14678-1:2006

 

 


1

2

3

4

5

6

7

50.

SREN 14681:2007

Securitatea masinilor. Cerintele de securitate pentru masinile si echipamentele elaborării otelului în cuptor cu arc electric

CEN

EN 14681:2006

 

 

51.

SREN 14756:2007

Determinarea concentratiei-limită de oxigen (CLO) pentru gaze si vapori inflamabili

CEN

EN 14756:2006

 

 

52.

SREN 14797:2007

Dispozitive de descărcare a exploziei

CEN

EN 14797:2006

-

 

53.

SREN 14973:2007

Benzi transportoare pentru utilizare în instalatii subterane. Cerinte de securitate electrică si de inflamabilitate

CEN

EN 14973:2006

 

 

54.

SREN 14973:2007/ AC:2007

Benzi transportoare pentru utilizare în instalatii subterane. Cerinte de securitate electrică si de inflamabilitate

CEN

EN 14973:2006/ AC:2007

 

 

55.

SREN 14983:2007

Prevenirea si protectia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente si sisteme de protectie pentru captarea gazului de mină

CEN

EN 14983:2007

 

 

56.

SREN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potential explozive

CEN

EN 14986:2007

 

 

57.

SREN 14994:2007

Sisteme de protectie prin descărcarea presiunii exploziilor de gaz

CEN

EN 14994:2007

 

 

58.

SREN 15188:2008

Determinarea comportării la aprindere spontană a acumulărilor de praf

CEN

EN 15188:2007

 

 

59.

SREN 15198:2008

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente si componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potential explozive

CEN

EN 15198:2007

 

 

60.

SREN 15233:2008

Metodologie de evaluare a securitătii functionale a sistemelor de protectie pentru atmosferele potential explozive

CEN

EN 15233:2007

 

 

61.

SREN 50015:2003

Aparatură electrică pentru atmosfere potential explozive. Imersiune în ulei „o”

CENELEC

EN 50015:1998

 

 

62.

SREN 50017: 2003

Aparatură electrică pentru atmosfere potential explozive. Umplere cu pulbere „q”

CENELEC

EN 50017:1998

-

 

63.

SR EN 50020:2003

Aparatură electrică pentru atmosfere potential explozive. Securitate intrinsecă „i”

CENELEC

EN 50020:2002

 

 

64.

SREN 50104:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea oxigenului. Cerinte de performantă si metode de încercare

CENELEC

EN 50104:2002

SREN 50104:2003 Nota 2.1

Dată depăsită

(1 februarie

2005)


1

2

3

4

5

6

7

65.

SREN 50104:2004/ A1:2005

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea oxigenului. Cerinte de performantă si metode de încercare

CENELEC

EN 50104:2002/ A1:2004

Nota 3

Dată depăsită (1 august 2004)

66.

SREN 50241-1:2003

Specificatii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze si vapori combustibili sau toxici si vapori. Partea 1: Cerinte generale si metode de încercare

CENELEC

EN 50241-1:1999

 

 

67.

SREN 50241-1:2003/A1:2004

Specificatii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze si vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinte generale si metode de încercare

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

Nota 3

Dată depăsită (1 august 2004)

68.

SREN 50241-2:2003

Specificatii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze si vapori combustibili sau toxici si vapori. Partea 2: Cerinte de performantă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

CENELEC

EN 50241-2:1999

 

 

69.

SREN 50281-1-1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatura electrică protejată prin carcase. Constructie si încercare

CENELEC

EN 50281-1-1:1998

EN 50281-1-1:1998/ AC: 1999

 

 

70.

SREN 50281-1-1:2003/A1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Constructie si încercare

CENELEC

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Nota 3

Dată depăsită

(1 decembrie

2004)

71.

SREN 50281-1-2:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare si întretinere

CENELEC

EN 50281-1-2:1998

EN 50281-1-2:1998/AC:1999

 

 

72.

SREN 50281-1-2:2003/A1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare si întretinere

CENELEC

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Nota 3

Dată depăsită

(1 decembrie

2004)

73.

SREN 50281-2-1: 2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

CENELEC

EN 50281-2-1:1998

 

 


1

2

3

4

5

6

7

74.

SR EN 50284:2003

Cerinte speciale pentru constructia, încercarea si marcarea aparaturii electrice din grupa II de echipamente, categoria 1 G

CENELEC

EN 50284:1999

 

 

75.

SR EN 50303:2003

Echipamente pentru grupa I, categoria M1, destinate să rămână în functiune în atmosfere grizutoase si/sau cu praf de cărbune

CENELEC

EN 50303:2000

 

 

76.

SREN 50381:2005

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

CENELEC

EN 50381:2004

-

 

77.

SREN 50381:2005/ AC:2008

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

CENELEC

EN 50381:2004/ AC:2005

 

 

78.

SR EN 60079-0:2005

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 0: Conditii generale

CENELEC

EN 60079-0:2004

SREN 50014:2003; SREN 50014:2003/ A1:2003; SREN 50014:2003/ A2:2003 Nota 2.1

11 aprilie 2008

79.

SREN 60079-1:2005

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 1: Capsulare antideflagrantă „d”

CENELEC

EN 60079-1:2004

SREN

50018-1:2003;

SREN

50018-1:2003/

A1:2003

Nota 2.1

Dată depăsită (1 martie 2007)

80.

SR EN 60079-2:2005

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 2: Carcase presurizate „p”

CENELEC

EN 60079-2:2004

 

 

81.

SR EN 60079-7:2004

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 7: Securitate mărită „e”

CENELEC

EN 60079-7:2003

SR EN 60079-7:2004 Nota 2.1

1 octombrie 2009

82.

SR EN 60079-11:2007

Aparate electrice pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 11: Protectia echipamentului prin securitate intrinsecă „i”

CENELEC

EN 60079-11:2007

SREN 50020:2003 Nota 2.1

1 octombrie 2009

83.

SR EN 60079-15:2006

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 15: Constructia, încercarea si marcarea aparaturii electrice cu tip de protectie „n”

CENELEC

EN 60079-15:2005

SR EN 60079-15:2004 Nota 2.1

1 iunie 2008

84.

SR EN 60079-18:2004

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 18: Constructia, încercarea si marcarea aparatelor electrice de tip de protectie încapsulare „m”

CENELEC

EN 60079-18:2004

 

 


1

2

3

4

5

6

7

85.

SR EN 60079-18:2004/AC:2008

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 18: Constructia, încercarea si marcarea aparatelor electrice de tip de protectie încapsulare „m”

CENELEC

EN 60079-18:2004/AC:2006

 

 

86.

SR EN 60079-28:2007

Atmosfere explozive. Partea 28: Protectie a echipamentului si a sistemelor de transmisie prin utilizarea radiatiei optice

CENELEC

EN 60079-28:2007

 

 

87.

SREN 61241-11:2007

Aparate electrice destinate utilizării în prezenta prafului combustibil. Partea 11: Protectie prin securitate intrinsecă „iD”

CENELEC

EN 61241-11:2006

 

 

88.

SREN 61241-18:2005

Aparatură electrică pentru utilizare în prezenta prafului combustibil. Partea 18: Protectia prin încapsulare „mD”

CENELEC

EN 61241-18:2004

 

 

89.

SREN 61779-1:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerinte generale si metode de încercare

CENELEC

EN 617791:2000

SREN 50054:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (30 iunie 2003)

90.

SREN 61779-1:2004/A11:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerinte generale si metode de încercare

CENELEC

EN 61779-1:2000/A11:2004

Nota 3

Dată depăsită (1 august 2004)

91.

SREN 61779-2:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 2: Cerinte de performantă pentru aparatele din grupa I ce indică o fractiune volumetrică de până la 5% metan în aer

CENELEC

EN 61779-2:2000

SREN 50055:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (30 iunie 2003)

92.

SREN 61779-3:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 3: Cerinte de performantă pentru aparatele din grupa I ce indică o fractiune volumetrică de până la 100% metan în aer

CENELEC

EN 61779-3:2000

SREN 50056:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (30 iunie 2003)

93.

SREN 61779-4:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 4: Cerinte de performantă pentru aparatele din grupa II care indică o fractie volumetrică de până la 100% din limita inferioară de explozie

CENELEC

EN 61779-4:2000

SREN 50057:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (30 iunie 2003)

94.

SREN 61779-5:2004

Aparatură electrică pentru detectarea si măsurarea gazelor inflamabile. Partea 5: Cerinte de performantă pentru aparatele din grupa II care indică o fractie volumetrică de gaz până la 100%

CENELEC

EN 61779-5:2000

SREN 50058:2003 Nota 2.1

Dată depăsită (30 iunie 2003)


1

2

3

4

5

6

7

95.

SREN 62013-1:2004

Lămpi de cască pentru mine grizutoase. Partea 1: Cerinte generale. Constructia si încercarea în raport cu riscul de explozie

CENELEC

EN 62013-1:2002

 

 

 

Nota 1. În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare („dow”) stabilită de Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

Nota 2.1. Standardul nou (sau amendamentul) are acelasi domeniu de aplicare ca si standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit încetează să dea prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, cu modificările ulterioare.

Nota 3. În cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coIoana 6) se compune din SR EN CCCCC:YYYYsi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată (coIoana 7), standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 752/2004, cu modificările ulterioare.

NOTĂ:

Informatii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obtine fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismul national de standardizare ASRO.

Publicarea referintelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ AVĂMILOR

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire,

aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate” din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, precum si prevederile art. 663 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 14 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea vamală poate admite diferente în plus, mai mari de 10% fată de cele declarate initial, în ceea ce priveste datele referitoare la greutate si valoare, cu conditia verificării înregistrării datelor respective în evidenta contabilă a operatorului economic.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 5.813.